Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 14. april 2009 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering
2 Godkendelse af etablering af Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet
3 Godkendelse af forslag til ’Politik for samarbejde mellem psykisk syge, pårørende og personale i behandlings- og socialpsykiatrien i Region Midtjylland’
4 Udvidelse af anlægsbevilling i forbindelse med etablering af 12 nye senge på Retspsykiatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov
5 Rapport fra udvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet
6 Etablering af 5 sikrede pladser Grenen - Dalstrup
7 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forsøg med elbiler: Prøv1Elbil
8 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til kompetencecenter for fiskeriuddannelser
9 Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter
10 Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser
11 Vedtagelse af Agenda 21-Handlingsplan 2009 – 2010
12 "Grønne biler" - en analyse af Region Midtjyllands bilflåde
13 Bevillingsregulering som følge af nyt skøn for byggeomkostningsindekset for Budget 2009
14 Bevillingssag: Etablering af mødelokaler mv. i Regionshuset Viborg
15 Henvendelse fra Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing M., vedrørende ændring af bestyrelsens sammensætning
16 Udpegning af nyt medlem til Det regionale kontaktforum på handicapområdet
17 Udpegning af medlem til Vækstforum for Region Midtjylland
18 Valg af medlemmer og stedfortrædere til regionsvalgbestyrelsen samt fastlæggelse af mindsteantal af stillere til kandidatlister
19 Ansøgning om anlægsbevilling til to lægepraksis på Regionshospitalet Lemvig
20 Bevilling til indkøb af medicoteknisk udstyr i 2009 og 2010
21 Beslutning om godkendelse af projektforslag for udvidelse af strålekapacitet i Århus
22 Beslutning om godkendelse af projektforslag for det samlede fase 0-projekt på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
23 Godkendelse af "Projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til Intensiv" samt ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af "Projektforslag for opførelse af sterilcentral" på Århus Universitetshospital, Skejby
24 Godkendelse af projektforslag for udvidelse af operationskapaciteten på Regionshospitalet Silkeborg
25 Det udvidede samarbejde på akutområdet
26 Realisering af Stråleplan for Region Midtjylland - 2009
27 Benyttelsesaftaler 2009 med Region Nordjylland og Region Syddanmark
28 Årsregnskab for 2008 for Amgros I/S
29 Varetagelse af den urologiske betjening af borgere fra den sydøstlige del af Region Midtjylland
30 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom
31 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Conny Jensen vedrørende udarbejdelse af en Midtjysk Vækstpakke
32 Orientering om godkendelse af projekt vedrørende nedbringelse af ventelisten til behandling af traumatiserede flygtninge i Region Midtjylland
33 Ændret selskabsform for Region Midtjyllands revisionsfirma KPMG
34 Høringssvar fra regionshospitalernes MED-udvalg vedr. hospitalsapoteksrapporten
35 Orientering om forbrug på privathospitaler
36 Orientering om plan for implementering af pakkeforløb på hjerteområdet
37 Orientering om handlingsplan til forbedring af forholdene for ambulante patienter inden for fire udvalgte temaer
Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Opstilling af kandidater til KommuneKredits bestyrelse

KommuneKredit afholder i år valg af bestyrelsesmedlem til KommuneKredits bestyrelse. Region Midtjylland tilslutter sig indstillingen fra Danske Regioners bestyrelse, som har besluttet at opstille Aleksander Aagaard, Region Midtjylland, som kandidat til bestyrelsen.

 

Undersøgelse vedr. nyt hospitalsbyggeri i Gødstrup og udbygning af Regionshospitalet i Herning

Formanden oplyste, at COWI fortsat er i gang med dataindsamling og bearbejdning af data, og at COWI på det kommende møde i følgegruppen vil præsentere deres foreløbige analyse vedr. en række af de parametre, der indgår i undersøgelsen.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-09

2. Godkendelse af etablering af Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet

Resume

Som et led i udmøntningen af psykiatriplanen og med udgangspunkt i forslaget til regionens overordnede politik for samarbejdet mellem psykisk syge, pårørende og personale i psykiatrien forelægges Regionsrådet forslag om etablering af et regionalt kontaktforum på psykiatriområdet med deltagelse af regionsdækkende bruger- og pårørendeforeninger og medlemmer af Regionsrådet.

 

Det fremgår af forslaget, at Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet nedsættes pr. 1. januar 2010, og at det består af fire repræsentanter udpeget af Regionsrådet efter indstilling fra regionale bruger- og pårørendeforeninger og af tre repræsentanter udpeget af og fra Regionsrådet.

 

Formålet med Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet vil være at drøfte overordnede og tværgående psykiatripolitiske spørgsmål. 

Direktionen indstiller,

at Regionsrådet godkender etableringen af Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet med virkning fra 1. januar 2010,

 

at Regionsrådet godkender forslaget til vedtægter for Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet,

 

at Regionsrådet i forbindelse med konstitueringen af det nye Regionsråd udpeger tre medlemmer til kontaktforummet fra Regionsrådet gældende for hele valgperioden,

 

at administrationen retter henvendelse til et bredt udvalg af bruger- og pårørendeforeninger med henblik på forslag til Regionsrådets udpegning af 4 faste medlemmer samt 4 suppleanter gældende for en to-årig periode, og

 

at det i forbindelse med udpegning af repræsentanter til Det regionale kontaktforum på handicapområdet for næste valgperiode fremsættes forslag til ændret sammensætning heraf, idet der ikke længere vurderes at være behov for repræsentation fra psykiatriområdet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med psykiatriplanen blev der på administrativt niveau i 2006 etableret et midlertidigt kontaktudvalg bestående af direktøren for psykiatri- og socialområdet, psykiatriens strategiske ledelsesgruppe og repræsentanter fra de regionsdækkende bruger- og pårørendeforeninger: Sind, Bedre Psykiatri, LAP og DE9.

 

Det anbefales i regionens psykiatriplan, at Regionsrådet forelægges et forslag til etablering af et fast regionalt kontaktforum på psykiatriområdet med repræsentanter fra et bredt udvalg af bruger- og pårørendeforeninger og med politisk deltagelse. Med udgangspunkt i dette samt det foreliggende forslag til overordnet politik for samarbejdet mellem psykisk syge, pårørende og personale i psykiatrien i Region Midtjylland, som behandles i en anden sag på samme regionsrådsmøde, er der nu udarbejdet et forslag til vedtægter for Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet.

 

Det bemærkes, at Regionsrådet på sit møde den 20. juni 2007 har besluttet at nedsætte Det regionale kontaktforum på handicapområdet. Regionsrådet udpegede på samme møde Louis Rolander, Anna Marie Touborg og Alice Espeholt som Regionsrådets repræsentanter i Det regionale kontaktforum. På møde den 18. september 2007 udpegede Regionsrådet fire foreningsrepræsentanter indstillet af DSI samt en repræsentant fra henholdsvis DE9 og LEV.

 

Formål

Regionen arbejder fortsat med at udvikle og tilpasse indsatsen overfor brugere og pårørende på psykiatriområdet. Et vigtigt redskab i den forbindelse er et godt samarbejde med brugere og pårørende om deres ønsker og behov.

 

Formålet med Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet vil være at drøfte overordnede psykiatripolitiske spørgsmål. Relevante emner i et sådant forum kunne være realisering af psykiatriplanen og bruger- og pårørendesamarbejdet i behandlingspsykiatrien, udarbejdelsen af politikker, planlægning på området m.v. Det vil tilsvarende være relevant at drøfte resultaterne af og opfølgningen på de tilbagevendende bruger- og pårørendeundersøgelser i psykiatrien og opgørelserne over anvendt tvang på regionens psykiatriske afdelinger efter psykiatriloven.

 

Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet vil være et supplement til Sundhedsbrugerrådet og til det Regionale kontaktforum på handicapområdet. Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet vil til forskel fra de to nævnte organer alene have fokus på psykiatriområdet.

 

Det foreslås derfor, at der i forbindelse med udpegning af medlemmer til Det regionale kontaktforum på handicapområdet for næste valgperiode fremsættes forslag til ændret sammensætning heraf, idet der ikke længere vurderes at være behov for repræsentation af foreninger fra psykiatriområdet i dette kontaktforum.

 

Sammensætning

Det foreslås, at Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet består af repræsentanter fra et bredt udvalg af bruger- og pårørendeforeninger og af repræsentanter fra Regionsrådet.

 

Det foreslås, at der udpeges tre medlemmer fra Regionsrådet, og at administrationen inviterer til valgmøde for et bredt udvalg af bruger- og pårørendeforeninger, hvor der indstilles fire faste medlemmer og fire suppleanter fra regionale bruger- og pårørende foreninger, som repræsenterer psykiatriområdet bredt.

 

Udpegningsperioden forslås - efter anmodning fra bruger- og pårørendeforeningerne – at være 2 år for de fire faste medlemmer og suppleanter fra de regionale bruger- og pårørendeforeninger svarende til halvdelen af valgperioden. For de tre medlemmer fra Regionsrådet foreslås udpegningsperioden at være fire år svarende til hele valgperioden.

 

Det foreslås, at Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet påbegynder sit arbejde den 1. januar 2010. Udpegningen af de tre medlemmer fra Regionsrådet skal således ske som en del af det nye Regionsråds konstituering, mens udpegningen af de fire faste medlemmer og fire suppleanter fra regionale bruger- og pårørendeforeninger kan ske i løbet af 2009.

 

Det på administrativt niveau nedsatte midlertidige kontaktudvalg, bestående af direktøren for psykiatri- og socialområdet, psykiatriens strategiske ledelsesgruppe og repræsentanter fra de regionsdækkende bruger- og pårørendeforeninger; Sind, Bedre Psykiatri, LAP og DE9 fortsætter på denne baggrund sit arbejde i hele 2009.

 

Den direktør, som i direktionen har særligt ansvar for psykiatri- og socialområdet er, sammen med en repræsentant fra psykiatri- og socialområdets driftsledelse, fast tilforordnet møderne. Region Midtjylland bidrager med sekretariatsbetjeningen af Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet.

 

Etableringen af et fast regionalt kontaktforum på psykiatriområdet har været drøftet med bruger- og pårørenderepræsentanterne i det nuværende midlertidige kontaktudvalg på psykiatriområdet på møde den 27. januar 2008.

 

Det bemærkes, at Regionsrådet den 8. januar 2008 besluttede at yde diæter til ikke-regionsrådsmedlemmer i forbindelse med varetagelse af hverv efter udpegning af Regionsrådet, såfremt der er tale om ubundne udpegninger. Det regionale kontaktforum på psykiatriområdets ikke-regionsrådsmedlemmer vil være omfattet af denne beslutning.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-40-74-9-07

3. Godkendelse af forslag til ’Politik for samarbejde mellem psykisk syge, pårørende og personale i behandlings- og socialpsykiatrien i Region Midtjylland’

Resume

Underudvalget vedrørende Service og Kvalitet mv. på psykiatriområdet foranledigede, at der i 2007 blev nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde en fælles politik for samarbejdet mellem psykisk syge, pårørende og personale i psykiatrien i Region Midtjylland. Regionsrådet besluttede i august 2008 at sende forslaget i høring i ledelses- og MED-strukturen i Psykiatri og Social samt i det midlertidige kontaktudvalg på Psykiatriområdet.

 

Administrationen har nu indarbejdet sproglige justeringer i politikken med afsæt i høringssvarene. Den nuværende udgave af politikken på området behandles nu endeligt i Regionsrådet, hvorefter den endelige politik udmøntes i en indsatsplan.

Direktionen indstiller,

at forslag til ’Politik for samarbejde mellem psykisk syge, pårørende og personale i behandlings- og socialpsykiatrien i Region Midtjylland’ godkendes.

 

Sagsfremstilling

Psykiatriloven forpligter Regionsrådet til at have en politik i relation til psykisk syge og pårørende. Underudvalget vedrørende Service og Kvalitet mv. på psykiatriområdet anbefalede i 2007, at der blev nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde en fælles, overordnet politik for samarbejdet mellem psykisk syge, pårørende og personale i Psykiatrien i Region Midtjylland.

 

Afsættet for arbejdsgruppens udarbejdelse af forslaget til den overordnede regionale politik er de tidligere amters gennemarbejdede politikker og Socialministeriets, Indenrigs- og Sundhedsministeriets ”Fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse”.

 

Den overordnede politik har til formål at understøtte samarbejdet mellem psykisk syge, pårørende og personale i børne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien i Region Midtjylland. Politikken udtrykker fælles visioner for samarbejde mellem psykisk syge, pårørende og personale. Samtidig sætter politikken vigtige pejlemærker for en lokal omsætning af visionerne til konkrete initiativer, der er tilpasset behov og forhold i de enkelte tilbud, på hospitalsafdelinger, i distriktspsykiatrien, i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier samt på de socialpsykiatriske boformer.

 

Forslaget til politikken blev behandlet første gang på Regionsrådsmøde 12. august 2008 og var derefter i høring i ledelses- og MED-strukturen. Administrationen indarbejdede dernæst sproglige justeringer i politikken med udgangspunkt i høringssvarene. Oversigt over de sproglige justeringer samt Politik for samarbejde mellem psykisk syge, pårørende og personale i behandlings- og socialpsykiatrien i Region Midtjylland er vedlagt.

 

Næste skridt vil være, at administrationen udmønter politikken i en indsatsplan for samarbejdet mellem psykisk syge, pårørende og personale i behandlings- og socialpsykiatrien i Region Midtjylland.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-8-09

4. Udvidelse af anlægsbevilling i forbindelse med etablering af 12 nye senge på Retspsykiatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov

Resume

Regionsrådet godkendte den 17. december 2008, at 7,3 mio. kr. afsat på anlægsbudgettet i 2009 anvendes til indretning og sikring af et sengeafsnit på Århus Universitetshospital, Risskov (bygning 24 DE) i forbindelse med etableringen af 12 nye retspsykiatriske senge ved Retspsykiatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov. I anlægsbudgettet er der endvidere afsat 4,7 mio. kr. i 2010. Det har siden vist sig hensigtsmæssigt at gennemføre en mindre rokade på Århus Universitetshospital, Risskov for at tilgodese en række personalemæssige problemstillinger på Retspsykiatrisk Afdeling. Denne løsning vil imidlertid mest hensigtsmæssigt kunne ske ved at fremrykke midler fra 2010 til 2009. På den baggrund foreslås det, at det igangværende projekt udvides, således at rådighedsbeløbet i 2009 forhøjes med 1 mio. kr., samt at rådighedsbelåbet i 2010 tilsvarende reduceres med 1 mio. kr., således at anlægsbevillingen til Retspsykiatrisk Afdeling, Risskov i 2009 i alt udgør 8,3 mio. kr. og i 2010 i alt udgør 3,7 mio. kr. (indeks 127).

Direktionen indstiller,

at rådighedsbeløbet i 2009 forhøjes med 1 mio. kr., samt at rådighedsbeløbet i 2010 tilsvarende reduceres med 1 mio. kr., således at anlægsbevillingen til Retspsykiatrisk Afdeling, Risskov i 2009 forhøjes til 8,3 mio. kr. og tilsvarende reduceres til 3,7 mio. kr. i 2010 (indeks 127), og

 

at det indledte samarbejde med rådgivende ingeniør og arkitekt udvides til også at omfatte projekt sikring af bygning 24 C, 1. sal.

Sagsfremstilling

Regionsrådet gav i forbindelse med budgetvedtagelsen den 20. august 2008 anlægsbevilling på 12 mio. kr. til 12 nye retspsykiatriske senge på Retspsykiatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov fordelt med henholdsvis 7,3 mio. kr. i 2009 og 4,7 mio. kr. i 2010. (indeks 127). Driftsomkostningerne til de nye senge er dækket via satspuljemidler.

 

Regionsrådet godkendte den 17. december 2008, at de 7,3 mio. kr. (indeks 127), afsat på anlægsbudgettet i 2009, anvendes til indretning og sikring af et sengeafsnit på Århus Universitetshospital, Risskov (bygning 24 DE) i forbindelse med etableringen af et nyt rehabiliteringsafsnit ved Retspsykiatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov.

 

Det har efterfølgende vist sig hensigtsmæssigt at gennemføre en bygningsmæssig rokade for at tilgodese flere planlægningsmæssige problemstillinger ift. personaleressourcer samt genetablering af et enkeltmandsafsnit til en særligt kompliceret og udadreagerende patient, der indtil nu har været midlertidigt placeret i sengeafsnittet i bygning 24 DE og derfor skal flyttes i forbindelse med indretning af sengeafsnittet til retspsykiatrisk sengeafsnit.

 

Rokaden indebærer, at afsnit R3 flyttes til et nyetableret sengeafsnit i bygning 24 DE, mens det nye retspsykiatriske rehabiliteringsafsnit etableres i afsnit R3s nuværende lokaler i tilknytning til sengeafsnit R1 og R2. Det nuværende R3 indeholder op til 18 patienter efter aftale med Grønlands Hjemmestyre. Dette vil give mulighed for, at der kan etableres et enkeltmandsafsnit i forlængelse af det nye rehabiliteringsafsnit, hvilket vil medføre, at personaleressourcerne kan udnyttes mere effektivt. Endvidere vil etableringen af rehabiliteringsafsnittet i umiddelbar fysisk tilknytning til de nuværende sengeafsnit R1 og R2 betyde, at der kan etableres et samarbejde mellem personalet på sengeafsnittene, således at særligt lægerne vil kunne dække hinanden ind, hvilket vil give en bedre udnyttelse af de lægeressourcer, der er til rådighed på afdelingen.

 

I forbindelse med planlægningen af ovennævnte rokade, hvor afsnit R3 skal flytte ind i sengeafsnittet i bygning 24 DE, har det vist sig nødvendigt at gennemføre en sikring af aktivitetsgangen i bygning 24 C, 1. sal for at imødekomme afsnit R3s patientaktiviteter.

 

Det foreslås, at rådighedsbeløbet til udbygning af Retspsykiatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov forhøjes til 8,3 mio. kr. (indeks 127) i 2009.

 

Finansieringen heraf sker ved, at der fremrykkes og frigives 1 mio. kr. (indeks 127) af de i finansieringsoversigten afsatte 4,7 mio. kr. (indeks 127) i 2010 til udbygning af Retspsykiatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov.

 

Beskrivelse af projekt

Det igangværende projekt vedrørende indretning og sikring af sengeafsnittet i bygning 24 DE udvides til også at indbefatte sikring af aktivitetsgangen i bygning 24 C, 1. sal. Udvidelsen af projektet omfatter sikring af vinduerne, etablering af elektronisk låsesystem, etablering af sluse fra sengeafsnittet til aktivitetsgangen samt etablering af en dør, der vil adskille det retspsykiatriske sengeafsnit fra Almenpsykiatrisk Afd. N’s patientaktiviteter på aktivitetsgangen.

 

Budget og tidsplan

De fysiske ændringer i forbindelse med sikringen og ombygningen af aktivitetsgang i tilknytning til det nye retspsykiatiske sengeafsnit ved Retspsykiatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov andrager 1 mio. kr. (indeks 127). Alle udgifter til ombygning og sikring afholdes i 2009.

 

Projektet forventes gennemført i perioden maj-september 2009, således at det nye sengeafsnit vil stå færdig til benyttelse 1. september 2009.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-6-08

5. Rapport fra udvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet

Resume

Udvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet fremlægger en række anbefalinger om shared care-samarbejde med praksissektoren, anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i forbindelse med udveksling af viden, information og sundhedsfaglige ydelser, anvendelse af neuropsykiatriske undersøgelsesmetoder og kvalitetsudvikling af behandlingen med ECT (Electro Convulsive Therapy).

 

Det foreslås, at udvalgets anbefalinger indgår i det videre arbejde med psykiatriplanen, og at der gøres status på realiseringen af anbefalingerne i psykiatriredegørelsen til Regionsrådet i foråret 2010. Det foreslås, at anbefalingerne om shared care tages op i samarbejdsudvalget på almen praksisområdet og sundhedskoordinationsudvalget.

Direktionen indstiller,

at udvalgets anbefalinger indgår i det videre arbejde med realiseringen af psykiatriplanen,
 
at udvalgets anbefalinger vedrørende shared care drøftes i samarbejdsudvalget på almen praksisområdet samt i Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på at fremme samarbejdet med praksissektoren og kommunerne om anbefalingernes realisering, og
 
at der i forbindelse med redegørelsen til Regionsrådet om den generelle udvikling på psykiatriområdet og psykiatriplanens realisering i foråret 2010 gøres status på realiseringen af anbefalingerne i udvalgets rapport.

Sagsfremstilling

Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. På den baggrund nedsatte Regionsrådet i februar 2008 et midlertidigt udvalg for perioden 1. april 2008 -31. marts 2009, som fik til opgave at udarbejde et strategioplæg vedrørende anvendelse af ny teknologi i forbindelse med psykiatrisk udredning og behandling samt et oplæg til anbefalede modeller for behandlingspsykiatriens samarbejde med praksissektoren.

 

Arbejdet i udvalget afsluttes med fremlæggelse af Rapport fra udvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet, som omfatter en gennemgang af status og udfordringer samt en række anbefalinger indenfor følgende fire områder:

 • Behandlingspsykiatriens shared care samarbejde med praksissektoren samt eventuelle andre aktører
 • Anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i forbindelse med udveksling af viden, information og sundhedsfaglige ydelser over afstand
 • Anvendelse af neuropsykiatriske undersøgelses- og behandlingsmetoder
 • Kvalitetsudvikling af behandlingen med ECT (Elektro Convulsive Therapy)

Udvalget har afholdt 8 møder og i forløbet involveret fagfolk fra børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien samt repræsentanter for de alment praktiserende læger og speciallæger. Herudover har udvalget holdt møde med praksiskoordinatoren på psykiatriområdet og formanden for pårørendeforeningen DE9. Udvalget har endvidere sammen med Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg den 7.-12. september 2008 deltaget i en psykiatrifaglig studietur til Toronto i Canada, hvor udvalget bl.a. blev præsenteret for canadiske initiativer og erfaringer indenfor områderne shared care, telemedicin/-telepsykiatri og neuropsykiatri. Rapporten fra udvalgets studietur blev forelagt Regionsrådet på møde den 18. marts 2009.

 

Udvalget afholdt en inspirationskonference om shared care den 28. november 2008 samt en inspirationskonference om informations- og kommunikationsteknologi på psykiatriområdet (telepsykiatri) den 16. januar 2009. I konferencerne deltog politikere, psykiatribrugere, pårørende, praktiserende læger og speciallæger samt medarbejdere fra kommuner og psykiatrien i Region Midtjylland.

 

Udvalget har lagt vægt på at fastholde de anbefalinger, Regionsrådet har besluttet med vedtagelsen af Psykiatriplan for Region Midtjylland. Udvalget ønsker med sine opfølgende anbefalinger særligt at understøtte følgende mål:

 • At tydeliggøre, smidiggøre og effektivisere opgaveløsningen mellem almen praksis og psykiatrien
 • At tilbyde udredning og behandling på højt niveau til borgere i hele regionen ved mindst mulig transporttid for borgere og personale
 • At kvalitetsudvikle udredningen af de særlige patientgrupper, hvor der er mistanke om organisk hjernesygdom eller komplicerende somatisk sygdom er nærliggende
 • At kvalitetsudvikle behandlingen af patienter med svær (medicinsk ubehandlelig) depression/delir

Blandt udvalgets anbefalinger skal følgende særligt fremhæves:

 

I. Shared care:

 • Psykiatrien skal udbygge informationen til de praktiserende læger og de praktiserende speciallæger gennem praksis.dk i løbet af 2009.
 • Telefonrådgivningen af de praktiserende læger skal udbygges, og der skal etableres en mailfunktion, hvor praktiserende læger kan rejse spørgsmål til behandlingspsykiatrien.
 • Der skal igangsættes forsøgsprojekter om etablering af programbaserede behandlingstilbud, hvor samarbejdet mellem de enkelte aktører i behandlingen fastlægges detaljeret jf. de gode erfaringer med programmet for behandlingsmæssigt samarbejde om patienter med posttraumatisk stress syndrom.
 • Der skal udarbejdes patientforløbsprogrammer for de store sygdomsgrupper i samarbejde med patienterne, de pårørende, almen praksis og kommunerne startende med et patientforløbsprogram for depression, som skal foreligge inden udgangen af 2009 og iværksættes i 2010.

II. Informations- og kommunikationsteknologi:

 • Region Midtjylland skal markere sig nationalt og internationalt i anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi på psykiatri- og socialområdet.
 • Der skal inden udgangen af 2009 igangsættes mindst 4 større udviklingsprojekter, der belyser de faglige og økonomiske effekter ved brugen af informations- og kommunikationsteknologi i første omgang med fokus på relationen:
  • behandler – behandler (møder, supervision, undervisning)
  • behandler – patient (udredning, behandling)
  • patient/socialpsykiatriske brugere – pårørende (styrkelse af netværk)
  • behandlingspsykiatri – socialpsykiatri (møder, supervision, konsulentbistand)
  • administration – afdelinger/sociale tilbud (møder)

Det foreslås, at der gøres status for de iværksatte projekter i forbindelse med redegørelsen til Regionsrådet om den generelle udvikling på psykiatriområdet og psykiatriplanens realisering i foråret 2010.

 

III. Neuropsykiatri:

 • Der skal udarbejdes og implementeres basale neuropsykiatriske udredningsprogrammer for patientgrupper, hvor mistanke om organiske hjernesygdomme eller komplicerende somatisk sygdom er nærliggende. Som første skridt skal der tilbydes udredningsprogrammer til mennesker med sen debut af depression samt med debuterende psykose med henblik på implementering inden udgangen af 2010.
 • Der skal i 2010 iværksættes en systematisk efteruddannelsesindsats i forhold til behandlingspersonalet for at sikre et højt vidensniveau om basal neuropsykiatrisk udredning og om indikationer for en mere grundig neuropsykiatrisk udredning

Implementeringen af anbefalingerne vil ske prioriteret indenfor de praktiske og økonomiske muligheder jf. ikke mindst manglen på speciallæger i psykiatri, radiologer og neurologer.

 

IV. ECT-behandling:

 • ECT-behandling skal fortsat varetages i tilknytning til psykiatriens hovedfunktioner, idet det skal sikres, at der til behandlingen er knyttet en fast ECT-ansvarlig psykiatrisk overlæge samt en fast ansvarlig anæstesi overlæge.
 • Der skal i 2009-2010 udarbejdes og implementeres et kvalitetsprogram omfattende ECT-instruks, personaleuddannelse samt løbende monitorering for ECT-behandling.

Udvalget foreslår, at der i forbindelse med redegørelsen til Regionsrådet om den generelle udvikling på psykiatriområdet og psykiatriplanens realisering i foråret 2010 samtidigt gøres status på realiseringen af anbefalingerne i udvalgets rapport. Udvalget foreslår endvidere, at anbefalingerne vedrørende shared care drøftes i samarbejdsudvalget på almen praksisområdet og i Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på at fremme et samarbejdet med praksissektoren og kommunerne om anbefalingernes realisering.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-7-07

6. Etablering af 5 sikrede pladser Grenen - Dalstrup

Resume

På mødet den 19. november 2008 vedtog Regionsrådet, at der etableres 2 permanente og 3 midlertidige pladser på Grenen Dalstrup. Der blev hertil bevilget 12.410.000 kr. (indeks 127) / 11.873.000 kr. (indeks 121,5) og samtidig afsat tilsvarende rådighedsbeløb i 2009.

 

Der har nu været afholdt licitation på projektet, hvilket har givet et resultat knap 3 mio. kr. over det forventede niveau. Der er efterfølgende fundet besparelser på 950.000 kr. Der søges derfor en tillægsbevilling til etablering af 5 sikrede pladser på Grenen Dalstrup på 1.190.000 kr. (indeks 121,5), således at bevillingen herefter bliver på 13.863.000 kr. (i indeks 121,5).

Direktionen indstiller,

at der gives tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.990.000 kr. (indeks 121,5) til etablering af 5 sikrede pladser Grenen - Dalstrup, således at den samlede bevilling til projektet herefter bliver på 13.863.000 kr. (indeks 121,5), og

 

at tillægsbevillingen på 1.990.000 kr. finansieres af rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud.

Sagsfremstilling

På mødet den 19. november 2008 vedtog Regionsrådet, at der etableres 2 permanente og 3 midlertidige sikrede pladser på Grenen Dalstrup. Der blev hertil bevilget 12.410.000 kr. (indeks 127) (11.873.000 kr. i indeks 121,5) og samtidig afsat tilsvarende rådighedsbeløb i 2009.
 
Der har nu været afholdt licitation, hvor der var indbudt 5 firmaer i totalentreprise. Der er indkommet 3 tilbud, hvor det billigste tilbud vil medføre en overskridelse af bevillingen på 2.940.000 kr. Tilbuddene fremgår af den vedlagte Redegørelse om licitationsresultat m.m., udarbejdet af rådgiveren på projektet. De indkomne tilbud er således højere end forventet, da det økonomiske overslag for projektet blev lavet.
 
I vurderingen af det økonomiske overslag var der indlagt en forventning om, at konjunkturerne ville have indflydelse på prissætningen. Dette har vist sig ikke at være tilfældet. Årsagen hertil er muligvis, at de særlige sikkerhedsmæssige forhold ved projektet gør det til et helt specielt byggeri, der måske ikke i samme grad som andre byggerier påvirkes af konjunkturforhold.
 
Efterfølgende har der været afholdt møde med deltagelse af rådgiver, institutionen, forvaltningen og bygningskontoret, hvor der blev fundet besparelse for 950.000 kr. Besparelserne er overvejende af teknisk art, som ikke vil ændre grundlæggende ved projektets funktioner og sikkerheden. Besparelsen omfatter blandt andet ændringer i trappetårn, udvendig beklædning, udeladelse af overdækninger ved udegård og trappetårn samt valg af andre låse og belysninger m.m.
 
For at kunne gennemføre projektet er der således behov for en tillægsbevilling til projektet på 1.990.000 kr., som hermed søges, således at den samlede bevilling og rådighedsbeløb til projektet bliver på 13.863.000 kr.
 
Merudgiften financieres af rammebevilling til udvikling af sociale tilbud. Rammebevillingen er i 2009 inclusive forventede overførsler fra 2008 til 2009 på 41,9 mio. kr., hvoraf der er givet politisk godkendelse til projektet for 33,1 mio. kr.
 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at der gives tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.990.000 kr. (indeks 121,5) til etablering af 5 sikrede pladser Grenen - Dalstrup, således at den samlede bevilling til projektet herefter bliver på 13.863.000 kr. (indeks 121,5), og

 

at tillægsbevillingen på 1.990.000 kr. i indeks 121,5 finansieres af rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud (svarende til 2.080.000 kr. i indeks 127).

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-3-09

7. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forsøg med elbiler: Prøv1Elbil

Resume

Energistyrelsen administrerer en forsøgsordning med tilskud til elbiler. Forsøgsordningen skal bidrage med nye konkrete og praktiske erfaringer med elbiler og den nødvendige infrastruktur. Teknologisk Institut i Århus har på vegne af et konsortium ansøgt Energistyrelsen om 2,9 mio. kr fra ordningen. Det samlede projekt er budgetteret til 11.145.600 kr., hvoraf regionen ansøges om 1.700.000 kr., svarende til 15 % af projektets samlede omkostning. Energistyrelsen har i marts 2009 tildelt projektet 1,0 mio. kr. mod de 2,946 mio. kr., der blev ansøgt om. Ansøger arbejder på helt eller delvist at fremskaffe den manglende finansiering på 1,946 mio. kr.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til megasatsningen energi og miljø, bevilges 524.000 kr. i 2009, 406.000 kr. i 2010, 385.000 kr. i 2011 og 385.000 kr. 2012, i alt 1,7 mio. kr., til Teknologisk Institut, Århus, til projektet Prøv1Elbil, idet det forudsættes, at den manglende finansiering på 1,946 mio. kr. tilvejebringes på anden måde, eller at projektet reduceres efter aftale med regionen, dog således at beskæringen ikke berører projektets erhvervsrettede aktiviteter.

Sagsfremstilling

Vækstforum vedtog på sit møde den 24. november 2008 en handlingsplan for energi og miljø for perioden 2009 - 2012. Den nye handlingsplan lægger op til en videreførelse af indsatsområderne fra den tidligere handlingsplan 2007 - 2008, idet indsatsen dog er justeret ud fra udviklingen og erfaringerne fra den forløbne periode. Regionsrådet behandler på sit møde den 29. april 2009 indstilling fra Forretningsudvalget om at reservere i alt 55 mio. kr. til udmøntning af Megasatsningen Energi og Miljø - Handlingsplan 2009 - 2012, idet 7 af de 13 mio. kr. i 2009 vil være ikke forbrugte midler fra reservationen til Megasatsningen Energi og Miljø 2007 - 2008.

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 24. marts 2009 at indstille til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til megasatsningen energi og miljø, bevilges 524.000 kr. i 2009, 406.000 kr. i 2010, 385.000 kr. i 2011 og 385.000 kr. 2012, i alt 1,7 mio. kr., til Teknologisk Institut, Århus, til projektet Prøv1Elbil, idet det forudsættes, at den manglende finansiering på 1,946 mio. kr. tilvejebringes på anden måde, eller at projektet reduceres efter aftale med regionen, dog således at beskæringen ikke berører projektets erhvervsrettede aktiviteter.

 

Baggrund

Energistyrelsen administrerer en forsøgsordning for tilskud til elbiler. Ordningen er en del af den danske energipolitik i årene 2008 - 2011, hvor det er besluttet at afsætte 10 mio. kr. i 2009 til forsøg med elbiler. Formålet med ordningen er at bidrage med nye konkrete og praktiske erfaringer med elbiler og den nødvendige infrastruktur. Teknologisk Institut i Århus har på vegne af et projektkonsortium bestående af Teknologisk Institut, NRGi Net A/S, Foreningen Horsens Energi, Horsens Kommune og Hedensted Kommune ansøgt Energistyrelsen om støtte fra ordningen til flådeprojekt med elbiler, hvortil der ligeledes søges om medfinansiering fra regionen. Projektet omfatter 16 elbiler og forløber fra 1. marts 2009 til 30. december 2012. Projektet er beskrevet i vedlagte uddybende projektbeskrivelse, Prøv1Elbil.

 

Energistyrelsen har i marts 2009 tildelt projektet 1,0 mio. kr. mod de 2,946 mio. kr., Energistyrelsen blev ansøgt om. Det betyder, at der ud af de budgetterede omkostninger på i alt 11,146 mio. kr. nu mangler finansiering af 1,946 mio. kr. Ansøger arbejder på helt eller delvist at fremskaffe anden finansiering af de 1,946 mio. kr.

 

Projektets hovedformål

Formålet med flådeprojektet er at bidrage til en fremtidig udbygning med elbiler og få synliggjort brugernes adfærd og behov i forhold til brugen af elbiler. Herudover er målet at afdække nye forretningsmuligheder. Demonstrationsprojektet vil dels kunne afdække muligheder for udvikling af udstyr til integrering af bilerne i energisystemet, dels tilvejebringe datamateriale, der kan anvendes af virksomheder, der ønsker at udvikle produkter og gennemføre indledende markedsanalyser.

 

Projektets effekt og handlinger

Projektet retter sig først og fremmest mod Energistyrelsens kriterier for at opnå tilskud til elbiler. Disse kriterier vedrører primært opsamling af tekniske data på køremønstre, energiforbrug, infrastruktur, brugererfaringer med videre samt belysning af barrierer og perspektiver for anvendelse af elbiler.

 

I forhold til regionens virksomheder forventes projektet at få den effekt, at det fremkomne datamateriale og brugererfaringerne kan medvirke til at identificere nye behov for teknologi til elbiler og infrastruktur, hvor regionale underleverandører kan udvikle nye produkter og metoder. I praksis sikres dette ved, at der inden for projektets første år afholdes 2 informationsmøder nær demonstrationsområdet rettet mod professionelle interessenter fra virksomheder og offentlige institutioner. Målet er at informere virksomheder om resultater og muligheder og inspirere virksomheder til at rette fokus mod elbil-området. I de efterfølgende 2 år afholdes i alt 8 informationsmøder/workshops i regionen, ligeledes rettet mod professionelle interessenter og produktudviklere. Det sidste år afholdes en afsluttende workshop med formidling af de samlede resultater. Der forventes 20 til 50 deltagere pr. arrangement. Dersom virksomheder i løbet af demonstrationsperioden udvikler relevante produkter til brug for elbiler, kan sådanne produkter afprøves i forbindelse med flådeforsøget, hvis Teknologisk Institut vurderer, at afprøvningen er forenelig med demonstrationsprojektet i øvrigt.

 

Økonomi

Budget (1.000 kr.)

2009

2010

2011

2012

I alt

Merudgift til indkøb af elbiler

2.663

0

0

0

2.663

Leasing af batterier

134

268

269

269

940

Udstyr (ladestandere mv.)

420

0

0

0

420

Forsøgselementer

1.359

1.024

901

901

4.185

Driftsomkostninger

97

195

195

195

682

Projektledelse/flådeadministration

564

564

564

564

2.256

I alt

5.237

2.051

1.929

1.929

11.146

 

 

Finansiering (1.000 kr.)

2009

2010

2011

2012

I alt

Energiministeriet

1.380

557

504

505

2.946

Region Midtjylland

524

406

385

385

1.700

NRGi

1.300

424

405

405

2.534

Foreningen Horsens Energi

744

243

232

232

1.451

Hedensted Kommune

436

142

136

136

850

Horsens Kommune

436

142

136

136

850

Teknologisk Institut

417

137

131

130

815

I alt

5.237

2.051

1.929

1.929

11.146

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-0-76-2-09

8. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til kompetencecenter for fiskeriuddannelser

Resume

Efter nedlæggelsen af Fiskeriskolen i Grenå og optagelsen af Fiskeriskolen i Thyborøn i EUC Nordvest søger EUC Nordvest i samarbejde med fiskeriets parter og organisationer at etablere et samlet kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser i Thyborøn. Et sådant center er beskrevet i Fødevareministeriets handlingsplan: "En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur". EUC Nordvest har besluttet at investere 14-15 mio. kr. i etableringen af centrets fysiske rammer og ansøger om 1.876.256 kr. til ansættelse af en procesmedarbejder. Det vurderes, at projektet kan understøtte Vækstforums og Regionsrådets megasatsning på fødevareområdet og medvirke til at skabe udvikling i en af regionens yderkommuner med udgangspunkt i eksisterende ressourcer og kompetencer i området.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til megasatsningen på fødevareområdet, bevilges 1.876.000 kr. til EUC Nordvest til ansættelse af en procesmedarbejder i tre år i forbindelse med etablering af et kompetencecenter for fiskeriuddannelser i Thyborøn, idet det forudsættes, at der udarbejdes en midtvejsevaluering.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 25. februar 2009, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere 31,24 mio. kr. til udmøntning af den af Vækstforum vedtagne strategi og handlingsplan for Megasatsningen Fødevarer. Reservationen fordeler sig med 5,41 mio. kr. i 2009, 12,64 mio. kr. 2010 og 13,19 mio. kr. i 2011.

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 24. marts 2009 at indstille til Regionsrådet, at der af de reserverede regionale midler til erhvervsudvikling under megasatsningen på fødevareområdet bevilges et tilskud på 1.876.000 kr. til ansættelse af en procesmedarbejder i forbindelse med etablering af et kompetencecenter for fiskeriuddannelser i Thyborøn. Vækstforum besluttede ligeledes, at der skal udarbejdes en midtvejsevaluering. Bevillingen forudsættes anvendt som et tilskud til tovholderfunktionen i en treårig periode.

 

Baggrund

EUC Nordvest har sammen med en række af fiskeriets parter og organisationer taget initiativ til etablering af et kompetencecenter for fiskeriets uddannelser i Thyborøn. I den forbindelse ansøger EUC Nordvest om 1.876.256 kr. over en treårig periode til ansættelse af en procesmedarbejder, der skal stå for udvikling, integrering og implementering af udannelsesinitiativer og samarbejder i forbindelse med centerdannelsen. Ansøgningen af 24. februar 2009 fra EUC Nordvest  vedlægges.

 

Strukturudviklingen og den generelle nedgang inden for fiskerierhvervet har ændret rammerne for fiskeriets uddannelser. Det kommer bl.a. til udtryk i en handlingsplan, aftalt mellem Regeringen og Dansk Folkeparti i 2007. I handlingsplanen "En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur" er etableringen af et kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser  beskrevet. Redegørelsen "Et samlet kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser" vedlægges.

 

I samarbejde med fiskeriets parter og organisationer arbejder EUC Nordvest på at etablere et center i Region Midtjylland, og flere tiltag trækker i positiv retning, når det gælder etableringen af et sådant kompetencecenter i Thyborøn:

 • EUC Nordvest, som fra årsskiftet har optaget Fiskeriskolen i Thyborøn, er efter nedlæggelsen af Fiskeriskolen i Grenå den eneste skole i Danmark, der udbyder uddannelser bredt til fiskerierhvervet og har som følge heraf bred kontakt til erhvervet, servicefagene, forskningsinstitutioner m.fl. Ca. 600 erhvervsaktive fiskere benytter årligt centrets kompetenceudviklingstilbud. 
 • Med en placering i Thyborøn kan der etableres en naturlig tilknytning og nærhed til fiskerierhvervet, fiskerihavnen, Nordsøen og Limfjorden.
 • Lemvig Kommune støtter EUC Nordvest i centerdannelsen ved at eftergive indestående kommunale lån og ved at tilbyde velegnede kommunale bygninger til en fordelagtig pris.
 • Alle direkte fiskerirelaterede uddannelser er blevet samlet under Undervisningsministeriets resortområde og i én erhvervsskole.
 • Fiskerierhvervets parter, Danmarks Fiskeriforening og 3F, har på centralt udvalgsniveau besluttet en sammenlægning af relevante lærlinge- og efteruddannelsesudvalg. 

EUC Nordvest er i dialog med Fødevareministeriet om centerdannelsen med henblik på yderligere drøftelser af handlingsplanen for dansk fiskeri og akvakultur, samt europæiske tiltag på området.

 

Vision og indhold

EUC Nordvests vision er at skabe et center, hvor kompetencer i fiskeriet knyttes sammen, så synergier opstår med henblik på at skabe værditilvækst overalt i erhvervet og med henblik på at udnytte fiskeressourcen bedst muligt.

 

Indledningsvis skal centret bygges op omkring en række allerede etablerede uddannelsesaktiviteter og samarbejde med andre uddannelsesudbydere og brancheorganisationer. Desuden pågår der i øjeblikket drøftelser med DTU AQUA om et fisker-/forskersamarbejde om fælles fiskeri- og biologistuderende på praktik i Thyborøn samt med Aalborg Universitet om forlægning af Fiskeriteknologuddannelsen til Thyborøn. Endelig er der udarbejdet en analyse til forberedelse af en ny lederuddannelse: "Seafoodmanager". En analyse af uddannelsesbehov for muslingeavlere er under udarbejdelse.

 

Ud over egentlige uddannelsesaktiviteter vil centret indgå i udviklingssamarbejder med virksomheder, eksempelvis omkring udvikling og afprøvning af fiskeriudstyr, sporbarhed, mærkning mv.

 

Regionale perspektiver

Etableringen af et kompetencecenter for fiskeriets uddannelser i Thyborøn kan på flere områder medvirke til at støtte op om initiativer i Vækstforums handlingsplan 2009 og Regionsrådets regionale udviklingsplan. I Strategi og handlingplan 2009-2011 for megasatsningen for fødevarer har Vækstforum beskrevet udvikling af fødevareuddannelser som én af aktiviteterne under det overordnede KOMPETENCE-initiativ. Samtidig ligger kompetencecenterinitiativet i forlængelse af projektet " Vækst 2011 – Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk", som Regionsrådet tidligere har støttet med en bevilling på 1 mio. kr., og som forventes afsluttet i sensommeren 2009.

 

Fødevareministeriet har i det landdistriktsindeks, der blev udarbejdet i forbindelse med implementeringen af EU's Landdistriktsprogram 2007-2013, registreret Lemvig Kommune som en yderkommune. Vækstforum har i Handlingsplan 2009 valgt at sætte ekstra fokus på udvikling af erhvervsmæssige styrkepositioner og bosætning i regionens yderkommuner. Kompetencecenterprojektet i Thyborøn er et eksempel på en konkret aktivitet, som vurderes til at kunne bidrage til at løfte denne målsætning.

 

Økonomi 

Det samlede budget for den treårige procesmedarbejderfunktion er 1.876.256 kr., og EUC Vest har besluttet at investere 14-15 mio. kr. i etableringen af centrets fysiske rammer.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-19-08

9. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter

Resume

Regionsrådet yder tilskud til kulturaktiviteter. Til ansøgningsfristen 1. marts 2009 er der indkommet 54 ansøgninger om tilskud. Der forelægges indstillinger, hvor ansøgningerne er delt i tre kategorier, hvor prioritet 1 klart falder inden for Region Midtjyllands kulturpolitik, prioritet 2 i et vist omfang falder inden for retningslinjerne og hvor prioritet 3 falder uden for kulturpuljens retningslinjer.

Direktionen indstiller,

at der til ansøgninger med prioritet 1 bevilges i alt 1,4 mio. kr., der fordeles til projekterne 1, 7, 22, 25, 27, 31, 33, 36 og 58 som anført i sagsfremstillingen,

 

at der til ansøgninger med prioritet 2 bevilges i alt 705.000 kr., der fordeles til projekterne 6, 12, 17, 18, 23, 24, 28, 32, 43 og 46, som anført i sagsfremstillingen, og

 

at der meddeles afslag til de i sagsfremstillingen beskrevne ansøgninger med prioritet 3, som er projekterne 2, 3, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 og 59

Sagsfremstilling

I henhold til den af Regionsrådet vedtagne Kulturpolitik for Region Midtjylland er kulturmidlerne delt i to: "kulturudviklingsmidlerne", der er afsat til strategiske indsatser på kulturområdet, og "kulturpuljen", der er afsat til ansøgninger. Den strategiske del anvendes i forhold til særlige indsatsområder. Regionen kan selv tage initiativ til satsninger, ligesom projekter og aktiviteter kan sættes i værk i form af udbud til en bred kreds af aktører. I henhold til kulturpolitikken afsættes 75 % af kulturbudgettet til kulturudviklingsmidlerne, mens de resterende 25 % anvendes til kulturpuljen. Kulturpuljen har to ansøgningsfrister: 1. marts og 1. september.

 

Retningslinierne for kulturtilskud kan læses på http://www.rm.dk/regional+udvikling/kultur/kulturpolitik/tilskud+til+kulturen?

 

Til ansøgningsfristen 1. marts 2009 er indkommet 54 ansøgninger.Samlet notat af 19. marts 2009 med beskrivelse af de 54 ansøgninger. De enkelte ansøgninger kan rekvireres i administrationen.

 

Ansøgningerne er delt i tre kategorier: 1., 2. og 3. prioritet, hvor

 • 1. prioritet er ansøgninger, som klart falder inden for region midtjyllands kulturpolitik
 • 2. prioritet er ansøgninger, som i et vist omfang falder inden for region midtjyllands kulturpolitik
 • 3. prioritet er ansøgninger, som falder uden for kulturpuljens retningslinjer

Oversigt over indkomne ansøgninger samt indstillede beløb:

Ansøgning nr.

Ansøger

Postnummer + by

Titel

Ansøgt beløb

Prioritet

Indstillet beløb

Summeret
 1. + 2.  prioritet

1

Opgang 2

8000 Århus C

under samme himmel - et udviklingsprojekt

210.000

1

210.000

 

7

Den selvejende institution: Hvide Sande Masterclass

6950 Ringkøbing

hvide sande masterclass

150.000

1

150.000

 

22

Holmsland Klit Turistforening

6960 Hvide Sande

sculpturestreet.dk

395.000

1

200.000

 

25

Det andet teater

8000 Århus C

fermata

50.000

1

50.000

 

27

Kultursamarbejdet i midt og vestjylland

7500 Holstebro

kulturkaravanen i mørket

400.000

1

400.000

 

31

Kunstplus Publishing

8000 Århus C

trykt kunstguide for region midtjylland

50.000

1

50.000

 

33

Buster Københavns internat. Filmfestival for børn og unge

2100 København Ø

oregon filmkonkurrence

30.000

1

30.000

 

36

Højskolen performers house

8600 Silkeborg

african footprint international
papermakesdance

100.383

1

62.383

 

58

Odin Teatret

7500 Holstebro

international women's theatre festival transit

275.000

1

275.000

1.427.383

6

Woodlyd

8881 Thorsø

the danish folk, blues & ragtime guitar festival 2009"

?

2

25.000

 

12

Kulturremisen i brande

7330 Brande

international workshop for billedkunstnere 2009

150.000

2

150.000

 

17

Bovbjerg fyr

7620 Lemvig

cirkus til kanten

68.250

2

40.000

 

18

Herregården Nørre Vosborg

7570 Vemb

vestjyske fortællespor

33.000

2

33.000

 

23

Museet for Syddjurs

8400 Ebeltoft

fortælleværksteder og vandringer i nationalpark mols bjerge

167.000

2

100.000

 

24

Kammeroperaen

8700 Horsens

kniven - en satirisk operaforestilling

100.000

2

75.000

 

28

Silkeborg Kulturhistoriske Museum

8600 Silkeborg

tollundmandens verden - fra bjældskovdal til athen

?

2

100.000

 

32

Entré Scenen

8000 Århus C

eksport af junge hunde festivalen til shauspielhaus bochum

50.000

2

50.000

 

43

Kulturhus Århus

8000 Århus C

ilt - international levende teater 2009

82.450

2

82.400

 

46

Det boligsociale fællessekretariat

8270 Højbjerg

8210 rap dance center

?

2

50.000

705.400

2

Århus litteraturfestival

8000 Århus C

vild med ord

75.000

3

0

 

3

Samsø observatorium a.m.b.a.

8305 Samsø

stjerner i natten

?

3

0

 

8

Mindesmærkekomiteen af 2009

7470 Karup

skulptur i frederiks i anledning af 250 års-jubilæet for kartoffeltyskernes ankomst til alheden

?

3

0

 

10

Marie Poulsen Jakobsen

8500 Grenå

børneklub

?

3

0

 

11

No. 9

8000 Århus C

horatio

15.000

3

0

 

13

Kulturarrangementer i Mellerup

8930 Randers NØ

kulturarrangementer i mellerup

?

3

0

 

14

FDF Silkeborg

8600 Silkeborg

landsmusikstævne 2009

10.000

3

0

 

15

Foreningen Sceneagenturet

8000 Århus C

børneteatertelt i århus festuge 2009

?

3

0

 

16

Dansefabrikken v/Danseværket

8000 Århus C

genopsætning og turné med forestillingen id iq i

150.000

3

0

 

19

Bachfestivalforeningen

 

bach festival ved hjarbæk fjord

?

3

0

 

20

Teatret Kimbri

8330 Beder

hesten der kom fra havet

100.000

3

0

 

21

Kulturnat Århus

8000 Århus C

mapping the city

170.500

3

0

 

29

Carte Blanche - Egnsteater i Viborg

8800 Viborg

kalejdoskop - organisationsudvikling gennem scenekunst

75.000

3

0

 

30

Foreningen Verdens Børn

8000 Århus C

projekt d-factor

175.000

3

0

 

35

Herning og Omegns Folkedanserforening

7400 Herning

bevarelse af materiale

25.000

3

0

 

37

Danseværket

8000 Århus C

projektbase for dansemiljøet i århus og den midtjyske region

200.000

3

0

 

38

Korudvalget for Serup og Lemming menighedsråd

8600 Silkeborg

kormusikstævne - norbusang

?

3

0

 

39

Silkeborg Teaterkreds

8600 Silkeborg

udbygning af silkeborg teaterkreds

250.000

3

0

 

40

Marianne Fossgreen

8600 Silkeborg

naboer: sasiedzi-nachbarn-naboer-neighbours

20.000

3

0

 

41

Silkeborg Kunstmuseum

8600 Silkeborg

jorns univers

99.000

3

0

 

42

Initiativgruppen SSIK

8600 Silkeborg

silkeborg synger i kor

40.000

3

0

 

44

Reload Classics

8000 Århus C

reload classics - aktiviteter i rm 2009

150.000

3

0

 

45

Foreningen Aarhus Took it

8210 Århus V

aarhus took it 2009

336.000

3

0

 

47

Foreningen Gelleraps

8220 Brabrand

gelleraps festival

250.000

3

0

 

48

Ungdomsskolen Skive

7800 Skive

teaterprojektet "odysseen"

?

3

0

 

49

Maja Ingerslev

8462 Harlev J

fotografiske papir og rum installationer

100.000

3

0

 

50

Det Århusianske Kvindekor Sedjanka

8270 Højbjerg

kulturudveksling ml. århus og bulgarien

76.100

3

0

 

51

Børnekulturhuset Brobjergskolen

8000 Århus c

kulturspil for børn

160.000

3

0

 

52

Studenterhus Århus

8000 Århus c

newbees - on tour

200.000

3

0

 

53

Den Selvejende Institution Dansk Motorsamling

8500 Grenå

industrikulturens udvikling i dk

635.000

3

0

 

54

Frontløberne

8000 Århus C

flirkus - slogan: join in

300.000

3

0

 

55

MCH Herning Kongrescenter

7400 Herning

juledrømmens korkoncert

100.000

3

0

 

56

KFU;/KFUKs Tante Andante Hus

7620 Lemvig

start af tante andante hus i rio de janeiro

35.920

3

0

 

57

Teaterforeningen Beagle

8000 Århus C

swup - en fortælling….

174.500

3

0

 

59

Kesaj Tschave

8600 Silkeborg

turne med den slovakiske roma-dansegruppe kesaj tschave

?

3

0

 

 

 

 

 

4.351.003

 

1.522.783

2.132.783

Der er i budget 2009 afsat 7.400.000 kr. til kulturaktiviteter. I henhold til momsbekendtgørelsens positivliste kan der hjemtages 8,7 % momsrefusion på kulturelle aktiviter på driften. Tilskud excl. momsrefusion bliver herefter 1.947.231 kr., hvorefter der vil være et restbudget på 1.443.967 kr. til kulturansøgninger pr. 1. september 2009 efter overførsel af momsrefusion fra 2007 og 2008.

 

Samlet notat af 19. marts 2009 med beskrivelse af de 54 ansøgninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-10-09

10. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser

Resume

Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til almene ungdoms- og voksenuddannelser. Region Midtjylland har ved ansøgningsrunden pr. 1. marts 2009 modtaget 11 ansøgninger om tilskud. 8 projekter indstilles bevilget det ansøgte beløb og 1 projekt indstilles bevilget dele af det ansøgte beløb. 2 projekter er trukket tilbage med henblik på en grundigere gennemarbejdning.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, udviklingstilskud til uddannelsesaktiviteter, bevilges 1.887.000 kr. i 2009, 3.797.000 kr. i 2010, 2.296.000 kr. i 2011, 388.000 kr. i 2012, i alt 8.368.000 kr., der fordeles til ansøgerne som anført i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan i henhold til Lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser m.v. yde formåls- og tidsbestemte tilskud til udbydere af almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser, herunder anlægstilskud, til bl.a. efteruddannelse, information, udvikling af fag, valgfag og mere specialiserede studieretninger samt tilskud til udvikling af en institution i et landdistrikt eller yderområde. Afgrænsningen af formålene er forholdsvis åben af hensyn til den regionale politiske prioritering af, hvordan visionerne i Den regionale udviklingsplan bedst fremmes.

 

I vurderingen af projektansøgningerne indgår flere politiske visioner, strategier og kriterier gældende for Region Midtjylland:Partnerskabsaftalen, der er indgået mellem Vækstforum og Regeringen, Denregionale udviklingsplan, samt Regionens administrationsgrundlag, jf. vedlagte notat af 30. marts 2009 med beskrivelse af de enkelte ansøgninger.

 

Ved ansøgningsrunden med frist 1. marts 2009 har Region Midtjylland modtaget 11 ansøgninger om tilskud til udviklingsprojekter. De enkelte ansøgninger kan ses på Region Midtjyllands hjemmeside. 8 projekter indstilles bevilget det ansøgte beløb og 1 projekt indstilles bevilget dele af det ansøgte beløb. 2 projekter er trukket tilbage med henblik på en grundigere gennemarbejdning.

 

Ansøgningerne i denne runde kan inddeles i tre kategorier:

 1. projekter, der omhandler internationalisering
 2. projekter, der omhandler naturvidenskab
 3. projekter, der omhandler udvikling af nye uddannelsestilbud, pædagogiske metoder eller læreprocesser

Kategori 1: Internationalisering

Ansøgning nr. 2 og 8 er begge projekter, der omfatter sprog, internationalisering og øget kulturforståelse. I begge projekter indgår der udlandsophold af længere varighed og et tæt samarbejde med virksomheder. Udlandsophold finansieres af eleverne.

 

2. ”Etablering af tre-sproglig international studieretning”

Tørring Gymnasium i samarbejde med Bjerringbro Gymnasium

Samlet budget 735.000 kr., heraf medfinansiering 305.000 kr. Der ansøges om 40.000 kr. i 2009, 100.000 kr. i 2010, 130.000 kr. i 2011 og 160.000 kr. i 2012, i alt 430.000 kr., hvilket indstilles bevilget.

 

8. ”Styrkelse af naturvidenskabelige elevers internationale kompetencer”

Horsens Tekniske Gymnasium, VIA UC

Samlet budget 1.119.000 kr., heraf medfinansiering 639.000 kr. Der ansøges om 195.000 kr. i 2009, 205.000 kr. i 2010 og 80.000 kr. 2011, i alt 480.000 kr., hvilket indstilles bevilget.

 

Kategori 2: Naturvidenskab

Ansøgning nr. 6, og 11 omhandler det naturvidenskabelige område med forskellige indfaldsvinkler. Der er dels tale om udvikling af en ny studieretning, dels om udvikling af undervisningsmateriale og udstyr til undervisning i et naturvidenskabeligt fag.

 

6. "Bioteknologi i gymnasiet"

Egå Gymnasium sammen med Randers Statsskole, Århus Statsgymnasium, Favrskov Gymnasium, Marselisborg Gymnasium, Viby Gymnasium, Vestjysk Gymnasium, Skanderborg Gymnasium, Silkeborg Gymnasium, Ikast-Brande Gymnasium, Risskov Gymnasium, Herning Gymnasium, Paderup Gymnasium, Horsens Gymnasium, HTX Århus, HTX Randers, HTX Holstebro, Tørring Gymnasium, Odder Gymnasium, Rønde Gymnasium, Grenå Gymnasium, Viborg Katedralskole, Viborg Gymnasium og HF, Bjerringbro Gymnasium, Lemvig Gymnasium og Langkær Gymnasium.

Samlet budget 14.815.000 kr., heraf medfinansiering 5.390.000 kr. Der ansøges om 575.000 kr. i 2009, 4.725.000 kr. i 2010 og 4.125.000 kr. i 2011, i alt 9.425.000 kr. Der indstilles bevilget 325.000 kr. i 2009, 1.725.000 kr. i 2010 og 1.875.000 kr. i 2011, i alt 3.925.000 kr.

 

11. "Geofysik"

Grenaa Gymnasium i samarbejde med Grenaa htx, Rønde Gymnasium og Geologisk Institut.

Samlet budget 538.000 kr., heraf medfinansiering 265.000 kr. Der ansøges om 148.000 kr. i 2009, 120.000 kr. i 2010 og 5.000 kr. i 2011, i alt 273.000 kr., hvilket indstilles bevilget. 

 

Kategori 3: Udvikling af nye uddannelsestilbud, pædagogiske metoder eller læreprocesser

Ansøgning nr. 3, 5, 7, 10 og 12 er alle projekter, som handler om udvikling af nye uddannelsestilbud, nye undervisningsformer og anvendelse af nye læreprocesser.

 

3. ”Skolens eget lydunivers”

Mercantec i samarbejde med Minerva samt to erhvervsskoler fra Region Syddanmark (EUC Syd og Hansenberg).

Samlet budget 1.606.327 kr., heraf medfinansiering 1.308.327 kr. Der ansøges om 149.000 kr. i 2009 og 149.000 kr. i 2010, i alt 298.000 kr. , hvilket indstilles bevilget.

 

5. ”Eud som adgangsvej til videregående uddannelser”

VIA Erhvervsuddannelser i samarbejde med CEU Herning og Holstebro Tekniske Skole.

Samlet budget 1.027.000 kr., heraf medfinansiering: 250.000 kr. Der ansøges om 85.000 kr. i 2009, 605.000 kr. i 2010 og 87.000 kr. i 2011, i alt 777.000 kr., hvilket indstilles bevilget.

 

7. ”Ungdomscoaches og netværksdannelse”

Silkeborg Gymnasium i samarbejde med Silkeborg Handelsskole,  Horsens Tekniske Skole, Silkeborg Tekniske Skole, Holstebro Handelsskole og Struer Statsgymnasium.

Samlet budget 2.653.000 kr., heraf medfinansiering: 940.000 kr. Der ansøges om 672.000 kr. i 2009, 694.000 kr. i 2010, 119.000 kr. i 2011 og 228.000 kr. i 2012, i alt 1.713.000 kr., hvilket indstilles bevilget.

 

10. ”Professionalisering af visitering og integrering af elever med psykiske handicaps i normalklasser på htx, hhx og stx”

Djurslands Erhvervsskoler i samarbejde med Grenaa Gymnasium, Firkløverskolen og UU Grenaa.

Samlet budget 512.000 kr., heraf medfinansiering: 40.000 kr. Der ansøges om 273.000 kr. i 2009 og 199.000 kr. i 2010 – i alt 472.000 kr., hvilket indstilles bevilget.

 

12. ”Fremtidslaboratoriet”

VIA Erhvervsuddannelser i samarbejde med Mercantec, Langkær Gymnasium og HF, Horsens Tekniske Skole, CEU Herning og Bjerringbro Gymnasium, Horsens Kommune, Innovation Lab, LEGO og Vestas.

Samlet budget 4.449.000 kr., heraf medfinansiering: 3.200.000 kr. Der ansøges om i alt 1.249.000 kr. i 2009, hvilket indstilles bevilget. 

 

Ansøgninger, der er trukket tilbage

Ansøgning nr. 4 og 9 er trukket tilbage med henblik på en grundigere bearbejdning inden ansøgningsrunden 1. oktober 2009.

 

Økonomi

I Region Midtjyllands budget for 2009 er der afsat 14,1 mio. kr. til udviklingstilskud. Det forventes, at uforbrugte midler fra 2008 overføres til 2009. 

Hvis indstillingerne tiltrædes, vil der herefter være følgende forbrug af Region Midtjyllands midler til udviklingstilskud til almene ungdoms- og voksenuddannelser:

 

(i hele kroner)

Tilskud

2007/2008

Tilskud

2009

Tilskud

2010

Tilskud

2011

Tilskud

2012

I alt

2009-2012

1. maj 2007

10.581.613

2.649.920

210.260

0

0

13.441.793

1. september 2007

12.089.037

2.151.775

250.750

0

0

14.491.562

1. januar 2008

4.441.152

3.242.287

1.791.528

0

0

9.474.967

1. maj 2008

3.197.182

3.112.633

1.913.765

275.000

0

8.498.580

1. oktober 2008

359.000

3.131.000

4.384.000

3.285.000

200.000

11.359.000

1. marts 2009

0

1.887.000

3.797.000

2.296.000

388.000

8.368.000

Adm. Pulje

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

2.000.000

I alt

31.067.984

16.574.615

12.747.303

6.256.000

988.000

67.633.902

Rammebevilling

39.000.000

 14.100.000

 14.100.000

 14.100.000

 14.100.000

 95.400.000

Ikke-disp. midler

7.932.016

- 2.474.615* 

1.352.697

7.844.000

13.112.000

27.766.098

* Hvis indstillingen følges vil det bevirke et negativt beløb under ikke-disponerede midler i 2009 på -2.476.615 kr. Dette underskud forventes udlignet i forbindelse med overførselssagen, hvor uforbrugte, ikke-disponerede midler i 2008 på 7.932.016 kr. søges overført til 2009.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-34-71-1-07

11. Vedtagelse af Agenda 21-Handlingsplan 2009 – 2010

Resume

Regionsrådet vedtog i december 2007 en Lokal Agenda 21-strategi og besluttede i den forbindelse, at der efterfølgende skulle udarbejdes en handlingsplan som opfølgning på Lokal Agenda 21-strategien. Der forelægges forslag til Agenda 21-Handlingsplan 2009 – 2010, der primært fokuserer på de interne forhold i Region Midtjylland som virksomhed.

Direktionen indstiller,

at forslaget til Agenda 21-Handlingsplan 2009 – 2010 vedtages.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 12. december 2007 en Lokal Agenda 21-strategi, idet administrationen i samme forbindelse blev anmodet om at udarbejde en handlingsplan som opfølgning på Agenda 21-strategien.

 

Visionen i Lokal Agenda 21-strategien er ”Bæredygtig udvikling er et overordnet princip for udviklingen af Region Midtjylland”. Vækst og udvikling skal ske på et bæredygtigt grundlag for at opnå optimale vilkår for mennesker og miljø.

 

I Agenda 21-Handlingsplan 2009 – 2010 er der første omgang primært fokuseret på de interne forhold i virksomheden Region Midtjylland. Det drejer sig om disse tværgående indsatsområder:

 • Miljørigtig drift
 • Miljørigtigt og bæredygtigt byggeri
 • Miljørigtigt indkøb

som skal ses i sammenhæng med de tre overordnede indsatsområder:

 • Energiforbrug og – forsyning af bygninger
 • Ressourceforbrug af vand, transport, varer, fødevarer mv.
 • Affald og andre miljøpåvirkninger

Endvidere er der medtaget en række regionale udviklingsaktiviteter - primært under megasatsningen energi og miljø - der også bidrager til en bæredygtig udvikling.

 

Agenda 21-Handlingsplanen anbefaler, at projekter og tiltag ses i et flerårigt helhedsperspektiv, der afpasses efter de konkrete forhold og efter en totaløkonomisk vurdering. En ekstraomkostning her og nu for at få en miljø- eller energibesparelsesforanstaltning med i et projekt kan let vise sig at være en god forretning set over en passende årrække.

 

Forslaget til Agenda 21-Handlingsplan 2009 – 2010 er udarbejdet af en administrativ styregruppe efter en interviewrunde på regionens hospitaler og et antal repræsentative institutioner.

 

Forslag til Agenda 21-Handlingsplan 2009 – 2010 vedlægges. Agenda 21-strategien kan ses på Region Midtjyllands hjemmeside: Regional Udvikling, Publikationer.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at forslaget til Agenda 21-Handlingsplan 2009 - 2010 vedtages, idet det indarbejdes,

 

at Region Midtjylland skal indgå i samarbejde med private leverandører om behov for udvikling af bæredygtige produkter, og

 

at der fremover i dagsordenen vedrørende anlægssager, der forelægges for Regionsrådet, skal være indeholdt en beskrivelse af de foretagne overvejelser til bæredygtighed og energi- og miljøforhold.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-78-3-08

12. "Grønne biler" - en analyse af Region Midtjyllands bilflåde

Resume

Der er udarbejdet en analyse af Region Midtjyllands person- og varebiler med henblik på at kortlægge optimeringsmuligheder i forhold til økonomi og miljø. Analysens hovedkonklusion er, at der for stort set uændrede driftsomkostninger kan opnås en reduktion i Co2 udslippet fra Region Midtjyllands person- og varebiler på ca. 117 tons årligt. Dette svarer til en reduktion beregnet til godt 20 %. Dertil kommer en reduktion af udledning af partikler som konsekvens af, at det – af miljømæssige hensyn – foreslås, at der sættes partikelfiltre på alle dieselbiler fremadrettet.

 

Der forslås en række retningslinjer i forhold til indkøb og udskiftning af biler med henblik på at kunne realisere det beregnede Co2-potentiale indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

Direktionen indstiller,

at analysen tages til efterretning, og

 

at de foreslåede retningslinjer i forhold til indkøb og udskiftning af biler godkendes og formidles til driftsorganisationen sammen med analysens resultater og anbefalinger med henblik på at sænke udledningen af Co2 fra Region Midtjyllands bilflåde.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i forbindelse med budgettet 2008 en hensigtserklæring om, at indførelsen af ”grønne regionale biler” skulle vurderes i forbindelse med Agenda 21-arbejdet.

 

Region Midtjylland har i samarbejdet med LeasePlan udarbejdet en analyse af Region Midtjyllands bilflåde (person- og varebiler) med henblik på at kortlægge optimeringsmuligheder i forhold til økonomi og miljø. Der er udarbejdet en teknisk rapport, som ligger på sagen. Nedenstående opsummerer analysens hovedkonklusioner.

 

Når økonomien vurderes, ses der på parametre som valg af bilmærke, kørselsperiode, benzin- eller dieselbiler, vedligeholdelse og skader, køb og salg af biler, tidspunkt for salg af biler mv.

 

Vedrørende miljøaspektet ses der på to parametre: Co2-udledning og partikeludledning/anvendelse af partikelfilter.

 

Hovedkonklusionerne af analysen

Analysens hovedkonklusion er, at der for stort set uændrede driftsomkostninger kan opnås en reduktion i Co2 udslippet fra Region Midtjyllands person- og varebiler på ca. 117 tons årligt. Dette svarer til en reduktion beregnet til godt 20 %. Dertil kommer en reduktion af udledning af partikler som konsekvens af, at det – af miljømæssige hensyn – foreslås, at der sættes partikelfiltre på alle dieselbiler fremadrettet.

 

Analysen er udarbejdet i to trin: Først er det vurderet hvilken løsning (herunder særligt valg af bilmærke/-model), der er den mest driftsøkonomiske løsning, hvilket giver et økonomisk optimeringspotentiale. Løsningen, der giver den bedste driftsøkonomi, har også et indbygget forbedringspotentiale i relation til miljøet, idet den mest driftsøkonomiske løsning bla. hænger tæt sammen med brændstoføkonomien. Den mest driftsøkonomiske løsning beregnes at reducere Co2 udledning med 108 tons årligt (mod de 117 ved nedenstående løsning).

 

Dernæst er det vurderet, hvilken løsning der er den mest miljømæssige/Co2-optimale løsning (stadig indenfor brændstofdrevne biler) – uagtet at løsningen ikke er den snævert mest driftsøkonomiske løsning.

 

Nedenfor præsenteres tabeller med hovedtal for analysen af den miljø-/Co2-mæssige bedste løsning. I tabellerne er det kun reduktionen (+/-) i den del af driftsomkostningerne, der vedrører valg af bilmærke, der er opgjort. Det er i dette parameter, at langt det største potentiale ligger både økonomisk og miljømæssigt.

 

Analysen er opdelt på to x to grupperinger:

 • Personbiler og varebiler
 • Sociale institutioner og hospitaler mv.
”Hospitaler mv.” indeholder også biler indenfor psykiatrien, på fællesområdet og på området for Regional udvikling.
 

Tabel 1: Beregnede drifts- og miljøomkostninger - Hospitaler mv.

Nuværende  

Fremtidig  

Reduktion  

Personbiler

Antal biler

85

85

Km/år

978.000

978.000

Est. driftsomkost./år (kr)

2.765.000

2.795.000

-30.000

Co2-udledning/år (tons)

139

97

42

Varebiler

Antal biler

58

58

Km/år

1.247.000

1.247.000

Est. driftsomkost./år (kr) 

2.681.000

2.338.000

343.000

Co2-udledning/år (tons) 

261

206

55

Pris pr. km (kr)

2,45

2,31

0,14

Co2-udledning pr. km. (gr.)

 179

 136

 43

Tabel 2: Beregnede drifts- og miljøomkostninger - Sociale institutioner

Nuværende  

Fremtidig 

Reduktion 

Personbiler

Antal biler

14

14

Km/år

196.000

196.000

Est. driftsomkost./år (kr)

595.000

472.000

123.000

Co2-udledning/år (tons)

29

21

8

Varebiler

Antal biler

27

27

Km/år

580.000

580.000

Est. driftsomkost./år (kr) 

1.300.000

1.143.000

157.000

Co2-udledning/år (tons) 

112

100

12

Pris pr. km (kr)

2,44

2,08

0,36

Co2-udledning pr. km. (gr.)

 182

 156

 26

Der er imidlertid en række andre parametre (udover valg af bilmærke), som der ligeledes vurderes at være et økonomisk optimeringspotentiale på. Hvis der beregnes et driftsøkonomisk potentiale på alle parametre (uden også at optimere Co2-udslippet, udover det der er en naturlige følge af driftsøkonomien) udgør dette ca. 1,5 mio. kr. for hospitaler mv. og knapt 0,4 mio. kr. for de sociale institutioners vedkommende – med de forudsætninger der gøres i analysen. Beløbets beskedne størrelse og spredning i organisationen gør, at det ikke anbefales, at de potentielle besparelser indhentes, men at de forbliver i driften med henblik på at blive anvendt på at reducere Co2 -udslippet fra Region Midtjyllands bilflåde.

 

De nærmere forudsætninger i analysen af Region Midtjyllands bilflåde er beskrevet i vedlagte notat, sammen med de anbefalinger, der gives i forhold til de enkelte optimeringselementer.

 

Der er imidlertid to af analysens centrale forudsætninger/ begrænsninger, der skal nævnes her:

 1. Analysen indeholder kun person- og varebiler der er indregistreret, dvs. ikke lastbiler og ikke mindre biler til intern transport, intern service og lign.
 2. Det antages i analysen, at man kører det samme antal km. som hidtil. Vurderingen siger dermed ikke noget om, hvad der eventuelt kan optimeres ved en forbedret logistik/samkørsel/ruteplanlægning, der sænker antallet af kørte km. (dette er imidlertid også særligt relevant i forhold til den lidt tungere lastbiltransport).

Dertil kommer, at det ligeledes er blevet undersøgt, hvorvidt der er et optimeringspotentiale på Region Midtjyllands busser. Der er i alt 113 busser, men der er ikke brugbare oplysninger til at beregne gennemsnitlig km-forbrug – og optimeringspotentiale. Dette hænger også sammen med, at der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger omkring den afgiftsbetaling, de enkelte institutioner/hospitaler hhv. betaler/fritages for. En eventuel afgiftsfritagelse er helt afgørende for at kunne beregne potentialet, idet gensalgsværdien og den anbefalede driftsperiode er stærkt afhængig heraf.

 

Ud fra bussernes alder må der imidlertid forventes at være et vist miljøpotentiale både i forhold til Co2-udslip og partikler, ligesom der også erfaringsmæssigt vil være noget at hente i forhold til en konkret behovsvurdering i forbindelse med udskiftning/genindkøb. Mange af busserne udleder omkring 250 gr. Co2 pr. km, hvilket forventes at kunne komme ned i nærheden af godt 200 gr. pr. km. Samtidig har de fleste busser en alder, som tilsiger, at de ikke har partikelfilter.

 

Supplerende skal det nævnes, at der i henhold til Leaseplans erfaringer sidder et mindst lige så væsentligt optimeringspotentiale ”bag rattet”, idet brændstofforbruget er stærkt afhængig af kørestil. Der tilbydes i den sammenhæng holdningsbearbejdende køretekniske kurser i AMU regi, der fokuserer på miljøbevidsthed (samt holdningsbearbejdning og køreteknik) – dvs. det handler både om at mindske Co2 udslip og sikre en bedre kørselsøkonomi.

 

Langsigtede tiltag

Den udarbejdede analyse er en vurdering af mulige kortsigtede tiltag for en reduktion af Co2-udslippet på bilområdet, der samtidig er mulige indenfor en relativt uændret driftsøkonomi. Optimeringsmulighederne - som konsekvens af den konkrete analyse af regionens bilflåde - kan ses som en omkostningseffektiv måde til at opnå miljøforbedringer på kort sigt. Ifølge en rapport fra Miljøministeriet fra 1999 ligger 78 % af en personbils energiforbrug i brugsfasen. Det betyder eksempelvis, at energiforbruget mindskes med over 25 %, hvis en bil, der kører 15 km/l, udskiftes med en, der kører 20 km/l.

 

På længere sigt vil yderligere miljøforbedringer kræve en omlægning til mere Co2-neutrale brændstoffer, såsom biodiesel, brint, el mv. Graden af Co2-neutralitet vil hænge sammen med, hvordan de pågældende brændstoffer produceres.

 

På de mere langsigtede indsatsområder deltager Region Midtjylland i en række forskellige tiltag og demonstrationsprojekter i forhold til udvikling og indførelse af grønnere transport og mere miljøvenlig teknologi på bilområdet. Det drejer sig bl.a. om:

 • forsøg med brinttrucks til intern transport på Hospitalsenheden Vest og på Århus Universitetshospital, Skejby
 • forsøg med biodiesel i Århusområdet
 • opsætning af brinttankstationer i Midtjylland
 • demonstrationsprojekt med elbiler (jf. andet punkt på denne dagsorden).

Disse mere langsigtede eller generelle tiltag har endnu ikke en rentabel driftsøkonomi og er fortsat på demonstrationsprojektstadiet.

 

Anbefalinger

På baggrund af den udarbejdede analyse og dets anbefalinger foreslås nedenstående miljøpolitiske retningslinier i forhold til indkøb og udskiftning af biler, som organisationen skal følge. De bilpolitiske retningslinier foreslås at være følgende:

 • Ved udskiftning af biler skal der lægges afgørende vægt på den nye bils brændstof- og Co2-forbrug. Privatbiler er i dag energiklasse-mærket på linie med køleskabe mv.
 • Der skal altid udarbejdes en konkret behovsvurdering inden genanskaffelse og nyindkøb.
 • Dieselbiler skal altid udstyres med partikelfilter.
 • Medarbejdere med faste kørselsbehov i regionale biler sendes på holdningsbearbejdende køretekniske kurser.

I henhold til analysens resultater og identificerede optimerings- og miljøpotentiale vil disse krav kunne finansieres indenfor de eksisterende driftsøkonomiske rammer.

 

Pga. udviklingen på området vil det være vanskeligt at komme med varige anbefalinger til eksempelsvis valg af bilmærke indenfor de forskellige grupper af biler. Leaseplan har givet en række konkrete anbefalinger til bilvalg i forbindelse med analysen, og disse anbefalinger gælder måske ca. 6 måneder frem - afhængigt af udviklingen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-78-1-09

13. Bevillingsregulering som følge af nyt skøn for byggeomkostningsindekset for Budget 2009

Resume

Investeringsoversigten for Region Midtjylland er knyttet til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal, som opgøres af Danmarks Statistik.

 

Ved budgetlægningen for Budget 2009 i maj 2008, blev byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2009 skønnet til at blive på 127,0. Den efterfølgende konjunkturudvikling har bevirket, at dette har været for højt.

 

Der er derfor udarbejdet et nyt skøn for byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2009 på baggrund indekset for 4. kvartal 2008, som er det seneste offentliggjorte indeks. Det nye skøn for 2. kvartal 2009 er på 121,5.

 

Justeringen af indekset bevirker, at der oprettes en PL-reserve for sundhedsområdet, socialområdet og fællesområdet svarende til nedjusteringerne af de enkelte anlægsprojekter for hvert område fordelt på budgetår.

 

Danmarks Statistik offentliggør indekset for 2. kvartal 2009 i september. I efteråret 2009 vil den endelige regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2009 blive fremlagt for Regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at byggeomkostningsindekset for Budget 2009 foreløbigt fastsættes til indeks 121,5,

 

at anlægsbevillingerne og rådighedsbeløbene reguleres fra indeks 127,0 til indeks 121,5 jf. reguleringerne i vedlagte investeringsoversigt 2009-2012, og

 

at der afsættes en PL-reserve for de tre områder svarende til reguleringen af rådighedsbeløbende i det enkelte budgetår, jf. tabel 2.

 

Sagsfremstilling

Indeks for anlægsprojekter

Følgende principper er fastlagt for regulering af anlægsprojekter:

 • at pris- og lønreguleringen af anlægsbudgettet, som et generelt princip tilknyttes byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik.
 • at der gennemføres en efterregulering af byggeomkostningsindekset i de tilfælde, hvor afvigelsen mellem budgetskønnet og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal afviger med mere end +/- 0,5 %.

Byggeomkostningsindekset for budget 2009 blev sat til 127,0. Den efterfølgende konjunkturudvikling har bevirket, at dette har været for højt. Der er derfor udarbejdet et nyt skøn for byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2009 på baggrund af indekset for 4. kvartal 2008 på 121,2, som er det seneste offentliggjorte indeks. Det nye skøn for 2. kvartal 2009 er på 121,5.

 

Forudsætninger for reguleringen

Samtlige anlægsbevillinger og rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2009-2012 indstilles reguleret fra byggeomkostningsindeks 127,0 til byggeomkostningsindeks 121,5. Dog er projekter der vedrører følgende undtaget for regulering:

 • medicoteknisk udstyr,
 • projekter i fastpris,
 • anskaffelser,
 • it-anskaffelser,
 • it projekter, og
 • projekter under afslutning.

Anlægsbevillingen reguleres kun, hvis der er givet en bevilling der dækker alle rådighedsbeløb.

 

Vedlagte investeringsoversigt er opdateret til og med regionsrådsmødet den 18. marts 2009. De anlægsbevillinger, der behandles på regionsrådsmødet den 29. april 2009 samtidig med denne sag, vil blive reguleret i forbindelse med Kvartalsrapport I på regionsrådsmødet i maj. Dette forudsætter, at denne indstilling godkendes.

 

Regulering af investeringsoversigten for 2009-2012

Anlægsbevillinger

Der reguleres i anlægsbevillingen, der hvor der er givet en bevilling der dækker alle rådighedsbeløbene. Jf. ovenstående forudsætninger udgør den samlede regulering af anlægsbevillingerne i alt -21,083 mio. kr. Det foreslås, at bevillingerne reguleres jf. vedlagte investeringsoversigt for 2009-2012, der viser beregningerne på projektniveau.

 

Rådighedsbeløb

Med baggrund i ovenstående forudsætninger er den samlede regulering af rådighedsbeløbene beregnet til i alt -29,578 mio. kr. i 2009 -29,943 mio. kr. i 2010, -29,571 mio. kr. i 2011 og -30,133 mio. kr. i 2012. jf. nedenstående tabel.

 

Tabel 1: regulering fordelt på områder

1.000 kr. Bevillinger i alt Rådighedsbeløb regulering
Regulering 2009 2010 2011 2012
Somatikken          
RH Horsens -1.470 -1.470 0 0 0
RH Randers og Grenaa -60 -60 0 0 0
RH Vest -5.183 -5.183 0 0 0
RH Silkeborg -13 -840 0 0 0
ÅUH, Skejby  -540 -135 -405 0 0
RH Viborg -281 -2.403 -901 0 0
ÅUH, Århus Sygehus -2.683 -2.179 -504 0 0
Fælles puljer og i øvrigt -5.958 -13.014 -23.801 -17.035 -13.255
Somatikken i alt -16.188 -25.284 -25.611 -17.035 -13.255
Behandlingspsykiatrien          
Voksenpsyk., Distrikt Øst -780 -576 -204 0 0
Voksenpsyk., Distrikt Vest -173 -563 -242 -186 0
Voksenpsyk., Distrikt Syd -1.733 -87 -433 -650 -563
Børn og Unge -736 -203 -295 -238 0
Fælles 0 0 -312 -433 -433
Behandlingspsyk. i alt -3.422 -1.429 -1.486 -1.507 -996
Reserver 0 -445 0 -8.619 -13.905
Sundhedsområdet i alt -19.610 -27.158 -27.097 -27.161 -28.156
Socialområdet          
Børn og Unge -905 -905 0 0 0
Voksensocial -219 -219 0 0 0
Distrikt Øst 0 0 0 0 0
Distrikt Vest 0 -43 -372 -217 0
Distrikt Syd 0 0 0 0 0
Fælles 0 -660 -1.360 -1.516 -1.733
Almene ældreboliger -349 -349 -870 -433 0
Socialområdet i alt -1.473 -2.176 -2.602 -2.166 -1.733
Fællesadm. i alt 0 -244 -244 -244 -244
I alt -21.083 -29.578 -29.943 -29.571 -30.133

 

Det foreslås, at rådighedsbeløbene reguleres jf. vedlagte investeringsoversigt for 2009-2012, der viser beregningerne på projektniveau og budgetår.

 

Der afsættes en PL-reserve på for hvert område, svarende til nedreguleringen af rådighedsbeløbende for hvert budgetår:
 
Tabel 2
PL-reserve Rådighedsbeløb, budgetår
1.000 kr. 2009 2010 2011 2012
Sundhedsområdet 27.158 27.097 27.161 28.156
Socialområdet 2.176 2.602 2.166 1.733
Fællesadm.  244 244 244 244
I alt 29.578 29.943 29.571 30.133
 
 
Efterregulering af indekset
Danmarks Statistik offentliggør i september byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2009. Der vil blive gennemført en efterregulering, hvis afvigelsen mellem det nye budgetskøn på 121,5 og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal afviger med mere end +/- 0,5 %.

 

Såfremt byggeomkostningsindekset for Budget 2009 skal efterreguleres, vil det ske i efteråret 2009.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at byggeomkostningsindekset for Budget 2009 foreløbigt fastsættes til indeks 121,5,

 

at anlægsbevillingerne og rådighedsbeløbene reguleres fra indeks 127,0 til indeks 121,5 jf. reguleringerne i vedlagte investeringsoversigt 2009-2012,

 

at reguleringen tilføres den eksisterende reserve på sundhedsområdet, og

 

at der afsættes en reserve for socialområdet og fællesområdet, svarende til reguleringen af rådighedsbeløbene i det enkelte budgetår, jf. tabel 2.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-81-1-09

14. Bevillingssag: Etablering af mødelokaler mv. i Regionshuset Viborg

Resume

Det indstilles at anvende en i budget 2009 afsat anlægsramme til regionshusene til at etablere egnede større mødelokaler og samtidig sikre mulighed for at kunne anvende et større område i Regionshuset Viborg til kantineformål. Endvidere indstilles det at anvende den resterende anlægsramme i budget 2009 (herunder flytning af anlægsmidler fra en eksisterende bevilling til Regionshuset Århus) til konkrete vedligeholdelsesarbejder i Regionshuset Viborg.

Direktionen indstiller,

at der gives Regionssekretariatet en anlægsbevilling på 4,9 mio. kr. (indeks 121,5) i 2009 til anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af mødelokaler mv. i Regionshuset Viborg og at der afsættes et rådighedsbeløb på 4,9 mio. kr. (indeks 121,5) i 2009,

 

at rådighedsbeløbet finansieres af den på investeringsoversigten afsatte bevilling til vedligeholdelse af regionshusene jf. sagsfremstillingens tabel 1,

 

at der gives Regionssekretariatet en anlægsbevilling på 1,134 mio. kr. (indeks 121,5) i 2009 til øvrige vedligeholdelsesarbejder i Regionshuset Viborg, og

 

at rådighedsbeløbet på 1.134 mio. kr. i 2009 finansieres dels af den på investeringsoversigten afsatte bevilling i 2009 til vedligeholdelse af regionshusene med 0,494 mio. kr. (indeks 121,5) samt 0,640 mio. kr. (indeks 121,5) fra anlægsbevillingen til Regionshuset Århus.

Sagsfremstilling

I budget 2009 er der afsat 5,394 mio. kr. (indeks 121,5) til renoveringsarbejder i regionshusene. Som følge af blandt andet regionsrådets beslutning om at samle administrationen for Psykiatri og Social i Viborg har det været nødvendigt at inddrage en række mødelokaler til kontorarbejdspladser i Regionshuset Viborg på Skottenborg 26. Derudover er det erfaringen, at der mangler større egnede mødelokaler, f.eks. til afholdelse af forretningsudvalgsmøder, ligesom de nuværende arealer til kantinen er utilstrækkelige.

 

Der er på den baggrund blevet udarbejdet et forslag til løsning af disse problemstillinger. Løsningen indebærer, at der foretages en kombination af ombygning af 121 m2 kombineret med tilbygning af 155 m2 i sammenhæng med det nuværende kantineområde (tilbygningen placeres i en del af en nuværende atriumgård). Løsningen vil give en stor fremtidig fleksibilitet i den samlede anvendelse af mødelokale- og kantineområdet. Oversigt over indretningsforslag  vedlægges.

 

Der vedlægges en skitse af forslaget til samlet ny indretning samt en illustration af forskellige alternative muligheder for indretning af de nye lokaler.

 

Etablering af løsningen er skønnet til at beløbe sig til 4,9 mio. kr. (indeks 121,5).

 

Øvrige vedligeholdelsesarbejder i Regionshuset Viborg

Regionsrådet godkendte på mødet den 22. august 2007 en prioritering af vedligeholdelsesarbejder i Regionshuset Viborg. Af denne anlægsbevilling forventes 2,116 mio. kr. (indeks 121,5) overført til 2009 ved ansøgning i forbindelse med den kommende overførselssag i maj måned. Begrundelsen herfor er en tidsmæssig forskydning af anlægsprojektet. 

 

Midlerne forventes anvendt til renovering af vestfacaden i blok A og indretning af 2. sal i blok C. Samlet forventes disse arbejder at koste 3,250 mio. kr. – eller 1,134 mio. kr. mere, end der er afsat i den nuværende bevilling.

 

For at finansiere dette foreslås det, at det resterende budgetbeløb i budget 2009 på 0,494 mio. kr. afsættes hertil, ligesom det foreslås, at der overføres 0,640 mio. kr. fra anlægsbevillingen til Regionshuset Århus.

 

De samlede ændringer fremgår af tabel 1.
 

Tabel 1: Bevillingsændringer

Beløb i 1.000 kr. (indeks 121,5)

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb 2009

Etablering af mødelokaler i Regionshuset Viborg

4.900

4.900

Finansiering:

Vedligeholdelse af regionshuse

- 4.900

Vedligeholdelsesarbejder i Regionshus Viborg

1.134

1.134

Finansiering:

Vedligeholdelse af regionshuse

Etablering af Regionshuset Århus

-494

-640

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-30-07

15. Henvendelse fra Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing M., vedrørende ændring af bestyrelsens sammensætning

Resume

Dansk Skaldyrcenter, der har hjemsted i Morsø Kommune, ønsker at ændre bestyrelsens sammensætning således, at bl.a. Regions Midtjylland ikke længere udpeger et medlem af Skaldyrcenterets bestyrelse. Regionsrådet anmodes om en udtalelse herom.

Direktionen indstiller,

at Regionsrådet meddeler Dansk Skaldyrcenter, at man ikke har bemærkninger til den af bestyrelsen ønskede fremtidige sammensætning af bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter.

Sagsfremstilling

Advokatfirmaet Funch & Nielsen har på vegne af Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing Mors, anmodet Regionsrådet om en udtalelse vedrørende bestyrelsens ønske om at ændre sammensætningen af bestyrelsen således, at bl.a. Region Midtjylland ikke længere udpeger et medlem af skaldyrcenterets bestyrelse. Henvendelse af 6. marts 2009 fra Dansk Skaldyrcenter med tilhørende bilag vedlægges.

 

Dansk Skaldyrcenter blev i 2001 stiftet som en erhvervsrivende fond af Viborg Amt, Morsø Kommune, Centralforeningen for Limfjorden og Konsum Fiskeindustriens Arbejdsgiverforening. Fonden har efter sin vedtægt som formål at fremme bæredygtigt opdræt, fiskeri og industriel forarbejdning af skaldyr samt at fremme en bæredygtig udnyttelse af kystvandets naturlige ressourcer af planter og dyr. Fonden har herudover til formål at fremme afsætningen af skaldyr.

 

Region Nordjylland og Region Midtjylland har begge udpeget et medlem af skaldyrcenterets bestyrelse. Regionsrådet har udpeget regionsrådsmedlem Ernst Greve til bestyrelsen. Efter forslaget til nye vedtægter, som er tiltrådt af en enig bestyrelse, vil bestyrelsen fremover blive sammensat således: 1 medlem udpeget af Morsø Kommune, 1 medlem udpeget af Region Nordjylland, 1 medlem udpeget af Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1 medlem udpeget af Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer, 1 medlem udpeget af Danmarks Fiskeindustri- og eksportforening, 1 medlem udpeget af Dansk Akvakultur, brancheudvalget for skaldyr, 1 medlem udpeget af Danmarks Fiskeriforening, Centralforeningen for Limfjorden og 1 medlem udpeget efter bestyrelsens beslutning.

 

Idet Regionsrådet for Region Nordjylland fortsat vil udpege et medlem af bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter, er det administrationens vurdering, at den af bestyrelsen ønskede fremtidige sammensætning af skaldyrcenterets bestyrelse kan tiltrædes.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-25-07

16. Udpegning af nyt medlem til Det regionale kontaktforum på handicapområdet

Resume

Kitt Boels indstilles af LEV som nyt medlem af Det regionale kontaktforum på handicapområdet i stedet for Jytte Sørensen.

Direktionen indstiller,

at Kitt Boels udpeges som medlem af Det regionale kontaktforum på handicapområdet i stedet for Jytte Sørensen.

Sagsfremstilling

På regionsrådsmødet den 20. juni 2007 blev det besluttet at etablere et regionalt kontaktforum på handicapområdet i Region Midtjylland. Kontaktforummet har til formål at skabe en ramme for styrket debat og dialog mellem handicaporganisationerne og Region Midtjylland.

 

Ifølge vedtægterne sammensættes kontaktforummet af 3 regionsrådsmedlemmer, 4 medlemmer udpeget af Regionsrådet efter indstilling af Danske Handicaporganisationer og 2 medlemmer udpeget af Regionsrådet efter indstilling fra et bredt udvalg af bruger- og pårørendeorganisationer.

 

Jytte Sørensen, som Regionsrådet har udpeget efter indstilling fra LEV, har ønsket at udtræde af kontaktforummet, og LEV har i den forbindelse indstillet Kitt Boels, som er næstformand i LEV, som nyt medlem.

 

Henvendelse fra Landsforeningen LEV af 9. marts 2009vedlægges.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-06-V

17. Udpegning af medlem til Vækstforum for Region Midtjylland

Resume

Regionsrådet skal udpege et nyt medlem til Vækstforum, som skal erstatte et medlem, der er udtrådt af Vækstforum. Der foreligger indstilling fra Landbrugsraadet om udpegningen af et nyt medlem til Vækstforum.

Direktionen indstiller,

at Regionsrådet udpeger en repræsentant for landbrugsområdet til Vækstforum for Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Vækstforum for Region Midtjylland består af 20 medlemmer, som - efter indstilling fra de indstillingsberettigede organisationer - er udpeget af Regionsrådet på møde den 8. marts 2006. Vækstforum sammensættes i henhold til erhvervsfremmelovens § 11 således:

 • 3 medlemmer udpeges på Regionsrådets eget initiativ,
 • 6 medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst 1 medlem skal repræsentere yderområderne,
 • 6 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af Regionsrådet,
 • 3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på Regionsrådets initiativ, og
 • 2 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

Regionsrådet besluttede på sit møde den 8. februar 2006, hvilke organisationer og uddannelsesinstitutioner, der er indstillingsberettigede til Vækstforum.

 

Gårdejer Niels Mikkelsen har ønsket at udtræde af Vækstforum. Landbrugsraadet indstiller, at gårdejer Erik Poulsen, Hadsten, eller innovationsdirektør Eva Nautrup, Tulip Food Company, Randers, udpeges til at overtage den ledige plads i Vækstforum. Landbrugsraadets brev af 9. marts 2009 vedlægges.

 

Der skal ved udpegningen tages hensyn til Lov om ligestilling, hvorfor der skal tilstræbes en ligelig fordeling af mænd og kvinder i Vækstforum. Vækstforum er for tiden sammensat af 15 mænd og 4 kvinder, mens én plads er vakant.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller:

 

at Regionsrådet udpeger Eva Nautrup som repræsentant for landbrugsområdet til Vækstforum for Region Midtjylland.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-0-1-09

18. Valg af medlemmer og stedfortrædere til regionsvalgbestyrelsen samt fastlæggelse af mindsteantal af stillere til kandidatlister

Resume

Regionsrådet skal nedsætte en regionsvalgbestyrelse, der skal varetage en række opgaver i forbindelse med afholdelse af regionsrådsvalg den 17. november 2009. Endvidere skal Regionsrådet fastsætte mindsteantallet for stillere til kandidatlister ved regionsrådsvalget.

Direktionen indstiller,

at regionsvalgbestyrelsens størrelse fastlægges,

 

at der udpeges medlemmer og stedfortrædere til regionsvalgbestyrelsen,

 

at der udpeges en næstformand for regionsvalgbestyrelsen, og

 

at mindsteantallet af stillere til kandidatlister fastsættes til 50.

Sagsfremstilling

Nedsættelse af regionsvalgbestyrelse

Til regionsrådsvalget den 17. november 2009 skal der nedsættes en regionsvalgbestyrelse. Regionsvalgbestyrelsen varetager følgende opgaver:

 • modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om liste- og valgforbund
 • tilvejebringer stemmesedler og opslag
 • forestår den endelige opgørelse af afstemningen
 • forestår opgørelsen af valget

Regionsvalgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, der vælges af Regionsrådet ved forholdstalsvalg. Den gruppe, der udpeger et medlem, udpeger tillige en stedfortræder.

 

Regionsrådsformanden er formand for regionsvalgbestyrelsen. Regionsrådet vælger blandt regionsvalgbestyrelsens øvrige medlemmer en næstformand, der varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

 

Regionsvalgbestyrelsen skal i henhold til bekendtgørelse om lov om kommunale og regionale valg træffe en række beslutninger inden for allerede fastlagte tidsfrister. Af hensyn til overholdelse af disse tidsfrister foreslås det derfor, at der afholdes møder i regionsvalgbestyrelsen på følgende tidspunkter:

 • 19. august kl. 12 - 13
 • 21. oktober kl. 11 - 13
 • 26. oktober kl. 12 – 14
 • 19. november kl. 11 - 13

Endvidere vil der i tilfælde af fornyet fintælling af stemmerne blive afholdt et møde i regionsvalgbestyrelsen den 23. november kl. 9 – 11.

 

Stillere til kandidatlister

En kandidatliste til regionsrådsvalget skal i henhold til bekendtgørelse om lov om kommunale og regionale valg være underskrevet af mindst 50 vælgere i regionen som stillere. Regionsrådet kan beslutte at forhøje mindsteantallet af stillere, der dog ikke kan overstige 150. Kandidatlisterne må højst være underskrevet af et antal stillere, der svarer til halvdelen mere end mindsteantallet af stillere i regionen. Hvis Regionsrådet beslutter, at mindsteantallet af stillere skal være 50, vil kandidatlisterne således skulle være underskrevet af mellem 50 og 75 stillere. Ved valget til Regionsrådet i november 2005 var mindsteantallet af stillere fastlagt til 50.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet Forretningsudvalget indstiller, at regionsvalgbestyrelsen kommer til at bestå af 7 medlemmer.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-163-08

19. Ansøgning om anlægsbevilling til to lægepraksis på Regionshospitalet Lemvig

Resume

Lægedækningssituationen i Lemvig-området er skrøbelig, og der er derfor behov for snarest muligt at påbegynde indretning af egnede lokaler, så disse kan stå klar, hvis der opstår behov for at rekruttere nye læger til området.

 

Der forelægges hermed ansøgning om anlægsbevilling til etablering af to nye lægepraksis på Regionshospitalet Lemvig. Dette forslag indgår i et større samarbejde omkring en visionsplan for lokalerne på Regionshospitalet Lemvig, som forventes forelagt i løbet af foråret.

 

Lægekonsultationerne etableres i stueetagen. Der skal ombygges ca. 260 kvm, og der etableres nyt indgangsparti mm., der skal medvirke til at binde konsultationerne sammen med henholdsvis fælles reception, fælles venteværelse og fælles personalerum. Den samlede anlægsudgift vurderes at være kr. 4,2 mill. eksl. moms, løst inventar, men inkl. håndværkerudgifter, honorar og omkostninger.

Direktionen indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling i 2009 på 4,2 mio. kr. til projektering og udførelse,

 

at der afsættes rådighedsbeløb på 4,2 mio. kr. i 2009 (indeks 121,5),

 

at finansieringen sker via Projekt- og Udviklingspuljen på praksisområdet,

 

at administrationen bemyndiges til valg af rådgivere, og

 

at entreprenørydelser udbydes i offentlig licitation i fagentreprise.

Sagsfremstilling

I sommeren 2008 omkom praktiserende læge i Gudum, 12 km øst for Lemvig. Samtidig havde det gennem længere tid været umuligt at omsætte et ledigt ydernummer i Lemvig-området på normale overenskomstmæssige vilkår. Derimod viste der sig en mulighed for at rekruttere en praktiserende læge til området under forudsætning af, at dette kunne ske under ansættelseslignende forhold. Et sådant ansættelsesforhold blev forhandlet på plads i efteråret 2008, og 1. december åbnede Regionsklinikken Lemvig i et midlertidigt lokale hos en af byens andre læger.

 

I Lemvig by er der syv lægepraksis, hvoraf én er en kompagniskabspraksis med to læger. Af disse syv praksis har to åbent for patienttilgang. I alt er der i Lemvig by en ledig kapacitet på ca. 1600 gruppe 1-sikrede, hvilket svarer til den samlede kapacitet hos én læge. Aldersmæssigt ligger lægerne i Lemvig by fra 38-65. Den 65-årige læge har varslet ophør, dog indtil videre tidsubestemt. Administrationen er pt. i forhandling med lægen om vilkår for fastholdelse.

 

I oplandet til Lemvig er der fire lægepraksis, hvoraf én har åbent for patienttilgang. Der er en ledig kapacitet i omegnen til Lemvig på ca. 50 gruppe 1-sikrede. Lægen i Strande har varslet ophør pr. 1. august 2008. Administrationen forhandler i øjeblikket med lægen om muligheder for fastholdelse. I disse forhandlinger indgår det som en mulighed, at lægen lukker sin praksis i Strande og flytter den ind på Regionshospitalet i Lemvig i den ene af de to nye lægepraksis, der ansøges om her.

 

Som det fremgår af ovenstående er der for nuværende ledig kapacitet i Lemvig kommune svarende til én praktiserende læge. Såfremt de to læger, der har varslet ophør, vælger at ophøre som praktiserende læger som varslet, vil det nuværende lægekorps ikke være i stand til at opsuge patienterne fra de to ophørte praksis.

 

Situationen på almen læge-området i Lemvig-området er således meget skrøbelig, og Lemvig kommune er identificeret som et særligt indsatsområde. Dette fremgår blandt andet af udkast til Perspektivplan og Praksisplanen for almen praksis, som Regionsrådet sendte i høring 21. januar 2009.

 

Regionsrådet har ved flere lejligheder truffet beslutninger i relation til sikring af lægedækningen i området, og Region Midtjylland udlejer således allerede praksislokaler til praktiserende læger i Thyborøn, Bøvlingbjerg og Lemvig by.

 

I det lys er det i udkast til Perspektivplan anført, at Region Midtjylland ikke bør involvere sig på flere lokaliteter i området, idet de fysiske, organisatoriske og kollegiale rammer derimod skal tilpasses, så man i højere grad opnår synergieffekter.

 

I samarbejde med Hospitalsenhed Vest arbejder administrationen på den baggrund med en masterplan for Regionshospitalet Lemvig, der som et af målene har at etablere fysiske rammer, som indbyder til etablering af mere bæredygtige praksis. Derudover er Lemvig Kommune også en samarbejdspartner i arbejdet med den endelige disponering af lokalerne på Regionshospitalet Lemvig.

 

To nye lægepraksis på Regionshospitalet Lemvig

Med nærværende forslag lægges der op til, at der kan etableres yderligere to lægepraksis på Regionshospitalet Lemvig.

 

Den ene praksis er tiltænkt Regionsklinikken Lemvig ved Trine Dahlgaard, som i øjeblikket er ansat som praktiserende læge jf. Forretningsudvalgets beslutning af 7. oktober og Samarbejdsudvalget på almen læge-området 3. november 2008.

 

Den anden praksis er tilknyttet det ene af to ledige ydernumre i Lemvig by. Det er en mulighed, at lægen i Strande flytter sin klinik ind i dette lokale. Denne mulighed indgår som led i den forhandling, som administrationen i øjeblikket har med lægen i Strande.

 

I skitsen for de to lægeklinikker er indtegnet et ekstra lokale tilhørende den ene klinik. Lokalet er tiltænkt en uddannelseslæge, hvilket vurderes at være helt centralt i forhold til rekruttering af nye praktiserende læger til området.

 

Etableres de to praksis på Regionshospitalet i Lemvig er det administrationens vurdering, at der på hospitalet er etableret fysiske rammer som kan rumme det antal praktiserende læger som er nødvendige for at lægedække befolkningen i Lemvig og opland.

 

Da der tages afsæt i en samlet masterplan sikres det blandt andet, at de to nye lægepraksis i videst mulig udstrækning etableres med tætte samarbejdsrelationer. Endvidere betyder masterplanen, at der i størst mulig udstrækning tages højde for fremtidige brugere af hospitalet, herunder kommunale interessenter og øvrige ydere på sundhedsområdet.

 

Lægekonsultationerne etableres i stueetagen i bygningerne 02 og 08. Der skal ombygges ca. 260 kvm, og der etableres nyt indgangsparti mm., som skal medvirke til at binde konsultationerne sammen med henholdsvis fælles reception, fælles venteværelse og fælles personalerum.

 

Det vurderes, at de to lægepraksis kan være indflytningsklare omkring årsskiftet 2010.

 

Økonomisk perspektiv

Den samlede anlægsudgift vurderes at være 4,2 mio. kr. eksl. moms og løst inventar, men inkl. håndværkerudgifter, honorar og omkostninger:

 

Ombygning:

 3.120.000 kr.

Nyt indgangsparti mm.:

 1.100.000 kr.

 Samlet anlægsudgift:

 4.200.000 kr.

 

Finansieringen kan tilvejebringes via "Projekt- og udviklingspuljen" på praksisområdet, som for 2009 er på 13.374 mio. kr. Der er hidtil i 2009 anvendt 433.000 kr. af puljens midler. Efter denne anlægsbevilling vil der i puljen restere 8.741 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-4-08

20. Bevilling til indkøb af medicoteknisk udstyr i 2009 og 2010

Resume

I budgettet for Region Midtjylland er der afsat 268,3 mio. kr. i 2009 og 268,3 mio. kr. i 2010 på anlægsbudgettet til indkøb af medicoteknisk apparatur. Det foreslås, at der indkøbes for en værdi af 356,2 mio. kr. til generelle medicotekniske anskaffelser samt særlige anskaffelser indenfor kræftområdet i 2009. Finansiering sker med 88,3 mio. kr. fra den afsatte ramme til medicoteknisk udstyr i 2009, der leases apparatur for 130 mio. kr. i 2009, 128,3 mio. kr. fra den afsatte ramme til medicoteknisk udstyr i 2010 og 25,7 mio. kr. finansieres ved overførsel af midler fra hospitalernes driftsbudget. Rådighedsbeløbet for 2010 vil først blive udmøntet i 2010 og således ikke giver et likviditetsproblem i 2009.

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 226,2 mio. kr. i 2009 til Medicoteknisk Afdeling til anskaffelse af medicoteknisk udstyr i forbindelse med pulje 1 og 2 samt kræftpuljen,

 

at Medicoteknisk Afdeling gives adgang til at lease medicoteknisk udstyr til en værdi af 130 mio. kr. i forbindelse med pulje 1 og 2 samt kræftplan,

 

at der gives en bevilling på 16,1 mio. kr. til Medicoteknisk Afdeling til anskaffelse af øvrigt udstyr i pulje 3,

 

at finansiering sker med 88,3 mio. kr. fra den afsatte ramme til medicoteknisk udstyr i 2009, 128,3 mio. kr. fra den afsatte ramme til medicoteknisk udstyr i 2010 og 25,7 mio. kr. finansieres ved overførsel af midler fra hospitalernes driftsbudget, og

 

at direktionen i samarbejde med hospitalerne bemyndiges til at foretage omprioritering, hvis der skulle opstå situationer (f.eks nedbrud), hvor omprioritering er nødvendigt. 

Sagsfremstilling

Formålet med at afsætte fælles puljer til indkøb af medicoteknisk udstyr er at sikre, at der tilvejebringes og anvendes midler på apparaturanskaffelser og sikre koordinering af indkøbene hospitalerne imellem.

 

Midlerne til indkøb af medicoteknisk udstyr er i 2009/2010 opdelt i fire puljer (pulje 1, 2, 3, kræftpuljen), som er nærmere beskrevet i vedlagte : Notat om prioritering af medicoteknisk apparatur 2009.

 • Pulje 1. Pulje til indkøb af mindre udstyr. Puljen fordeles med en ramme til hvert hospital fordelt efter bruttobudget. Medicoteknisk Afdeling får ansøgningsskemaer for det enkelte apparatur og giver en medicoteknisk vurdering og forslag til investeringer i det efterfølgende år. Det er hospitalsledelsen på det enkelte hospital, som i sidste ende afgør, hvorledes deres andel af puljen skal anvendes.
 • Pulje 2. Pulje til enkelt investeringer på over 2 mio. kr. eller større fælles temaer. Der er ikke planlagt nye fælles temaer finansieret herfra. Der arbejdes i øjeblikket med tværgående rammeaftaler på flere områder. Der er i lighed med tidligere år afsat en pulje til uforudsete udgifter på 10 mio. kr.
 • Pulje 3. Pulje til indkøb af mindre udstyr. Puljen fordeles med en ramme til hvert hospital fordelt efter bruttobudget. Medicoteknisk Afdeling får ansøgningsskemaer for det enkelte apparatur. Det er hospitalsledelsen på det enkelte hospital, som i sidste ende afgør, hvorledes deres andel af puljen skal anvendes.

Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling på 226,2 mio. kr. i 2009 til Medicoteknisk Afdeling til anskaffelse af medicoteknisk udstyr i forbindelse med pulje 1 og 2 samt kræftpulje. Fordelingen af midlerne på de forskellige puljer og de forskellige hospitaler fremgår af vedlagte notat.

 

Det indstilles at Medicoteknisk Afdeling gives adgang til at lease medicoteknisk udstyr til en værdi af 130 mio. kr. i forbindelse med pulje 1 og 2 samt kræftplanen.

 

Det indstilles, at der gives en bevilling på 16,1 mio. kr. til Medicoteknisk Afdeling til anskaffelse af øvrigt udstyr i pulje 3. Fordelingen af midler på de forskellige hospitaler fremgår af det vedlagte notat.

 

Det indstilles, at finansiering sker med 88,3 mio. kr. fra den afsatte ramme til medicoteknisk udstyr i 2009, 128,3 mio. kr. fra den afsatte ramme til medicoteknisk udstyr i 2010 og 25,7 mio. kr. finansieres ved overførsel af midler fra hospitalernes driftsbudget. Det skal understreges, at rådighedsbeløbet for 2010 først anvendes i 2010 og således ikke giver et likviditetsproblem i 2009.

 

I budgettet for 2009 er det forudsat, at der i 2009 skal leases driftsmidler indenfor en ramme på 130 mio. kr. Det har imidlertid vist sig mere hensigtsmæssigt at udmønte leasingrammen ved at lease medicoteknisk udstyr på anlæg for 130 mio. kr. Større medicotekniske anskaffelser er mere velegnede til indgåelse af leasingaftaler, samtidig med at det er væsentligt mere styrbart og håndterbart administrativt. Modellen forudsætter, at de resterende aktiver over 100.000 kr. i driften, som med budgetforliget for 2009 er forudsat leaset, skal identificeres og flyttes over under anlægsrammen. Regionsrådet vil få forelagt en sag herom på et senere tidspunkt. Med denne sag flyttes udelukkende de første 25,7 mio. kr. fra drift til anlæg. De ledige 104,3 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2009 reserveres til det formål.

 

Afdrag og renter på leasingaftalerne blev i budgetforliget forudsat indarbejdet i budgettet for 2010. Regionsrådet har med ”Finansiel politik for Region Midtjylland” besluttet, at leasingaftaler på over 5 mio. kr. skal godkendes af Regionsrådet og leasingaftaler til en værdi af mellem 1 og 5 mio. skal godkendes af Direktionen. Dette regelsæt forudsættes opfyldt med denne indstilling.

 

Det indstilles, at direktionen i samarbejde med hospitalerne bemyndiges til at foretage omprioriteringer, hvis der skulle opstå situationer (f.eks. nedbrud), hvor omprioritering er nødvendigt.

 

Der vil blive aflagt et samlet anlægsregnskab for bevillingen til pulje 3 og et samlet anlægsregnskab for bevillingen til de øvrige puljer.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-22-08

21. Beslutning om godkendelse af projektforslag for udvidelse af strålekapacitet i Århus

Resume

På Regionsrådsmødet den 21. januar 2009 blev Århus Universitetshospital, Århus Sygehus bevilget en anlægsbevilling på 8,93 mio. kr. (indeks 127) til udarbejdelse af projektforslag for udvidelse af strålekapaciteten i Århus. Udvidelse af strålekapaciteten i Århus er et fase 0-projekt i forbindelse med etableringen af Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU).

 

Der fremlægges nu et projektforslag til godkendelse i Regionsrådet, med en samlet anlægssum på 292,853 mio. kr. inkl. allerede bevilget 8,93 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag (Indeks 127) og en forventet afslutning af projektet i 2012. Heraf foreslås det, at Århus Universitetshospital, Århus Sygehus gives en anlægsbevilling på 248,423 mio. kr. og at den resterende anlægssum på 35,5 mio. kr. afsættes som rådighedsbeløb.

Direktionen indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser og afsatte rådighedsbeløb til udvidelse af strålekapaciteten i Århus, jf. tabel 2, godkendes,

 

at de finansieringsmæssige konsekvenser, jf. tabel 2, godkendes,

 

at valg af udbudsformer, jf. tabel 4, godkendes, og

 

at Region Midtjylland fremsender byggeprogrammet til Regeringen med henblik på statslig finansiering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er behov for en kraftig udvidelse af strålebehandlingskapaciteten i regionen, jf. Stråleplanen for Region Midtjylland. Dette med udgangspunkt i, at der gennem de senere år har været en stigning i efterspørgslen efter strålebehandling. En udvikling der forventes at fortsætte de kommende år jf. andet punkt på dagsordenen vedrørende "Realisering af Stråleplanen for Region Midtjylland - 2009".

 

I arbejdet med at udvide kapaciteten i Region Midtjylland er der iværksat en række initiativer, herunder etablering af en strålebehandlingssatellit i Herning med 2 acceleratorer med opstart i maj 2009 og fordobling af uddannelseskapaciteten for strålesygeplejersker.

 

Som det fremgår af Stråleplanen samt Rapport 1 og 2 fra Styregruppen for implementering af stråleplanen for Region Midtjylland (forelagt Regionsrådet hhv. den 7. februar 2007 og den 20. februar 2008) er det imidlertid også nødvendigt, at der sker en udvidelse af antal af acceleratorer i Århus. Regionsrådet godkendte derfor på mødet den 20. februar 2008, at der udarbejdes forslag til anlægsprojekt for 2 acceleratorer i 2010 og snarest derefter yderligere 2 acceleratorer i Århus.

 

På Regionsrådsmødet den 21. januar 2009 blev Århus Universitetshospital, Århus Sygehus givet en anlægsbevilling på 8,93 mio. kr. (indeks 127) til udarbejdelse af projektforslag for udvidelse af strålekapaciteten i Århus. Udvidelse af strålekapaciteten i Århus er et fase 0-projekt i forbindelse med etableringen af Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU).

 

Projektforslag

I udarbejdelse af projektforslaget er der blevet lagt stor vægt på, at de visionære tiltag, der er lagt op til i konkurrenceforslaget for ”Det Nye Universitetshospital”, DNU, respekteres og følges. Projektet med udvidelse af strålekapaciteten i Århus indgår i den samlede helhedsplan for DNU.

 

Bygningens omgivelser og bygningens arkitektur afspejler den kommende udbygning i forbindelse med etablering af DNU, hvad angår f.eks. bygningsdesign og materialeholdning. Det samme gælder for de bærende konstruktioner, VVS-, ventilations- og eldesign.

 

Som det fremgik af det programoplæg, som Regionsrådet fik præsenteret på regionsrådsmødet den 21. januar 2009, opføres en permanent bygning, som kun midlertidigt vil blive anvendt til strålebehandling. Bygningen indeholder imidlertid en så stor grad af fleksibilitet med indvendige skillevægge opført som lette partier, der gør, at bygningens funktion til en hver tid vil kunne ændres og dermed kan genanvendes til andre formål i DNU. Se vedlagte bilag med uddybende beskrivelser for en vurdering af genanvendelsesværdien for strålebygningen.

 

Ved at placere acceleratorer midlertidig i et permanent byggeri kan udgifter til midlertidig byggeri spares. Endvidere vil det foreløbigt ikke være muligt at etablere acceleratorer i permanente faciliteter i den nordvestlige hjørne af DNU, som er den forventede permanente placering af Onkologiblokken, idet dette vil være noget af det sidste, der skal bygges.

 

Bygningen vil være beliggende som et selvstændigt bygningsafsnit indeholdende strålebehandling, scannerfunktioner, samt kontorer og personalefaciliteter, placeret vest for eksisterende retsmedicinsk bygningsafsnit Z. Bygningen er sammenbundet med sygehusets bygning C i kælderplan og er således koblet op på det omfattende underjordiske gangsystem på Skejby Sygehus. Logistisk knytter bygningen sig på dels det ”gamle” Århus Universitetshospital, Skejby og det kommende DNU og vil således være et af bindeleddene for det nye universitetshospital.

 

Strålebygningen - indhold og funktion (Se vedlagte bilag med uddybende beskrivelser og  tegninger)

 

Økonomi

 

Anlægsbudgettet er angivet nedenfor i tabel 1.

 

Tabel 1: Anlægsbudget i mio. kr. (indeks 127).

Beskrivelse Mio. kr.
Byggearbejder mv.
 Terrænarbejder, haveanlæg, P-pladser mv.    5,919
Råhus inkl. jord og betonarbejder 52,092
Diverse håndværkerudgifter 63,177
Uforudsete udgifter (7,5 %)   9,472
Integration til ÅUH, Skejby   5,381
Apparatur mv.
4 acceleratorer 71,034
PET/CT-skanner 20,449
MR-skanner 15,068
Udstyr til HRD-brachyterapi 4,843
Opkobling til ÅUH, Århus Sygehus' IT-system 0,538
Diverse
 Løst inventar mv.  7,534
Kontorfaciliteter på ÅUH, Århus Sygehus 2,153
Rådgiverhonorar 21,741
Øvrige omkostninger 13,453
Samlet anlægssum 292,853

Forklaring til anlægsbudget

Priser er ekskl. moms.

Håndværkerudgifter indeholder udgifter til fast inventar, almindeligt teknisk inventar og anlægsarbejder.

Øvrige omkostninger indeholder omkostninger til byggepladsdrift, vinterforanstaltninger og diverse omkostninger.

Løst inventar indeholder udgifter til teknisk udstyr, øvrige apparatur, værkstedsudstyr, flytteomkostninger, telefonopkobling, samt rådgiverhonorar til et eventuelt udbud af disse ydelser.

 

Kontorfaciliteter på ÅUH, Århus Sygehus:

Såvel den nye strålebehandlingsfunktion i Skejby og Strålesatellitfunktionen i Herning skaber et behov for flere kvadratmeter til Onkologisk Afdeling på Århus Sygehus, NBG. Det drejer sig blandt andet om funktioner i forbindelse med Medicinsk Fysik (dosisplanlægning m.m), booking, lægekontorer og visitation. I forbindelse med indførelsen af pakkeforløb for kræftpatienter er der afsat 10 mio. kr. over kræftpuljen til etablering af en pavillon på Århus Sygehus, NBG med henblik på at udvide kapaciteten til kemoterapiområdet på Onkologisk Afdeling. Dette byggeri vil under forudsætning af Regionsrådets godkendelse blive udvidet med henblik på at kunne huse de ovennævnte funktioner. Udvidelsen andrager 2,153 mio. kr. (indeks 127) og er indeholdt i anlægsbudgettet i tabel 1.  

 

Bevilling og rådighedsbeløb

På Regionsrådsmødet den 21. januar 2009 blev der angivet en forventet samlet økonomisk ramme på 290,6 mio. kr. (indeks 127). Der blev i første omgang givet en anlægsbevilling på 8,93 mio. kr. og afsat et tilsvarende rådighedsbeløb i 2009 til udarbejdelse af et projektforslag.

 

I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget har nærmere beregninger vist, at den samlede anlægssum nu er 292,853 mio. kr. i indeks 127. Ved at fratrække den allerede bevilgede anlægsbevilling på 8,93 mio. kr. fra de 292,853 mio. kr. er der en restanlægssum på 283,923 mio. kr.

 

Det foreslås, at der afsættes et samlet rådighedsbeløb svarende til restanlægssummen på 283,923 mio. kr., men at der i første omgang kun frigives en anlægsbevilling svarende til det samlede anlægsprojekt fratrukket midler til indkøb af de to sidste acceleratorer, som tilsammen koster 35,5 mio. kr. (indeks 127). Dvs. 283,923 mio. kr. - 35,5 mio. kr. = 248,423 mio. kr.  Alt tyder på, at der i fremtiden vil være behov for de to sidste acceleratorer, men frigivelse af den konkrete anlægsbevilling til indkøb af de to sidste acceleratorer vil først blive indstillet til Regionsrådet, hvis en fælles langsigtet planlægning mellem regionerne i det vestlige Danmark viser et behov herfor. De bygningsmæssige rammer vil kunne rumme de to sidste acceleratorer.

 

Det foreslås dermed, at der gives Århus Universitetshospital, Århus Sygehus en anlægsbevilling på 248,423 (indeks 127), og at der afsættes et rådighedsbeløb på 43,050 mio. kr. i 2009, et rådighedsbeløb på 84,057 mio. kr. i 2010, et rådigsbeløb i 2011 på 131,305 mio. kr. og et rådighedsbeløb i 2012 på 34,441 mio. kr.

 

Finansiering

Udvidelsen af strålekapaciteten i Århus er et fase 0-projekt til DNU.

 

Region Midtjylland søgte særskilt Det rådgivende udvalg om finansiering af udvidelsen af strålekapaciteten i Århus. Regeringen gav i deres tilbagemelding til Region Midtjylland ikke tilsagn til finansiering af dette anlægsprojekt. Derfor foreslås det, at projektet finansieres af den samlede anlægssum for DNU, hvor Regeringen har givet en foreløbig tilkendegivelse om 6,35 mia. kr. Denne ramme søges udvidet med det nærværende projekt vedrørende udvidelse af strålekapaciteten i Århus. Det foreslås, at byggeprogrammet fremsendes til Regeringen med henblik på at få statslig finansiering.

 

For at undgå unødvendig forsinkelse på udvidelsen af strålekapaciteten i Århus foreslås det, at det afsatte rådighedsbeløb i 2009 på 34,120 mio. kr. midlertidigt finansieres af den afsatte pulje til fase 0-projekter i2009. Derudover foreslås det, at de afsatte rådighedsbeløb i 2010 på 84,057 mio. kr., i 2011 på 131,305 mio. kr. og 34,441 mio. kr. i 2012 midlertidigt finansieres af den forventede anlægsramme for Region Midtjylland i henholdsvis 2010, 2011 og 2012.

 

Tabel 2: Anlægsbevilling, rådighedsbeløb og finansiering i mio. kr. (indeks 127)

Bevilling

Rådighedsbeløb

2009

Rådighedsbeløb

2010

Rådighedsbeløb

2011

Rådighedsbeløb

2012

Bevillingshaver:

Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus

248,423
34,120 84,057 131,305 34,441

Midlertidig finansiering:

Pulje til fase

0-projekter i 2009

Forventet

anlægsramme 

i 2010

Forventet

anlægsramme 

i 2011

Forventet

anlægsramme 

i 2012

Endelig finansiering:

Udvidet anlægsramme

til DNU  

Udvidet anlægsramme

til DNU

Udvidet anlægsramme

til DNU  

Udvidet anlægsramme

til DNU  

 
 

Tabel 3: Tidsplan

Dato Aktivitet
21. maj 2009 Udsendelse af projekt, for tidlig opstart af jordarbejder, til tilbudsindhentning hos entreprenørerne.
12. juni 2009 Udsendelse af projektet til tilbudsindhentning hos entreprenørerne.
3. august 2009 Tidlig opstart af jordarbejde mv.
26. oktober 2009 Påbegyndelse af byggeriet.
1. marts 2011 Accelerator 1 og 2 leveres.
10. august 2011 Byggeriet afleveres.
1. september 2011 Accelerator 1 og 2 er klar til første patient.
 2012 Accelerator 3 og 4 leveres.

 

Udbudsform

Den forventede samlede entreprisesum overstiger EU’s tærskelværdi på kr. 39.277.401 og EU’s udbudsdirektiv skal derfor anvendes.


Byggeriet indeholder mange ”tunge” sygehusområder, hvor entreprenørens kendskab til arbejdsområdet er af stor betydning for slutproduktet. En prækvalifikation giver mulighed for, at frasortere de firmaer der ikke har de nødvendige kompetencer.


Arbejderne udbydes i fagentrepriser med forudgående prækvalifikation. I forbindelse med prækvalifikationen udvælges 5 entreprenører pr. fag, hvor tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtigt. De udvalgte entreprenører afgiver herefter et tilbud, hvor tildelingskriteriet er laveste pris.

 

I forhold til den tidlige opstart af jordarbejder, udbydes arbejdet i begrænset licitation, hvor der indbydes minimum 3 entreprenører.

 

Tabel 4: Udbudsformer

Aktivitet Udbudsform
Anlægsarbejder

Udbud i fagentrepriser med forudgående prækvalifikation

Tidlig opstart af jordarbejder Begrænset licitation

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-25-07

22. Beslutning om godkendelse af projektforslag for det samlede fase 0-projekt på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Resume

På Regionsrådsmødet den 21. januar 2009 blev et programoplæg for fase 0-projekt på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus godkendt. I den forbindelse godkendte Regionsrådet, at fase 0-projektet er et samlet projekt, som består af det allerede besluttede projekt vedrørende forbedring af arbejdsforhold i Intensiv Terapi Afsnittet og i Observationsafsnittet, den planlagte etablering af CT-scannerfunktionen i Skadestuen og en udvidelse og ombygning af den eksisterende centrale operationsgang.

 

Nu fremlægges et projektforslag for det samlede fase 0-projekt til godkendelse i Regionsrådet. Det foreslås, at de sidste 32,5 mio. kr. til det samlede fase 0-projekt gives som en tillægsbevilling til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Direktionen indstiller,

at projektforslaget for det samlede fase 0-projekt på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus godkendes,