Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Tillægsdagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 7. september 2010 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-21-78-3-10

7. Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2010

Resume

Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2010 beskriver økonomien, aktiviteten og investeringerne på sundhedsområdet, socialområdet, det regionale udviklingsområde og det fællesadministrative område. Herudover vurderer rapporten likviditeten og finansieringen af regionens opgaver.

Direktionen indstiller,

at kvartalsrapporten pr. 30. juni 2010 tages til efterretning, og

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-29 i kvartalsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomien er opdelt i 3 finansielle kredsløb: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. Udgifterne til fællesadministration deles mellem sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling, jf. fordelingsprincipperne i budgettet.
 
Vedlagte Økonomi- og aktivitetsrapport giver en uddybende gennemgang af økonomi og aktivitet for kredsløbene og de fællesadministrative områder. I første afsnit er der et resumé for de tre kredsløb og en opfølgning på økonomiaftalen.
 
Sundhedsområdet
Det samlede skøn for driftsbudgettet på sundhedsområdet viser merudgifter på 314 mio. kr. Det nye skøn er nedenfor sammenholdt med skønnet fra økonomirapporten 30. april 2010.

 

Skøn over merudgifter sundhedsområdets driftsbudget 2010

Mio. kr.
Vurdering
30. april
2. kvartalsrapport
Merudgifter, brutto
-353
-457
Besparelser
103
103
DUT-reguleringer
40
40
Nettoresultat efter besparelser og tilførsel af DUT-midler
 
-210
 
-314
 

 

Skønnet over merudgifter i 2010 ændres således fra -210 mio. kr. til – 314 mio. kr., svarende til en stigning på 104 mio. kr.

 

Forklaringen på stigningen er sammensat af følgende:

Mio. kr.
2. kvartalsrapport
Ændret skøn somatiske hospitaler
- 66
Ændret skøn ny dyr medicin og behandlinger
- 18
Ændret skøn patientforsikring
- 20
I alt
- 104

 

Det ændrede skøn for de somatiske hospitaler er sammensat af dels et ønske fra 4 hospitaler om udskydelse af afviklingen af gæld for i alt 27,2 mio. kr., som følge af fremrykkede besparelser eller engangsbesparelser i 2010, og dels forsinket virkning af genopretningsplaner for i alt ca. 39 mio. kr.

 

Vurderingen for de somatiske hospitaler indeholder en forventning om, at de øvrige hospitaler vil få et samlet mindreforbrug på 62 mio. kr. jf. erfaringen fra 2009, hvor der blev overført mindreforbrug for i alt 82 mio. kr.

 

Regionsrådet indgik den 23. juni en ”aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010”. Det er heri fremhævet, at de fremrykkede besparelser og engangsbesparelser i 2010 er særligt vanskelige at gennemføre for de hospitaler, der afvikler gammel gæld. Det drejer sig om Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Hospitalsenhed Vest og Regionshospitalet Viborg. Det vil her være muligt at udskyde afviklingen af gæld til senere år. Dette er baggrunden for ønsket fra 4 hospitaler om udskydelse af afviklingen af gammel gæld til 2011 og 2012 for i alt 27,2 mio. kr.

 

I forhold til økonomirapporten 30. april 2010 har Hospitalsenhed Vest forbedret deres skøn med 7,5 mio. kr., mens Regionshospitalet Viborg har forværret deres skøn med 46,7 mio. kr. under forudsætning af, at de fremrykkede besparelser og engangsbesparelser i 2010 på i alt 8,7 mio. kr. overføres til 2011 og 2012. For Regionshospitalet Viborg var der ved sidste økonomirapportering forventet balance i driftsbudgettet 2010 inklusiv overførte merudgifter fra 2009.

 

Forklaringen på det markant forværrede økonomiskøn er, at man i det tidligere skøn har skønnet forkert med hensyn til, hvor hurtig genopretningsplanen for 2010 vil virke. Der vedlægges en nærmere udredning fra hospitalsledelsen på Regionhospitalet Viborg.

 

Det bemærkes, at genopretningsplanerne for Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Hospitalsenhed Vest og Regionshospitalet Viborg indeholder tilbagebetaling af gammel gæld vedrørende regnskab 2009. Denne udgør følgende:

 

Tabel over gældsafvikling for regnskab 2009

Mio. kr.
Afvigelse i R2009
Tilbagebetaling af 1/3 i 2010
Tilbagebetaling af 1/3 i 2011
Tilbagebetaling af 1/3 i 2012
Regionshospitalet Horsens
-5,855
-5,855
0
0
Regionshospitalet Randers
-6,284
-2,095
-2,095
-2,095
Hospitalsenheden Vest
-69,339
-23,113
-23,113
-23,113
Regionshospitalet Viborg
-67,585
-22,528
-22,528
-22,528

 

Som det ses, har det været forudsat, at Regionshospitalet Horsens nåede i mål med afvikling af gammel gæld allerede i 2010. Genopretningsplanerne for de 4 hospitaler bliver skærpet, således at det merforbrug der kommer i 2010, fuldt ud overføres til 2011 og 2012, og således at der over en 3-årig periode er budgetbalance.

 

Direktionen har meddelt alle hospitalsledelser, at det har højeste prioritet, at alle bevillingsansvarlige hurtigst mulig sikrer at budgetterne holdes, og at alle eventuelle merforbrug vil blive overført til 2011 – 2012.

 

Det er endvidere meddelt, at det er et vilkår, at hvis der kommer uforudsete udgiftsstigninger på ustyrbare områder, f.eks. ny dyr medicin og nye behandlinger, patientskadeforsikringer og praksissektoren, så skal de håndteres af fællesskabet ved kompenserende besparelser.

 

Som det fremgår af ovenstående tabel er der to områder på fælleskontiene, hvor der nu skønnes større merudgifter end ved økonomirapporten af 30. april 2010. Det drejer sig om udgifter til patientskadeforsikringer på yderligere 20 mio. kr. samt til ny dyr medicin og nye behandlinger på 18 mio. kr.

 

Navnlig skønnet over udgifter til patientskadeforsikringer er usikkert, idet der det seneste års tid har været en markant tilvækst i antal erstatningssager. I økonomirapporten fra 30. april er der skønnet en merudgift på 29 mio. kr. Der blev imidlertid i juni 2010 aftalt en kompensation mellem regeringen og Danske Regioner svarende til dette beløb for Region Midtjylland. Der er tale om en kompensation begrundet i tidligere lovændring i 2005, hvor patientskadeforsikringen blev udvidet til også at omfatte praksissektoren. Denne udvidelse samt afvikling af en større sagspukkel i Patientforsikringen har medført den markante stigning i udgifterne. Skønnet for 2. kvartal 2010 viser yderligere merudgifter for 20 mio. kr. end dækket af DUT-kompensationen.

 

Hospitalerne tilføres budgetter til dækning af merudgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger i forhold til det forventede forbrug. Ved årsafslutningen for det enkelte regnskabsår reguleres hospitalernes budgetter for eventuelle afvigelser i forhold til tildelte budgetter og de faktisk afholdte udgifter. Ved f.eks. forsinket ibrugtagning af ny medicin og nye behandlinger vil der blive tilbageført budgetbeløb.

 

I det omfang der opstår merudgifter til blandt andet patientskadeforsikringer samt ny dyr medicin og nye behandlinger skal der gennemføres kompenserende besparelser på driften i 2011 og fremover, således at merudgifter ikke belaster regionens likviditet.

 

De somatiske hospitaler og Præhospitalet har alle udarbejdet en ledelsesberetning, som fremgår af bilaget Hospitalernes ledelsesberetninger.

Socialområdet
Samlet forventes nettomerudgifter på 11,4 mio. kr. Dette dækker over forventede merindtægter fra kommunale betalinger på 264,1 mio. kr. og forventede driftsmeromkostninger på 275,5 mio. kr. Dette skyldes forventninger om en højere belægning end budgetteret i rammeaftalen med kommunerne. I vurderingen indgår tilbagebetalinger af tidligere års overskud til kommunerne på 40 mio. kr.

 

I overensstemmelse med rammeaftalen for 2010 med kommunerne forudsættes merudgifter i 2010 overført til 2011, da underskuddet forventes at være mindre end 5 procent af budgettet.
 
Regional Udvikling
Der forventes et mindreforbrug i 2010 på 40,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på kollektiv trafik. Der reserveres 25,5 mio. kr. til udskydelse af spareplanen i 2011. Det resterende beløb er afsat til de i budgetforlig 2010 aftalte indsatsområder vedrørende udviklingspuljen på kollektiv trafik.

 

Udgifterne til udskydelsen af spareplanen har vist sig større end det i budgetforliget forudsatte og administrationen er derfor i gang med at indregne disse merudgifter i udkast til udmøntning af de tilbageførte midler fra Midttrafik.


Anlæg
I bilaget Anlægsinvesteringer er der en detaljeret beskrivelse af anlægsområdet. Der er særlig fokus på en række større anlægsprojekter, inklusive kvalitetsfondsprojekterne. Der forventes et mindreforbrug på anlægsområdet på 414,9 mio. kr. Beløbet forventes overført til budget 2011.

 
Bevillingsændringer
I forbindelse med kvartalsrapporten indstilles en række bevillingsændringer gennemført, herunder de bevillingsmæssige konsekvenser af sagerne på regionsrådsmødet den 25. august 2010 om besparelserne i 2010 og lov- og cirkulæreprogrammet (DUT-reguleringer) for 2010.

 

I vedlagte bilag Bevillingsændringer er der beskrivelser af dem alle.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at kvartalsrapporten pr. 30. juni 2010 tages til efterretning, og

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-29 i kvartalsrapporten godkendes, herunder tillægsbevilling på 22,827 mio. kr. til ny dyr medicin, jf. skema 18.

 

Poul Müller tog forbehold i forhold til 2. at.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-226-08

8. Orientering om administrative bemærkninger til Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning for ortopædkirurgi

Resume

I forbindelse med specialeplanlægningen udmeldte Sundhedsstyrelsen den 22. juni 2010 placering af specialfunktioner inden for ortopædkirurgi bortset fra de specialfunktioner, der vedrører rygkirurgi. Forretningsudvalget godkendte den 17. august 2010, at Region Midtjylland fremsender administrative bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udmelding. I forbindelse med udarbejdelse af svaret er der indhentet sundhedsfaglige bemærkninger fra regionens hospitaler og specialerådet for ortopædkirurgi.

 

Region Midtjyllands administrative svar på Sundhedsstyrelsens udmelding om placering af de ortopædkirurgiske specialfunktioner er sendt til Sundhedstyrelsen den 27. august 2010.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med specialeplanlægningsprocessen udmeldte Sundhedsstyrelsen den 1. marts 2010 placering af specialfunktioner inden for 35 specialer. På baggrund af drøftelser med Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning og væsentlige kommentarer fra Dansk Ortopædisk Selskab indgik placering af specialfunktioner inden for det ortopædkirurgiske speciale ikke i denne udmelding.

 

Sundhedsstyrelsen har den 22. juni 2010 udmeldt placering af regions- og højtspecialiserede funktioner inden for ortopædkirurgi bortset fra de ortopædkirurgiske specialfunktioner, der vedrører rygkirurgi. Udmeldingen inden for ortopædkirurgi fremgår af den vedlagte oversigt over placering af specialfunktioner.

 

På linje med udmeldingen af de øvrige 35 specialer har ansøgerne efter udmeldingen haft mulighed for at give bemærkninger til de udmeldte placeringer. i forbindelse med placeringer inden for ortopædkirurgi har ansøgerne frem til den 27. august 2010 haft mulighed for at indsende bemærkninger.

 

Forretningsudvalget godkendte den 17. august 2010, at Region Midtjylland fremsender administrative bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udmelding om placering af de ortopædkirurgiske specialfunktioner. Dette er på linje med den proces, der i Region Midtjylland har været i forbindelse med udmeldingen for de øvrige 35 specialer, og som blev godkendt i Regionsrådet den 9. marts 2010. I forbindelse med udarbejdelse af svaret er der indhentet sundhedsfaglige bemærkninger fra regionens hospitaler og specialerådet for ortopædkirurgi.

 

Af det administrative svar fra Region Midtjylland fremgår det, at:

 

  • Region Midtjylland anerkender centralisering af de mest komplicerede funktioner

  • Region Midtjylland anerkender samling af funktioner i undergrupper, dog er det en lægefaglig vurdering, at det inden for nogle af grupperingerne er vanskeligt at skelne mellem hovedfunktion og regionsfunktion

  • Region Midtjylland fortsat har et ønske om, at Sundhedsstyrelsen for hver funktion angiver hvilke krav til volumen, subspecialisering mv., der har været anvendt.

  • At Region Midtjylland påpeger, at der er behov for en vis sammenhæng mellem elektive og akutte funktioner

  • At centralisering i den nuværende udformning udfordrer akutstrukturen og hospitalsplanen i Region Midtjylland herunder den særlige opgave, der er tiltænkt Regionshospitalet Silkeborg

  • At Region Midtjylland anser flere funktioner for volumenmæssigt at være i vækst

  • At Region Midtjylland særligt inden for skulder-albuekirurgien ser en betydelig volumen

 

Der gives endvidere bemærkninger til konkrete placeringer. Region Midtjyllands administrative bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udmelding er vedlagt.

 

Specialfunktioner inden for rygkirurgi

Sundhedsstyrelsen besluttede i forbindelse med møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning den 4. juni 2010 at udskyde processen for placering af rygkirurgi i specialevejledningerne for neurokirurgi og ortopædisk kirurgi, idet der var behov for en yderligere vurdering heraf. Dansk Ortopædisk Selskab og Dansk Neurokirurgisk Selskab udarbejder i fællesskab en ensartet inddeling af de rygkirurgiske specialfunktioner.

 

Sundhedsstyrelsen har den 18. august 2010 meddelt, at placering af funktioner inden for rygkirurgi udmeldes i oktober 2010 med en efterfølgende kort ansøgningsrunde om varetagelse af de rygkirurgiske specialfunktioner i henholdsvis ortopædisk kirurgi og neurokirurgi efter en ny inddeling.

 

Region Midtjylland har i det administrative svar vedrørende placering af funktioner inden for ortopædkirurgi meddelt, at Sundhedsstyrelsens proces- og tidsplan for placering af rygkirurgiske funktioner tages til efterretning. Samtidig gør Region Midtjylland opmærksom på, at der er tale om et område, der i forhold til det nuværende volumen og forventning om en stigning i antallet af behandlinger er i vækst. Region Midtjylland henviser endvidere til Regionshospitalet Silkeborgs tilknytning til Århus Universitetshospital inden for rygkirurgi.

 

Sundhedsstyrelsen forventer, at den endelige udmelding inden for ortopædkirurgi (fraset rygkirurgiske funktioner) vil foreligge i oktober 2010.

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen