Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 7. september 2010 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-00-31-09

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Problemer med at opretholde den lægelige bemanding i Regionspsykiatrien i Viborg

Formanden orienterede, i forlængelse af orienteringen på sidste forretningsudvalgsmøde, om de aktuelle initiativer i Regionspsykiatrien i Viborg.

 

Rømninger i ungdomspsykiatrien

Formanden orienterede om, at afdelingen i Risskov efter rømningen i ungdomspsykiatrien ultimo august 2010 er gennemgået med henblik på at lave midlertidige løsninger, der kan højne sikkerheden, indtil den planlagte ombygning af ungdomspsykiatrien i Risskov kan stå færdig om ca. et år.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-3-10

2. Revisionsberetning nr. 14 vedrørende årsregnskabet for 2009

Resume

Regionens revision, KPMG, har den 13. august 2010 fremsendt beretning nr. 14 vedrørende afslutning af revisionen af Region Midtjyllands årsregnskab for 2009. Revisionen har samtidig givet Region Midtjyllands årsregnskab for 2009 en revisionspåtegning uden forbehold.

 

I revisionsberetning nr. 14 har KPMG anført 4 supplerende oplysninger, som revisionen finder, at regionsrådet skal orienteres om. Revisionsberetningen indeholder ingen revisionsbemærkninger, som regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden.

 
Regionsrådet skal i henhold til regionsloven behandle det godkendte årsregnskab for 2009 samt revisionsberetningen på et møde, således at årsregnskab og beretning kan fremsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september 2010.

 

Endvidere vedlægges til regionsrådets orientering rapportering om udført Intern Kontrol i 2009.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet tager KPMG's revisionsberetning nr. 14 vedrørende Region Midtjyllands årsregnskab for 2009 til efterretning,

 

at regionsrådet endeligt godkender Region Midtjyllands årsregnskab for 2009,

 

at årsregnskabet, revisionsberetning nr. 14 og udskrift af regionsrådets behandling af sagen fremsendes til Statsforvaltningen Midtjylland, og

 

at rapportering for Intern Kontrol 2009 tages til orientering.

Sagsfremstilling

I henhold til regionslovens § 23 skal regionsrådet efter modtagelse af revisionsberetningen træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og endeligt godkende årsregnskabet.
 
Regionsrådet godkendte den 26. maj 2010 årsregnskabet for 2009 og fremsendte dette til revisionen.
 
Region Midtjyllands revision, KPMG, har den 13. august 2010 fremsendt revisionsberetning nr. 14 vedrørende afslutning af revisionen af Region Midtjyllands årsregnskab for 2009. Beretningen er i henhold til den kommunale styrelseslov, § 42b, jf. regionslovens § 29, udsendt til regionsrådets medlemmer den 16. august 2010.
 
Samtidig med afgivelse af revisionsberetningen har KPMG fremsendt revisionspåtegning til årsregnskabet for 2009. Revisionspåtegningen af 13. august 2010 er uden forbehold eller supplerende oplysninger som defineret i erklæringsbekendtgørelsen for statsautoriserede revisorer. Revisionspåtegningen til årsregnskabet for 2009 er indskrevet i revisionsberetning nr. 14.
 
Revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet for 2009 indeholder ingen revisionsbemærkninger, som regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden.

KPMG har i revisionsberetningen anført 4 supplerende oplysninger, som ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger, men som revisionen ønsker at orientere regionsrådet om:

 

1. Årets resultat, jf. beretningens afsnit 3.2.1

Revisionen anbefaler, at regionen får afklaret med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvorvidt et akkumuleret resultat vedrørende forskelle i regnskabspraksis kan optages i regionens balance som et aktiv eller skal posteres direkte på egenkapitalen.
 
Administrationen tager emnet op til afklaring med Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

   

2. Finansieringskredsløb, jf. beretningens afsnit 3.2.2

Revisionen konstaterer, at der ikke er foretaget forrentning af regionens mellemværende med kommunerne pr. 1. januar 2009 på Social- og specialundervisningsområdet, hvilket har medført at der er henført 3,3 mio. kr. for meget i renteudgifter til sundhedsområdet og tilsvarende 3,3 mio. kr. for lidt i renteudgifter til Social- og specialundervisningsområdet. Forholdet påvirker ikke regionens samlede regnskabsresultat for 2009.
 
Administrationen er enig med revisionen. 

 

3. og 4. Immaterielle og materielle anlægsaktiver, jf. beretningens afsnit 3.3.1 og 3.3.2

Procedurerne for registrering og færdigmelding af immaterielle anlægsinvesteringer følger regionens generelle procedurer vedrørende materielle anlægsaktiver. Revisionen konstaterer, at der i 2009 er sket forbedring af procedurerne for registrering og færdigmelding af anlægsinvesteringer. Revisionen anbefaler, at der, med henblik på at sikre korrekt periodisering i årsregnskabet, årligt foretages en vurdering af, hvorvidt afholdte større igangværende anlægsprojekter fuldt ud kan aktiveres eller skal udgiftsføres helt eller delvist.
 
Administrationen vil inddrage revisionens anbefaling som en del af det iværksatte kvalitetsprojekt på anlægsområdet.

  

Herudover har revisionen fulgt op på de supplerende oplysninger, der har været anført i revisionsberetning nr. 11 af 14. august 2009 og nr. 13 af 26. januar 2010. Flere af disse supplerende oplysninger er fortsat gældende, idet administrationen endnu ikke har afsluttet implementeringen af revisionens anbefalinger. Revisionen vil følge op herpå som et led i revisionen for 2010.

 

I forhold til de til staten overdragne skatterestancer konstaterer revisionen jf. beretningens afsnit 6.2.9, at der endnu ikke foreligger en afklaring heraf. Det er fortsat administrationens opfattelse, at staten skal betale tilgodehavendet vedrørende skatterestancerne til Region Midtjylland.

 

På foranledning af revisionens bemærkninger vil administrationen rette henvendelse til staten med henblik på en afklaring af sagen. Den nærmere baggrund for sagen er beskrevet i vedlagte Notat om skatterestancer.

 

Chefrevisor Claus Hammer-Pedersen, KPMG, deltager i sagens behandling på forretningsudvalgs mødet.

 

Rapportering vedrørende Intern Kontrol 2009

I henhold til Bilag 5 til Kasse- og regnskabsregulativet for Region Midtjylland skal administrationen udarbejde en årlig rapport for det udførte regnskabstilsyn i det forgangne år. De interne kontroller foretages ved såvel decentrale som centrale tilsyn.

 

Decentrale tilsyn omfatter anmeldte og uanmeldte besøg hos de budgetansvarlige enheder, hvor der bl.a. følges op på overholdelse af Kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser vedrørende regnskabsinstrukser, ledelsestilsyn, håndtering af beboermidler mv.

 

De centrale tilsyn indebærer kontroller på udvalgte indsatsområder, eksempelvis overholdelse af regelsæt for repræsentationsudgifter, kontrol af korrekt behandling og kontering af fakturaer, kontrol af brugeradgange til økonomisystemet, kontrol af funktionsadskillelser, afstemning af balancekonti mv. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-3-10

3. Revisionsberetning nr. 15 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2009

Resume

Regionens revision, KPMG, har den 13. august 2010 afgivet beretning nr. 15 vedrørende Region Midtjyllands afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2009.

 
Beretningen skal med regionsrådets bemærkninger fremsendes til Indenrigs- og Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet samt til tilsynsmyndigheden.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet tager revisionsberetning nr. 15 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2009 til efterretning, og

 

at regionsrådet fremsender beretningen til Indenrigs- og Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet samt Statsforvaltningen Midtjylland.
 

Sagsfremstilling

Region Midtjylland modtager løntilskud fra staten til jobtræning og til servicejobs.
 
I 2009 udgjorde refusionen 14,9 mio. kr. I henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob skal der til Indenrigs- og Socialministeriet og til Beskæftigelsesministeriet aflægges reviderede regnskaber for denne statsrefusion.
 
Regionens revision KPMG har den 13. august 2010 afgivet revisionsberetning nr. 15 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2009 for Region Midtjylland.
 
Revisionen konkluderer, at det er revisionens opfattelse, at opgørelsen af refusionen fra staten er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen og regionens registreringer.
 
Gennemgangen af opgørelsen giver ikke revisionen anledning til at fremkomme med bemærkninger eller supplerende oplysninger til regionsrådet, Indenrigs- og Socialministeriet eller til Beskæftigelsesministeriet.

 

Reviosnberetning nr. 15 af 13 august 2010 er kun tilgængelig på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-07

4. Udpegning af politisk repræsentant til deltagelse i Districts of Creativity

Resume

Med Region Midtjyllands forestående optagelse i det internationale netværk Districts of Creativity, ønskes udpeget en fast repræsentant fra regionens politiske niveau. Første møde vil finde sted i forbindelse med Creativity World Forum 15. november 2010 i Oklahoma, USA.

Direktionen indstiller,

at der udpeges et medlem af regionsrådet, som deltager i Districts of Creativity i den resterende del af valgperioden, og

 

at pågældende deltager i det politiske møde den 15. november 2010 ved Creativity World Forum i Oklahoma, USA.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 21. oktober 2009, at Region Midtjylland skulle søge optagelse i det internationale netværk Districts of Creativity. Netværket har til formål at skabe et forum for samarbejde og ideudveksling om kreativitet og innovation mellem virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner og på politisk niveau. I forbindelse med den årlige Creativity World Forum, der afholdes hos en af medlemsregionerne, afholdes desuden et politisk møde, hvor bl.a. indsatsområder i det kommende år drøftes.
 
Regionsrådsmedlem Aleksander Aagaard deltog i det politiske møde ved Creativity World Forum i 2009, og det formelle arbejde vedrørende Region Midtjyllands optagelse i Creativity World Forum blev herefter igangsat. Arbejdet har resulteret i, at den endelige optagelse af Region Midtjylland vil finde sted på Creativity World Forum den 15. november 2010 i Oklahoma.

Foruden deltagelse i et årligt politisk møde i forbindelse med afholdelsen af Creativity World Forum kan der blive tale om deltagelse i 1 - 2 møder i løbet af året.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller, 

 

at der udpeges to medlemmer af regionsrådet, som deltager i Districts of Creativity i den resterende del af valgperioden, og

 

at de pågældende deltager i det politiske møde den 15. november 2010 ved Creativity World Forum i Oklahoma, USA.

 

 

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-1-09

5. Godkendelse af forslag til ændringer i det regionale busrutenet

Resume

Forretningsudvalget besluttede på sit møde den 8. juni 2010 at udskyde behandlingen af et forslag fra den nedsatte Trafikstyregruppe til ændringer af det regionale busrutenet med henblik på afklaring af mulighederne for betjening af de uddannelsessøgende. Administrationen har på baggrund af høringssvar fra kommunerne samt bemærkninger fra uddannelsesinstitutioner m.fl. udarbejdet et tilpasset forslag, hvori regionen påtager sig et udvidet ansvar for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Med udgangspunkt i forslaget har regionsrådsformanden afholdt møder med en række kommuner, hvor der – med forbehold for regionsrådets godkendelse - er indgået aftaler, der fastlægger en betjening på ruterne, der sikrer transporten af elever til ungdomsuddannelserne. Kontaktudvalget blev orienteret om sagen på møde den 24. juni 2010.

Direktionen indstiller,

at trafikstyregruppens forslag til ændringer af det regionale busrutenet suppleret med forslaget om, at regionen påtager sig et udvidet ansvar for transport af elever til ungdomsuddannelserne godkendes, herunder at de indgåede aftaler med kommuner om særlige forhold tiltrædes,

 

at trafikstyregruppens forslag til ændringer i rollefordelingen mellem Midttrafik og bestillerne godkendes, og

 

at der, for så vidt angår forslaget om ændringer i bestillernes betaling til Midttrafik, ikke sker ændringer i regionens betaling til Midttrafik af hensyn til regionens nuværende stramme likviditet.

Sagsfremstilling

Trafikstyregruppens forslag
Region Midtjylland igangsatte ved budgetlægningen for 2008 en proces med at effektivisere og modernisere det regionale busrutenet. Behovet for effektiviseringer blev i løbet af 2008 aktualiseret af et øget udgiftspres, og frem mod vedtagelsen af regionens budget for 2009 blev der centralt udmeldt forventninger om markante udgiftsstigninger for betalingen til vognmændene (bl.a. på grund af stigende oliepriser).
 
I forbindelse med vedtagelsen af regionens budget for 2009 besluttede regionsrådet at gennemføre besparelser på godt 85 mio. kr. årligt, heraf 55 mio. kr. på områderne erhvervsudvikling, jordforurening, kultur, uddannelse, regional udviklingsplan, analyser mv.
 
For at give mere tid til at gennemføre en dialog med kommunerne og Midttrafik om det fremtidige rutenet besluttede regionsrådet i september 2008 at udskyde gennemførelsen af planen. Ved samme lejlighed tilsluttede regionsrådet sig en beslutning i Kontaktudvalget om at nedsætte en administrativ styregruppe (Trafikstyregruppen) med repræsentanter fra kommunerne, Midttrafik og Region Midtjylland. Trafikstyregruppen fik til opgave at udarbejde et samlet forslag til optimering af det kollektive rutenet indenfor bestillernes økonomiske rammer.
 
Trafikstyregruppen foranledigede, at der blev gennemført møder mellem de 18 kommuner, der ville blive berørt af Region Midtjyllands plan for effektivisering af det regionale rutenet, samt Midttrafik og Region Midtjylland. Mødernes formål var, på baggrund af konkrete oplæg fra Midttrafik, at indkredse løsninger, der ud fra en faglig vurdering ville kunne tilgodese de trafikale behov i forhold til Region Midtjyllands planlagte reduktioner i rutenettet.

Trafikstyregruppen afleverede sit forslag til ændringer i det regionale rutenet til Kontaktudvalget den 16. april 2010.
 
Samlet set kan det konstateres, at trafikstyregruppens forslag berører færre ruter, end det var tilfældet i Region Midtjyllands oprindelige plan. Trafikstyregruppens forslag lægger op til, at 49 ruter helt eller delvist ophører med at være regionalt finansierede ruter, mens der gennemføres udviklings- og koordineringsprojekter på 17 ruter. Desuden oprettes 2 nye ruter.
 
I Midttrafiks oplæg og i referaterne fra de afholdte møder med kommunerne er der overslagsmæssigt beskrevet trafikale forslag for de enkelte ruter.
 
Trafikstyregruppen konstaterer, at transport af elever til ungdomsuddannelser udgør en særlig problemstilling, idet mange elever benytter bus til og fra uddannelse. Ansvaret for transport af ungdomsuddannelsessøgende er ikke fastlagt i lovgivningen. Udgangspunktet for trafikstyregruppen har været, at kommuner og region har et fælles ansvar for at sikre transportmuligheder til disse elever. I forslaget indgår forslag om at nedlægge 9 ruter, der i dag transporterer elever til ungdomsuddannelser, og hvor det har været uafklaret, om der vil kunne opnås enighed mellem de berørte kommuner om fælleskommunal videreførelse. Ud fra et hensyn til at rutenedlægninger ikke må betyde, at elever der har påbegyndt en ungdomsuddannelse, ikke kan gennemføre denne, har trafikstyregruppen for disse 9 ruter foreslået, at Region Midtjylland i en 3-årig overgangsperiode finansierer en minimumsbetjening svarende til én tur om morgenen og 2 ture hjem om eftermiddagen.
 
Midttrafik har beregnet, at forslaget samlet reducerer Region Midtjyllands omkostninger til kollektiv trafik med 45-47 mio. kr. om året og dermed opfylder sparekravet. Gennemfører kommunerne de beskrevne forslag, vil det for kommunerne samlet betyde merudgifter i størrelsesordenen 22-23 mio. kr. Hertil skal lægges overflyttede administrationsomkostninger. Det samlede forslag betyder derfor en reduktion af den kollektive trafik i regionen på ca. 20 mio. kr.
 
For at belyse forslagets påvirkning af passagererne har rådgiverfirmaet Tetraplan for Midttrafik udarbejdet en rapport med beregninger af det samlede forslags passagermæssige konsekvenser. En sammenfatning af rapporten er vedlagt som bilag til trafikstyregruppens afrapportering. De beregnede konsekvenser er: 

 

 • Negative, dvs. betyder serviceforringelse, for 8 % af de nuværende passagerer.

 • Positive, dvs. betyder serviceforbedring, for 10 % af de nuværende passagerer.

 • Både/og, dvs. serviceforringelse for nogen og serviceforbedring for andre, for 24 % af de nuværende passagerer.

 • Neutrale, dvs. ikke har betydning, for 58 % af de nuværende passagerer.

 

Forslag til ændringer i rutenettet fremgår af trafikstyregruppens afrapportering med bilag. For så vidt angår ændringer i rutenettet anbefalede trafikstyregruppen kontaktudvalget, at den administrative styregruppes rapport med forslag til ændringer i det regionale rutenet blev fremsendt til alle kommuner og Region Midtjylland med henblik på politisk behandling.
 
Udover forslag til ændringer i det regionale rutenet har trafikstyregruppen udarbejdet forslag til ændring af procedurer for økonomien mellem bestillere og Midttrafik vedrørende budgetlægning, økonomiopfølgninger og terminer for betaling af tilskud mv., samt forslag til fremtidig rollefordeling mellem bestillerne og Midttrafik. Trafikstyregruppens anbefalinger hertil er, at der fremtidigt arbejdes med en klarere rollefordeling mellem Midttrafik og bestillerne med udgangspunkt i de anbefalinger, der fremgår af afsnittet om Forslag til fremtidig rollefordeling mellem bestillere og trafikselskabet, således: 

 

 • At bestillerne fremover angiver deres ønsker til kørsel i overordnede principper og servicekrav samt den økonomiske ramme. Midttrafiks rolle er at omsætte disse overordnede ønsker til konkret køreplanlægning, der koordinerer og tilgodeser alle bestillernes ønsker. Dette arbejde vil ske i tæt samarbejde med den enkelte bestiller.

 • At der ændres i bestillernes betaling til Midttrafik, så der opkræves betaling fra bestillerne 4 gange årligt, med 30 % af den samlede betaling i første og andet kvartal, og 20 % af betalingen i 3. og 4. kvartal.

 • At der arbejdes for, at økonomiske afvigelser, der bliver kendt i løbet af året, kan håndteres i forhold til den enkelte bestiller ved afregningen for 4. kvartal.

 

For så vidt angår trafikstyregruppens forslag om ændring i betalingsterminerne til Midttrafik er det administrationens vurdering, at forslaget under hensyn til regionens nuværende stramme likviditet ikke bør tiltrædes. Administrationen anbefaler i stedet, at den nuværende praksis med månedlige udbetalinger fortsættes.

 

 

Kontaktudvalget sendte i april 2010 trafikstyregruppens forslag til kommunerne med anmodning om, at kommunerne fremsendte deres bemærkninger til Region Midtjylland senest den 4. juni 2010. De indkomne bemærkninger fra kommunerne, KKR, uddannelsesinstitutioner, borgergrupper mv. vedlægges.

 

Bemærkningerne fra kommunerne kan sammenfattes til:

 

 • Kommunerne har ikke økonomi til at overtage den regionale rutekørsel, som foreslås nedlagt.

 • Kommunerne er generelt af den opfattelse at kørsel til ungdomsuddannelserne er regionens ansvar.

 • Nogle kommuner savner stillingtagen til kollektiv trafik i yderområder især i forhold til ungdomsuddannelserne

 • Nogle kommuner nævner kollektiv trafik til Karup Lufthavn som en regional opgave.

 • En del kommuner nævner, at reduktion i regionens administrationsbidrag til Midttrafik ikke skal overflyttes til kommunerne. Midttrafik bør i stedet reducere sine administrationsomkostninger.

 • Flere kommuner ønsker fortsat dialog med regionen om at udvikle den kollektive trafik.

 

Forslag om udvidet ansvar for transport af uddannelsessøgende

Det er administrationens opfattelse, at kørsel til ungdomsuddannelserne er et fælles ansvar for kommunerne og regionen.

 

På baggrund af bemærkninger fra kommunerne og KKR samt et antal uddannelsesinstitutioner med fleres bemærkninger til trafikstyregruppens rapport, har administrationen udarbejdet et tilpasset forslag, hvori regionen påtager sig et udvidet ansvar for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Det tilpassede forslag er fortrinsvis rettet mod ruter, der af trafikstyregruppen foreslås at overgå til 2 eller flere kommuner i fællesskab. Efter forslaget påtager Region Midtjylland sig at finansiere minimumsbetjening (1 tur om morgenen og 2 ture hjem om eftermiddagen) på sådanne ruter, der betjener elever til ungdomsuddannelserne.

 

Det er fortsat administrationens opfattelse, at der er tale om ruter, der helt overvejende betjener lokale formål. Det er derfor en forudsætning, at kommunerne i fællesskab overtager ansvaret for driften af de konkrete ruter, men at regionen betaler for minimumsbetjening morgen og eftermiddag af hensyn til de uddannelsessøgende. I øvrige tidsrum er det de pågældende kommuners ansvar at fastlægge og finansiere betjeningsomfanget. Desuden skal regionen have en forholdsmæssig andel af indtægterne.

 

En liste over de ruter, fordelt på kommuner, som administrationen har udpeget, fremgår af vedlagte forslag til udvidet ansvar for Region Midtjylland for transport af elever til ungdomsuddannelserne. Forlaget er udarbejdet på grundlag af oplysninger i Trafikstyregruppens rapport. Der er for nogle af ruterne foretaget et overslagsmæssigt skøn for omkostningerne til minimumsbetjening på ruter, der betjener elever til ungdomsuddannelserne.

 
Forslaget er udsendt til kommunerne medio juni 2010. Herefter har et antal kommuner ønsket møder med regionsrådsformanden for en politisk drøftelse af forslaget. Der er på de afholdte møder indgået aftaler med følgende kommuner om betjeningen på ruterne: Randers, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern, Hedensted, Skanderborg, Favrskov og Holstebro Kommuner. Herudover er der ultimo august aftalt møde med Viborg Kommune, og administrativt drøftes oplæg til aftale med Syddjurs Kommune. På forretningsudvalgets møde vil der blive orienteret om aftaler indgået med Viborg og Syddjurs kommuner.

 

De indgåede aftaler, der er resultatet af regionsrådsformandens forhandlinger med kommunerne, er oversigtligt skrevet ind i forslaget om at regionen påtager sig et udvidet ansvar for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne, som blev udsendt til kommunerne i juni. Forslaget med indskrevne aftaler med kommunerne er vedlagt. Forslaget inklusiv de indgåede aftaler omfatter i alt 33 ruter. Aftalerne er indgået under forudsætning af regionsrådets efterfølgende godkendelse.


Forslaget om at Region Midtjylland påtager sig et udvidet ansvar for transport af elever til ungdomsuddannelserne påvirker besparelsen på det regionale rutenet. Omkostningerne til de enkelte ruter i forslaget er baseret på overslagsmæssige skøn. Tilsvarende er omkostningerne som følge af de indgåede aftaler med kommunerne skønnede og afventer, at Midttrafik udarbejder konkrete forslag til køreplaner mv. Det er administrationens vurdering, at forslaget og de indgåede aftaler reducerer besparelserne i trafikstyregruppens forslag med i størrelsesordenen 12-13 mio. kr.
 
Kontaktudvalget blev orienteret om sagen på møde den 24. juni 2010.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-6-09

6. Forslag til nyt busnet i Århus

Resume

Forslag til Trafikplan for Århus 2011 har været i høring, og Midttrafik har modtaget 800 høringssvar, primært vedrørende omlægninger af bybustrafikken i Århus. Med hensyn til den regionale trafik giver høringen ikke Midttrafik anledning til at foreslå ændringer i trafikplanen. Midttrafik anbefaler derfor, at de ændringer, som foreslås for de regionale ruter i trafikplanen, gennemføres i samspil med ændringerne i bybustrafikken. Århus byråd vedtog på møde den 24. juni 2010 at tiltræde trafikplanen med udgangspunkt i planens basisscenarie, idet detaljer i planen fortsat skal kunne justeres. Basisscenariet vil forbedre økonomien i bybuskørslen med ca. 25 mio. kr. årligt. For regionen medfører forslaget engangsudgifter på 13-15 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at administrationen fortsætter dialogen med Midttrafik og Århus Kommune om gennemførelse af trafikplanen for Århus, og

 

at endelig stillingtagen, herunder stillingtagen til finansieringen af engangsudgifter på 13-15 mio. kr., sker i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 17. marts 2010 at meddele Midttrafik, at regionen, for så vidt angår de regionale busruter, ikke har bemærkninger til, at forslag til nyt busnet i Århus udsendes i høring. Midttrafik har modtaget ca. 800 høringssvar, hvoraf 80 henvendelser vedrører omlægninger, der har betydning for kunder på de regionale ruter. I forhold til den regionale trafik giver høringen ikke Midttrafik anledning til at foreslå ændringer i trafikplanen. Midttrafik anbefaler derfor, at de ændringer, som foreslås på de regionale ruter i Trafikplan Århus, gennemføres i samspil med ændringerne i bybustrafikken.

 

Trafikplan Århus er udarbejdet af COWI i samarbejde med Tetraplan og i dialog med Århus Kommune, Midttrafik og Region Midtjylland. Forslaget er udarbejdet på et detaljeret datagrundlag, som er tilvejebragt via en omfattende passagertælling på stoppestedsniveau i Århusområdet i efteråret 2009.

 

Strukturen i det nuværende bybusnet i Århus er baseret på et vidtforgrenet tæt net af ruter, der giver byen en tæt dækning med korte gåafstande til nærmeste stoppested i hele byen. Ulempen er snørklede ruteforløb og lange rejsetider, der ikke vurderes at være attraktive for mange rejsende. En anden væsentlig ulempe er, at der er begrænsede muligheder for at rejse på tværs af byen.  

 

De regionale ruter, der fortrinsvis betjener de overordnede indfaldsveje, udgør en ikke ubetydelig del af trafikbetjeningen mellem oplandsbyer, forstæder og Århus Centrum.

 

Det forventes, at en øget koordinering og integration mellem regionalruter og bybusruter kombineret med et net af hurtige og mere direkte bybuslinjer med høj frekvens og korte rejsetider vil kunne gøre både det regionale busnet og bybusnettet mere effektivt og attraktivt.  

 

Forslaget betyder, at stort set hele bybusnettet revideres, så størstedelen af kunderne tilbydes et nyt højklasset bybusnet (kaldet A-linjer som kendes fra København), som kører højfrekvent og direkte ad de større veje via Århus centrum suppleret af to såkaldte A-ringlinjer, som vil køre med høj frekvens på Ringvejen og Ringgaden. Som supplement til A-linjerne vil der på de mindre veje og til dækning af de mindre rejsestrømme blive etableret et supplerende bybusnet, som er kendetegnet ved lavere frekvens. Disse bybuslinjer kører også via Århus centrum.  

 

Trafikplanen betyder følgende større ændringer vedrørende den regionale rutekørsel:

 

 • Ny rute 1A Skanderborg-Århus-Skejby-Hinnerup/Lystrup, som erstatter ruterne 101, 107, 109 samt dele af rute 115

 • Ny rute 100 Odder-Århus-Hornslet, som delvist afløser ruterne 102, 103 og 119 (etableret ved køreplanskiftet i juni 2010)

 • Ny rute 903X Århus-Beder-Malling-Odder-Hou (etableret ved køreplanskiftet i juni 2010)

 • Ny rute 915X Hinnerup-Århus

 

Det højklassede busnet er planlagt således, at busruterne på nogle af de større strækninger kan betragtes som forløber for kommende letbaneetaper.

 

Det foreslåede bybusnet ligger servicemæssigt på niveau med den nuværende bybusbetjening og skønnes at give en nettobesparelse for Århus Kommune på ca. 25 mio. kr. årligt. I trafikplanen betegnes dette serviceniveau som basisscenariet. Herudover indeholder forslaget et andet scenarie med øget serviceniveau, som forventes at give en nettobesparelse på ca. 11 mio. kr. årligt, og et tredje scenarie med reduceret serviceniveau, som forventes at give en nettobesparelse på 44 mio. kr. årligt.

 

Århus byråd vedtog på sit møde den 24. juni 2010 at tiltræde trafikplanen med udgangspunkt i basisscenariet, idet detaljer i planen fortsat skal kunne justeres.

 

Det er i konsulentrapporten forudsat, at de integrerede regionale ruter/dele af ruter i nettet sker udgiftsneutralt for regionen, idet indtægter og udgifter skønnes lige store. Det bemærkes dog, at der i trafikplanen indgår en nedlæggelse af regionalrute 124 Hammel-Hinnerup-Universitetet, men det er aftalt med Favrskov Kommune, at ruten videreføres i yderligere 2 år fra 1. august 2011, og at der senest ved udgangen at 2012 foretages en evaluering af ruten.

 

Midttrafik har endvidere orienteret regionen om, at der må forventes engangsudgifter i størrelsesordenen 13-15 mio. kr. Disse udgifter omfatter:

 

 • Selvbilletteringsudstyr på ruterne 1A og 100 primært af hensyn til betjening af busgadeforløbet i Århus centrum (ca. 7,5 mio. kr.)

 • Indsættelse af et antal større busser af mere bybuslignende type, som er mere egnet til hurtig af- og påstigning samt bemaling af busser (ca. 4,5 mio. kr.)

 • Automatisk stoppestedsinformation på ruterne 1A og 100 (ca. 1,3 mio. kr.)

 • Chaufførfaciliteter i Hinnerup (ca. 0,1 mio. kr.)

 • Markedsføring (ikke prissat)

 

Endvidere skønner Midttrafik, at der vil være øgede driftsudgifter på ca. 3 mio. kr. som modsvares af merindtægter samt mindreudgifter ved reduceret køretid på i alt ca. 5 mio. kr. dvs. en årlig nettoindtægt på ca. 2 mio. kr.

 

Der er fortsat en række forhold, som parterne i projektet skal have afklaret. Det drejer sig bl.a. om tidspunkt for udskiftning af busser, busindretning, kontraktforhold og indtægtsfordeling.

 

Senest har Århus Kommune meddelt Midttrafik, at kommunen ikke kan acceptere, at eksisterende regionalt busmateriel benyttes til kørsel gennem busgadeforløbet, da det er kommunens vurdering, at ind- og udstigningsforholdene betyder, at de regionale busser kommer til at holde længere tid ved stoppestederne, hvilket forventes at medføre forsinkelse af anden bustrafik. Midttrafik har foretaget målinger af ekspeditionstider ved stoppesteder for både bybusser og regionalbusser. Det er aftalt mellem parterne, at der skal udarbejdes nye kapacitetsberegninger for busgadeforløbet, samt at der skal udarbejdes en "plan B", såfremt der kan forudses kapacitetsproblemer. En plan B kan indeholde alternativ ruteforløb for vognløb med ikke udskiftede regionalbusser. Midttrafik skønner, at regionens engangsudgifter vil forøges fra 13-15 mio. kr. til 23-29 mio. kr., hvis alle berørte regionale busser skal udskiftes med busser af mere bybuslignende type. Administrationen har tidligere meddelt Midttrafik, at regionen ikke kan tilslutte sig en løsning, hvor alle regionale busser udskiftes fra driftsstart med betydelige omkostninger til følge, og at der i en overgangsperiode indtil 2013, når de nuværende buskontrakter skal genudbydes, bør køres videre med eksisterende busser.

 

Hvis Århus Kommune fastholder sit krav om udskiftning af regionale busser fra driftsstart kan det overvejes ikke at etablere rute 1A og i stedet lade ruterne 100, 101, 107 og rute 115 fortsætte uændret, indtil videre med de køreplanjusteringer som skønnes hensigtsmæssige. Dette indebærer, at regionen ikke deltager i Trafikplan Århus på det foreliggende grundlag. Økonomisk vil der for regionen ikke være behov for investering i selvbilletteringsudstyr m.m.

 

Det er dog administrationens opfattelse, at regionen bør deltage i Trafikplan Århus, evt. med alternativt ruteforløb i en overgangsperiode indtil genudbud af buskontrakterne i 2013. Trafikplanen vil betyde en effektivisering af det regionale rutenet i området, en bedre koordinering af regionale busser og bybusser og et mere attraktivt trafiktilbud for kunderne, hvilket skønnes at give flere indtægter i den kollektive trafik. Endvidere rummer trafikplanen en miljømæssig gevinst ved, at færre busser benyttes til at transportere flere passagerer. Midttrafik vurderer, det kan påføre Århus Kommune flere udgifter til justeringer i forslag til nyt bybusnet, hvis de foreslåede ændringer i regionale ruter ikke gennemføres.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at administrationen fortsætter dialogen med Midttrafik og Århus Kommune om gennemførelse af trafikplanen for Århus,

 

at Region Midtjylland er positiv over for at afholde engangsudgifter i forbindelse med gennemførelsen af trafikplanen for Århus, idet de i sagsfremstillingen anførte udgifter for regionen dog bør nedbringes væsentligt, og

 

at finansieringen af engangsudgifterne sker fra den under Regional Udvikling afsatte uudmøntede pulje i 2010.

Tilbage til toppen