Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 18. marts 2009 kl. 12:30
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-30-15-06-V

1. Beslutning om udmøntning af besparelse på hospicernes driftsbudgetter for 2009

Resume

Region Midtjyllands Budget 2009 indeholder et sparekrav på 2,0 mio. kr. på driftsbudgetterne på hospicer med driftsoverenskomst med regionen. Regionsrådet anmodede på mødet i november 2008 administrationen om at udarbejde et alternativt forslag til det fremlagte forslag om at reducere hospicernes budgetter på baggrund af deres størrelse. Efter en analyse af hospicernes budgetter gennemført i dialog med hospicecheferne har administrationen udarbejdet et nyt forslag til udmøntning af besparelsen, som sigter mod et ensartet serviceniveau på de fire hospicer i Region Midtjylland.

 

Forslaget har været til høring på hospicerne, og der er indkommet en række høringssvar fra hospicernes bestyrelser, MED-udvalg og chefer. Høringsprocessen har medført en mindre justering af administrationens forslag til udmøntning af besparelsen. Der er endvidere indgået henvendelse fra formanden for bestyrelsen i Bente og Ib Melgaard Lauridsens fonde, som problematiserer, at der i sammenligningen af hospicebudgetterne ses bort fra ejendomsudgifterne. Det foreslås, at Regionsrådet fastlægger hospicernes driftsbudgetter for 2009 i overensstemmelse med administrationens forslag til udmøntning af besparelsen på 2,0 mio. kr.

 

Formanden for bestyrelserne for de fire hospicer og hospicelederne mødtes med Forretningsudvalget den 10. marts 2009, hvor administrationen gennemgik forslaget og hospicerne fik lejlighed til at give deres synspunkter til kende.

Direktionen indstiller,

at sparekravet på 2,0 mio. kr. til hospicerne i Budget 2009 gennemføres således, at budgettet for Hospice Djursland reduceres med 125.000 kr., budgettet for Anker Fjord Hospice med 1,4 mio. kr., budgettet for Hospice Søholm med 0,6 mio. kr., medens budgettet for HospiceLimfjord tilføres 125.000. kr.,

 

at driftsbudgettet for Hospice Djursland for 2009 udgør 24,7 mio. kr.,

 

at driftsbudgettet for Anker Fjord Hospice for 2009 udgør 17,8 mio. kr.,

 

at driftsbudgettet for HospiceLimfjord for 2009 udgør 18,0 mio. kr.,

 

at driftsbudgettet for Hospice Søholm for 2009 udgør 15,4 mio. kr.,

 

at der i 2009 forudsættes en belægningsprocent på 85 på alle hospicer, og

 

at der på baggrund af hospicernes driftsbudgetter og på baggrund af omkostningerne i forbindelse med den lægelige bistand fra de palliative team til hospicerne beregnes en døgntakst, der anvendes i forbindelse med optagelse af borgere fra andre regioner.

Sagsfremstilling

Sparekrav på 2,0 mio. kr. til hospiceområdet i 2009

I forbindelse med den politiske behandling af hospicernes driftsbudgetter i november 2008 blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde et nyt forslag til udmøntning af besparelsen på 2,0 mio. kr. på hospiceområdet, som er indeholdt i Budget 2009. Det nye forslag skal erstatte administrationens oprindelige forslag om, at besparelsen gennemføres på baggrund af hospicernes størrelse.

 

Analyse af hospicernes driftsbudgetter

Administrationen har i december og januar været i dialog med hospicelederne om analysen af hospicernes driftsbudgetter.

 

Administrationen har i analysen opdelt hospicernes budgetter i løn, i andre driftsudgifter og i ejendomsudgifter, se Høringsbrev med notat om udmøntning af besparelse på 2,0 mio. kr.

 

Hospicernes ejendomsudgifter er meget forskellige, jævnfør baggrunden for de fire hospicers tilblivelse. Således bor Hospice Søholm til leje, medens de tre andre hospicer bor i egne bygninger, men på meget forskellige vilkår. Hospice Djursland har således hovedsageligt måttet lånefinansiere nybyggeri, medens Anker Fjord modtog en større donation på 23 mio. kr. til opførelse af nybyggeri. HospiceLimfjord bor i renoveret tidligere sygehusbyggeri. Administrationen har på baggrund af målsætningen om at tilstræbe et ensartet seviceniveau valgt at se bort fra hospicernes ret forskellige ejendomsudgifter, da det er givne vilkår, som ikke umiddelbart står til at ændre.

 

De to øvrige udgiftsområder opdelt på løn og andre driftsudgifter er derimod mulige at justere på kort sigt. Det nye forslag til udmøntning af sparekravet tager derfor udgangspunkt i disse udgiftsområder.

 

Tekniske justeringer af budget

I forbindelse med analysen af hospicernes budgetter er der fra hospicelederne blevet gjort opmærksom på, at den anvendte fremskrivningsprocent fra 2008 til 2009 på 3,01 % giver vanskeligheder. Administrationen finder, at en mere dækkende fremskrivningsprocent vil være på 4,0 % for både løn og andre udgifter, og denne fremskrivning vil i øvrigt være sammenfaldende med fremskrivningsprocenten for andre regionale institutioner.

 

Ved dannelsen af et nyt budget for Hospice Søholm ved overgangen til selvejende institution pr. den 1. januar 2009 er der på grund af en misforståelse mellem kommune og region sket fremskrivning af lønbudgettet. Da det af kommunen opgivne lønbudget allerede var fremskrevet til 2009-niveau, har det tilført Hospice Søholms budget 0,5 mio. kr. for meget i det oprindelige budgetforslag forelagt Regionsrådet i december 2008.

 

Nyt forslag til udmøntning af sparekravet

På baggrund af disse forudsætninger og på baggrund af dialogen med hospicelederne er der udarbejdet ovennævnte notat, der på baggrund af analysen af hospicernes driftsbudgetter indeholder forslag til udmøntning af besparelsen, som samtidig sikrer et mere ensartet serviceniveau. På baggrund af indkomne høringssvar har administrationen justeret forslaget til følgende:

 

 

(1000 kr.)
Nuværende budget 2009 inkl. tekniske justeringer *)
Budget 2009 efter besparelse
Besparelse
Hospice Djursland
24.834
24.709
125
Anker Fjord Hospice
19.177
17.777
1.400
HospiceLimfjord
17.919
18.044
-125
Hospice Søholm
16.000
15.400
600
I alt
77.930
75.930
2.000

*) korrektion af fremskrivningsprocent 2008-2009 fra 3,01 % til 4,0 % og rettelse af misforståelse mellem Århus Kommune og Region Midtjylland om det anvendte pristal for budgettet for Hospice Søholm.

 

For HospiceLimfjord er der på baggrund af analysen og med henblik på at opnå et mere ensartet serviceniveau ikke tale om en besparelse, men om en budgettilførsel på 125.000 kr.

 

Høringsrunde

Forslaget til udmøntning af besparelsen har været i høring på hospicerne, jævnfør førnævnte høringsbrev. Der er indkommet en rækkehøringssvar  fra hospicernes bestyrelser, ledere og MED-udvalg.

 

Bestyrelse og hospicechefen fra Anker Fjord Hospice gør med henvisning til høringsbrevet af den 6. februar 2009 indsigelse over for, at der i processen skulle have været tale om samarbejde og dialog mellem hospicecheferne og administrationen. Administrationen kan oplyse, at der har været afholdt møde mellem hospicecheferne og Administrationen, hvor et første arbejdsnotat blev gennemgået og drøftet, og hospicecheferne blev efterfølgende på baggrund af tilrettet arbejdsnotat anmodet om faglig rådgivning til administrationen om den mest hensigtsmæssige måde at gennemføre besparelsen på. Der var i denne forbindelse omfattende skriftlig og telefonisk kommunikation mellem hospicecheferne og administrationen.

 

Dialogen om arbejdsnotaterne førte til flere justeringer i det endelige spareforslag, herunder ændring af fremskrivningsprocenten fra 3,01 % til 4,0 %.

 

Det fremgår derimod tydeligt af såvel følgebrevet som notatet af den 21. januar 2009, at det er administrationen, der på baggrund af denne dialog med hospicecheferne har udarbejdet forslag til udmøntning af besparelsen.

 

Administrationen er opmærksom på behovet for via faste mødefora at styrke dialogen med lederne på hospiceområdet, bl.a. i forbindelse med budgetlægningen. Derudover kan det nævnes, at administrationen arbejder på at formalisere det samarbejdsforum for de palliative team og hospicerne, som allerede er etableret på uformelt grundlag. Administrationen vil endvidere i nærmeste fremtid nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde fælles visitationsregler for hospiceområdet, jævnfør Regionsrådets beslutning på møde den 20. august 2008.

 

I flere høringssvar udtrykkes der forståelse for, at også hospiceområdet berøres af den omfattende sparerunde på Region Midtjyllands sundhedsbudget i 2009, men at besparelsen vil få konsekvenser for servicen, kvaliteten og omfanget af hospicernes indsats over for de døende og de pårørende. Der udtrykkes bekymring for konsekvenserne, hvis effektivisering får en for dominerende rolle i regionens administration af den palliative indsats over for døende og deres pårørende.

 

Hospicerne er ikke enige om fordelingen af besparelsen, det gælder ikke mindst Anker Fjord Hospice, som bærer en besparelse på 1,4 mio. kr. ud af den samlede besparelse på 2,0 mio. kr. Bestyrelsen for Anker Fjord hospice anmoder om, at der tages hensyn til de oprindelige forudsætninger for etableringen af Anker Fjord Hospice, herunder muligheden for at opretholde et særligt højt serviceniveau på grund af en stor donation til opførelsen af bygningerne med en lav driftsudgift til husleje til følge.

 

Bestyrelsen for Hospice Søholm accepterer det tildelte budget inklusive besparelsen, men tager som nyetableret selvejende institution med nye driftsvilkår forbehold over for budgettets robusthed.

 

I høringssvarene stilles der spørgsmål ved den anvendte fremskrivningsprocent fra 2008 - 2009. Derudover bliver der fra bestyrelsen på Hospice Djursland og fra MED-udvalget på Anker Fjord Hospice gjort opmærksom på et par mindre tekniske unøjagtigheder i høringsnotatet vedrørende henholdsvis udgifterne til "andet (rengøring, pedel og køkkenpersonale) og til personalenormeringen på Anker Fjord Hospice. Administrationen har på denne baggrund udarbejdetNotat af den 25. februar 2009, hvor baggrunden for den anvendte fremskrivningsprocent beskrives nærmere, ligesom det fremgår, at der er foretaget justeringer, hvad angår Hospice Djurslands udgifter til "andet", og hvad angår personalenormeringen på Anker Fjord Hospice. Disse ændringer medfører en mindre justering i forslaget til udmøntning af besparelsen. Besparelsen på Hospice Djursland reduceres fra 200.000 kr. til 125.000 kr. og styrkelsen af HospiceLimfjords budget reduceres fra 200.000 kr. til 125.000 kr.

 

Den 4. marts 2009 er der indgået vedlagtehenvendelse fra formanden for bestyrelsen i Bente og Ib Malgaard Lauridsens fonde. Formanden problematiserer ligesom bestyrelsen for Anker Fjord Hospice, at der i sammenligningen af hospicernes driftsbudgetter ses bort fra ejendomsudgifterne.

 

Forretningsudvalget mødtes den 10. marts 2009 med formænd for bestyrelserne for de selvejende institutioner, Hospice Djursland, HospiceLimfjord, Hospice Søholm og Anker Fjord Hospice samt lederne for samme institutioner. På mødet gennemgik administrationen forslaget til udmøntning af besparelsen, og hospicerne fik mulighed for at give deres synspunkter til kende.

 

Forretningsudvalget drøftede dernæst sagen på baggrund af det indledende møde med hospiceledelserne. Sagen blev udsat til fornyet drøftelse på et ekstraordinært Forretningsudvalgsmøde den 18. marts 2009, med henblik på afgivelse af indstilling til Regionsrådet. Det blev endvidere aftalt, at politikerne kunne fremsende skriftlige spørgsmål med henblik på besvarelse på det ekstraordinære møde.  

 

Der vil blive eftersendt et bilag med supplerende oplysninger til brug for Forretningsudvalgsmødet den 18. marts. 

Beslutning

Der blev omdelt henvendelser fra Ringkøbing-Skjern kommune, HospiceLimfjorden og Anker Fjord Hospice.

 

Forretningsudvalget indstiller:

  • at hospice kan indgå aftaler med frivillige organisationer og personer om konkrete serviceydelser,

  • at hospice kan råde over private donationer under forudsætning af, at det ikke har afledte økonomiske konsekvenser for regionens budgetter, og at donationen i øvrigt er foreneligt med Regionsrådets generelle politikker,

  • at der ved større private donationer, der ikke er reguleret i driftsoverenskomsten, udarbejdes et tillæg til driftsoverenskomsten, som godkendes af bestyrelsen for det pågældende hospice og Regionsrådet,

  • at sparekravet på hospice i 2009 reduceres med 500.000 kr. (25 % af det samlede sparekrav), og at den mindre besparelse finansieres af ”reservepulje vedr. pris/lønudvikling”.  Fra 2010 gennemføres det fulde sparekrav,

  • at Regionsrådets driftstilskud pr. plads tager udgangspunkt i, at alle hospices for offentlige midler har samme adgang til at yde borgerne serviceydelser, dvs. ensartede driftstilskud pr. plads eksklusiv udgifter til ejendomme mv.,

  • at værdien af Anker Fjords Hospice donation på 1 mio. kr. fordeles med 50 % vedr. de fysiske rammer og 50 % vedrørende de driftsmæssige serviceforbedringer, således at 500.000 kr. henføres til ønsket om serviceforbedringer,

  • at Anker Fjord Hospices tilføres driftsbudgettet brutto 500.000 kr., og at beløbet finansieres ved en proportional besparelse, der fordeles efter budgetandele, og således at Anker Fjord Hospice netto tilbageføres 383.000 kr., og de 3 øvrige hospices driftsbudgetter reduceres tilsvarende, 

  • at der i 2009 fastsættes følgende driftsbudgetter: Hospice Djursland 24,577 mio. kr., Anker Fjord Hospice 18,510 mio. kr., Hospice Limfjorden 17,894 mio. kr. og Hospice Søholm 15,449 mio. kr.

  • at der i budgetoverslaget for 2010 afsættes følgende driftsbudgetter (2009-p/l): Hospice Djursland 24,546 mio. kr., Anker Fjord Hospice 18,160 mio. kr., Hospice Limfjorden 17,925 mio. kr. og Hospice Søholm 15,299 mio. kr.

Venstre og Dansk Folkeparti indstiller:

  • at besparelsen fordeles proportionalt efter antallet af pladser, idet der ses bort fra donationer.

Poul Müller tog forbehold.

 

Tove Videbæk og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen