Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 31. marts 2009 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering
2 Revisionsberetning nr. 9 om revisionsarbejder i 2008
3 Forslag om navneændring for institutionen Himmelbjergets Børn og Unge Center - Himmelbjerggården
4 Godkendelse af tilpasning af kapaciteten på Holmstrupgårds dagtilbud
5 Godkendelse af tilpasning af kapaciteten på Mellerup Skolehjem – afdeling Georgsminde
6 Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til udmøntning af Megasatsningen Energi og Miljø - Handlingsplan 2009 - 2012.
7 Budgetomflytninger og bevillingsområder for Psykiatri- og Socialområdet som følge af ændret organisering
8 Godkendelse af forlængelse af forsøgsordningen vedr. udvidet lænderygundersøgelse på fysioterapiområdet
9 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen (V)
10 Orientering om redegørelse vedrørende status for realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland
11 Lønstatistik for perioden 3. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008
12 Orientering om at iværksætte afbureaukratiseringstiltag
13 Orientering om Sundhedstyrelsens tilsynstema 2008 "Forbedring af håndhygiejne på danske sygehuse"
14 Orientering om alderskriterier i forbindelse med behandling
15 Redegørelse vedrørende ophør af den plastikkirurgiske ordning ved Hospitalsenheden Vest og de samlede økonomiske konsekvenser ved flytning til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.
16 Orientering om status vedr. rekruttering og fastholdelse i almen praksis
17 Orientering om valg af rådgiver til Grenaa og Skive Sundhedshuse
18 Orientering om opgørelse af kontaktpersonordningen 1. kvartal 2009
19 Orientering om status for etableringen af vagtcentral
20 Orientering om ændringer i visitation af patienter
Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Jette Skive sygemeldt

Formanden overbragte en hilsen fra regionsrådsmedlem Jette Skive med tak for Regionsrådets opmærksomhed i anledning af hendes sygdom og oplyste, at Dansk Folkepartis stedfortræder vil blive indkaldt til mødet i Regionsrådet den 29. april.

 

Personændring i Forretningsudvalget

Formanden orienterede om, at valggruppen har meddelt, at Anders Kühnau med virkning fra 1. maj 2009 indtræder i Forretningsudvalget i stedet for Henning Jensen.

 

Ændret tidspunkt for Forretningsudvalgets møde den 26. maj 2009

Det aftaltes at flytte Forretningsudvalgets møde den 26. maj 2009 til start kl. 12.00, da det bl.a. vil give mulighed for at holde gruppemøder umiddelbart efter temamødet samme dag.

 

Sammenligning af nybyggeri i Gødstrup og udbygning af Regionshospitalet Herning

Formanden orienterede om den aktuelle status i forhold til den udredning, som COWI er ved at udarbejde.

 

Organisationsændringer i Rådgivergruppen DNU I/S

Formanden orienterede om, at der pr. 16. februar 2009 er foretaget ændringer i ledelsen af Rådgivergruppen DNU I/S.

 

Forlængelse af funktionsperioden for Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi
Det aftaltes, at Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi forlænger sin virksomhed i en periode efter 30. juni 2009, som var godkendt i Regionsrådet den 17. december 2008, idet den globaliseringskonference, som udvalget forestår afviklingen af, først vil kunne gennemføres i efteråret 2009. Der vil fortsat ikke blive ydet udvalgsvederlag for deltagelse i udvalget i forlængelsesperioden.

 

Justering i aftalen vedrørende særlig medicinindsats

Johannes Flensted-Jensen orienterede om, at det tydeliggøres i aftalen vedrørende særlig medicinindsats, at tilrettelæggelse af besøg og udvælgelse af praksis til besøg sker i samarbejde med praksisudvalget.

 

Status omkring lægesekretærerne på Århus Universitetshospital, Skejby

Hospitalsdirektør Per Askholm Madsen orienterede om den aktuelle situation i forhold til lægesekretærerne på Århus Universitetshospital, Skejby.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-18-08

2. Revisionsberetning nr. 9 om revisionsarbejder i 2008

Resume

Regionens revision KPMG har 20. marts 2009 fremsendt beretning nr. 9 om revisionsarbejder i perioden fra 1. januar - 31. december 2008.

 

Revisionsberetningen indeholder ikke bemærkninger fra revisionen, som Regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden. I beretningen giver revisionen Regionsrådet otte supplerende oplysninger, som revisionen finder, er så væsentlige, at Regionsrådet skal orienteres herom.

 

I vedlagte notat af 20. marts 2009 redegøres der for de supplerende oplysninger, og administrationens kommentarer er anført.

 

Direktionen indstiller,

at KPMG's revisionsberetning nr. 9 tages til efterretning, og
 
at beretningen med udskriften fra regionsrådsmødet sendes til Statsforvaltningen Midtjylland.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands revision KPMG C.Jespersen har den 20. marts 2009 fremsendt vedlagte beretning nr. 9  om revisionsarbejder i perioden 1. januar - 31. december 2008. Denne løbende revision har til formål at undersøge, om regionens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller er velfungerende.

 

Beretningen er i henhold til den kommunale styrelseslov, § 42b, jf. regionsloven, udsendt til Regionsrådets medlemmer den 20. marts 2009.

 

Revisionen noterer i sin sammenfatning i beretningen, at der i 2008 er sket en væsentlig styrkelse af procedurer og interne kontroller, og at den løbende revision underbygger, at de af ledelsen etablerede forretningsgange og kontroller samt regnskabs- og informationssystemer vil være et forsvarligt grundlag for udarbejdelse af årsregnskabet.

 

Der er i beretningen ikke anført revisionsbemærkninger af en sådan karakter, at Regionsrådet skal besvare disse overfor tilsynsmyndigheden. Der er i beretningen otte såkaldt supplerende oplysninger, der gives om forhold, som ikke giver anledning til bemærkninger, men som revisionen finder Regionsrådet bør orienteres om.

 

De supplerende oplysninger vedrører:

 • lønområdet
 • sygesikringsområdet
 • indkøb af varer og tjenesteydelser, herunder betalinger
 • balance og ledelsestilsyn
 • it-området

I vedlagte notat af 20. marts 2009 er der redegjort for de otte supplerende oplysninger i beretningen og administrationens kommentarer hertil.

 

Det indstilles, at Regionsrådet tager beretningen til efterretning og fremsender denne med udskrift fra regionsrådsmødet til regionens tilsynsmyndighed Statsforvaltningen Midtjylland.

 

Regionens revisor Claus Hammer-Pedersen vil være til stede i Forretningsudvalget ved behandlingen af beretningen.

 

Beslutning

Revisor Claus Hammer-Pedersen, KPMG, deltog under behandlingen af dette punkt.

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-34-09

3. Forslag om navneændring for institutionen Himmelbjergets Børn og Unge Center - Himmelbjerggården

Resume

Institutionen Himmelbjergets Børn og Unge Center - Himmelbjerggården ønsker at ændre navn til Himmelbjerggården, og Regionsrådet anmodes om at godkende navneændringen fra Himmelbjergets Børn og Unge Center - Himmelbjerggården til Himmelbjerggården.

Direktionen indstiller,

at institutionen Himmelbjergets Børn og Unge Center – Himmelbjerggårdens navn ændres til: Himmelbjerggården.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at institutionen Himmelbjergets Børn og Unge Center - Himmelbjerggården blev overdraget fra Århus Amt til Region Midtjylland, fik institutionen et nyt navn, fordi institutionen Himmelbjergets Børn og Unge Center - Himmelbjerggården skulle drives i samme organisation som Rådgivningscentret, Langenæs Allé, Århus. De to tilbud kom således i 2007 til at hedde henholdsvis:

 1. Himmelbjergets Børn og Unge Center – Himmelbjerggården.
 2. Himmelbjergets Børn og Unge Center - Rådgivningscentret.

Under henvisning til, at Himmelbjergets Børn og Unge Center - Rådgivningscentret pr. 1. januar 2009 overgik til Århus Kommune og på foranledning af Lokal-MEDudvalget på Himmelbjergets Børn og Unge Center – Himmelbjerggården, ønskes navnet på institutionen ændret til: Himmelbjerggården. Såvel personalet og forstanderen på Himmelbjergets Børn og Unge Center – Himmelbjerggården ønsker, at navnet bliver kort og præcist og afspejler det navn, der bliver brugt i daglig tale.

 

Regionsrådet anmodes om at godkende navneændringen fra Himmelbjergets Børn og Unge Center - Himmelbjerggården til Himmelbjerggården.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-33-09

4. Godkendelse af tilpasning af kapaciteten på Holmstrupgårds dagtilbud

Resume

Den Administrative Styregruppe på det sociale område har godkendt en udvidelse af kapaciteten på Holmstrupgårds dagtilbud, hvorfor Regionsrådet anmodes om at godkende udvidelsen af Holmstrupgårds dagtilbud.

Direktionen indstiller,

at Holmstrupgårds dagtilbud udvides med 5 skolepladser og 2 værkstedspladser, og

 

at sagen forelægges Kommunekontaktudvalget til orientering om, at pladserne etablerres.

 

Sagsfremstilling

Den Administrative Styregruppe på det sociale område godkendte på mødet den 5. februar 2009, at normeringen på Holmstrupgårds skole- og erhvervstilbud udvides med 7 pladser fra 28 til 35 pladser med fordelingen 5 skolepladser og 2 værkstedspladser, jf. vedlagte notat Tilpasning af kapaciteten på Holmstrupgårds dagtilbud.

   

Vurderingen er, at det stigende pres på Holmstrupgårds dagtilbud skyldes, at de indskrevne børn og unge på døgntilbuddet har tiltagende komplekse vanskeligheder, som bevirker, at de ikke kan modtage eksterne undervisnings- og beskæftigelsestilbud.

 

Region Midtjylland vil indgå i en dialog med Århus Kommune om udvidelsen af skolepladserne, da skolepladserne på Holmstrupgård drives efter overenskomst med Århus Kommune.

 

Sagen forelægges Kommunekontaktudvalget den 21. april 2009 til orientering om, at Regionsrådet forventes at godkende pladsernes etablering.

  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-31-09

5. Godkendelse af tilpasning af kapaciteten på Mellerup Skolehjem – afdeling Georgsminde

Resume

Den Administrative Styregruppe på det sociale område har godkendt en udvidelse af kapaciteten på Mellerup Skolehjem – afdeling Georgsminde, hvorfor Regionsrådet anmodes om at godkende udvidelsen af afdelingen Georgsminde.

Direktionen indstiller,

at Mellerup Skolehjem – afdeling Georgsminde udvides med 4 pladser, og

 

at sagen forelægges Kommunekontaktudvalget til orientering om, at pladserne etableres.

Sagsfremstilling

Den Administrative Styregruppe på det sociale område godkendte på mødet den 5. februar 2009, at normeringen på Mellerup Skolehjem øges fra 45 til 49 pladser, jf. vedlagte notat Tilpasning af kapaciteten på Mellerup Skolehjem - afdeling Georgsminde.

 

Mellerup Skolehjem er normeret til 45 pladser (ekskl. afdelingen Skovhuset i Ulfborg). Der var pr. 1. marts 2009 indskrevet 50 børn og unge på Mellerup Skolehjem. Der er således indskrevet 5 børn og unge på overbelægning.

 

Mellerup Skolehjem har gennem hele 2008 haft en samlet overbelægning på døgnpladserne på 6-7 døgnpladser og har oplevet et stort pres fra kommunerne, særligt i forhold til afdelingen Georgsmindes målgruppe. Med henblik på at kunne imødekomme efterspørgslen fra kommunerne er der behov for at tilpasse Mellerup Skolehjems kapacitet med 4 pladser på afdelingen Georgsminde. Tilpasningen af kapaciteten kan ske indenfor Georgsmindes eksisterende bygningsmæssige rammer.

 

De fysiske rammer, der er mulighed for at tage i anvendelse til udvidelsen på Georgsminde, anvendes af den regionale institution Møllebækken. I forbindelse med rammeaftalen for 2008 på det sociale område blev det aftalt, at Møllebækken skulle etablere 4 pladser til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevner samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser af forskellig karakter som f.eks. ADHD. Disse pladser har været etableret i bygningsmæssige rammer i tilknytning til Mellerups afdeling Georgsminde.

 

Udvidelse af Mellerup Skolehjem med 4 døgnpladser på afdeling Georgsminde betyder derfor, at der til institutionen Møllebækken skal findes andre egnede fysiske rammer til 4 pladser til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat psykiske funktionsevner samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser af forskellig karakter som f.eks. ADHD, således som det blev aftalt i rammeaftalen for 2008.

 

Administrationen vil efterfølgende forelægge forslag for Regionsrådet vedr. etablering af bygningsmæssige rammer til disse 4 døgnpladser samt de 4 døgnpladser på Møllebækken til unge dømte udviklingshæmmede, som Regionsrådet principgodkendte etableringen af på Regionsrådets møde den 21. januar 2009.

 

Sagen forelægges Kommunekontaktudvalget til orientering den 21. april 2009 om, at Regionsrådet forventes at godkende pladsernes etablering.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-54-08

6. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til udmøntning af Megasatsningen Energi og Miljø - Handlingsplan 2009 - 2012.

Resume

Vækstforum indstiller, at Regionsrådet reserverer midler til videreførelse af Megasatsningen Energi og Miljø i perioden 2009 - 2012.

 

Vækstforum har vedtaget en handlingsplan for energi og miljø for perioden 2009 - 2012. Den nye handlingsplan lægger op til en videreførelse af indsatsområderne fra handlingsplanen 2007 - 2008, idet disse dog er justeret ud fra udviklingen og erfaringerne fra den forløbne periode.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres 13 mio. kr. i 2009, 13 mio. kr. i 2010, 13 mio. kr. i 2011 og 16 mio. kr. i 2012, i alt 55 mio. kr., til udmøntning af Megasatsningen Energi og Miljø - Handlingsplan 2009 - 2012, idet 7 af de 13 mio. kr. i 2009 er ikke forbrugte midler fra reservationen til Megasatsningen Energi og Miljø 2007 - 2008.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 22. august 2007 at reservere midler til udmøntning af en megasatsning inden for energi og miljø i perioden 2007 - 2008. På grundlag af en handlingsplan for udmøntningen er der efter beslutninger i Vækstforum og Regionsrådet igangsat godt en snes projekter og aktiviteter. Eksempler herpå er:

 • Anvendelse af biodiesel til transport
 • Fremtidens fjernvarmesystem
 • Forsøg med brint og brændselsceller
 • Biogasproduktion på basis af engafgrøder
 • Anvendelse af pil som energiafgrøde
 • Kommunale energiregnskaber og –handlingsplaner
 • Teknologiudvikling i små og mellemstore virksomheder
 • Virksomhedsnetværk inden for biomasseområdet og underleverandører til vindmølleindustrien

Vækstforum har på sit møde den 24. november 2008 godkendt vedlagte reviderede handlingsplan, "Region Midtjylland som Energi- og Miljøteknologisk foregangsregion, Vækstforums handlingsplan 2009-2012". I forlængelse heraf besluttede Vækstforum på sit møde den 26. januar 2009 at indstille til Regionsrådet, at der til Megasatsningen Energi og miljø reserveres 48 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler (6 mio. i 2009, 13 mio. kr. i 2010, 13 mio. kr. i 2011 og 16 mio. kr. i 2012) og 21 mio. kr. af EUs Mål 2-midler, Regionalfonden (7 mio. kr. i 2010, 7 mio. kr. i 2011 og 7 mio. kr. i 2012).

 

Forslaget til handlingsplan 2009 – 2012 er en videreførelse og opdatering af den tidligere handlingsplan og har følgende indsatsområder:

 • Strategisk lederskab
 • Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi
 • Biomasse - samspil mellem energi og miljø
 • Teknologiudvikling
 • Test og afprøvning

Nyt i handlingsplan 2009 – 2012 i forhold til den tidligere handlingsplan er:

 • Større fokus på teknologier til energibesparelser og energieffektivisering
 • Fremme af større fleksibilitet i det samlede energisystem
 • Udvidelse af indsatsen på miljø- og biomasseområdet til at omfatte flere typer af biomasseressourcer

I lighed med den foregående handlingsplan lægges der op til, at Vækstforum for Region Midtjylland går foran ved et målrettet strategisk lederskab og ved, at Regionsrådet yder finansiel støtte til konkrete initiativer. Der opfordres til, at regionens mange aktører inden for energi og miljø bidrager med ideer til markante og perspektivrige initiativer af høj kvalitet.

 

Strategisk lederskab

Der lægges op til, at Vækstforum gennem et strategisk lederskab vil arbejde for, at Region Midtjylland får gode rammebetingelser for at blive foregangsregion på energi- og miljøområdet. Det er målet at medvirke til, at lokale og regionale myndigheder viser vejen ved at sætte fokus på energi og miljø i egne aktiviteter og ved at motivere regionens øvrige aktører til at gøre det samme.

 

Eksempler på aktiviteter inden for dette område kan være:

 • Understøtte udvikling af perspektivrige projektidéer, f.eks. ved hjælp af ekstern konsulentbistand
 • Kortlægning, analyser og andre aktiviteter, som kan skabe et samlet overblik over udviklingsmuligheder og barrierer på områder, som har strategisk betydning for realiseringen af Vækstforums mål
 • Projekter og aktiviteter i vedvarende energi-byer
 • Samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner m.fl. om udvikling og koordinering af initiativer inden for uddannelse og kompetenceudvikling

Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi

Der eksisterer et stort potentiale for udvikling af demonstrationsprojekter med fokus på omstilling fra fossile energikilder til vedvarende kilder. Især kraftvarmeværkerne og transportområdet står over for store opgaver. Energianvendelse til opvarmning og ventilation af bygninger udgør alene omtrent halvdelen af regionens samlede energiforbrug. Der er således også basis for demonstrationsprojekter med fokus på begrænsning og effektivisering af energiforbruget.

 

Eksempler på aktiviteter inden for dette område:

 • Demonstrationsprojekter på kraftvarmeværker og i transportsektoren vedr. anvendelse af vedvarende energi
 • Udvikling af anlæg, infrastruktur og udstyr, der øger fleksibiliteten i energisystemerne til bedre udnyttelse af el fra vindkraft
 • Projekter vedrørende lagring og udnyttelse af overskudsenergi
 • Samspil i relation til lavenergihuse og energiforsyningsstrukturen

Biomasse - samspil mellem energi og miljø

Region Midtjylland har et særligt potentiale for at skabe erhvervsudvikling og høste afledte effekter i relation til energi og miljø på biomasseområdet. Beregninger fra Aarhus Universitet viser, at produktionen af vedvarende energi fra denne sektor kan mangedobles uden at gå på kompromis med fødevareproduktionen.

 

Eksempler på aktiviteter inden for dette område:

 • Afprøvning og videreudvikling af metoder og teknologier til produktion af biomasse fra land og vand
 • Afprøvning og videreudvikling af teknologier til udnyttelse af energipotentialet i husdyrgødning, restprodukter og anden biomasse
 • Udvikling og afprøvning af metoder og teknologier til produktion og anvendelse af biomasse som substitut for eksisterende syntetiske materialer

Teknologiudvikling

Det globale marked for energi- og miljøteknologi i form af produkter, systemløsninger og knowhow er i kraftig vækst. Region Midtjylland har i kraft af sine erhvervsmæssige og forsknings-/udviklingsmæssige styrkepositioner på energi- og miljøområdet særlige forudsætninger for at få andel i denne vækst.

 

Eksempler på aktiviteter inden for dette område:

 • Fortsættelse af program til støtte af teknologiudvikling i små og mellemstore virksomheder
 • Støtte etablering af yderligere virksomhedsnetværk inden for vedvarende energiområder, hvor der vurderes at være potentiale for erhvervsmæssig udvikling og vækst i regionen

Test og afprøvning

Det har stor betydning for industrien at kunne dokumentere og teste nye produkter på energi- og miljøområdet. Det gælder ikke mindst for vind- og biomasseområdet, som spiller en central rolle i Region Midtjyllands energi- og miljøsatsning.

 

Eksempler på aktiviteter inden for dette område:

 • Samarbejde mellem vindmølleindustri, kommuner, statslige myndigheder m.fl. om udpegning og etablering af testområder for prototypemøller
 • Samarbejder som sikrer, at regionens videninstitutioner bliver centrale aktører i nationale test- og certificeringsordninger

Økonomi

Vækstforum lægger op til en reservation på i alt 83 mio. kr. fra Regionsrådets midler til erhvervsfremme og EU's Regionalfond til indsatsen fordelt over en fireårig periode. Dertil kommer anden finansiering, som estimeret i nedenstående skema. Som det fremgår, forventes handlingsplanen at bidrage til generering af projektaktiviteter på i størrelsesordenen 200 - 300 mio. kr.

 

Finansiering

2009

2010

2011

2012

I alt

Regionale erhvervsfremmemidler

13

13

13

16*

55

EU’s Regionalfond

7

7

7

7

28

Anden EU finansiering, herunder Interreg

5

5

5

5

20

Anden offentlig finansiering

15

15

15

15

60

Andet

25

25

25

25

100

I alt

65

65

65

68

263

*    Heraf 3 mio. kr. som 1. års reservation til igangsætning af Navitas Park (Innovationscenter for energi- og miljøteknologi i Århus).

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-24-08

7. Budgetomflytninger og bevillingsområder for Psykiatri- og Socialområdet som følge af ændret organisering

Resume

Regionsrådet vedtog på sit møde den 24. september 2008 en ændret organisering af psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland. Psykiatri- og socialområdet er som følge heraf samlet i ét stort drifts- og forretningsområde med en hospitalslignende ledelses- og afdelingsstruktur.

 

Organisationsomlægningen indebærer, at det er nødvendigt at ændre og samle bevillingsområder for psykiatri- og socialområdet i budget 2009. Som følge af samlingen af psykiatri- og socialområdet foreslås bevillingsområderne samlet til ét bevillingsområde for behandlingspsykiatrien og ét bevillingsområde for socialområdet. Administrationen for det samlede område foreslås i lighed med de somatiske hospitaler at indgå i de to bevillingsområder. 

 

Desuden vil der på baggrund af organisationsomlægningen skulle foretages budgetomflytninger fra de tidligere administrative stabe til den nye Psykiatri og Social-enhed samt til Regionssekretariatet og Afdelingen for Regionalt Sundhedssamarbejde. 

Direktionen indstiller,

at forslaget til budgetomflytninger i 2009 i nedenstående sagsfremstilling godkendes, 

 

at Psykiatri- og Socialenhedens bevillingsområder samles i ét bevillingsområde for behandlingspsykiatrien (konto 1) og ét bevillingsområde for socialområdet (konto 2), som både omfatter driftsområdet og administrationen indenfor Psykiatri og Social-enheden,

 

at der i lighed med det somatiske område indføres den særlige disponeringsregel for bevillingen for behandlingspsykiatrien, dvs. at Psykiatri og Social kan foretage overflytninger af rent teknisk karakter indenfor bevillingen som budgetomplaceringer, mens ændringer af strukturel karakter (funktionsændringer) mellem afdelingerne altid forelægges Regionsrådet. Tilsvarende fremlægges forslag til budgetændringer, der ændrer på det aktivitets- og kvalitetsmæssige indhold, for Regionsrådet, og

 

at socialområdet er reguleret af de bindinger, som er fastsat i den godkendte rammeaftale.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 24. september 2008 en ændret organisering af psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland. Psykiatri- og socialområdet er som følge heraf samlet i ét stort drifts- og forretningsområde med en hospitalslignende ledelses- og afdelingsstruktur med 3 centre og en række afdelinger, der alle refererer til Psykiatri- og Socialenhedens ledelse. Distriktsadministrationerne er i den forbindelse overført til den fælles administration og løn- og personalefunktionerne er samlet i en fælles løn- og personaleafdeling. Endvidere er sekretariatsopgaverne for direktøren og tilsynet med de sociale tilbud samlet i Regionssekretariatet, mens opgaverne vedrørende udarbejdelse af rammeaftaler på det sociale område og psykiatriens sundhedsaftaler er samlet i Afdelingen for Regionalt Sundhedssamarbejde.

 

Organisationsomlægningen indebærer, at det er nødvendigt at ændre bevillingsområderne for psykiatri- og socialområdet, hvor der i budget 2009 for Psykiatri og Social-enheden for henholdsvis behandlingspsykiatri og socialområdet findes bevillingsområder for hvert af de 3 tidligere distrikter, børne- og ungeområdet, voksensocialområdet og administrative stabe – i alt 13 bevillingsområder.

 

Som følge af samlingen af Psykiatri- og Socialområdet i Psykiatri- og Socialenheden foreslås bevillingsområderne samlet til ét bevillingsområde for behandlingspsykiatrien (på konto 1) og ét bevillingsområde for socialområdet (på konto 2). Administrationen for det samlede område foreslås i lighed med de somatiske hospitaler at indgå i de to bevillingsområder. Det bemærkes, at behandlingspsykiatrien og socialområdet som følge af de statslige bevillingsregler skal være adskilt under hver sin bevilling. 

 

Desuden vil der på baggrund af organisationsomlægningen skulle foretages budgetomflytninger fra de nuværende administrative psykiatri- og socialstabe (på konto 4) til Psykiatri- og Socialenheden samt til Regionssekretariatet og Afdelingen for Regionalt Sundhedssamarbejde. Endvidere foretages omflytninger fra Koncern HR og to hospitaler til den fælles løn- og personaleafdeling under Psykiatri og Social samt visse omflytninger derudover, som er et resultat af organisationsomlægningen.

 

Nedenstående tabel viser en oversigt over budgetomflytninger mellem psykiatri- og socialstabe, fællesstabe m.v. som følge af organisationsomlægningen.  I notat af 26. marts 2009 er der detaljeret redegjort for budgetomflytningerne. Det bemærkes, at de angivne omflytninger af antal normerede stillinger er vejledende:

 

Tabel 1:

Budget 2009 i 1.000 kr.

I alt udgifter

Socialområdet

Flyttes fra:

Socialstabe (konto 4)

-22.469

Flyttes til:

Fællesstabe (konto 4)

1.547

Afdelingen for Regionalt Sundhedssamarbejde (socialområdet)

1.552

Psykiatri og social, socialområdet

19.370

I alt socialområdet

0

Behandlingspsykiatri

Flyttes fra:

Psykiatristabe, behandlingspsyk (konto 4)

-12.128

Flyttes til:

Fællesstabe (konto 4)

987

Regionshospitaler (konto 1)

437

Psykiatri og Social, beh.psyk. (konto 1)

10.704

I alt behandlingspsykiatri

0

 

De interne budgetomflytninger, som bliver en følge af samlingen af distrikter og øvrige driftsområder til 2 bevillingsområder indenfor Psykiatri- og Socialenheden, er ikke medtaget.

 

 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at forslaget til budgetomflytninger i 2009, jf. tabel 1 i nedenstående sagsfremstilling, godkendes, , 

 

at Psykiatri- og Socialenhedens bevillingsområder samles i ét bevillingsområde for behandlingspsykiatrien (konto 1) og ét bevillingsområde for socialområdet (konto 2), som både omfatter driftsområdet og administrationen indenfor Psykiatri og Social-enheden,

 

at der i lighed med det somatiske område indføres den særlige disponeringsregel for bevillingen for behandlingspsykiatrien, dvs. at Psykiatri og Social kan foretage overflytninger af rent teknisk karakter indenfor bevillingen som budgetomplaceringer, mens ændringer af strukturel karakter (funktionsændringer) mellem afdelingerne altid forelægges Regionsrådet. Tilsvarende fremlægges forslag til budgetændringer, der ændrer på det aktivitets- og kvalitetsmæssige indhold, for Regionsrådet, og

 

at socialområdet er reguleret af de bindinger, som er fastsat i den godkendte rammeaftale.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-17-07

8. Godkendelse af forlængelse af forsøgsordningen vedr. udvidet lænderygundersøgelse på fysioterapiområdet

Resume

Forsøgsordningen vedr. udvidet lænderygundersøgelse på fysioterapiområdet udløber den 1. april 2009. Forsøgsordningen er i øjeblikket ved at blive evalueret, evalueringsrapporten forventes færdig senest den 1. april 2009.

Direktionen indstiller,

at forsøgsordningen vedrørende udvidet lænderygundersøgelse forlænges til 31. oktober 2009,

 

at den forventede merudgift på 250.000 kr. finansieres via udviklingspuljen på praksisområdet, og

 

at resultatet af evalueringen forelægges Forretningsudvalget og Regionsrådet i oktober 2009 med henblik på endelig stillingtagen til ordningen.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 2. maj 2007 at videreføre forsøgsordningerne vedr. udvidet lænderygundersøgelse på fysioterapiområdet, som eksisterede i de tidligere fire amter, der i dag udgør Region Midtjylland, frem til den 1. april 2009.

 

I forbindelse med forsøgsordningerne i de tidligere amter og forsøgsordningen i Region Midtjylland er der foretaget en betydelig dokumentation af indsatsen. Den to-årige periode fra 1. april 2007 til 1. april 2009 er brugt til at belyse muligheder for systematisk vidensopsamling i relation til kvalitetsudvikling/-sikring og iværksætte tiltag, så dokumentationsarbejdet sikres nyttiggjort.

 

Forsøgsordningen vedr. udvidet lænderygundersøgelse på fysioterapiområdet er nu ved at blive evalueret.

 

Evalueringen består af tre delelementer:

 • En kvalitativundersøgelse – interview med læger
 • En opgørelse af resultater for projektet indsamlet i en fysioterapidatabase for perioden 01.04.2007-01.02.2009 omkring:
  • Køn
  • Alder
  • Symptomvarighed
  • Fordeling af kategorier i klassifikationen sammenlignet med internationale studier på området
  • Tidsfrister
  • Anbefaling til fremtidig intervention for patienterne
 • Et sammendrag af 5 tidligere rapporter fra de fire tidligere amter, som i dag udgør Region Midtjylland (2003-2007)

De tre elementer vil indgå i en samlet rapport. Evalueringens resultat vil ikke indeholde en egentlig effektmåling.

 

I regi af det nationale Faglige Udvalg for kvalitet i fysioterapisektoren er der endvidere igangsat en bredere udredning. Resultaterne heraf forventes behandlet i fagligt udvalg september 2009.

 

De praktiserende fysioterapeuter har udtrykt ønske om at fortsætte forsøgsordningen, indtil evalueringsresultatet er færdigbehandlet i det politiske system.

 

Evalueringen ventes færdig, således at den kan dagsordensættes på mødet i samarbejdsudvalget for fysioterapi den 26. august 2009. Herefter kan Forretningsudvalget og Regionsrådet behandle evalueringen henholdsvis den 6. og 21. oktober 2009. På den baggrund vurderes det hensigtsmæssigt at forlænge ordningen til 31. oktober 2009, således at forsøgsordningen ikke afsluttes, før Regionsrådet har behandlet evalueringsrapporten.

 

Økonomien i ordningen

I forbindelse med, at Regionsrådet besluttede at videreføre forsøgsordningerne vedr. udvidet lænderygundersøgelse på fysioterapiområdet, var det estimeret, at antallet af patienter ville være 1.000.

 

Aktiviteten og økonomien er stigende for udvidet lænderygundersøgelse, men endnu har aktiviteten og økonomien ikke været på niveau med de forudsatte 1.000 patienter. I 2008 er der behandlet 393 færre patienter end forudsat, hvilket svarer til et lavere forbrug på 231.605,74 kr. end først estimeret.

 

Som anført tidligere følger det af Regionsrådets beslutning af 2. maj 2007, at forsøgsordningen ophører pr. 1. april 2009. Der er således ikke budgetmidler afsat efter 1. april 2009.

 

Ved forlængelse af forsøgsordningen i 7 måneder til udgangen af oktober 2009 skønnes det på baggrund af det nuværende aktivitetsniveau, at regionens meromkostning vil være 250.000 kr.

 

Merudgiften forbundet med forlængelsen af forsøgsordningerne vedr. udvidet lænderygundersøgelse på fysioterapiområdet kan finansieres via udviklingspuljen på praksisområdet.

 

Der vil med udgangen af oktober måned 2009 kunne træffes beslutning vedrørende udvidet lænderygundersøgelse på baggrund af blandt andet de informationer, som indhentes i forbindelse med evalueringen. Det skal dog bemærkes, at denne stillingtagen skal finde sted uden en egentlig effektdokumentation.

 

I Region Midtjylland er der igangsat et udredningsarbejde på rygområdet vedrørende hensigtsmæssige patientforløb for rygpatienter. Resultatet fra evalueringen af udvidet lænderygundersøgelse vil kunne indgå i dette udredningsarbejde.

 

Det bemærkes, at sagen behandles i Regionsrådet efter forsøgsordningens udløb den 31. marts 2009, og at forlængelsen af ordningen indtil den 31. oktober 2009 således igangsættes under forudsætning af Regionsrådets endelige godkendelse af forlængelsen.

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at forsøgsordningen vedrørende udvidet lænderygundersøgelse forlænges til 31. december 2009,

 

at den forventede merudgift på 300.000 kr. finansieres via udviklingspuljen på praksisområdet, og

 

at evalueringen, inklusiv den bedst mulige effektvurdering og en vurdering af sammenhængen til øvrige aktiviteter på rygbehandlingsområdet, forelægges politisk i løbet af efteråret med henblik på endelig stillingtagen til ordningen.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-09

9. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen (V)

Resume

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har den 19. marts 2009 anmodet om en drøftelse af spørgsmålet om mangel på lægesekretærer.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen drøftes.

Sagsfremstilling

I vedlagte henvendelse af 19. marts 2009 har regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen anmodet om, at få spørgsmålet om mangel på lægesekretærer sat på dagsordenen.

 

Anne V. Kristensen begrunder anmodningen med, at manglen på lægesekretærer efter Venstres opfattelse vil have store konsekvenser for sammenhængende patientforløb.

 

Anne V. Kristensen anmoder derfor om en drøftelse af løsningsmuligheder på Forretningsudvalgsmødet den 31. marts. 

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at administrationen anmodes om at gennemføre en afdækning af lægesekretærområdet i regionen.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-2-09

10. Orientering om redegørelse vedrørende status for realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland

Resume

Administrationen har udarbejdet en redegørelse vedrørende status for initiativer, der er igangsat i forlængelse af Regionsrådets vedtagelse af en regional udviklingsplan for Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om redegørelse vedrørende status for realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 21. maj 2008 den første regionale udviklingsplan for Region Midtjylland. I den regionale udviklingsplan har Regionsrådet beskrevet sin vision for regionens samlede udvikling på tværs af sektorområder og de handlinger, som Regionsrådet vil foretage som opfølgning på planen.

 

Administrationen har udarbejdet en redegørelse vedrørende status for de initiativer, der er igangsat i Region Midtjylland i forlængelse af Regionsrådets vedtagelse af den regionale udviklingsplan. Redegørelsen "Status for realisering af den regionale udviklingsplan2007 og 2008" vedlægges som bilag.

 

Af redegørelsen fremgår hvilke analyser, projekter eller andet, der er igangsat i forlængelse af Regionsrådets vedtagelse af den regionale udviklingsplan. Det fremgår, at der er igangsat initiativer inden for de fleste af udviklingsplanens indsatsområder. Mange af initiativerne er finansieret af Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum. Det kan således konstateres, at Regionsrådets regionale udviklingsplan og Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi indgår i den sammenhæng, der er forudsat i planloven.

 

Redegørelsen kan anvendes til flere formål, herunder især til at anskueliggøre nytten af regionale indsatser. Rapporten anvendes i forbindelse med den besøgsrunde, Region Midtjylland for tiden gennemfører i kommunerne i regionen. Rapporten viser, at regionen leverer ydelser, som også kommunerne kan drage nytte af.

 

Det planlægges én gang årligt at udarbejde en tilsvarende redegørelse vedrørende status for realisering af den regionale udviklingsplan.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-77-4-08

11. Lønstatistik for perioden 3. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008

Resume

Administrationen har udarbejdet lønstatistik for perioden 3. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008 (august 2007 – august 2008).

 

Statistikken viser bl.a. den gennemsnitlige lønudvikling for alle ansatte i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at lønstatistikken for Region Midtjylland for perioden 3. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008 tages til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet 3. kvartals lønstatistik (august 2007 - august 2008). Her skal det bemærkes, at der efter anbefaling fra Det Fælleskommunale Løndatakontor ikke er blevet udarbejdet en lønstatistik for 2. kvartal, da tallene ikke er retvisende på grund af strejken.

 

Statistikken indeholder en opgørelse over den samlede lønudvikling i perioden, en sammenligning med lønudviklingen i de øvrige regioner, en opgørelse over lønudviklingen fordelt på faggrupper, driftsområder og køn.

 

Statistikken viser bl.a.:

 • at den gennemsnitlige lønudvikling for alle ansatte har været på 4,6 %, svarende til 1.466 kr. i perioden, mens den for ansatte i samme stilling har været på 6,2 %
 • at den gennemsnitlige lønudvikling for alle ansatte har været 0,1 pct. point højere end den aftalte lønstigning, mens den for ansatte i samme stilling har været 1,7 pct. point højere
 • at den gennemsnitlige lønudvikling i Region Midtjylland i perioden har været 0,3 pct. point over den gennemsnitlige stigningstakt for regionerne
 • at Region Midtjyllands lønniveau på 33.282 kr. ligger under regionernes gennemsnit på 34.137 kr. pr. august 2008

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-166-08

12. Orientering om at iværksætte afbureaukratiseringstiltag

Resume

Der er fra statslig side igangsat 3 afbureaukratiseringsprojekter.Statens 3. afbureaukratiseringsprojekt – udfordringsretten har i forhold til statslige og overenskomstregler første deadline 1. april.

 

Udfordringsretten er et tiltag, der giver alle i regionen mulighed for at ansøge om på forsøgsbasis at afprøve nye måder at løse opgaverne på, hvor afdelingen/institutionen dispenseres for gældende statslige regler, overenskomstregler og/eller lokale regler. Alle i regionen har mulighed for at indsende ansøgninger herom til den nedsatte afbureaukratiseringsprojektgruppe - der er frem til dato modtaget 5 forslag. Det er behov for at konsekvenserne af forslagene bliver undersøgt nærmere, og processen intensiveres med henblik på generering af yderligere forslag inden fremsendelsen til Velfærdsministeriet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

 

Der gives herudover en orientering om øvrige iværksatte tiltag - både i statslig og regionalt regi.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der er fra statslig side igangsat 3 afbureaukratiseringsprojekter. Statens 3. afbureaukratiseringsprojekt – udfordringsretten  er et tiltag, der giver alle i regionerne mulighed for at ansøge om på forsøgsbasis at afprøve nye måder at løse opgaverne på. Det kan f.eks. dreje sig om, at en afdeling eller en institution dispenseres for gældende statslige regler, overenskomstregler og/eller lokale regler.

 

Velfærdsministeriet har anmodet om forslag til afbureaukratiseringsprojekter under udfordringsretten med første deadline 1. april. Region kan efterfølgende løbende indsende forslag. Der er ikke sat en endelig tidsfrist for projektet om udfordringsretten, men afbureaukratiseringsprojekt – udfordringsretten vil samlet blive vurderet ultimo 2011.

 

Der er nedsat en projektgruppe, som har sendt forespørgsel ud i organisationen, med henblik på at indsamle forslag under udfordringsretten.

 

Den nedsatte afbureaukratiseringsprojektgruppe har frem til dato modtaget 5 forslag. Der er behov for at konsekvenserne af de indkomne forslag undersøges nærmere, samt at der sker en yderligere præcisering/kvalificering heraf.

 

Den igangsatte proces intensiveres og drøftes i relevante strategiske ledelsesfora med henblik på at generere yderligere forslag inden fremsendelsen til Velfærdsministeriet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Det vurderes at den korte tidsfrist i første runde har været den primære årsag til det meget beskedne antal forslag.

 

Processen fremskyndes mest mulig, hvorefter de indkomne forslag vil blive forelagt Regionsrådet.

 

Øvrige afbureaukratiseringstiltag:

 

De er iværksat 2 andre statslige afbureaukratiseringstiltag:

 • Scanning af barrierer for effektiv opgaveløsning
 • Initiativ vedrørende kortlægning, måling og bedre dokumentation

Tiltaget scanning af barrierer for effektiv opgaveløsning har haft fokus på at skaffe mere tid til kerneopgaverne og blev gennemført i 2008. Der er identificeret 63 forslag til forbedringer. Den endelige rapport forventes færdig ultimo marts.

 

Initiativet vedrørende kortlægning, måling og bedre dokumentation blev igangsat i januar 2009. Projektet gennemføres af et konsulentfirma og omfatter en række aktiviteter og indsatser i forhold til udvalgte hospitaler og hospitalsafdelinger.

 

Herudover har Region Midtjylland bl.a. som konsekvens af budgetforliget for 2009 igangsat en række lokale tiltag, der rummer elementer af afbureaukratisering herunder:

 

 • Hensigtserklæring 3 fra forliget om budget 2008 om styrkelse af ledelse og udvikling af bedre arbejdsgange
 • Rigsrevisionens igangsatte undersøgelse af sygehusenes styring og ledelse
 • Pilotprojekt vedrørende ”tid til kerneydelsen”
 • Afbureaukratiseringsprojekter fra forliget om budget 2009
 • Strategi for understøttelse af effektive arbejdsprocesser på Sundhedsområdet i Region Midtjylland.

 

Se mere herom i bilaget "Afbureaukratiseringsprojekter – oversigt og status "

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-43-1-06-V

13. Orientering om Sundhedstyrelsens tilsynstema 2008 "Forbedring af håndhygiejne på danske sygehuse"

Resume

Sundhedsstyrelsens tilsynstema var i 2008 ”Forbedring af håndhygiejne på danske sygehuse.” Temaet var led i, at Danmark i 2007 tilsluttede sig WHO’s globale kampagne ”Clean Care is Safer Care,” der har fokus på håndhygiejne.

 

Hospitalerne i Region Midtjylland deltog i undersøgelsen ved blandt andet at besvare et spørgeskema om håndhygiejne. På baggrund af svarene fra alle regioner har Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten: ”Tilsynstema 2008: Forbedring af håndhygiejnen på danske sygehuse – et vidensprojekt.” Rapporten munder dels ud i at opsætte 'Forslag til fremtidige kampagner' til forbedring af håndhygiejnen, og dels en konklusionindeholdendeSundhedsstyrelsens samlede indtryk af undersøgelsen.

 

Administrationen vurderer, at undersøgelsens resultater ikke tilfører hospitalerne ny viden/læring inden for håndhygiejne og indstiller, at rapportens konklusioner tages til efterretning.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om Sundhedsstyrelsens tilsynstema 2008 "Forbedring af håndhygiejne på danske sygehuse" tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sygehusinfektioner har alvorlige konsekvenser for patienterne. Mange er langvarigt syge, og nogle dør af deres infektioner.

 

Danmark tilsluttede sig i 2007 WHO’s globale kampagne ”Clean Care is Safer Care,” som har fokus på håndhygiejne. Sundhedsstyrelsen valgte i den forbindelse, at et af Danmarks bidrag til kampagnen skulle være et landsdækkende videndelingprojekt om hospitalernes forbedring af håndhygiejnen. Håndhygiejne blev i den forbindelse udvalgt til Sundhedsstyrelsens tilsynstema for 2008.

 

Regionsrådet blev i marts 2008 orienteret om, at undersøgelsen ville blive sat i gang.

 

Hospitalerne i Region Midtjylland deltog i undersøgelsen ved dels at besvare et spørgeskema om håndhygiejne og dels ved, at hospitalerne indsendte projektbeskrivelser fra deres senest afholdte kampagne for at forbedre håndhygiejnen.

 

Undersøgelsen har nu resulteret i vedlagte rapportfra Sundhedsstyrelsen: "Tilsynstema 2008: Forbedring afhåndhygiejnen på danske sygehuse – et vidensprojekt.” Rapporten indeholder:

 

A. Sundhedsstyrelsens forslag til temaer, som hospitalerne anbefales at drøfte igennem før iværksættelse af fremtidige kampagner for at forbedre håndhygiejnen. Det handler om følgende temaer:

 1. Projektplanlægning
 2. Organisering
 3. Gennemførelse
 4. Evaluering

B. Sundhedsstyrelsens samlede indtryk ud fra undersøgelsen er, at:

 • Kampagner for at forbedre håndhygiejnen på de danske sygehuse er udbredt og har været en fast del af infektionskontrollen igennem en årrække.
 • Indsatser og kampagner for at forbedre håndhygiejnen er ressourcetunge og bør planlægges nøje inden de sættes i gang.
 • Det infektionshygiejniske arbejde får en større gennemslagskraft ved at placere det tættest muligt på sygehusledelsen.
 • De enkelte kampagner bør tilpasses sygehusets kultur og værdigrundlag, og de formulerede kvalitetsmål bør ligeledes tilpasses herefter.
 • Det skal sikres, at de fysiske rammer er til stede for at opnå den ønskede effekt.
 • Fremtidige indsatser bør rette sig mod adfærdsændring samt fastholdelse af en sådan ændring.
 • Evaluering af effekten af kampagnen bør tænkes ind fra projektets start, gerne med en før-måling som udgangspunkt.

Administrationen vurderer, at undersøgelsens resultater ikke tilfører hospitalerne ny viden/læring inden for håndhygiejne og indstiller, at rapportens konklusioner tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet Region Midtjylland fortsat fastholder fokus på området.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-56-06-V

14. Orientering om alderskriterier i forbindelse med behandling

Resume

I forbindelse med Forretningsudvalgets møde den 29. april 2008 anmodede regionsrådsmedlem Poul Müller om en redegørelse for, om der findes alderskriterier for behandling på hospitalerne, særligt i forhold til behandling af trombolyse. I forbindelse med Forretningsudvalgets drøftelse af redegørelsen blev det besluttet at indhente yderligere information fra specialerådene. Det Neurologiske Specialeråd oplyser, at der ikke er andre aldersbetingede grænser for behandling af neurologisk sygdom end en 80-års grænse for trombolysebehandling. Specialerådet har endvidere oplyst, at Sundhedsstyrelsen formentlig snart vil støtte en ophævelse af aldersgrænsen. Foruden aldersgrænsen for trombolysebehandling er der kendskab til en aldersgrænse på 40 år for IVF-behandling (barnløshed). Specialerådene er blevet bedt om at orientere administrationen, såfremt de bliver opmærksomme på aldersgrænser for øvrige behandlingsformer.

Direktionen indstiller,

at redegørelsen om alderskriterier i forbindelse med behandling tages til orientering.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Poul Müller har i forbindelse med Forretningsudvalgets møde den 29. april 2008 forespurgt administrationen, om der findes alderskriterier for behandling på hospitalerne. I forbindelse med spørgsmålet blev der refereret til et alderskriterium ved trombolysebehandling på Århus Sygehus på 81 år.

 

Forretningsudvalget blev på møde den 11. november 2008 forelagt en redegørelse af sagen, hvor der blandt andet blev orienteret om sondringen mellem fysisk og biologisk alder i forbindelse med iværksættelse af behandling, og om hvordan alderskriterier indgår som kriterium i forbindelse med videnskabelige undersøgelser af behandlingseffekt. I forbindelse med Forretningsudvalgets drøftelse af sagen blev det besluttet, at der skulle indhentes yderligere relevant information fra specialerådene. Tilbagemeldingen fra Det Neurologiske Specialeråd er, at der ikke er andre aldersbetingede grænser for behandling af neurologisk sygdom end en 80-års grænse for trombolysebehandling. Specialerådet har endvidere oplyst, at Sundhedsstyrelsen formentlig snart vil støtte en ophævelse af aldersgrænsen. Foruden aldersgrænsen for trombolysebehandling er der desuden kendskab til en aldersgrænse på 40 år for IVF-behandling (barnløshed).

 

Sondring mellem faktisk og biologisk alder

Ifølge tilbagemeldinger fra hospitalerne har patienternes faktiske alder (antal leveår) generelt ikke betydning for den behandling, som de tilbydes. Dette skyldes, at den faktiske alder ikke afspejler patientens fysiske tilstand.

 

Patientens fysiske tilstand er således afgørende for patientens mulighed for at få gavn af en given behandling og dermed afgørende for behandlingsresultatet. Det anbefales fx ikke at operere patienter, som er i så dårlig almen fysisk tilstand, at patienten med stor sandsynlighed ikke vil kunne gennemføre operationen.

 

Patienternes biologiske alder (kroppens fysiske tilstand) er dermed et relevant behandlingskriterium. Der er en tæt sammenhæng mellem patientens biologiske alder og kroppens fysiske tilstand. Den biologiske alder vil ofte være lavere end den faktiske alder, hvis der er tale om en patient, som er i en god fysisk tilstand.

 

Alderskriterier i forbindelse med nye behandlingsformer

Ved afprøvning af helt nye behandlinger i videnskabelige undersøgelser (ofte i sammenligning med den hidtidige bedste behandling) indgår der imidlertid ofte et alderskriterium. 

 

Baggrunden for opstilling af alderskriterier er at skåne eksempelvis ældre patienter, der er mere sårbare over for bivirkninger/komplikationer ved nye "aggressive" behandlinger som f.eks. nye former for kemoterapi, transplantationer og trombolyse. Der er således tale om en afvejning af den forøgede gevinst ved den pågældende nye behandling over for den samtidige forøgede risiko for udvikling af livstruende bivirkninger/komplikationer til behandlingen. 

 

Når et videnskabeligt projekt har vist en betydende behandlingsgevinst ved den nye behandling, ansøges der typisk om godkendelse af behandlingen (f.eks. Lægemiddelstyrelsen i Danmark), og behandlingen tages i brug i dagligdagen. Såvel godkendelse som retningslinjer for behandling retter sig typisk imod den samme aldersgruppe som den i det videnskabelige projekt. Efterhånden som der opnås mere rutine og erfaring med den nye behandling, sker der ofte en gradvis opblødning af alderskriterierne.

 

Trombolysebehandling

Med hensyn til trombolysebehandling er det således, at trombolyse er afprøvet i adskillige store internationale videnskabelige forsøg. Ingen af disse er gået ud over alderskriteriet 18-80 år. Man har således ikke nogen erfaring med trombolysebehandling hos patienter over 80 år. Men man ved, at risikoen for at fremkalde en stor og livstruende hjerneblødning ved trombolysebehandling stiger med alderen.

 

I Danmark godkendte Lægemiddelstyrelsen trombolysebehandling i 2003 i en bekendtgørelse, hvor man satte som betingelse, at trombolyse kun blev tilbudt patienter i alderen 18-80 år. Dette alderskriterium indgår derfor i de kriterier, som man anvender ved henvisning af patienter til trombolyse i Danmark.

 

Det Neurologiske Specialeråd har på forespørgsel fra administrationen oplyst, at Sundhedsstyrelsen med baggrund i en foreliggende ekspertanbefaling formentlig snarest vil støtte ophævelsen af aldersgrænsen for trombolysebehandling.

 

Dansk Neurologisk Selskab har udarbejdet et forslag til reviderede retningslinjer for trombolyse, som blandt andet indbefatter, at aldersgrænsen på 80 år for trombolyse ophæves, og at tidsvinduet for trombolysebehandling udvides fra 3 timer til 4,5 timer. De reviderede retningslinjer blev drøftet på møde i Den Nationale Trombolysegruppe medio januar 2009, hvor der var generel enighed om og opbakning til ændringerne. Som næste skridt i sagen vil de reviderede retningslinjer blive drøftet på regionssundhedsdirektørmøde i regi af Danske Regioner.

 

Det Neurologiske Specialeråd har oplyst, at der ikke er andre aldersbetingede grænser for behandling af neurologisk sygdom end 80-års-grænsen for trombolysebehandling.

 

Aldersgrænser for andre behandlingsformer

Foruden aldersgrænsen for trombolysebehandling er der desuden kendskab til en aldersgrænse på 40 år for IVF-behandling (barnløshed). I Region Midtjylland samt i resten af landet er alderskriteriet for at iværksætte barnløshedsbehandling på offentlige hospitaler, at kvinden ikke må være fyldt 40 år. Dette alderskriterium er fastsat ud fra etiske overvejelser om hensynet til barnets opvækst og forsørgelse, samt ud fra sundhedsfaglige overvejelser, idet chancen for et vellykket behandlingsforsøg falder markant med alderen.

 

Specialerådene er blevet bedt om at orientere administrationen, såfremt de bliver opmærksomme på aldersgrænser for øvrige behandlingsformer.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-104-2-08

15. Redegørelse vedrørende ophør af den plastikkirurgiske ordning ved Hospitalsenheden Vest og de samlede økonomiske konsekvenser ved flytning til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Resume

Regionsrådets medlemmer modtog den 17. december 2008 en redegørelse om ophør af den plastikkirurgiske ordning ved Hospitalsenheden Vest, som var en del af den omfattende spare- og omstillingsplan fra efteråret 2008. I redegørelsen berørtes alene de økonomiske konsekvenser af beslutningen for Hospitalsenheden Vest. Efterfølgende har regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen ved mail af 4. januar 2009 til regionsformand Bent Hansen bedt om en redegørelse for, hvad Region Midtjylland samlet sparer ved at nedlægge den plastikkirurgiske service i Vest. 

 

Administrationen har nu udarbejdet en redegørelse om plastikkirurgi, nedlukning af funktionen ved Hospitalsenheden Vest og flytning til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. I Forretningsudvalgets møde den 10. marts blev sagen dog udsat, da man ønskede at få yderligere spørgsmål undersøgt. Besvarelsen af disse spørgsmål om udgifter til lægeløn, anlægsudgifter, patientsammensætning og patienttransport er indarbejdet i den reviderede redegørelse af 24. marts 2009.

Direktionen indstiller,

at redegørelsen tages til orientering, idet man anbefaler, at der igangsættes en nærmere udredning af udviklingen på det plastikkirurgiske område i Region Midtjylland og samspillet mellem plastikkirurgi, onkologi og bløddelskirurgi, når specialeplanlægningen er afsluttet, og idet man med hensyn til den aktuelle problemstilling med pladsproblemer på Århus Sygehus og flytning af patienter anbefaler, at ambulatoriefaciliteterne til plastikkirurgi i Århus ikke udvides, før udredningen er afsluttet. Plastikkirurgisk Afdeling kan eventuelt vælge at opretholde ambulatorievirksomheden i Herning med egne læger inden for afdelingens økonomi, mens Regionshospitalet Herning for egen regning stiller det fornødne personale til rådighed.

Sagsfremstilling

Regionsrådets medlemmer modtog den 17. december 2008 en redegørelse om ophør af den plastikkirurgiske ordning ved Hospitalsenheden Vest, som var en del af den omfattende spare- og omstillingsplan fra efteråret 2008. I redegørelsen berørtes alene de økonomiske konsekvenser af beslutningen for Hospitalsenheden Vest. I redegørelsen var besparelsen ved ophør af ordningen opgjort til ca. 3,4 mio. kr. (2007-pris/lønniveau). Der var ikke indregnet merudgifter til omvisitering af patienter efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg, der midlertidigt er suspenderet indtil 1. juli 2009, ligesom eventuelle merudgifter ved flytning af behandlingen til Århus Universitetshospital (ÅUH), Århus Sygehus og udgifter til patienttransport heller ikke var indregnet.

 

I den forbindelse blev det præciseret over for Hospitalsenhed Vest, at ordningen først kan ophøre, når ÅUH, Århus Sygehus er i stand til at behandle de patienter, der skal behandles. Ligesom det blev præciseret over for ÅUH, Århus Sygehus, at der skal ske behandling af de patienter, der skal behandles - f.eks. kræftpatienter - uanset at de tilførte ressourcer til ÅUH, Århus Sygehus efter budgetforliget ikke fuldt ud dækker behandlingsomkostningerne.

 

Efterfølgende har regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen ved mail af 4. januar 2009 til regionsrådsformand Bent Hansen bedt om en redegørelse for, hvad Region Midtjylland samlet sparer ved at nedlægge den plastikkirurgiske service i Vest. 

 

På den baggrund har administrationen, i dialog med de 2 hospitalsenheder, udarbejdet en redegørelse for konsekvenserne af lukningen, hvor der dels er set på de økonomiske konsekvenser, de fysiske rammer, patientkonsekvenser og merudgifter til patienttransport. Det fremgår heraf, at mere end halvdelen af de patienter, der hidtil er blevet behandlet i Herning er patienter med kræftdiagnoser, som umiddelbart skal tilbydes behandling.

 

Redegørelsen skulle have været behandlet på Forretningsudvalgets møde den 10. marts 2009, men blev udsat med henblik på at få svar på yderligere spørgsmål, som efterfølgende er indarbejdet i den reviderede redegørelse. Spørgsmålene vedrørte patientsammensætning til planlagte operationer, udgifter til lægeløn, anlægsudgifter og transportudgifter.

 

Der henvises til vedlagte reviderede Redegørelse vedrørende ophør af den plastikkirurgiske ordning ved Hospitalsenheden Vest og de samlede økonomiske konsekvenser ved flytning til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

 

Det anbefales i redegørelsen, at der igangsættes en nærmere udredning af udviklingen på det plastikkirurgiske område i Region Midtjylland og samspillet mellem plastikkirurgi, onkologi og bløddelskirurgi, når specialeplanlægningen er afsluttet.
 
Endvidere anbefales det, at ambulatoriefaciliteterne til plastikkirurgi i Århus ikke udvides, før udredningen er afsluttet. Plastikkirurgisk Afdeling kan eventuelt vælge at opretholde ambulatorievirksomheden i Herning med egne læger inden for afdelingens økonomi, mens Regionshospitalet Herning for egen regning stiller det fornødne personale til rådighed.
 

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at redegørelsen tages til orientering, idet man anbefaler, at der igangsættes en nærmere udredning af udviklingen på det plastikkirurgiske område i Region Midtjylland og samspillet mellem plastikkirurgi, onkologi og bløddelskirurgi, når specialeplanlægningen er afsluttet, og idet man med hensyn til den aktuelle problemstilling med pladsproblemer på Århus Sygehus og flytning af patienter anbefaler, at ambulatoriefaciliteterne til plastikkirurgi i Århus ikke udvides, før udredningen er afsluttet. Plastikkirurgisk Afdeling pålægges at opretholde ambulatorievirksomheden i Herning med egne læger inden for afdelingens økonomi, mens Regionshospitalet Herning for egen regning stiller det fornødne personale til rådighed.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-105-06-V

16. Orientering om status vedr. rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Resume

Region Midtjylland har for en række geografiske områder konkret forholdt sig til lægedækningsproblemer. Grundproblemstilling og status for indsatsområderne er beskrevet i denne redegørelse.

 

Direktionen indstiller,

at redegørelsen tages til orientering.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet har tidligere modtaget orientering om udfordringerne i almen praksis, og på Regionsrådsmødet den 21. januar 2009 blev det godkendt, at udkast til Visions- og Praksisplan for almen praksis kunne udsendes i høring. Ligeledes blev det godkendt, at Region Midtjyllands Perspektivplan for almen praksis kunne udsendes til kommentering. Plangrundlaget er nu i høring med høringsfrist den 27. marts 2009.

 

Region Midtjylland har for en række geografiske områder konkret forholdt sig til lægedækningsproblemer.

 

I vedlagte bilag "Status på indsatsområder vedr. rekruttering og fastholdelse i almen praksis" er beskrevet grundproblemstillinger og status for de overordnede indsatsområder. Det bemærkes, at bilaget ikke er offentligt tilgængeligt.

 

Bilaget giver således et overblik over, hvilke lokalområder som er særligt hårdt ramt af lægemanglen. Endvidere ses det af bilaget, hvilke instrumenter og løsningsmodeller regionen arbejder med i de enkelte områder. Det fremgår af bilaget, at der er lokalområder i alle dele af regionen, som er ramt af lægedækningsproblemer, idet der dog er en klar overvægt i den vestlige del af regionen. Regionens fremgangsmåde i forhold til lægedækningsproblemerne i de enkelte områder følger Regionsrådets strategiske mål og rammer herfor, som beskrevet i udkast til Perspektivplan for almen praksis.

 

Der må i de kommende år forventes at opstå flere lægedækningsmæssige problemer, end det allerede er set. Der vil derfor også fremover løbende blive forelagt en status for rekruttering/fastholdelse i almen praksis.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-90-06-V

17. Orientering om valg af rådgiver til Grenaa og Skive Sundhedshuse

Resume

Region Midtjylland har den 4. marts 2009 overdraget rådgivningsopgaven vedr. udarbejdelse af byggeprogram, masterplan og dispositionsforslag i forbindelse med etablering af Grenaa Sundhedshus til RH Arkitekter og OBH-gruppen som underrådgiver.

 

Samme opgave er overdraget til KPF Arkitekter og Viborg Ingeniørerne som underrådgivere i forbindelse med etablering med Skive Sundhedshus.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har i januar og februar måned gennemført udbudsforretning på rådgivningsopgaven i forbindelse med etableringen af henholdsvis sundhedshuset i Skive og sundhedshuset i Grenaa.

 

23 arkitektfirmaer bød på opgaven i Grenaa og 20 bød på opgaven i Skive. Bilaget Oversigt over bydere i Skive og Grenaa er ikke offentligt tilgængeligt.

 

Den 4. marts 2009 er rådgivningsopgaven vedr. udarbejdelse af byggeprogram, masterplan og dispositionsforslag i forbindelse med etablering af Grenaa Sundhedshus overdraget til RH Arkitekter og OBH-gruppen som underrådgiver.

 

Samme dato er den tilsvarende opgave overdraget til KPF Arkitekter og Viborg Ingeniørerne som underrådgivere i forbindelse med etablering med Skive Sundhedshus.

 

På regionsrådsmødet den 20. maj 2009 vil Regionsrådet på baggrund af rådgivernes arbejde blive forelagt:

 • Estimerede anlægsomkostninger for både Skive og Grenaa Sundhedshus
 • Udkast til masterplan for Skive og Grenaa Sundhedshus

På baggrund af de estimerede anlægsomkostninger og udkast til masterplan skal Regionsrådet endvidere i forhold til Grenaa Sundhedshus tage stilling til valg af model (nybyggeri og/eller renovering af eksisterende bygninger).

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-132-06-V

18. Orientering om opgørelse af kontaktpersonordningen 1. kvartal 2009

Resume

Opgørelsen over kontaktpersonordningen i 1. kvartal 2009 viser, at Region Midtjylland samlet set er gået frem fra en målopfyldelse på 87 % til 90 % siden sidste kvartal. Knap halvdelen af regionens hospitaler/psykiatrien har nu en målopfyldelse på 90 % eller derover.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om kontaktpersonordningen 1. kvartal 2009 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af nedenstående tabel, viser opgørelsen over kontaktpersonordningen i 1. kvartal 2009, at Region Midtjylland samlet set er gået frem fra en målopfyldelse på 87 % til 90 % siden sidste kvartal. Knap halvdelen af regionens hospitalsenheder/psykiatrien har nu en målopfyldelse på 90 % eller derover. De øvrige hospitalsenheder ligger så tæt på de 90 %, at der er gode muligheder for, at de ved næste opgørelse opfylder målsætningen.

 

Dækningsgrad i %

3. kvartal 2008

4. kvartal 2008

1. kvartal 2009

Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter

86

86

85

Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

86

92

92

Hospitalsenheden Vest

84

88

85

Regionshospitalet Randers og Grenaa

82

77

88

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder

92

94

89

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

68

81

89

Århus Universitetshospital, Skejby

82

82

94

Psykiatrien, Distrikt Øst

84

79

Psykiatrien, Distrikt Vest

96

93

 91*

Psykiatrien, Distrikt Syd

77

92

Psykiatrien, Børne og Ungdomspsykiatrisk Center

96

90

93

Region Midtjylland samlet

85

87

90

 

(*) Grundet organisatoriske ændringer opgøres kontaktpersonordningen i voksenpsykiatrien fremover på en enhed: Voksenpsykiatri.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-133-08

19. Orientering om status for etableringen af vagtcentral

Resume

På baggrund af henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen redegøres hermed for status for etableringen af vagtcentral.

Direktionen indstiller,

at status for etableringen af vagtcentral tages til efterretning, idet den nuværende viden om drifts- og etableringsomkostninger vil blive indarbejdet i henholdsvis driftsbudgettet for 2010 og i anlægsbudgettet for 2009.

Sagsfremstilling

På møde i Forretningsudvalget 13. januar 2009 drøftede Forretningsudvalget på baggrund af en henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen forhold omkring etableringen af vagtcentral. Forretningsudvalget bad om udsættelse af sagen med henblik på yderligere oplysninger.

 

På baggrund heraf har administrationen udarbejdet vedlagte Notat af 6. marts 2009 om den fremtidige vagtcentral, hvori der redegøres for status for etableringen af vagtcentralen.

 

Forløb og status i hovedtræk

Forretningsudvalget besluttede den 8. januar 2008 at hjemtage vagtcentralen.

 

Der er i 2008 lokaliseret og lejet lokaler i Århus N til at huse vagtcentral, AMK og Præhospitalets ledelse. Udbuddet af ambulancekørsel og udbuddet af liggende sygetransport er afsluttet. Regionen har i efteråret 2008 afgivet bestilling på henholdsvis kontrolrumssoftware og linjefremføring til det nye tilslutningspligtige landsdækkende radiokommunikationsnet SINE. Derudover har der gennem 2008 været drøftelser mellem Danske Regioner og Rigspolitiet om at give regionerne direkte adgang til alle 112-opkald, der drejer sig om sundhedsmæssige problemer. Forhandlingerne nærmer sig sin afslutning.

 

Den nye driftsorganisation Præhospitalet er etableret i 2009, og ledelsen er udpeget.

 

Region Midtjyllands vagtcentral er en døgndækkende funktion 365 dage om året, hvis primære opgave er at have overblik over regionens ambulancer mv., således at der øjeblikkeligt kan udsendes en ambulance i udrykning ved anmodning herom fra Politiets alarmcentral, der modtager alle 112-opkald. Alle henvendelser vurderes og disponeres uden forsinkelse.

 

For en uddybning af status se vedlagte notat.

Beslutning

Sagen blev udsat.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-367-08

20. Orientering om ændringer i visitation af patienter

Resume

I forlængelse af akutplan, budgetforlig og hospitalsplan er der foretaget en række ændringer i visitationen af patienter. Der orienteres om ændringerne på områderne Akutte patienter i Hospitalsenheden Vest (akutplan), Medicinske patienter – medicinerrokade (akutplan og budgetforlig) og Neurorehabilitering (budgetforlig og hospitalsplan).

Direktionen indstiller,

at orienteringen om ændringer i visitationen af patienter tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som følge af akutplanen, budgetforliget og hospitalsplanen er der foretaget en række ændringer i visitationen af patienter. Når der ændres i visitationen, betyder det, at der sker ændringer i, hvilket hospital praktiserende læger henviser patienten til, og/eller ændringer i hvilket hospital akutte patienter (112) køres hen til. Ændringer i visitationsretningslinjer meldes ud til praktiserende læger, hospitaler, Falck, præhospitale ordninger m.fl.

 

Efterfølgende orienteres om ændringer i visitationen på følgende områder:
 1. Akutte patienter i Hospitalsenheden Vest (akutplan)
 2. Medicinske patienter – medicinerrokade (akutplan og budgetforlig)
 3. Neurorehabilitering (budgetforlig og hospitalsplan)

Ad 1. Visitation af akutte patienter i Hospitalsenheden Vest

Med akutplanen besluttede regionsrådet i Region Midtjylland, at der skal opføres et nyt hospital i den vestlige del af regionen til erstatning for hospitalerne i Herning og Holstebro. Indtil et nyt samlet hospital er bygningsmæssigt etableret i Vestjylland, er det vigtigt, at Hospitalsenheden Vest fungerer som et samlet hospital.

 

Af akutplanen fremgår det ligeledes, at ”Det skal sikres, at så mange patienter som fagligt muligt behandles lokalt. På den baggrund kan akutte patienter i den vestlige del af regionen fremover modtages og behandles på både Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro. Patienterne visiteres og indlægges efter visitationsretningslinjer, der tager udgangspunkt i de faglige kompetencer, der er til stede i de enkelte dele af hospitalsenheden.

 

På baggrund af denne beslutning har Hospitalsenheden Vest med virkning fra 1. februar 2009 foretaget en række organisatoriske større ændringer. Forretningsudvalget er den 3. februar blevet informeret om ændringerne under gensidig orientering, og regionsrådet blev orienteret herom på besigtigelsesturen til Hospitalsenheden Vest den 4. marts.

 

Ændringerne indebærer etablering af en ny akutafdeling under navnet ”Akutafdelingen – FAME”, der dækker modtagelsen af akutte patienter i både Herning og Holstebro. Funktionen udvikles trinvist igennem 2009.

 

For at sikre korrekt visitation af akutte patienter mellem de to matrikler er der samtidig oprettet en døgndækket hospitalsvisitation. Praktiserende læger, vagtlæger mv. ringer til hospitalsvisitationen, når der er behov for at indlægge en patient. Undtagelser fra ordningen om hospitalsvisitation er:

 • Henvisning til trombolysebehandling: Visiteres direkte til Neurologisk Afdeling via særligt telefonnummer.
 • Fødsler: Indlæggelse aftales direkte med afdelingen.
 • Patienter med åbne indlæggelser: Ringer fortsat direkte til de respektive afdelinger og aftaler evt. indlæggelse.

Til brug i hospitalsvisitationen er der udarbejdet et detaljeret sæt visitationsretningslinjer, der skal sikre, at de akutte patienter visiteres til den relevante matrikel med det samme.

 

Visitationsretningslinjerne opretholder den overordnede arbejdsdeling mellem hospitalerne, og der ændres ikke væsentligt på, hvor de akutte patienter modtages henne. Dog er det således, at uafklarede akutte patienter samt akutte hjertepatienter modtages i Herning.

 

Ad 2. Visitation af medicinske patienter – medicinerrokade

Det indgår i akutplanen, at den akutte medicinske modtagelse på Regionshospitalet Skive skal lukkes, når der er mulighed for at integrere den fuldt ud på Regionshospitalet Viborg. Det indgår ligeledes, at de medicinske senge integreres i Regionshospitalet Viborg, når det er muligt at integrere disse.

 

Det indgår i Aftale om budget 2009, at der skal ske en hurtig igangsætning af de strukturelle tiltag, herunder at der skal ske en medicinerrokade mellem hospitalerne i Skive, Viborg og Silkeborg. Regionsrådet godkendte på møde den 18. december tidsplan for implementering af medicinerrokaden.

 

Medicinerrokade

Det indgår i medicinerrokaden, at den akutte medicinske modtagelse i Skive lukker pr. 1. april 2009. Det indgår endvidere, at der lukkes medicinske senge i Skive og flyttes medicinske senge fra Skive til Silkeborg. Desuden lukkes der 10 reumatologiske senge – der oprettes behandlingskapacitet hertil i Silkeborg.

 

Der er fortsat en Lungemedicinsk Afdeling på Regionshospitalet Skive, hvor der kan modtages akutte lungemedicinske patienter i tidsrummet 8-23. Afdelingen integreres i Regionshospitalet Viborg, når der er bygningsmæssig mulighed herfor, jf. hospitalsplanen.

 

Medicinerrokaden og lukningen af senge skal ses i sammenhæng med styrkelsen af det præhospitale område. Regionsrådet besluttede på møde den 18. marts at iværksætte akutbil i Skive pr. 1. april, døgndækkende lægebemandet akutbil i Viborg, Silkeborg og Holstebro pr. 1. juni 2009.

 

Visitationsretningslinjer i forlængelse af medicinerrokaden

Akutplanens beslutning om at lukke den akutte medicinske modtagelse i Skive indebærer, at akutte medicinske patienter, der køres via 112, indlægges på Regionshospitalet Viborg. Lungemedicinske patienter, der visiteres via praktiserende læge kan fortsat indlægges på lungemedicinsk afdeling i Skive i tidsrummet kl. 8-23.

 

Budgetforligets beslutning om medicinerrokade Skive–Viborg–Silkeborg indebærer, at der er udarbejdet et sæt midlertidige visitationsretningslinjer for akutte medicinske patienter. Disse midlertidige visitationsretningslinjer fastlægger, at medicinske patienter fra Silkeborg Kommune visiteres til Regionshospitalet Silkeborg. Det vil sige, at patienter fra den tidligere Kjellerup Kommune nu visiteres til Regionshospitalet Silkeborg og ikke til Regionshospitalet Viborg, som det hidtil har været tilfældet, jf. ”business as usual” fra de gamle amter. Undtaget herfra er patienter fra Silkeborg Kommune, hvor en kirurgisk problemstilling ikke kan udelukkes, visiteres til Regionshospitalet Viborg samt patienter, der henvises for onkologiske eller akutte hæmatologiske sygdomme visiteres til Regionshospitalet Viborg.

 

Visitationsretningslinjerne Viborg-Silkeborg er midlertidige, idet der vil blive fastlagt et nyt sæt visitationsretningslinjer, når den fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Viborg etableres i løbet af 2010. Ved etablering af fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Viborg vil der ligeledes blive etableret en fælles hospitalsvisitation (telefon) mellem de to hospitaler.

 

 

Ad 3. Visitation til neurorehabilitering

Det er med Aftale om budget 2009 og Hospitalsplan for Region Midtjylland besluttet,

 1. at neurorehabiliteringen i Region Midtjylland styrkes og samles i Skive, Lemvig og Hammel og
 2. at der skal etableres fælles visitation

For at løse denne opgave er der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra Århus Sygehus, Hospitalsenheden Silkeborg, Regionshospitalet Viborg og Hospitalsenheden Vest.

 

De specialiserede neurorehabiliteringsenheder i Region Midtjylland findes i dag i:

 • Skive (regionsfunktionsniveau, men har også senge på hovedfunktionsniveau)
 • Holstebro/Lemvig (regionsfunktionsniveau, men har også senge på hovedfunktionsniveau)
 • Brædstrup (regionsfunktionsniveau, men har også senge på hovedfunktionsniveau)
 • Hammel (har senge på både regionsfunktionsniveau og højtspecialiseret niveau)

Med budgetforliget og hospitalsplanen blev det besluttet, at Regionshospitalet Brædstrup fremadrettet ikke skal varetage specialiseret neurorehabilitering men alene varetage neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau. Regionsrådet godkendte på møde den 18. december 2008 status for implementering af budgetforliget, herunder kapacitetsændringer på neurorehabiliteringsområdet.

 

Fælles visitation til specialiseret neurorehabilitering i forlængelse af budgetforliget

Visitation til neurorehabilitering på specialiseret niveau (Holstebro/Lemvig, Skive og Hammel) skal pr. 1.4 2009 ske via den fælles regionale visitation (FRV), der etableres organisatorisk som en del af Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

 

FRV bygger på faglige kriterier. Det er samtidig FRVs opgave at bidrage til, at den samlede kapacitet i regionen udnyttes bedst muligt. Endelig skal FRV i muligt omfang tage geografiske hensyn ved visitationen.

 

Det bemærkes, at patienter og pårørende i særligt den østlige del af regionen vil opleve at få længere til hospitalet, idet en del af de patienter, som hidtil ville være blevet behandlet på regionsfunktionsniveau i Brædstrup og Hammel fremadrettet vil blive henvist til Skive. Dette er konsekvensen af en sengereduktion på 20 senge i Hammel og nedlukningen af 6 senge i Brædstrup.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anna Marie Touborg, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen