Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 26. maj 2009 kl. 12:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-17-2-06-V

2. Beslutning om opslag af ørelægeydernummer i Grenaa

Resume

Ørelægen i Grenaa stoppede den 1. oktober 2008, efter at det ikke var lykkedes lægen at sælge sin praksis. Administrationen har nu modtaget en konkret henvendelse fra en øre­læ­ge, der er interes­seret i at få en speciallægepraksis i Grenaa. Der er således et be­hov for, at Forretningsudvalget tager stilling til, om det ledige ydernummer skal slås op til besættelse.

Direktionen indstiller,

at ørelægeydernummeret i Grenaa slås op.

Sagsfremstilling

For øjeblikket er der ingen praktiserende ørelæger i Grenaa.

 

Oprindeligt var der 2 ørelægeydernumre i Grenaa, men Regionsrådet besluttede den 16. januar 2008, efter at det ene havde været ubesat i adskillige år, at tildele det til en praksis i Randers, der indtil da var dækket af 2 ørelæger i en delepraksis, således at de fik hvert deres ydernummer. Det ektra ydernummer var gældende fra 1. januar 2008.

 
Den tilbageværende ørelæge i Grenaa stoppede prak­sis den 1. oktober 2008, efter at det ikke var lykkedes ham at sælge. Det betyder, at der i dag ikke er nogen ørelægepraksis på Djursland. Borgerne i Grenaa og resten af Djursland må derfor i øjeblikket til ørelæge i Randers eller Århus.
 
Forberedelsesudvalget vedtog den 15. november 2006 interim sundhedsplanen for Region Midtjylland. Med planen besluttede man at fortsætte med uændret praksis, indtil Region Midtjyllands plangrundlag på området var på plads. Indtil den samlede praksisplan for Region Midtjylland er godkendt, er det således den tidligere praksisplan fra Århus Amt, der er gældende for Djursland, og heri indgår, at der er et ørelægeydernummer i Grenaa.

 

Region Midtjyllands plangrundlag på området er endnu ikke helt på plads, idet den samlede praksis­plan for praktiserende speciallæger endnu ikke er godkendt i Regionsrådet. Delpraksisplanen på øre-næse-halsområdet er dog tidligere behandlet og godkendt på mødet i Regionsrådet den 16. januar 2008.

 

I denne delpraksisplan fremgår:

 

”at der som følge af flytningen af ydelser til speciallægepraksis foretages en mindre udvidelse af den samlede kapacitet i praksissektoren. På kort sig kan kapaciteten udvides ved, at den eksi­sterende delepraksis i Randers opgraderes til en praksis med 2 fuldtidskapaciteter (er sket). På længere sigt kan en udvidelse ske ved enten nyoprettelse af praksis ud fra en konkret vurdering af, hvor behovet er størst kombineret med geografiske hensyn, eller ved ansættelse af assister­ende speciallæger i eksisterende ørelægepraksis.”

 

I henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger må et ledigt ydernummer ikke blot til­deles en bestemt speciallæge. Det skal slås op, så alle interesserede har mulighed for at byde ind.

 

Administrationen og Lægekredsforeningen har endnu ikke gjort noget ak­tivt for at få ydernum­meret besat gennem opslag.

 

Da administrationen nu har modtaget en konkret henvendelse fra en øre­læ­ge, der er interes­seret i at få en speciallægepraksis i Grenaa, er det nødvendigt, at Forretningsudvalget tager stilling til, om ydernummeret skal slås op til besættelse på nuværende tidspunkt, hvor den samlede praksisplan endnu ikke er godkendt.

 

Budget 2010 er baseret på regnskab 2008, og da både det nu lukkede ydernummer i Grenaa og det ydernummer, der blev flyttet til Randers, har været besat i det meste af 2008, vil en reaktivering af ydernummeret i Grenaa kun medføre begrænsede udgifter i forbindelse med budget 2010.

 

Da der hidtil ikke har været en ørelæge i Grenaa i 2009, vil der sandsynligvis være en mindreudgift på området i dette budgetår.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-2-76-10-07

3. Godkendelse af deltagelse i partnermøde i Leningrad Oblast, Rusland

Resume

Regionsrådsformanden er som led i samarbejdsaftalen med Leningrad Oblast i Rusland inviteret til at deltage i partnermøde i St. Petersborg fra 30. juli til 2. august 2009. Da formanden er forhindret, indstilles det, at Regionsrådets 1. næstformand deltager i stedet. Udgiften til besøget forventes at udgøre ca. 20.000 kr.

Direktionen indstiller,

at Regionsrådets 1. næstformand deltager i partnermøde 30. juli – 2. august 2009 i regionen Leningrad Oblast, Rusland.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 24. september 2008 at tiltræde en samarbejdsaftale med regionen Leningrad Oblast i Rusland. Regionen, der har ca. 1,6 mio. indbyggere, omkranser byen St. Petersborg. Regionen ledes af en regeringsudnævnt guvernør. Grundlaget for samarbejdsaftalen er de to regioners ansvarsområder og indsatsfelterne er: Regional udvikling, sundhedsområdet, det sociale område, virksomhedsudvikling, vedvarende energi, kultur og turisme.

 

Baggrunden for Regionsrådets beslutning var, at Århus Amt i en række år havde haft et samarbejde med Leningrad regionen. Samarbejdet har været understøttet af Danish Business Service kontoret i St. Petersborg, der støttes af Region Midtjylland, og der har været gennemført en række projekter indenfor bl.a. erhverv, uddannelse og kultur. Flere af disse projekter har været støttet af EU, Nordisk Råd eller af statslige danske midler.

 

Under et møde i Viborg den 23. oktober 2008, hvor Region Midtjyllands regionrådsformand Bent Hansen og Guvernør Valery P. Serdyukov fra Leningrad Oblast i Rusland underskrev samarbejdsaftalen mellem Region Midtjylland og Leningrad Regionen, blev det aftalt, at der skulle foretages en genvisit til St. Petersborg i 2009.

 

Leningrad regionen har inviteret regionsrådsformanden til et partnermøde, der afholdes 30. juli - 2. august 2009 i St. Petersborg. Til dette partnermøde har regionen inviteret sine internationale samarbejdspartnere, og der er tale om en tilbagevendende begivenhed. Hovedtemaet for mødet er denne gang ”Youth – a world without borders”. Invitation af 20. marts 2009 vedlægges til orientering.

 

Bent Hansen har ikke mulighed for at deltage i partnermødet. Det foreslås derfor, at Region Midtjylland på mødet repræsenteres af 1. næstformand, Johannes Flensted-Jensen, som ledsages af en repræsentant fra administrationen.

 

Besøget forventes at medføre en udgift på ca. 20.000 kr., der primært vedrører rejse- og transportudgifter.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-09

4. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ernst Greve vedrørende rationalisering af liggende patienttransport og ambulancekørsel

Resume

Regionsrådsmedlem Ernst Greve foreslår, at det præhospitale beredskab drøftes.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen fra regionsrådsmedlem Ernst Greve drøftes.

Sagsfremstilling

I henvendelse af 7. april 2009 har medlem af Regionsrådet, Ernst Greve, anmodet om en drøftelse af det præhospitale beredskab.  

 

Falck har vundet både udbud af ambulancekørsel og liggende patienttransport, efter at Samariten ikke kunne opfylde sine forpligtigelser, og Ernst Greve finder på den baggrund, at det vil være en god ide at få undersøgt, om der kunne være nogle rationaliseringsgevinster, når det samme firma har begge kørsler.


Punktet var på dagsordenen til Forretningsudvalgets møde den 5. maj 2009. Forretningsudvalget besluttede, at administrationen skulle udarbejde et notat om sagen, som grundlag for en fornyet drøftelse i Forretningsudvalget.  Administrationens notat vil foreligge til Forretningsudvalgsmødet.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-09

5. Orientering om vurdering af udgiftspres i Budget 2010

Resume

I Budgetvejledning 2010 for Region Midtjylland fremgår det at ledelsesområderne, som forberedelse til budgetlægningen udarbejder et skøn for det forventede udgiftspres i Budget 2010.

 

Der orienteres i dagsordenen og vedlagte bilag om en foreløbig opgørelse af udgiftspresset på sundhedsområdet (somatik og behandlingspsykiatri) og Regional Udvikling/Kollektiv trafik. Materialet om udgiftspresset dannede grundlag for præsentationerne på Regionsrådets temamøde den 18. maj 2009.

 

Administrationen sender notaterne til Danske Regioner. Herudover vil notaterne indgå i det videre arbejde med Budget 2010. 

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledelsesområderne i Region Midtjylland arbejder med skøn over de svært afviselige merudgifter (udgiftspresset) i 2010. Det er navnlig på sundhedsområdet, at der vurderes, at der er stort udgiftspres.

 

Der vedlægges notatet ”Budgetlægning 2010 - Udgiftspres på sundhedsområdet ”, som beskriver vurderingerne af udgiftspresset for henholdsvis de somatiske og behandlingspsykiatriske driftsområder. Endvidere vedlægges notatet ”Udgiftspres for den kollektive trafik 2010”, hvor udgiftspresset vedrørende kollektiv trafik er vurderet med de deraf følgende virkninger for øvrige bevillingsområder under Regional Udvikling.

 

Administrationen sender notaterne til Danske Regioner. Herudover vil notaterne indgå i det videre arbejde med Budget 2010.
 

1. Sundhedsområdet

I 1. kvartalsrapport 2009, som Regionsrådet behandlede den 20. maj 2009, var den samlede vurdering, at regionen i 2009, har et balanceproblem på ca. 200 mio. kr. på sundhedsområdet.

 

I vurderingen af udgiftspresset for 2010 skønnes det foreløbigt, at der i 2010 vil være et pres på i alt ca. 980 mio. kr.

 

Såfremt det forudsættes, at 2009 bringes i balance, er udfordringerne ved Budget 2010 de 980 mio. kr., mens en uløst balance i 2009 vil blive båret over i budget 2010, hvorved udgiftspresset i 2010 vil være i størrelsesordenen 1,2 mia. kr.

 

Udgiftspresset skal finansieres inden for rammerne af:

  • De forestående forhandlinger mellem regeringen og Danske Regioner om Økonomiaftalen for 2010.
  • De årlige DUT-reguleringer, hvor det regionale bloktilskud reguleres for nye lovinitiativer og opgaveflytninger.
  • Finansieringsudvalgets indstilling om eventuel ændring af bloktilskudsfordelingen.

Det kan naturligvis ikke p.t. skønnes, i hvilket omfang regionen ved økonomiforhandlingerne, i DUT-reguleringen og en eventuel ændring af bloktilskudsfordelingen kompenseres for de elementer, som indgår i udgiftspresset. Det skønnede udgiftspres indikerer, at den finansiering, som regionen har vurderet, er nødvendig for at håndtere de beskrevne opgaver.

 

De væsentligste elementer i udgiftspresset er:

 

Generel aktivitetsstigning, takststyring og frit sygehusvalg

Sygehusvæsenets historisk stigende aktivitet er blandt andet udtrykt i Økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner, hvor der aftales forudsætninger om aktivitetsudvikling og finansiering heraf.

 

Aktivitetsudviklingen i 2009 og 2010 vil utvivlsomt være påvirket af, at suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg ophæves pr. 1. juli 2009. Den konkrete virkning heraf er det dog vanskeligt at vurdere, idet forhandlingerne omkring samarbejdet med den private sektor fortsat pågår. En anden faktor, som kan påvirke aktivitetsudviklingen, vil være regionens takststyringspulje, som regulerer honorering af egne hospitaler for en eventuel meraktivitet.

 

Baseret på erfaringerne er et foreløbigt skøn på aktivitetsudviklingen i størrelsesordenen 5 %. Heraf vil en del af aktivitetsudviklingen utvivlsomt skulle finansieres via produktivitetsforbedringer på regionens hospitaler. De årlige produktivitetskrav i økonomiaftalerne har traditionelt været 2-2,5 %.

 

Med en aktivitetsudvikling på 5 % og et produktivitetskrav på 2,5 % vurderes udgiftspresset fra  aktivitetsstigning til ca. 250 mio. kr. i 2010

 

Livstruende sygdomme

Der har i de sidste år været en særlig fokus på behandlingsforløbene for livstruende sygdomme, primært kræft- og hjerteområdet, hvor der blandt andet er/bliver indført pakkeforløb.

 

Den styrkede indsats på områderne er vurderet til at ville medføre et udgiftspres på ca. 112 mio. kr.

 

Ny dyr medicin/nye behandlinger

Ibrugtagningen af ny dyr medicin og nye behandlinger udgør et stadigt pres på regionens økonomi. Der er en fortsat udvikling af præparater og behandlingsmetoder, som giver patienterne forbedret livskvalitet eller øger chancen for overlevelse.

 

Det er vurderingen, at der i 2010 vil være et udgiftspres på ca. 260 mio. kr. Udgiftspresset skyldes dels udgiften (130 mio. kr.) ved videreførelse af nye mediciner og nye behandlinger ibrugtaget i 2009 (helårsvirkning) samt ibrugtagen af nye mediciner og nye behandlinger i 2010 (130 mio. kr.)

 

Primær sundhed

Det samlede udgiftspres for Primær sundhed i Budget 2010 vurderes til ca. 120 mio. kr. Hertil skal dog tilføjes, at der allerede i budget 2009 er vurderet en ubalance på ca. 85 mio. kr. (jf. kvartalsrapporten for 1. kvartal 2009).

 

Udgiftspresset for Primær sundhed skyldes en høj aktivitetsudvikling indenfor øvrig sygesikring - primært almen lægehjælp og speciallægehjælp. På medicinområdet, som traditionelt har været karakteriseret ved udgiftspres, viser den seneste udvikling en stabilisering, hvorfor der p.t. ikke vurderes, at området vil bidrage til udgiftspresset. Medicinområdet rummer en garantiordning, hvor regionerne under ét kompenseres eller reduceres via bloktilskuddet med 75 % af afvigelserne fra det aftalte garantiniveau.

 

Psykiatri

Udgiftspresset, som er vurderet til ca. 20 mio. kr. i Budget 2010, er knyttet til den udvidede udrednings- og behandlingsret for børn og unge under 19 år. Henvisningsfrekvensen synes at være højere end forudsat, hvilket medfører det estimerede udgiftspres.

 

Det præhospitale område

Det præhospitale område og den siddende patienttransport har historisk været karakteriseret ved en relativ høj udgiftsudvikling i forhold til det øvrige sundhedsvæsen. I forhold til udgiftspresset for Region Midtjylland i 2009 og 2010 er dette endvidere præget af omlægningerne ved det gennemførte ambulanceudbud og beslutningen om hjemtagning af driften af vagtcentralen.

 

Der vurderes en økonomisk ubalance på området i 2009 på 49 mio. kr. og et yderligere udgiftspres i 2010 på 46 mio. kr.

 

Øvrige områder

Udgiftspresset i Budget 2010 består endvidere af en række mindre poster, som i alt er vurderet til ca. 25 mio. kr. Det er blandt andet hospices, lægelig videreuddannelse mv.

 

Endvidere har de enkelte hospitaler i forbindelse med dataindsamlingen omkring kvartalsrapporter og vurderingen af udgiftspresset i Budget 2010 gjort opmærksom på blandt andet behovet for større kapacitet på intensive og intermediære afsnit, øget medicinsk sengekapacitet og omstillingsprocessen vedrørende indførelse af fælles akut modtagelse (FAME) m.v. 

 

Udgiftspresset fra disse øvrige områder er ikke inkluderet i den tidligere økonomiske vurdering af udgiftspresset. De eventuelle udgiftspres vil dog skulle indgå i prioriteringen omkring Budget 2010, såfremt udgiftspresset ikke kan håndteres via intern omprioritering på de enkelte hospitaler.

 

2. Kollektive trafik / Regional Udviklling

Vurderingen af udgiftspresset for Regional Udvikling er koblet til udgiftspresset for den kollektive trafik, idet finansieringskredsløbet overordnet skal være i balance. Dette indebærer, at de øvrige bevillingsområder indenfor Regional Udvikling må tilpasses udgiftsudviklingen for den kollektive trafik, så områdets økonomi samlet er tilpasset den ramme, som regionen får ved de årlige økonomiaftaler.

 

Ved budgetlægningen for 2009 var det nødvendigt at håndtere en større økonomisk ubalance for den kollektive trafik (Midttrafik), hvor der blev udarbejdet en 4-årig besparelses- og omstillingsplan, der dels tog hånd om Midttrafiks forventede underskud i 2007 og 2008 samt ubalancen i omstillingsperioden 2009-2013. Den 4-årige besparelses- og omstillingsplan indebar besparelser på den kollektive trafik via omlægninger af det regionale rutenet og midlertidige besparelser på de øvrige områder under Regional Udvikling (Erhvervsudvikling, Jordforurening, Kultur, Uddannelse m.v.).

 

Den aktuelle vurdering af udgiftspresset for den kollektive trafik viser et mere positivt billede, end der var forudsat ved budgetlægningen for 2009. Dels tegner underskuddene i Midttrafik til at blive mindre end tidligere vurderet, og dels vurderes der nu en væsentlig mere afdæmpet prisudvikling (primært brændstofpriser) end tidligere skønnet.

 

De nævnte forhold indebærer, at der er et mindre balanceproblem i Budget 2010 end vurderet tidligere.

 

Regionsrådet tilkendegav ved vedtagelsen af Budget 2009, at en eventuel forbedret økonomi for den kollektive trafik betød, at der tidligere end forudsat kunne tilbageføres midler til de øvrige bevillingsområder under Regional Udvikling. I forbindelse med budgetlægningen for 2010 skal det vurderes, hvordan den forbedrede økonomi for den kollektive trafik skal udmøntes i forhold besparelsesplanerne for henholdsvis den kollektive trafik og de øvrige bevillingsområder.

 

Uanset vurderingen af en generel bedret økonomi for den kollektive trafik vil der dog være elementer, som indebærer et udgiftspres på området. Det er blandt andet nye regler vedrørende ”cross border” leasing, lønsumsafgift m.v. Disse udgiftspresfelter vil indgå i regionens dialog med Danske Regioner forud for forhandlingerne om økonomiaftale og DUT-reguleringerne.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-62-07

6. Orientering om udmøntning af rammebevilling til bygningsvedligeholdelse af sociale tilbud i 2009

Resume

I budgettet for 2009 er der afsat en rammebevilling til bygningsvedligeholdelse af sociale tilbud på 11,3 mio. kr.

 

Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling, som udmøntes til en række projekter, som er valgt ud fra registreringer af bygningsmassens vedligeholdelsesbehov. Ved prioriteringen af vedligeholdelsesprojekterne er der særligt fokus på kritiske skader og genopretning/vedligeholdelse af klimaskærme.

 

Indvendige vedligeholdelsesopgaver og lignende forudsættes afholdt af driftskonti og er derfor ikke medtaget.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2009 er der afsat en rammebevilling til bygningsvedligeholdelse af sociale tilbud på 11,3 mio. kr. Denne ramme svarer til den årlige afskrivning af bygningsmassens værdi.

 

Regionsrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afgivet anlægsbevilling. Anlægsbevillingen er givet som en rammebevilling, der kan udmøntes af bevillingshaveren, som er administrationen. Forretningsudvalget orienteres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, forudsat at udmøntningen kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb og den angivne anlægsbevilling.

 

Rammebevillingen er udmøntet til en række projekter, som er valgt og prioriteret ud fra Bygningskontorets registrering af vedligeholdelsesbehov.

 

Rammebevillingen til bygningsvedligeholdelse på det sociale område er møntet på at vedligeholde og genoprette bygningsmassen i forbindelse med forskellige typer sociale tilbud - undtaget er dog boliger opført i henhold til lov om almene boliger.

 

Hele rammebevillingen på 11,3 mio. kr. søges udmøntet til en række genopretnings- og vedligeholdelsesopgaver med hovedvægten lagt på klimaskærm. Vedligeholdelsesopgaverne er udvalgt således, at opfyldelse af lovkrav og udbedring af kritiske skader har førsteprioritet. Der er ligeledes afsat beløb til akut opståede skader samt udbedring af arbejdsmiljø/indeklima.

 

Udmøntningen af rammebevillingen vedr. socialområdet på enkeltprojekter fremgår af det vedlagte bilag med vedligeholdelsesplanlægning for 2009.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-133-08

7. Orientering om overgangsordning for vagtcentralen

Resume

På baggrund af en efterspørgsel fra Forretningsudvalget redegøres hermed for planerne for etablering af overgangsordning fra Falck Danmark A/S' vagtcentral til Region Midtjyllands vagtcentral.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om overgangsordningen for vagtcentralen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i Forretningsudvalget 31. marts 2009 drøftede Forretningsudvalget sagen vedrørende status for etableringen af Region Midtjyllands nye vagtcentral og bad om en mere tydelig beskrivelse af den overgangsordning, administrationen arbejder på at etablere.
 
På baggrund heraf har administrationen udarbejdet vedlagte Notat af 13. maj 2009 om overgang til Region Midtjyllands vagtcentral, hvori der redegøres for planerne for etablering af overgangsordning.
 
Overgangsordningen i hovedtræk
Forretningsudvalget besluttede den 8. januar 2008 at hjemtage vagtcentralen.
 
Etableringen af regionens nye vagtcentral indebærer både indførelsen af et nyudviklet it-system, ansættelse af nyt personale, samt opbygning af en ny driftsorganisation.
 
Det ligger Region Midtjylland meget på sinde, at disse forandringer finder sted med den størst mulige tryghed for patienterne i overgangsperioden, og at overgangen er tryg for leverandørerne og deres mandskab. Region Midtjylland påtænker derfor at indgå et samarbejde med Falck om at sikre en tryg og sikker overgang.
 
Formålet med overgangen er helt konkret at beskytte driften af regionens vagtcentral mod nedbrud af det nye it-system (Termas kontrolrumssystem T-React og det landsdækkende radiokommunikationsnet SINE), at opretholde responstiderne i overgangsperioden, og at håndtere usikkerhed om afleveringsdato og indhold af den it-leverance, som staten har indkøbt på regionens vegne.
 
Overgangsordningen baserer sig på en model, der tager højde for kompleksiteten i det at indføre ny teknologi, nyt mandskab og ny organisation på samme tid.
 
Der er tale om, at overgangsordningen fejlsikrer overgangen for den daglige drift af vagtcentralen ved at lade to uafhængige it-teknologier køre parallelt (hhv. Falcks allerede fungerende kontrolrumssystem EVA2000 og det nye kontrolrumssystem T-React fra Terma). Samtidig vil der ske en gradvis ibrugtagning af det nye it-system, idet mindre tidskritiske opgaver indkøres først, mens tidskritiske opgaver (akutte) først indkøres, når man er helt sikker på, at systemet er driftssikkert nok. En sikker betjening af begge it-systemer sikres gennem mandskabsplanlægning, oplæring og praktisk træning samt kvalitetssikring.
 
Overgangsordningen forudsætter dels leje af Falcks it-system EVA2000 til disponering af præhospitale ressourcer og dataradiosystem til kommunikation med bilerne, dels leje af en andel af Falcks medarbejdere til regionens vagtcentral i en begrænset periode.
 
For en uddybning af overgangsordningen henvises til det vedlagte notat.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-90-2-09

8. Orientering om udvendig vedligeholdelse af Region Midtjyllands bygninger

Resume

I forbindelse med budgetforliget for 2008 vedtog regionsrådet en hensigtserklæring om synliggørelse af regionens afholdte udgifter til bygningsvedligeholdelse. I vedlagte sagsfremstilling er udgifterne hertil opgjort for regnskabsåret 2008. Herudover er redegjort for, hvorledes planlægning af bygningsvedligeholdelse vil blive tilrettelagt i fremtiden.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2008 vedtog regionsrådet en hensigtserklæring om synliggørelse af regionens afholdte udgifter til bygningsvedligeholdelse.

 

Nedenfor er redegjort for hvor mange ressourcer, der er anvendt på udvendig vedligeholdelse af regionens bygninger i 2008. Der redegøres ligeledes for, hvorledes planlægning af udvendig vedligeholdelse af regionens bygninger og arealer vil blive håndteret i fremtiden.

 

Der henvises til vedlagteNotat vedrørende udvendig bygningsvedligeholdelse 2008.

 

Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse

I denne sammenhæng defineres udvendig bygningsvedligeholdelse som vedligeholdelse af klimaskærm (vægge, tage, døre og vinduer m.v.) og gråt terræn (parkeringspladser, veje fortove m.v.)

 

Region Midtjyllands driftsområder har anvendt 33,3 mio. kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2008. Med de godt 1,2 mio. kvm., som er det samlede areal for regionens bygninger, svarer det til 27 kr. pr. kvm. I henhold til standarder for udgifter til udvendig vedligeholdelse, anses vedligeholdelsesniveauet for at være lavt når der bruges: ca. 20 kr. pr. kvm og højt, når der bruges ca. 50 kr. pr. kvm. 26 kr anses for at være middelniveau.

 

Region Midtjyllands udgifter til udvendig vedligeholdelse ligger således på middelniveau.

 

Udover de bogførte udgifter til ydelser leveret af eksterne leverandører gennemfører driftsområdernes egne ansatte (håndværkere, pedeller m.v.) udvendig vedligeholdelse i mindre grad.

 

Den fremtidige planlægning af arbejdet med udvendig vedligeholdelse

Regionsrådet har i forbindelse med budgetforliget for 2009 vedtaget, at der skal foretages bygningssyn hvert 3. år. Bygningssynet, der foretages af en ekstern rådgiver i samarbejde med bygningskontoret og hospitalernes tekniske afdelinger, gennemføres for at skaffe et overblik over bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand til brug for den fremtidige planlægning af bygningsvedligeholdelsen. Resultaterne af synet samles i et elektronisk vedligeholdelsesmodul, der ligeledes skal danne grundlag for de kommende redegørelser til regionsrådet. Der sigtes mod at starte bygningssynene i 2010.

Tilbage til toppen