Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 3. maj 2010 kl. 12:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-35-72-25-07

1. Status for ambulancetjenestens drift

Resume

For regionen som helhed er servicemålene for A- og B-kørsler stort set opfyldt efter 3 måneders drift. Ambulanceberedskaberne er generelt udnyttet mere end forventet i forbindelse med udbuddet. De 4 midlertidige beredskaber ophører den 31. maj 2010 som besluttet af regionsrådet. Det vil have en betydning for responstiden.

Direktionen indstiller,

at status for ambulancetjenestens drift tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udfærdiget en status for ambulancetjenestens drift i Region Midtjylland på baggrund af perioden 1. december 2009 - 28. februar 2010. Der vedlægges bilag vedrørende status for ambulancedriften.

 

Vedrørende responstider og servicemål, så er alle mål stort set opfyldte i den samlede driftsperiode 1. december 2009 – 28. februar 2010 for regionen som helhed. Analysen af udnyttelsesgraden af beredskaberne viser, at der kører flest ambulancer midt på dagen. Midt på dagen er der normalvis op til 40 ambulancer i brug. I de første 3 måneder har der maksimalt været 51 ambulancer i brug på én gang. I tilknytning til udbudet var der anført de forventede udnyttelsesgrader. Status viser, at den faktiske udnyttelse af beredskaberne ligger noget over det forventede.

 

Ambulancerne i regionen har grundlæggende to opgaver: 1) kørsel til konkrete opgaver, 2) beredskabsdækning med henblik på at undgå lange responstider på efterfølgende opgaver. Det er således væsentligt at finde en hensigtsmæssig balance mellem udnyttelsesgrad og dækning. Når de 4 midlertidige beredskaber falder væk den 1. juni 2010, vil det påvirke denne balance, idet udnyttelsesgraden på øvrige beredskaber forøges yderligere, hvorved dækningen udtyndes, og der kan forventes flere kørsler med længere responstid.

Administrationen har ikke mulighed for at simulere situationen om, hvad der sker, når de 4 nuværende midlertidige ambulanceberedskaber falder væk. Men det er opfattelsen, at de 4 beredskaber har været og er sat ind de rigtige steder.

 

Ved ophør af de 4 midlertidige beredskaber i Viborg, Silkeborg, Århus Syd og Horsens pr. 1. juni 2010 vurderes det derfor, at responstiden vil blive påvirket generelt i regionen og mere konkret i de områder, hvor de 4 beredskaber fungerer nu. Det vurderes, at responstiderne i Viborg og i begrænset omfang Silkeborg og Horsens efterfølgende vil blive påvirket. Det kan være relevant at se på mulighederne for at flytte beredskaber i området og eventuelt andre steder. Det kan også overvejes, om sammensætningen af det samlede beredskab i områderne kunne styrkes bl.a. gennem omlægning og tilkøb af sygetransporter til D-kørsel eller dagberedskaber.

 

Hvis der er behov for tilpasninger, omlægninger eller ændret placering af beredskaber, er der forskellige handlemuligheder:

  • Tilkøb/frakøb af døgnberedskaber

  • Tilkøb/frakøb af lavaktivitetsberedskaber

  • Tilkøb/frakøb af dagberedskaber

  • Tilkøb/frakøb af liggende transportberedskaber (sygetransporter) 

 
Priserne for disse muligheder kan anslåes til ca. 8-10 mio. kr. for et døgnberedskab, ca. 6-7 mio. kr. for et lavaktivitetsberedskab, ca. 4-5 mio. kr. for et dagberedskab. Der er tre typer sygetransporter: hverdage 8t. hvor prisen er 2 mio. kr., hverdage 15t. hvor prisen er 3,7 mio. kr. og weekend 8t. hvor prisen er 1,1 mio. kr.
 
Valg blandt disse muligheder forudsætter nærmere analyser af konsekvenser for servicemål og responstider.

 

Vedrørende større aktivitet i visse dele af regionen i ferieperioder er der et øget antal kørsler i typiske ferieperioder. I juli måned ses en stigning i antal kørsler ikke mindst i den tidligere Holmsland Kommune, men også i bl.a. Ebeltoft og Grenaa -området.
 

I forbindelse med forretningsudvalgets møde den 13. april 2010 er der anmodet om nærmere belysning vedrørende responstiden i Odder Kommune. Servicemålene overholdes ikke i Odder Kommune. Baggrunden for overskridelsen af servicemålene i Odder Kommune skal dels findes i de lange kørselsafstande fra Odder by til særligt den sydlige del af kommunen dels det faktum, at ambulancen i Odder i tidsrummet 09.00-15.00 ofte er optaget ved overflytninger af patienter fra Samsø med kørsel fra Hov til Århus. Der vedlægges redegørelse vedrørende Responstiden i Odder Kommune.

 

Forretningsudvalget anmodede endvidere belyst vedrørende sygetransporter (D-kørsler), herunder med henblik på at få oplyst, hvor mange af disse der køres i ambulancer. Der har i perioden været en større andel af D-kørsler end forudsat i grundlaget for udbuddet af ambulancetjenesten og den liggende sygetransport. Andelen ligger på 35 % af samtlige kørsler i perioden, mens der kun var forudsat 30 %. 39 % af D-kørslerne bliver kørt i ambulancer, selvom der i udbuddene kun er forudsat en andel på 20 %. De fleste sygetransporter ligger tæt på denne maksimale belastning, og årsagen til, at en stor andel af D-kørsler bliver kørt i ambulancer, er derfor ikke, at sygetransporterne ikke udnyttes i tilstrækkelig grad, men at der er flere D-kørsler end forventet. Der vedlægges bilag om Sygetansporternes udnyttelse.

 

Beslutning

Sagen blev udsat.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-10-10

2. Udpegning af medlem til Nordsø-kommissionen

Resume

De danske regioner, som er medlem af Nordsø-kommissionen, udpeger i fællesskab en repræsentant og en suppleant til bestyrelsen. Udpegningen gælder for en toårig periode, men udpegelsen kan revurderes i forbindelse med valg til regionsrådet og den efterfølgende konstituering.

Direktionen indstiller,

at der i forening med Region Nordjylland og Region Syddanmark udpeges en fælles dansk repræsentant samt en suppleant for denne til Nordsø-kommissionens bestyrelse.

Sagsfremstilling

De danske regioner, som er medlem af organisationen, udpeger i fællesskab et medlem og en suppleant til bestyrelsen (Executive Committee). For tiden er Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark medlem af Nordsø-kommissionen.

 

Udpegelsen kan ske på følgende måder:

  • I forbindelse med den årlige generalforsamling afholdes der et møde blandt repræsentanterne for de danske medlemsregioner, og de udpeger den danske repræsentant samt en suppleant til Executive Committee. Udpegningen sker for en toårig periode.

  • I forbindelse med valg til regionsrådet mister den siddende danske repræsentant i Nordsø-kommissionens Executive Committee eller dennes suppleant sit mandat (bliver ikke valgt til Regionsrådet) og de danske medlemsregioner af Nordsø-kommissionen udpeger ny(e) repræsentanter.

  • I forbindelse med valg til regionsrådet genvælges det danske medlem af Executive Committee/suppleanten til sit regionsråd, men i forbindelse med konstitueringen udpeges ny dansk repræsentant/suppleant til Executive Committee.

 

I den givne situation vælges et ordinært medlem og en suppleant ud fra proceduren beskrevet under punkt 3. I Nordsø-kommissionen er regionsrådsmedlem Harry Jensen dansk repræsentant med Henrik Ringbæk Madsen, Region Nordjylland, som suppleant. Udpegningen gælder for en toårig periode, men kan, jf. ovenstående pkt. 3, revurderes i forbindelse med valg til regionsrådet og den heraf følgende konstituering. Harry Jensen og Henrik Ringbæk Madsen besætter posterne frem til Nordsø-kommissionens generalforsamling 16.-18. juni 2010 i Stavanger, Norge.

Beslutning

Sagen blev udsat.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-11-10

3. Udpegning af medlem til Østersø-kommissionen

Resume

De danske regioner, som er medlem af Østersø-kommissionen, udpeger i fællesskab en repræsentant og en suppleant til kommissionens bestyrelse. Udpegningen gælder for en toårig periode, men kan revurderes i forbindelse med valg til regionsrådene.

Direktionen indstiller,

at der i forening med Region Syddanmark udpeges en fælles dansk repræsentant samt en suppleant for denne til Østersø-kommissionens bestyrelse.

Sagsfremstilling

De danske regioner, som er medlem af organisationen, udpeger i fællesskab et medlem og en suppleant til bestyrelsen (Political Bureau). For tiden er Region Midtjylland og Region Syddanmark medlem af Østersøkommissionen. Region Sjælland er observatør og overvejer medlemsskab.
 
Udpegningen kan ske på følgende måder:

  • I forbindelse med den årlige generalforsamling afholdes der et møde blandt repræsentanterne for de danske medlemsregioner, og de udpeger den danske repræsentant samt en suppleant til Political Bureau. Udpegningen sker for en toårig periode.

  • I forbindelse med valg til regionsrådet mister den siddende danske repræsentant i Østersø-kommissionens Political Bureau eller dennes suppleant sit mandat (bliver ikke valgt til regionsrådet) og de danske medlemsregioner af Østersø-kommissionen udpeger ny(e) repræsentanter.

  • I forbindelse med valg til regionsrådet genvælges det danske medlem af Political Bureau / suppleanten til sit regionsråd, men i forbindelse med konstitueringen udpeges ny dansk repræsentant / suppleant til Østersø-kommissionens Political Bureau.

 

I den givne situation vælges et ordinært medlem og en suppleant ud fra proceduren beskrevet under punkt 3. I Østersøkommissionen er regionsrådsmedlem Poul Müller dansk repræsentant og vicepræsident med Poul Weber, Region Syddanmark, som suppleant. Udpegningen gælder for en toårig periode, men kan, jf. ovenstående pkt 3, revurderes i forbindelse med valg til regionsrådet og den heraf følgende konstituering. Poul Müller og Poul Weber besætter posterne frem til Østersøkommissionens generalforsamling den 28. maj 2010 i Warnemünde, Tyskland.

Beslutning

Sagen blev udsat.

Tilbage til toppen