Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 3. februar 2009 kl. 10:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering
2 Forslag fra Venstres medlemmer af Regionsrådet om nedsættelse af midlertidigt politisk udvalg til overvågning af diverse anlægsprojekter
3 Udvidet forvaltningsrevision 2009
4 Det videre arbejdsgrundlag i forlængelse af regeringens udmelding om fordeling af midler fra kvalitetsfonden
5 Godkendelse af overflytning af den regionale specialtandplejes aktiviteter vedr. behandling i anæstesi fra klinikken på Regionshospitalet Odder til klinikken på Regionshospitalet Viborg
6 Godkendelse af videreførelse af tandlægevagtordning i sin nuværende form
7 Tilskud til helikopterlandingsplads i forbindelse med etablering af Samsø syge- og sundhedshus
8 Udviklingsplan for psykologområdet
9 Plan for udrulning af EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenå
10 Forslag til ændring af vedtægter for Ejerforeningen MarselisborgCentret
11 Beslutning om opstart af friklinikker i Ringkøbing og Grenaa
12 Udmøntning af midler til afvikling af ventelister på hjerteområdet
13 Forlig om leasingaftaler vedrørende EDB-udstyr
14 Høringssvar vedr. Silkeborg Kommunes eventuelle overtagelse af regionalt drevne sociale tilbud beliggende i Silkeborg Kommune
15 Godkendelse af erstatningsbyggeri til Gårdhaven
16 Godkendelse af dimensionering af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i 2009/2010 i Region Midtjylland
17 Ansøgning fra Museet for Religiøs Kunst om tilskud til udstillingen Naturen og Tanken med hendes Majestæt Dronning Margrethes malerier og tekstiler
18 Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til megasatsning på fødevareområdet
19 Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til landdistriktsudvikling
20 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til virksomhedsudviklingsprogram 2009 - 2011
21 Indstilling fra Vækstforum om bevilling af procesmidler til Fonden Midtjysk Turisme i 2009
22 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til etablering af Studentervæksthus Århus
23 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning
24 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme arealer
25 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udvikling af base for innovationsnetværk inden for brintteknologi
26 Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til tre regionale oplevelsesprojekter
27 Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til videreudvikling af internationale oplevelsesfyrtårne
28 Indstilling fra Vækstforum om medfinansiering af Interreg IVA Kattegat-Skagerak-projektet "VER-DI- Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling"
29 Orientering om status december 2008 for indførelse af pakkeforløb på kræftområdet
30 Orientering om nedrivning af kapel ved Regionshospitalet Tarm
31 Orientering om udleje af lokaler på Regionshospitalet Odder til Odder Kommune
32 Orientering om resultater vedrørende Hoftenær fraktur fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)
33 Orientering om akut mave/tarm fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)
34 Orientering om Vækstforums genbehandling af tre ansøgninger om støtte til aktiviteter i forbindelse med FN's klimatopmøde i 2009 klimatopmødeaktiviteter
35 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende regeringens udmelding om fordeling af midler fra kvalitetsfonden til hospitalsinvesteringer
Sagnr.: 1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Uddannelse af ambulancereddere

Johannes Flensted-Jensen orienterede om, at der planlægges efter, at Forretningsudvalget på mødet den 10. marts 2009 kan behandle regionsrådsmedlem Bente Nielsens anmodning om en redegørelse for, hvordan uddannelse og efteruddannelse af ambulancereddere sikres.

 

Ny akutafdeling taget i brug i Hospitalsenheden Vest

Johannes Flensted-Jensen orienterede om, at Hospitalsenheden Vest den 1. februar har taget den nye ”Akutafdeling – FAME” i brug. Afdelingen vil dække den akutte modtagelse af patienter ved såvel Regionshospitalet Herning som Regionshospitalet Holstebro, og funktionen vil blive udviklet trinvist igennem 2009.

 

Akutafdelingen samler de akutte funktioner i Herning og Holstebro under én ledelse, samtidig med at den overordnede arbejdsdeling mellem hospitalerne opretholdes. Det betyder, at der ikke ændres væsentligt på, hvor patienterne modtages. Dog vil uafklarede patienter samt akutte hjertepatienter vil blive modtaget på Regionshospitalet Herning.

 

Som en del af den nye akutafdeling har Hospitalsenheden Vest etableret en døgndækkende hospitalsvisitation, der fysisk er placeret på Regionshospitalet Herning. Det indebærer, at når f.eks. en praktiserende læge eller en vagtlæge ønsker at indlægge en patient, ringer de til hospitalsvisitationen, som sørger for, at patienten med det samme kommer derhen, hvor kompetencerne findes. Der er hermed oprettet én entydig indgang til hospitalet for praktiserende læger, vagtlæger osv. Desuden er der fra 1. januar 2009 indledt et samarbejde med lægevagten om bemandingen af skadestuen/akutklinikken om natten ved Regionshospitalet Holstebro.

 

Bent Hansen og Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-81-1-07

2. Forslag fra Venstres medlemmer af Regionsrådet om nedsættelse af midlertidigt politisk udvalg til overvågning af diverse anlægsprojekter

Resume

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har på vegne af Venstres medlemmer af Regionsrådet i henvendelse af 21. januar 2009 fremsendt forslag til beslutning om, at Regionsrådet nedsætter et midlertidigt politisk udvalg til overvågning af diverse anlægsprojekter.

Direktionen indstiller,

at forslag fra Venstres medlemmer af Regionsrådet om nedsættelse af midlertidigt politisk udvalg til overvågning af diverse anlægsprojekter drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har på vegne af Venstres medlemmer af Regionsrådet i henvendelse af 21. januar 2009 fremsendt forslag til beslutning om, at Regionsrådet nedsætter et midlertidigt politisk udvalg til overvågning af diverse anlægsprojekter.

 

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen anfører i henvendelsen: ”Venstre vil gerne foreslå, at Regionen nedsætter et underudvalg til overvågning af diverse anlægsprojekter. Udvalget har naturligvis ingen beslutningskompetence, men kan som alle øvrige underudvalg komme med anbefalinger og advarsler. Udvalgsarbejdet skal altså være med til at sikre, at uhensigtsmæssige budgetoverskridelser på de mange store anlægsopgaver, vi har i fremtiden, undgås.”

 

Regionsrådet kan i henhold til regionslovens nedsætte udvalg, svarende til de i styrelsesloven nævnte særlige udvalg. Regionsrådet bestemmer udvalgenes sammensætning og fastsætter reglerne for deres virksomhed.

Beslutning

Det midlertidige udvalg vedrørende evaluering af den politiske organisering anmodes om inden sommerferien at stille forslag til Forretningsudvalget om, hvordan Forretningsudvalget fremover kan holde sig orienteret om status på anlægsopgaverne.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-2-09

3. Udvidet forvaltningsrevision 2009

Resume

Som led i den almindelige revision af regionens regnskab udfører regionens revisor KPMG såkaldt løbende forvaltningsrevision, der består i analyser og vurdering af regionens forretningsgange og arbejdstilrettelæggelse.

 

Herudover er det i regionens revisionsregulativ og i aftalen med KPMG forudsat, at der kan gennemføres udvidet forvaltningsrevision, som er planlagte og målrettede undersøgelser af områder og forhold, som har væsentlig økonomisk betydning.

 

Efter drøftelse mellem revisionen og direktionen foreslås det, at regionens revision KPMG anmodes om at gennemføre uddybende eller udvidet forvaltningsrevision vedrørende sygefravær, regionens indkøbsaftaler og vedrørende forbruget af privathospitaler.

 

Det foreslås, at Forretningsudvalget drøfter dels forslagene, dels om der er andre områder, der bør underkastes udvidet forvaltningsrevision.

Direktionen indstiller,

at Forretningsudvalget drøfter, om forslagene til forvaltningsrevisionsprojekter vedrørende sygefravær, indkøbsaftaler og privathospitaler skal sættes i gang, og om Forretningsudvalget har ønsker til andre forvaltningsrevisionsprojekter.

 

 

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Region Midtjyllands revisionsregulativ og som en integreret del af den ordinære, finansielle revisionsproces gennemfører regionens revision KPMG såkaldt forvaltningsrevision. Målet med forvaltningsrevisionen er, som anført i den kommunale styrelseslov § 42, at efterprøve, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet er i overensstemmelse med Regionsrådets beslutninger, bevillinger, love og øvrige forskrifter. Herudover vurderer revisionen, om der ved forvaltningen er taget skyldige økonomiske hensyn i bred forstand. Forvaltningsrevisionen omfatter f. eks. informations- og rapporteringssystemer, vurdering af regionens måling af ressourceanvendelse og processer til sikring af effektiv drift og målopfyldelse.

 

Udover den løbende forvaltningsrevision kan Regionsrådet, administrationen og revisionen stille forslag om udvidet forvaltningsrevision. Den udvidede eller dyberegående forvaltningsrevision er i henhold til revisionsregulativet en planlagt og målrettet undersøgelse af områder og forhold af væsentlig økonomisk betydning. Den udvidede forvaltningsrevision gennemføres alene efter aftale mellem revisionen og Region Midtjylland og supplerer således den ordinære revision.

 

Efter dialog med administrationen har KPMG fremlagt forslag til gennemførelse af 3 forvaltningsrevisionsprojekter:

 • Forvaltningsrevision vedrørende sygefravær
 • Forvaltningsrevision vedrørende forbruget på indkøbsaftaler
 • Forvaltningsrevision vedrørende forbruget på privathospitaler

Der vedlæggesoplæg til forvaltningsrevisionen på de tre områder.

 

Ad sygefravær: Formålet er at få en vurdering af, om regionen har de relevante styringsværktøjer i relation til at identificere kritiske forhold på sygefraværsområdet og vurdere, om der sker en optimering af hjemtagelsen af dagpengerefusion. Herudover foreslås som yderligere uddybning en analyse af arbejdet med sygefravær på 2 hospitaler.

 

Ad indkøbsaftaler: Med forvaltningsrevisionen ønskes undersøgt udnyttelsen af indkøbsaftaler, hvad købes ”udenom” aftalerne, i hvor høj grad udnyttes potentialet i indkøbsaftalerne, og hvilke barrierer er der på hospitalerne og i institutionerne i forhold til anvendelsen af aftalerne. Indkøbsfunktionen har et ønske om, at ortopædi-området bliver genstand for analyserne.

 

Ad privathospitaler: Sigtet med analyserne er at få grundlag for udarbejdelse af bedre prognoser for forbruget af privathospitaler, herunder vurdering af de datakilder, der indgår i planlægningsafdelingens prognoser. Det foreslås, at den endelige formulering af projektets fase 2 afventer den kommende model for det udvidede frie valg. Danske Regioner har spillet ud med en model for den fremtidige organisering af det udvidede frie valg, hvor tidspunktet for retten til det udvidede frie valg er afhængig af sygdommens art, og hvor brugen af privathospitaler sker på grundlag af udbud af opgaverne fra regionerne.

 

Inden revisionsprojekterne igangsættes, vil der i et samarbejde mellem direktionen, de berørte enheder og revisionen ske en yderligere uddybning af oplæggene. I den forbindelse vil der blive truffet aftaler om den nærmere tilrettelæggelse af analyserne, herunder om arbejdsdelingen vedrørende tilvejebringelse af data mv.

 

Det foreslås, at Forretningsudvalget drøfter de forelagte forslag til udvidet forvaltningsrevision og samtidig drøfter, om der er andre områder, som Forretningsudvalget kunne ønske underkastet udvidet forvaltningsrevision.

 

Det er forventningen, at revisionsprojekterne kan gennemføres inden sommerferien 2009.

 

I aftalerne mellem KPMG og Region Midtjylland om revision er der hvert år afsat ca. 300 timer til udvidet forvaltningsrevision og lignende analyser. Da rammerne for 2008 ikke er udnyttet, vil de tre revisionsprojekter kunne gennemføres indenfor de til forvaltningsrevision afsatte rammer for årene 2008 og 2009 og således kunne afholdes inden for det budgetterede revisionshonorar. Det er vurderingen, at der udover de skitserede revisionsprojekter kan gennemføres yderligere 1-2 projekter inden for rammerne af aftalen med KPMG.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at forslagene til forvaltningsrevisionsprojekter i 2009 vedrørende sygefravær, indkøbsaftaler og privathospitaler suppleres med projekter omkring ”omfang og procedure for udbud” og ”interne afregningsmodeller” og sættes i gang.

 

Bent Hansen var forhindret i  at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-65-08

4. Det videre arbejdsgrundlag i forlængelse af regeringens udmelding om fordeling af midler fra kvalitetsfonden

Resume

Regeringen er kommet med sin udmelding om fordelingen af de første 15 mia. kr. af kvalitetsfondens i alt 25 mia. kr. til ny sygehusstruktur. Regeringen har i sin udmelding valgt at følge det rådgivende udvalgs anbefalinger. Det indstilles, at det videre arbejdsgrundlag omkring hospitalsinvesteringer i Region Midtjylland tiltrædes.

Direktionen indstiller,

at beslutningsforslaget tiltrædes som det videre arbejdsgrundlag.

Sagsfremstilling

Regeringens rådgivende udvalg har vurderet regionernes indsendte anlægsprojekter og afgivet sin indstilling til regeringen. Efterfølgende har Regionsrådet afgivet et høringssvar med bemærkninger til det rådgivende udvalgs rapport.

 

På den baggrund er regeringen kommet med sin udmelding om fordelingen af de første 15 mia. kr. af kvalitetsfondens i alt 25 mia. kr. til ny sygehusstruktur. Regeringen har i sin udmelding valgt at følge det rådgivende udvalgs anbefalinger. Regeringens udmelding til Region Midtjylland er vedlagt.

 

Region Midtjylland fortsætter planlægningen af de indsendte anlægsprojekter. For de to prioriterede projekter, Det Nye Universitetshospital i Århus og Regionshospitalet Viborg, sker det videre arbejde med henblik på at opnå et endeligt tilsagn fra regeringen. Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at opnå et endeligt statsligt tilsagn:

 • at der for de prioriterede projekter udarbejdes mere detaljerede projektbeskrivelser mv. inden for de fastlagte samlede investeringsrammer
 • at der realiseres en besparelse på driften, som ligger ud over de almindelige løbende produktivitetsforbedringer
 • at der foreligger klare, detaljerede og realistiske planer for, hvordan den præhospitale indsats udvikles

For anlægsprojekterne ved Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens og nyt hospital i Vest skal der udarbejdes nye ansøgninger til det rådgivende udvalg med henblik på at få del i midlerne i næste udlodningsrunde.

 

Vedrørende udflytningen af Risskov skal beslutningsgrundlaget afklares.

 

Nedenstående beslutningsforslag indstilles som det videre arbejdsgrundlag omkring hospitalsinvesteringer i Region Midtjylland:

 

Det videre arbejdsgrundlag i forlængelse af regeringens udmelding vedrørende fordeling af midler fra Kvalitetsfonden

Regeringen anerkender Region Midtjyllands akutforlig, som betyder, at der skal være fælles akutmodtagelser på fem hospitaler i regionen. I regeringens tilbagemelding til Region Midtjylland er der anført akuthospitaler i Århus, Viborg, Horsens, Randers og Herning.

 

Det Nye Universitetshospital i Århus

De foreløbige beregninger viser, at det ikke er muligt indenfor den afsatte anlægsramme at gennemføre projektet i den nuværende form med de hidtidige forudsætninger. Planlægningen fortsætter som forudsat af Regionsrådet. I den helhedsplan, som Regionsrådet senere vil få forelagt, vil regionens planforudsætninger blive vurderet i forhold til de forudsætninger, som regeringen har i sit foreløbige tilsagn. I den forbindelse vil der ske de nødvendige tilpasninger. Det noteres i den forbindelse, at regeringens ”foreløbige tilsagn afgives med de forudsætninger og anbefalinger i forhold til et senere, endeligt tilsagn, som fremgår af ekspertpanelets indstilling.”

 

Nyt hospital i Vest

Regeringen tager udgangspunkt i det rådgivende udvalgs anbefaling om, at det nye hospital i Vestjylland etableres ved en tilbygning til Regionshospitalet Herning. Regionsrådet har allerede besluttet at få udarbejdet en analyse af rationalerne ved nybyggeri kontra udbygning af Regionshospitalet Herning.

 

Analysen skal foretages i samarbejde med Herning kommune og med anvendelse af eksterne rådgivere, som findes via et udbud.

 

Kommissoriet for undersøgelsen er at opstille et beslutningsgrundlag for valg af enten nyt byggeri i Gødstrup eller udbygning af Regionshospitalet Herning. Undersøgelsen skal belyse lokalplanforudsætninger, økonomi i de to byggeprojekter, tidsmæssige aspekter, gevinster ved de to byggerier i form af overvejelser om blandt andet effektiviseringsmuligheder, arbejdsmiljøforhold og patientforhold, herunder tilgængelighed samt forhold for de indlagte patienter. Tidshorisonten for undersøgelsen er cirka 1 år. Rapporten forelægges Regionsrådet.

 

Regionshospitalet Viborg

Planlægningen af ombygning og udbygning fortsætter som forudsat af Regionsrådet. Der foretages en nærmere beskrivelse og analyse af hvilke konsekvenser, det vil have at tilpasse projektet til regeringens forudsætninger. Det noteres i den forbindelse, at regeringens ”foreløbige tilsagn afgives med de forudsætninger og anbefalinger i forhold til et senere, endeligt tilsagn, som fremgår af ekspertpanelets indstilling.”

 

Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens

De to hospitaler er en del af den akutte grundstruktur i Region Midtjylland. Det er afgørende for hospitalerne og regionens akutte varetagelse, at der kan etableres fælles akutte modtagelser på de to hospitaler. Planlægningsarbejdet omkring etableringen af disse fortsætter med henblik på at opnå et tilsagn fra regeringen. Allerede nu er de to hospitaler under massivt pres som følge af omlægningerne på det akutte område. Der skal derfor meget snart ske bygningsmæssige forbedringer. Regionsrådet vil derfor få forelagt ajourførte anlægsplaner for de to hospitaler.

 

Psykiatrien

Der er behov for større integration mellem psykiatrien og somatikken, og der skal skabes de nødvendige fysiske rammer for dette arbejde. For så vidt angår flytningen af psykiatrien fra Risskov til Det Nye Universitetshospital i Århus, fortsætter planlægningen med henblik på at få dannet det nødvendige grundlag for de videre beslutninger.

Beslutning

Forretningsudvalget anbefaler nedenstående beslutningsforslag som Regionsrådets videre arbejdsgrundlag omkring hospitalsinvesteringer i Region Midtjylland:

 

Det videre arbejdsgrundlag i forlængelse af regeringens udmelding vedrørende fordeling af midler fra Kvalitetsfonden

 

Regeringen anerkender Region Midtjyllands akutforlig, som betyder, at der skal være fælles akutmodtagelser på fem hospitaler i regionen. I regeringens tilbagemelding til Region Midtjylland er der anført akuthospitaler i Århus, Viborg, Horsens, Randers og Herning.

 

Regionsrådet finder, at der er behov for en afklaring og drøftelse med regeringen vedrørende Det rådgivende udvalgs forudsætninger omkring patientgrundlag, arealstandarder m.v.

 

Det Nye Universitetshospital i Århus

De foreløbige beregninger viser, at det ikke er muligt indenfor den afsatte anlægsramme at gennemføre projektet i den nuværende form med de hidtidige forudsætninger. Planlægningen fortsætter som forudsat af Regionsrådet. I den helhedsplan, som Regionsrådet senere vil få forelagt, vil regionens planforudsætninger blive vurderet i forhold til de forudsætninger, som regeringen har i sit foreløbige tilsagn. Det noteres i den forbindelse, at regeringens ”foreløbige tilsagn afgives med de forudsætninger og anbefalinger i forhold til et senere, endeligt tilsagn, som fremgår af ekspertpanelets indstilling.”

 

Nyt hospital i Vest

Regeringen tager udgangspunkt i Det rådgivende udvalgs anbefaling om, at det nye hospital i Vestjylland formentlig kan etableres ved en tilbygning til Regionshospitalet Herning – dette står i modsætning til Regionsrådets beslutning om at bygge et nyt hospital. Regionsrådet har allerede besluttet at få udarbejdet en analyse af rationalerne ved nybyggeri kontra udbygning af Regionshospitalet Herning.

 

Analysen skal foretages i samarbejde med Herning kommune og med anvendelse af eksterne rådgivere.

 

Kommissoriet for undersøgelsen er at opstille et sammenligningsgrundlag for nyt byggeri i Gødstrup og udbygning af Regionshospitalet Herning. Undersøgelsen skal belyse lokalplanforudsætninger, økonomi i de to byggeprojekter, tidsmæssige aspekter, gevinster ved de to byggerier i form af overvejelser om blandt andet effektiviseringsmuligheder, arbejdsmiljøforhold og patientforhold, herunder tilgængelighed samt forhold for de indlagte patienter. Undersøgelsen søges afsluttet medio 2009. Rapporten forelægges Regionsrådet.

 

Regionshospitalet Viborg

Planlægningen af ombygning og udbygning fortsætter som forudsat af Regionsrådet. Der foretages en nærmere beskrivelse og analyse af hvilke konsekvenser, det vil have at tilpasse projektet til regeringens forudsætninger. Det noteres i den forbindelse, at regeringens ”foreløbige tilsagn afgives med de forudsætninger og anbefalinger i forhold til et senere, endeligt tilsagn, som fremgår af ekspertpanelets indstilling.”

 

Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens

De to hospitaler er en del af den akutte grundstruktur i Region Midtjylland. Det er afgørende for hospitalerne og regionens akutte varetagelse, at der kan etableres fælles akutte modtagelser på de to hospitaler. Planlægningsarbejdet omkring etableringen af disse fortsætter med henblik på at opnå et tilsagn fra regeringen. Allerede nu er de to hospitaler under massivt pres som følge af omlægningerne på det akutte område. Der skal derfor meget snart ske bygningsmæssige forbedringer. Regionsrådet vil derfor få forelagt ajourførte anlægsplaner for de to hospitaler.

 

Psykiatrien

Der er behov for større integration mellem psykiatrien og somatikken, og der skal skabes de nødvendige fysiske rammer for dette arbejde. For så vidt angår flytningen af psykiatrien fra Risskov til Det Nye Universitetshospital i Århus, fortsætter planlægningen med henblik på at få dannet det nødvendige grundlag for de videre beslutninger.

 

Herudover konstaterer Regionsrådet:

 • at en udbygning af Regionshospitalet Herning ikke er indeholdt i Akutforliget i Region Midtjylland
 • at erstatningen af de to nuværende hospitaler i Herning og Holstebro i Akutforliget forudsætter et nyt ambitiøst og attraktivt hospital opført mellem Herning og Holstebro
 • at der foreligger en ny situation, såfremt det planlagte hospital ikke kan realiseres
 • at finansieringen af et nyt hospital i Vest jf. Regionsrådets Akutforligs tekst om et ambitiøst og attraktivt hospital skal kunne præstere en fornuftig tilbagebetalingstid i form af opnåede rationaliseringsgevinster via bedre logistik, bedre arbejdsgange, ny teknologi, tilgængelighed, kvalitet m.v.
 • at det præhospitale område udvikles i hele regionen jf. Akutforliget

Anna Marie Touborg tog forbehold.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-163-07

5. Godkendelse af overflytning af den regionale specialtandplejes aktiviteter vedr. behandling i anæstesi fra klinikken på Regionshospitalet Odder til klinikken på Regionshospitalet Viborg

Resume

Al operationsaktivitet på Regionshospitalet Odder forventes på sigt at lukke som følge af besparelser. Afdelingen for regional specialtandplejes stillinger til at udføre behandlinger i anæstesi på Regionshospitalet Odder er vakante, og er som følge af den forventede lukning vanskelige at besætte. Det er derfor hensigtsmæssigt at overføre aktiviteterne til specialtandplejeklinikken, Regionshospitalet Viborg.

Direktionen indstiller,

at Forretningsudvalget godkender overflytningen af den regionale specialtandplejes aktiviteter vedr. behandling i anæstesi fra klinikken på Regionshospitalet Odder til klinikken på Regionshospitalet Viborg.

Sagsfremstilling

Specialtandpleje fastlægges i Sundhedsloven (§ 133 og 134) som en kommunal myndighedsopgave, hvor det fulde finansieringsansvar påhviler kommunen. Regionen har ansvaret for at stille de nødvendige behandlingspladser til rådighed for de kommuner, der ikke ønsker eller har mulighed for at tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til patienter, der er berettiget til at modtage specialtandplejen.

 

I Region Midtjylland har Afdelingen for regional specialtandpleje sine aktiviteter delt ud på fire tandklinikker i regionen – regionshospitalet i henholdsvis Holstebro, Viborg, Randers og Odder. I de fire tandklinikker varetages almindelige undersøgelser og tandbehandlinger og desuden foretages behandlinger i anæstesi på de fire hospitalers operationsafsnit. Afdelingen for regional specialtandpleje indgår hvert år en aftale med de fire pågældende regionshospitaler vedr. drift af specialtandplejeklinikkerne, herunder at specialtandplejen anvender operationsstue og faciliteter på dagkirurgisk afdeling på regionshospitalet.

 

Idet Afdelingen for regional specialtandplejes stillinger til at udføre behandlinger i anæstesi på Regionshospitalet Odder er vakante, og derfor vanskelige at besætte som følge af den forventede lukning, er det hensigtsmæssigt at overføre aktiviteterne til specialtandplejeklinikken, Regionshospitalet Viborg. Afdelingen for regional specialtandplejes behandlinger i anæstesi på operationsafdelingen på Regionshospitalet Odder ophører derfor med udgangen af januar 2009. De almindelige undersøgelser og tandbehandlinger forventes videreført i uændret omfang i specialtandplejens lokaler i Asylgade 31 B, Odder via ny lejeaftale med køber af hospitalets bygninger.

 

Optagekommunerne for specialtandplejeklinikken på Regionshospitalet Odder har bestilt en aktivitet i 2009 på 88 generelle anæstesiforløb, svarende til 40 operationsdage. Disse behandlinger i anæstesi på Regionshospitalet Odder overflyttes til specialtandplejeklinikken, Regionshospitalet Viborg. Da almindelige undersøgelser og tandbehandlinger fortsætter i uændret omfang i klinikken i Odder, er der således kun tale om overflytning af patienter fra Odder til Viborg ved selve behandlingen i anæstesi. Forundersøgelser og efterfølgende kontrolbesøg kan fortsat henlægges til klinikken i Odder. Hermed forsøges nærhedsprincippet og hensynet til faglig bæredygtighed på bedst mulig vis opretholdt og tilgodeset med den nye opgavefordeling.

 

Nedlukningen af behandling i anæstesi i Odder og overflytning til Viborg indebærer i de fleste tilfælde længere transport for de patienter, der skal i behandlinger i anæstesi, og herved også øget transportomkostninger for kommunerne. Dog behandler anæstesiafdelingen på Regionshospitalet Odder som hovedregel ikke børn med en vægt under 23 kg eller voksenpatienter inden for udvalgte risikogrupper (eksempelvis patienter med svære hjerte- eller luftvejslidelser eller svært overvægtige), hvorfor disse patienter, som det er nu, bliver behandlet på et af de andre tre hospitaler i regionen med specialtandpleje.

De berørte kommunale tandplejechefer i henholdsvis Samsø, Skanderborg, Odder, Hedensted og Horsens kommune er orienteret om ændringen og har givet udtryk for, at de efter omstændighederne accepterer den nye løsning.

 

Beslutning

Sagen blev udsat.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-52-72-5-08

6. Godkendelse af videreførelse af tandlægevagtordning i sin nuværende form

Resume

Regionsrådet godkendte på mødet den 21. maj 2008 udspil til en ny tandlægevagtordning i Region Midtjylland. Den godkendte ordning indebærer en forsøgsperiode på seks måneder for søndagsåbent i Holstebro, hvorefter en vurdering af patientgrundlaget skal foretages. På baggrund af udarbejdet vurdering behandlet i Tandlægeforeningens Regionsbestyrelse og i Teknisk-administrativt udvalg anbefales det, at vagtordningen fortsætter i sin nuværende form med søndagsåbent i Holstebro.

Direktionen indstiller,

at videreførelsen af tandlægevagtordningen i Region Midtjylland i sin nuværende form med søndagsåbent i Holstebro godkendes, og

 

at en årlig underskudsgaranti på 800.000 kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på mødet den 21. maj 2008 udspil til en ny tandlægevagtordning i Region Midtjylland, som erstatning for den amtslige tandpinevagt. Ordningen er en udmøntning af Sundhedskoordinationsudvalgets opgave med at sikre, at der etableres vagtordninger i regionen til ydelse af fornøden tandlægehjælp uden for behandlingstid (jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje). 

 

Den nye tandlægevagtordning indebærer en ordning med vagt i den kommunale klinik i Århus og med vagt i den regionale specialtandplejes klinik i Holstebro. Ordningen dækker hele regionen/alle kommuner, og har et fælles telefonnummer og forskellige tider for vagten i henholdsvis Århus og Holstebro. Ordningen trådte i kraft 1. april 2008 med effekt fra 1. juni 2008.

 

Tandlægeforeningens Regionsbestyrelse er juridisk ejer og er ansvarlig for driften (herunder it) af tandlægevagten. Regionsbestyrelsen er ligeledes ansvarlig for at ansætte og aflønne tilsynsførende vagttandlæge samt for at ansætte, aflønne og udarbejde vagtplaner for tandlægevagtens klinikpersonale. Tandlægevagten arbejder ud fra de gældende honorarer i overenskomsten mellem Sygesikringens Takst- og lønningsnævn og Tandlægeforeningen.

 

Aftalen om tandlægevagt indebærer ligeledes, at Region Midtjylland stiller en underskudsgaranti på maksimalt 650.000 kr. Det vil sige, at underskudsgarantien udbetales, hvis den samlede økonomi ikke hænger sammen. Er underskuddet i tandlægevagten mindre end underskudsgarantien, reduceres beløbet i overensstemmelse hermed. Ordningen afholdes inden for de budgetmæssige midler.

 

Tandlægevagtordningen omfatter søndagsåbent i både Århus og Holstebro, da Tandkoordinationsudvalget (Tandkoordinationsudvalget er betegnelsen for Sundhedskoordinationsudvalget, når dette udvalg behandler tandlægesager) anbefaler et ensartet serviceniveau i hele regionen. Søndagsåbent i Holstebro er dog i første omgang oprettet som en forsøgsordning for at sikre, at patientgrundlaget kan oppebære denne åbning. Underskudgarantien blev derfor udvidet med 75.000 kr. for det første halve år. Regionsrådets godkendelse af tandlægevagtordningen den 21. maj 2008 indebærer således, at ordningen med søndagsåbent i Holstebro tages op til vurdering efter 6 måneder.

 

En statusrapport over tandlægevagtordningen pr. 31. november 2008 viser, at der umiddelbart er patientgrundlag til den udvidede åbningstid i Holstebro. Endvidere fremgår det af rapporten, at ordningen efter det første halve år har et driftsunderskud på 86.558 kr. efter anvendelse af den af Region Midtjylland stillede underskudgaranti. Som det fremgår af vedlagte statusrapport for tandlægevagten, dækker Tandlægeforeningens Regionsbestyrelse dette underskud.

 

Rapporten er behandlet i Tandlægeforeningens Regionsbestyrelse og i Teknisk-administrativt udvalg (forberedende udvalg til sager i Tandkoordinationsudvalget). På baggrund heraf anbefaler Tandlægeforeningens Regionsbestyrelse, Teknisk-administrativt udvalg og Administrationen, at ordningen med søndagsåbent i Holstebro videreføres.

 

Dette indebærer en udvidelse af underskudsgarantien med 75.000 kr. halvårligt for ordningen i Holstebro – dvs. 150.000 kr. årligt. Underskudsgarantien beløber sig derfor til 800.000 kr. afhængig af merindtægter som følge af et øget indtægtsgrundlag. Udvidelsen af underskudsgarantien er inden for de budgetmæssige midler.

 

Efter aflysning af mødet i Sundheds-/Tandkoordinationsudvalget den 13. januar 2009, foreligger der en formandsbeslutning om godkendelse af videreførelsen af tandlægevagtordningen med søndagsåbent i Holstebro.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-72-2-07

7. Tilskud til helikopterlandingsplads i forbindelse med etablering af Samsø syge- og sundhedshus

Resume

Samsø Kommune har anmodet om, at Region Midtjylland bevilliger kr. 300.000 til medfinansiering til en nyanlæggelse af en egentlig helikopterlandingsplads på øen i forbindelse med etablering af syge- og sundhedshus Samsø.

Direktionen indstiller,

at der bevilliges 300.000 kr. til medfinansiering af en helikopterlandingsplads på Samsø, finansieret af den i budgetforliget afsatte pulje på 8 millioner til samarbejde mellem region og kommuner.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2009 blev det besluttet, at Region Midtjylland, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus samt Samsø Kommune skulle indgå i forhandlinger om fortsat at opretholde sengekapacitet på Samsø Sygehus.

 

17. december 2008 vedtog Regionsrådet etablering af et syge- og sundhedshus på Samsø, hvor man dels opretholder 4 regionale senge dels opretter 4 nye kommunale senge i huset. Samtidig fastholdes jordemoderbemandingen, mens kejsersnitberedskabet nedlægges.

 

Det er jordemødrenes vurdering, at blandt andet nedlæggelsen af kejsersnitberedskabet vil medføre et øget antal overflyvninger af kvinder i fødsel. Dette fordrer, at landingsforholdene optimeres.

 

Finansieringen af bevillingen sker fra den i budgetforliget afsatte pulje på 8 millioner til samarbejde mellem region og kommuner. Helikopterlandingspladsen skal erstatte en hidtil anvendt grund i udkanten af Tranebjerg. Denne plads har aldrig været velegnet som landingsplads.

 

Den eksisterende flyveplads på nordsiden af øen vil ikke være anvendelig til formålet, da vej- og landingsforhold – særligt i snevejr og kraftigt regnvejr - kan umuliggøre flyvninger.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-118-08

8. Udviklingsplan for psykologområdet

Resume

Samarbejdsudvalget på psykologområdet har udarbejdet et udkast til udviklingsplan, og der anmodes nu om, at udviklingsplanen godkendes med henblik på udsendelse i høring.

Direktionen indstiller,

at udkast til udviklingsplan for psykologpraksis godkendes med henblik på udsendelse i høring.

 

Sagsfremstilling

Ifølge § 5A, stk. 3 i overenskomst om psykologhjælp skal samarbejdsudvalget på psykologområdet udarbejde en samlet udviklingsplan for psykologpraksis i regionen.

 

Ifølge overenskomsten skal udviklingsplanen godkendes af Regionsrådet. Udviklingsplanen indgår som en del af Regionsrådets samlede plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet.

 

I henhold til overenskomsten skal der i udviklingsplanen blandt andet indgå en behovsanalyse, geografisk placering af praksis, etablering af samarbejdspraksis, herunder lokalefællesskab med andre behandlere i sundhedsvæsenet og prioritering af særlige indsatsområder.

 

Arbejdet med udviklingsplanen er foregået i regi af samarbejdsudvalget på psykologområdet. Rammerne for arbejdet med udviklingsplanen har således været de samme, som er gældende for samarbejdsudvalgets øvrige arbejde. Det vil sige, at samarbejdsudvalgets parter har skullet opnå enighed om planen.

 

Et af hovedområderne i udviklingsplanen har været, hvordan borgerne sikres lige adgang til psykologhjælp. Heri indgår rekruttering/fastholdelse, en analyse af om den geografiske fordeling af psykologer matcher den geografiske fordeling af patienter samt en ventetidsundersøgelse foretaget primo 2008. Derudover er der set på muligheder for, hvordan samarbejdet mellem psykologer og andre faggrupper kan etableres/styrkes.

 

Endvidere er der i udviklingsplanen set på muligheder for, hvordan samarbejdet mellem psykologer og andre faggrupper kan etableres/styrkes. Endeligt er beskrevet, hvordan kvaliteten i psykologpraksis kan sikres og udvikles.

 

Udkast til udviklingsplanen er godkendt på samarbejdsudvalgets møde den 6. oktober 2008 med henblik på udsendelse i høring.

 

Under forudsætning af Regionsrådets godkendelse udsendes udkast til udviklingsplan herefter i høring til Sundhedsstyrelsen og kommunerne i Region Midtjylland.

 

Der vil være frist for høringssvar ultimo marts med henblik på efterfølgende behandling i samarbejdsudvalget på psykologområdet den 15. april 2009 og derefter endelig godkendelse i Regionsrådet den 20. maj 2009.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-16-4-63-07

9. Plan for udrulning af EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenå

Resume

Regionsrådet besluttede 21. januar 2009 at udrulle Århus-EPJ på ét hospital i 2009. Der foreligger nu en plan for udrulning på Regionshospitalet Randers og Grenå og beskrivelse af forudsætningerne.

 

Hospitalet vurderer, at udrulningen kan ske i tre faser, henholdsvis 15. november 2009, 15. januar og 15. februar 2010, ud fra princippet om at ”planlægge grundigt og udrulle hurtigt”. Der vil ske en løbende evaluering af arbejdet, en foreløbig evaluering vil være klar umiddelbart efter at sidste afdeling er gået i drift. Den endelige evaluering kan afsluttes seks måneder senere.

 

Hospitalet har opgjort udgifterne til 15,4 mio kr. heraf anvendes 10,2 mio til personaleudgifter m.v.. Da det drejer sig om den første udrulning, søges særskilt finansiering hertil.

 

Det er nødvendigt, at hospitalet i implementeringsperioden frem til 1. april 2010 fritages for produktivitetskrav. Der skal bruges mange kliniske ressourcer på opgaven, også ud over de ca. 10 årsværk, som er afsat til udvikling af Sundhedsfagligt Indhold. Derfor er det usikkert, hvor meget projektet påvirker produktionen, uanset at der ledelsesmæssigt vil være uændret fokus på effektiviteten.

 

Der er enighed om at benytte lejligheden til at etablere et såkaldt spejlet driftsmiljø, så man kan skifte til en reserve-driftsinstallation i tilfælde af problemer i det primære driftsmiljø.

Direktionen indstiller,

at Regionshospitalet Randers og Grenå vælges til at være det første hospital, der udruller en samlet Århus EPJ,

 

at Regionshospitalet Randers og Grenå fritages for produktivitetskrav frem til 1. april 2010,

 

at der bevilges 10,2 mio. kr. til personaleudgifter, kontor og studiebesøg,

 

at finansiering af denne udgift aftales mellem alle hospitaler,

 

at it-udgifterne på 5,2 mio. kr. finansieres ved en leasingpakke,

 

at finansieringen af leasingydelserne tages op i forbindelse med budgetlægningen for 2010, hvis der genindføres takststyring, med henblik på at Regionshospitalet Randers og Grenå kan indtjene beløb hertil ved øget produktivitet,

 

at det undersøges om evalueringen af implementeringen kan finansieres af eksisterende midler til forskning og lignende i Region Midtjyllands budget, og

 

at der udarbejdes forslag til etablering af et spejlet EPJ-driftsmiljø og til andre forbedringer af it-infrastrukturen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte 21. januar 2009 udrulning af Århus-EPJ til ét hospital. Det blev oplyst at udrulning formentlig skulle ske på Regionshospitalet Randers.

 

Vedlagte notat af 22. januar 2009 om ”Indstilling til Regionsrådet om fuld epj i Randers og Grenaa” rummer en plan for denne udrulning. Hovedpunkterne i planen er følgende:

 

Udvikling af SFI

Udrulning forberedes grundigt i perioden frem til november 2009. I denne fase udvikles Sundhedsfagligt Indhold (SFI), som er beskrivelsen af klinisk indhold og struktur i journalen, herunder bl.a. design af skærmbilleder og udformning af standardplaner for patientforløb. Man regner med at skulle bruge ca. 10 årsværk over 6 måneder på SFI-udvikling. Planen understreger betydningen af, at SFI bliver struktureret, så registrering af data til kliniske databaser sker i journalen og indberettes automatisk.

 

Denne SFI-opgave er omfattende, men resultatet kan til sin tid genbruges på de andre hospitaler. Derfor skal Sundhedsfagligt Indhold i videst muligt omfang udvikles i samarbejde med de andre hospitaler. Dette samarbejde vil blive organiseret, så der bliver taget hensyn både til genbrug af SFI og til, at SFI til brug i Randers skal udvikles indenfor ca. 6 måneder. Finansieringen af SFI-udviklingen sker efter aftale med de øvrige hospitaler, fordi der er tale om en opgave, som de øvrige hospitaler undgår at løse selv, når EPJ efterfølgende rulles ud i den øvrige del af regionen.

 

Teknisk udvikling

Der er enighed om etablering af et såkaldt spejlet driftsmiljø, hvor reserve-servere tager over, hvis den primære driftinstallation fejler. Det har længe været et behov, og projektet i Randers er en god anledning til at føre det ud i livet.

 

Et spejlet server-miljø kan opbygges på mange måder. Kompleksiteten i løsningen - og dermed udgifterne - afhænger af, hvor hurtigt der skal kunne skiftes fra det normale driftsmiljø til reserve-miljøet. Det mest ideelle er, at der skiftes umiddelbart, så ingen brugere mærker noget. Det er også den mest komplekse løsning, bl.a. fordi man risikerer, at den tekniske fejl, som udløser skift til reserve-miljøet, også er spejlet i reservemiljøet. Det er ikke besluttet, hvordan den tekniske løsning udformes, men der er enighed om, at den er en forudsætning for fuld EPJ-drift i Randers.

 

Samtidig med etablering af et robust driftsmiljø, skal it-infrastrukturen gennemanalyseres, i Randers og på de øvrige hospitaler. Der er ligeledes behov for bl.a. at afhjælpe spidsbelastnings-problemer, som optræder specielt omkring middagstid.

 

Endelig har hospitalet konstateret behov for anskaffelse af et større antal nye PC-arbejdsstationer, delvis til udskiftning af ældre PC'ere. Der er tale om en anskaffelse som ligger ud over den normale udskiftning af PC'ere, og derfor er der enighed om at indstille dette finansieret via leasing.

 

Sikkerhed

Der er stor fokus på at sikre patientsikkerhed i forbindelse med projektet. Sikkerhed betyder i denne forbindelse flere ting:

 

For det første skal patientens elektroniske journal være til rådighed, når og hvor klinikeren har brug for det. Allerede på nuværende tidspunkt er der opbygget systemer til sikring af dette ved driftsproblemer. Der er etableret en såkaldt "opslags-epj", hvor klinikerne kan se data, selvom driftssystemet ikke er tilgængeligt. Der kan ikke registreres nye data i "opslags-epj". Derfor skal der etableres et spejlet driftmiljø, som rummer den fulde epj-funktionalitet.

 

For det andet skal der være sikkerhed for, at registrerede data ikke forsvinder. Derfor tages løbende sikkerhedskopi af alle data, som lagres i særlige backup-systemer. Det sikrer, at alle data kan genskabes, selvom både drift-server og reserve-server bliver ødelagt på én gang - dog med det lille forbehold, at sikkerhedskopien ikke rummer de senest registrerede data.

 

Det skal understreges, at udrulnings-projektet i Randers ikke omfatter en ny epj, men udvidelse af et EPJ-system, som har været i drift i en årrække. Det betyder at udrulningsprojektet er forankret i den eksisterende organisation og trækker på mange års driftserfaringerer.

 

Dobbeltregistrering

Det har været nævnt, at der er behov for dobbelt-registrering i Randers, så patientdata både registreres i det gamle system (Grønt System, papirjournal) og i EPJ. Det er den klare vurdering, både i Randers og i administrationen, at der ikke er behov for dobbeltregistrering, og at det vil være både kompliceret og meget ressourcekrævende. Dobbelt-registrering blev anvendt i forbindelse med pilot-driften i efteråret, først og fremmest fordi EPJ blev brugt midlertidigt til testformål. Efter testen skulle de gamle systemer fortsat bruges. Dobbeltregistrering var nødvendig for at have komplette data til rådighed. Det behov eksisterer ikke i Randers, hvor målet er at fortsætte med EPJ. Og udrulning vil overhovedet ikke blive startet, hvis man ikke er sikker på, at EPJ er bæredygtig.

Det har været nævnt, at der ligger et særligt sikkerhedsproblem i det forhold, at udrulning af EPJ i Randers indebærer at man lukker gamle systemer. Udrulning af EPJ betyder dog ikke, at Regionshospitalet Randers og Grenå brænder alle broer. Udrulning indebærer, at afdelingerne i Randers ophører med at bruge Grønt System. Grønt System bliver dog ikke lukket, men drives videre af hensyn til de øvrige hospitaler. Hvis det mod al forventning og sandsynlighed bliver konklusionen på projektet, at Århus EPJ ikke skal udrulles, vil man kunne genetablere Grønt System.

Det skal tilføjes, at der vil blive indberettet data fra EPJ til Sundhedsdatabanken i samme omfang som nu. Derfor bliver muligheden for adgang til journaldata på tværs af hospitalerne ikke påvirket af projektet.

 

Tidsplan

Randers planlægger at udrulle i tre faser, henholdsvis medio november 2009 og januar og februar 2010. Hver fase vil omfatte afdelinger som patientforløbsmæssigt hører sammen. Randers fremhæver behovet for at udrulningen bliver så komprimeret som muligt, fordi det er meget problematisk at arbejde med flere PAS-systemer samtidigt på ét hospital. På den anden side kan man ikke rulle ud på hele hospitalet på en gang, bl.a. fordi det ikke er muligt at uddanne så mange brugere på en gang. Hertil kommer at man arbejder med en efterfølgende evaluering, som der afsættes mindst 6 måneder til. Med denne tidsplan vil det ikke være muligt at tage stilling til videre udrulning før i efteråret 2010.

Det er senere end tidligere oplyst. Det er dog administrationens vurdering, at man skal tage dette til efterretning, fordi det ikke er hensigtsmæssigt at forcere projektet i Randers. På den anden side er administrationen åben for justeringer af tidsplanen undervejs, hvis der viser sig muligheder og behov for det, f.eks. hvis der opstår behov for udrulning af dele af EPJ andre steder i regionen. Det vil i givet fald blive forelagt Regionsrådet til beslutning.

 

Økonomi 

Som nævnt er det tanken at hospitalerne i fællesskab finansierer det forbrug af klinikertid m.v. i Randers, som medgår til udvikling af Sundhedsfagligt Indhold, ialt 10,2 mio.

Hospitalet har desuden bedt om, at der ikke stilles produktivitetskrav i udrulningsperioden frem til 1. april 2010. Det skyldes, at man ikke kan udelukke, at projektet påvirker produktionen, ud over det frikøb af klinikere, som bliver finansieret eksternt. Hospitalsledelsen vil fortsat have fokus på produktiviteten. Fritagelsen betyder blot, at det ikke har økonomiske konsekvenser efterfølgende, hvis det ikke lykkes at følge den generelle produktivitetsudvikling.

Der foreligger endnu ikke økonomiske vurderinger af udgiften til etablering af spejlet driftsmiljø. Det er som nævnt besluttet i forbindelse med Randers-projektet, men har været et generelt ønske gennem længere tid. Finansieringen betragtes derfor ikke som en del af Randers-projektet.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Poul Müller og Tove Videbæk tog forbehold.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-4-07

10. Forslag til ændring af vedtægter for Ejerforeningen MarselisborgCentret

Resume

I 2007 godkendte Regionsrådet vedtægter for Ejerforeningen MarselisborgCentret. På baggrund af erfaringen fra Ejerforeningens hidtidige funktionsperiode samt en ekstern juridisk gennemgang har Ejerforeningens bestyrelse vurderet, at der er behov for justering af vedtægterne.

Direktionen indstiller,

at ændringerne af vedtægterne for Ejerforeningen MarselisborgCentret godkendes.

Sagsfremstilling

I delingsaftalen af 9. marts 2006 for Århus Amt blev det aftalt, at Marselisborgcentret i Århus deles mellem Århus Kommune og Region Midtjylland. Det blev desuden aftalt, at delingen sker efter en ejerlejlighedsmodel, hvor Århus Kommune og Region Midtjylland ejer egne lokaler i Marselisborgcentret, og at de to parter i fællesskab ejer en ideel andel af grund og fællesarealer.

 

I delingsaftalen blev det ligeledes fastsat, at der skulle etableres en ejerforeningskonstruktion for Marselisborgcentret. På denne baggrund er Ejerforeningen MarselisborgCentret etableret. Ejerforeningen skal varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser og i den sammenhæng danne ramme for og bidrage til at skabe ny viden og erfaring, så der opnås en mere sammenhængende og optimal rehabilitering for mennesker med forskellige former for funktionsnedsættelse.

 

Ejerforeningen ledes af en bestyrelse, hvor medlemmerne udpeges af Århus Kommune og af Region Midtjylland.

 

Ejerforeningens nuværende vedtægter har været gældende siden 28. marts 2007, hvor de blev tiltrådt af Regionsrådet.

 

Ejerforeningens bestyrelse har på baggrund af erfaringerne fra Ejerforeningens hidtidige funktionsperiode samt på baggrund af en ekstern juridisk gennemgang vurderet, at der er behov for en række justeringer af de nuværende vedtægter.

 

Vedtægterne foreslås bl.a. ændret, så de i højere grad afspejler parternes intentioner ved at etablere en fælles administration, og det præciseres, at administrationen tillige omfatter udlejning af bygninger til realisering af foreningens formål om etablering af drift af et center indenfor rehabiliteringsområdet.

 

Ligeledes søges der gennem vedtægtsændringerne opnået bedre instrumenter til at styre den fælles drift af bygningerne.

 

Desuden præciseres proceduren ved eventuel opløsning af Ejerforeningen, således at forslaget til de nye vedtægter rummer adgang for begge parter til med et vist varsel helt eller delvist at opsige medlemskabet af Ejerforeningen.

 

Vedlagte oversigt over vedtægter for MarselisborgCentrets Ejerforening viser de nuværende vedtægter, forslag til ændringer af vedtægternes enkelte dele samt begrundelse for forslagene til ændringerne.

 

Ejerforeningen har udarbejdet forslaget i samarbejde med forvaltningerne i Århus Kommune og Region Midtjylland.

 

Forslaget til vedtægter skal godkendes af såvel Regionsrådet som Århus Byråd. Århus Byråd forventes at behandle forslaget i marts 2009.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-322-08

11. Beslutning om opstart af friklinikker i Ringkøbing og Grenaa

Resume

I budgetforliget for 2009 har Regionsrådet udtrykt ønske om at udbrede erfaringerne fra friklinikken i Brædstrup til de dagkirurgiske enheder i Region Midtjylland. Punktet beskriver de konkrete modeller for organiseringen af friklinikaktivitet på regionshospitalerne i Ringkøbing og Grenaa i forhold til typer af aktivitet, bemanding/rekruttering, visitation og økonomi.

Direktionen indstiller,

at de beskrevne modeller for friklinikaktivitet i Ringkøbing og Grenaa iværksættes, og

 

at de afsatte midler på 3,0 mio. kr. pr. år (budgetteret i Fælles Puljer) fra 2009 og frem flyttes til de to hospitaler med 1,5 mio. kr. til hver.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2009 er det aftalt at udbrede erfaringerne fra friklinikken i Brædstrup til de dagkirugiske enheder i Region Midtjylland. I en anden del af budgetforliget fastsættes det, at de dagkirurgiske funktioner i Ringkøbing og Grenaa opretholdes, idet kapaciteten udnyttes primært til sikring af lokale behov. Herudover skal kapaciteten udnyttes efter nærmere aftale i overensstemmelse med friklinikprincipperne.

 

På regionsrådsmøde den 19. november 2008 blev der beskrevet tre mulige modeller for organiseringen af den dagkirurgiske aktivitet i Ringkøbing og Grenaa efter friklinikprincipperne. Det blev besluttet, at administrationen konkretiserer og iværksætter model 2 indenfor de beskrevne rammer med henblik på størst mulig fastholdelse af nødvendigt personale. 

 

I den valgte model (model 2) tilbydes speciallæger på de stedlige hospitaler en aftale om at kunne præstere og blive honoreret særskilt for friklinikaktivitet. Modellen adskiller sig primært fra modellen i Brædstrup ved, at aftalerne retter sig mod speciallæger, der i forvejen er ansat på de pågældende hospitaler (Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Randers). Modellen er således baseret på, at hospitalsledelserne står for drift og økonomi. I Brædstrup benyttes primært eksterne konsulenter/vikarer.

 

Efter dialog med administrationen har hospitalsenhederne i Vest og Randers udarbejdet konkretiserede beskrivelser for organiseringen af aktiviteten. Nedenfor sammenfattes den planlagte organisering i henholdsvis Ringkøbing og Grenaa, for en uddybning se vedlagte Model for friklinik i Ringkøbing og Model for friklinik i Grenaa.

 

Typer af aktivitet

Friklinikkernes aktivitet vil primært rette sig mod behandlingsområder, der ofte oplever ventetid på behandling eller omvisiteres til den private sektor. I den nuværende situation med prioritering af patienter visiteres patienterne til gruppe 3, og tilbydes derfor ikke muligheden for behandling på privat aftalesygehus. Det vurderes derfor, at der er tilstrækkeligt af denne type patienter på venteliste, der - hvis de ikke tilbydes behandling - vil være berettiget til behandling i privat regi, når det udvidede frie sygehusvalg genindføres den 1. juli 2009.    

 

På begge friklinikker vil aktiviteten være en kombination af forundersøgelses-dage og operationsdage. Forundersøgelser er et velegnet indsatsområde, da udredningen af patienter ofte udgør en flaskehals i systemet for såvel patienter som hospitalsafdelingerne. Efter en forundersøgelses-dag vil et givent antal patienter få anvist en tid til operation, såfremt det er påkrævet. 

 

Friklinikken i Ringkøbing vil i første omgang fokusere på at gennemføre undersøgelser på ortopædkirurgiske patienter. Forundersøgelserne vil typisk føre til mindre operative indgreb, der kan udføres i lokalbedøvelse, som fx springfinger, håndledskirurgi og kikkertundersøgelser. Det forventes, at der kan gennemføres ca. 10 indgreb om dagen afhængig af diagnosetypen.

 

Friklinikken i Grenaa vil primært fokusere på kikkertundersøgelser samt forundersøgelser og operationer af mindre kirurgiske indgreb som fx åreknuder og brok. På grund af karakteren af de operative indgreb, tilknyttes en anæstesilæge på operationsdagene. Det forventes, at der kan gennemføres 4-5 operationer dagligt.

 

Bemanding, rekruttering og aflønning 

Bemandingen på de to friklinikker vil som udgangspunkt bestå af 1 speciallæge, 2 sygeplejersker og 1 lægesekretær. I Grenaa kommer der hertil hjælpepersonale i forbindelse med anæstesi på operationsdage (1 anæstesilæge og 1 anæstesisygeplejerske).

 

Lægerne vil så vidt muligt blive rekrutteret fra Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Randers, dernæst fra de øvrige hospitaler i regionen. De tilknyttede læger aflønnes med udgangspunkt i FEA-taksten (Frivilligt Ekstra Arbejde) på både forundersøgelsesdage og operationsdage. Hertil knyttes en dagsnorm/produktionsmål, der tilskynder en effektiv drift. Produktionsmålet fastsættes med udgangspunkt i, hvad man kan nå på en effektiv arbejdsdag.

 

Det vil kunne indgå som et krav, at den enkelte læge ikke har privat bibeskæftigelse i den periode, hvor de er tilknyttet friklinikken.

 

I Ringkøbing tilknyttes hjælpepersonalet på samme vilkår som lægerne, dvs. som en bibeskæftigelse. Det faste støttepersonale på Regionshospitalet Ringkøbing vil have fortrinsret til at arbejde på friklinikken, dernæst rekrutteres fra Hospitalsenheden Vest. I Grenaa tilknyttes personalet inden for den almindelige ugentlige arbejdstid. Aflønningen foregår på almindelige månedsløns vilkår + en bonus efter de samme principper som de tilknyttede læger.

 

Forskellen mellem de to modeller for ansættelse af hjælpepersonale (bibeskæftigelse/inden for arbejdstiden) skyldes, at man i Grenaa i forvejen har personale ansat, der kan udføre de relevante arbejdsopgaver, mens man i Ringkøbing ønsker at give det faste støttepersonale et tilbud om ekstra beskæftigelse i friklinikken. For begge modeller gælder dog, at der inden for de givne rammer fokuseres på størst mulig fastholdelse af nødvendigt personale.

 

Visitation af patienter

Det forudsættes, at visitation til friklinikkerne sker via afdelingerne på de pågældende hospitaler eller via Patientkontoret efter reglerne om det frie sygehusvalg.

 

Økonomi

Der er i budgetforliget for 2009 under Fælles Puljer afsat 3,0 mio. kr. til finansiering af aktiviteten. Der er enighed mellem de pågældende hospitalsenheder om at fordele midler ligeligt med 1,5 mio. kr. til hver.

 

På friklinikken i Ringkøbing forventer man for de afsatte midler at kunne opretholde friklinikaktivitet i 45 forundersøgelsesdage og 25 operationsdage, svarende til 8-9 måneders aktivitet (ved to dages aktivitet/ugen). Ud fra de givne forudsætninger vil aktiviteten resultere i ca. 1.125 forundersøgelser og 250 operationer.

 

I Grenaa er der tale om et "tungere" set-up, fordi man i forvejen har personalet ansat, og derfor ikke er så fleksible som i Ringkøbing. For de afsatte midler forventer hospitalsledelsen således ikke at kunne opretholde friklinikaktivitet året ud. Såfremt aktiviteten skal fastholdes hele 2009, vurderer hospitalsledelsen, at der kræves en bevilling på i alt 2,7 mio. kr (jf. vedlagte Model for friklinik i Grenaa). 

Det forventes, at det vil tage op til tre måneder fra beslutning og forhandlinger med de faglige organisationer til friklinikkerne i praksis er etableret og kan behandle de første patienter.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-203-07

12. Udmøntning af midler til afvikling af ventelister på hjerteområdet

Resume

Der er på finansloven afsat midler til, at regionerne afvikler ventelister forud for indførelse af hjertepakkerne. Hospitalerne i Region Midtjylland igangsætter pr. 1. februar 2009 en række ventelisteprojekter med henblik på at have afviklet de eksisterende ventelister forud for implementeringen af hjertepakkerne. Der arbejdes efter, at ventelistepuklerne er afviklet medio 2009, således at pakkerne trinvist kan implementeres i løbet af efteråret 2009.

Direktionen indstiller,

at der overføres 18,941 mio. kr. fra budget 2008 til budget 2009 vedrørende afsatte midler til afvikling af ventelister på hjerteområdet,
 
at der af det samlede regulerede budget 2009 til afvikling af ventelister på hjerteområdet udmøntes 17,919 mio. kr. til hospitalerne, jf. nedenstående oversigt over projekter, og
 
at restbeløbet på 12,022 mio. kr. afsættes til implementering af pakkeforløb på hjerteområdet.

Sagsfremstilling

Der har siden efteråret 2007 været et voksende nationalt fokus på ventetiderne til udredning og behandling af kardiologisk sygdom. Senest er det indskrevet i regeringsgrundlaget, at der skal indføres optimale pakkeforløb for forundersøgelse og behandling af patienter med livstruende hjertesygdomme.

 

Patientgruppen, som projekterne er målrettet, består hovedsagligt af ambulante hjertepatienter, der står på venteliste til undersøgelse af diverse hjertesygdomme. Der er således ikke tale om kritisk syge hjertepatienter.

 

Der er med finansloven for 2008 afsat 150 mio. kr. for regionerne under ét (fordelt med 100 mio. kr. i 2008 og 50 mio. kr. i 2009) til midlertidig højere aktivitet i forbindelse med implementering af pakkeforløbene. Der er tale om en engangsbevilling, som netop retter sig mod afvikling af en ventetidspukkel forud for indførelsen af pakkeforløb på hjerteområdet. Region Midtjylland er i den forbindelse blevet bevilliget henholdsvis 18,941 mio. kr. i 2008 og 11,000 mio. kr. i 2009 til afvikling af ventelisterne.

 

Bevillingen er en del af midtvejsregulering i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet for 2008, som Regionsrådet endeligt godkendte på møde den 17. december 2008. De tidsmæssige forhold har ikke gjort det muligt at planlægge og iværksætte ventelisteprojekter i 2008. Det indstilles, at beløbet på 18,941 mio. kr. tildelt formålet i 2008 overføres til 2009. 

 

Overførslen af øremærkede midler er i overensstemmelse med reglerne om overførsler mellem budgetår. Overførslen ændrer ikke skønnet for regnskabsresultatet for 2008, idet der hele tiden har været en forventning om, at midlerne blev brugt.

 

Der har i efteråret 2008 været drøftelser med hospitalerne i Region Midtjylland vedrørende udformningen af en række ventelisteprojekter med henblik på afvikling af ventelisterne på hjerteområdet. De fleste hospitaler har indmeldt ventelisteprojekter, som vedrører nedbringelse af ventetiden til forundersøgelse, ekkokardiografi og KAG. Disse projekter vil blive igangsat pr. 1. februar 2009.

 

Nedenfor ses en oversigt over de planlagte ventelisteprojekter i regionen samt status for de eksisterende ventelister på hospitalerne:

 

Hospital

Fokusområder

Status for ventelister

Regionshospitalet Viborg

Forundersøgelse, ekkokardiografi og KAG

Trods initiativer i 2008 for nedbringelse af ventetiden er der fortsat henholdsvis 11 ugers ventetid (ved reservelæge) og 22 ugers ventetid (ved overlæge) til forundersøgelser i hjertemedicinsk ambulatorium.

Ventetiden til hjertesvigtklinikken er 5 uger til forundersøgelse og 3-4 ugers ventetid mellem den efterfølgende række af kontroller.

Regionshospitalet Horsens

Forundersøgelse og ekkokardiografi

Ca. 250 patienter på venteliste.

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Forundersøgelse, ekkokardiografi og hjerte-CT

Ca. 500 patienter, som venter på første kontakt. Ventelisten forventes nedbragt på 4-5 måneder

Regionshospitalet Randers

Forundersøgelse, ekkokardiografi og klapkontrol

Ca. 300 patienter på venteliste. Ventetiden er 56 uger til ekkokardiografi, 48 uger til ambulant vurdering og 8 uger til arbejdsEKG.

Hospitalsenheden Vest

Forundersøgelse, ekkokardiografi og KAG

Ca. 140 patienter på venteliste med en ventetid på 40 uger. Ventelisten forventes nedbragt på 3-4 måneder.

Århus Universitetssygehus, Skejby Forundersøgelse, pacemaker - ICD-kontroller og hjerte-lungemaskine Ca. 600 nyhenviste patienter på venteliste. Ventetiden er 15-16 uger.

Regionshospitalet Silkeborg

Forundersøgelse, ekkokardiografi og hjerte-CT

Ingen lang venteliste på egne patienter, så der er plads til at afhjælpe ventelistepukler på andre hospitaler

 

Det skal bemærkes, at Regionshospitalet Silkeborg har tilkendegivet at have ledig kapacitet til at afhjælpe ventelister på andre hospitaler. I første omgang er der indgået aftale om, at Regionshospitalet Silkeborg afhjælper kapacitetsproblemerne på Regionshospitalet Randers. I praksis betyder dette, at Regionshospitalet Randers henviser ca. 250 nyhenviste patienter til udredning på Regionshospitalet Silkeborg. Der er desuden dialog med Hospitalsenheden Vest vedrørende en eventuel visitering af patienter til Regionshospitalet Silkeborg. Det er en forudsætning for disse patientudvekslinger, at Regionshospitalet Silkeborg tilbyder et ”færdigt” udredningsforløb, så patientforløbene stadig vil blive opfattet som hensigtsmæssige.

 

Afregningen til hospitalerne sker til 50% af DRG-taksten. På baggrund af tilbagemeldingerne fra hospitalerne er forventningen, at den samlede afregning beløber sig til 17,919 mio. kr. Fordelingen af udgifterne på de enkelte hospitaler ser ud som følger:

 • Regionshospitalet Viborg:                                   5.445.000 kr.
 • Regionshospitalet Horsens:                                    560.000 kr.
 • Århus Universitetshospital, Århus Sygehus:              739.260 kr.
 • Regionshospitalet Randers:                                 1.720.201 kr.
 • Hospitalsenheden Vest:                                      5.323.000 kr.
 • Århus Universitetshospital, Skejby:                       1.855.328 kr.
 • Regionshospitalet Silkeborg:                                2.276.600 kr.

Beløbene vil blive reguleret i forhold til den faktiske aktivitet.

 

Ventelisteprojekterne forventes afsluttet omkring sommerferien 2009, hvorefter implementeringen af selve hjertepakkerne vil finde sted trinvist. Nedbringelse af ventelisterne er en væsentlig forudsætning for at skabe rammerne for en succesfuld implementering af hjertepakkerne.

 

Af det samlede regulerede budget 2009 på 29,941 mio. kr. udmøntes 17,919 mio. kr. til ovenstående projekter. Restbeløbet på 12,022 mio. kr. afsættes til implementering af pakkeforløb på hjerteområdet.

 

Implementeringen af hjertepakker vil følge samme organisatoriske model, som regionen har anvendt ved implementering af kræftpakker.

 

Der er således blevet nedsat en regional styregruppe på hjerteområdet, der har til formål at varetage en koordinerende funktion i forbindelse med indførelsen af hjertepakkerne. Styregruppens opgave skal ses i sammenhæng med, at det er de enkelte hospitaler, som har ansvaret for at implementere hjertepakkerne, og det er afdelingen for Kvalitet og Sundhedsdata, der har ansvaret for at udarbejde de regionale retningslinjer for hvert af pakkeområderne.

 

En smidig implementering af hjertepakkerne i Region Midtjylland har en tæt sammenhæng med ventetidssituationen. Styregruppen har derfor som sekundær opgave at følge udviklingen i ventetid på de kardiologiske afdelinger i regionen, de enkelte tiltag for nedbringelse af ventetiden samt tage initiativ til de nødvendige visitationsmæssige ændringer, som følger heraf.

 

De nationale aftaler vedrørende den nærmere implementeringsplan for hjertepakkerne er ikke på nuværende tidspunkt fastsat. Det forventes dog, at implementeringen påbegyndes sommer/efterår 2009.

 

Regionsrådet vil løbende blive holdt orienteret om implementeringen af hjertepakker.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-81-4-08

13. Forlig om leasingaftaler vedrørende EDB-udstyr

Resume

Primo 2008 underskrev en afdelingsledelse på Århus Universitetshospital 3 leasingaftaler og 3 leverancegodkendelser med et leasingfirma vedrørende EDB-udstyr. Underskriften skete som følge af urigtige oplysninger fra leverandøren, idet afdelingsledelsen mente, at der var en aftale om afprøvning af udstyr, hvor leverandøren skulle afholde samtlige udgifter. Der skulle underskrives af hensyn til noget forsikringsmæssigt. Leasingfirmaet fastholder, at ledelsen er bundet af de underskrevne aftaler, idet der ikke er noget at bebrejde leasingfirmaets håndtering af sagen. Leasingfirmaet har fremsat tilbud om, at sagen kan afsluttes ved betaling af et beløb, der indebærer, at leasingfirmaet bliver holdt skadesløs.

Direktionen indstiller,

at Forretningsudvalget tager til efterretning, at direktionen vil søge sagen forligt og anmelde medarbejderne fra EDB-firmaet til politiet for deres optræden i forbindelse med indgåelse af leasingaftalerne.

Sagsfremstilling

I efteråret 2007 indledte en afdeling på Århus Universitetshospital en række drøftelser med et EDB-firma, idet afdelingen ønskede et system til registrering af journaler, da det ofte er vanskeligt at finde aktuelle journaler. Primo år 2008 blev der indgået en aftale med et EDB-firma, idet der blev aftalt en testperiode på 3 måneder.

 

Primo 2008 underskrev afdelingsledelsen på baggrund af urigtige oplysninger fra EDB-firmaet 3 leasingaftaler og ”leverancegodkendelser”, dvs. bekræftelse på modtagelse af det leasede udstyr, hvor modtager ifølge dokumentet samtidig bekræfter at have besigtiget og godkendt udstyret, ligesom der skrives under på, at der ikke kan gøres fejl og mangler gældende overfor leasingfirmaet. Underskrivelsen skete, fordi EDB-firmaet bekræftede, at de ville afholde alle udgifter og oplyste samtidig, at underskrivelse var en formsag af hensyn til det forsikringsmæssige.

 

På baggrund af disse underskrevne leasingaftaler og leverancegodkendelser har EDB-firmaet fra leasingfirmaet fået udbetalt 1.752.201,00 kr.

 

Systemet er aldrig kommet i drift og det har efterfølgende vist sig, at der er et stort misforhold mellem værdien af det leverede udstyr og de beløb EDB-firmaet har faktureret leasingfirmaet. Leasingfirmaet gør gældende, at Region Midtjylland er bundet af de underskrevne aftaler.

 

Leasingfirmaet har fremsat tilbud om, at sagen kan afgøres forligsmæssigt ved betaling af et beløb, der svarer til, at firmaet holdes skadesløs. Hvis der ikke laves en frivillig aftale om betaling med leasingfiramet, må det forventes, at leasingfirmaet vil udtage stævning mod Region midtjylland med påstand om betaling af et væsentlig større beløb med tillæg af rente 2 % pr. påbegyndt måned til betaling sker.

 

Direktionen vil søge sagen forligt med leasingfirmaet og videreføre kravet mod EDB-firmaet.

 

Der vedlægges til Forretningsudvalgets medlemmer et fortroligt bilag med notat vedrørende den juridiske vurdering af sagen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-67-08

14. Høringssvar vedr. Silkeborg Kommunes eventuelle overtagelse af regionalt drevne sociale tilbud beliggende i Silkeborg Kommune

Resume

Silkeborg Kommune fremsendte den 17. december 2008 kommunens administrative anbefalinger vedrørende eventuel overtagelse af regionalt drevne sociale tilbud beliggende i Silkeborg Kommune. Region Midtjylland har den 15. januar 2009 fremsendt høringssvar med forbehold for Regionsrådets godkendelse.

Direktionen indstiller,

at Regionsrådet godkender høringssvaret.

Sagsfremstilling

Silkeborg Kommunes administration anbefaler i brev af 17. december 2008 , at Silkeborg Kommune:

 • overtager det almenpsykiatriske botilbud Bostedet i Kjellerup fra 1. januar 2010,
 • overtager botilbuddet til udviklingshæmmede Bakkehuset pr. 1. januar 2010,
 • ikke overtager det gerontopsykiatriske botilbud Pilebakken fra 1. januar 2010,
 • ikke på nuværende tidspunkt overtager Hinnerup Kollegiets bo- og dagtilbud til personer med autismespektrum forstyrrelser i Gødvad,

I Region Midtjyllands høringssvar , som er fremsendt med forbehold for Regionsrådets godkendelse, vurderes det, at både Bakkehuset og Bostedet i Kjellerup vil kunne drives videre i kommunalt regi, da Silkeborg Kommune har flere tilbud til de samme målgrupper og dermed vil kunne opretholde en solid faglig opbakning til tilbuddene. Det vurderes endvidere, at Pilebakken bør forblive i regional drift blandt andet på grund af deres nære samarbejde med behandlingspsykiatrien samt deres samarbejde med de øvrige socialpsykiatriske tilbud i regionen. Endelig vurderes det, at Hinnerup Kollegiets afdeling i Gødvad ikke bør adskilles fra kollegiets hovedafdeling i Hinnerup og afdelingen i Randers. Gødvad, der er en ny afdeling, har brug for støtte og ekspertise, og den sikres af kollegiet. Den støtte vil forsvinde, hvis tilbuddet opdeles.

 

I høringssvaret henledes opmærksomheden på, at der med en kommunal overtagelse af regionalt drevne tilbud medfølger en leverandørforpligtelse i forhold til øvrige kommuner. Tilbud, som overtages af en beliggenhedskommune, skal fortsat indgå i den årlige rammeaftale og stå til rådighed for øvrige kommuner i samme omfang, som hvis tilbuddet var forblevet i regional drift. Dette betyder bl.a., at beliggenhedskommunen ikke kan ændre i pladsantallet eller i indholdet af tilbuddet, med mindre det aftales med de andre kommuner i rammeaftaleregi.

 

I høringssvaret foreslås det, at der laves en flerårig politisk aftale mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland om driften af de sociale tilbud i Silkeborg Kommune, der i dag drives af Region Midtjylland, med henblik på at sikre kontinuitet og stabile driftsvilkår for de tilbud, som forbliver i regional drift.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-14-08

15. Godkendelse af erstatningsbyggeri til Gårdhaven

Resume

Regionsrådet vedtog på mødet den 20. august 2008, at der skulle udarbejdes et projektforslag til etablering af nye bygninger til det socialpsykiatriske bosted Gårdhaven i Viborg. Det blev endvidere vedtaget, at administrationen undersøger mulighederne for en egnet placering, og at projektet udbydes i totalentreprise.

 

Administrationen har efterfølgende konkretiseret et projektforslag for etablering af et nyt bosted med 21 almene boliger og 2-3 midlertidige boliger i det tilknyttede serviceareal. Nybyggeriet placeres på en grund, som ejes af Region Midtjylland, ved Møgelkærvej i udkanten af Viborg.

 

Projektet udbydes i totalentreprise efter en forudgående prækvalifikation af totalentreprenør. Projektet forelægges Regionsrådet forinden igangsætning.  

Direktionen indstiller,

at det godkendes, at etableringsprocessen iværksættes på de i dagsordenen angivne vilkår,

 

at der finansieret af anlægsrammen for udvikling af nye sociale tilbud meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2009 til honorering af ekstern rådgiver og tilbudsgivere,

 

at der afsættes rådighedsbeløb på anlægsrammen for udvikling af nye sociale tilbud med 8,86 mio kr. i 2010 og 5 mio. kr. i 2011 til etablering af servicearealer, 

 

at der afsættes rådighedsbeløb på 20,1 mio. kr. i 2010 og 10 mio. kr. i 2011 til etableringen af de almene boliger, 

 

at rådighedsbeløbene til almene boliger finansieres ved optagelse af byggekredit, og

 

at det valgte projektforslag med en samlet anlægssum på 45 mio. kr. forelægges Regionsrådet til endelig godkendelse og frigivelse af anlægsbevilling, jf. den forelagte tidsplan.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på mødet den 20. august 2008, at der skulle udarbejdes et projektforslag til etablering af nye bygninger til bostedet Gårdhaven i Viborg. Det blev endvidere vedtaget, at administrationen undersøger mulighederne for en egnet placering, og at projektet udbydes i totalentreprise.

 

Bostedet Gårdhaven er et af to regionale socialpsykiatriske tilbud for ældre med sindslidelser, herunder demenslidelser.

 

Regionsrådets beslutning var begrundet i, at de fysiske rammer for beboere og personale ikke er tidssvarende, hvilket blandt andet har givet sig udslag i flere påbud fra Arbejdstilsynet.

 

Den administrative styregruppe har på mødet den 23. juni 2008 tilsluttet sig en anbefaling om etablering af et nyt Gårdhaven.

 

Administrationen har efterfølgende konkretiseret et projektforslag for etablering af et nyt bosted til erstatning for det nuværende Gårdhaven med følgende indhold:

 

Placering

I sagsfremstillingen til Regionsrådets møde den 20. august 2008 var det oplyst, at der anbefales en egnet placering i tæt samarbejde med Viborg Kommune, gerne i periferien af Viborg by for at sikre tilstrækkeligt udenomsareal.

 

Efter kontakt til Viborg kommunes socialområde samt Viborg Kommunes plan- og udviklingsafdeling er der beskrevet følgende placeringsmuligheder:

 1. I udkanten af Stoholm. Med to alternative muligheder.
 2. På en grund, som ejes af Region Midtjylland, på Møgelkærvej i Viborgs vestlige del.

Fordelen ved en placering i Stoholm er, at projektet kan påbegyndes umiddelbart efter en beslutning, idet de planmæssige forhold for etablering af det nye bosted er på plads.

 

Fordelen ved placering på Møgelkærvej er, at det i højere grad lever op til den foreliggende anbefaling om en placering i periferien af Viborg by samt at regionens ejerskab af grunden kan medvirke i finansieringen af projektet. 

 

Samlet set anbefales det, at nybyggeriet placeres på grunden ved Møgelkærvej. Viborg Kommunes Udviklings- og planafdeling har oplyst, at man forventer at have kommuneplanrammen for området på plads medio 2009, og at der kan foreligge en lokalplan for området primo 2010. Viborg Kommunes Udviklings- og planafdeling har tilkendegivet, at placeringen af nybyggeriet på den omhandlede grund i givet fald kan indpasses i lokalplanen.

 

På grunden på Møgelkærvej driver Region Midtjylland et bo & aktivitetstilbud, der er et tilbud til voksne med problemskabende adfærd og domfældte. Grunden er i alt på ca. 86.500 m2. Arealbehovet for det nye bosted er anslået til ca. 10.000 m2., og det vurderes, at det nye bosted kan placeres på grunden, uden at der opstår gener de to tilbud imellem.

 

I Viborg Kommunes planlægning af arealet indgår, at der i løbet af forholdsvis kort tid skal etableres en omfartsvej syd om byen. Denne vej vil give gode og tilgængelige adgangsveje for nybyggeriet. Forslag til grundplacering fremgår af oversigtskort, som er medsendt som bilag.

 

Boligform

Det foreligger nu afklaret, at regionerne kan tilvejebringe indskudskapitalen til almene boliger, således at dette ikke er et problem i forhold til beliggenhedskommunen. Under henvisning til den målgruppe, som tilbuddet retter sig mod, anbefales det derfor ud fra en samlet betragtning, at de nye boliger i alt overvejende grad etableres som almene boliger.

 

Anlægsomfang

På grundlag af tilkendegivelser fra de involverede kommuner har Gårdhavens ledelse og medarbejdere i samarbejde med regionens bygningskontor og administrationen udarbejdet et forslag til lokaleprogram for 21 almen to-rumsboliger med tilhørende fællesareal og serviceareal. I servicearealer er der efter ønske fra kommunerne indarbejdet areal til 2-3 midlertidige pladser.

 

Det samlede bruttoareal for projektet er opgjort til ca. 2550 m2, hvoraf boligarealet udgør ca. 1600 m2. Med en forventet bebyggelsesprocent på 25 er grundarealet beregnet til ca. 10.000 m2.

 

Bruttoarealet for den enkelte bolig er planlagt til 76 m2. Der henvises i øvrigt til medsendte bilag for lokaleprogram for Gårdhaven af 15. oktober 2008.

 

Økonomi

På baggrund af gældende regelgrundlag for almene boliger herunder anvendelse af den maksimale anskaffelsessum på 18.820 kr. pr. m2, er de samlede anlægsudgifter for projektet beregnet til 45,8 mio. kr. Beløbet er fordelt med 30,1 mio. kr. (inkl. moms) til boligdelen og 15,7 mio. kr. (ekskl. moms) til serviceareal og inventar.

 

Ud fra gældende regelsæt for almene boliger er den månedlige husleje for boligerne beregnet til 6.381 kr. pr. måned før fradrag af boligydelse, som beregnes individuelt for hver beboer. Ud fra generelle regneeksempler vil boligydelsen være omkring 5.000 kr. for enlige pensionister uden formue og ca. 3.700 kr. for førtidspensionister uden formue. Huslejen i de nuværende boliger (et-rumsboliger uden eget toilet og køkken) er på ca. 1.500 kr. pr. måned. Nybyggeriet vil således ikke medføre væsentlige huslejestigninger for nuværende beboere.

 

Kommunebetaling

Den kommunale takst for benyttelse af det nye Gårdhaven vil i tilfælde af, at erstatningsbyggeriet etableres som almene ældreboliger alene betyde en minimal forøgelse af taksten. I forhold til den nugældende dagstakst på 1.907 kr. (pris- og lønniveau 2008) er den nye takst med gældende regelsæt og inkl. en forrentning af indskudskapitalen beregnet til 1.980 kr. svarende til en forøgelse på 3,8 %.

 

Såfremt nybyggeriet alternativt blev etableret som institutionsbyggeri, ville dagstaksten alt andet lige udgøre 2.255 kr. svarende til en forøgelse på 18,2 %.

 

Det bemærkes, at såvel beboerhusleje som opholdsbetaling er beregnet ud fra den maksimale anskaffelsessum. Den endelige takst kan først beregnes, når det konkrete projektforslag foreligger.

 

Finansiering

Finansieringen af erstatningsbyggeriet for Gårdhaven er følgende:

 

Udgift til servicearealer fratrukket servicearealtilskud på 840.000 kr. bliver 14,86 mio. kr. Udgiften til servicearealer afholdes af regionen, og udgiften bliver over taksterne forrentet og afdraget af kommunerne.

 

Anskaffelsessummen på 30,1 mio. kr. til de almene boliger finansieres med 84 % realkreditlån, 14 % regional grundkapital og 2 % beboerindskud. I de foregående år har der været meddelt en forhøjelse af realkreditlånet til 91 % og en nedsættelse af den regionale grundkapital til 7 %, hvilket ikke kan udelukkes også kan ske i 2009. Med de nugældende regler for finansiering er grundkapitalen beregnet til 4,2 mio. kr. Såfremt de hidtidige regler for grundkapital videreføres, reduceres den regionale grundkapital med 2,1 mio. kr.

 

Grundkapitalen vil i givet fald kunne finansieres indenfor budgetrammen på psykiatri- og socialområdet. Alternativt vil værdien af grunden, som ejes af Region Midtjylland, kunne indskydes som en del af grundkapitalen - eventuelt som hele grundkapitalen. Der er imidlertid principielle regnskabs- og budgettekniske problemstillinger, hvorfor administrationen i samarbejde med kommunerne retter henvendelse til Velfærdsministeriet vedrørende mulighederne for finansiering af den regionale grundkapital, herunder om grundkapitalen kan indregnes i taksterne.

 

Det skal endvidere bemærkes, at når Gårdhaven flytter ud af de eksisterende bygninger på Søndermarken i Viborg, vil dette område kunne afhændes, og Region Midtjylland vil få frigjort likviditet ved salg.

 

Der vedlægges notat af 21. november 2008, hvor der er foretaget en økonomisk og juridisk gennemgang af lov- og økonomigrundlag for almene boliger, herunder grundlag for tilvejebringelse af grundkapital.

 

Finansieringen kan sammenfattes således (1.000 kr.):

Bevilling til

Anlægsudgifti alt

Rådighedsbeløb 2009

Rådighedsbeløb 2010

Rådighedsbeløb 2011

Serviceareal

14.900

1.000

8.900

5.000

Almene boliger

13.100

 

20.100

10.000

Bevilling i alt

45.000

1.000

29.000

15.000

Finansiering

 

 

 

 

Anlægspulje for nye sociale tilbud

-14.900

-1.000

-8.900

-5.000

Låneoptagelse/byggekredit

-30.100

 

-20.100

-10.000

Finansiering i alt

-45.000

-1.000

-29.000

-15.000

Forskel

0

0

0

0

 

I byggeperioden reduceres trækket på de likvide aktiver ved optagelse af byggekredit.

 

Anlægspuljen for nye sociale tilbud er i regionens budget for 2009 og budgtoverslag 2010-2012 i investeringsoversigten optaget med 28,188 mio kr. i hvert af årerne. På indeværende tidspunkt er der alene truffet beslutning om at anvende 12 mio. kr. i 2009 til etablering af ekstra pladser på Grenen, og de resterende beløb er således udisponerede.  

 

Den videre proces

Regionsrådet vedtog på mødet den 20. august 2008, at projektet udbydes i totalentreprise. Da udgifterne til gennemførelse af udbud og kontraktindgåelse med totalentreprenør ikke overstiger tilbudslovens tærskelværdi, tilknyttes der ekstern rådgiver uden udbud. Projektets fremdrift er skitseret i vedlagte tids- og aktivitetsplan for projektet.

 

Den beregnede samlede anlægssum for projektet overskrider ikke tærskelværdien for EU-udbud. Det er derfor hensigten, at der efter en offentlig annoncering prækvalificeres 4-5 totalentreprenører til at fremlægge forslag til løsning af opgaven. Et dertil nedsat bedømmelsesudvalg vælger efterfølgende det forslag, som teknisk og økonomisk bedst lever op til de stillede krav, hvorefter dette forslag forelægges Regionsrådet til endelig godkendelse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-5-18-06-V

16. Godkendelse af dimensionering af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i 2009/2010 i Region Midtjylland

Resume

I forbindelse med fastsættelsen af dimensioneringen af uddannelsespladser på pædagogområdet i 2008 blev det besluttet, at kommunerne og regionen skulle iværksætte en analyse af udbud af og efterspørgsel efter folkeskolelærere, pædagoger og socialrådgivere i Region Midtjylland. Analysen forventes færdig i marts 2009.

 

Praktikpladsforum har på sit møde den 14. januar 2009 besluttet at anbefale en uændret dimensionering af optaget på pædagoguddannelsen i Region Midtjylland i 2009/2010 i forhold til de seneste års dimensionering. Administrationen indstiller, at Regionsrådet følger anbefalingen fra Praktikpladsforum.

Direktionen indstiller,

at Regionsrådet følger indstillingen fra Praktikpladsforum om uændret dimensionering af pædagoguddannelsen i 2009/2010, idet resultatet af den iværksatte analyse endnu ikke foreligger, og

 

at der i foråret 2009 afholdes en konference, hvor de iværksatte analyser inden for velfærdsuddannelserne præsenteres, og hvor der bliver mulighed for politisk at drøfte den langsigtede dimensionering af disse uddannelser.

Sagsfremstilling

Opgaven med at afgive indstilling til Undervisningsministeriet om dimensionering og koordinering af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen er siden den 1. januar 2007 forankret i såvel Regionsrådet som Kommunekontaktrådet (KKR). Til at forberede den politiske beslutning i henholdsvis Regionsrådet og Kommunekontaktrådet er der nedsat et Praktikpladsforum med fem medlemmer udpeget af KKR, ét medlem udpeget af Regionsrådet (regionsrådsmedlem Henrik Qvist), ét medlem fra henholdsvis BUPL og SL samt ét tilforordnet medlem udpeget af Professionshøjskolen VIA. Århus Kommune er tovholderkommune og varetager sekretariatsbetjeningen af Praktikpladsforum.

 

I forbindelse med fastsættelsen af dimensioneringen i 2008 blev det besluttet, at kommunerne og regionen i løbet af året skulle iværksætte en analyse, der skal tilvejebringe et samlet billede af udbud af og efterspørgsel efter folkeskolelærere, pædagoger og socialrådgivere i Region Midtjylland. I analysen indgår en kvantitativ afdækning af den aktuelle udbuds- og efterspørgselssituation, en kvalitativ analyse med afdækning og vurdering af forhold, der i de kommende år vil påvirke efterspørgslen, en analyse af tilgang og afgang inden for fagene i de kommende år, samt en vurdering af rekrutteringssituationen på sigt. Analysen gennemføres i samarbejde med Capacent Epinion. 

 

Ovennævnte analyse skal sammenholdes med en tilsvarende analyse af sundhedsuddannelserne, som Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland gennemfører i fællesskab. Sundhedsanalysen omfatter de mellemlange videregående sundhedsuddannelser (sygeplejerske, radiograf, jordemoder, fysioterapeut, ergoterapeut og bioanalytiker) og de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent). Analysen gennemføres i samarbejde med Rambøll Management.

 

Det var hensigten, at begge analyser skulle være afsluttede i 2008. De er imidlertid begge blevet forsinkede. Sundhedsanalysen har involveret en lang række ledere og medarbejdere i kommunerne og på regionens institutioner og har været påvirket af forårets strejker i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, dernæst ferieafvikling og endelig Region Midtjyllands besparelsesrunde i august/september 2008. Der har i begge analysers styregrupper været enighed om, at det var vigtigere at satse på grundigt gennemarbejdede og troværdige analyser frem for at overholde en planlagt tidsfrist, da rapporterne skal danne baggrund for politiske beslutninger om bl.a. dimensionering flere år frem i tiden.

 

Rapporterne forventes at være endeligt færdige i marts 2009, og det er planen at præsentere begge analyser ved en fælles konference i løbet af foråret 2009. På denne konference vil analyseresultaterne blive præsenteret og sammenholdt, ligesom der bliver mulighed for politiske drøftelser om dimensioneringen af velfærdsuddannelserne på længere sigt, samt kommunernes og regionens rolle som praktikværter og aftagere m.m.

 

De foreløbige resultater i analysen af udbud af og efterspørgsel efter folkeskolelærere, pædagoger og socialrådgivere peger på følgende i forhold til pædagogerne:

 • Den aktuelle ledighed blandt pædagoger i regionen betegnes som lav (2,2 pct. i efteråret 2008)
 • Manglen på pædagoger - ubesatte pædagogstillinger eller stillinger besat af andre faggrupper - udgør ca. 90 personer i Region Midtjylland (ca. 25.000 uddannede pædagoger med bopæl i Region Midtjylland i 2007)
 • Der forventes et "overskud" af pædagoger frem til år 2013-2015
 • Efter år 2017 ændres situationen hurtigt til en udpræget mangel på pædagoger, med mindre optaget på uddannelsen på sigt øges.

Praktikpladsforum har på sit møde den 14. januar 2009 besluttet at anbefale en uændret dimensionering af optaget på pædagoguddannelsen i Region Midtjylland i 2009/2010 i forhold til de seneste års dimensionering.

I vedlagte  indstillingen fra Praktikpladsforum argumenteres der med, at dimensioneringen af optaget i september 2009 og februar 2010 vil have betydning for antallet af nyuddannede pædagoger fra 2013 og fremefter. Analysen fra Capacent Epinion af udbud og efterspørgsel blandt pædagoger i den midtjyske region viser, at antallet af pædagoger, der hvert år trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, forventes at stige markant fra netop 2013 og fremefter.

 

Det vil efter Praktikpladsforums opfattelse være uhensigtsmæssigt at reducere optaget på nuværende tidspunkt, når man véd, at der på lidt længere sigt vil opstå en alvorlig mangelsituation. Også set i forhold til uddannelsesinstitutionernes planlægningsmuligheder og udnyttelse af kapaciteten vil det være uhensigtsmæssigt at reducere dimensioneringen i år blot for at øge dimensioneringen igen om få år.

 

Praktikpladsforum bemærker endvidere, at dimensioneringen af pædagoguddannelserne også omfatter VIA University College’ afdeling i Thisted. Dimensioneringen skal altså ikke kun dække det fremtidige behov for pædagoger i Region Midtjylland, men også dele af behovet i Region Nordjylland.

 

I øvrigt har Praktikpladsforum diskuteret mulighederne for, at forsøg med forlagt undervisning eller etablering af nye afdelinger i områder langt fra eksisterende uddannelsessteder skal undersøges nærmere, hvis det ikke er muligt at besætte alle studiepladser.

 

På den baggrund indstiller administrationen, at Regionsrådet følger anbefalingen fra Praktikpladsforum om en uændret dimensionering af optaget på pædagoguddannelsen i Region Midtjylland i 2009/2010.

 

Endvidere indstilles det, at der i slutningen af april måned 2009 afholdes en konference i samarbejde mellem Region Midtjylland, KKR, Beskæftigelsesregion Midtjylland og FTF. Ved konferencen vil begge analysers resultater blive præsenteret, ligesom der bliver mulighed for politisk at drøfte den fremtidige dimensionering af de berørte uddannelser på længere sigt, regionens og kommunernes rolle som praktikværter og aftagere, forslag til rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer m.m.

 

KKR Midtjylland træffer beslutning om indstilling på møde den 28. januar 2009. Beslutning herfra vil derfor foreligge, når Forretningsudvalget og Regionsrådet behandler sagen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-19-08

17. Ansøgning fra Museet for Religiøs Kunst om tilskud til udstillingen Naturen og Tanken med hendes Majestæt Dronning Margrethes malerier og tekstiler

Resume

Museet for Religiøs Kunst i Lemvig søger om tilskud til en udstilling med hendes Majestæt Dronning Margrethes malerier og tekstiler. Udstillingen har foreløbig titlen "Naturen og Tanken", og den åbnes den 25. marts 2009 og løber til den 31. maj 2009. Region Midtjylland ansøges om 200.000 kr. Det indstilles, at der ydes et tilskud på 150.000 kr.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges et tilskud på 150.000 kr. til Museet for Religiøs kunst til udstilling med hendes Majestæt Dronning Margrethes malerier og tekstiler, idet det forudsættes, at restfinansieringen hentes andre steder.

Sagsfremstilling

Museet for Religiøs Kunst i Lemvig søger om tilskud til en udstilling med hendes Majestæt Dronning Margrethes malerier og tekstiler. Udstillingen, der foreløbigt har titlen "Naturen og Tanken", åbnes den 25. marts 2009 og løber indtil den 31. maj 2009. Ansøgning og budget er vedlagt som bilag.

 

Det er museets ønske at sammensætte en udstilling, hvis kerne består af de af dronningens malerier, der forestiller naturen og dens luner.

 

I forbindelse med udstillingen vil der blive udfærdiget et katalog med mindre artikler, som hver især udforsker udstillingens fokus og den eksistentielle dimension i maleriet. Dronningens kurator Elisabeth Buchwald vil skrive katalogets forord.

 

Udstillingen vil blandt andet vise bispekåberne til Viborg, Ålborg og Haderslevs stifter, samt skitserne hertil.

 

Udstillingen har et budget på 306.000 kr. hvoraf der er afsat 125.000 kr. til transport, forsikring og fernisering, 145.000 kr. til katalog samt 46.000 kr. til markedsføring og tryksager. Lemvig Kommune er ansøgt om 56.000 kr. og lokale virksomheder om 50.000 kr. Region Midtjylland ansøges om 200.000 kr.

 

Administrationen bemærker, at ansøgninger til den del af kulturpuljen, der er åben for ansøgninger, kan søges forår og efterår, hvor der således bliver mulighed for at prioritere ansøgningerne indbyrdes. Der er her tale om en ansøgning om tilskud til en enkeltudstilling, og vil som sådan formentlig ikke blive indstillet til tilskud ud fra de opstillede kriterier. Administrationen finder imidlertid, at der er tale om et projekt, der i kraft af sin særlige karakter vil være med til at synliggøre en af regionens styrkepositioner. Derfor foreslåes det, at der ydes et tilskud på 150.000 kr., idet ansøger forudsættes at hente restfinansieringen fra andre kilder.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-10-07

18. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til megasatsning på fødevareområdet

Resume

På baggrund af et omfattende udrednings- og udviklingssamarbejde foreligger der nu et udkast til en samlet strategi og en tre-årig handlingsplan for iværksættelse af en megasatsning på fødevareområdet. Handlingsplanen beskriver tre overordnede initiativer: INNOVATION, DIFFERENTIERING og KOMPETENCE. Initiativerne skal samlet medvirke til at øge innovationskraften inden for fødevareerhvervet, øge fødevarevirksomheders værditilvækst og konkurrenceevne samt sikre, at viden omsættes til nye forretningskoncepter og produkter. Der nedsættes et fødevareråd, der skal bistå Vækstforum med faglig sparring i forhold til udmøntningen af strategien og handlingsplanen.

 

Handlingsplanen 2009-2011 har et bruttobudget på 122 mio. kr. over en tre-årig periode, hvoraf der er budgetteret med 31,24 mio. kr. af Regionsrådets midler til erhvervsudvikling og 41,79 mio. kr. fra EU's Regionalfond.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres 5,41 mio. kr. i 2009, 12,64 mio. kr. 2010 og 13,19 mio. kr. i 2011, i alt 31,24 mio. kr., til udmøntning af den udarbejdede strategi og handlingsplan 2009 - 2011 for en megasatsning på fødevareområdet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet tiltrådte på sit møde den 10. januar 2007 Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi for 2007 – 2009 og tog i samme forbindelse den tilknyttede handlingsplan for 2007 – 2008 til efterretning. Det fremgår af handlingsplanen, at der vil blive iværksat en megasatsning, der tager udgangspunkt i styrkepositioner og udviklingspotentialer på fødevareområdet i Region Midtjylland. Regionsrådet vedtog på sit møde den 20. juni 2007, efter indstilling fra Vækstforum, at bevilge 1,5 mio. kr. til forberedelsen af megasatsningen. Den 12. marts 2008 vedtog Regionsrådet en tillægsbevilling til megasatsningens forprojekt på 500.000 kr. til udarbejdelse af en analyse af erhvervspotentialet i fødevarer til storkøkkener.

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 26. januar 2009 at indstille til Regionsrådet, at der til udmøntningen af den i forprojektet udarbejdede Strategi og handlingsplan 2009-2011 for megasatsningen reserveres 31,24 mio. kr. af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling.

 

Med ca. 11.500 fødevarerelaterede virksomheder, heraf flere af landets største, og en overrepræsentation af videnmiljøer inden for fødevareområdet set i forhold til resten af landet, er den regionale fødevaresektor godt rustet til imødegå de mange udfordringer og drage nytte af de mange muligheder, som kendetegner det globale fødevaremarked i disse år. En stigende international konkurrence på traditionelle basisfødevarer rejser dog behovet for en højere grad af innovation og produktdifferentiering i den danske fødevareproduktion. En central erhvervspolitisk udfordring er således at udbygge vidensamarbejdet mellem aktørerne i fødevaresektoren, ikke mindst mellem og på tværs af videninstitutioner og virksomheder. Det kræver, at virksomhederne er innovationsparate, og at de har de rette kompetencer til at indgå i sådanne samarbejder.

 

Strategi og handlingsplan

I forbindelse med igangsættelsen af forprojektet for megasatsningen blev der nedsat en arbejdsgruppe med eksperter på området. Ekspertarbejdsgruppen beskrev i forprojektets første del (2. halvår 2007) en vision: "Klog hverdagsmad som sund forretning" og fire overordnede indsatsområder for megasatsningen på fødevareområdet. I forprojektets anden del (første halvår 2008) blev der i fire faglige udviklingsgrupper udarbejdet forslag til konkrete initiativer under megasatsningen på fødevareområdet. Ekspertarbejdsgruppen fungerede i forprojektets anden del som styregruppe for udviklingsgruppernes arbejde og udarbejdelsen af en strategi og handlingsplan.

 

Ud over deltagerne i ekspertarbejdsgruppen og udviklingsgrupperne har en lang række eksperter fra hele landet været involveret i forprojektet, bl.a. i et ekspertpanel, som har bistået ekspertarbejdsgruppens/styregruppens udviklingsarbejde. I alt har ca. 100 fødevareeksperter bidraget aktivt til udviklingen af den strategi og handlingsplan for megasatsningen på fødevareområdet, som blev godkendt af Vækstforum på mødet den 24. november 2008. Det strategiske mål for megasatsningen er, at "Region Midtjylland skal være et førende internationalt innovationsmiljø for klog hverdagsmad".

 

Strategi og Handlingsplan 2009 - 2011 for megasatsningen på fødevareområdet beskriver initiativer i 2009, der vil være omfattet af Vækstforums Handlingsplan for 2009. Megasatsningsinitiativerne i 2010 - 2011 vil være omfattet af Vækstforums fremtidige handlingsplaner efter 2009. Strategi og Handlingsplan 2009 - 2011 er vedlagt som bilag.

 

Handlingsplanen beskriver regionale erhvervsudviklingsinitiativer, der skal medvirke til at styrke det regionale fødevareerhvervs innovationsevne og øge værditilvæksten i virksomhederne. Strategien og handlingsplanen har primært fokus på fødevareinnovation og forudsætningerne herfor. Det handler således om:

 

Udvikling af viden og koncepter for fødevareinnovation

 • Udvikling af nye produktioner af højværdi fødevareprodukter
 • Udvikling af fødevarevirksomheders innovationskompetence

Langsigtede mål:

 • At opbygge en tradition for samarbejde mellem regionens fødevarevirksomheder og det internationale videnmiljø.
 • At udvikle innovationskraften i Region Midtjyllands fødevaresektor til en international spidskompetence.
 • At øge innovationskompetencerne i de midtjyske fødevarevirksomheder.
 • At sikre en kompetent arbejdskraft til regionens fødevareerhverv.

Mål for 2009-11:

 • At der etableres mindst tre nye, innovative samarbejdsalliancer med deltagelse af virksomheder og videninstitutioner. F.eks. i form af innovationsnetværk, forretningsbaserede netværk, klyngesamarbejder eller innovationskonsortier.
 • At 40 fødevarevirksomheder indgår i nye udviklings- eller forskningssamarbejder med videninstitutioner, f.eks. i form af PhD-projekter.
 • At der udvikles 3 nye metoder til fødevareinnovation.
 • At der udvikles 20 nye produkter, processer eller forretningskoncepter gennem innovative samarbejder.
 • At der udvikles et nyt rådgivningskoncept med fokus på værdikæder.
 • At der skabes overblik over udbud og efterspørgsel for fødevareuddannelserne.

Handlingsplanen bygger på megasatsningens vision: ”Klog hverdagsmad som sund forretning”. Visionen udfoldes i det strategiske mål: "Region Midtjylland skal være et førende internationalt innovationsmiljø for klog hverdagsmad" og tre overordnede initiativer: INNOVATION, DIFFERENTIERING og KOMPETENCE.

 

INNOVATION

Formålet med initiativet er at skabe øget innovation i fødevarebranchen ved at udvikle, afprøve og dokumentere nye metoder og samarbejdsrelationer. Under initiativet skal der udvikles og etableres en udviklingsplatform for fødevareinnovation i Region Midtjylland med deltagelse af videninstitutioner, fødevarevirksomheder, brugere og kreative kræfter. Initiativet gennemføres af et bredt sammensat konsortium, hvis primære opgaver bliver:

 • Udvikling og gennemførelse af eksperimenterende innovationsprojekter
 • Deltagelse i og formidling af internationale samarbejder og udviklingsprojekter med fokus på fødevareinnovation
 • Iværksættelse af PhD-projekter (samfinansierede og/eller erhervs-PhD)
 • Dokumentation og videnopsamling
 • Formidling og kommunikation
 • Kurser og workshops om fødevareinnovation for fødevarevirksomheder

Med initiativet vil der blive skabt en række konkrete innovationer inden for fødevaresektoren samt et solidt erfarings- og beslutningsgrundlag for, hvordan der fremadrettet kan skabes et internationalt innovationsmiljø for klog hverdagsmad i Region Midtjylland.

 

DIFFERENTIERING

Med initiativet iværksættes en udviklingspulje, der skal understøtte virksomhedsbaserede udviklingsprojekter, som kan medvirke til at bane vejen for produktion og afsætning af nye højkvalitets- og højværdiprodukter fra de regionale fødevarevirksomheder. Projekterne skal arbejde med specifikke udfordringer og problemstillinger i processen fra jord/hav til bord, eksempelvis:

 • Konceptudvikling for produktion af differentierede fødevareprodukter
 • Råvareselektion/optimering
 • Udvikling af produktionsteknologi og procesudstyr
 • Emballering
 • Sporbarhed og dokumentation
 • Logistik og distribution
 • Afsætning

Der forventes igangsat 4-8 udviklingsprojekter pr. år via udviklingspuljen. Initiativet retter sig mod samarbejder mellem flere små og mellemstore fødevarevirksomheder og videninstitutioner.

 

KOMPETENCE

Formålet med initiativet er at understøtte udviklingen af små og mellemstore fødevarevirksomheders innovationskompetencer. Initiativet skal videreudvikle og supplere de eksisterende regionale erhvervsfremmeinitiativer med henblik på de specielle udfordringer, som fødevarebranchens virksomheder møder. KOMPETENCE består af tre delinitiativer:

 • Etablering af nye innovative samarbejdsalliancer med deltagelse af virksomheder og videninstitutioner.
 • Specialiseret vejledning og rådgivning til små og mellemstore fødevarevirksomheder.
 • Afdækning af fødevarevirksomheders kompetencebehov og udbuddet af fødevareuddannelser. På baggrund af analysen vil der som pilotprojekt blive iværksat aktiviteter, der skal medvirke til at skabe en mere sammenhængende uddannelsesstruktur for den økologiske sektor.

Initiativerne under KOMPETENCE vil i videst muligt omfang gøre brug af og blive koordineret med Vækstforums øvrige erhvervsudviklingsinitiativer, eksempelvis VÆKSTmidt og KLYNGEmidt.

 

Handlingsplanens initiativer gennemføres af eksterne aktører. Den samlede indsats sendes i udbud til et eller flere konsortier.

Der vil i forbindelse med iværksættelsen af megasatsningen blive nedsat et fødevareråd, der skal bistå Vækstforum med faglig sparring. Kommissoriet for fødevarerådet, vedtaget af Vækstforum den 26. januar 2009, er vedlagt som bilag.

 

Økonomi

Budget

2009

2010

2011

I alt

INNOVATION

9,20

24,95

27,35

61,50

DIFFERENTIERING

3,00

16,00

17,00

36,00

KOMPETENCE

4,50

10,00

10,00

24,50

I alt

16,70

50,95

54,35

122,00

 

Finansieringsplan

2009

2010

2011

I alt

Region Midtjylland

5,41

12,64

13,19

31,24

EU, Regionalfond

6,14

17,15

18,50

41,79

Virksomheder

5,15

18,16

19,66

42,97

Universiteter/Forsknings- og Innovationsstyrelsen

0,00

3,00

3,00

6,00

I alt

16,70

50,95

54,35

122,00

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-57-07

19. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til landdistriktsudvikling

Resume

Vækstforum har udvalgt et landsbyområde, der indstilles til at modtage Region Midtjyllands landsbypris 2008 og modelprojekter for landsbyfornyelse og profilering af landdistrikterne.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til landdistriktsudvikling, bevilges 150.000 kr. til Idom-Råsted som modtager af Region Midtjyllands landsbypris 2008,

 

at der bevilges 519.000 kr. til Projekt Faster Andelsmejeri og 1 mio. kr. til Projekt Glyngøre, Durup og Nautrup som modelprojekter for landsbyfornyelse, og

 

at der bevilges 900.000 kr. til Projekt Vestjyske fødevarer, under de i sagsfremstillingen anførte forudsætninger, og 100.000 kr. til Projekt "Slip fantasien løs"... Lev dine kreative drømme ud... for profilering af landdistrikterne

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 20. juni 2007, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere 11 mio. kr. af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling til projekter under Landdistriktsudvikling i Vækstforums Handlingsplan 2007-2008.

 

Vækstforum vedtog på sit møde den 26. januar 2009 at indstille til Regionsrådet, at der bevilges i alt 2.669.000 kr. af den oprindelige reservation til modelprojekter og landsbypris som specificeret nedenfor:

 • Idom-Råsted vælges til modtager af Region Midtjyllands landsbypris 2008 på 150.000 kr.
 • Modelprojekter for landsbyfornyelse støttes med regionale midler som følger: Projekt Faster Andelsmejeri støttes med 519.000 kr. Projekt Glyngøre, Durup og Nautrup støttes med 1 mio. kr.
 • Modelprojekter for profilering af landdistrikterne støttes med regionale midler, som følger: Projekt Vestjyske fødevarer og oplevelser støttes med 900.000 kr. under de forudsætninger, som er anført i sagsfremstillingen. Projekt "Slip fantasien løs"... Lev dine kreative drømme ud... støttes med 100.000 kr.

Oversigt over indkomne forslag til landsbyprisen for 2008, vinderforslaget Idom-Råsted samt notat med resumé og vurdering af modelprojekterne er vedlagt som bilag.

 

Region Midtjyllands landsbypris 2008

De 18 lokale aktionsgrupper, LAG-er, i regionen, som varetager udvikling i lokalområder efter landdistriktsprogrammet var inviteret til at komme med forslag til modtager af Region Midtjyllands landsbypris 2008 og der indkom 12 forslag.      

 

Vækstforum har valgt Idom-Råsted til modtager af Region Midtjyllands landsbypris 2008 ud fra vurderinger af hvilket lokalområde, der samlet giver den bedst opfyldelse af kriterierne i invitationen til LAG-erne til at komme med forslag til modtager af landsbyprisen. Kriterierne er:

 • Engagement og samarbejde.
 • Fastholdelse og fremgang i befolkning.
 • Nye arbejdspladser.
 • Markante projekter.
 • Resultater af indsatsen.

Modelprojekter landsbyfornyelse

Der er indkommet følgende to projekter, som Vækstforum indstiller til tilskud:

 

Faster Andelsmejeri: Projektet omfatter renovering og udvikling af det tidligere Faster Andelsmejeri i Astrup i Ringkøbing Skjern Kommune til kultur- og erhvervscenter. Centret skal bl.a. indeholde faciliteter til en række kultur- og udstillingsaktiviteter, flere mindre virksomheder, købmandsbutik m.v. Projektet indstilles til tilskud på 519.000 kr.

 

Glyngøre, Durup og Nautrup: Projektet omfatter fornyelse og udvikling i landsbyerne Glyngøre, Durup og Nautrup i Skive Kommune. Projektet indstilles til tilskud på 1 mio. kr. 

 

Modelprojekter profilering af landdistrikterne

Der er indkommet fem forslag til modelprojekter. I det følgende er alene omtalt de to forslag Vækstforum indstiller til tilskud:

 

Vestjyske fødevarer og oplevelser: Projektet vedrører en række samarbejdsaktiviteter mellem fødevareproducenter, attraktioner, overnatnings- og spisesteder. Aktiviteterne bidrager til markedsføring og profilering af Vestjylland. Projektet indstilles til tilskud på 900.000 kr. 

 

"Slip fantasien løs"... Lev dine kreative drømme ud...: Projektet omfatter udvikling af cirkusfabrikken til et kulturelt kraftcenter i Salling og en attraktion for lokale og turister. Projektet indstilles til tilskud på 100.000 kr.  

 

De nærmere betingelser for projekternes gennemførelse og for udbetaling af de regionale midler fastlægges i en resultatkontrakt med projektholderne.  

 

Oversigt over reservationer og indstillede bevillinger:

Projekt

Reservation

Indstillet bevilling

Rest reservation

Landsbyfornyelse

2,5

1,669

0,831

Profilering

  2,5

1,000

1,500

I alt

  5,0

2,669

2,331

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-21-18-08

20. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til virksomhedsudviklingsprogram 2009 - 2011

Resume

Væksthus Midtjylland ansøger om medfinansiering af et nyt program: VÆKSTmidt accelerator 2009 - 2011. Programmet er målrettet internationalt orienterede virksomheder, der skaber vækst og arbejdspladser i Midtjylland. Målet med vækstpakken er, at flere virksomheder med internationalt vækstpotentiale udvikler klare markeds- og vækststrategier, opbygger internationale netværk og accelererer international vækst og konkurrenceevne via bedre adgang til rådgivning og kapital.

 

Ud af en økonomisk ramme på 109,5 mio. kr. ansøges om 14,3 mio. kr. fra Regionsrådets erhvervsudviklingsmidler og 28,8 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond. Vækstfonden og de deltagende virksomheder forudsættes at bidrage med hhv. 30 mio. kr. og 24 mio. kr.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 4,1 mio. kr. i 2009, 5,1 mio. kr. i 2010 og 5,1 mio. kr. i 2011, i alt 14,3 mio. kr., til Væksthus Midtjylland til medfinansiering af programmet VÆKSTmidt accelerator 2009 – 2011, idet det forudsættes, at programmet opnår anden medfinansiering som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

I Vækstforums handlingsplan for 2009 er det under indsatsen for iværksætteri og virksomhedsudvikling beskrevet, at der skal iværksættes et nyt virksomhedsudviklingsprogram, der er en videreudvikling og tilpasning af det eksisterende VÆKSTmidt program, der har dokumenteret, at der er stor efterspørgsel efter tilpassede rådgivnings-, netværks- og mentorydelser.

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 26. januar 2009 at godkende det beskrevne projekt som et 3-årigt initiativ med den beskrevne organisering og økonomi, at indstille til Regionsrådet, at der bevilges 4,1 mio. kr. i 2009, 5,1 mio. kr. i 2010 og 5,1 mio. kr. i 2011 af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af programaktiviteter, med en øvrig finansiering på 94,4 mio. kr. fordelt på Vækstfonden, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Den Europæiske Regionalfond, EU KASK samt deltagende SMV og at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der bevilges 28,8 mio. kr. af midlerne fra Den Europæiske Regionalfond til medfinansiering af programaktiviteter.

 

Et nyt VÆKSTmidt accelerator 2009 - 2011, der vil blive implementeret som led i Vækstforums partnerskabsaftale med staten, har fokus på et sammenhængende rådgivningssystem og en forbedret indsats for nye og mindre virksomheder, der skal sikre, at flere kommer ind i et vækstforløb, samt øge virksomhedernes kendskab til og anvendelse af finansielle instrumenter. Ansøgning fra Væksthus Midtjylland om medfinansiering af programmet VÆKSTmidt accelerator 2009 – 2011 vedlægges som bilag.

 

Bag programmet vil stå et nationalt, regionalt og lokalt dækkende, sammenhængende partnerskab, med Væksthus Midtjylland som operatør, der på baggrund af en lokal screening foretager en specialiseret problemafklaring og vurdering af vækstpotentiale i samarbejde med væsentlige aktører, såsom Vækstfonden, Østjysk innovation, Innovation Midtvest, Teknologisk Institut, Symbion, Danmarks Eksportråd og Connect Denmark. Initiativet ligger i forlængelse af globaliseringsaftalens mål for Danmark som førende vækst og iværksættersamfund i 2015, samt målet i partnerskabsaftalen mellem regeringen og Vækstforuml om et sammenhængende rådgivningssystem med adgang og kendskab til samt anvendelse af kapital.

 

Formålet med VÆKSTmidt accelerator er, at flere virksomheder realiserer et internationalt vækstpotentiale og bliver i stand til at:

 • Udvikle klare markeds- og vækststrategier
 • Opbygge internationale netværk
 • Accelerere international vækst og konkurrenceevne

Programmets er rettet mod virksomheder i private byerhverv, specielt inden for hovedområderne fremstilling, handel, transport og forretningsservice, med minimum 3 års levetid, der primært afsætter ud af regionen og har et betydeligt direkte eller indirekte eksportpotentiale.

 

Som led i det gennemførte VÆKSTmidt program har Vækstforum nedsat et Advisory Board for programmet for at sikre kvalitet, relevans og regional forankring. Panelet er sammensat af repræsentanter for Dansk Industri, Dansk Erhverv, Håndværksrådet, byggeriets organisationer og arbejdstagerorganisationerne.På baggrund af programerfaringer fra 2007 og 2008 anbefaler advisory boardet, at der iværksættes en forbedret og målrettet, flerårig indsats for perioden 2009-2011, der indeholder:

 • En vækstkapital pakke til mindre virksomheder
 • En rådgivningspakke, der fortsætter succesfulde rådgivnings- og mentorordninger
 • En netværkspakke, der fortsætter succesfulde kollektive vækstforløb
 • Et styrket partnerskab, der omfatter regionale og nationale aktører med centrum i en regional operatør

Væksthus Midtjyllands erfaringer er, at virksomheder præsterer bedre, når der er opsat klare mål for deres udvikling og vækst, og der, via ekstern bistand, kan gennemføres en fokuseret forretningsstrategi på et godt kapitalgrundlag. Derfor anbefales, at VÆKSTmidt accelerator programmet implementeres som en såkaldt vækstpakke, hvor virksomheder efter behov kan vælge ”a la carte” imellem en række skræddersyede ydelser. Som en helt ny facilitet skal tilbydes risikovillig kapital sammen med et acceleratorforløb, der forbereder virksomheden til international vækst. Der er behov for at stille vækstkapital til rådighed, da finanskrisen forværrer etablerede virksomheders muligheder for at tiltrække kapital til vækst fra et privat marked, med baggrund i at en række finansieringskilder, som virksomheder normalt trækker på, herunder fonde og banker, vil tøve med at foretage risikobetonede investeringer.

 

Hovedpunkter i resultatkontrakten er følgende:

 • Væksthuset etablerer et sammenhængende partnerskab mellem lokale, regionale og nationale erhvervsfremmeaktører.
 • Væksthuset gennemfører årligt minimum 300 screeninger, der leder til 170 vækstforløb. Heraf gennemføres minimum 100 individuelle mentor- og rådgivningsforløb, minimum 60 kollektive forløb samt minimum 10 accelerator vækstkapital forløb.
 • Væksthuset screener virksomheder til relevante, virksomhedsrettede ordninger hos erhvervsfremmeaktører i partnerskabet.
 • Væksthuset udarbejder alle relevante dokumenter knyttet til implementering og dokumentation af programmet.
 • Væksthuset ansøger og gennemfører kompetenceudviklingsaktiviteter i samarbejde med partnere, under Interreg 4 programmet.
 • Væksthuset gennemfører som led i programmet markedsføringsaktiviteter, herunder kampagner, workshops og øvrige formidlingsaktiviteter.
 • Væksthuset nedsætter og leder et brugerpanel, der overvåger initiativets fremdrift og kommer med løbende anbefalinger.
 • Der gennemføres effektmålinger af programmet, hvortil der knyttes effektkrav på  5-15% målt på omsætning, eksport eller værditilvækst. Der knyttes et specifikt vækstkrav til hver programfacilitet. Det største effektkrav på 15% årlig vækst stilles til virksomheder, der bevilges acceleratorpakke og vækstkapital. 
 • Der skal foretages en samlet programevaluering af ekstern evaluator.

Til programmet afsættes en samlet økonomiske ramme på 109,5 mio. kr. over en 3 års periode, fordelt med 44,9 mio. kr. til en accelerator vækst-pakke, 44,7 mio. kr. til en vækstpakke med rådgivnings- og mentorydelser, 7,9 mio. kr. til en vækstpakke med kollektive netværksforløb, 7,0 mio. kr. til kompetenceudviklings- aktiviteter samt 5 mio. kr. til programgennemførelse. Det forudsættes, at programaktiviteter finansieres med 30 mio. kr. fra Vækstfonden, 28,8 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond, 24 mio. kr. fra de deltagende virksomheder, 9 mio. kr. fra Erhvervs- og Byggestyrelsen samt 3,5 mio. kr. fra INTERREG 4A midler.

 

Detaljerede juridiske forhold bl.a. vedrørende finansieringen fra Vækstfonden sammen med finansieringen fra EU´s strukturfonde, herunder statsstøttereglerne, kan få indflydelse på detailorganiseringen af initiativerne i programmet. 

 

Økonomi: 

Budget (mio. kr.)

2009

2010

2011

I alt

Accelerator vækstkapitalpakke

15,0

15,0

15,0

44,9

Vækstpakke, rådgivning og mentorydelser

14,9

14,9

14,9

44,7

Vækstpakke, vækstgrupper, netværk

2,6

2,6

2,6

7,9

Kompetenceudvikling, international

1,0

3,0

3,0

7,0

Programgennemførelse

1,7

1,7

1,7

5,0

I alt

35,2

37,2

37,2

109,5

 

 

 

 

 

Finansiering (mio. kr.)

2009

2010

2011

I alt

Region Midtjylland

4,1

5,1

5,1

14,3

EU mål 2 Regionalfond

9,6

9,6

9,6

28,8

Vækstfonden

10,0

10,0

10,0

30,0

Privat medfinansiering (SMV)

8,0

8,0

8,0

24,0

Erhvervs- og Byggestyrelsen

3,0

3,0

3,0

9,0

EU, KASK INTERREG 4A

0,5

1,5

1,5

3,5

I alt

35,2

37,2

37,2

109,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-7-06-V

21. Indstilling fra Vækstforum om bevilling af procesmidler til Fonden Midtjysk Turisme i 2009

Resume

Som led i udviklingen af den regionale turismeindsats afsættes der årligt en ramme for procesmidler til udførelse af konkrete og særlige turismeindsatser i henhold til Vækstforums handlingsplan. Bevillingen af procesmidler 2009 tager afsæt i fire overordnede erhvervspolitiske indsatser: Kompetence, kvalitet, organisation og viden.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 2,6 mio. kr. i 2009 til Fonden Midtjysk Turisme til gennemførelse af konkrete projekter i overenstemmelse med Vækstforums handlingsplan 2009.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 24. okober 2007, efter indstilling fra Vækstforum, at tildele Fonden Midtjysk Turisme en treårig bevilling af basismidler på 2,5 mio. kr. pr. år. Efter indstilling fra Vækstforum bevilgede Regionsrådet på sit møde den 12. december 2007 2,5 mio. kr. i procesmidler i 2008 til løsning af særlige turismeindsatser, der ikke er dækket via bevillingen af basismidler.

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 26. januar 2009 at indstille til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 2,6 mio. kr. i procesmidler i 2009 til Fonden Midtjysk Turisme til gennemførelse af konkrete projekter i overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan.

 

I den indgåede resultatkontrakt for basis- og procesmidler 2008 med Fonden Midtjysk Turisme fremgår det, at procesmidlerne til udførelse af konkrete og særlige turismeindsatser afsættes årligt i henhold til Vækstforums handlingsplan.

 

Vækstforums handlingsplan 2009 peger på udvikling af turismen som et satsområde. Indsatsen består af kvalitets- og kompetenceudvikling, destinationsudvikling samt udvikling af aktiviteter der tager afsæt i en fælles national strategi for udvikling af turismen (VisitDenmark). Hertil kommer en indsats med fokus på videreudvikling af allerede igangsatte initiativer.

 

Med procesmidlerne i 2009 vil Fonden Midtjysk Turisme sætte særligt fokus på 4 overordnede erhvervspolitiske indsatser, der er i overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan 2009 samt med VisitDenmarks fælles strategi for dansk turisme. Ansøgning om procesmidler fra Fonden Midtjysk Turisme er vedlagt.

 

Det drejer sig om følgende erhvervspolitiske indsatser med fokus på turismeudvikling:

 

Kompetenceudvikling

 • Formål: at sikre en professionalisering af turisterhvervet gennem øget fokus på udvikling af forretningsmæssige potentialer og serviceudvikling.
 • Mål: at tiltrække flere værdiskabende gæster, samt at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere i turisterhvervet.

Kvalitetsudvikling

 • Formål: at sikre produkt- og oplevelsesudvikling med fokus på kvalitet, der kan måles sig en international konkurrence.
 • Mål: at tiltrække flere værdiskabende gæster og skabe international synlighed.

Organisationsudvikling

 • Formål: at foretage en evaluering af turismeorganiseringen i Region Midtjylland, for at sikre en model for en bedre facilitering af samarbejde mellem aktørerne i turismen og den brede oplevelsesøkonomi. Samt udarbejde handlingsplan for den herpå følgende proces, der skal sikre udvikling af målrettede forretningsmodeller på tværs af aktører.
 • Mål: at skabe større og mere bæredygtige destinationer samt øge sammenhængen og samarbejdet mellem dem.

Videnplatform

 • Formål: at afdække og opbygge viden til brug for udvikling af turisme- og oplevelsesøkonomien. Herunder opsamling og formidling af viden fra igangsatte aktiviteter / projekter
 • Mål: at omsætte teoretisk viden om markeder og trends til praktik og handling på at skabe nye forretningsmuligheder indenfor turismen- og oplevelsesøkonomien.

I 2009 vil Fonden Midtjysk Turisme sættes fokus på 5 turismefaglige emner under de 4 erhvervspolitiske indsatser. De 5 emner er:

 • Strategisk destinationsudvikling
 • Afsætning / markedsudvikling
 • Turisme information
 • Oplevelsesrum
 • Oplevelses værdikæder – den hele ferieoplevelse

Gennem resultatkontrakten for procesbevillingen fastlægges der hvilke mere konkrete erhvervsudviklingsmæssige effekter og mål, der skal opnås. Fonden Midtjysk Turismes handlingsplan definerer, hvorledes de erhvervspolitiske indsatser indenfor turismeudviklingen udmøntes gennem de turismefaglige emner.

 

Økonomi

 

Budget

Strategisk destinationsudvikling

Afsætning / markedsudvikling

Turisme information

Oplevelsesrum

Oplevelses værdikæder – den hele ferieoplevelse

0,70 mio. kr.

0,50 mio. kr.

0,35 mio. kr.

0,35 mio. kr.

0,70 mio. kr.

I alt

    2,60 mio. kr.

 

Finansieringsplan

Region Midtjylland

2,60 mio. kr.

I alt

    2,60 mio. kr.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-76-7-07

22. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til etablering af Studentervæksthus Århus

Resume

Aarhus Universitet ansøger om midler til etablering af et studentervæksthus ved Aarhus Universitet. Ansøgningen er en del af realiseringen af initiativet "Mere iværksætteri i uddannelser." Studentervæksthuset er et tilbud til studerende, som har en idé, de ønsker at udvikle og gøre til et forretningskoncept. Studentervæksthuset skal bl.a. tilbyde personlig og faglig vejledning, mentoring samt adgang til kontor- og laboratoriefaciliteter. Studentervæksthuset vil være et tilbud til alle studerende fra uddannelsesmiljøerne i Århus på bachelor- og kandidatniveau. Vækstforum indstiller endvidere, at der bevilges midler til Studenterhus Århus, der med sin unikke placering og organisering kan bidrage positivt til at involvere flere studerende med interesse for entrepreneurship.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til Mere iværksætteri i uddannelser, bevilges 1.625 mio. kr. årligt i 2009 og 2010, i alt 3.25 mio. kr.,  til Århus Universitet til etablering af Studentervæksthus Århus og

 

at der indgås en resultatkontrakt med Studenterhus Århus for 2009 og 2010 med en årlig bevilling på 300.000 kr. af  Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 22. august 2007, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere 8 mio. kr. til initiativet Mere iværksætteri i uddannelser.

 

Vækstforum vedtog på sit møde den 26. januar 2009 at godkende Århus Universitet som operatør for etablering af Studentervæksthus Århus, at indstille til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler bevilges 3,25 mio. kr., at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der af EU's Regionalfondsmidler bevilges 3,25 mio. kr. og at Århus Universitet skal sikre, med indgåelse af samarbejdsaftaler, at Studentervæksthuset er synligt hos de videregående uddannelsesinstitutioner i Århus området. Vækstforum vedtog desuden, at indstilletil Regionsrådet, at der indgås en resultatkontrakt med Studenterhus Århus for to år og med en årlig bevilling på 300.000 kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler.

 

Initiativet Mere iværksætteri i uddannelser

Initiativet "Mere Iværksætteri i uddannelser" har til formål at styrke uddannelsesinstitutionernes fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende på især de videregående uddannelser. Indsatsen for at styrke den regionale iværksætterkultur omfatter følgende områder:

 • En styrkelse og en koordinering af indsatsen inden for iværksætteri på især de videregående uddannelser i regionen, herunder udvikling af undervisningsmateriale og undervisningsmetoder og gennemførelse af netværksaktiviteter
 • Etablering af miljøer til idéudvikling og realisering af bæredygtige forretningsidéer – Studentervæksthuse
 • Etablering af et virtuelt miljø til idéudvikling og realisering af bæredygtige forretningsidéer – et virtuelt studentervæksthus

Initiativet er rettet mod ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser.

 

Baggrund

Efter Regionsrådets møde i august 2007 blev der gennemført en ansøgningsrunde, hvor der indkaldtes ansøgninger til initiativets tre indsatsområder. På Regionsrådets møde den 8. januar 2008 bevilgedes midler til Iværksætterakademiet IDEA, Studentervæksthuset ved The Animation Workshop og Det Virtuelle Studentervæksthus.

 

Den 25. september 2007 blev der afholdt informationsmøde om etablering af studentervæksthuse i Århus. Det blev her aftalt, at parterne arbejdede videre med etablering af et konsortium med henblik på udarbejdelse af en fælles ansøgning om etablering af et studentervæksthus i Århus. Det blev efterfølgende aftalt at udsætte ansøgningen som følge af organisationsændringer på Aarhus Universitet omhandlende etablering af Århus Entrepreneurship Centre.

 

Aarhus Universitet har nu indsendt ansøgningen Studentervæksthus Århus. Ansøgningen omfatter etablering af et studentervæksthus i tilknytning til Aarhus Universitet. Studentervæksthuset vil være et tilbud til alle studerende fra uddannelsesmiljøerne i Århus på bachelor- og kandidatniveau. Det er målet, at der skal etableres et miljø, som fokuserer på at tiltrække og udvikle de studerende på tværs af de faglige miljøer. Studentervæksthuset vil overordnet blive tilpasset to målgrupper: Studerende, som ikke nødvendigvis har en bestemt idé, og studerende som allerede har en idé, som de ønsker at udvikle til et forretningskoncept. En del af aktiviteterne vil være målrettet en af de to målgrupper, mens andre vil være for begge. Herudover vil der være en række åbne aktiviteter med det formål at skabe interesse, motivere eller kompetenceudvikle, herunder camps, summerschools og konkurrencer.  

 

Aktiviteterne for de to målgrupper af studerende vil omfatte følgende:

Business Sandbox: Målgruppen er studerende, som ikke nødvendigvis har en bestemt idé, men ønsker at komme igennem en kreativ og innovativ proces, som dels giver mulighed for en personlig afklaring og dels giver kompetencer i at gennemføre en værdiskabende proces. Det primære er at give motiverede studerende mulighed for at komme gennem et forløb, som giver kompetencer og afklaring i forhold til at komme videre med entrepreneurielle aktiviteter.

 

Business Take Off: Målgruppen er her studerende, som allerede har en idé, de ønsker at udvikle til et forretningskoncept. De vil her blive tilbudt en proces, hvor de dels kommer igennem en personlig afklaring, dels får kvalificeret deres idé frem til virksomhedsetablering. Elementer i denne proces vil bl.a. være kompetenceafklaring, udvikling af forretningskoncept og udarbejdelse af forretningsplan. Deltagerne kan få tilknyttet en branchekendt mentor, deltage i netværk, workshops og sidst i processen kan deltagelse i springboards via Connect Denmark være en mulighed. For de studerende, der har behov for værksteds- og laboratoriefaciliteter, vil der være adgang til disse i de involverede uddannelsesmiljøer.

 

Aarhus Universitet vil etablere et samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelser på bachelor- og kandidatniveau. Aarhus Universitet har i forvejen særlig tætte samarbejdsrelationer til Ingeniørhøjskolen og Kaospiloterne, og disse byder i projektet bl.a. ind med følgende elementer: Adgang til værksteds- og laboratoriefaciliteter, coaching, sparring, kurser, netværk m.v. Endvidere vil Aarhus Universitet etablere samarbejde med de regionale erhvervsfremme aktører, bl.a. Væksthus Midtjylland, Østjysk Innovation, Connect Denmark og Incuba Science Park.

 

Studenterhus Århus

Studenterhus Århus blev etableret i 2004 på Århus Havn og er et studenterhus for alle studerende på de videregående uddannelser i Århus. Studenterhuset har til formål at skabe og drive et fælles, tværfagligt, kulturelt og socialt samlingssted for danske og udenlandske studerende i Århus. Studenterhuset har specialiseret sig i aktiviteter indenfor krydsfeltet uddannelse/erhverv/kultur og laver daglige aktiviteter herindenfor. Det er vurderingen, at  Studenterhuset med sin unikke placering og organisering kan bidrage positivt til at involvere flere studerende med interesse for entrepreneurship. Indsatsen vil ske i tæt samarbejde med Studentervæksthus Århus.
 

Økonomi

Aarhus Universitet afholder, ud over nedenstående udgiftsbudget, udgifter for minimum 1 mio. kr., ligesom samarbejdspartnere bidrager med adgang til laboratorie- og værkstedsfaciliteter.

 

 

 

Budget

2009

2010

I alt

Studentervæksthus Århus

3.250

3.250

6.500

 Studenterhus Århus      0,300        0,300        0,600

I alt

3.550

3.550

7.100

 

Finansiering

2009

2010

I alt

Region Midtjylland

1.925

1.925

3.850

EU’s Regionalfond

1.625

1.625

3.250

I alt

3.550

3.550

7.100

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-39-07

23. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning

Resume

Projektet Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning har som formål at udvikle en ny forretningsmodel til udnyttelse af biomasse fra engarealer til energiformål uden at gå på kompromis med fødevareproduktionen. Projektet vil bidrage til at styrke den regionale erhvervsudvikling, øge produktionen af vedvarende energi og til udvikling af kosteffektive virkemidler for kommunerne på natur- og miljøområdet. Projektet understøtter endvidere udvikling af forsøgsbiogasanlægget samt etablering af en ny økologisk forsøgsstation på Aarhus Universitets forskningscenter i Foulum.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til megasatsningen energi og miljø, bevilges 636.000 kr. i 2009, 1.152.000 kr. i 2010, 962.000 kr. i 2011 og 446.000 i 2012, i alt 3.196.000 kr., til Agro Tech til projektet Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 22. august 2007, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere en økonomisk ramme på 23 mio. kr. til udmøntning af en megasatsning inden for energi og miljø, idet beløbet udmøntes efter konkrete indstillinger fra Vækstforum.

 

Efter indstilling fra Vækstforum bevilgede Regionsrådet på sit møde den 16. april 2008 2.702.300 kr. til igangsætning af fem forprojekter under megasatsningen, herunder et forprojekt vedrørende anvendelse af engafgrøder til energiformål. Resultaterne af forprojektet foreligger nu i form af en rapport, der klarlægger og sandsynliggør forretningsidéen. Rapporten kan rekvireres fra administrationen. På baggrund af rapporten besluttede Vækstforum på sit møde den 26. januar 2009 at indstille til Regionsrådet, at der til projektet "Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning" bevilges et tilskud fra megasatsningen Energi og Miljø på 3.196.000kr. af de reserverede regionale midler til erhvervsfremme (636.000 kr. i 2009, 1.152.000 kr. i 2010, 962.000 kr. i 2011 og 446.000 i 2012).

 

Projektet understøtter megasatsningen på energi og miljø, specifikt indsatsområdet ”Samspil mellem energi og miljø". Projektet understøttes af den nyligt udgivne rapport fra Fødevareministeriet om virkemidler til reduktion af drivhusgasser, "Landbrug og Klima". Partnere i projektet er  Agro Tech, LandboMidtØst/Økologirådgivning Midtjylland, Aarhus Universitet-DJF, Natur & Landbrug, Dansk Landbrugsrådgivning - Landscenteret, Økologisk Landsforening, Planenergi, Viborg Kommune, Tange Frilandsgartneri, Xergi m.fl. Agro Tech vil være ansvarlig bevillingsmodtager. Ansøgning af 1.12.2008 fra Agro Tech vedlægges som bilag.

 

Formålet med projekt "Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning" er i stor skala at demonstrere, hvordan effektiv udnyttelse af biomasse fra engarealer kan udvikles til en ny bæredygtig forretningsmodel, der kombinerer samproduktion af vedvarende energi og økologisk gødning med naturpleje og miljøbeskyttelse. Målet er, at forretningsmodellen vil skabe erhvervsudvikling for regionens virksomheder på området og for tilknyttede erhverv. 

 

Det er målet, at mellem 500 og 1.000 ha engarealer i Nørreådalen mellem Randers og Viborg vil indgå i projektet. På dette grundlag forventes en årlig produktion af 100 TJ vedvarende energi i form af biogas (til sammenligning bruger 100 husstande årligt ca. 6 TJ i energi til varme) og 9.500 - 19.000 tons økologisk gødning, som vil mindske de økologiske landmænds behov for anvendelse af konventionel husdyrgødning. Der er således tale om en betydelig mængde næringsstoffer, som samtidig fjernes fra vandmiljøet. Dertil kommer en række afledte positive effekter på plante-, fugleliv og landskabet, ved at engarealer afhøstes og derved holdes lysåbne.  

 

Projektet er det første af sin art og vil derfor have stor erhvervsmæssig og samfundsøkonomisk betydning ved at fungere som rollemodel for kommende projekter. Projektet bidrager til erhvervsudvikling i flere relaterede forretningsområder, såsom energisektoren, entreprenører, producenter af teknologi, økologisektoren mv. Dertil kommer, at projektet har strategisk interesse i forhold til kommunernes forpligtelser på natur- og miljøområdet, og at det understøtter udvikling af forsøgsbiogasanlægget samt etablering af en ny økologisk forsøgsstation på Aarhus Universitets forskningscenter i Foulum.

 

I projektet ønskes der støtte til organisering og projektledelse, således at demonstrationsprojektet gennemføres hensigtsmæssigt, lodsejerne organiseres, og leverancen af biomasse til produktion af biogas og økologisk gødning sikres. Forretningsmodellens bæredygtighed skal dokumenteres i forhold til økonomi, energi- og drivhusbalance samt miljøforhold. Som et væsentlig element i projektet skal viden og resultater løbende formidles.

 

Økonomi

Budget (i 1000 kr.)

2009

2010

2011

2012

I alt

Organisering 

588

969

862

481

2.900

Dokumentation

909

1.713

1.219

415

4.256

Formidling

129

261

358

226

974

Etablering af økologisk biogasreaktor*

0

6.000

0

0

6.000

I alt

1.626

8.943

2.439

1.122

14.130

 

Finansiering (i 1000 kr.)

2009

2010

2011

2012

I alt

Region Midtjylland                           

636

1.152

962

446

3.196

EU's Kattegat-Skagerak-program 

636

4.152

962

446

6.196

Projektpartnere, egenfinansiering     

353

640

516

229

1.738

Aarhus Universitet, egenfinansiering

af økologisk biogasreaktor

0

3.000

0

0

3.000

I alt

1.625

8.944

2.440

1.121

14.130

*) Region Midtjylland bidrager ikke til medfinansiering af anlægsomkostninger

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anne Marie Touborg og Bente Nielsen tog forbehold.

 

Bent Hansen og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-39-07

24. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme arealer

Resume

Projektet Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme arealer har som formål at udvikle en ny forretningsmodel for udnyttelse af biomasse fra pil til energiformål uden at gå på kompromis med fødevareproduktionen. Projektet vil bidrage til at styrke den regionale erhvervsudvikling, øge produktionen af vedvarende energi og til udvikling af kosteffektive virkemidler for kommunerne på natur- og miljøområdet.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til megasatsningen energi og miljø, bevilges 905.000 kr. i 2009, 735.000 kr. i 2010, 752.000 kr. i 2011 og 771.000 kr. i 2012, i alt 3.162.000 kr., til Agro Tech  til projektet Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme arealer.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 22. august 2007, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere en økonomisk ramme på 23 mio. kr. til udmøntning af en megasatsning inden for energi og miljø, idet beløbet udmøntes efter konkrete indstillinger fra Vækstforum.

 

Efter indstilling fra Vækstforum bevilgede Regionsrådet på sit møde den 16. april 2008 2.702.300 kr. til igangsætning af fem forprojekter under megasatsningen, herunder et forprojekt vedrørende anvendelse af pil til energiformål. Resultaterne af forprojektet foreligger nu i form af en rapport, der klarlægger og sandsynliggør forretningsidéen. Rapporten kan rekvireres fra administrationen. På baggrund af rapporten besluttede Vækstforum på sit møde den 26. januar 2009  at indstille til Regionsrådet, at der til projektet "Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme arealer" bevilges et tilskud fra megasatsning Energi og Miljø på 3.162.000kr. af de reserverede regionale erhvervsudviklingsmidler (827.000 kr. i 2009, 939.000 kr. i 2010, 939.000 kr. i 2011 og 390.000 kr. i 2012).

 

Partnere i projektet er  Agro Tech, Vestjysk Landboforening, Aarhus Universitet – DJF, Dansk Landbrugsrådgivning – Landscentret, Københavns Universitet, Holstebro Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune, HedeDanmark og Dansk Fjernvarmes Projektselskab. Hertil kommer repræsentanter for deltagende lodsejere. Agro Tech vil være ansvarlig bevillingsmodtager. Ansøgning af 16.12.2008 fra Agro Tech vedlægges som bilag.

 

Formålet med projektet er at kombinere energiproduktion med vandmiljøbeskyttelse for herved at udvikle en helt ny forretningsmodel, som kan skabe erhvervsudvikling for regionens virksomheder. Dette gøres ved at etablere en stor-skala pileproduktion på landbrugsarealer med særlig risiko for udledning af kvælstof til vandmiljøet og med begrænsede alternative anvendelsesmuligheder. Pileproduktionen skal således ikke konkurrere med fødevareproduktionen.

 

Målet er, i oplandene til Ringkøbing og Nissum Fjorde, at etablere omkring 1.500 ha med pil i perioden 2009-2012, svarende til en årlig produktion på op til 250 TJ vedvarende energi (til sammenligning bruger 100 husstande årligt ca. 6 TJ i energi til varme). Herved kan produceres en væsentlig del af det brændsel, som anvendes lokalt i varmeværker m.m. Dertil kommer, at vandmiljøet kan spares for i omegnen af 56 tons kvælstof pr. år i forhold til udledningen, hvis arealerne fortsat var dyrket med enårige afgrøder. Piledyrkning kan blive et vigtigt og omkostningseffektivt redskab for kommunerne i relation til deres forpligtelser på miljøområdet.

 

Da det er første gang, at der i Danmark etableres så stort et pileareal i et koncentreret område, ventes projektet at kunne fungere som rollemodel for en national opskalering. Projektet vil bidrage til erhvervsudvikling i flere relaterede forretningsområder, såsom landbruget, energisektoren, entreprenører, producenter af teknologi mv.

 

I projektet ønskes der støtte til organisering og projektledelse, således at demonstrationsprojektet gennemføres hensigtsmæssigt, lodsejerne organiseres og afsætning af biomassen sikres. Forretningsmodellens bæredygtighed skal udvikles og dokumenteres i forhold til økonomi, energiproduktion og miljø- og landskabsmæssige forhold. Endelig skal projektets resultater og erfaringer løbendede formidles.

 

Økonomi

Budget (i 1000 kr.) 2009 2010 2011 2012

I alt

Organisering                                       

827

939

939

390

3.095

Dokumentation

1.404

764

768

1.328

4.264

Formidling

173

243

285

391

1.093

Etablering af pil*

4.500

4.500

4.500

0

13.500

I alt

6.904

6.447

6.493

2.109

21.952

 

Finansiering (i 1000 kr.) 

2009 2010 2011 2012

I alt

Region Midtjylland                           

905

735

752

771

3.162

EU's Kattegat-Skagerak-program        

905

735

752

771

3.162

Projektpartnere, egenfinansiering     

594

477

490

567

2.128

FødevareErhverv, tilskud til etabl. af pil

1.851

1.851

1.851

0

5.553

Lodsejere, egenfinansiering af etabl. af pil

2.649

2.649

2.649

0

7.947

I alt

6.904

6.447

6.493

2.109

21.952

* Region Midtjylland bidrager ikke til etablering af pil
 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anne Marie Touborg og Bente Nielsen tog forbehold.

 

Bent Hansen og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-1-09

25. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udvikling af base for innovationsnetværk inden for brintteknologi

Resume

HIRC (Hydrogen Innovation & Research Center) har i 2008 ansøgt Forsknings- og Innovationsstyrelsen om tilskud til et innovationsnetværk inden for brint og brændselsceller. HIRC har fået afslag på denne ansøgning. Med henblik på at søge Forsknings- og Innovationsstyrelsen igen i 2011 ansøger HIRC nu om 750.000 kr. for hvert af årene 2009 og 2010 til at færdigudvikle en base for et nationalt innovationsnetværk inden for brint og brændselsceller.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 750.000 kr. i 2009 og 750.000 kr. i 2010 til HIRC (Hydrogen Innovation & Research Center) til udvikling af base for innovationsnetværk inden for brintteknologi, idet det indarbejdes i resultatkontrakten med HIRC, at der i december 2009 forelægges en midtvejsevaluering med udgangspunkt i de forudsatte aktiviteter.

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på sit møde den 26. januar 2009 at indstille til Regionsrådet, at der til ”Udvikling af base for innovationsnetværk inden for brintteknologi” bevilges 1,5 mio. kr. af de regionale erhvervsfremmemidler for 2009 (750.000 kr.) og 2010 (750.000 kr.), dog således at der forelægges en midtvejsevaluering i december 2009 med udgangspunkt i de forudsatte aktiviteter, og at det indarbejdes som en del af resultatkontrakten.

 

Baggrunden for ansøgningen fra HIRC (Hydrogen Innovation & Research Center) er, at HIRC i september 2008 ansøgte Forsknings- og Innovationsstyrelsen om tilskud til et innovationsnetværk for brint og brændselsceller. Den 10. november 2008 meddelte styrelsen HIRC, at ansøgningen ikke blev imødekommet. Næste ansøgningsrunde for ansøgning om innovationsnetværk til styrelsen er i 2011.

 

HIRC har fremsendt ansøgning til Vækstforum om støtte i 2009 og 2010 med det formål at kvalificere HIRC til den kommende ansøgningsrunde hos Forsknings- og Innovationsstyrelsen i 2011. Ansøgning af 7. januar 2009 fra HIRC samt faktablad fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen om programmet for innovationsnetværk vedlægges som bilag.

 

HIRC har i 2009 indledt det forberedende arbejde med henblik på at kunne færdigudvikle basen for et nationalt innovationsnetværk inden for brint og brændselsceller med samarbejde på tværs af regioner og relevante aktører samt i koordinering med det nationale 'Partnerskabet for Brint og Brændselsceller'. Blandt resultaterne af HIRC's hidtidige arbejde anføres i ansøgningen etableringen af 65 fungerende brintsystemer (mikrokraftvarme, nødstrømsanlæg, transport), H2College i Herning, H2LINK Vestjylland, Link 2009, Videnformidling, deltagelse i forskningsprojekter og etablering af netværk, der alle er nærmere beskrevet i ansøgningen.

 

Projektets hovedformål er at forberede og færdigudvikle en base for et nationalt innovationsnetværk, hvortil der i 2011 vil blive søgt midler fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Delmålene for projektet er:

 • Færdigudvikling af minimum ét stort demonstrationsprojekt inden for mikro-kraftvarme i nybyggede passivhuse,
 • Etablering og idriftsætning af minimum 2 storskala demonstrationsprojekter inden for transport,
 • Fremme af kommercielle erhvervsinitiativer og arbejdspladser inden for brintområdet,
 • Etablering af og/eller deltagelse i netværk relateret til følgende områder: a. Danmarks største antal boliger tilkoblet brintbaseret vedvarende energisystem, b. Danmarks største brintby med 150 - 200 énfamiliehuse, c. konkurrencedygtig dansk produktion af elektrolyseanlæg, d. etablering af kommercielle brinttankstationer og etablering af brintinfrastruktur på tværs af Danmark, e. demonstration af brintgaffeltrucks, f. udvikling af erhvervsklynge inden for brintteknologi og g. forskningsprojekter.

Ud over de aktiviteter, der indirekte fremgår af projektets delmål ovenfor, vil der i 2009 - 2010 blive gennemført følgende netværks- og formidlingsaktiviteter:

 • Gennemførelse af 16 informationsseminarer om brint og brændselsceller, herunder 2 med internationalt tilsnit,
 • Deltagelse som indlægsholder på 4 seminarer,
 • Videreførelse af HIRC's Brintdemonstratorium med mindst 2.000 besøgende,
 • Udgivelse af diverse informationsmateriale og redegørelser,
 • Tilknytning af mindst 35 virksomheder, 100 privatpersoner samt 100 studerende til formidlingsaktiviteterne.

Økonomi 

 

Budget

2009

2010

Lønomkostninger

900.000

900.000

Kontorholdsomkostninger

400.000

400.000

Rejseomkostninger

50.000

50.000

Materiale og mindre nyanskaffelser

70.000

70.000

Seminarer og work shops

50.000

50.000

Revisor

30.000

30.000

I alt

1.500.000

1.500.000

 

Finansiering

2009

2010

Region Midtjylland               

750.000

750.000

Herning Kommune

750.000

750.000

I alt

1.500.000

1.500.000

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-0-76-12-07

26. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til tre regionale oplevelsesprojekter

Resume

Regionsrådet har reserveret midler til en formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter. Puljen har været udbudt med 2 prækvalifikationsrunder i 2007. Et ekspertpanel prækvalificerede 20 projekter, hvoraf Regionsrådet efterfølgende har bevilget midler til 17 projekter. Der forelægges nu ansøgninger fra Netværk Limfjorden, Kystcentret i Thyborøn og DIALOG09 i Århus.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til reginale oplevelsesprojekter, bevilges 112.500 kr. i hvert af årene 2009, 2010, 2011 og 2012, i alt 450.000 kr., til Netværk Limfjorden til aktiviteter i forbindelse med handleplan "Netværk Limfjorden - på vej mod 2010,"

 

at der bevilges 500.000 kr. i 2009 til Kystcentret i Thyborøn til udvikling af forretningskoncept, og

 

at der bevilges 1 mio. kr. i 2009 til DIALOG09, fordelt med 500.000 kr. til projektet ”100 Places to Remember Before They Disappear,” 100.000 kr. til projektet "Gør byen større og verden mindre" (Et Bud på Fremtidens By/Århus) samt 400.000 kr. til projektet "The Global Dialogue Prize 09."

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 20. juni 2007, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere midler til en formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter. På møder den 18. februar 2008, den 21. maj 2008 og den 18. juni 2008 bevilgede Regionsrådet, efter indstillinger fra Vækstforum, midler fra puljen til en række projekter.

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 26. januar 2009 at indstille til Regionsrådet, at der der fra puljen bevilges 500.000 kr. til Kystcentret i Thyborøn af regionens erhvervsudviklingsmidler i 2009 til udviklingsaktiviteter, at der bevilges 1 mio. kr. til DIALOG09 i 2009, fordelt med  500.000 kr. til projektet ”100 Places to Remember Before They Disappear”, 100.000 kr. til projektet "Gør byen større og verden mindre" (Et Bud på Fremtidens By/Århus) samt 400.000 kr. til projektet "The Global Dialogue Prize 09" og at der bevilges 450.000 kr. til Netværk Limfjorden, fordelt med 112.500 kr. i hvert af årene 2009, 2010, 2011 og 2012.

 

Puljen til regionale oplevelsesprojekter blev udbudt i to prækvalifikationsrunder i 2007. Der indkom ca. 100 projektforslag, hvoraf det nedsatte ekspertpanel prækvalificerede 20 projekter, der blev anmodet om at udarbejde egentlige ansøgninger. Der er efterfølgende bevilget tilskud til 17 projekter inden for en økonomisk ramme på 24 mio. kr. af Regionsrådets erhvervsudviklingsmidler og 11 mio. kr. fra EU’s Regionalfond.

 

Der forelægges nu yderligere tre ansøgninger. Det drejer sig om udvikling af Netværk Limfjorden, en analyse af mulighederne for udvikling af Kystcentret i Thyborøn og udvikling af projektet DIALOG09.

 

Netværk Limfjorden.

Netværk Limfjorden har ansøgt om 1,2 mio. kr. til gennemførelse af handleplan "Netværk Limfjorden - på vej mod 2010" i internationalt samarbejde under Interreg III B Nordsø-programmet. Målet med projektet er at gennemføre en koordineret indsats, der sætter fokus på havnene som modtagerapparat, samt oplevelser på og ved fjorden. Endvidere skal der ske en videreudvikling af sammenhængende og bookbare produkter som f.eks. aktiviteter på og ved fjorden, Limfjordsfortællinger og Snapserute konceptet
. Ansøgning fra Netværk Limfjorden er vedlagt. Projektet forudsættes finansieret delvist fra Regiosnrådets midler afsat til den regionale udviklingsplan, mens midlerne til koordinering og udvikling af Netværk Limfjorden på 450.000 kr. ansøges bevilget som en del af de regionale oplevelsesprojekter.

 

Kystcentret Thyborøn

Kystcentret Thyborøn har ansøgt om 0,5 mio. kr. til udvikling af et forrretningskoncept, der kan være med til at sikre kystcentret en fremtidig udvikling på et bæredygtigt grundlag. Kystcentret Thyborøn vil undersøge og analysere mulighederne for at etablere en Kystpark med udgangspunkt i centret og det nærtliggende Jyllandsakvariet, samt de bevaringsværdige kulturhistoriske mandskabsbygninger og bunkeranlæg.Ansøgning fra Kystcentret Thyborøn er vedlagt. 

 

DIALOG09

DIALOG09 i Århus har ansøgt om i alt 1 mio. kr. til markering og fejring af 100 året for Landsudstillingen i Århus i 1909. DIALOG09 vil gennem en række events markere 100 året. Det samlede beløb på 1 mio. kr. tænkes fordelt på tre projekter. Der søges konkret om 500.000 kr. til udstillingen "100 Places to Remember Before they Disappear", der er et internationalt "awareness-raising" projekt, som gennem enestående billeder konkretiserer de afgørende grunde til, at det er så vigtigt at stoppe klimaforandringerne. Desuden søges der 100.000 kr. til projektet "Et bud på fremtidens by/Århus, der er en udstilling, hvor alle kan få mulighed for at se udviklingsplanerne for hele De Bynære Havnearealer. Endelig søges der om 400.000 kr. til "The Global dialogue Prize 09", der er en pris, som hvert andet år vil blive uddelt for at fremme interkulturel forståelse, idet den uddeles for et enestående bidrag til forskningen og/eller den offentlige debat om tværkulturel værdidiversitet og værdikonflikt. Ansøgning fra DIALOG 09 er vedlagt.

 

Det er administrationens vurdering, at de tre ovennævnte ansøgninger opfylder kriterierne for modtage milder som regionale oplevelsesprojekter samtidig med, at de lever op til de seks overordnede strategiske kriterier i Vækstforums Handlingsplan 2007-2008. 

 

Administrationen har vurderet, at de opstillede kriterier for bevillinger fra puljen til regionale oplevelsesprojekter har medført en god bredde i de prækvalificerede ansøgninger inden for områderne attraktionsudvikling, destinationsudvikling og udvikling af kreative erhverv. Det vurderes, at de af Vækstforum godkendte oplevelsesprojekter er i overensstemmelse med de opstillede kriterier.

 

I Vækstforums Handlingsplan 2007-2008 indgår turisme som et væsentligt element under oplevelsesøkonomi, og det fremgår, at der er tale om et område med gode muligheder for at skabe vækst og udvikling. Det vurderes, at de regionale oplevelsesprojekter er med til at understøtte Handlingsplanen 2007-2008. Med baggrund i arbejdet med de regionale oplevelsesprojekter vurderes det endvidere, at gennemførelse af de tre projekter vil være i overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan for 2009 om videreudvikling af turismen. Det er administrationens vurdering, at oplevelsesprojekterne har et klart erhvervsmæssigt sigte.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-95-07

27. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til videreudvikling af internationale oplevelsesfyrtårne

Resume

Et internationalt oplevelsesfyrtårn skal omsætte regionens viden, kreativitet og udviklingsdynamik inden for oplevelsesøkonomi og regionens styrkepositioner til nye kommercielle forretningsområder. De kommende oplevelsesfyrtårne skal have internationalt potentiale og bygge på et stærkt offentligt-privat samspil.

 

Regionsrådet bevilgede i februar 2008 i alt 9 mio. kr. til 11 konsortier til at undersøge og kortlægge potentialerne for at blive et internationalt oplevelsesfyrtårn. Konsortierne har i oktober 2008 afrapporteret dette arbejde. Seks konsortier har endvidere søgt støtte til videreudvikling af konceptet internationalt oplevelsesfyrtårn.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1 mio. kr. hvert af projekterne "Hedens Colosseum", "Planet Randers" og "Element.Z." til videre bearbejdning af projekterne, herunder inddragelse af ekspertpanelets bemærkninger,

 

at der bevilges 250.000 kr. til videreførelse af projekt "MMEx" i andet regi, og

 

at der bevilges 1,238 mio. kr. i 2009, 1 mio. kr. i 2010 og 1 mio. kr. i 2011, i alt 3,238 mio. kr., til "Havets Hus," idet det forudsættes, at der opnås medfinansiering fra EU’s Regionalfond på 9,8 mio. kr., og at ansøger kan demonstrere mindst 25 % medfinansiering af udviklingsprocessen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 20. februar 2008, efter indstilling fra Vækstforum, at bevilge i alt 9 mio. kr. til 11 konsortier til analyse og forprojekt med det formål at undersøge og kortlægge potentialerne for et internationalt oplevelsesfyrtårn.

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 26. januar 2008 at indstille projekt ”Fængslet” til en foreløbig reservation på 7,5 mio. kr. fra EU´s Mål 2, Regionalfonden, under forudsætning af, at ansøger udarbejder en ny ansøgning, hvor der tages højde for ekspertpanelets bemærkninger, at indstille til Regionsrådet, at der bevilges 1 mio. kr. af de regionale midler til erhvervsudvikling til hvert af projekterne Hedens Colosseum, Planet Randers og Element.Z. til videre bearbejdning af projekterne, herunder inddragelse af ekspertpanelets bemærkninger, at indstille til Regionsrådet, at der bevilges 250.000 kr. af de regionale midler til videreførelse af projekt MMEx i andet regi og at indstille til Regionsrådet at der til Havets Hus bevilges op til 6,5 mio. kr. at de regionale midler til erhvervsudvikling under forudsætning af en senere tilsvarende og evt. højere medfinansiering fra EU’s Mål 2, Regionalfonden, samt under forudsætning af, at ansøger kan demonstrere mindst 25 % medfinansiering af udviklingsprocessen.

 

Vækstforum fandt, at Havets Hus er et godt projekt, som fuldt lever op til kravene, der gælder for den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter. Administrationen har efterfølgende skønnet, at der til projektet kan opnås maksimal EU medfinansiering svarende, til 9,8 mio. kr. fra EU’s Mål 2, Regionalfonden. Den regionale medfinansiering vil således udgøre 3,238 mio. kr. Alt under forudsætning af, at der opnås en yderligere medfinansiering på 6,57 mio. kr.

 

Et internationalt oplevelsesfyrtårn skal omsætte regionens viden, kreativitet og udviklingsdynamik inden for oplevelsesøkonomi og regionens styrkepositioner til nye kommercielle forretningsområder. De kommende oplevelsesfyrtårne skal have internationalt potentiale og bygge på et stærkt offentligt-privat samspil.

 

Arbejdet med udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne løber over fire faser:
 
Fase 1: Udvælgelse af konsortier (januar 2008)
Fase 2: Konsortier gennemfører analyser mv. (primo 2008 - 31. oktober 2008)
Fase 3: Afrapportering på fase 2 analyser og evt. ansøgning om fase 4 finansiering (31. oktober 2008)
Fase 4: Udvikling af oplevelsesfyrtårne (2009-2011)
 
Regionsrådet har, som anført, bevilget i alt 9 mio. kr. til 11 konsortier til at undersøge og kortlægge potentialerne for at blive et internationalt oplevelsesfyrtårn. Det drejer sig om:
 • 1 mio. kr. til Horsens Kommune og Tækker Group til projektet "World of Crime",
 • 1 mio. kr. til Århus Kommune til projektet "Multiarena Århus",
 • 500.000 kr. til Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort til projektet "International videnindsamling",
 • 1 mio. kr. til Midtjyske Museers Udviklingsråd, CAVI, Kulturprinsen, The Animation Workshop, Teater Katapult, TEKNE og Interface til projektet "Midtjysk oplevelsesproduktion",
 • 1 mio. kr. til CAT production ApS og El-museet til at undersøge mulighederne for at etablere en samarbejdsplatform mellem de to projekter -"Vindenergi - et viden- og oplevelsescenter" og "Danmarks Energi Museum",
 • 1 mio. kr. til Herning Kommune og Messecenter Herning A/S til projektet "Hedens Colosseum"
 • 1 mio. kr. til Randers Regnskov til projektet "Planet Randers",
 • 500.000 kr. til Ikast-Brande Kommune, Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande, Visit Herning og Brande Vandrerhjem til projektet "Kilden",
 • 1 mio. kr. til Aarhus Universitet, Kattegatcentret og Norddjurs Kommune til projektet "Havets Hus", og
 • 1 mio. kr. til Ringkøbing Fjord Handels- og TurismeCentret og Ringkøbing-Skjern Kommune til projektet "Stjernen, et oplevelseseksperimentarium ved Ringkøbing Fjord"
Konsortierne har afrapporteret dette arbejde den 31. oktober 2008. Det er ikke alle konsortier, der har ønsket at sende en ansøgning til fase 4. Men nogle af projekterne kan på sigt udvikle sig, så det på et senere tidspunkt vil være relevant med en ny ansøgning. Den viden, som analyser mv. i fase 2 har genereret, vil blive opsamlet i forbindelse med arbejdet med at opbygge en videnplatform inden for oplevelsesøkonomi, jf. Vækstforums Handlingsplan for 2009. 
 
Seks konsortier har i fase 3 søgt støtte til videreudvikling af konceptet internationalt oplevelsesfyrtårn. Det drejer sig om:
 • Den erhvervsdrivende fond "Udviklings- og driftsfonden FÆNGSLET" søger støtte til videreudvikling af "Fængslet" (tidligere "World of Crime")
 • Konsortiet bestående af Midtjyske Museers Udviklingsråd, CAVI - Center for Avanceret Visualisering og Interaktion, The Animation Workshop, TEKNE - netværk for digital kunst, Teater Katapult, Interface - ressourcer for gymnasier og museer, Kulturprinsen og Børnekulturens Udviklingscenter søger støtte til videreudvikling af "MMEx - Meaning Making Experiences" (tidligere "Midtjysk Oplevelsesproduktion")
 • Konsortiet bestående af Herning Kommune og Messecenter Herning A/S søger støtte til "Hedens Colosseum"
 • Den selvejende institution "Randers Regnskov" søger støtte til "Planet Randers"
 • Konsortiet bestående af Aarhus Universitet, Kattegatcentret og Norddjurs Kommune søger støtte til "Havets Hus"
 • Destination Ringkøbing Fjord (et samarbejde mellem Ringkøbing Fjord Handels- og TurismeCentret og Ringkøbing-Skjern Kommune) søger støtte til "Element.Z" (tidligere "Stjernen").
De seks ansøgninger er blevet vurderet af et uvildigt ekspertpanel, som i deres anbefaling til Vækstforum har taget udgangspunkt i de udvælgelseskriterier, der blev opstillet af Vækstforum forud for arbejdets påbegyndelse: Projektets nyhedsværdi, projektets soliditet og projektets videndeling.
 
Projektets nyhedsværdi:
 • Projektet skal sikre etablering af en nyskabende og original idé og koncept, der har en stor markedsmæssig nyskabelse
 • Der skal dokumenteres internationalt udsyn og inddragelse af de rette internationale aktører

Projektets soliditet:

 • Der skal fremlægges et organisatorisk, finansielt og kompetencemæssigt bæredygtigt konsortium bag ansøgningen
 • På baggrund af en detaljeret forretningsplan skal det kunne dokumenteres, at idéen og konceptet er økonomisk bæredygtigt og på sigt vil kunne få en realistisk driftsøkonomi. Det skal ske i form af konkrete analyser, herunder markedsanalyser. Centrale vurderinger skal udarbejdes/verificeres af uafhængige eksperter
 • Der skal præsenteres en arbejdsplan og budget for projektomkostninger i perioden 2009-2011, herunder ekstern privat og offentlig medfinansiering
 • Der skal dokumenteres, at der er indgået klare aftaler af bindende karakter organisatorisk og økonomisk med relevante konsortieparter og samarbejdsparter
Projektets videndeling:
 • For at sikre en bred regional og lokal opbakning til de regionale oplevelsesfyrtårne skal dokumenteres bred inddragelse af regionale og lokale parter, f.eks. kommuner og videninstitutioner
 • Alle relevante lokale, regionale og nationale aktører skal være inddraget i projekter og deres rolle skal dokumenteres

Ud over at se på de ovenstående kriterier har ekspertpanelet også set på ansøgningens samlede indhold og dokumentation og afrapporteringen af fase 2.

 

Et enigt ekspertpanel står bag de foretagne vurderinger. Ekspertpanelet bemærker, at "...ansøgningerne generelt bærer præg af, at de kun i begrænset omfang indeholder tilstrækkelig unikhed og dokumentation til at kunne betragtes som potientielt internationale oplevelsesfyrtårne i forhold til ambitioner, som Vækstforum har opstillet." Ekspertpanelets notat af 17. december 2008 med vurdering af ansøgningerne samt Vækstforums beslutningsnotat af 5. maj 2008 om arbejdet med internationale oplevelsesfyrtårne i 2008 vedlægges. Den korte konklusion af ekspertpanelets vurderinger er:

 • Fægslet: Vil kunne tildeles udviklingsfinansiering, fordi der er tale om en spændende bygning, der har historisk potentiale til at kunne benyttes på en ny og interessant måde.
 • MMEx - Meaning Making Experiences: Bør ikke tildeles udviklingsfinansiering, fordi ansøgningen som helhed ikke lever op til kriterierne for oplevelsesfyrtårne. Der er perspektiver med projektet, som bør forfølges i andet regi.
 • Hedens Colosseum: B ør ikke tildeles udviklingsfinansiering, fordi ansøgningen som helhed ikke lever op til de opstillede kriterier for oplevelsesfyrtårne. Der er en økonomisk soliditet i projektet, men den oplevelsesmæssige dimension bør udfoldes meget mere.
 • Planet Randers: Bør ikke tildeles udviklingsfinansiering, fordi der til trods for et storslået projekt savnes international "reason to go" og økonomisk realisme i muligheden for at gennemføre projektet, både i forhold til besøgsforventninger, driftsøkonomi og finansiering. En økonomisk etapeopdeling med sandsynliggørelse af specielt de indledende etaper vil kunne rette op på dette.
 • Havets Hus: Bør tildeles en meget stor udviklingsfinansiering, fordi der er tale om et unikt koncept, der bygger på oplevelse i kombination med viden og erhverv indtænkt i en interessant global kontekst.
 • Element.Z: Kan  på et senere tidspunkt tildeles en mindre udviklingsfinansiering.

De enkelte ansøgninger er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside på adressen http://www.rm.dk/via20441.html .

 

Ekspertpanelet har ikke vurderet, om projekterne vil kuinne støttes af EU's strukturfonde.  Administrationen har i vedlagte notat af 19. december 2008 vurderet projekternes mulighed for at kunne opnå støtte fra strukturfondene. Ekspertpanelets vurderinger sammenholdt med vurderingen af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede, er grundlag for administrationens indstilling om udviklingsfinansiering til de enkelte projekter. Der skal i denne forbindelse tages et generelt forbehold over for støttemulighederne, idet der i de fleste ansøgninger er en række forhold, som yderligere skal belyses/afklares.

 

De projekter, som Vækstforum beslutter at indstille til udviklingsfinansiering, vil herefter blive bedt om at udarbejde en ansøgning til EU's Regionalfond. Ansøgningsproceduren foregår således i to faser, hvor Vækstforum i første omgang udelukkende indstiller til Regionsrådet om Region Midtjyllands regionale udviklingsmidler. Når ansøgningen til EU's Regionalfond foreligger, skal Vækstforum indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen om medfinansiering fra den Europæiske Regionalfond.

 

Oversigt over medfinansiering fra henholdsvis den Europæiske Regionalfond og de regionale erhvervsudviklingsmidler: 

Projekt

Den Europæiske Regionalfond

De regionale udviklings-midler

Fængslet

7.500.000 kr.*

0 kr.

Meaning Making Experiences (MMEx)

0 kr.

250.000 kr.

Hedens Colosseum

0 kr.

1.000.000 kr.

Planet Randers

0 kr.

1.000.000 kr.

Havets Hus

9.762.000 kr.*

3.238.000 kr.

Element.Z

0 kr.

1.000.000 kr.

I alt

17.262.000 kr.*

6.488.000 Kr.

*Vækstforum reserverer 17.262.000 kr. fra den Europæiske Regionalfond.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1 mio. kr. hvert af projekterne "Hedens Colosseum", "Planet Randers" og "Element.Z." til videre bearbejdning af projekterne, herunder vurdering af ekspertpanelets bemærkninger,

 

at der bevilges 250.000 kr. til videreførelse af projekt "MMEx" i andet regi, og

 

at der bevilges 1,238 mio. kr. i 2009, 1 mio. kr. i 2010 og 1 mio. kr. i 2011, i alt 3,238 mio. kr., til "Havets Hus," idet det forudsættes, at der opnås medfinansiering fra EU’s Regionalfond på 9,8 mio. kr., og at ansøger kan demonstrere mindst 25 % medfinansiering af udviklingsprocessen.

 

Bent Hansen og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-2-76-11-08

28. Indstilling fra Vækstforum om medfinansiering af Interreg IVA Kattegat-Skagerak-projektet "VER-DI- Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling"

Resume

Region Midtjylland har i samarbejde med de kommende danske nationalparker Mols Bjerge og Skjern Å samt tilsvarende partnere fra Norge og Sverige udarbejdet et udkast til ansøgning til Interreg IVA programmet for Kattegat-Skagerrak. Projektets formål er at udvikle nye aktiviteter og produkter i de kommende nationalparker i Danmark og herigennem skabe øget økonomisk udvikling.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling anvendes 150.000 kr. i 2009, 350.000 kr. i 2010 og 2011 og 150.000 kr. i 2012, i alt 1 mio. kr., til Region Midtjyllands deltagelse i et Interreg IVA Kattegat-Skagerak projekt om udvikling af nationalparker (VER-DI).

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på sit møde den 26. januar 2009 at indstille til Regionsrådet, at der bevilges 1 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler fordelt med 150.000 kr. i 2009, 350.000 kr. i henholdsvis 2010 og 2011 og 150.000 kr. i 2012 til medfinansiering af Interreg IVA Kattegat-Skagerak-projektet "VER-DI."

 

I Vækstforums handlingsplan for 2009 indgår oplevelsesøkonomi som et af ni indsatsområder. Målet med indsatsen er at skabe øget vækst og indtjening gennem igangsætning af udviklingsprojekter. I handlingsplanen er der angivet, at "med afsæt i de to kommende nationalparker igangsættes et projekt om nationalparkerne som ressource i bæredygtig regional udvikling, hvor oplevelsesprodukter spiller en væsentlig rolle."

 

Mols Bjerge og Skjern Å blev den 17. januar 2008 udvalgt som nationalparker. Oprettelsesproceduren for Nationalpark Mols Bjerge er sat i gang i foråret 2008, mens oprettelsesproceduren for Nationalpark Skjern Å er sat i gang i efteråret 2008. Som en del af oprettelsesproceduren udarbejder miljøministeren et forslag til en nationalpark i form af et udkast til en bekendtgørelse, der bygger på pilot- og undersøgelsesområdernes projekter. Forslaget til bekendtgørelse skal herefter sendes til debat og høring i mindst fire måneder, hvor lokalbefolkningen og hovedinteressenterne kan give deres mening til kende. Herefter udsteder miljøministeren bekendtgørelsen forudsat, at der er bred lokal opbakning. Når bekendtgørelsen træder i kraft, er nationalparken en realitet.

 

Region Midtjylland har taget initiativ til at udarbejde en ansøgning til Interreg IVA programmet for Kattegat-Skagerrak (KASK) for et projekt, der har det overordnede mål at skabe holdbar økonomisk udvikling i nationalparkområder og "vernområder" i Sverige, Norge og Danmark. I projektudarbejdelsen indgår de forventede kommende partnere i de 3 lande. Fra dansk side indgår de to nationalparker Mols Bjerge og Skjern Å.

Projektbeskrivelse af 9. januar 2009 vedlægges som bilag.

 

Der planlægges indsendt en ansøgning til KASK sekretariatet til den kommende ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 17. marts 2009. De deltagende parters medfinansiering - herunder Region Midtjyllands - skal være afklaret, inden indlevering af ansøgningen. Den endelige projektansøgning er under udarbejdelse, hvilket betyder, at endeligt indhold, finansiering m.m. ikke er afklaret. Såfremt ansøgningen godkendes, vil projektet kunne starte efter sommerferien 2009.

 

Projekts mål er:

 • at bidrage til en bærekraftig udvikling via øget kompetence, entreprenørskab m.m. blandt næringsdrivende, landbrug, turismeaktører m.fl. i området,
 • at bidrage til at styrke de generelle kompetencer i områderne med fælles nordiske erfaringer, forvaltningsmodeller og værktøjer,
 • at bidrage til etablering af en kundskabsplatform for nye strategier og modeller for forvaltning, virksomhedsudvikling og tilrettelægning, som fremmer en helhedsorienteret og integreret indsats.

Projektets hovedaktiviteter består af 3 aktivitetsområder:

 1. kortlægning og analyse som grundlag for udviklingsaktiviteter
 2. udvikling af nye aktiviter og produkter samt implementering af løsninger bl.a demonstrationsprojekter
 3. formidling og spredning af resultater

Projektets centrale område er udvikling af nye aktiviteter og produkter i nationalparkområderne og vernområder med det mål at skabe øget beskæftigelse og økonomisk udvikling. Projektet vil resultere i et betydeligt antal konkrete resultater som implementeres i nationapalrkområderne bl.a. gennem demonstrationsprojekter i form af:

 • udvikling og branding af lokale virksomheder og deres produkter,
 • udvikling og afsætning af lokale kvalitetsfødevarer,
 • etablering af netværk for kunsthåndværkere,
 • udvikling af overnatningstilbud,
 • udvikling af nye oplevelsestilbud til lokalbefolkningen og turister,
 • udvikling og afsætning af pakketilbud til turister,
 • udvikling af ny formidlingsteknologi - anvendelse af it-teknologi,
 • forbedret naturvejledning og formidling,
 • udvikling af naturcentre,
 • udvikling af lejrskoleophold for skoler m.m.

Udgangspunktet for udviklingsaktiviterne er at udnytte det potentiale, som findes i de pågældende områder kombineret med deres status som nationalparkområder eller vernområder. Projektet skal, for at kunne støttes af KASK programmet, have en klar grænseoverskridende merværdi, hvilket betyder, at der skal være et klart fælles udbytte af projektet. Projektet retter sig både mod Vækstforums handlingsplans indsats inden for oplevelsesøkonomi og mod udvikling af landdistrikterne i Region Midtjylland, idet de to nationalparkområder begge er beliggende i yderområder i regionen. Projektets modeller for udvikling vil også kunne anvendes i andre naturområder i regionen.

 

I KASK programmet kan kun offentlige aktører modtage EU medfinansiering. Projektet retter sig mod udvikling og forbedring af rammevilkår for små virksomheder i de deltagende områder og skal resultere i en økonomisk udvikling hos områdernes mindre virksomheder. For at projektet kan opnå tilskud fra KASK programmet, skal det have et klart erhvervsperspektiv, da der søges om tilskud under programmets indsatsområde "holdbar økonomisk tilvækst". Projektet har klare erhvervsmæssige effekter.

 

I projektet indgår følgende områder med kommuner nævnt i parentes:

 • Skjern Å Nationalpark (Ringkøbing-Skjern kommune og Herning kommune)
 • Mols Bjerge Nationalpark (Syddjurs kommune)
 • Fegen-området (Falkenberg kommune, Svenljunga kommune og Gislaved kommune)
 • Hallandsåsen (Laholm kommune)
 • Trillamarka (Sigdal kommune, Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune)
 • Hardangervidda (Nore og Uvdal kommune)

Ud over disse områder deltager Region Halland, Buskerud Fylkeskommune og Region Midtjylland aktivt i møder og projektudarbejdelsen. Der er indtil nu holdt 3 fællesmøder med alle partnere for at afklare projektets indhold, økonomi, organisering m.m.

 

Projektets endelige budget og finansieringsplan er pt. under udarbejdelse, idet der stadig pågår afklaringer af projektets indhold.

 

Der forventes et samlet budget for projektet på ca. 2 mio. euro, hvoraf halvdelen finansieres via EU programmet. Den resterende halvdel finansieres via de deltagende personers tidsforbrug og kontant medfinansiering fra de deltagende parter. Der arbejdes med, at Buskerud Fylkeskommune og Region Midtjylland hver bidrager med en finansiering for de 3 år på ca. 1 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-31-06-V

29. Orientering om status december 2008 for indførelse af pakkeforløb på kræftområdet

Resume

Der er udarbejdet ny status over hospitalernes implementering af pakkeforløbene på kræftområdet, pr. 1. december 2008. Status indgår samtidig i Danske Regioners nationale status over området. Det fremgår, at hospitalerne med enkelte undtagelser indfaser pakkeforløbene i overensstemmelse med den nationale tidsplan. Det generelle billede er, at de opstillede forløbstider for at påbegynde og gennemføre udredning, udføre kirurgisk behandling og kemobehandling forløber efter de opstillede tidsnormer eller med få dages overskridelse af disse.

 

Den væsentligste afvigelse herfra er fortsat tarmkræftudredningen på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Her forventes der dog forbedringer i løbet af de første måneder af 2009. Derudover er brystkræftområdet presset, og pakkerne vedrørende blodkræft og kræft i urinvejene er endnu ikke fuldt implementeret.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har i begyndelsen af januar måned 2009 udarbejdet vedlagte statusskema for hospitalernes implementering af pakkeforløbene på kræftområdet pr. 1. december 2008 omfattende kræftområderne: Hoved-hals, Bryst, Tarm, Lunge, Gynækologi, Hæmatologi, Blære, Nyre, Modermærke og Hjerne. Der er endvidere udarbejdet vedlagte supplerende bemærkninger til status.

 

Status har denne gang en anden udformning end tidligere, idet det vedlagte indberetningsskema samtidigt indgår i Danske Regioners nationale status. Danske Regioner forventer at udarbejde denne form for status, indtil Sundhedsstyrelsens monitoreringssystem (MIS-kræft) i forhold til pakkeforløbene er i fuld drift. Sundhedsstyrelsen forventer at kunne offentliggøre de første data fra MIS-Kræft omkring den 1. marts 2009 for de første pakkeforløb. Derefter forventer Sundhedsstyrelsen i løbet af 2009 at kunne offentliggøre tal fra MIS-Kræft for alle kræftpakker.

 

Administrationen vil fortsat ca. hver anden måned udarbejde en status som denne foreliggende til Regionsrådet, foreløbigt indtil MIS-Kræft er i fuld og stabil drift, og hvor der er kendskab til afrapporteringsformen fra MIS-Kræft.

 

Det fremgår af status, at hospitalerne med enkelte undtagelser løbende indfaser pakkeforløbene i overensstemmelse med den nationale tidsplan. Den 1. november 2008 var der frist for indførelse af pakkeforløb for tre forløb: Kræft i urinvejene, hudkræft og kræft i hjernen og nervesystemet. Der er hermed indført pakkeforløb for ni kræftområder, hvilket efterfølges af yderligere fem kræftområder fra den 1. januar 2009.

 

Hovedhalskræftpakken forløber fortsat tilfredsstillende, og nu er det også blevet muligt at overholde tidsfristerne for den medicinske efterbehandling.

 

Udredningen af brystkræft forløber fortsat tilfredsstillende, og den kirurgiske behandling tilbydes nu atter i henhold til tidsfristerne på Regionshospitalet Viborg. Den manglende brystkræftkirurgiske ekspertise på Hospitalsenhed Vest er ved at blive afhjulpet, idet der nu er ansat én kirurg, og yderligere en kirurg følger fra den 1. februar. Hospitalet er fortsat nødt til at viderevisitere nogle patienter til udredning og behandling på andre hospitaler i regionen og på privat klinik. På Aarhus Universitetshospital, Århus Sygehus er der midlertidige vanskeligheder med at overholde tidsfristen for den kirurgiske behandling på grund af øget patienttilstrømning som følge af mammografiscreeningen og en generel intensivering af udredningen op mod jul.

 

Den medicinske efterbehandling af brystkræft tilbydes rettidigt, mens strålebehandlingen fortsat ikke kan tilbydes inden for pakkeforløbets tidsrammer. I overensstemmelse med de nationale beslutninger tilbydes brystkræftpatienter dog alle tilbud om strålebehandling på andre strålecentre i Danmark eller i udlandet inden for reglerne om de maksimale ventetider på 4 uger.

 

I forhold til tarmkræftpakken er status uændret således, at pakken forløber tilfredsstillende på alle hospitaler bortset fra Aarhus Universitetshospital, Århus Sygehus, der fortsat ikke kan overholde tiderne for udredning på grund af en større ventelistepukkel. Hospitalet forsøger så vidt muligt at give højrisikopatienter tilbud om udredning i overensstemmelse med pakkens tidsnormer, bl.a. ved at viderevisitere patienter til udredning på Regionshospitalet Horsens og på privat klinik. I overensstemmelse med Regionsrådets beslutning på novembermødet er Århus Sygehus' optageområde for patienter til udredning for tarmkræft fra den 1. december 2008 afgrænset til alene at omfatte Århus og Samsø kommuner. Kombinationen af begrænsning af optageområdet til Aarhus Universitetshospital, Århus Sygehus, udbud til private aktører og udvidelse af udredningskapaciteten fra årsskiftet svarende til 21 ugentlige tyktarmsundersøgelser skulle forbedre udredningssituationen i løbet af de første måneder af 2009. Det skal bemærkes, at en del patienterne, der venter på udredning, hellere venter end tager imod et tilbud hos anden aktør.

 

Aarhus Universitetshospital, Århus Sygehus har nu problemer med at overholde tidsfristerne for den kirurgiske behandling af tarmkræftpatienter. Den fysiske kirurgiske kapacitet er øget, men for at kunne udnytte denne bedre er sygehuset igang med at udvide sengekapaciteten og at rekruttere yderligere anæstesiologisk personale.

 

Lungekræftpakken har fortsat medført en væsentlig forbedring af udredningsperioden for patienter henvist med mistanke om lungekræft. Tidsfristerne for udredningen overholdes, nogle steder med få dages overskridelse, og på Aarhus Universitetshospital-Skejby tilbydes alle patienter fortsat operation rettidigt. Efterbehandling med medicin og stråler overholdes, for strålebehandlingens del med få dages overskridelse af tidsfristen.

 

Den gynækologiske pakke blev indført hen over sommeren 2008 og forløber fortsat tilfredssstillende.

 

Pr. 1. september 2008 skulle det hæmatologiske pakkeforløb være implementeret. Pakken er implementeret på regionshospitalerne Vest, Viborg og Randers. Langt den største del af den hæmatologiske behandling i regionen varetages af Aarhus Universitetshospital, Århus Sygehus. Her har Hæmatologisk Afdeling vurderet, at fuld implementering af pakken forudsætter, at en række flaskehalse elimineres ved ressourcetilførsel. Indtil det er afklaret, om afdelingen får denne ressourcetilførsel prioriterer afdelingen mellem de henviste patienter efter sygdommens karakter. Det betyder, at tidsfristerne overholdes for de patienter, for hvem det ud fra et fagligt synspunkt har størst betydning, medens tidsfristerne ikke overholdes for patienter, hvor de korte tidsfrister ikke tillægges samme betydning. 

 

Den 1. november 2008 skulle pakkeforløbene vedrørende blære-, nyre-, modermærke,- og hjernekræft være implementeret. Denne status tegner situationen den 1. december 2008, altså en måned senere. De to pakkeforløb vedrørende kræft i urinvejene er endnu ikke implementeret på Regionshospitalet Randers på grund af organisatoriske omlægninger og på Regionshospitalet Viborg på grund af uafklarede ressourceforhold. De to øvrige hospitaler involveret i udredning og behandling af kræft i urinvejene, Aarhus Universitetshospital, Skejby og Hospitalsenhed Vest, har implementeret pakkerne og overholder tidsfristerne, for nyrekræfts vedkommende dog med få dages overskridelse. Kemobehandlingen tilbydes rettidigt på Aarhus Universitetshospital, Århus Sygehus hvad angår blærekræft og nyrekræft, for sidste sygdoms vedkommende dog afhængigt af tidspunktet for svar fra Sundhedsstyrelsens Second Opinion-udvalg. Strålebehandling tilbydes inden for reglerne om maksimal ventetid for livstruende sygdomme.

 

I forhold til de ovenfor nævnte uklarheder om tidspunktet for implementering af hæmatologisk pakke på AUH-Århus Sygehus og urinvejspakkerne på Regionshospitalet Viborg skal det bemærkes, at indførelsen af pakkeforløbene udsætter hospitalerne for et ressourcepres. Problemstillingen vil senere blive forelagt Regionsrådet.

 

Pakkeforløbet vedrørende modermærkekræft er fuldt implementeret, og hvad angår pakken vedørende hjernekræft overholder de to involverede regionshospitaler, Viborg og Vest, tidsfristerne for udredning. Kirurgisk behandling og efterbehandling varetages alene af Aarhus Universitetshospital, Århus Sygehus, hvorfra der ikke foreligger data om implementeringen af denne pakke.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-20-07

30. Orientering om nedrivning af kapel ved Regionshospitalet Tarm

Resume

For at etablere optimale tilkørselsforhold til kølefaciliteter ved køkkenet Åkanden på Regionshospitalet Tarm er det nødvendigt at nedrive kapellet, der i dag ikke anvendes af Hospitalsenheden Vest.  

Direktionen indstiller,

at orienteringen om nedrivning af kapellet ved Regionshospitalet Tarm tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på regionsrådsmødet den 18. juni 2008, at Hospitalsenheden Vest fra den 1. januar 2009 opsagde aftalen med køkkenet Åkanden om levering af forplejning til Regionshospitalet Ringkøbing og Regionshospitalet Lemvig. Forplejningen står Hospitalsenheden Vest selv for i dag. Regionsrådet besluttede ligeledes på regionsrådsmødet den 18. juni 2008, at Region Midtjylland på den baggrund skulle opsige samarbejdet i Interessentselskabet Åkanden.

 

Det er blevet aftalt, at Ringkøbing-Skjern Kommune viderefører Åkanden. I den forbindelse er der mellem Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune blevet indgået aftale om, at Hospitalsenheden Vest i første omgang finansierer etablering af nye kølerumsfaciliteter på Regionshospitalet Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune skal derefter tilbagebetale denne udgift via huslejen over de kommende ti år.

 

Kølerumsfaciliteterne skal etableres i den tidligere kantine på hospitalet. For at der kan etableres de optimale tilkørselsforhold hertil, er det nødvendigt at nedrive sygehuskapellet, der er placeret umiddelbart foran den tidligere kantine (se vedlagt tegning over Regionshospitalet Tarm). Kapellet anvendes i dag ikke af Hospitalseheden Vest. En lokal bedemand har i visse situationer fået tilladelse til at anvende kapellet, dog uden at der er blevet opkrævet leje.

 

Omkostninger til nedrivning af kapellet og til reetablering af tilkørelsesforhold er skønnet til ca. 150.000 kr. Udgiften vil blive afholdt inden for projektets økonomiske ramme.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-31-07

31. Orientering om udleje af lokaler på Regionshospitalet Odder til Odder Kommune

Resume

Der er indgået aftale mellem Regionshospitalet Horsens, Odder, Brædstrup og Odder Kommune om udlejning af det tidligere rehabiliteringsafsnit i Odder til Odder Kommunes Ældreservice.

Direktionen indstiller,

at udlejningen af det tidligere rehabiliteringsafsnit på Regionshospitalet Odder til Odder Kommunes Ældreservice tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået aftale mellem Regionshospitalet Horsens, Odder, Brædstrup og Odder Kommune om udlejning af det tidligere rehabiliteringsafsnit på Regionshospitalet Odder til Odder Kommunes Ældreservice. Det er aftalt, at lejeperioden starter den 1. februar 2009 og skal udløbe den 31. december 2010 af hensyn til salg af hospitalsmatriklen i Odder. Det er i Hospitalsplanen forudsat, at aktiviteterne på Regionshospitalet Odder hurtigst muligt skal flyttes til Regionshospitalet Horsens.

 

Såfremt salget sker på et senere tidspunkt end forudsat, er der mulighed for at kontraktens parter kan aftale en forlængelse af kontrakten.

 

Modsat kan lejeaftalen også opsiges med 6 måneders varsel jf. § 3.2. i lejekontrakten, hvis salget af Regionshospitalet Odder sker før det planlagte tidspunkt (se evt. vedlagt lejekontrakt).

 

Konkret drejer det sig om afsnittet G5, der er det tidligere rehabiliteringsafsnit i Odder, beliggende Asylgade 31b etage 3. Afsnittet rømmes fuldstændigt i januar 2009, og vil ligge ubrugt hen såfremt det ikke lejes ud. Det vurderes derfor som hensigtsmæssigt at leje ud til Odder Kommunes Ældreservice.

 

Lejen er sat til 400 kr. pr. kvm. Prisen er direkte sammenlignelig med andre lejemål i Odder, dog er der tillagt 34 kr. pr. kvm. på grund af det lejedes bedre stand. I alt 0,282 mio. kr. årligt i leje for de 706 kvm. Forbrug af vand, varme og el afregnes forholdsmæssigt som det lejedes andel af det samlede areal tilknyttet forbrugsmålerne til samme pris, som forsyningsselskaberne anvender.

 

Lejeindtægterne skal dække vedligeholdelse af lokalerne. Et mindre provenu derudover vil indgå i finansiering af driftsmæssige merudgifter på Regionshospitalet Horsens.  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-139-06-V

32. Orientering om resultater vedrørende Hoftenær fraktur fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)

Resume

Alle hospitalets afdelinger har opnået markante forbedringer, og på regionsniveau betyder det, at der er opnået standardopfyldelse på alle indikatorer. Resultatet fra den seneste audit, som dækker perioden 16. august 2007 til 15. august 2008, viser, at Region Midtjylland på alle 10 indikatorer ligger på niveau med eller over landsresultatet.

 

Databasekompletheden for sygdomsområdet ligger på hele 99 %.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt årlig audit for sygdomsområdet Hoftenær fraktur (brud) inden for Det Nationale Indikatorprojekt. Resultaterne blev offentliggjort den 8. januar 2009 på www.sundhed.dk.

 

Databasekompletheden er for alle hospitaler høj, og regionen ligger som helhed på 99 %.

 

Regionen opfylder standarden fuldt ud for 5 af indikatorerne: Ernæringsvurdering under indlæggelse, 30 dages dødelighed og de 3 indikatorer vedrørende re-operation. Regionen lever samlet set op til alle 10 standarder, mens enkelte hospitaler på trods af markant fremgang endnu i audit perioden ikke levede fuldt op til standarden. Generelt ligger Regionshospitalet Randers lavere end resten af regionens hospitaler, men hospitalet har i foråret igangsat et projekt for at forbedre deres resultater, og de seneste månedsvise opgørelser viser, at Regionshospitalet Randers nu er kommet på niveau med resten af regionen.

 

Med de flotte resultater, er udviklingen inden for hoftenær fraktur et mønstereksempel på, hvordan en fokuseret indsats kan føre til mærkbare resultater.

Der er dog stadig enkelte områder, hvor der kan ske yderligere forbedringer, hvilket gennemgås nedenfor.

 

93 % af regionens patienter modtager tiltag, der skal forebygge nye hoftebrud, hvilket er en markant forbedring i forhold til sidste opgørelsesperiode. Nærmere undersøgelser viser dog, at de konkrete tiltag varierer en del fra afdeling til afdeling. Man er derfor i gang med at udarbejde en fælles regional retningslinje for området.

 

Regionen lever op til standarden for dødelighed efter 30 dage. Der arbejdes dog fortsat med at forbedre resultatet. Blandt andet har Regionshospitalet Horsens implementeret et nyt behandlingskoncept for at nedbringe dødeligheden. Og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har etableret intensivt projekt, hvor patienter i plejebolig får besøg af et tværfagligt team efter indlæggelse. Den nationale auditgruppe har desuden besluttet, at man fremover vil se på dødeligheden ikke kun efter 30 dage, men også efter ½ år, 1 år og 2 år.

 

En særlig opgørelse, der er lavet for at supplere de faste NIP-indikatorer, viser, at 7 % af patienterne med hoftenær fraktur må vente mere end 48 timer. Det er ikke livstruende, men kan være meget smertefuldt for patienten, og der er sammenhæng mellem ventetid til operation, og hvor svært det er at genoptræne patienten. Det er derfor auditgruppens vurdering, at operation bør ske inden for 24 timer, idet det dog er mindst lige så vigtigt, at operation udføres af erfaren kirurg, og at patienten er ordentligt klargjort til operation. Man vil derfor i Region Midtjylland undersøge årsager til ventetid for dem, som venter ud over 48 timer, og se på om dette kan nedbringes.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-139-06-V

33. Orientering om akut mave/tarm fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)

Resume

De årlige resultater fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedrørende akut mave/tarm kirurgi blev offentliggjort på www.sundhed.dk den 22. januar 2009. Resultaterne omfatter patienter udskrevet i perioden 1. september 2007 – 31. august 2008. Resultaterne blev drøftet på den regionale audit den 17. december 2008.

 

Der er sket forbedringer i Region Midtjylland på flere indikatorer i forhold til sidste periode. Blandt andet har man forbedret resultatet for indikatorerne re-blødning efter første forsøg på standsning af blødende mavesår samt dødeligheden for patienter med blødende mavesår, så disse nu lever fuldt op til standarden. Regionen opfylder nu 9 ud af 15 standarder.

 

Databasekompletheden for sygdomsområdet ligger på 94 %.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Akut mave/tarm kirurgi dækker over patienter med blødende mavesår samt patienter med hul på mavesæk eller tolvfingertarm, med hvert sit sæt af indikatorer. Nedenfor redegøres for målopfyldelsen for disse.

 

Målopfyldelse for patienter med blødende mavesår

39 % af de akutte patienter med blødende mavesår får foretaget kikkertundersøgelse inden for 3 timer, hvilket er langt fra målsætningen på 95 %, men dog over landsgennemsnittet. Hospitalerne undersøger årsagerne til, at kikkertundersøgelserne ikke foretages inden for den fastsatte tidsgrænse.

 

83 % af patienterne uden akut mavesår, men med risiko for kompliceret blødning, får en kikkertundersøgelse inden for 24 timer. Dermed lever regionen samlet set op til standarden på 80 %.

 

Regionen opfylder fortsat de 3 standarder vedrørende standsning af blødning ved kikkertundersøgelse. Specielt skal det bemærkes, at man nu er nede på, at kun 10 % af patienterne starter med at bløde efter den første kikkertundersøgelse og skal behandles igen. Dette lever op til standarden og er en væsentlig forbedring i forhold til året før.

 

Regionen lever op til mortalitetsstandarden på 10 % og har dermed forbedret resultat fra sidste periode. Der arbejdes dog på at forbedre resultatet yderligere.

 

Målopfyldelse for patienter med hul på mavesæk eller tolvfingertarm

Regionen lever op til standarden om at operere patienter med hul i mavesæk eller tolvfingertarm inden for 6 timer.

 

18 % af patienterne må re-opereres, hvilket er for højt i forhold til standarden på 10 %. Hospitalerne følger op på årsagerne til de gennemførte re-operationer.

 

Andelen af patienter som ophører med antibiotikabehandling 3 døgn efter operation, er faldet fra 92 % i sidste periode til 83 %.  Dette er bekymrende, da det er vigtigt, at behandlingen ophører efter 3 døgn. Der sættes derfor fokus på at leve op til denne standard, evt. via en elektronisk løsning i medicinmodulet i EPJ.

 

Generelt er der problemer med de sygeplejefaglige indikatorer, som drejer sig om kontrol af vægten de 3 første døgn efter operation, kontrol af væskebalance samt overvågning af patienten efter operation. Hospitalerne undersøger årsagerne til den manglende fremgang og arbejder med at få forbedringer.

 

22 % af patienterne døde inden for 30 dage efter deres første operation, hvilket ligger inden for rammen, når der tages forbehold for den statiske usikkerhed. Der arbejdes dog på at mindske dødeligheden yderligere.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet der gives en ny tilbagemelding inden sommeren 2009.

 

Bent Hansen og Ulla Fasting var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-47-08

34. Orientering om Vækstforums genbehandling af tre ansøgninger om støtte til aktiviteter i forbindelse med FN's klimatopmøde i 2009 klimatopmødeaktiviteter

Resume

Forretningsudvalget har anmodet Vækstforum om at genbehandle ansøgninger fra Folkehøjskolerne i Danmark, Geografforbundet og Bovbjerg Fyr samt fra Den Europæiske Filmhøjskoletre om støtte til aktiviteter i forbindelse med FN's klimatopmøde i 2009. Vækstforum havde vurderet, at projekterne ikke i tilstrækkeligt omfang opfyldte de opstillede kriterier for at blive indstillet til tilskud fra Regionsrådets midler til erhvervsudvikling. Vækstforum fastholder beslutningen om ikke at indstille til Regionsrådet, at der ydes tilskud til ansøgningerne.

Direktionen indstiller,

at Vækstforums beslutning, på møde den 26. januar 2008, om ikke at indstille til Regionsrådet, at der ydes tilskud til ansøgninger fra Folkehøjskolerne i Danmark, Geografforbundet og Bovbjerg Fyr samt fra Den Europæiske Filmhøjskole til aktiviteter i forbindelse med FN's klimatopmøde, idet disse ansøgninger ikke i tilstrækkeligt omfang opfylder de opstillede kriterier for at blive indstillet til tilskud, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 22. august 2007, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere en økonomisk ramme på 23 mio. kr. til udmøntning af en megasatsning inden for energi og miljø, idet beløbet udmøntes efter konkrete indstillinger fra Vækstforum.

 

Som supplement til reservationen til energi- og miljøsatsningen vedtog Vækstforum på sit møde den 26. maj 2008 at opfordre til iværksættelse af initiativer, der vil kunne synliggøre energi- og miljøaktiviteter i Region Midtjylland i forbindelse med FN's klimatopmøde i København i 2009.

 

På sit møde den 17. december 2008 bevilgede Regionsrådet, efter indstilling fra Vækstforum, 3,425 mio. kr. fra reservationen til 7 aktiviteter, der vil blive afviklet i forbindelse med klimatopmødet i 2009. I forbindelse med sagens behandling i Forretningsudvalget den 9. december 2008 besluttede Forretningsudvalget at anmode Vækstforum om at genbehandle ansøgninger fra Folkehøjskolerne i Danmark, Geografforbundet og Bovbjerg Fyr samt fra Den Europæiske Filmhøjskole. Vækstforum havde vurderet, at de tre ansøgninger ikke i tilstrækkeligt omfang opfyldte de opstillede kriterier for at blive indstillet til tilskud fra Regionsrådets midler til erhvervsudvikling.

 

Vækstforum genbehandlede de tre ansøgninger på sit møde den 26. januar 2008. Vækstforum besluttede at fastholde beslutningen om ikke at indstille til Regionsrådet, at der ydes tilskud til ansøgningerne fra Folkehøjskolerne i Danmark, Geografforbundet og Bovbjerg Fyr, samt fra Den Europæiske Filmhøjskole, da disse ansøgninger ikke i tilstrækkeligt omfang opfylder de opstillede kriterier for ydelse af tilskud. Om de enkelte ansøgninger bemærkes:

 

Folkehøjskolerne  i Danmark

Projektet vil skabe en vis folkelig synlighed nationalt samt også i begrænset omfang skabe international synlighed via den udenlandske deltagelse.

Det vurderes, at projektet kun i begrænset omfang vil synliggøre teknologier og løsninger inden for energi- og miljøområdet. Projektet er et landsdækkende projekt uden fokus på energi- og miljøløsninger i Region Midtjylland og uden effekt på at skabe en positiv erhvervsudviklingseffekt i regionen. Projektet opfylder ikke i tilstrækkelig grad Vækstforums kriterier for at blive indstillet til tilskud.

 

Geografforbundet og Bovbjerg Fyr

Aktiviteten vurderes ikke at kunne bidrage til at synliggøre regionens erhvervsmæssige styrkepositioner på energi- og miljøområdet. Aktiviteterne bærer præg af at være baseret på viden om grundforskning og har ikke et erhvervsperspektiv tilknyttet, hvorfor aktiviteterne falder udenfor Vækstforums målsætning med at synliggøre energi- og miljøaktiviteter i regionen i forbindelse med klimatopmødet. Projektet inddrager ikke relevante virksomheder og opfylder ikke i tilstrækkelig grad Vækstforums kriterier for at blive indstillet til tilskud.

 

Den Europæiske Filmhøjskole

Udvikling og optagelse af 20-25 miljøfilm i et kreativt miljø på filmhøjskolen vil muligvis kunne give spændende bud på klimaproblemstillinger og løsninger herpå. Ansøgningen er dog meget lidt konkret, og det er uklart, hvilken vinkel filmene vil have, og det er f.eks. ikke angivet, hvorledes de producerede film bliver vist. Det er således uklart, hvilken reel synlighed filmene vil skabe. Der er heller ikke anført bud på samarbejdspartnere i form af virksomheder m.m. og det vurderes, at projektet ikke dokumenterer nogen sikkerhed for, at regionale styrkepositioner på energi- og miljøområdet synliggøres og profileres. Projektet opfylder ikke i tilstrækkelig grad Vækstforums kriterier for at blive indstillet til tilskud.

Beslutning

Johannes Flensted-Jensen erklærede sig inhabil og deltog ikke i drøftelsen af sagen.

 

Indstillingen blev vedtaget.

 

Anna Marie Touborg og Bente Nielsen stemte imod.

 

Bent Hansen, Ulla Fasting og Olav Nørgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-09

35. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende regeringens udmelding om fordeling af midler fra kvalitetsfonden til hospitalsinvesteringer

Resume

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har anmodet om, at hendes henvendelse vedrørende regeringens udmelding om fordeling af midler fra kvalitetsfonden til hospitalsinvesteringer optages på dagsordenen.

Formanden indstiller,

at henvendelse af 27. januar 2009 fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende regeringens udmelding om fordeling af midler fra kvalitetsfonden til hospitalsinvesteringer drøftes

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har i mail af 27. januar 2009 til regionsrådsformanden anmodet om, at vedlagte henvendelse vedrørende regeringens udmelding om fordeling af midler fra kvalitetsfonden til hospitalsinvesteringer behandles på førstkommende møde i Forretningsudvalget. Henvendelse af 27. januar 2009 fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedlægges.

Beslutning

Der blev omdelt en revideret henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen.

 

Forretningsudvalget indstiller, at henvendelsen fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen drøftes.

 

Bent Hansen, Ulla Fasting, Olav Nørgaard og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen