Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 5. oktober 2010 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-00-31-09

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Evaluering af det præhospitale område

Udvalget besluttede, at evalueringen af det præhospitale område er tema for regionsrådet på temamødet den 13. december 2010, og at evalueringen efterfølgende fremlægges til politisk behandling i starten af 2011.

 

Nære sundhedstilbud i Nordvestjylland

Administrationen orienterede om de igangværende drøftelser med kommunerne.

 

Fornyet ansøgning vedrørende ungdomsretspsykiatri

Formanden orienterede om, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har henvendt sig til administrationen og bedt regionen om at revurdere den fremsendte ansøgning. Regionsrådet vil – formentlig på mødet i november – få forelagt en revideret ansøgning til godkendelse.  

Partnerskabsaftale mellem VIA University College og Region Midtjylland

Formanden orienterede om, at der er udarbejdet en overordnet rammeaftale med VIA University College. Rammeaftalen udsendes til regionsrådet til orientering.

 

Anders Kühnau og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-96-09

2. Godkendelse af navn til Tale & Høre Instituttet og Børn og Unge Centret, Rehabilitering efter sammenlægning

Resume

Forslaget til navn til Tale & Høre Instituttet og Børn og Unge Centret, Rehabilitering efter sammenlægning skal styrke sammenhængskraften mellem de tidligere to institutioner samtidig med, at begge institutioners kerneområder skal repræsenteres i navnet. På den baggrund foreslås navnet "Institut for Kommunikation og Handicap - Tale, Høre og Specialrådgivning" til den nye institution.

 

Direktionen indstiller,

at Tale & Høre Instituttet og Børn og Unge Centret, Rehabilitering efter sammenlægningen navngives Institut for Kommunikation og Handicap - Tale, Høre og Specialrådgivning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til navnet til Tale & Høre Instituttet og Børn og Unge Centret, Rehabilitering efter sammenlægningen har det været væsentligt at indfange de to institutioners kerneområder i et navn, der repræsenterer begge institutioner. Instituttet tilbyder udredning, vejledning, rådgivning og undervisning af både børn, unge og voksne med høre-, sprog-, tale-, læse-, og stemme- og stammevanskeligheder.

 

Tale & Høre Instituttet tilbyder ydelser inden for kommunikationshandicap (tale og høre). Børn og Unge Centret, Rehabiliterings overordnede målgruppe er familier med børn og unge i aldersgruppen 0-18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne eller kroniske/langvarige lidelser. Børn og Unge Centret, Rehabilitering behandler således børn og unge med en bred vifte af forskellige handicaps, herunder Downs syndrom, Cerebral Parese, generel retardering, autisme og andre kontaktforstyrrelser (ADHD), rygmarvsbrok, muskelsvind, knogledefekter og ekstremt for tidligt fødte børn. Børn og Unge Centret, Rehabilitering har endvidere tilbud til voksne med ALS, Sclerose og Apopleksi samt senhjerneskader.

 

I samarbejde med Tale & Høre Instituttet og Børn og Unge Centret, Rehabilitering foreslås følgende navn til den nye institution:

 

Institut for Kommunikation og Handicap - Tale, Høre og Specialrådgivning

 

Forslaget har fokus på at styrke sammenhængskraften mellem de to tidligere institutioner samtidig med, at begge institutioners kerneområder repræsenteres i navnet. Da begge institutioner har kontakt til borgere med en lang række af forskellige handicaps har det været en væsentlig overvejelse, at navnet skal være så bredt som muligt for at dække over de mange forskellige funktioner, der karakteriserer institutionerne.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-20-07

3. Indstilling fra Vækstforum om forlængelse af projektperioden for KOMPETENCEmidt og udpegning af medlem af Kompetencerådet for Region Midtjylland

Resume

KOMPETENCEmidt har som mål at styrke virksomhedernes uddannelsesplanlægning og at øge efteruddannelsesindsatsen, bl.a. gennem etablering og udvikling af en organisation med 6 kompetencecentre, hvor uddannelsesinstitutioner, jobcentre og erhvervsservicecentre i dækningsområdet indgår i et konsortium. Projektperioden ønskes, inden for rammerne af den eksisterende bevilling forlænget til udgangen af 2011.

 

Der er udarbejdet et revideret kommissorium for Kompetencerådet for Region Midtjylland, der udvider antallet af medlemmer, og som sikrer deltagelse fra de centrale parter på erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i regionen. Regionsrådet udpeger et medlem af Kompetencerådet. Regionsrådet har været repræsenteret i det hidtidige Kompetenceråd af regionsrådsmedlem Henning Gjellerod.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at projektperioden for regionsrådets bevilling til Væksthus Midtjylland til KOMPETENCEmidt forlænges til udgangen af 2011 inden for den gældende bevilling, og

 

at der udpeges et medlem til det nysammensatte Kompetenceråd for Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Indledningsvis bemærkes, at der som bilag vedlægges en samlet økonomioversigt vedrørende anvendelsen af regionsrådets midler til erhvervsudvikling. Oversigten viser dels de erhvervsudviklingsmidler, der er til rådighed, dels Vækstforums indstillinger til dette møde og endelig hvad der vil være til disposition, hvis Vækstforums indstillinger følges.

Om den foreliggende sag bemærkes, at regionsrådet på sit møde den 22. august 2007 vedtog, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere en økonomisk ramme på 20 mio. kr. til gennemførelse af projekt Kompetenceplatform. På møde den 12. december 2007 vedtog regionsrådet, efter indstilling fra Vækstforum, at anvende reservationen til en bevilling på 20 mio. kr. til Væksthus Midtjylland til initiativet Den Midtjyske Kompetenceplatform (KOMPETENCEmidt). 

 

Vækstforum har på sit møde den 8. september 2010 besluttet at indstille til regionsrådet, at projekt KOMPETENCEmidt forlænges til udgangen af 2011 inden for rammerne af det bevilgede beløb. Derudover indstiller Vækstforum til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at budgettet i socialfondsbevillingen justeres med henblik på at muliggøre gennemførelse af primært rotationsprojekter, hvor opkvalificerede ledige indgår i praktikforløb, når de eksisterende medarbejdere deltager i efteruddannelse og at godkende et revideret kommissorium for Kompetencerådet for Region Midtjylland. 

 

Målet med KOMPETENCEmidt om markant at styrke virksomhedernes uddannelsesplanlægning og at øge efteruddannelsesindsatsen, bl.a. gennem etablering og udvikling af en organisation med 6 kompetencecentre, hvor alle uddannelsesinstitutioner, jobcentre og erhvervsservicecentre i dækningsområdet indgår i et konsortium, har været en kompliceret proces. Én indgang til efteruddannelsessystemet er blevet en realitet i Region Midtjylland, men processen har været mere langvarig end forventet. I 2009 er der endvidere gennemført en lovgivning, hvor de 6 kompetencecentre er samlet i 3 VEU-centre.
 
Det fremgår af den seneste statusrapport for KOMPETENCEmidt, der er tilgængelig på Region Midtjyllands hjemmeside, at aktiviteten nu er på et højt niveau. Imidlertid var det i indledningsfasen vanskeligere end forventet at indgå aftaler med virksomheder om kompetenceudvikling, formentlig bl.a. på grund af den daværende højkonjunktur. Den seneste økonomiafrapportering har således vist, at en forlængelse af projektet til udgangen af 2011 vil kunne gennemføres inden for rammerne af regionsrådets bevilling til projektet.
 
I foråret 2010 er der blevet etableret VEU-centre (Voksen- og efteruddannelsescentre), i alt 13 VEU-centre, hvoraf de 3 er placeret i Region Midtjylland. VEU-centrene er en samling af de uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at udbyde offentlig efteruddannelse. En af de deltagende uddannelsesinstitutioner er leadpartner og juridisk ansvarlig. Formålet med centrene er at styrke det opsøgende arbejde over for virksomhederne og skabe større koordinering og overskuelighed på voksen- og efteruddannelsesområdet.
 
Der er nedsat et centerråd for hvert VEU-center, som består af bestyrelsesrepræsentanter fra de deltagende uddannelsesinstitutioner. Det er forudsat i lovgivningen, at VEU-centrene indgår i et samarbejde med Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd.
 
Kompetencerådet

Kompetencerådet for Region Midtjylland og repræsentanter fra de 3 VEU-centre har drøftet etableringen af en fortsat samarbejdsstruktur. Der er opbakning til at fortsætte det frugtbare samspil mellem de uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsespolitiske områder, som Kompetencerådet har udviklet og varetaget under KOMPETENCEmidt. Et samspil der er påkrævet, hvis de store udfordringer for regionens arbejdsstyrke skal imødekommes.
 
Med henblik på at sikre den organisatoriske bredde i Kompetencerådet med deltagelse fra de centrale parter på erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet har Kompetencerådet udarbejdet et revideret forslag til kommissorium, som Vækstforum har tiltrådt på sit møde den 8. september 2010. Kommissoriet er tilgængeligt på Region Midtjyllands hjemmeside. De væsentligste ændringer i forhold til det tidligere kommissorium er sammensætningen af rådet, idet antallet af medlemmer er øget fra 12 til 17. Baggrunden herfor er et ønske om at have de tre VEU centre repræsenteret, og som følge heraf får kommunerne, erhvervsservicesystemet og beskæftigelsesrådet hver yderligere en repræsentant i forhold til tidligere. Kompetencerådets sammensætning vil herefter være:

 

 • 1 formand for Kompetencerådet, der udpeges af Vækstforum

 • 6 repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter (3 fra henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgiverside)

 • 2 repræsentanter fra Det Regionale Beskæftigelsesråd

 • 3 repræsentanter for VEU-centrene

 • 2 repræsentanter for kommunerne

 • 2 repræsentanter for Erhvervsservicesystemet

 • 1 repræsentant for Region Midtjylland

 

Regionsrådet har været repræsenteret i det hidtidige Kompetenceråd af regionsrådsmedlem Henning Gjellerod.

 

Som en overbygning på KOMPETENCEmidt projektet dvs. til udvidelse af aktivitetsområdet heri og til yderligere udvikling af samarbejdet mellem de 6 kompetencecentre, samspillet med virksomhederne, etablering og facilitering af netværk, udvikling af værktøjer mv. er der opnået støtte på knap 30 mio. kr. over en 3-årig periode fra EU’s Interreg Kattegat-Skagerak (KASK) program. Tilsvarende samarbejder i svenske og norske regioner er en del af projektet sammen med grænseoverskridende aktiviteter.
 
I Region Midtjylland er der, som et initiativ i dette KASK-projekt, opnået støtte til et modelprojekt vedrørende metodeudvikling mv. til beskrivelse af fremtidige kompetencebehov, som kan danne grundlag for især VEU-centrenes kursusudvikling mv. Det vil desuden medvirke til en betydelig styrkelse af analysegrundlaget for Vækstforums og Det Regionale Beskæftigelsesråds arbejde. Det forudsatte samarbejde mellem VEU-centrenes, Vækstforums og Det Regionale Beskæftigelsesråds analysesamarbejde forventes herigennem udviklet og gjort konkret anvendelsesorienteret. Kompetencerådet forventes at være omdrejningspunkt i dette samarbejde.
 
Analysearbejdet gennemføres i 3 faser:

 

Fase 1: En fremskrivning af den forventede udvikling i ressourceområderne samt i regionen samlet.

 

Fase 2: Et antal scenarier der beskriver den forventede udvikling i et antal ressourceområder samt samlet for industrien i Region Midtjylland med særligt fokus på arbejdskraftbehovet. Der gennemføres en scenarioproces for fremtidens personaleanvendelse i Region Midtjylland, hvor der udvikles specifikke scenarier for udvalgte ressourceområder. De tre megasatsningsområder og fremstillingserhvervene er foreløbigt udvalgt som analysefelter. Øvrige ressourceområder kan inddrages på mere overordnet niveau således, at der opnås et samlet bud på regionens fremtidige kompetencebehov.

 

Mellemfase: Et antal eksemplariske show-cases, som beskriver fremtidens kompetenceefterspørgsel i de midtjyske virksomheder. Show-casene skal beskrive centrale jobprofiler og centrale kompetencekrav på baggrund af virksomhedsbesøg og være afsæt for i projektets tredje fase at kvalificere arbejdet med at sikre især de kortuddannede de nødvendige kompetenceløft.

 

Fase 3: Implikationer for uddannelsesinstitutionerne. At gennemføre et forløb som kvalificerer VEU-centrenes arbejde og tilvejebringer konkrete forslag til relevante uddannelsesforløb, der imødekommer og påvirker virksomhedernes behov.

 

Af de til sagen hørende bilag er Statusrapport for KOMPETENCEmidt og kommissorium for Kompetencerådet for Region Midtjylland kun tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at projektperioden for regionsrådets bevilling til Væksthus Midtjylland til KOMPETENCEmidt forlænges til udgangen af 2011 inden for den gældende bevilling, og

 

at Henning Gjellerod udpeges til det nysammensatte Kompetenceråd for Region Midtjylland.

 

Anders Kühnau og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-70-7-09

4. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til støttemedlemskab af foreningen DAMRC

Resume

Foreningen DAMRC, Danish Advanced Manufacturing and Research Center, der skal skabe et forsknings- og udviklingscenter inden for avancerede produktionsmetoder og materialer, anmoder Region Midtjylland om at tegne et støttemedlemskab for året 2010, som støtter DAMRCs udviklingsplaner hen mod at blive godkendt som statsligt innovationsnetværk. Under klyngeprogrammet KLYNGEmidt er der reserveret en økonomisk ramme til klyngeinitiativer i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til klyngeprogrammet KLYNGEmidt, anvendes et beløb svarende til det kommunale bidrag og maksimalt 350.000 kr. i 2010 til et støttemedlemskab af foreningen DAMRC.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 18. juni 2008, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere en økonomisk ramme på 23,6 mio. kr. til initiativer under det midtjyske klyngeprogram, KLYNGEmidt. KLYNGEmidt programmet skal gennem virksomhedsrettede erhvervsfremmeaktiviteter styrke udviklingsmulighederne for både etablerede og nye vækstklynger. Klyngeinitiativet er organiseret i tilknytning til de statslige innovationsnetværk således, at innovationsnetværkerne i Region Midtjylland kan ansøge klyngeinitiativet om midler til at varetage operatøropgaver på erhvervsrettede klynge- og vækstinitiativer.

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 8. september 2010 at godkende et støttemedlemskab af foreningen DAMRC for året 2010 med henblik på at støtte udviklingen af et statsligt innovationsnetværk og at indstille til regionsrådet, at der af de reserverede midler til det midtjyske klyngeprogram, KLYNGEmidt, bevilges et beløb svarende til det kommunale bidrag og maksimalt 350.000 kr. i 2010 til et støttemedlemskab.

 

Foreningen DAMRC (Danish Advanced Manufacturing and Research Center) har som formål at skabe "et forsknings- og udviklingscenter inden for avancerede produktionsmetoder og materialer, der udvikler og omsætter nyeste viden til praktiske løsninger og industrinære uddannelser til gavn for danske industrivirksomheders globale konkurrenceevne." Baggrunden for dannelsen af DAMRC er, at Region Midtjylland i dag på mange måder oplever samme problemstilling som det tidligere centrum for Englands jern og metalindustri, Sheffield, oplevede gennem 1980'erne og 90'erne: Faldende beskæftigelse på grund af bl.a. stigende konkurrence fra lavtlønslande. For at vende udviklingen indgik lokale repræsentanter fra industrien, universitetet og regionen et samarbejde om at oprette et virksomhedsnært forsknings- og udviklingscenter med fokus på avanceret fremstillingsindustri. Centret blev etableret i 1999 med navnet AMRC (Advanced Manufacturing and Research Center). Som resultat af centrets virke er regionen i dag mere konkurrencedygtig inden for højteknologiske industrier. Der er skabt over 100 arbejdspladser i AMRC, hvortil kommer yderligere 600 arbejdspladser skabt i tilknytning til centret.

 

På baggrund af et besøg hos AMRC og tilsagn om assistance fra den amerikanske luft- og rumfartsproducent Boing, blev der i 2009 nedsat en interessentgruppe, som skulle undersøge mulighederne for at etablere et lignende center i Danmark. Interessentgruppen bestod af Region Midtjylland, Herning Kommune, Aarhus Universitet, Erhvervsrådet Herning- og Ikast-Brande, CenSec, samt de fem industrivirksomheder Vestas, Terma, Unimerco, Multicut og Danish Aerotech.

 

Foreningen DAMRC er nu oprettet og er åben for virksomheder, organisationer, foreninger, institutioner og myndigheder med interesse for avanceret fremstillingsteknologi og materialeudvikling.

DAMRC ansøger Region Midtjylland om et støttemedlemskab af tilsvarende størrelse som det kommunale bidrag på 350.000 kr. for året 2010. Medlemskabet støtter DAMRCs udviklingsplaner hen mod at blive godkendt som statsligt innovationsnetværk og/eller som netværk under Højteknologifonden. Ansøgning samt ledelsesrapport af november 2009 er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-3-10

5. Likviditeten pr. 31. august 2010

Resume

Der er udarbejdet en opgørelse over likviditeten pr. 31. august 2010 og en prognose for likviditetsudviklingen i 2010 og 2011.

Direktionen indstiller,

at notatet om likviditeten tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I vedlagte notat om likviditeten pr. 31. august 2010 opgøres likviditeten og den gennemsnitlige likviditet jf. kassekreditreglen. I henhold til kassekreditreglen skal gennemsnittet for den daglige saldo over de sidste 12 måneder være positivt. 

 

Låneoptag

Der blev indsendt ansøgning om lånedispensation på samlet 671 mio. kr. fordelt med 607 mio. kr. i 2010 og 64 mio. kr. i 2011, jf. regionsrådsmødet 24. februar 2010 pkt. 1 om Region Midtjyllands økonomiske udfordringer i 2010 og frem. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet tilsagn på låneoptag for 200 mio. kr. i 2010 og 400 mio. kr. i 2011.

 

Likviditeten

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen forventes at udgøre ca. 875 mio. kr. ved udgangen af 2010. Det er en forbedring på 75 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 30. juni 2010. I løbet af 2010 kan der forventes yderligere forbedringer i gennemsnitslikviditeten pr. 31. december 2010 på grund af betalingsforskydninger. Det har den betydning, at effekten af den faldende likviditet ikke får fuld effekt på gennemsnitslikviditeten inden udgangen af 2010, da man i forhold til kassekreditreglen regner på gennemsnitslikviditeten over de sidste 12 måneder. Det ændrer imidlertid ikke på retningen af udviklingen – udelukkende på hastigheden for faldet.

 

Vurderingen for 2010 er baseret på de indmeldte bevillingsafvigelser jf. Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2010 inklusiv et ekstraordinært låneoptag på 200 mio. kr. til styrkelse af likviditeten.

 

For 2011 vurderes gennemsnitslikviditeten at udgøre mellem 125 og 390 mio. kr. ved udgangen af året. Forudsætningerne for skønnet er baseret på det ekstraordinære låneoptag på 400 mio. kr., der er givet tilsagn til, at uforbrugte anlægsmidler fra 2010 bruges i 2011 og at kvalitetsfondsmidlerne vedrørende nyt sygehusbyggeri for 2009 udbetales medio 2011.

 

Med det nuværende kendskab til situationen i 2010 og en forventning om balance i økonomien i 2011 vil det kritiske tidspunkt i forhold til opretholdelse af en positiv gennemsnitslikviditet være ved udgangen af 2011.

 

De største usikkerheder er:

 

 • Tidspunkt for udbetaling af Kvalitetsfondsmidler og tilhørende låneoptag.

 • Tidspunkt for låneoptag i øvrigt.

 • Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2010 til 2011 (positiv effekt på gennemsnitslikviditeten).

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-72-10

6. Beskikkelse af sagkyndige retsmedlemmer til Vestre landsretskreds

Resume

Præsidenten for Vestre Landsret har anmodet Danske Regioner om at indstille i alt 8 sagkyndige til at deltage i behandlingen af borgerlige sager i Østre og Vestre landsretskreds, dvs. 4 til hver landsretskreds. Region Midtjylland skal på den baggrund indstille to sagkyndige retsmedlemmer til Danske Regioner.

Direktionen indstiller,

at der indstilles to sagkyndige retsmedlemmer til Vestre Landsret til Danske Regioner.

Sagsfremstilling

Præsidenten for Vestre Landsret har anmodet Danske Regioner om at indstille alt 8 sagkyndige til at deltage i behandlingen af borgerlige sager i Østre og Vestre landsretskreds, dvs. 4 til hver landsretskreds.
 
På den baggrund har Danske Regioner anmodet regionerne om at indstille retskyndige til Danske Regioner. 

 
De pågældende skal være i besiddelse af indgående og tidssvarende praktisk kendskab til vedkommende sagsområde, have dansk indfødsret, må ikke være fyldt 70 år, være uberygtet og ikke umyndige, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter samme lovs § 7, og deres bo må ikke være under konkursbehandling. De skal have fast bopæl eller forretningssted inden for den landsretskreds, som de beskikkes for, jf. retsplejelovens §§ 92-94.
 
Vestre Landsret har på forespørgsel oplyst, at det ikke umiddelbart er muligt at præcisere på hvilke områder, de indstillede skal have sagkundskab. Før de nye regler om bredere anvendelse af sagkyndige trådte i kraft, udpegede amterne sagkyndige til sager om masseafskedigelser og arbejdsmarkedsforhold. Det vil være områder, hvor regionerne fortsat kan stille med sagkyndige. Ellers kan det være alle områder indenfor regionernes sagsområder.
 
Genbeskikkelse kan finde sted.
 
Det er på administrativt plan aftalt mellem Danske Regioner og de fem regioner, at Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Syddanmark hver indstiller to retskyndige og Region Sjælland og Region Nordjylland hver en retskyndig.
 
Det kan ikke skønnes præcist, hvor ofte den enkelte sagkyndige må påregne at skulle møde i retten som sagkyndig dommer, idet besvarelsen heraf dels er afhængig af antallet af retssager, hvor der træffes bestemmelse om medvirken af sagkyndige dommere, dels vil bero på hvilke typer af sager, der vil blive anlagt. Det fremgår af forarbejderne til loven om ændring af retsplejeloven (politi- og domstolsreformen), at der med lovændringen er tale om en styrkelse af de sagkyndiges medvirken ved byretterne og landsretterne, dels således at sagkyndige dommere kan medvirke i videre omfang i handelssager, end det sker i praksis i dag, dels således at sagkyndige dommere vil kunne medvirke også i ikke-handelssager.
 
Beskikkelse sker for en periode på 4 år. Efter beskikkelsen er hvervet et borgerligt ombud, og hvervet kan ikke frasiges i løbet af perioden, medmindre der foreligger en fritagelsesgrund. Beskikkelsen sker for perioden 2011 til 2014. Vederlaget er som udgangspunkt fastsat til 2.400 kr. pr. retsdag. Beløbet dækker 6 timers møde i retten samt forberedelse.

 

I sidste valgperiode indstillede Region Midtjylland Gert Schou (A) og Harry Jensen (V) til retsmedlemmer til Vestre Landsret.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-153-09

7. Godkendelse af tildelingskriterier og udvælgelseskriterier for valg af totalrådgivere til det nye hospital i Gødstrup

Resume

Den 26. maj 2010 godkendte regionsrådet konkurrenceformen for valg af rådgivere til det nye hospital i Gødstrup. Det blev i den forbindelse godkendt, at der gennemføres en trinvis proces, hvor udarbejdelse af helhedsplan og 1. etape udbydes i den første konkurrence. Nu fremlægges processen for udvælgelse af firmaer og konsortier og tildelingen af totalrådgiveropgaven for Helhedsplanen og 1. etape til godkendelse i regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at processen for udvælgelse og tildeling i forbindelse med valg af rådgivere til Helhedsplanen og 1. etape til det nye hospital i Gødstrup godkendes.

Sagsfremstilling

Den 26. maj 2010 godkendte regionsrådet konkurrenceformen for valg af rådgivere til det nye hospital i Gødstrup. Det blev i den forbindelse godkendt, at der gennemføres en trinvis proces, hvor udarbejdelse af helhedsplan og 1. etape udbydes i den første konkurrence. Efterfølgende udbydes de resterende dele af hospitalsbyggeriet. På det efterfølgende møde i regionsrådet den 16. juni 2010 blev der givet en status for byggeprojektet og herunder redegjort for bekendtgørelsen af udbuddet.

 

Første udbud omhandler udarbejdelse af en helhedsplan for det samlede hospital, samt projektering af og fagtilsyn med byggeriets første etape. Udbuddet gennemføres som projektkonkurrence med forudgående prækvalifikation. Den 10. august 2010 blev projektkonkurrencen for valg af rådgivere til udarbejdelse af helhedsplan og 1. etape bekendtgjort i EU-Tidende. Interesserede firmaer og konsortier skal inden den 30. september 2010 kl. 12 ansøge om at deltage i konkurrencen. Opfordring til at deltage forventes udsendt til de udvalgte kandidater den 1. november 2010.

 

Prækvalifikation

Udvælgelsen af deltagere vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgernes samlede kompetencer og erfaringer i relation til opgaven. Med henblik herpå skal anmoderne afgive oplysninger om:

 

 • De personlige forhold

 • Økonomisk og finansiel kapacitet

 • Teknisk kapacitet

 

De tre nævnte forhold er uddybet i vedlagte bilag og i udbudsbekendtgørelsen offentliggjort den 10. august 2010.

 

Udvælgelse af deltagere foretages af et prækvalifikationsudvalg med direktør Ole Thomsen som formand. Udvalgets sammensætning kan ses i vedlagte bilag vedrørende udvælgelse og bedømmelse.

 

Prækvalifikationsudvalgets indstilling forelægges til endelig godkendelse i forretningsudvalget på mødet den 26. oktober 2010. Prækvalifikationsudvalgets indstilling vil kunne justeres af forretningsudvalget, såfremt der er en saglig begrundelse herfor.

 

Konkurrence, bedømmelse og tildeling

Konkurrencematerialet forventes udsendt til de udvalgte tilbudsgivere den 1. november 2010. Forslag og tilbud skal afleveres den 18. februar 2011. Bedømmelsen af de indkomne forslag og tilbud vil ske i perioden den 21. februar 2011 til 14. april 2011.

 

Til bedømmelse af de indkomne forslag og tilbud nedsættes der en bedømmelseskomitè, hvor direktør Ole Thomsen er formand. Bedømmelseskomitéens sammensætning og gruppen af rådgivere kan ses i vedlagte bilag vedrørende tildelingskriterier. Til støtte for bedømmelseskomiteens arbejde vil der derudover, eventuelt med afsæt i den allerede eksisterende sparringsgruppe, kunne tilknyttes arbejdsgrupper og enkeltpersoner med særlige kompetencer til at foretage faktuelle vurderinger af de afgivne tilbud.

 

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Delkriterier vil fremgå af konkurrencematerialet og forventes at omfatte funktionalitet og arkitektur, totaløkonomi og honorarøkonomi.

 

Bedømmelseskomiteens indstilling af, hvilken tilbudsgiver der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og dermed skal tilbydes opgaven, forventes forelagt på regionsrådets møde ultimo maj 2011. Bedømmelseskomiteens indstilling er endelig og kan ikke ændres af regionsrådet, der alene kan godkende eller ikke – godkende indstillingen. Såfremt regionsrådet ikke kan godkende indstillingen, skal udbuddet gå om.

 

Ovenstående model for gennemførelse af udvælgelse og tildeling er udarbejdet med udgangspunkt i principper og erfaringer fra de tidligere gennemførte rådgiverudbud af kvalitetsfondsprojekter, det vil sige DNU og Regionshospitalet Viborg.

Beslutning

Der var enighed om hovedprincipperne i kriterierne, men administrationen blev anmodet om, at delkriterierne præciseres yderligere

Anders Kühnau og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-138-09

8. Finansiering af kloakprojekt på Regionshospitalet Samsø

Resume

Region Midtjylland har ansøgt om finansiering af et kloakprojekt på Regionshospitalet Samsø via Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter. Projektet vedrører en separering af hospitalets spildevandsledninger. Der er ikke opnået godkendelse af projektet, da ministeriet har vurderet, at projektet ikke i tilstrækkelig grad opfylder puljens formål. Regionsrådet har den 24. februar 2010 bevilget egenfinansieringen til projektet, konkret 850.000 kr. Det indstilles, at regionsrådet med ministeriets beslutning bevilger de resterende 850.000 kr., så projektet kan gennemføres.

Direktionen indstiller,

at der bevilges 850.000 kr. fra anlægsreserven til kloakprojektet på Regionshospitalet Samsø i 2010.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har ansøgt om finansiering af et kloakprojekt på Regionshospitalet Samsø via Indenrigs- og Sundhedministeriets pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter. Der er ikke opnået godkendelse af projektet, da ministeriet har vurderet, at projektet ikke i tilstrækkelig grad opfylder puljens formål. Puljen understøtter mindre vedligeholdelsesprojekter, der vedrører energibesparelse samt understøttelse og forbedring af interne arbejdsgange.

 

Regionsrådet har den 24. februar 2010 bevilget 850.000 kr. til projektet svarende til egenfinansieringen. Med ministeriets beslutning udestår der at finde de resterende 850.000 kr. til projektet.

 

Projektets indhold

Som følge af, at Samsø Kommune har foretaget en separering af det tidligere fælles kloaksystem på øen, har kommunen pålagt grundejerne, at deres spildevandsledninger skal separeres. Dette gælder også for hospitalet, og Samsø Kommune har i den forbindelse givet et påbud om, at spildevandsledningerne på sygehusets matrikler skal separeres.

 

Økonomi og tidsramme

Den samlede anlægsudgift for projektet er opgjort til 1,7 mio. kr., hvoraf de 850.000 kr. til egenfinansieringen af projektet er bevilget af regionsrådet den 24. februar 2010. Egenfinansieringen finansieres via en fremrykning af anlægsmidler fra det forventede anlægsbudget i 2011 til anlægsbudgettet i 2010, hvormed fremrykningen midlertidigt finansieres ved en likviditetsforskydning mellem 2010 og 2011.

 

Det indstilles, at de resterende 850.000 kr. til projektet finansieres af anlægsreserven, hvormed der resterer 209.000 kr. i anlægsreserven. Projektet forventes afsluttet i 2010.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-127-06-V

9. Kvalitetsstrategien på sundhedsområdet i Region Midtjylland 2010-13

Resume

Kvalitetsstrategien udgør den overordnede ramme for kvalitetsarbejdet på sundhedsområdet i Region Midtjylland. Kvalitetsstrategiens målsætninger er:  

 • sundhedsydelser af høj sikkerhed og høj faglig, patientoplevet og organisatorisk kvalitet

 • et samarbejdende og sammenhængende sundhedsvæsen med patienten som partner

 

Kvalitetsstrategien indeholder fire strategispor, som beskriver fokusområder, der vurderes at være af særlig betydning for at leve op til strategiens målsætninger. De fire spor er Akkreditering, Sammenhængende og dataunderstøttet patientforløb, Patienten som partner og Resultatopfølgning.

 

Det er ledelsernes opgave på hospitalerne, psykiatrien, præhospitalet og praksisområdet at konkretisere Kvalitetsstrategien for de sundhedsprofessionelle, således at egne opgaver og bidrag fremstår tydeligt.

 

På regionalt niveau udarbejdes en monitoreringsplan, der fastsætter målbare kvalitetsparametre inden for hvert strategispor.

Direktionen indstiller,

at forslaget til Kvalitetsstrategien på sundhedsområdet i Region Midtjylland 2010-13 vedtages, og

 

at de fire strategispor udpeges som de bærende indsatsområder for kvalitetsudviklingen på sundhedsområdet i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Det regionale Kvalitetsråd har siden efteråret 2009 arbejdet med at udforme den kommende Kvalitetsstrategi på sundhedsområdet i Region Midtjylland 2010-13. Udarbejdelsen er foregået i et tæt samarbejde mellem hospitaler, Psykiatri og Social, almen praksis, Præhospitalet og administrationen i Region Midtjylland. Sundhedsbrugerrådet har ligeledes været inddraget.

 

Kvalitetsstrategien udgør den overordnede ramme for kvalitetsarbejdet på sundhedsområdet i Region Midtjylland. I overensstemmelse med Region Midtjyllands sundhedsplan har det vedlagte forslag til Kvalitetsstrategi 2010-13 som overordnet tema det sammenhængende patientforløb og herunder samarbejdet mellem sundhedsvæsenets aktører.

 

Kvalitetsstrategiens målsætninger er:

 • sundhedsydelser af høj sikkerhed og høj faglig, patientoplevet og organisatorisk kvalitet

 • et samarbejdende og sammenhængende sundhedsvæsen med patienten som partner

 

Strategien angiver ikke konkrete indsatser, men opstiller ved hjælp af fire strategispor retningen for kvalitetsarbejdet og beskriver fokusområder, der vurderes at være centrale for at opnå de ønskede resultater. Det er herefter op til driftsorganisationen, dvs. hospitalerne, psykiatrien, præhospitalet og praksisområdet at udmønte og konkretisere Kvalitetsstrategien for de sundhedsprofessionelle, således at egne opgaver og bidrag fremstår tydeligt. Dette vil ske under initiativpligt og ansvar af de relevante ledelser.

 

Som opfølgning på Kvalitetsstrategiens strategispor udarbejdes desuden en regional monitoreringsplan, der identificerer og fastsætter konkrete, målbare kvalitetsparametre inden for de enkelte strategispor. 

 

De fire strategispor er:

 1. Akkreditering gennem arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel

  • Arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) vil medvirke til at skabe orden og overblik i eget hus og medvirke til at skabe rammerne og grundlaget for kvalitetsudviklingsarbejdet.

  • Der vil med DDKM være stort fokus på patientsikkerhed.

  • Der vil være et stort fokus på de sygdomsspecifikke standarder, som der allerede arbejdes med i vid udstrækning gennem arbejdet med det Nationale Indikatorprojekt (NIP).

 

 1. Implementering af det sammenhængende, dataunderstøttede patientforløb i samarbejdet mellem praksisområdet, hospital og kommune.

I implementeringsprocessen vil vi arbejde med:

  • The Human Factor: hvorfor gør vi, som vi plejer – og ikke, som vi bør

  • Den praktiserende læge som tovholder: aktivering, tydeliggørelse og optimering af denne funktion

  • Implementering af strategien for sundheds-IT: blandt andet IT-støttet kommunikation mellem kommuner, praksisområdet og hospital

 

 1. Patienten som partner

Under dette strategispor vil vi arbejde med:

  • Patient- og pårørende inddragelse, hvor fokus blandt andet vil være at tage patienterne med ind i arbejdet med sikre overgange mellem sundhedsaktørerne samt i arbejdet med at opnå den bedst mulige tilrettelæggelse af eget behandlingsforløb, herunder fokus på logistik og arbejdsgange.

  • Implementering af nye indsatser med afsæt i bl.a. ”Patientens møde med sundhedsvæsenet - De mellemmenneskelige relationer, anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet”

  • Understøttende IT vil også være en væsentlig parameter mht. større patientindflydelse og –inddragelse ved f.eks. booking, bedre og opdaterede patientoplysninger samt bedre information til patienter.

 

IV. Opfølgning, resultatopgørelse og rapportering

  • Vi vil have fokus på dataunderstøttet monitorering af den faglige, patientoplevede og organisatoriske kvalitet – på både populations-, organisatorisk og individniveau.

  • Vi vil udarbejde en generel monitoreringsmodel for patientforløb på tværs med udgangspunkt i de eksisterende forløbsprogrammer, herunder det kommunale aspekt.

  • Vi vil arbejde med Triple Aim, hvor vi vil have særligt fokus på monitorering af befolkningens sundhedstilstand.

  • Vi vil arbejde for effektiv ressourceudnyttelse og herigennem anskueliggøre, hvordan og på hvilke områder høj kvalitet kan være omkostningseffektiv.

 

Der er med denne strategi anlagt et bredt sigte i kvalitetsarbejdet med en tæt integration af både praksisområdets og psykiatriens kvalitetsstrategier og en øget opmærksomhed på samarbejdet med kommunerne. Sikkerhed og høj kvalitet i overgangene og i samarbejdet mellem sundhedsaktørerne sættes i højsædet. Derudover vil der med denne strategi gøres en stor indsats for, at patienter og pårørende inddrages i udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland.

 

Strategien består af et forord, to kapitler og et bilag. Forordet er tænkt som regionsrådets formulering omkring hensigten med kvalitetsarbejdet i Region Midtjyllands sundhedsvæsen. Derefter gives der i kapitel 1 en status på arbejdet med den hidtidige Kvalitetsstrategi, og i kapitel 2 redegøres der for strategiens overordnede målsætning og de udvalgte strategispor. I bilaget har de forskellige sundhedsaktører beskrevet samarbejdsflader og bidrag i forhold til at sikre et sammenhængende patientforløb af høj kvalitet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet regionsrådet orienteres om de konkrete kvalitetsparametre, når de er fastlagt, og at der sker en formuleringsmæssig ensartethed i brugen af ordene ”fokus” og ”stort fokus” i udkastet til kvalitetsstrategi.

 

 Anders Kühnau og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-203-06-V

10. Anskaffelse af apparatur til de klinisk fysiologisk og nuklearmedicinske afdelinger

Resume

Der har været nedsat en arbejdsgruppe i 2009-2010 med henblik på at lave en udredning af det klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske speciale, som kunne skabe et grundlag for en prioritering af apparaturanskaffelser. Arbejdsgruppen kommer med en række anbefalinger, herunder at man udskifter kritisk og teknologisk forældet udstyr for i alt 35,847 mio. kr. i 2010-2011. Midlerne hertil blev afsat i forbindelse med en samlet bevilling til indkøb af medico-teknisk udstyr på regionsrådets møde den 24. februar 2010, hvoraf der blev afsat en ramme på 70 mio. kr. til nærmere prioritering på området. Forslag til prioritering af de resterende ca. 34 mio. kr. vil blive forelagt regionsrådet på et senere tidspunkt.

Direktionen indstiller,

at den foreslåede prioritering af indkøb til de klinisk fysiologisk og nuklearmedicinske afdelinger jf. tabel 1 godkendes, og

 

at indkøbene finansieres af de prioriterede midler på 70 mio. kr. til det nuklearmedicinske område i den afsatte pulje "Medico-teknisk Afdeling 2010".

Sagsfremstilling

Specialet for klinisk fysiologi og nuklearmedicin udfører diagnostiske undersøgelser og udfører terapi med radioaktive lægemidler. De klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske afdelinger betjener både primærsektoren og de kliniske specialer på hospitalerne, og deltager bl.a. i varetagelsen af akut undersøgelse i forbindelse med mistanke for kræft, og visitation af patienter udsat for strålingsulykker. 

 

Der er fire klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske afdelinger i Region Midtjylland, fordelt på følgende matrikler: Nuklearmedicinsk Afdeling ved Hospitalsenheden Vest er en selvstændig afdeling med funktion på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro. Nuklearmedicinsk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Århus Universitetshospital, Skejby består af to afdelinger med fælles ledelse. Klinisk Fysiologisk Afdeling er en selvstændig afdeling på både Regionshospitalet Viborg og på Regionshospitalet Randers.

 

Administrationen har vurderet, at der var behov for en udredning af strategien for det klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske speciale. Udredningen skulle bl.a. skabe et grundlag for en fremtidig prioritering af apparaturanskaffelser til området.  

 

Arbejdsgruppen har med rapporten udredt apparaturparken og den kliniske PET/CT-kapacitet (diagnostik ved mistanke om kræft) i Region Midtjylland. Dernæst har arbejdsgruppen analyseret det fremtidige behov for forskellige undersøgelser og apparatur, hvor der bl.a. er taget hensyn til kræftpakkerne. Derudover har arbejdsgruppen udredt strategien for det klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske område og de afledte konsekvenser for apparaturanskaffelser, og på baggrund heraf kommet med en række anbefalinger.

 

Arbejdsgruppens rapport har over sommeren 2010 været forelagt relevante fora til vurdering. Arbejdsgruppens rapport vedlægges som bilag.  

 

Arbejdsgruppens anbefalinger

Arbejdsgruppen giver på baggrund af udredningen følgende anbefalinger:

 

 • At der ikke etableres flere klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske afdelinger i Region Midtjylland, og at sammenlægning af funktionerne i Hospitalsenheden Vest og afdelingerne på Århus Universitetshospital inklusiv PET-centret sker i forbindelse med opførelse af henholdsvis Det Nye hospital i Gødstrup (DNV-Gødstrup) og Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU).

 • At arbejdsgruppens anbefalinger mht. DNV-Gødstrup og DNU revurderes indenfor de næste fem år.

 • Apparaturindkøb for 35,847 mio. kr. i 2010 og 2011 (se afsnit nedenfor).

 • Fremtidig prioritering af scannerindkøb til Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Holstebro.

 • At diverse anbefalede udstyr til afdelingerne lægges tilbage til hospitalsledelserne til prioritering af pulje 1 midler (mindre medicoteknisk udstyr).

Anbefalingerne er uddybet i den vedlagte udredning af det nuklearmedicinske område.

 

Prioritering af apparaturindkøb i 2010 og 2011

Regionsrådet godkendte den 24. februar 2010 ”Bevilling til indkøb af medicoteknisk udstyr for 2010 og 2011”. I indstillingen fremgik det, at man havde besluttet at se nærmere på apparatur til det nuklearmedicinske område, og at der var prioriteret midler i pulje 2 på henholdsvis 20 mio. kr. i 2010 og 50 mio. kr. i 2011 til formålet. 

 

Med udgangspunkt i analysen af apparatursituationen og det fremtidige behov foreslås det, at der indkøbes apparatur til det klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske område i 2010 og 2011 for i alt 35,847 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

 

Der resterer således en prioritering af de resterende ca. 34 mio. kr. i pulje 2. I forlængelse af arbejdsgruppens udredning pågår en nærmere undersøgelse af driftsudgifterne til en PET/CT-scanner i Hospitalsenheden Vest. Indkøb og installation af scanneren beløber sig til ca. 20 mio. kr. Såfremt det foreslås at indkøbe scanneren vil regionsrådet skulle tage stilling hertil på et senere møde. 

 

Tabel 1. Udgifter til indkøb og etablering af nuklearmedicinsk udstyr 2010-2011

Udstyr
Etablerings-
omkostninger
Anslået indkøbspris
I alt
 
5 SPECT/CT-scannere
(Skejby, Århus Sygehus, Randers og Viborg x 2)
5.075.000
27.000.000
32.075.000
Diverse udstyr (gammatællere mv.)
-
3.372.000
3.372.000
Konferenceudstyr
-
400.000
400.000
 
5.075.000
30.772.000
35.847.000

Tidsperspektiv

Administrationen anbefaler et fælles udbud af de 5 SPECT/CT-scannere. Med forventet godkendelse i regionsrådet den 13. oktober 2010, en estimeret udbudsperiode på 9 måneder samt 14 dages forskydning mellem installation på de forskellige afdelinger, kan scannerne installeres hen over forsommeren (medio maj - ultimo juli) 2011.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-176-07

11. Afrapportering fra arbejdsgruppe vedrørende tilbud til voldtægtsofre i Region Midtjylland

Resume

Regionsrådet besluttede den 21. oktober 2009, at der skulle igangsættes et udredningsarbejde med henblik på at harmonisere tilbud til voldtægtsofre i Region Midtjylland inden for den eksisterende økonomiske ramme. I den vedlagte rapport opstiller den faglige arbejdsgruppe, der har stået for udredningen, to modeller for harmonisering af tilbud.

 

Arbejdsgruppen anbefaler en model, som indebærer, at alle voldtægtsofre i regionen vil kunne få et relevant behandlingstilbud gennem Center for Voldtægtsofre i Århus eller Center for Voldtægtsofre i Herning, uanset hvor offeret har bopæl i regionen.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet følger arbejdsgruppens anbefaling om en harmonisering af tilbud til voldtægtsofre med udgangspunkt i Model 2.

Sagsfremstilling

Regionsrådet anmodede på regionsrådsmødet den 21. januar 2009 om en redegørelse vedrørende regionens tilbud til voldtægtsofre. Redegørelsen blev præsenteret for Regionsrådet den 21. oktober 2009 og viste, at der er forskel i de tilbud, der tilbydes, alt efter borgerens bopæl. Bl.a. kunne det konstateres, at borgere fra det tidligere Viborg Amt ikke var omfattet af et tilbud. På baggrund af redegørelsen besluttede regionsrådet, at der skulle igangsættes et udredningsarbejde med henblik på at harmonisere tilbuddet til borgere i Region Midtjylland, der udsættes for voldtægt/voldtægtsforsøg. En arbejdsgruppe blev nedsat, og i dets kommissorium er det anført, at tilbuddene skal baseres på faglige kriterier frem for geografi, og løsningen skal findes inden for de eksisterende økonomiske rammer.

 

Arbejdsgruppen har nu afsluttet sit arbejde, og den vedlagte afrapportering beskriver tilbud og aktiviteter på de to Centre for Voldtægtsofre i Region Midtjylland på henholdsvis Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Regionshospitalet Herning. Det fremgår, at der er markant forskel på aktiviteterne på de to centre, og samtidig er der geografiske forskelle i de tilbud, der gives til voldtægtsofre i regionen knyttet til de gamle amtsgrænser.

 

Eksempelvis tilbyder centret i Herning psykologbehandling til borgere fra det tidligere Ringkjøbing Amt, mens Center for Voldtægtsofre i Århus tilbyder psykologbehandling til patienter fra resten af regionen. Det skal i den forbindelse anføres, at centret pr. 1. januar 2010 har udvidet optageområdet med borgere fra det tidligere Viborg Amt. En anden forskel på centrenes tilbud består i, at centret i Århus’ tilbud omfatter voldtægtsofre, mens tilbuddet om psykologbehandling gennem Center for Voldtægtsofre i Herning også omfatter ofre for grovere vold. De nærmere aktiviteter og tilbud ved centrene er uddybet i rapporten.

 

Arbejdsgruppen vurderer dels, at der bør ske en harmonisering i tilbuddene ved centrene, og dels bør psykologtilbuddet udbredes geografisk, så tilbuddet bliver mere tilgængeligt for borgere med langt til centrene. Arbejdsgruppen anbefaler for det første, at der fastsættes en tidsgrænse på en uge efter overgrebet, hvor et offer for voldtægt eller voldtægtsforsøg er berettiget til behandling. Herudover anbefaler arbejdsgruppen, at Center for Voldtægtsofre i Herning ophører med at tilbyde gratis psykologbehandling til ofre for grovere vold. I de seneste år har der været tale om 2-5 ofre, og disse vil stadig have adgang til behandling hos en privatpraktiserende psykolog gennem henvisning fra deres praktiserende læge i lighed med de øvrige områder i regionen. Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at der udarbejdes en ny vejledning, der gøres tilgængelig for politiet, akutmodtagelserne og de praktiserende læger, når en ny struktur er på plads.

 

Med hensyn til organiseringen af tilbud har arbejdsgruppen opstillet to modeller:

 

 • Model 1 - Center for Voldtægtsofre i Århus varetager al psykologbehandling af voldtægtsofre i regionen via satellitfunktioner i Herning og Viborg. Herved sikres, at den samme specialiserede behandling er lettilgængelig for alle voldtægtsofre i regionen.

 

 • Model 2 - Voldtægtsofre fra det tidligere Viborg Amt kan vælge mellem psykologbehandling ved centret i Århus eller psykologbehandling, der varetages af psykologer fra Klinik for Traumatiserede Flygtninge i Holstebro.

 

Arbejdsgruppen anbefaler, at harmoniseringen af tilbud til voldtægtsofre i Region Midtjylland sker med udgangspunkt i model 2, da det er den umiddelbare vurdering, at denne model kan gennemføres inden for de nuværende økonomiske rammer. Fagligt set vil Model 1 være en bedre løsning, men arbejdsgruppen vurderer, at denne model vil betyde en merøkonomi på ca. 350.000 kr. Arbejdsgruppen anbefaler dog, at model 1 kan tænkes ind i de mere langsigtede overvejelser omkring opgaveporteføljen i de fremtidige akutmodtagelser i Viborg og Gødstrup.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at Center for Voldtægtsofre i Århus fortsætter uændret, og at voldtægtsofre fra Viborg og Skive kommune tilsluttes Center for Voldtægtsofre i Herning, idet der forudsættes et fagligt samarbejde mellem de to tilbud.

 

Anders Kühanu og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-60-09

12. Samarbejdsaftale mellem Det Færøske Sundhedsministerium og Region Midtjylland

Resume

Det foreslås, at der indgås en aftale mellem Det Færøske Sundhedsministerium og Region Midtjylland om behandling af patienter, som er visiteret af det færøske offentlige

sygehusvæsen. Vedlagte forslag til en samarbejdsaftale omhandler de centrale retningslinjer i forbindelse med behandling af disse patienter i Region Midtjylland.

 

Direktionen indstiller,

at samarbejdsaftalen mellem Færøerne og Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Det Færøske Sundhedsministerium har foreslået, at der indgås en samarbejdsaftale med Region Midtjylland om behandling af patienter, som er visiteret af det færøske offentlige sygehusvæsen til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Århus Universitetshospital, Skejby. Det Færøske Sundhedsministerium har sammen med administrationen og de to hospitaler udarbejdet vedlagte forslag til en samarbejdsaftale.

 

Formålet med samarbejdsaftalen er at beskrive nogle centrale retningslinjer for bl.a. henvisning, kaution, udveksling af oplysninger, afregning for færøske patienter og befordring mv. I den forbindelse skal nævnes, at samarbejdsaftalen blot formaliserer den hidtidige praksis på området, og at det således heller ikke forventes, at der visiteres flere patienter fra Færøerne til de to hospitaler end tidligere.

 

Der afregnes til almindelig takst, og der forventes et fremtidigt årligt forbrug på ca. 4 mio. kr., hvilket svarer til forbruget i 2009. Samarbejdsaftalen gælder ind til denne opsiges, hvilket kan ske med tre måneders varsel.

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-139-06-V

13. Halvårlig orientering om resultater vedrørende hjertesvigt fra NIP

Resume

En halvårsopfølgning for NIP-området hjertesvigt fremlægges. For hjertesvigt har der været fremgang, men der er fortsat problemer på en del hospitaler. Hospitalernes handleplaner er beskrevet i vedlagte notat.

Direktionen indstiller,

at orienteringen vedrørende hjertesvigt fra NIP tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som supplement til de årlige orienteringer om resultater fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) orienteres regionsrådet fremover også halvårligt om udviklingen for de indikatorer, hvor der er problemer med at overholde standarderne.

 

Denne halvårsopfølgning omfatter NIP-området: Hjertesvigt. Regionsrådet blev på mødet den 21. april 2010 orienteret om resultaterne fra den helårlige rapport dækkende perioden juni 2008 til juni 2009.

 

Skemaet nedenfor viser regionens resultater for de otte NIP-indikatorer, hvor der er problemer. Alle hospitalerne opfylder indikatoren vedrørende ”dødelighed”, hvilket er tilfredsstillende. Derfor er indikatoren ”dødelighed” ikke medtaget.

 

Halvårsopfølgningen indbefatter data for syv måneder i perioden juli 2009 til januar 2010. Der er ikke nyere tal for en senere periode.

 

I vedlagte notat er hospitalernes handleplaner beskrevet.

 

Oversigt over resultater for hjertesvigt

 
Standard opfyldt
Standard opfyldt
Resultat/Standard
(i procent)
Resultat/Standard
(i procent)
Hospitaler med
Standard opfyldt/
totalt antal
hospitaler
Fremgang
Indikator
Års-opgørelse
Halvårs-opfølgning
 
Års-opgørelse
Halvårs-opfølgning
 
Halvårsopfølgning
Halvårsopfølgning
1. Ekkokardiografi – ultralydsundersøgelse af hjertet
Ja
 
Ja
 
91/90
 
93/90
 
5/7
Ja
2. Vurdering af funktionsevne (NYHA-klassifikation)
Nej
 
Nej
 
82/90
 
89/90
 
4/7
 
Ja
3a. Medicinsk
behandling –
ACE-hæmmer
Nej
 
Nej
 
85/90
 
88/90
 
3/7
 
Ja
3b. Medicinsk
behandling –
Betablokker
Ja *
 
Ja
 
74/80
 
 
85/80
 
5/7
 
Ja
3c. Medicinsk
behandling –
Aldosteron **
Ikke fastsat standard
 
Ikke fastsat standard
 
34/-
 
28/-
 
-/7
 
Nej
4. Henvisning til fysisk træning ***
 
Nej
 
Nej
 
27/50
 
27/50
 
1/7
 
Status quo
5. Struktureret patientundervisning
 
Nej
 
Nej
 
66/80
 
70/80
 
 
3/7
 
Ja
6. Genindlæggelse ****
 
Ja
 
 
Ja
 
5/10
 
10/10
 
4/7
 
Nej

* Der er taget højde for den statistiske usikkerhed. Derfor er standarden opfyldt.

** Efterfølgende har indikatorgruppen fra juli 2010 fastsat en standard på 25 pct.

*** Efterfølgende har indikatorgruppen fra juli 2010 nedsat standardværdien fra 50 til 30 pct.

**** I modsætning til de første 7 indikatorer er standarden her en maksimumværdi.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-49-07

14. Orientering om offentliggørelser på kræft- og hjerteområdet

Resume

Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner har offentliggjort nye opgørelser over henholdsvis kræft- og hjerteområdet. Resultaterne på hjerteområdet viser, at bortset fra patienter med ustabile hjertekramper/blodprop i hjertet behandles de fleste hjertepatienter medicinsk. Resultaterne vedrørende kræftområdet viser, at på landsplan venter kræftpatienter inden for en række kræftområder kortere tid på behandling end før pakkeforløbene blev indført. Resultaterne i rapporterne kan ikke sammenlignes med de vedtagne forløbstider for kræft- og hjertepakkerne.

Direktionen indstiller,

at orienteringen vedrørende offentliggørelser på kræft- og hjerteområdet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner offentliggjorde den 31. august 2010 vedlagte opgørelser for henholdsvis kræft- og hjerteområdet.

 

Denne type opgørelser vil fremover blive offentliggjort hvert halve år på www.sst.dk og www.regioner.dk.

 

Formålet med opgørelserne er at give en overordnet status samt mulighed for at følge udviklingen på områderne over tid. Resultaterne opgøres kun på lands- og regionsniveau.

 

Konkret måles der på den tid, der går fra sygehuset modtager en henvisning, til behandling påbegyndes. Der måles kun på patienter, der har fået en kræft- eller hjertediagnose. Det vil sige at patienter, der udredes i pakkeforløb, men hvor mistanken om kræft- eller hjertesygdom afkræftes, ikke indgår i monitoreringen.

 

Resultater

Rapporten vedrørende kræftområdet viser, at på landsplan venter kræftpatienter inden for en række kræftområder kortere tid på behandling end før pakkeforløbene blev indført. Særligt ses en tendens til fald i ventetiden til start af behandling for kræft i mandlige kønsorganer, kræft i hjernen, modermærkekræft og hæmatologiske kræftformer. Ved brystkræft ses en tendens til, at ventetiden til start af behandling er stigende, hvilket fortolkes som tegn på kapacitetsproblemer.

 

Region Midtjylland ligger på de fleste områder bedre end landsgennemsnittet. På de områder, hvor regionen ligger dårligere end landsgennemsnittet (hæmatologiske kræftformer og kræft i blære og nyre), er forskellen højst to dage.

 

Resultaterne vedrørende hjerteområdet viser, at de fleste patienter ikke behandles kirurgisk. Undtaget er sygdomsområdet ustabil angina pectoris (ustabile hjertekramper/blodprop i hjertet), hvor størstedelen af patienterne gennemgår en kirurgisk behandling.

 

Ventetiden til behandling opgøres kun for patienter, som behandles kirurgisk. Rapporten omfatter derfor kun en meget lille del af hjertepatienterne. For hjerteklapsygdom og hjertesvigt er der tale om så få patienter, at det er valgt ikke at opgøre ventetiderne.

 

Medieomtale

I medieomtalen af rapporten på kræftområdet er ventetiderne blevet sammenlignet med de vedtagne forløbstider for kræftpakkerne. Det fremstår, som om regionerne ikke overholder forløbstiderne i kræftpakkerne.

 

Det er vigtigt, at de målte ventetider ikke sammenlignes med de vedtagne forløbstider for kræft- og hjertepakkerne. Dette skyldes først og fremmest, at opgørelserne måler fra et tidspunkt i patientforløbet, der ikke nødvendigvis er identisk med start i et pakkeforløb. Patienter starter først i et pakkeforløb, når der er en begrundet mistanke om kræft- eller hjertesygdom. Patienterne kan derfor godt være startet i et hospitalsforløb, inden mistanken om kræft- eller hjertesygdom opstår. Sundhedsstyrelsens og Danske Regioners monitorering er med andre ord ikke en monitorering af pakkeforløb. Desuden indgår som nævnt ikke patienter, hvor mistanken om kræft- eller hjertesygdom afkræftes under udredningen.

 

Region Midtjylland lancerer snart en regional monitorering, som måler specifikt på pakkeforløb. I første omgang kræftpakkeforløb og sidenhen hjertepakkeforløb. Der vil blive målt på henvisnings-, udrednings- og behandlingstider samt antal henvisninger til de enkelte pakker. Der måles både på patienter, som ender med en kræft- eller hjertediagnose, såvel som patienter, hvor mistanken om kræft- eller hjertesygdom afkræftes under udredningen. Resultaterne vises i InfoRM på hospitals- og afdelingsniveau og kan bruges af fagfolkene til at dykke ned i mulige problemområder.

 

Resultaterne i de vedlagte nationale opgørelser og den kommende regionale pakkemonitorering bliver ikke direkte sammenlignelige, men vil supplere hinanden.

 

Administrationen vil følge de nationale og regionale resultater og drøfte eventuelle problemområder med hospitalerne. De kommende regionale resultater vil indgå i de regelmæssige rapporteringer til regionsrådet vedrørende status for pakkeforløb.

 

Opgørelserne for kræft- og hjerteområdet er kun tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen