Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 8. juni 2010 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt bortset fra Bent Hansen, der havde meldt afbud. 

Anders Kühnau forlod mødet kl. 14.05 under behandlingen af punkt 27.

 

Jette Skive forlod mødet kl. 14.20 under behandlingen af punkt 27. 

Mødet blev hævet kl. 14.55.


Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering
2 Godkendelse af Helhedsplan 2010 for Det Nye Universitetshospital i Århus
3 Bevillingssag: Godkendelse af revideret driftsbudget, opkøb af jord og arkæologiundersøgelse i forbindelse med Det nye hospital i Gødstrup
4 Trafikstyregruppens forslag til ændringer af det regionale rutenet.
5 Opfølgning på regionale erhvervsudviklingsaktiviteter finansieret af regionsrådet
6 Indstilling fra Vækstforum om bevilling under projektet It som innovativ drivkraft
7 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt Aktivering af energiplaner i energibyer og energikommuner
8 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt Søvejen mod Vest
9 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt Erhvervsrettet vidensamarbejde med Shanghai
10 Bevilling af udviklingsmidler til omkvalificering af ledige civilingeniører til gymnasielærere
11 Ansøgning om tilskud til tredje og sidste fase af Dramatikværket, et projekt om produktion af professionelt teater for børn og unge
12 Beslutning om frasalg af ejendommene I P Nielsens Vej 13A, 6950 Ringkøbing og Enghavevej 44-46, 6950 Ringkøbing
13 Bevillingssag: Udbygning af Patologisk Institut på Regionshospitalet Randers
14 Justeringer i samarbejdet med Aarhus Universitet i forbindelse med ny lægeuddannelse i Aalborg
15 Revitalisering af garantiklinikmodellen
16 Ansøgning om projekteringsbevilling til etablering af 6 nye pladser til udviklingshæmmede med Prader-Willi Syndrom
17 Bevillingssag: Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af 4 døgnpladser og 4 specialbørnehavepladser i regi af Fenrishus
18 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen om Region Midtjyllands tilbud til kvinder der ønsker at føde hjemme
19 Henvendelse fra Dansk Folkeparti vedrørende decentralisering af sundhedsopgaverne
20 Orientering om annullering af udbud af X-busrute mellem Århus og Billund Lufthavn
21 Patientkontorets årsberetning 2009
22 Orientering om status på indførelsen af kræftpakker den 1. april 2010
23 Orientering om Årsberetning 2009 fra det psykiatriske patientklagenævn
24 Samarbejdsaftale med Randers Kommune om udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde
Sagnr.: 1-00-31-09

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet omkring processen for udmøntningen af pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter i finansloven 2010.
Administrationen omdelte en henvendelse af 6. juni 2010 til ministeriet.
 
Henvendelse fra Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer til Region Midtjylland Administrationen omdelte en henvendelse af 7. juni 2010. I brevet anmodes der om, at repræsentanter fra regionen deltager i udvalgets næste møde den 18. juni, inden Ekspertpanelet derefter afgiver sin indstilling til regeringen vedrørende Det nye Universitetshospital i Århus (DNU).
 
Specialeplanlægning
Administrationen orienterede om forventningerne til den videre proces frem mod de endelige beslutninger i relation til den fremtidige specialeplanlægning. Regionsrådet får en samlet tidsplan, når der foreligger en officiel udmelding fra Sundhedsstyrelsen. 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-32-10

2. Godkendelse af Helhedsplan 2010 for Det Nye Universitetshospital i Århus

Resume

Arbejdet med den oprindelige helhedsplan blev afsluttet i sommeren 2009. Regionsrådet godkendte den 23. september 2009 helhedsplanen for Det Nye Universitetshospital (DNU) som grundlag for det videre arbejde med etablering af DNU.
 
Samtidig godkendte regionsrådet forslag til prioritering af Helhedsplanen. Dermed blev den styrende ramme for projektet fastlagt til 8,96 mia. kr.  


Region Midtjylland ved Projektafdelingen DNU og Rådgivergruppen DNU har nu i perioden 1. oktober 2009 til 1. maj 2010 med udgangspunkt i prioriteringsnotatet udarbejdet en tilpasset helhedsplan (helhedsplan 2010), som kan realiseres for 8,96 mia. kr. (indeks 120,5). Resultatet heraf præsenteres i vedlagte notat.
 
Region Midtjylland har den 20. april 2010 modtaget svar på ansøgningen fra regeringens rådgivende udvalg vedrørende sygehusinvesteringer. Af svaret fremgår det, at udvalget ikke finder grundlag for en dybere vurdering af det fremsendte projekt, fordi projektet ikke ligger inden for den fastlagte investeringsramme på 6,35 mia. kr. Regionen har derfor valgt at sende en ny ansøgning, hvor der er reduceret i de budgetelementer, der ikke indgår i det foreløbige tilsagn til projektet, eller som kun delvist er omfattet af tilsagnet.

 

Hertil kommer, at der i den videre planlægning vil blive arbejdet på optimering af projektets arealer, reduktion af byggeomkostninger og øget genanvendelse af udstyr etc. Det forventede kvalitetsfondsfinansierede projekt til 6,35 mia. kr. er en delmængde af Helhedsplan 2010. Den resterende del af Helhedsplan 2010 bliver realiseret på anden vis i det omfang, der er behov og finansiering til dette. Den lavere investeringsramme medfører en række udfordringer for projektet. Ved igangsætning af de enkelte delprojekter i Helhedsplan 2010 vil det blive konkretiseret nærmere, hvordan delprojektet gennemføres i henhold til det forventede statslige finansieringstilsagn.


 

Direktionen indstiller,

at Helhedsplanen 2010 for Det Nye Universitetshospital godkendes, og

 

at Helhedsplan 2010 er det samlede grundlag for realisering af det videre arbejde med Det Nye Universitetshospital, idet de enkelte delprojekter i helhedsplanen konkretiseres i forhold til det statslige finansieringstilsagn ved igangsætning.  

Sagsfremstilling

Arbejdet med den oprindelige helhedsplan blev afsluttet i sommeren 2009. Regionsrådet godkendte den 23. september 2009 helhedsplanen for Det Nye Universitetshospital (DNU) som grundlag for det videre arbejde med etablering af DNU.
 
Samtidig godkendte regionsrådet forslag til prioritering af Helhedsplanen, så anlægsoverslaget kunne reduceres til ca. 9,8 mia. kr. (indeks 120,5). Desuden blev rammen til udstyr reduceret til 1,1 mia. kr. svarende til statens foreløbige tilsagn, og udgifter til vedligeholdelse af Århus Sygehus fjernet fra projektets anlægsramme. Dermed blev den styrende ramme for projektet helhedsplan fastlagt til 8,96 mia. kr.
 
Region Midtjylland ved Projektafdelingen DNU og Rådgivergruppen DNU har nu i perioden 1. oktober 2009 til 1. maj 2010 med udgangspunkt i prioriteringsnotatet udarbejdet en tilpasset helhedsplan (Helhedsplan 2010), som kan realiseres for 8,96 mia. kr. (indeks 120,5). Resultatet heraf præsenteres i vedlagte notat med henblik på regionsrådets godkendelse.
 
Forløbet omkring den tilpassede helhedsplan er gennemført under stor hensyntagen til hospitalets fremtidige patienter, medarbejdere og den løbende drift. Tilpasningsprocessen har medført reduktioner i arealer, kvalitet samt et øget krav om genanvendelse eller driftsfinansiering af både inventar og udstyr. Men samtidig har behovet for at tilpasse yderligere en række kliniske funktioner i de eksisterende bygninger medført øgede udgifter til ombygninger i eksisterende byggeri.
 
De ændrede dimensioneringsmæssige forudsætninger vil få konsekvenser for tilrettelæggelsen af patientbehandlingen og stiller krav om et endnu større fokus på optimering af den kommende drift af DNU.
 
Det er nødvendigt allerede nu at iværksætte tiltag på henholdsvis Århus Universitetshospital, Skejby og Århus Sygehus, med henblik på at optimere driften bl.a. ved at udvide åbningstiderne.
 
Region Midtjylland har den 20. april 2010 modtaget svar på ansøgningen fra regeringens rådgivende udvalg vedrørende sygehusinvesteringer. Af svaret fremgår det, at udvalget ikke finder grundlag for en dybere vurdering af det fremsendte projekt, fordi projektet ikke ligger inden for den fastlagte investeringsramme på 6,35 mia. kr. Regionen har derfor valgt at sende en ny ansøgning, hvor der er reduceret i de budgetelementer, der ikke indgår i det foreløbige tilsagn til projektet, eller som kun delvist er omfattet af tilsagnet.

 

Det er dermed tydeliggjort, at kvalitetsfondsprojektet omfatter nyetablering af kliniske funktioner m.v. til erstatning for de nuværende kliniske rammer på Nørrebrogade, Tage Hansens Gade og P.P Ørumsgade. Herudover indgår der i helhedsplanen en række ombygninger på det eksisterende Århus Universitetshospital Skejby, særlige byggemodningsudgifter m.v., som ikke er en del af kvalitetsfondsprojektet. Helhedsplanens overordnede budgetposter kan dermed opgøres således:

[image]


I den videre planlægning vil der blive arbejdet på optimering af projektets arealer, reduktion af byggeomkostninger og øget genanvendelse af udstyr etc. Ved igangsætning af de enkelte delprojekter i Helhedsplan 2010 vil det blive konkretiseret nærmere, hvordan delprojektet gennemføres i henhold det forventede statslige finansieringstilsagn. I takt med at der udarbejdes konkrete projektforslag for de enkelte delprojekter, vil de løbende blive dagsordensat til godkendelse i regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-153-09

3. Bevillingssag: Godkendelse af revideret driftsbudget, opkøb af jord og arkæologiundersøgelse i forbindelse med Det nye hospital i Gødstrup

Resume

Regionsrådet har på mødet den 20. januar 2010 bevilget 4,388 mio. kr. til etablering af et projektsekretariat ved Hospitalsenheden Vest vedrørende Det nye hospital i Gødstrup. Forudsætningerne for den tidligere afgivne bevilling for 2010 er nu blevet gennemgået og vurderingen er, at ressourceforbruget i 2010 må forventes at ville afspejle et hurtigere antrit end først antaget. Det foreslås, at der gives en tillægsbevilling på 4,962 mio. kr., og at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2010.

 

Ved godkendelse af tillæg til kommuneplan samt lokalplan kan der indledes forhandlinger om opkøb af matrikler på ekspropriationslignende vilkår med berørte lodsejere. Alternativt vil matriklerne blive eksproprieret med lokalplanen som juridisk grundlag herfor. Det vil ligeledes være muligt at indlede forhandling om opkøb af matrikler på almindelige markedsvilkår, hvis der er lodsejere, som er interesseret i dette. Det foreslås i den forbindelse, at Hospitalsenheden Vest bemyndiges til at foretage jordkøb i Gødstrup under betingelse af regionsrådets godkendelse.

Direktionen indstiller,

at der gives Hospitalsenheden Vest en tillægsbevilling på 4,962 mio. kr. til den oprindelige bevilling til projektsekretariatet på 4,388 mio. kr., og at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2010 (Indeks 122),
 

at rådighedsbeløbet på 4,962 mio. kr. midlertidig finansieres af anlægsreserven, og

 

at Hospitalsenheden Vest bemyndiges til at foretage jordkøb under betingelse af regionsrådets godkendelse.
 

Sagsfremstilling

Regionsrådet har på mødet den 20. januar 2010 bevilget 4,388 mio. kr. til etablering af et projektsekretariat ved Hospitalsenheden Vest vedrørende Det nye hospital i Gødstrup. Den grundlæggende tilgang til dimensioneringen og opbygningen af projektsekretariatet har været fokus på hurtigt antrit, en lille intern organisation og dermed tilkøb af eksterne kompetencer.


Projektsekretariatet - der er etableret pr. 1. januar 2010 - varetager i samarbejde med eksterne rådgivere den overordnede projektplanlægning samt udarbejdelse af plangrundlag for Det nye hospital i Gødstrup.

 
Status for etableringen af Det nye hospital i Gødstrup er:

 

 • Herning Kommune har i samarbejde med Projektsekretariatet udarbejdet lokalplan for området. Lokalplanen samt tillæg til kommuneplan er i offentlig høring i perioden 28. april - 23. juni 2010. Tillæg til kommuneplan og lokalplan forventes endeligt vedtaget af Herning Kommune medio august 2010.

 • Forslag til valg af konkurrenceform er udarbejdet og er behandlet på mødet i regionsrådet den 26. maj 2010.

 • Ansøgning om foreløbigt finansieringstilsagn er udarbejdet og er behandlet på mødet i regionsrådet den 26. maj 2010 og fremsendt til regeringens rådgivende udvalg den 1. juni 2010.

 • Der er udarbejdet en vision for Det nye hospital i Gødstrup.

 • Den Interne arbejdsgruppe i Hospitalsenheden Vest er nedsat. Arbejdsgruppen bidrager til etablering af det nye hospital, blandt andet med rådgivning og sparring i forhold til organiseringen af hospitalet.

 

Vision for Det nye hospital i Gødstrup og forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplan kan ses på Hospitalsenheden Vests hjemmeside: www.vest.rm.dk.

 
Endeligt er der udarbejdet overordnet tidsplan for etableringen frem til 1. spadestik (2. kvartal 2012). I 2010 arbejdes der med følgende milepæle:

 

 • Prækvalifikation i forbindelse med 1. udbud ultimo august 2010.

 • Udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med 1. udbud med henblik på udsendelse ultimo 2010. Til orientering vedlægges materiale vedrørende udbudsbekendtgørelsen.

 • Der er en række lodsejere, der på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at sælge deres grund i Gødstrup og dermed ikke mulighed for at flytte til et andet sted. Ved godkendelse af tillæg til kommuneplan samt lokalplan bliver det muligt at indlede forhandlinger om opkøb af matrikler på ekspropriationslignende vilkår med berørte lodsejere. Alternativt hertil vil matriklerne blive eksproprieret med lokalplanen som juridisk grundlag herfor. Det vil ligeledes være muligt at indlede forhandling om opkøb af matrikler på almindelige markedsvilkår, hvis der er lodsejere, som er interesseret i dette. COWI A/S har beregnet en udgift til opkøb af 36 hektar ved Gødstrup til 11 mio. kr.

 • Når de berørte matrikler er opkøbt, kan de arkæologiske undersøgelser og eventuelle efterfølgende udgravninger samt geotekniske jordbundsundersøgelser indledes. Forventet påbegyndelse ultimo 2010.

 

I forbindelse med, at der er udarbejdet en overordnet tidsplan for projektet frem til 1. spadestik (2. kvartal 2012) er forudsætningerne for den tidligere afgivne bevilling for 2010 blevet gennemgået, og vurderingen er, at ressourcetrækket må forventes at blive fremrykket i forhold til først antaget.

 

Det vurderes således, at udgifterne til eksterne rådgivere i 2010 er højere end først forudsat. Hertil kommer, at der allerede i 2010 skal indarbejdes omkostninger til følgende opgaver:

 

 • Udarbejdelse af konkurrencemateriale.

 • Geotekniske forundersøgelser.

 • Indledende arkæologiske undersøgelser. De arkæologiske undersøgelser opdeles i 3 dele: 1) Gennemgang af terræn og kortmateriale for området, 2) Forundersøgelse, det vil sige udlægning af grøfter på hele eller dele af arealet. Omkostninger til forundersøgelse angives af Herning Museum som værende 3 kr./m2. 3) Egentlige arkæologiske udgravninger af identificerede arkæologisk interessante steder. Omkostninger til udgravninger angives af Herning Museum som værende 6 kr./m2.

 • Udgifter til brugermøder.

 • Juridisk bistand.

 
Tabel 1. Estimat over økonomi forbundet med projektorganisation for 2010

     
Revideret økonomi for 2010 (mio. kr.)
Løn og pension til projektsekretariatet
2,500
Eksterne rådgivere
4,200
Arkæologi og geologi 2010
1,200
Konkurrenceudlægsudgifter
0,500
Øvrig drift, brugermøder og transportudgifter
0,950
I alt
9,350

 

Det foreslås, at der gives Hospitalsenheden Vest en tillægsbevilling på 4,962 mio. kr. til den oprindelige bevilling til projektsekretariatet på 4,388 mio. kr., så den samlede bevilling blive 9,350 mio. kr. Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb i 2010 på yderligere 4,962 mio. kr. (Indeks 122).

 

Det foreslås samtidig, at Hospitalsenheden Vest bemyndiges til at foretage jordkøb i forbindelse med Det nye hospital i Gødstrup under betingelse af regionsrådets godkendelse. Når de enkelte jordkøb fremlægges for regionsrådet, vil der blive fremlagt forslag til finansiering.

 

Det foreslås, at rådighedsbeløbet på 4,962 mio. kr. midlertidig finansieres af anlægsreserven i 2010. Der er pr. 31. maj 2010 12,6 mio. kr. tilbage i anlægsreserven. Herefter vil der være 7,6 mio. kr. i reserven til anlægsprojekter.

 

De 4,962 mio. kr. er en del af den samlede anlægssum på 4,135 mia. kr., som der søges støtte til i kvalitetsfonden. Når der opnås et endeligt tilsagn til projektet, vil 62,5 % af de 4,962 mio. kr. blive finansieret af staten.

 

Tabel 2. Bevilling, rådighedsbeløb og finansiering (indeks 122).

 
Bevilling
(mio. kr.)
Rådighedsbeløb 2010 (mio. kr.)
Projektsekretariat mv.
4,962
4,962
 
 
 
Midlertidig finansiering
Anlægsreserven
 
-4,962
 
-4,962
I alt
0
0

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at der sker en fremrykning af anlægsmidlerne vedrørende Det nye hospital i Gødstrup,

 

at fremrykningen sker ved at give Hospitalsenheden Vest en tillægsbevilling på 4,962 mio. kr., og at der sker en tilsvarende forøgelse af rådighedsbeløbet i 2010 (indeks 122),

 

at rådighedsbeløbet på 4,962 mio. kr. midlertidigt finansieres af anlægsreserven med endelig finansiering inden for det samlede projekt til 4,135 mia. kr., og

 
at Hospitalsenheden Vest bemyndiges til at foretage jordopkøb under betingelse af regionsrådets og lokalplanens godkendelse.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-1-09

4. Trafikstyregruppens forslag til ændringer af det regionale rutenet.

Resume

Regionsrådet vedtog i juni 2008 en plan for effektivisering af det regionale rutenet. Efter høring hos kommunerne og KKR (Kommunekontaktrådet) besluttede regionsrådet i september 2008 at tilslutte sig en beslutning i Kontaktudvalget om at nedsætte en administrativ styregruppe (Trafikstyregruppen) med repræsentanter fra kommunerne, Midttrafik og Region Midtjylland. Trafikstyregruppen fik til opgave at udarbejde et samlet forslag til optimering af det kollektive rutenet indenfor bestillernes økonomiske rammer. Kontaktudvalget modtog Trafikstyregruppens forslag til ændringer i det regionale rutenet den 16. april 2010 og udsendte herefter forslaget til kommunerne med anmodning om at fremsende bemærkninger til Region Midtjylland senest den 4. juni 2010. De indkomne bemærkninger eftersendes til forretningsudvalget.
 
Udover forslag til ændringer i det regionale rutenet foreslår trafikstyregruppen ændringer af procedurer for økonomien mellem bestillere og Midttrafik vedrørende budgetlægning, økonomiopfølgninger og terminer for betaling af tilskud mv., samt forslag til fremtidig rollefordeling mellem bestillerne og Midttrafik. Midttrafik har beregnet, at forslaget samlet reducerer Region Midtjyllands omkostninger til kollektiv trafik med 45-47 mio. kr. om året og dermed opfylder sparekravet.

 

Regionsrådet forventes at tage endelig stilling til forslaget i forbindelse med vedtagelsen af Region Midtjyllands budget for 2011.

Direktionen indstiller,

at trafikstyregruppens forslag til ændringer af det regionale rutenet drøftes under hensyn til de bemærkninger, der er indkommet fra kommunerne, og

 

at trafikstyregruppens forslag til ændringer i rollefordeling godkendes og

 

at der, for så vidt angår forslaget om ændringer i bestillernes betaling til Midttrafik, ikke sker ændringer i regionens betaling til Midttrafik af hensyn til regionens nuværende stramme likviditet

Sagsfremstilling

Region Midtjylland igangsatte ved budgetlægningen for 2008 en proces med at effektivisere og modernisere det regionale rutenet. Behovet for effektiviseringer blev i løbet af 2008 aktualiseret af et øget udgiftspres, og frem mod vedtagelsen af regionens budget for 2009 blev der centralt udmeldt forventninger om markante udgiftsstigninger for betalingen til vognmændene, (bl.a. på grund af stigende oliepriser).
 
I budget 2009 vedtog regionsrådet besparelser på godt 85 mio. kr. årligt. Dog udmøntet således, at det tidligere udmeldte besparelsesniveau for den regionale kollektive trafik i størrelsesordenen 45 mio. kr. årligt blev fastholdt. De resterende besparelser blev foretaget på områderne erhvervsudvikling, jordforurening, kultur, uddannelse, regional udviklingsplan, analyser mv.
 
For at give mere tid til at gennemføre en dialog med kommunerne og Midttrafik om det fremtidige rutenet besluttede regionsrådet i september 2008 at udskyde gennemførelsen af planen. Ved samme lejlighed tilsluttede regionsrådet sig en beslutning i Kontaktudvalget om at nedsætte en administrativ styregruppe (Trafikstyregruppen) med repræsentanter fra kommunerne, Midttrafik og Region Midtjylland. Trafikstyregruppen fik til opgave at udarbejde et samlet forslag til optimering af det kollektive rutenet indenfor bestillernes økonomiske rammer.
 
Trafikstyregruppen foranledigede, at der blev gennemført møder mellem de 18 kommuner, der bliver berørt af Region Midtjyllands plan for effektivisering af det regionale rutenet, samt Midttrafik og Region Midtjylland. Mødernes formål var, på baggrund af konkrete oplæg fra Midttrafik, at indkredse løsninger, der ud fra en faglig vurdering ville kunne tilgodese de trafikale behov i forhold til Region Midtjyllands planlagte reduktioner i rutenettet.

Trafikstyregruppen afleverede sit forslag til ændringer i det regionale rutenet til Kontaktudvalget den 16. april 2010. 
 
Samlet set kan det konstateres, at Trafikstyregruppens forslag berører færre ruter, end det var tilfældet i Region Midtjyllands oprindelige plan. Trafikstyregruppens forslag lægger op til, at 49 ruter helt eller delvist ophører med at være regionalt finansierede ruter, mens der gennemføres udviklings- og koordineringsprojekter på 17 ruter. Desuden oprettes 2 nye ruter.
 
Efter forslagets gennemførelse vil der være 74 regionale ruter. På et mindre antal af disse ruter er der i forslaget lagt op til reduktion i betjeningsomfanget. Forslaget lægger op til, at en stor del af de lokale trafikopgaver, der i dag varetages af de nedlagte regionale ruter, overtages af de berørte kommuner. Midttrafik har i forbindelse med møderunden anvist forskellige forslag til løsning af disse trafikopgaver, f.eks. fælleskommunal videreførelse af ruten eller nedlæggelse af ruten kombineret med koordinering med kommunens øvrige buskørsel inden for den enkelte kommune. For 3 ruter foreslås en permanent regional finansiering af enkelte ture, der vurderes at have regional betydning.

I Midttrafiks oplæg og i referaterne fra de afholdte møder med kommunerne er der overslagsmæssigt beskrevet trafikale forslag for de enkelte ruter.

 
Transport af elever til ungdomsuddannelser udgør en særlig problemstilling, idet mange elever benytter bus til og fra uddannelse. Ansvaret for transport af ungdomsuddannelsessøgende er ikke fastlagt i lovgivningen. Udgangspunktet for trafikstyregruppen har været, at kommuner og region har et fælles ansvar for at sikre transportmuligheder til elever. I forslaget indgår forslag om at nedlægge 9 ruter, der i dag transporterer elever til ungdomsuddannelser, og hvor det har været uafklaret, om der vil kunne opnås enighed mellem de berørte kommuner om fælleskommunal videreførelse. Ud fra et hensyn til at rutenedlægninger ikke må betyde, at elever, der har påbegyndt en ungdomsuddannelse, ikke kan gennemføre denne, har trafikstyregruppen for disse 9 ruter foreslået, at Region Midtjylland i en 3-årig overgangsperiode finansierer en minimumsbetjening svarende til én tur om morgenen og 2 ture hjem om eftermiddagen.
 
Midttrafik har beregnet, at forslaget samlet reducerer Region Midtjyllands omkostninger til kollektiv trafik med 45-47 mio. kr. om året og dermed opfylder sparekravet. Gennemfører kommunerne de beskrevne forslag, vil det for kommunerne samlet betyde merudgifter i størrelsesordenen 22-23 mio. kr. Hertil skal lægges overflyttede administrationsomkostninger. Det samlede forslag betyder derfor en reduktion af den kollektive trafik i regionen på ca. 20 mio. kr.
 
For at belyse forslagets påvirkning af passagererne har rådgiverfirmaet Tetraplan for Midttrafik udarbejdet en rapport med beregninger af det samlede forslags passagermæssige konsekvenser. En sammenfatning af rapporten er vedlagt som bilag til trafikstyregruppens afrapportering. De beregnede konsekvenser er:

 • Negative, dvs. betyder serviceforringelse, for 8 % af de nuværende passagerer.

 • Positive, dvs. betyder serviceforbedring, for 10 % af de nuværende passagerer.

 • Både/og, dvs. serviceforringelse for nogen og serviceforbedring for andre, for 24 % af de nuværende passagerer.

 • Neutrale, dvs. ikke har betydning, for 58 % af de nuværende passagerer.

 
Forslag til ændringer i rutenettet fremgår af trafikstyregruppens afrapportering med bilag. For så vidt angår ændringer i rutenettet anbefalede trafikstyregruppen Kontaktudvalget, at den administrative styregruppes rapport med forslag til ændringer i det regionale rutenet blev fremsendt til alle kommuner og Region Midtjylland med henblik på politisk behandling.


Udover forslag til ændringer i det regionale rutenet har trafikstyregruppen udarbejdet forslag til ændring af procedurer for økonomien mellem bestillere og Midttrafik vedrørende budgetlægning, økonomiopfølgninger og terminer for betaling af tilskud mv., samt forslag til fremtidig rollefordeling mellem bestillerne og Midttrafik. Trafikstyregruppens anbefalinger hertil er, at der fremtidigt arbejdes med en klarere rollefordeling mellem Midttrafik og bestillerne med udgangspunkt i de anbefalinger, der fremgår af afsnittet om Forslag til fremtidig rollefordeling mellem bestillere og trafikselskabet, således:

 

  • At bestillerne fremover angiver deres ønsker til kørsel i overordnede principper og servicekrav samt den økonomiske ramme. Midttrafiks rolle er at omsætte disse overordnede ønsker til konkret køreplanlægning, der koordinerer og tilgodeser alle bestillernes ønsker. Dette arbejde vil ske i tæt samarbejde med den enkelte bestiller.

  • At der ændres i bestillernes betaling til Midttrafik, så der opkræves betaling fra bestillerne 4 gange årligt, med 30 % af den samlede betaling i første og andet kvartal, og 20 % af betalingen i 3. og 4. kvartal.

  • At der arbejdes for, at økonomiske afvigelser, der bliver kendt i løbet af året, kan håndteres i forhold til den enkelte bestiller ved afregningen for 4. kvartal.

 
Kontaktudvalget sendte i april 2010 trafikstyregruppens forslag til kommunerne med anmodning om, at kommunerne fremsender deres bemærkninger til Region Midtjylland senest den 4. juni 2010. De indkomne bemærkninger fra kommunerne vil blive eftersendt til forretningsudvalget umiddelbart forud for mødet.
 
Tidsplanen for Region Midtjyllands behandling af forslaget er:

7. juni 2010: Det Rådgivende Udvalg vedrørende regional udvikling behandler forslaget. 

8. juni 2010: Forretningsudvalget behandler forslaget.

16. juni 2010: Regionsrådet behandler forslaget.
24. juni 2010: Møde i kontaktudvalget. 
Regionsrådet forventes at tage endelig stilling til forslaget i forbindelse med vedtagelsen af Region Midtjyllands budget for 2011 i september måned.
 
Trafikstyregruppens afrapportering med bilag vedlægges.

Beslutning

Sagen blev udsat med henblik på afklaring af mulighederne for betjening af de uddannelsessøgende.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-36-08

5. Opfølgning på regionale erhvervsudviklingsaktiviteter finansieret af regionsrådet

Resume

Regionsrådet kan efter indstilling fra Vækstforum medfinansiere aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling. Disse aktiviteter iværksættes af selvstændige juridiske enheder, med hvem regionsrådet indgår kontrakter, herunder resultatkontrakter. Der foretages halvårlig opfølgning pr. 1. marts og 1. september på mål og resultatkrav med efterfølgende afrapportering til regionsrådet. Status pr. 1. marts 2010 er sammenfattet i to statusrapporter, der rummer henholdsvis en aktivitetsopfølgning og en økonomiopfølgning. Det overordnede indtryk er, at de regionale erhvervsfremmeaktiviteter pr. 1. marts 2010 afvikles planmæssigt med mindre afvigelser, for hvilke operatørerne har redegjort.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet tager opfølgningen på de regionale erhvervsudviklingsaktiviteter pr. 1. marts 2010 til orientering.

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om erhvervsfremme kan regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum medfinansiere aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling. Disse aktiviteter skal iværksættes i regi af selvstændige juridiske enheder, med hvem regionsrådet indgår kontrakter, herunder resultatkontrakter.
 
De resultatkontrakter der anvendes til styring af de regionale erhvervsfremmeaktiviteter i Region Midtjylland, specificerer hvilke mål og resultatkrav, der skal opfyldes inden for en given periode og givne budgetmæssige rammer. Resultatkontrakterne angiver endvidere, hvordan og hvornår der følges op på mål og resultatkrav. Hovedreglen er - i overensstemmelse med regionsrådets beslutning på møde den 9. oktober 2007 - at der foretages halvårlig opfølgning pr. 1. marts og 1. september på mål og resultatkrav med efterfølgende afrapportering til regionsrådet. Regionsrådet orienterer Vækstforum om resultaterne af opfølgningen.
 
Afrapporteringen på mål og resultatkrav udarbejdes af de operatører, som regionsrådet har indgået resultatkontrakter med. Administrationen har sammenfattet operatørernes afrapportering pr. 1. marts 2010 i to statusrapporter, der vedlægges som bilag: 

 • Status 1. marts 2010: Aktivitetsopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan og

 • Status 1. marts 2010: Økonomiopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan.

 
Afrapporteringen om de enkelte erhvervsfremmeaktiviteter kan læses på Region Midtjyllands hjemmeside, ligesom der er links til dem i den elektroniske version af statusopfølgningen.
 
Status for aktivitetsopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan:

Statusrapporten er struktureret i overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan og handlingsplanens ni indsatsområder, idet hvert indsatsområde omfatter indtil flere initiativer, under hvilke der iværksættes en lang række regionale erhvervsfremmeprojekter.
 
De 9 indsatsområder og de initiativer, der er omfattet af opfølgningen pr. 1. marts 2010 er følgende:

 1. Megasatsningen Energi og Miljø, herunder initiativerne, - Strategisk lederskab - Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi - Biomasse - Teknologiudvikling i virksomheder

 2. Megasatsningen Erhverv-Sundhed, herunder initiativerne  - Nyudvikling inden for sundhedsIT - Øget kommercialisering af sundhedsinvesteringer

 3. Megasatsningen Fødevarer, herunder initiativerne - Innovation - Differentiering - Kompetence

 4. Uddannelse og Kompetenceudvikling, herunder initiativerne - Efteruddannelse - Mere Uddannelse - Ledelsesudvikling - Udvidelse af arbejdsstyrken

 5. Innovation og IT, herunder initiativerne - It som innovativ drivkraft - Vidensamarbejde - Brugerdreven Innovation (BDI) - Offentlig-Privat Innovation (OPI)

 6. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling, herunder initiativerne - Iværksætteri i uddannelser - Vejledning og rådgivning - Kapitalformidling - Virksomhedsnetværk

 7. Oplevelsesøkonomi, herunder initiativerne - Turismeudvikling - Internationale oplevelsesfyrtårne - Regionale oplevelsesprojekter  - Oplevelsesbaseret erhvervsudvikling

 8. Landdistriktsudvikling, herunder initiativerne - Erhvervsudvikling i landdistrikter - Landsbyfornyelse - Profilering af landdistrikterne

 9. Internationalisering, herunder initiativerne - Strategiske samarbejdsregioner - EU - Virksomhedsrettede initiativer

 
Statusrapporten er baseret på de erhvervsfremmeaktiviteter, hvor der er indgået kontrakter. Den overordnede vurdering er, at initiativerne under de respektive indsatsområder afvikles planmæssigt. Dog har der i flere tilfælde været tale om tidsmæssige forskydninger, der har givet anledning til fristforlængelser. Endelig findes der et par projekter, der ikke forløber tilfredsstillende, hvorfor disse projekters videre forløb er taget op til revision. De ændrede konjunkturer og den finansielle krise vurderes også at have haft indflydelse på den foreløbige målopfyldelse for nogle af erhvervsfremmeaktørernes indsats. Generelt vurderer erhvervsfremmeaktørerne imidlertid at kunne opfylde mål og resultatkrav ved kontrakternes ophør.
 
Status for økonomiopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan:


Aktivitetsopfølgningen ledsages af en økonomiopfølgning, der ligeledes er struktureret i overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder.

 

Nedenstående tabeller fra økonomiopfølgningen viser en samlet økonomi- og finansieringsoversigt pr. 1. marts 2010.
 
Tabel 1. Samlet økonomioversigt vedrørende indsatsområderne i Vækstforums handlingsplan, 1. marts 2010 
 

Indsatsområderne i 1000 kr. / år
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
Energi og miljø
2.000
18.883
45.716
76.935
34.702
16.605
6.178
201.019
Erhverv og Sundhed
1.500
11.508
9.300
24.132
20.911
6.970
0
74.321
Fødevarer
603
1.025
4.295
31.087
37.151
39.512
0
113.672
Uddannelse og Kompetenceudvikling
3.650
22.470
49.808
95.045
29.424
11.600
2.207
214.204
Innovation og IT
5.280
20.664
28.629
38.316
4.456
0
0
97.345
Iværksætteri og Virksomhedsudvikling
2.889
25.037
43.876
106.337
77.920
38.514
0
294.573
Landdistrikter
400
0
18.370
16.778
11.833
6.727
110
54.217
Oplevelsesøkonomi
765
40.449
43.803
43.175
20.932
8.041
0
157.165
Internationalisering
18.584
16.152
25.491
27.060
15.607
14.791
991
118.676
Bevillinger i alt
35.671
156.188
269.288
458.865
252.936
142.760
9.486
1.325.193

 

Tabel 2. Samlet finansieringsoversigt. Vækstforum Region Midtjylland, 1. marts 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansieringskilder
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
%-fordeling
1000 kr. / år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionale erhvervsfremmemidler
16.704
68.349
92.806
149.811
68.726
47.258
1.101
444.756
34%
EU mål 2
422
19.321
44.986
91.981
47.875
20.267
0
224.853
17%
- Regionalfond
422
16.160
27.784
55.932
39.075
20.267
0
159.641
-
- Socialfond
0
3.161
17.202
36.049
8.800
0
0
65.212
-
EU - andet
1.850
1.919
15.221
37.782
21.243
14.371
1.530
93.916
7%
Kommuner
5.290
13.656
27.552
23.366
10.368
4.892
0
85.124
6%
Stat
1.693
21.644
29.050
52.155
31.522
8.714
677
145.454
11%
Privat
3.410
19.340
43.700
83.060
57.445
37.855
4.930
249.739
19%
Anden finansiering
6.302
11.958
15.974
20.711
15.756
9.403
1.248
81.352
6%
Bevillinger i alt
35.671
156.187
269.287
458.866
252.935
142.760
9.486
1.325.193
100%
Note: Regionalfond + Socialfond = EU mål 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabellen omfatter den samlede finansiering af erhvervsfremmeinitiativer, der er bevilget midler til pr. 1. marts 2010 fra regionsrådet og Vækstforum (EU-midler).

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-07

6. Indstilling fra Vækstforum om bevilling under projektet It som innovativ drivkraft

Resume

Projektet It som innovativ drivkraft (iKraft) skal fremme innovativ anvendelse af it. En del af projektet er en innovationspulje på 6,3 mio. kr. Vækstforum indstiller, at der fra innovationspuljen bevilges 1 mio. kr. til Projekt Sportcasting, der har som formål at udvikle en it-baseret platform til formidling af svært tilgængelige sportsgrene. Platformen vil blive afprøvet på sejlsport, hvor en kombination af live tracking, live video og brugerbidrag præsenteres i et 3D-miljø.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til Innovationspuljen, bevilges 1,0 mio. kr. i 2010 til Active Institute til gennemførelse af Projekt Sportcasting 2.0 - social i 3D.

Sagsfremstilling

Der vedlægges en økonomioversigt pr. 8. juni 2010 over anvendelsen af regionsrådets midler til erhvervsudvikling. Oversigten vedrører indstillinger fra Vækstforum i denne og de efterfølgende sager på dagsordenen vedrørende anvendelsen af de regionsrådets midler til erhvervsudvikling.
 
Vedrørende projektet It som innovativ drivkraft vedtog regionsrådet på sit møde den 12. december 2007, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere 39,5 mio. kr., fordelt med 8 mio. kr. årligt i årene 2008 - 2011 og 7,5 mio. kr. i 2012, til aktiviteter i projektet It som innovativ drivkraft (iKraft). iKraft har som formål at fremme den innovative anvendelse af it for herved at skabe yderligere vækst og udvikling i Region Midtjylland.

 

En del af projektet er en Innovationspulje, der i de første tre år (1.6.2008 - 30.5.2011) udgør en reservation på 6,3 mio. kr. Puljen understøtter eksperimenter og innovationssamspil, der kan fremme innovativ anvendelse af it og skabe vækst i det private erhvervsliv.
 
Vækstforum besluttede på sit møde den 12. maj 2010 at indstille til regionsrådet, at der bevilges 1 mio. kr. fra innovationspuljen til Center for ACTIVE Institute til gennemførelse af Projekt Sportcasting 2.0 - social i 3D. 

Det af Vækstforum nedsatte It-råd fungerer som ekspertpanel for iKraft, og rådet skal i den forbindelse give en faglig vurdering af indkomne projektforslag til innovationspuljen. En række kriterier skal opfyldes for at komme i betragtning til puljen. Der lægges vægt på, at samspillet mellem virksomheder og videninstitutioner kan føre til kommercialisering af nye produkter, processer, serviceydelser eller på anden måde skabe forretningsmæssig værdi. Der skal som minimum være én videninstitution og én privat virksomhed med i hvert projekt, og ansøgerne forpligter sig desuden til at formidle resultaterne af udviklingsarbejdet, så det kan få værdi for andre parter. Der er tidligere bevilget 1,54 mio. kr. til to projekter.
 
Puljens eksistens annonceres løbende. iKrafts operatør (et konsortium bestående af Alexandra Instituttet, It-forum og InnovationLab) har som opgave at foretage opsøgende arbejde og yde rådgivning i forbindelse med ansøgninger til puljen. It-rådet foretager en faglig vurdering af ansøgningerne.
 
Der er i denne ansøgningsrunde indkommet fem ansøgninger, hvoraf Projekt Sportcasting efter anbefaling fra It-rådet indstilles bevilget 1 mio. kr. af de resterende 4,7 mio. kr.
 
Projekt Sportcasting 2.0 - social i 3D.
Projektets formål er at udvikle en it-baseret platform til formidling af svært tilgængelige sportsgrene. Platformen vil blive afprøvet på sejlsport, hvor en kombination af live tracking, live video og brugerbidrag præsenteres i et 3D-miljø. Der kendes p.t. ingen tilsvarende løsninger, der på samme måde integrerer GPS tracking med live video fra bådene og samtidig udnytter sociale medier på en måde, der for alvor kan berige oplevelsen og mulighederne for brugerinteraktion. Dette vil man opnå ved at udvikle en model, som gør det muligt at integrere "geotaggede data" fra kendte sociale tjenester i en 3D model. Dermed udnyttes det, at moderne håndholdte standardenheder indeholder både GPS og digitalt kompas, som kan lokalisere tekstbeskeder og tilmed retningsbestemmer billeder og video.
 
I praksis betyder det, at VM for 505 joller i Århus vil kunne følges live i et miljø svarende til det, der kendes fra Google Earth og Bing Maps. Man vil kunne zoome ind på bådene og se dem fra forskellige vinkler og tilmed, som noget helt nyt, kunne følge aktiviteten om bord på jollerne. Billeder og tekstbeskeder fra stævneområdet vil poppe op og berige oplevelsen - i realtid i 3D modellen.
 
Projektet bygger på det erhvervsmæssige potentiale, der ligger i at løse "formidlingsproblemet" inden for svært tilgængelige sportsgrene. Konkret skal der udvikles en løsning, som skal afprøves under VM for 505 joller i Århus 25. juli til 5. august 2010. Afprøvningen vil blive fulgt op af en evaluerende workshop, og resultaterne vil blive formidlet via en hjemmeside, pressen samt en slutdokumentation.
 
Hovedansøger: Active Institute A/S. Partnere: Alexandra Instituttet, Datalogisk Institut (Aarhus Universitet), TracTrac Aps, BlomInfo A/S, 43D Aps, Sailing Aarhus, Arkitektskolen. Zenitel A/S har siden ansøgningens udformning trukket sig fra samarbejdet. De øvrige ansøgere har besluttet at kompensere for Zenitels del af medfinansieringen. 

 

Der ansøges om 1 mio. kr. og projektets løbetid er 6 måneder.  

Økonomi

 

Budget (1.000 kr.)

 
Timer og rejser
Udstyr og licencer
I alt
Videninstitution
1.300 kr.
100 kr.
1.400 kr.
Private virksomheder
319 kr.
413 kr.
732 kr.
I alt
1.619 kr.
513 kr.
2.132 kr.

 

Finansiering

Videninstitutionens medfinansiering
400 kr.
Privat virksomheds medfinansiering
732 kr.
Medfinansiering i alt
1.132 kr.
 
 
Regionsrådet (Innovationspuljen)
1.000 kr.
I alt
2.132 kr.

 

Projektansøgningen vedlægges som bilag.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-54-08

7. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt Aktivering af energiplaner i energibyer og energikommuner

Resume

Projektet "Aktivering af energiplaner i Energibyer og -kommuner" skal videreføre Samsø Energiakademis internationale relationer og målrettede tilbud til kommunerne i Region Midtjylland og til Regionen på energi- og klimaområdet.

I projektbeskrivelsen fra Samsø Energiakademi er medtaget opdatering af de kommunale energi- og klimaregnskaber samt hjælp til kommunerne til udarbejdelse af handlingsplaner på energi- og klimaområdet. Endvidere omfatter projektet aktiviteter med deltagelse af kommuner med en særlig indsats på klima- og energiområdet, herunder de officielle energibyer.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til megasatsningen energi og miljø, bevilges 750.000 kr. i 2010 til Samsø Energiakademi til projektet Aktivering af energiplaner i Energibyer og -kommuner.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i alt reserveret 86 mio. kr. af de regionale erhvervsfremmemidler til megasatsningen på energi- og miljø i perioden 2007-2012. Heraf er der tidligere bevilget 37 mio. kr. til projekter. Der resterer således 49 mio. kr. af reservationerne.   

Vækstforum besluttede på sit møde den 12. maj 2010 at indstille til regionsrådet, at der af reservationen til megasatsningen på energi og miljø bevilges 750.000 kr. til Samsø Energiakademi. Endvidere indstiller Vækstforum til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der bevilges 1,5 mio. kr. (750.000 kr. fra EU's Regionalfond og 750.000 kr. fra staten) til Samsø Energiakademi.

  

Baggrund

Samsø blev i 1997 udnævnt til ”Danmarks vedvarende energi-ø” og har siden gennemført en målrettet indsats for at fremme vedvarende energi i energiforsyningen, hvilket i betydeligt omfang er lykkedes - ikke mindst i kraft af et stort lokalt engagement.

 

Samsø Energiakademi har bl.a. til formål at formidle viden om energibesparelser og vedvarende energi, og det er lykkedes at opnå international opmærksomhed om Samsøs indsats, hvilket har bidraget til synliggørelse af danske energiløsninger.

 

Samsø Energiakademi var stillet i udsigt, at man ville modtage støtte til sine aktiviteter via en bevilling på finansloven, hvilket imidlertid ikke blev tilfældet i 2010. Klima- og Energiministeriet har på den baggrund via Energistyrelsen rettet henvendelse til Region Midtjylland med anmodning om at søge tilvejebragt finansiering af akademiets aktiviteter i 2010 via bevilling af regionalfonds- og statsmidler fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

 

Samsø Energiakademi har i samarbejde med Region Midtjylland udarbejdet vedlagte ansøgning, som tager udgangspunkt i en fortsættelse af akademiets internationale formidlings- og netværksaktiviteter samtidig med, at Akademiet gennemfører aktiviteter, der støtter op om vækstforums handlingsplan på energi- og miljøområdet.

 

Mål og effekter

De konkrete mål for projektet er følgende:

 

 • Opdatering af energiregnskaber og udbygning af disse til klimaregnskaber for kommunerne i Region Midtjylland og for Regionen.

 • Udarbejdelse af kommunale energi- og klimahandlingsplaner i samarbejde med kommunerne.

 • Udvikling af værktøjer og formidling af disse til kommunerne til gennemførelse af handlingsplanerne.

 • Udvikling af et internationalt projekt vedr. energibyer/-kommuner, hvor der planlægges en særlig indsats på energi- og klimaområdet.

 • Opbygning af et dokumenteret internationalt netværk inden for energi og klima.

 

Projektet vil således videreføre og yderligere målrette Samsø Energiakademis indsats på energi- og klimaområdet i forhold til at udbrede Samsø's succes som Energi-Ø til den øvrige del af Region Midtjylland og vil samtidig fortsætte fremvisningen af Samsøs energiløsninger nationalt og internationalt.

 

Projektet vil således bidrage til at skabe nye innovative løsninger inden for energi og klima til gavn for indsatsen på disse områder og samtidig bidrage til den regionale og nationale erhvervsudvikling på energi- og klimaområdet.

 

Aktiviteter

I 2008 blev der udarbejdet energiregnskaber for 2007 for 13 af kommunerne i regionen og for regionen som helhed. Disse regnskaber blev udarbejdet i et samarbejde mellem kommunerne, Region Midtjyland, Samsø Energiakademi og PlanEnergi (konsulentfirma). Kommunerne har i stort omfang anvendt disse regnskaber som grundlag for en aktiv indsats på energi- og klimaområdet. Der er ønsker fra kommunernes side om en ajourføring af disse regnskaber og til en opgradering heraf til egentlige klimaregnskaber. Det påregnes endvidere, at alle 19 kommuner denne gang ønsker disse udarbejdet.

 

Efter udarbejdelse af regnskaberne vil der blive arrangeret kurser for kommunale energi- og klimamedarbejdere i brugen af disse regnskaber som grundlag for en aktiv energi- og klimaindsats, og hvorledes denne indsats i praksis kan gennemføres.

 

I Region Midtjylland er Skive, Herning og Århus af Klima- og Energiministeriet udnævnt til officielle "energibyer." Både disse kommuner og flere andre kommuner i regionen gennemfører en særlig indsats på energi- og klimaområdet. Samsø Energiakademi vil medvirke til udvikling af metoder til gennemførelse af en sådan målrettet energi- og klimaindsats, som vil blive afprøvet i praksis i en eller flere af kommunerne i Regionen. Denne indsats vil være til inspiration for andre kommuner.

 

Økonomi

 

Budget (1.000 kr.) 
 
Energi- og klimaregnskaber, handlingsplaner og værktøjer
1.130
Projekt for kommuner med særlig indsats på energi og klima
840
Internationalt netværk
280
I alt
2.250

 

 

Finansiering (1.000 kr.)
 
EU Regionalfond via Erhvervs- og Byggestyrelsen
750
Staten via Erhvervs- og Byggestyrelsen
750
Regionsrådet
750
I alt
2.250

 

En bevilling fra regionsrådet vil reducere de reserverede midler, jf. bilag til sagen vedrørende "it som innovativ drivkraft".

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-20-10

8. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt Søvejen mod Vest

Resume

Projektet "Søvejen mod Vest" skal, fuldt gennemført, muliggøre pramtransport af gods fra Ringkøbing og Velling til Hvide Sande og videre udskibning fra Hvide Sande Havn. Ringkøbing-Skjern Kommune søger regional medfinansiering til den del af projektet, der vedrører udskibningsfaciliteterne i Hvide Sande Havn. Projektet er budgetteret til 55,4 mio. kr., der søges tilvejebragt gennem en ansøgning på 30 mio. kr. til Fornyelsesfonden, 17,1 mio. kr. fra Hvide Sande Havn/Ringkøbing-Skjern Kommune samt 8,3 mio. kr. regional medfinansiering. Midler fra Fornyelsesfonden forudsætter regional medfinansiering på mindst 15 %.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til megasatsningen energi og miljø bevilges 8,3 mio. kr. i 2010 til Ringkøbing-Skjern Kommune til projektet "Søvejen mod vest," idet det forudsættes, at Fornyelsesfonden bevilger det ansøgte beløb på 30 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har i alt reserveret 86 mio. kr. af de regionale erhvervsfremmemidler til megasatsningen på energi- og miljø i perioden 2007-2012. Heraf er der tidligere bevilget 37 mio. kr. til projekter. Der resterer således 49 mio. kr. af reservationerne.  
 
Vækstforum besluttede på sit møde den 12. maj 2010 at indstille til regionsrådet, at der i forbindelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes ansøgning til Fornyelsesfonden bevilges 8,3 mio. kr. af de regionale erhvervsfremmemidler reserveret til megasatsningen energi og miljø. Bevillingen gives under forudsætning af, at Fornyelsesfonden bevilger det ansøgte beløb.

 
Ringkøbing-Skjern Kommune har ansøgt Fornyelsesfonden om 30 mio. kr. til gennemførelse af dele af projektet "Søvejen mod vest". Fornyelsesfonden udspringer af en aftale i Folketinget om fordelingen af globaliseringsmidlerne og administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Fornyelsesfondens fokusområder er grønne løsninger og velfærdsløsninger, og samtidig skal fonden understøtte omstilling i hårdt ramte områder. I første ansøgningsrunde udbydes 120 mio. kr., som bl.a. skal anvendes til fremme af projekter, der bidrager til at skabe nye erhvervs- og vækstmuligheder i områder, der er hårdt ramt af ledighed.
 
Fornyelsesfondens 760 mio. kr. skal fremme virksomhedsrettet innovation inden for tre overordnede indsatsområder:

 

  • Grønne løsninger. I indsatsen indgår innovation, markedsmodning og kommercialisering af nye grønne løsninger samt udvikling af nye grønne helhedsløsninger med henblik på eksport.

  • Velfærdsløsninger. I indsatsen indgår innovation samt markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærdsløsninger.

  • Omstilling i hårdt ramte områder.

 

Midler fra Fornyelsesfonden forudsætter regional medfinansiering i form af regionale erhvervsudviklingsmidler eller strukturfondsmidler. Den regionale medfinansiering skal udgøre minimum 15 % af det samlede budget. 
 
"Søvejen mod vest" omfatter etablering af udskibningssteder på Ringkøbing Havn og ved Velling samt udvidelse af moleanlæg og besejlingsmuligheder i Hvide Sande Havn. Konceptet koncentrerer sig således om skibstransport af gods til europæiske havne via Hvide Sande og pramdrift på Ringkøbing Fjord, evt. suppleret med lastbiltransport. Der skal endvidere etableres vejforbindelse fra fabrikkerne i Lem til pramstedet ved Velling og pramsted ved Hvide Sande til losning af pramme. De samlede anlægsinvesteringer er anslået til 212,8 mio. kr.
 
Den aktuelle ansøgning til Fornyelsesfonden vedrører investeringer til omstilling af havnen i Hvide Sande i form af bolværk, kajgade, landanlæg samt uddybning af havnen fra 6 til 7 meter af hensyn til en ny type fartøjer. Det samlede budget for disse tiltag udgør 55,4 mio. kr.
 
Ud over miljørigtig gods- og varetransport til og fra virksomhederne i det Midt- og Vestjyske område vil de nye faciliteter forbedre rammebetingelserne for omstilling og nyetablering af virksomheder rettet mod installation, forsyning og service af offshore markedet i Nordsøen. Uddybningen af besejlingsforholdene vil endvidere medføre, at tidssvarende fartøjer får mulighed for at anløbe havnen, og den nye kaj med tilhørende landanlæg skaber rammerne for, at de nye aktiviteter og virksomheder kan etableres.
 
Det projekt, der er omfattet af nærværende ansøgning, er således et erhvervsmæssigt tiltag, som vil forbedre rammebetingelserne for erhvervsmæssig vækst i den vestlige del af Region Midtjylland. Ansøgning og projektbeskrivelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune vedlægges som bilag. 

 

Finansieringen af projektet forudsættes at være:

 

Finansiering (1.000 kr.)
 
Fornyelsesfonden
30.000 kr.
Hvide Sande Havn/Ringkøbing-Skjern Kommune
17.100 kr.
Regionsrådet
8.300 kr.
I alt
55.400 kr.

 

En bevilling fra regionsrådet vil reducere de reserverede midler, jf. bilag til sagen vedrørende "it som innovativ drivkraft".

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-2-76-1-09

9. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt Erhvervsrettet vidensamarbejde med Shanghai

Resume

Region Midtjylland indgik i maj 2009 en samarbejdsaftale med Shanghai Science and Technology Commission. Samarbejdet fokuserer på erhvervsrettet forskning, udvikling og innovation inden for temaerne it, energi og miljø, sundhed/life sciences. Opgaven som operatør på projektet Erhvervsrettet vidensamarbejde med Shanghai har været i udbud, og Teknologisk Partnerskab under Teknologisk Institut, Århus, indstilles til på vegne af et konsortiumat varetage opgaven.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til erhvervsrettet samarbejde med Shanghai, bevilges 1 mio. kr. i 2010, 2,5 mio. kr. i 2011, 3 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013, i alt 8 mio. kr., til Teknologisk Partnerskab under Teknologisk Institut, Århus, til på vegne af et konsortium at gennemføre projekt Erhvervsrettet vidensamarbejde med Shanghai.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 21. januar 2009, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere 8 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til et erhvervsrettet forsknings- og udviklingsmæssigt samarbejde mellem Shanghai og Region Midtjylland.  

Vækstforum har på sit møde den 12. maj 2010 besluttet at indstille til regionsrådet, at der bevilges 8 mio. kr., som er reserveret til 'Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai', samt at indstille, at Teknologisk Partnerskab under Teknologisk Institut, Århus, i samarbejde med AU OutReach, Technology Transfer & Entrepreneurship, Aarhus Universitet, godkendes som operatør til gennemførelse af Region Midtjyllands erhvervsrettede Vidensamarbejde med Shanghai i perioden august 2010 - august 2013. 

 

Region Midtjylland indgik i maj 2009 en samarbejdsaftale med Shanghai Science and Technology Commission. Samarbejdet fokuserer på erhvervsrettet forskning, udvikling og innovation inden for temaerne it, energi og miljø samt sundhed/life sciences. I 2009 er der gennemført et udviklingsarbejde for at undersøge, hvordan regionen bedst muligt griber dette samarbejde an. Formålet har været at skabe de bedst mulige rammer for regionens erhvervs- og forskningsliv i forhold til det kinesiske marked og i forhold til samarbejdsaftalens fokus. Det blev aftalt med Shanghai Science and Technology Commission, som er ansvarlig for forskning og teknologisk udvikling i Shanghai, i første omgang at afsøge samarbejdsmulighederne inden for it.

På baggrund af et studiebesøg i Shanghai og en it-workshop i Region Midtjylland i foråret 2009, der havde deltagelse af 10 kinesiske virksomheder og videninstitutioner samt ca. 30 danske deltagere fra virksomheder og videninstitutioner, blev der udarbejdet en rapport - ”Feedback på it–workshop” - med følgende anbefalinger til, hvordan regionen bedst støtter op om et samarbejde mellem forskere og erhvervsliv:

 

 • Organisatorisk støtte, bl.a. til at finde ”den rigtige kontakt/det rigtige match mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Midtjylland og i Shanghai

 • Fagligt fokuserede besøg i Shanghai i mindre grupper.

 • Specialiserede workshops i Midtjylland og Shanghai.

 • Finansiel støtte til konkrete projektmodningssamarbejder.


Med udgangspunkt i anbefalingerne foreslås der etableret aktiviteter i tre netværk med deltagere fra relevante virksomheder og videninstitutioner fra Region Midtjylland og Shanghai inden for it, energi og miljø samt sundhed/life sciences. Indsatsen foreslås varetaget af en ekstern operatør, hvis primære opgaver består i etablering og drift af de tre netværk mellem virksomheder og videninstitutioner i Region Midtjylland og Shanghai.

 

Netværksdeltagerne skal gennem en række aktiviteter gøres ’parate’ til at deltage i et dansk-kinesisk samarbejde, hvor adgang til viden og marked lettes, og hvor projektmodningsforløb udvikles, gennemføres og evalueres. Der forudsættes åbent og løbende optag i de 3 netværk i hele perioden, og operatøren forestår endvidere løbende information og PR om aktiviteternes gennemførelse.

 

Foruden etablering og drift af netværkene forestår operatøren administrativ behandling af projektmodningsansøgninger. Kriterierne for tildeling af midler vil bl.a. være:

 

 • Medfinansiering – er medfinansiering fra danske projektpartnere til stede?

 • Nyhedsværdi – er der tale om et nyt initiativ, som ikke tidligere er afprøvet i en dansk-kinesisk kontekst?

 • Et tydeligt erhvervsfremmeperspektiv – vil projektmodningsfasen på sigt kunne føre til markedsmodning af nye produkter, processer eller serviceydelser eller på anden måde skabe forretningsmæssig værdi for Region Midtjylland?

 • Både offentlige og private aktører skal have en interesse i projektmodningen, selvom kun offentlige aktører kan ydes finansiel støtte.

 • Både danske og kinesiske aktører skal have en interesse i projektmodningen, men dette fordrer ikke nødvendigvis en kinesisk projekt-part allerede i projektmodningsforløbet.

 • En ansøgning om støtte til projektmodning kan max. modtage 250.000 kr. Igennem den tre-årige periode vil min. 14 projektmodningsforløb kunne igangsættes.


Virksomheder og uddannelsesinstitutioner tilbydes bl.a. følgende konkrete ydelser og resultater ifølge resultatkontrakt med operatøren:

 

 • Formidling om initiativet til, og identifikation af, relevante aktører, via en bredt funderet netværks-base, herunder de 15 Erhvervs- og Udviklingsråd i Region Midtjylland samt et globalt netværk af virksomheder, myndigheder og videninstitutioner, inkl. kinesiske.

 • Herved opnår en bred kreds af regionens virksomheder og institutioner mulighed for adgang til nyt marked, nye globale videnkompetencer og erfaringer via internationalt samarbejde, hvilket på sigt skal føre til en stigning i form af nye idéer, patenter, produkter, processer eller systemer.

 • Synergi mellem og koordinering med andre regionale og nationale initiativer rettet mod Kina, bl.a. Århus Kommunes energi og miljø-initiativ i Harbin, samt andre regionale initiativer med relevans for de tre samarbejdstemaer, herunder Regionale Innovationsagenter, Program for Vidensamarbejde, iKraft, Caretech Innovation, Medtech Innovation Center m.fl.

 • Hjemtagning af struktureret og målrettet viden om Kina/Shanghai inden for de tre fokusområder i samarbejdet til regionale aktørers behov og ønsker.

 • Model til profilbeskrivelser af deltagerne i hvert af de tre netværk.

 • Online portal til udveksling og søgning af informationer for netværkenes deltagere fra de to regioner.

 • Facilitering af matchmaking-møder i de tre netværk, hver især bestående af 15-20 deltagere og 2-3 videninstitutioner - med fokus på identifikation og indgåelse af aftale om gensidige udviklingsfelter og emner frem mod konkrete projektforslag.

 • Workshops, der dels vedrører temaspecifikke workshops i de tre netværk, hvor idégenerering, idévurdering og idéudvikling geares, dels berører strategisk forberedelse af tværnationalt samarbejde og fokus på kulturelle og formelle barrierer.

 • Udvikling af konkrete projektmodningsansøgninger, herunder oplysning om kriterier for projektmodningsstøtte samt koordinering og konkretisering mellem parterne selv.

 • Svarfrist på max. en måned på projektmodningsansøgninger.

 • Projektmodningsstøtte på op til 250.000 kr. pr. projekt, hvilket kan geare min. 14 projektmodningsforløb gennem den 3-årige periode

 • Operatøren følger implementering, evaluering og disseminering af projektmodningsforløb

 • Mulighed for, at samarbejder, efter et projektmodningsforløb, vil kunne ansøge fase 2 i Program for Videnarbejde for yderligere projektstøtte.

 

Der vedlægges projektbeskrivelse og budget vedrørende et pilotprojekt: User-driven design of health-it in a Danish-Chinese context. Projektet vedrører aktiviteter, der er opstået på baggrund af de forberedende it-workshops og studiebesøg i 2009. Samarbejdet omfatter repræsentanter fra erhvervslivet og forskningsverdenen i begge regioner, og projektet er baseret på førende teknologier inden for digitaliserede hospitalssystemer samt erfaringer med det brugerdrevne aspekt. Kina er i gang med at implementere en omfattende sundhedsreform, og med en forventet stigning på 2.000 offentlige hospitaler inden 2011, er Kina således verdens største marked på dette område.
 
Målet er bl.a. at undersøge og drage fordel af de internationale vækst- og udviklingspotentialer i Kina, i dette tilfælde inden for sundheds-it og brugerdreven innovation, og derved skabe grundlag for fremtidige udviklings- og innovationssamarbejder mellem private og offentlige parter fra de to regioner.
 
Det af Vækstforum nedsatte It-råd anbefaler, at projektet støttes med 400.000 kr. og udtaler i den forbindelse: "Pilotprojektet er et godt eksempel på, at det er muligt at skabe et viden- og udviklingssamarbejde mellem internationale aktører, i dette tilfælde Shanghai og Region Midtjylland. Interessen og kontakten mellem de implicerede parter i projektet er opstået gennem Region Midtjyllands afholdte workshops og delegationstur. Projektet giver ud over viden- og udviklingssamarbejdet en mulighed for at skabe et fokus på samarbejdsbarrierer, markedsmuligheder, metodeudvikling osv., som findes givtig i forbindelse med etableringen af fremtidige projekter. Viden og metoder er nogle af de innovative elementer, som Danmark skal slå sig på i den internationale konkurrence, og derved giver pilotprojektet muligheden for at skabe et samarbejde, hvor disse elementer indgår på et internationalt niveau med et specielt fokus på sundheds-it og brugerdreven innovation." 

 

Økonomi 

Budget (1.000 kr.)

 
2010
2011
2012
2013
I alt
Administration mm.
500
1.000
1.000
500
3.000
Workshopaktiviteter mm.
 
500
1.000
 
1.500
Projektmidler
1.000
2.000
2.000
2.000
7.000
Samlet budget
1.500
3.500
4.000
2.500
11.500

 

Finansiering (1.000 kr.)

 
2010
2011
2012
2013
I alt
Regionsrådet
1.000
2.500
3.000
1.500
8.000
Egenfinansiering fra deltagende (virksomheder og) videninstitutioner
500
1.000
1.000
1.000
3.500
I alt
1.500
3.500
4.000
2.000
11.500

 
Den kinesiske egenfinansiering til både deltagelse i netværksaktiviteterne og projektmodninger er ikke medtaget i budgettet. Shanghai Science and Technology Commission yder også finansiel støtte til konkrete projekter.

 

En bevilling fra regionsrådet vil betyde, at reservationen er udmøntet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-17-10

10. Bevilling af udviklingsmidler til omkvalificering af ledige civilingeniører til gymnasielærere

Resume

Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til almene ungdoms- og voksenuddannelser. Gymnasierne i Region Midtjylland søger om midler til et udviklingsprojekt, der skal omkvalificere ledige civilingeniører til gymnasielærere.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands udviklingsmidler til uddannelsesaktiviteter bevilges 823.000 kr. i 2010 og 50.000 kr. i 2011, i alt 873.000 kr., til Holstebro Gymnasium og HF til projekt Omkvalificering af ledige civilingeniører til gymnasielærere.

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan i henhold til Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. yde formåls- og tidsbestemte tilskud til udbydere af almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser, herunder til bl.a. efteruddannelse af undervisere.

Region Midtjylland har modtaget en ansøgning fra gymnasierne i den midtjyske region om støtte til projekt "Omkvalificering af ledige civilingeniører til gymnasielærere". Holstebro Gymnasium og HF er prokjektansvarlig. Ansøgningen vedlægges som bilag.
 
Baggrunden for projektet er, at der i regionen er følgende strukturelle problemer på området:

 

 • Der er akut mangel på gymnasielærere i de naturvidenskabelige fag, ikke mindst i den vestlige del af regionen.

 • Der er stigende arbejdsløshed blandt civilingeniører, ikke mindst i den vestlige del af regionen.

 
Den akutte mangel på gymnasielærere skal ses i lyset af flere andre faktorer:

 

 • Et rekordstort antal ansøgere til gymnasierne i de seneste år.

 • Uddannelse af et utilstrækkeligt antal nye kandidater ved universiteterne i de naturvidenskabelige fag.

 • En betydelig aldersbetinget afgang af gymnasielærere i de kommende år.

 
For at sikre kvalitet i gymnasieuddannelserne i hele regionen har rektorerne i samarbejde med Gymnasieskolernes Rektorforening og Ingeniørernes A-kasse taget initiativ til det foreliggende projekt. Det er projektets formål at omkvalificere arbejdsløse civilingeniører, som over en periode på godt to år uddannes i matematik på Aarhus Universitet. Parallelt hermed ansættes de på et gymnasium i regionen. Endelig er det projektets formål at udvikle, afprøve, evaluere og videreformidle en model for omkvalificering af naturvidenskabelige kandidater til gymnasielærere. Modellen skal efterfølgende kunne anvendes indenfor andre fag end matematik og i andre regioner og således give mulighed for at styrke mobiliteten mellem fag og jobs og dermed bidrage til løsning af strukturelle udfordringer på arbejdsmarkedet.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem gymnasierne i Region Midtjylland, Gymnasieskolernes Rektorforening, Ingeniørernes A-kasse, Aarhus Universitet (Matematisk Institut) samt Jobcenter Århus.
 
Man forventer, at 30 ledige civilingeniører vil deltage i et brush-up kursus i matematik. Af disse forventes 25 ansat i et-årige stillinger med løntilskud på gymnasier i regionen samtidig med, at de gennemfører 1. og 2. semester i matematik sidefag ved Aarhus Universitet. Efter det første år forventes 22 civilingeniører ansat i årsvikariater samtidig med, at de gennemfører 3. og 4. semester i matematik sidefag ved Aarhus Universitet, hvorefter de kan opnå fastansættelse ved gymnasierne.

 

Nedenstående tabel viser en oversigt over ikke-disponerede udviklingsmidler til uddannesesformål
 

Udviklingspulje til uddannelse (1.000 kr.)
2010
2011
Ikke-disponerede pulje før ansøgning*
2.449
5.005
Ansøgning
823
50
Ikke-disponerede pulje ved bevilling*
1.626
4.955

*Puljen er angivet inkl. overførsler fra 2009 til 2010

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-16-09

11. Ansøgning om tilskud til tredje og sidste fase af Dramatikværket, et projekt om produktion af professionelt teater for børn og unge

Resume

DramatikVærket er et projekt, hvor professionelle dramatikere i samspil med børn og unge udvikler og skriver teater, der er specielt beregnet på at kunne spilles af børnene og de unge selv. Filurens Teaterskole i Århus er hjemsted for projektet, som udvikles i et samarbejde med et regionalt netværk af teatergrupper for børn og unge. Der er tale om et tredelt projekt, bestående af et pilotprojekt og en første og anden runde. Det er ambitionen at gøre projekt permanent og landsdækkende.

Regionsrådet bevilgede i 2008 midler til et pilotprojekt og i 2009 til projektets første runde. Nu ansøges om tilskud til projektets anden runde, der er tredje og sidste fase i det samlede projekt.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter (kulturudviklingsmidlerne), bevilges 140.000 kr. i 2010, 200.000 kr. i 2011 og 60.000 kr. i 2012, i alt 400.000 kr. til Filurens Teaterskole til Dramatikværkets anden runde.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 24. september 2008 at bevilge 150.000 kr. til Filurens Teaterskole for Børn til et pilotprojekt med henblik på etablering af DramatikVærket. Formålet med DramatikVærket er at producere professionel dramatik, der kan opføres af børn og unge. Samtidig er det formålet at skabe et netværk af børne- og ungdomsteatre omkring projektet – i første omgang i Midtjylland og på længere sigt i hele landet. Der er tale om et projekt i tre faser, og regionsrådet besluttede i forbindelse med den første bevilling, at et eventuelt tilskud til de øvrige faser i projektet skulle ansøges særskilt. Filurens Teaterskole ansøgte oprindeligt om i alt 925.000 kr. til de tre projektfaser tilsammen. 

 

Regionsrådet har efterfølgende på sit møde den 17. juni 2009 bevilget 375.000 kr. til DramatikVærkets første runde. Filurens Teaterskole søger nu, på baggrund af de resultater der er opnået i pilotfasen og i projektets første runde, om 400.000 kr. til Dramatikværkets anden runde, der samtidig er tredje og sidste fase i det samlede projekt. Anden runde, der skal afvikles i perioden september 2010 – april 2012, omfatter følgende aktiviteter: 

 • Udvikling af fire ny danske skuespil. Foreløbig er der fundet tre dramatikere til opgaven, nemlig Daniel Wedel, Caroline Cecilie Malling og Julie Kirkegaard. Ud over de fire danske skuespil vil der endvidere blive oversat et engelsk eller norsk skuespil, som vil indgå i det samlede projekt.

 • Der iværksættes tekstudviklingsfora, hvor børn og dramatikere arbejder sammen. Èt af disse finder sted ved Filuren, mens to placeres ved projektets partnere i Region Midtjylland og det fjerde et andet sted i landet.

 • Netværket af ungdomsteatergrupper udvides. Grupper uden for Region Midtjylland vil også kunne deltage. Der indledes endvidere et samarbejde med professionelle teatre eller andre eksterne partnere, der kan optræde som arrangører af festivals o.l.

 • Afholdelse af et inspirationsseminar for alle projektets deltagere, dvs. dramatikere, undervisere og ungdomsteatergruppernes medlemmer.

 • Udvikling af et permanent forum for videns- og erfaringsudveksling.

 • Afholdelse af en landsdækkende festival.

 • Udgivelse af de tekster der produceres i løbet af projektperioden.

 

Evalueringen af projektet vil dels bestå af en selvevaluering, der fokuserer på det pædagogiske og kunstneriske forløb, dels en ekstern evaluering, der primært fokuserer på dramatikernes erfaringer, og ligeledes inddrager selvevalueringen som en del af det samlede projekt. Den eksterne evaluering skal endvidere beskæftige sig med projektets udviklingsperspektiver og således forholde sig til projektets videreførelse i en landsdækkende sammenhæng.

 

Projektets Status

Status for projektet er, at pilotprojektet er gennemført i perioden september 2008 – maj 2009 med udvikling og opførelse af et skuespil i et samarbejde mellem dramatikeren Sally Altschuler og elever og lærere fra Filurens Teaterskole. Projektet havde fokus på aldersgruppen 10-13 år. 

Projektets første runde, der er fuldt finansieret, foregår i perioden september 2009 – februar 2011. Der arbejdes med et tidsmæssigt overlap mellem første og anden runde for at sikre projektets kontinuitet.

 

I første runde er dramatikerne Line Knutzon og Lenemarie Olsen knyttet til projektet. De to dramatikere udvikler i samarbejde med elever og lærere på Filurens Teaterskole og Viborg Dramaskole to forestillinger for aldersgrupperne 14-19 år og 9-13 år. Ud over de to teaterskoler er foreløbig Vostrup Efterskole, Kastali’a i Randers samt Sløjfen i Holstebro med i projektets netværk. Fra projektets side venter man, at flere kommer til.

 

Stykkerne vil være færdigskrevne i juni 2010, og de vil i løbet af efteråret blive produceret og opført indenfor de deltagende teatergruppers egne rammer. Ved siden af de to stykker kan teatrene også vælge en norsk forestilling, der er oversat specielt til at indgå i projektet. De deltagende teatergrupper kan i denne periode få konsulentbistand fra Filurens stab af teatermedarbejdere. De nyproducerede forestillinger samles til en festival, der afholdes på Filuren i den sidste weekend i januar 2011, og stykkerne forventes udgivet på forlaget Drama eller et andet forlag.

 

I løbet af efteråret vil der blive afholdt et inspirationsseminar for ledere, undervisere og instruktører af de deltagende børne-/ungdomsteatergrupper. Her mødes man med dramatikerne og får fagligt input fra en professionel instruktør og en professionel scenograf.


Første runde omfatter endvidere undervisning for børn og unge i selv at skrive dramatik. Der er afviklet et intensivt 20 timers forløb og i øjeblikket gennemføres et 12 ugers kursus med ugentlig undervisning på Filuren.

 

Ansøgningen indeholder en projektbeskrivelse med en 3½-årig udviklingsplan, hvor der er nærmere redegjort for projektets delmål og de resultater, der er opnået indtil nu.
 
Det er administrationens vurdering, at projektet på det konkrete plan har et stort potentiale i forhold at højne kvaliteten i arbejdet med børne- og ungeteater, og at DramatikVærket endvidere er interessant i en bredere sammenhæng, fordi det kvalitativt kan være med til at udvikle en vigtig gren af kultur med børn og unge, både i regionen og på sigt i hele landet. Projektets ledelses- og styregruppe arbejder i øjeblikket på en strategi for projektets videreførelse og forankring med statslig og kommunal medfinansiering. Det er administrationens vurdering, at dette arbejde bør støttes og foreslår derfor en bevilling på 400.000 kr. til projektets sidste fase.  

Økonomi
 
De samlede udgifter til projektets 2. runde 2010 - 2012 er budgetteret til 1.120.000. 

 

Dramtikerhonorar
380.000
Øvrige udgifter til tekstudvikling
93.000
Oversættelseshonorar
35.000
Rettigheder til opførelse
22.000
Projektledelse
332.000
Undervisningsforløb
75.000
Møder mv.
15.000
Landsfestival
75.000
Inspirationsseminar
50.000
Administration
15.000
Ekstern evaluering
20.000
Netværksaktiviteter
10.000
 
 
Ialt
1.122.000

 

 

Finansiering af projektets tre faser

 
Pilotprojekt 2008-2009
1. Runde 2009 -2011
2. Runde 2010-2012
 I alt
 
 
 
 
 
Budget
322.900
824.000
1.122.000
2.268.900
Regnskab/revideret budget
 
843.040
 
 
Finansiering
 
 
 
 
Regionsrådet
150.000
375.000
400.000
925.000
Århus Kommune
50.000
100.000
200.000
350.000
Kulturministeriet
-
85.000
115.000
200.000
Fonde
42.500
160.000
299.000
501.500
Egen finansiering og deltagerbetaling
100.000
97.000
108.000
305.000
Overført
-
26.936
-
26.936
I alt
342.500
843.936
1.122.000
2.308.436

 

Regionsrådets tilskud til anden runde fordeler sig med 140.000 kr. i 2010, 200.000 kr. i 2011 og 60.000 kr. i 2012. De samlede bevillinger fra kulturudviklingsmidlerne i de pågældende år udgør herefter 2.170.000 kr., 2.470.000 kr. og 1.470.000 kr. Hvert år budgetteres der med en ramme på 6.000.000 kr. til kulturudviklingsmidlerne

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-5-10

12. Beslutning om frasalg af ejendommene I P Nielsens Vej 13A, 6950 Ringkøbing og Enghavevej 44-46, 6950 Ringkøbing

Resume

Hospitalsenheden Vest ønsker at afhænde to ejendomme beliggende henholdsvis I P Nielsens Vej 13A og Enghavevej 44-46, begge i Ringkøbing. Der foreligger ejendomsmæglervurdering på begge ejendomme. Det vurderes, at førstnævnte ejendom kan sælges for 1,0 mio. kr., og den anden kan sælges for 750.000 kr. Det indstilles, at ejendommene sættes til salg hos EDC Ringkøbing, statsautoriserede ejendomsmæglere.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland sætter ejendommene til salg i offentligt udbud,

 

at sagen forelægges regionsrådet, når der er gennemført udbud, og

 

at salgsprovenuet tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Baggrund
De to ejendomme bruges ikke længere af Regionshospitalet. Det drejer sig om et rækkehus (Enghavevej 44-46) og en villa (I P Nielsens Vej 13A).

 
Rækkehuset er opført i 1948. Huset ligger centralt i Ringkøbing, men meget tæt på en trafikeret gennemfartsvej. På østsiden af ejendommen er etableret en stor offentlig parkeringsplads.
 
Ejendommen er velegnet til udlejning af to lejligheder. Vedligeholdelsesstand er under middel. Offentlig ejendomsvurdering er 890.000 kr. Mæglervurdering er kr. 750.000. Salgsomkostninger anslås til 83.000 kr.
 
Tidligere blev ejendommen anvendt til boligtilbud til nyansatte i administrationen ved det tidligere Ringkøbing Amt. Siden 1. januar 2007 har ejendommen stået tom det meste af tiden.
 
Villaen er opført i 1934. Ejendommen ligger rimeligt centralt i Ringkøbing by, for enden af en lukket villavej.
 
Vedligeholdelsesstanden er under middel. Offentlig ejendomsvurdering er 1,750 mio. kr. Mæglervurderingen er 1,0 mio. kr. Salgsomkostninger anslås til 88.000 kr.
 
Tidligere blev ejendommen anvendt til boligtilbud til ansatte ved Regionshospitalet Ringkøbing. Ejendommen har ikke været beboet de senere år.
 
Teknisk Afdeling ved Regionshospitalet står for vedligeholdelse af udenomsarealerne, og har opsyn med husene. Der er årlige driftsudgifter til snerydning af fortov, vedligehold af haveanlæg, klipning af græsplæne m.v. Da husene har stået tomme, er der ingen lejeindtægter.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller:

 

at Region Midtjylland sætter ejendommene til salg i offentligt udbud,
 
at formanden bemyndiges til at godkende de konkrete salgsaftaler for ejendommene, og
 
at salgsprovenuet tilgår kassen.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-142-09

13. Bevillingssag: Udbygning af Patologisk Institut på Regionshospitalet Randers

Resume

Det patologiske område på Regionshospitalet Randers er underlagt store ændringer i de nuværende år. Det skyldes de igangværende hjemtrækningsprojekter, masterplanen for Regionshospitalet Randers samt etableringen af det regionale screeningscenter for livmoderhalskræft. De faktorer medfører en stigning i opgavemængden på Patologisk Institut i Randers. Der fremlægges nu et forslag til udbygning af Patologisk Institut med en samlet anlægssum på 19,2 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at forslag til opgavens løsning for udbygning af Patologisk Institut på Regionshospitalet Randers godkendes,

 

at bevillingen til udbygning af Patologisk Institut på Regionshospitalet Randers øges med 18,2 mio. kr., og at der afsættes et rådighedsbeløb i 2010 på 9,1 mio. kr. og et rådighedsbeløb i 2011 på 9,1 mio. kr.,

 

at rådighedsbeløbet på 9,1 mio. kr. i 2010 finansieres af den afsatte pulje til større projekter i 2010, og

 

at rådighedsbeløbet på 9,1 mio. kr. i 2011 finansieres af en overflytning af 9,1 mio. kr. fra pulje til større projekter i 2010 til 2011. Overflytningen medfører en forbedring af likviditeten i 2010 og en tilsvarende forværring i 2011.

Sagsfremstilling

Det patologiske område på Regionshospitalet Randers er underlagt store ændringer i de nuværende år. Det skyldes de igangværende hjemtrækningsprojekter, masterplanen for
Regionshospitalet Randers samt etableringen af det regionale screeningscenter for livmoderhalskræft. De faktorer medfører en stigning i opgavemængden på Patologisk Institut i Randers. I praksis betyder det, at størrelsen af modtagerummet, antallet af udskæringspladser og udsugning/ventilationskapaciteten samt kontorfaciliteterne på stedet ikke længere er tilstrækkelige til at håndtere væksten i opgavemængde og personale.

 

Regionsrådet godkendte på den baggrund den 21. oktober 2009 et programoplæg for udbygning af Patologisk Institut på Regionshospitalet Randers. På samme tid gav regionsrådet en bevilling på 1 mio. kr. og et tilsvarende rådighedsbeløb til at arbejde videre med projektet. Det fremgik ligeledes af sagsfremstillingen, at de resterende 18,2 mio. kr. skulle finansieres af puljen til større projekter i 2010, der var blevet afsat i budget 2010. Nu fremlægges et forslag til opgavens løsning jf. vedlagte materiale.

 

Byggeriets indhold, anlægsbudget og finansiering

Anlægsprojektet er en nybygning på 678 brutto kvm. inkl. fuld kælder med frigravning på den ene side. Byggeriet planlægges udført som 2-plans hus med skråt tag, hvori der på et helt plan indrettes screeningslaboratorium og arbejdsstationer. Desuden indrettes ét plan til kontordel med kontorer og studierum. Kælderetagen planlægges anvendt til teknik og ventilationsudstyr. Udover selve tilbygningen renoveres en del af de eksisterende arealer der indrettes til udvidet modtagelse, laboratorium og skyllerum. Hertil kommer, at 66 kvm. af det eksisterende kontorareal ligeledes renoveres pga. sammenbygning. For øvrige detaljer vedrørende plangrundlag og tegninger for byggeriet henvises til bilag.
 
Tabel 1: Anlægsbudget  

Tilbud inkl. uforudseelige udgifter
11.754.657,51  
Midlertidige
157.842,49
Inventar og medicoteknisk udstyr
5.185.000,00  
Udgifter til bygherrer og rådgiver
1.475.000,00  
Øvrige omkostninger herunder IT mm.
627.500,00  
Samlet sum
19.200.000,00

 
I investeringsplanen 2010 (budget 2010) blev der prioriteret 85 mio. kr. til større projekter. Her blev de 25 mio. kr. prioriteret til større projekter på Regionshospitalet Randers. I forbindelse med, at regionsrådet godkendte et programoplæg den 21. oktober 2009, blev der givet en bevilling og et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. Nu foreslås det, at den afsatte bevilling til udbygning af Patologisk Institut på Regionshospitalet Randers øges med de resterende 18,2 mio. kr. (indeks 122), og at der afsættes et rådighedsbeløb i 2010 på 9,1 mio. kr. og et rådighedsbeløb i 2011 på 9,1 mio. kr. Det foreslås, at rådighedsbeløbet på 9,1 mio. kr. i 2010 finansieres af den afsatte pulje til større projekter i 2010, og
at rådighedsbeløbet på 9,1 mio. kr. i 2011 finansieres af en overflytning af 9,1 mio. kr. fra pulje til større projekter i 2010 til 2011. Overflytningen medfører en forbedring af likviditeten i 2010 og en tilsvarende forværring i 2011.

 

Den resterende del af de 25 mio. kr., der blev afsat til større projekter på Regionshospitalet Randers i 2010 er blandt andet blevet anvendt til finansiering af omkostningerne forbundet med rådgivning og til alternative parkeringsmuligheder for patienter og personale i byggeperioden for parkeringshuset (herunder cykelparkering, fremme brugen af offentlig transport mv.) jf. regionsrådsmødet den 21. april 2010.  

 

Tabel 2. Bevilling, rådighedsbeløb og finansiering (indeks 122).

 
Bevilling (mio. kr.)
Rådighedsbeløb 2010 (mio. kr.)
Rådighedsbeløb 2011 (mio. kr.)
Udbygning af Patologisk Institut på Regionshospitalet Randers
18,2
9,1
9,1
Finansiering: Pulje til større projekter i 2010
-18,2
-18,2
 
Likvide aktiver
 
9,1
-9,1
I alt
0
0
0

 

Tidsplan

Der forventes at være indgået kontrakt med den valgte entreprenør ultimo juni 2010. Dermed opstartes projekteringen ligeledes ultimo juni 2010. Der forventes i henhold til tidsplanen at være byggearbejde i perioden oktober 2010 til august 2011, hvorefter bygningen afleveres og ibrugtages september 2011. For nærmere detaljer henvises til vedlagte bilag.
 

Udbud og valg af totalentreprenør

Der er afholdt prækvalifikation efter annoncering med modtagelse af 15 kvalificerede ansøgere. Der blev udvalgt 5 totalentreprenører, der blev indbudt til at give totalentreprise tilbud. Alle 5 har afgivet konditionsmæssige tilbud. I udbudsmaterialet er der blevet bedt om sideordnet tilbud på opfyldelse af energiklasse 1, eller opfyldelse af bygningsreglementets energikrav. Prisforskellen mellem de 2 sideordnede tilbud lå på fra 220.000 til kr. 500.000.


De 5 tilbud er blevet vurderet efter tildelingskriteriet; Det økonomisk mest fordelagtige bud, med følgende vægtede underkriterier:

 • Pris 50 %

 • Funderings- og konstruktionsforslag 25 %

 • Procesbeskrivelse, org. arbejdsplan 25 %

Hoffmann A/S er valgt som totalentreprenør. Det valgte tilbud vil opfylde energiklasse 1.

Inventar herunder stinkskabe og laboratorieinventar er sendt i udbud på region Midtjyllands hjemmeside, med tildelingskriterier for opgaven, som laveste pris. Der er modtaget tilbud fra 3 leverandører, der alle er konditionsmæssige. Ud fra de modtagne tilbud er Labflex valgt til opgaven.

 

Projektet gennemføres som en totalentreprise. I forbindelse med udarbejdelse af denne indstilling, er Regionshospitalet Randers blevet opmærksom på, at i det af regionsrådet godkendte programoplæg fra oktober 2009 var udbuddet angivet som fagentreprise. Der er desværre tale om en fejl i den ansøgning, som Regionshospitalet Randers indsendte til godkendelse af programoplægget.

 
Det har hele tiden været meningen at gennemføre projektet som totalentreprise, da denne udbudsform i den konkrete sag vurderes at være den mest fordelagtige. Udbygningen af Patologisk Institut er et byggeteknisk vanskeligt byggeri, blandt andet i forhold til de geotekniske elementer og derfor vurderes det fordelagtigt at arbejde med en totalentreprise. De geotekniske undersøgelser viser vanskelige jordbundsforhold. Desuden er byggeriet i forvejen under tidspres og ved at udføre det som totalentreprise, har der været mulighed for at vinde tid i og med, at der spares et særskilt EU udbud af rådgiverydelsen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-80-06-V

14. Justeringer i samarbejdet med Aarhus Universitet i forbindelse med ny lægeuddannelse i Aalborg

Resume

Godkendelsen af en lægeuddannelse ved Aalborg Universitet har betydning for det samarbejde, der foregår i regi af Århus Universitetshospital, idet Aarhus Universitet / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har hovedansvar for forskning og den prægraduate kliniske undervisning på de hospitaler, der indgår i universitetshospitalssamarbejdet.

 
Det må forventes, at Region Nordjylland og de nordjyske universitetshospitaler udtræder af Århus Universitetshospital. Administrationen har udarbejdet et notat, der beskriver grundlaget for Århus Universitetshospital og konsekvenserne af en ny lægeuddannelse i Aalborg. Notatet kan danne udgangspunkt for en plan for det fremtidige samarbejde mellem Aarhus Universitet og de to regioner og for, hvordan samarbejdet mellem regionshospitalerne i Region Midtjylland og Det Sundhedsvidenskabelige fakultet kan styrkes.

Direktionen indstiller,

at det godkendes, at Administrationen arbejder videre med en plan for det fremtidige samarbejde i Århus Universitetshospital, herunder samarbejdet omkring den kliniske del af lægeuddannelsen og et øget forskningsmæssigt samarbejde mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne.

 

 

Sagsfremstilling

Århus Universitetshospital blev etableret i 1990 og er et samarbejde, der i dag omfatter Det Sundhedsvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet og de seks universitetshospitaler i Region Nordjylland og Region Midtjylland: Århus Sygehus, Skejby, Risskov, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske Sygehus.

 

Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske Sygehus blev en del af Århus Universitetshospital den 1. januar 2003. Inden for rammerne af denne aftale har Aarhus Universitet / Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet hovedansvaret for den forskning, der foregår ved universitetshospitalerne og for den prægraduate kliniske undervisning.

 

 

Aalborg Universitet fik i december 2009 godkendt etablering af lægeuddannelse til og med bachelorniveau. I maj 2010 blev universitetet godkendt til at varetage hele lægeuddannelsen med et optag på 50 lægestuderende. Aarhus Universitet er i dag normeret til et optag på 465 lægestuderende. Dette tal vil blive nedjusteret med 17, idet Aalborg Universitets optag tages af den eksisterende ramme. De sidste 33 studerende tages fra lægeskolerne i Odense og København.

 

Godkendelsen har overodnet følgende konsekvenser:

 

 • Aftale om adgang til de prægraduate uddannelsespladser ved Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske Sygehus skal revurderes, eventuelt opsiges.

 • Der skal træffes beslutning om, hvem der har ansvaret for forskningen ved Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske Sygehus

 • Ansættelsesforholdet fremover for forskerstaben ved Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske Sygehus

 

Aarhus Universitet vil formentlig fremover ikke have den samme adgang til at anvende Aalborg Sygehus i forbindelse med den kliniske del af uddannelsen (8.-12. semester). Det betyder, at der er behov for et øget brug af regionshospitalerne i Region Midtjylland som uddannelsessted. 1.657 studerende på 8-12. semester fulgte i 2009 den kliniske undervisning på Region Midtjyllands hospitaler. 238 lægestuderende fulgte den kliniske undervisning i Aalborg.

 

Administrationen i Region Midtjylland arbejder sammen med Aarhus Universitet på at udarbejde et forslag til en aftale for det fremtidige samarbejde i Århus Universitetshospital, herunder samarbejdet i forbindelse med lægeuddannelsen og et øget forskningsmæssigt samarbejde mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne. Vedlagte notat "Grundlag for Århus Universitetshospital og konsekvenserne af en ny lægeuddannelse i Aalborg" danner rammen for aftalen. Aftalen skal godkendes af Regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-112-10

15. Revitalisering af garantiklinikmodellen

Resume

Regionen etablerede i 2006 garantiklinikker som en fleksibel kapacitetsudvidelse af regionens egen kapacitet. I forbindelse med strejken blandt sygehuspersonalet i 2008 blev garantiklinikkerne suspenderet. Det påtænkes nu at revitalisere garantiklinikmodellen.

 

Da garantiklinikkerne er et alternativ til udvidet frit sygehusvalg foreslås det, at aktiviteten finansieres via kontoen for udvidet frit sygehusvalg.

Direktionen indstiller,

at orienteringen vedrørende revitalisering af garantiklinikmodellen tages til efterretning, og

 

at aktiviteten i kommende garantiklinikker finansieres af kontoen for udvidet frit sygehusvalg.

Sagsfremstilling

Garantiklinikmodellen blev etableret i 2006 som en imødegåelse af de stigende udgifter til behandling på privathospitaler. Garantiklinikkernes formål var at skabe en fleksibel kapacitetsudvidelse på regionens egen aktivitet.
 
I forbindelse med strejken blandt sygehuspersonalet i foråret 2008 var både Patientkontoret og de enkelte afdelinger med garantiklinik aktivt ramt af strejken, og garantiklinikmodellen har været suspenderet siden konflikten. Den pukkel, der blev generet ved strejken, er ved at være væk, og det påtænkes nu at revitalisere garantiklinikmodellen.

 

Ideen med garantiklinik-konceptet er, at en sygehusafdeling udfører en ekstra aktivitet (f.eks. uden for almindelig dagtid) af en afgrænset type behandlinger, som alternativt ville være henvist til privathospitaler. På den måde "garanterer" afdelingen en kort ventetid inden for det givne behandlingsområde.

En forudsætning for at der er tale om garantiklinikaktivitet/patienter er, at patienterne har været omkring Patientkontoret. På den måde sikres, at garantiklinikken er et alternativ til udvidet frit sygehusvalg. Det er samtidig en forudsætning, at regionens øvrige kapacitet på det pågældende område udnyttes, inden garantiklinikkapaciteten bliver taget i anvendelse.  

 

Der vil kun blive etableret garantiklinikker på nøje udvalgte områder. Vurdering heraf vil ske på baggrund af statistik over antallet af patienter, som regionen henviser til privathospital. Der vil ikke blive etableret garantiklinikker indenfor ortopædkirurgien, da der i løbet af 2010 arbejdes på at gennemføre et prioriteringsprojekt og at oprette et elektivt visitationscenter på dette område (jf. orientering herom på samme dagsorden). Effekten af disse projekter skal vurderes, før der sættes flere tiltag igang indenfor det ortopædkirurgiske område.
  
Udgangspunktet for afregning af garantiklinikaktiviteten er 50 % af DRG-taksten. Da garantiklinikkerne er et alternativ til udvidet frit sygehusvalg foreslås det, at aktiviteten finansieres via kontoen for udvidet frit sygehusvalg.  

Regionsrådet vil blive orienteret om status for genetablering af garantiklinikmodellen i efteråret 2010.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-8-10

16. Ansøgning om projekteringsbevilling til etablering af 6 nye pladser til udviklingshæmmede med Prader-Willi Syndrom

Resume

I Rammeaftale 2010 er der aftalt en udvidelse med 6 pladser til borgere med Prader-Willi Syndrom i tilknytning til Granbakkens specialafdeling i Allingåbro. Der ansøges anlægsbevilling på 750.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag. Nybyggeriet foreslås gennemført som alment byggeri.

Direktionen indstiller,

at nybyggeriet udføres efter lov om alment ældrebyggeri, 

 

at der ikke etableres, men forberedes til køkken i boligerne, 

 

at der ikke indregnes udgifter til grundkøb i anskaffelsessummen,

 

at der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 0,750 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag, og 

 

at der foretages udbud af rådgiveropgaven i henhold til Byggeregulativ for Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatri- og socialområdet har på sit møde den 17. maj 2010 anbefalet direktionens indstilling til forretningsudvalget. Sagen blev medtaget på dette møde i det rådgivende udvalg, fordi mødet blev holdt på Granbakken, som har beboere med Prader-WilliSyndrom.  

 

På baggrund af stor efterspørgsel efter døgntilbud til borgere med udviklingshæmning og Prader-Willi Syndrom er der i Rammeaftale 2010 medtaget en kapacitetsudvidelse på 6 døgn- og dagpladser ved det regionale tilbud Granbakken i Allingåbro til målgruppen.

 

Prader-Willi Syndrom er en medfødt lidelse, hvor den psykomotoriske udvikling er forsinket. Voksne er let til moderat mentalt retarderede, og har behov for støtte. Personer med Prader-Willi Syndrom udvikler overspisning, der uden kontrol fører til meget svær overvægt. Hertil kommer adfærdsproblemer, vækstproblemer med lav sluthøjde og mangel på kønshormon hos begge køn. Desuden udvikles ofte synsproblemer, rygskævhed og andre ortopædiske problemer, sygdomme i mundhule og tænder, afvigende søvnmønster samt ændret smertetærskel.


Granbakkens specialafdeling til den pågældende brugergruppe har aktuelt 12 pladser og modtager brugere fra hele Danmark. Granbakkens ledelse og personale har i samarbejde med regionens bygningskontor udarbejdet et byggeprogram for udvidelsen. I byggeprogrammet foreslås der et nybyggeri på 700 m2 på Granbakkens grund i Allingåbro i umiddelbar tilknytning til den nuværende specialafdeling.

 

Nybyggeriet omfatter 6 2-rumsboliger på hver 52 m2, et fælles opholdsareal på 104 m2 samt servicearealer i form af centralkøkken, aktivitetsrum og vagtrum mv. på i alt 284 m2. Centralkøkkenet er forudsat også at kunne betjene de nuværende 12 boliger.

 

De nye boliger foreslås opført som alment byggeri ligesom specialtilbuddets nuværende 12 boliger. Der vil for den helt overvejende del af beboerne være tale om en vedvarende bolig. I henhold til § 110 i lov om almene boliger skal hver ældrebolig være forsynet med selvstændig toilet, bad og køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand. Regionsrådet kan dog i særlige tilfælde beslutte, at ældreboliger ikke forsynes med selvstændigt køkken. Grundet målgruppens særlige handicap foreslås, at der ikke indrettes selvstændigt køkken i lejlighederne dog således, at der er installationsforberedelse til en eventuel anden fremtidig beboergruppe.  

 

Økonomi

Ud fra den maksimale anskaffelsessum for almene boliger er den samlede anlægssum beregnet til 7.414.000 kr. inklusiv moms for boligerne og 4.100.000 kr. eksklusiv moms til servicearealerne. Beregningen er foretaget på grundlag af den maksimale anskaffelsessum for almene boliger eksklusive udgifter til grundkøb, idet det for at reducere beboernes husleje foreslås, at der ikke indregnes udgifter til grund. Huslejen er beregnet til ca. 5.600 kr. pr. måned. Til sammenligning kan det oplyses, at lejen for de nuværende boliger er på 5.300 kr. pr. måned. Begge lejeangivelser er bruttohusleje før fradrag af individuelle boligydelser.

 

Finansiering

Som følge af, at boligerne foreslås opført som almene boliger, hvor det alene er servicerealerne, der finansieres over rammebevillingen, mens boligerne finansieres via lovpligtig låneoptagelse på 91 %, beboerindskud på 2 % og regionalt indskud på 7 %, udgør det beregnede finasieringstræk på rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud 4,1 mio. kr. Med henblik på udarbejdelse af projektforslag søges der hermed om frigivelse af projekteringbevilling i 2010 på 750.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag. 
 

      Tillægsbevilling, 1.000 kr.
Anlæg
Bevilling
Rådighedsbeløb 2010
Bevillingsændringer Nye boliger Granbakken
  0,750
  0,750
Bevillingsændringer i alt
0,750
0,750
Finansiering
 
 
Rammebevilling til udvikling af sociale tilbud. (Restbudget 2010 6,5 mio. kr.)
0,750
0,750
Finansiering i alt
0,750
0,750
Total
0
0

  
I forbindelse med fremlæggelse af projektforslaget for Regionsrådet i efteråret 2010 vil der blive redegjort for, hvorledes miljø- og bæredygtighedsaspektet vil indgå i projektet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-91-09

17. Bevillingssag: Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af 4 døgnpladser og 4 specialbørnehavepladser i regi af Fenrishus

Resume

Det er i rammeaftalen for det sociale område 2008 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionerne aftalt, at der skal etableres 4 døgnpladser og 4 specialbørnehavepladser i regi af døgninstitutionen Fenrishus. Administrationen har nu formuleret en plan for etablering af de rammeaftalte pladser. Denne indebærer renovering og udvidelse af bygninger ejet af Region Midtjylland.

 

Anlægsprojektet vil koste 6,1 mio. kr., som finansieres delvist af allerede afsatte projekteringsmidler på 1,9 mio. kr. De resterende 4,2 mio. kr. indstilles finansieret af rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud.

Direktionen indstiller,

at der afsættes en samlet bevilling på i alt 6,1 mio. kr., hvoraf der afsættes rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011,

 

at bevillingen på i alt 6,1 mio. kr. finansieres af rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud med 4,2 mio. kr. Det resterende beløb finansieres af allerede afsatte projekteringsmidler på i alt 1,9 mio. kr., og

 

at projektet udbydes i indbudt hovedentreprise.
 

Sagsfremstilling

Fenrishus er en døgninstitution beliggende i Århus til børn og unge med svære multihandicap. Fenrishus har en normering på 16 døgnpladser jf. lov om social service (herefter SEL) § 67 stk. 2 og 3 specialbørnehavepladser jf. SEL § 32. I rammeaftalen for det sociale område for 2008 er det aftalt, at Fenrishus skal udvides med 4 døgnpladser jf. SEL § 67 stk. 2 og 4 specialbørnehavepladser jf. SEL § 32. Administrationen har afsøgt en række muligheder og har nu i samarbejde med Bygningskontoret en plan for etablering af de 4 døgnpladser og 4 specialbørnehavepladser.
 
Forslag til etablering af 4 døgnpladser og 4 specialbørnehavepladser
Dusines Hus i Horsens ejes af Region Midtjylland og er fundet egnet til etablering af de 4 rammeaftalte døgnpladser. Administrationen foreslår, at Fenrishus etablerer satellitafdeling med døgnpladser i den ene halvdel af Dusines Hus. Renovering heraf er en forudsætning for etableringen af døgnpladserne. Administrationen anbefaler af økonomiske og faglige årsager at flytte to døgnpladser fra hovedinstitutionen Fenrishus til satellitafdelingen Dusines Hus, således at satellitafdelingen Dusines Hus samlet indeholder 6 døgnpladser.
 
De 4 specialbørnehavepladser anbefales etableret på hovedinstitutionen Fenrishus. Dette skyldes, at det fagligt og økonomisk vil være mest fordelagtigt at samle børnehavepladserne til en specialbørnehave frem for to små specialbørnehaver. Samtidig påpeges det af administrationen, at den eksisterende efterspørgsel efter specialbørnehavepladser på Fenrishus er præget af at komme fra den nord- og østlige del af Region Midtjylland, hvorfor Århus Kommune geografisk vil være en hensigtsmæssig placering.
 
Etablering af de 4 specialbørnehavepladser på hovedinstitutionen Fenrishus nødvendiggør renovering og udvidelse af Fenrishus. I forbindelse med denne udvidelse vurderes det, at det er hensigtsmæssigt at udvide institutionen yderligere. Dette følger af, at de fysiske rammer på Fenrishus gentagne gange er påpeget i tilsynsrapporter som værende trange og mangelfulde. Det anbefales på baggrund af tilsynsrapporterne, at den yderligere udvidelse sigter mod at skabe eneværelser for alle børnene, flere depotrum og bedre personalefaciliteter.
  
Anlægsprojektet foreslås udbudt som indbudt hovedentreprise, eftersom det er to byggesager, der skal køres sideløbende.
 
Miljø- og bæredygtighed
Den kommende tilbygning af hovedinstitutionen Fenrishus på 366 m2, er planlagt som en bygning i åben forbindelse med de eksisterende bygninger. Dermed deles energiforbruget til opvarmning. Byggeriet planlægges og projekteres efter gældende krav i BR08 afsnit 7.3.2. Der kan ifølge den tilknyttede arkitekt ud fra det fastlagte budget ikke sigtes efter et byggeri i særlig energiklasse.
 
Økonomisk overslag og finansieringsplan
Det estimeres, at renovering af Dusines Hus samt renovering af og tilbygning til hovedinstitutionen Fenrishus vil koste 5.775.320 kr. i 2010 p/l. Dertil kommer anlæg af parkeringspladser, der anslås at koste i alt ca. 289.000 kr. i 2010 p/l. Det samlede forslag vedrørende renovering af Dusines Hus samt tilbygning og renovering af hovedinstitutionen Fenrishus fremgår af dispositionsforslaget jf. det vedlagte bilag om dispositionsforslag.

 
I alt vil anlægssagen beløbe sig til 6,1 mio. kr. i 2010 p/l. Udgifterne til projektet finansieres delvist af projekteringsmidler på 1,9 mio. kr. i 2010 p/l, som blev afsat i forbindelse med at døgn- og specialbørnehavepladserne blev godkendt i rammeaftalen for det sociale område for 2008. De resterende 4,2 mio. kr. i 2010 p/l, indstilles finansieret af rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud.
 
Takst
Administrationen bemærker, at gennemførelse af anlægsprojektet vil medføre at døgntaksten hæves med 40 kr. fra 3.704 kr. til 3.744 kr. i 2010 p/l, for at dække alle udgifter. Beregningen er lavet med udgangspunkt i de omkostninger, der er anført i det vedlagte bilag.
 
Tidsplan
Ombygningen vil kunne ske i henhold til nedenstående tidsplan for henholdsvis Dusines Hus og Fenrishus: 
 
 

Proces: Dusines Hus
Tidsplan
Projektering
 maj-juni 2010
Licitation
8. juli 2010
Byggesag
 15. august 2010 - 15. oktober 2010

 

 

Proces: Fenrishus
Tidsplan
Projektering
 maj-juli 2010
Licitation
 31. august 2010
Byggesag
 september 2010 - februar 2011


Institutionens lokale samarbejdsudvalg er orienteret om sagsfremstillingen den 11. maj 2010. Det bemærkes, at det lokale samarbejdsudvalg støtter projektet.


Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-117-06-V

18. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen om Region Midtjyllands tilbud til kvinder der ønsker at føde hjemme

Resume

Efter anmodning fra Ulla Diderichsen og som opfølgning på forretningsudvalgets møde den 13. januar 2009, har administrationen udarbejdet en beskrivelse af Region Midtjyllands tilbud til kvinder, der ønsker at føde hjemme.

Direktionen indstiller,

at administrationens redegørelse tages til orientering.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen har anmodet om at få belyst, hvad Region Midtjylland - jf. retningslinjer for svangreomsorgen - gør for de kvinder, der ønsker at føde hjemme. Anmodningen følger op på den beskrivelse af området, der blev forelagt forretningsudvalget den 13. januar 2009, hvor det blev besluttet, at området skulle belyses yderligere.

 

Administrationen har udarbejdet notatet "Region Midtjyllands tilbud til kvinder, der ønsker at føde hjemme", der beskriver den hjemmefødselsordning, der eksisterer i dag. Desuden beskrives i notatet 2 andre måder at organisere tilbud til kvinder, der ønsker at føde hjemme.

 

 

 

 

 

Beslutning

Redegørelsen blev taget til orientering.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-11-09

19. Henvendelse fra Dansk Folkeparti vedrørende decentralisering af sundhedsopgaverne

Resume

Dansk Folkeparti har i henvendelse af 19. maj 2010 anmodet om at få sag på dagsordenen om decentralisering af sundhedsopgaverne.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anders Vistisen har på vegne af Dansk Folkeparti i henvendelse af 19. maj 2010 anmodet om at få følgende sag på dagsordenen:

 

"Regionsrådet ønsker at anvende den tilstedeværende bygningsmasse bedst muligt. Samtidig erkender vi, at bygningsmassen på de 6 centrale hospitalsenheder er pressede, og at regionale sundhedsfunktioner ofte er en forudsætning for velfungerende sundhedscentre og huse ude lokalt.


Derfor beder regionsrådet forvaltningen udarbejde en liste over sundhedsopgaver og funktioner, der kan placeres uden umiddelbar forbindelse med en akutmodtagelse, uden at det går ud over kvaliteten i den ydede sundhedsbehandling.


Herunder skal forvaltningen redegøre for, hvor mange arbejdspladser og uddannelsespladser der er knyttet til hver af funktionerne."

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-75-2-09

20. Orientering om annullering af udbud af X-busrute mellem Århus og Billund Lufthavn

Resume

Regionsrådet har tidligere tiltrådt et forslag om at etablere en X busrute mellem Århus og Billund Lufthavn. Der er i dag en lufthavnsrute på strækningen, som betjenes af Billund Turistbusser. Billund Lufthavn betaler kørslen og får indtægterne. Billund Lufthavn foreslog i 2009 trafikselskaberne at overtage ruten ved udløb i marts 2010 af busselskabets tilladelse til rutekørsel. Billund Turistbusser har af Færdselsstyrelsen fået fornyet sin tilladelse til rutekørsel med henblik på at udføre ruten for egen risiko. Midttrafik har på den baggrund besluttet at annullere et udbud af ruten. En gennemførelse af udbuddet vil betyde, at strækningen vil blive dobbeltbetjent, og det økonomiske grundlag for beslutningen om at oprette ruten vil falde bort.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om annulleringen af udbud af X busrute mellem Århus og Billund Lufthavn tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på sit møde den 19. august 2009 et forslag om etablering af en X busrute mellem Århus og Billund Lufthavn via Skanderborg og Horsens. Rutens primære formål skulle være at betjene flyrejsende, pendlere samt besøgende til Legoland. En direkte X busrute mellem Århus og Billund indgår i den plan for effektivisering og modernisering af det regionale rutenet, som regionsrådet vedtog på sit møde den 18. juni 2008, og er i overensstemmelse med regionsrådets principper og kriterier for et effektivt regionalt rutenet i Region Midtjylland.  

 

Region Syddanmark har opfordret Midttrafik til at etablere ruten. Ruten vil skulle finansieres af Region Syddanmark og Region Midtjylland med henholdsvis 25 % og 75 %.

 

Strækningen betjenes i dag af Billund Turistbusser Aps efter kontrakt med Billund Lufthavn. Billund Lufthavn betaler kørslen og får indtægterne. Billund Lufthavn foreslog i 2009 trafikselskaberne Midttrafik og Sydtrafik at overtage ruten - i forbindelse med at busselskabets tilladelse til rutekørsel udløb ultimo marts 2010 - med følgende begrundelser:

 

 • Lufthavnen ønsker ikke at administrere ruten.

 • Kørslen er for dyr (ca. 45 % højere timepris end i X-busregi).

 • Integrering af ruten i X busnettet vil skabe bedre sammenhæng med den øvrige kollektiv trafik.

 • Mulighed for gennemgående billetsalg med busser og tog.

 • Ruten optages i Rejseplanen.

 

På den baggrund har Midttrafik forberedt et udbud af busruten med henblik på idriftsættelse den 31. oktober 2010. Der var forventet en forlængelse af busselskabets tilladelse til rutekørsel samt den nuværende kontrakt mellem Billund Lufthavn og Billund Turistbusser frem til driftstart ultimo oktober.

 

Billund Turistbusser har imidlertid ansøgt og fået fornyet sin tilladelse af Færdselsstyrelsen med henblik på at udføre ruten for egen risiko frem til april 2015.


Midttrafik har orienteret administrationen om, at Billund Lufthavn i en periode har ført forhandlinger med Billund Turistbusser med henblik på, at busselskabet ophører med at betjene ruten den 31. oktober 2010. Billund Lufthavn og Billund Turistbusser er imidlertid blevet enige om at forlænge den nuværende kontrakt mellem lufthavnen og busselskabet frem til udgangen af januar 2012.

 

Midttrafik har på den baggrund besluttet at annullere udbud af ny X busrute Århus-Billund Lufthavn med driftstart i oktober 2010. Det er administrationens vurdering, at der vil være grundlag for etablering af X busruten, når den nuværende kontrakt mellem Billund Turistbusser og Billund Lufthavn udløber primo 2012, og at der således reelt er tale om at udskyde idriftsættelsen med ca. 15 måneder.

 

Administrationen deler Midttrafiks vurdering af, at en gennemførelse af udbuddet på nuværende tidspunkt vil betyde, at strækningen vil blive dobbeltbetjent, og at det økonomiske grundlag for beslutningen om at oprette ruten vil falde bort.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-40-72-2-07

21. Patientkontorets årsberetning 2009

Resume

Efter sundhedsloven skal Patientkontoret udarbejde en årsberetning for sin virksomhed. Årberetningen indeholder oplysninger om Patientkontorets aktiviteter og særlige fokusområder for 2009. Årsberetningen skal fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeren. Regionsrådet skal ikke godkende årsberetningen, men den forelægges hermed til orientering inden fremsendelse.

Direktionen indstiller,

at årsberetningen tages til efterretning

Sagsfremstilling

I forhold til patientkontorets årsberetning kan følgende særligt fremhæves:

 

 • Genindførelse af det udvidede frie sygehusvalg. Som følge af konflikten på sundhedsområdet, suspenderede Folketinget det udvidede frie sygehusvalg fra den 7. november 2008 til den 30. juni 2009. Under suspensionsperioden visiterede hospitalerne patienterne efter de retningslinjer for visitation og lægefaglig prioritering, der blev vedtaget af Regionsrådet d. 22. oktober 2008. Den 1. juli 2009 blev det udvidede frie sygehusvalg genindført.

 

 • Indførelse af udvidet frit sygehusvalg ved ændring af dato for kirurgisk behandling. Den 1. juli 2009 trådte en lovændring i kraft, som medfører, at en patient, som har fået tilbudt en dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, kan vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis operationsdatoen bliver ændret.

 

 • Hospitalernes informationspligt og et fælles brevkoncept. Ifølge sundhedslovens § 90 skal Regionsrådet senest 8 hverdage efter, at et af rådets hospitaler har modtaget en henvisning af en patient til undersøgelse og behandling, give patienten en række nærmere informationer. Region Midtjylland har udviklet et klar besked koncept for at sikre, at patienterne får de informationer, som de ifølge lovgivningen skal have i indkaldelsesbrevene fra hospitalerne.

 

 • Tilfredshedsundersøgelse. Patientkontoret gennemførte i perioden 19. februar til 23. marts 2009 en brugertilfredshedsundersøgelse, der omfattede 444 patienter, der alle havde været i kontakt med Patientkontoret. Konklusionen af tilfredsundersøgelsen blev, at brugerne samlet har et meget postivt indtryk af Patientkontoret. Således svarer 92 % af svarpersonerne "meget godt" eller "godt" på et spørgsmål, der lyder: "Hvad er dit samlede indtryk af Patientkontoret?".

 

 • Patientkontorets synlighed og tilgængelighed. Patientkontoret ønsker at opretholde et højt serviceniveau og vil gerne være endnu mere synlige, både for patienterne men også for regionens hospitaler og praktiserende læger og speciallæger. Patientkontoret arbejder konstant med at forbedre tilgængeligheden og havde ved udgangen af 2009 en fornuftig svartid på både telefoniske og skriftlige henvendelser. Der var i 2009 17.407 henvendelser mod 17.126 i 2008, og der har således ikke været færre henvendelser til Patientkontoret på trods af, at det udvidede frie sygehusvalg har været suspenderet frem til 30. juni 2009.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-64-07

22. Orientering om status på indførelsen af kræftpakker den 1. april 2010

Resume

Danske Regioner har den 12. maj 2010 offentliggjort ny status for indførelsen af kræftpakker. Status pr. 1. april 2010 er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra de fem regioner, hvor regionerne kræftpakke for kræftpakke har oplyst om pakkeforløbenes normtider overholdes, overskrides med få dage eller ikke overholdes. Det er det overordnede indtryk, at pakkeforløbene er tilfredsstillende implementeret, men at der i denne status er tegn på, at kapaciteten er presset, hvilket kommer til udtryk ved en svag tilbagegang på flere områder.

 

For Region Midtjyllands vedkommende går dette billede igen, idet hospitalerne i de fleste pakkeforløb overholder forløbstiderne, og der er fremgang i forhold til sidste status, hvad angår brystkræft og hæmatologisk kræft. I forhold til sidste status er der imidlertid tilbagegang i målopfyldelsen for lungekræft på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus samt på Regionshospitalet Viborg. Kapaciteten er fortsat meget presset for urologisk kræft og kræft i mandlige kønsorganer, især på Århus Universitetshospital, Skejby. På disse områder er det ikke muligt at overholde tiderne til hverken udredning eller behandling.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har den 23. april 2010 på baggrund af indberetninger fra hospitalerne udarbejdet vedlagte indberetningsskema til Danske Regioners nationale overvågning af implementeringen af pakkeforløbene på kræftområdet, denne gang pr. den 1. april 2010.

 

Danske Regioner har den 12. maj 2010 offentliggjort vedlagte notat af 4. maj 2010. Notatet er udarbejdet på baggrund af regionernes indberetninger og indeholder en overordnet status for pakkeforløbene set på tværs af regionerne og en regional opdelt status for hver region.

 

Den overordnede status viser, at pakkeforløbene er implementeret tilfredsstillende, og at regionerne for mange kræftområder overholder kræftpakkernes forløbstider eller overholder disse med få dages overskridelse. Imidlertid er der i denne status tegn på, at kapaciteten er presset, hvilket kommer til udtryk ved en svag tilbagegang på flere områder. Regionerne melder generelt om, at kapaciteten er meget presset i forhold til pakkeforløbene, især på de diagnostiske specialer. Det medfører stor sårbarhed over for udsving i antallet af henviste patienter, hvilket medfører, at forløbstidene ikke altid kan overholdes.

 

I Region Midtjylland er billedet det samme, idet hospitalerne oplyser at overholde forløbstiderne for de fleste kræftformer. Der ses denne gang tilbagegang på lungekræft, hvor Århus Universitetshospital, Århus Sygehus ikke overholder forløbstiden for udredning, og på Regionshospitalet Viborg sker udredningen af lungekræft med få dages overskridelse. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus oplyser, at forløbstiden overholdes for 75 % af patienterne henvist med mistanke om lungekræft. Det forsinker processen, at almen praksis fortsat ofte fremsender henvisninger på papir fremfor elektronisk. Men hospitalet arbejder også fortsat på at forbedre de interne arbejdsgange mellem de udredende afdelinger, ligesom der planlægges en udvidelse af den diagnostiske kapacitet. Når det kniber med at overholde udredningstiden på Regionshospitalet Viborg, skyldes det ventetid for PET-CT-undersøgelse på andet hospital, men de mest komplicerede udredningsforløb er også en udfordring at få gennemført inden for normen. Endelig hænder det, at patienten ønsker at udskyde aftaler om undersøgelser.

 

Der er også en svag tilbagegang for udredning og behandling af hoved- halskræft på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, og i forhold til efterbehandlingen er den kemoterapeutiske kapacitet presset, så tiderne overskrides med få dage for flere kræftområder. På begge områder arbejder hospitalet på at udvide kapaciteten. På Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er der også tilbagegang i forhold til udredning og behandling af sarkomer, hvor tiderne nu overskrides med få dage.

 

I Region Midtjylland er der fremgang på brystkræftområdet og det hæmatologiske område, hvor forløbstiderne nu overholdes på alle hospitaler for både udredning, behandling og efterbehandling. På Århus Universitetshospital, Århus Sygehus går det nu bedre med hensyn til at få påbegyndt udredningen af patienter henvist med mistanke om tarmkræft.

 

Det urologiske område er fortsat meget presset. På nogle hospitaler er der fremgang i forhold til sidste status, men på andre hospitaler kan der konstateres en tilbagegang. Mest belastet er Århus Universitetshospital, Skejby, som ikke kan overholde tiderne for at påbegynde udredning og heller ikke for at gennemføre behandlingen for blærekræft, hvor der er en ventetid på op til 25 dage. Tidsnormen er 7-10 dage. Hospitalet har afsat ekstra ressourcer med henblik på at øge bemandingen, og en handleplan skal bidrage til at reducere ventetiderne.

 

Et andet presset område er kræft i de mandlige kønsorganer, hvor Århus Universitetshospital, Skejby fortsat overskrider tiderne for udredning og behandling med et betydeligt antal dage. Udredningen skal efter normtiden påbegyndes inden for 3-5 dage, men på Århus Universitetshospital, Skejby tager det op til 17 dage. Udredningen skal efter normtiden være gennemført inden for 8-23 dage afhængig af kræftform, men på Århus Universitetshospital, Skejby varer udredningen op til 27 dage. For behandlingens vedkommende er der op til 40 dages ventetid for robotkirurgi og 10 dage for konventionel kirurgi. Normtiden er 7 dage. På Regionshospitalet Randers er der på dette område tilbagegang i forhold til sidste status, idet tiderne for udredning overskrides med få dage, idet det kniber for hospitalet at håndtere udsvingene i henvisningerne.

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-62-07

23. Orientering om Årsberetning 2009 fra det psykiatriske patientklagenævn

Resume

Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjyllands årsberetning fra 2009 viser en nedgang i indberettede klager over anvendt tvang i forhold til 2008. Til gengæld ses en stigning i antal sager, hvor det psykiatriske patientklagenævn tilsidesætter beslutninger vedrørende anvendt tvang.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen i Midtjylland skal hvert år offentliggøre en beretning om sin virksomhed, jf. §39, stk. 1, i lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

 

Vedlagte årsberetning 2009 fra det psykiatriske patientklagenævn er udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland.

 

Årsberetningen viser, at der i 2009 er indberettet 237 sager vedrørende anvendelse af tvang efter psykiatriloven på regionens psykiatriske afdelinger. I forhold til tallene fra 2008 er dette et fald på 13 sager. Antallet af afgørelser er ligeledes faldet fra 400 i 2008 til 302 i 2009.

 

Det er væsentligt at pointere, at en sag ofte indeholder flere klagepunkter og dermed afgørelser. Eksempelvis kan en nævnsafgørelse indeholde både en godkendelse og en tilsidesættelse af tvangsindgreb, f.eks. at iværksættelsen af en tvangstilbageholdelse godkendes, men at den aktuelle opretholdelse tilsidesættes. I disse tilfælde tæller nævnsafgørelsen statistisk som 2 afgørelser.

 

Psykiatrien i Region Midtjylland arbejder ud fra anbefalingerne i psykiatriplanen om nedsættelse af tvang i psykiatrien med en løbende monitorering af tvangsområdet med henblik på at minimere behovet for samt forebygge anvendelsen af tvang. Med henblik på at styrke håndteringen af vold samt forebygge anvendelsen af tvang udbydes der eksempelvis en obligatorisk konflikthåndteringsuddannelse til alle medarbejdere og behandlere på regionens psykiatriske afdelinger. Det vurderes, at det bl.a. er disse tiltag, der har ført til et fald i antal sager, der indbringes for det psykiatriske patientklagenævn.

 

Af årsrapporten fremgår det, at der er sket en markant stigning i omgørelser af fikseringssager. Omgørelsesprocenten var således 33,3 % i 2007 og 25,7 % i 2008, mens den i 2009 var på 40,6 %. Det er i denne sammenhæng vigtigt at påpege, at i omgørelser medregnes også de sager, hvor anvendelse af remme tilsidesættes helt eller delvist, men anvendelse af bælte godkendes, samt sager hvor varigheden af fikseringen kun godkendes delvist.

 

I følge årsrapporten tegner der sig et billede af, at der er en del gengangere blandt de patienter, der fikseres, og hvor fikseringen helt eller delvist tilsidesættes. En del fikseringssager tilsidesættes, fordi hospitalet ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret, at fikseringen var nødvendig bl.a. for at afværge at patienten udsatte sig selv eller andre for at lide skade på legeme eller helbred.

 

Med henblik på nedbringelse af afgørelserne hvor det psykiatriske patientklagenævn tilsidesætter hospitalernes beslutning om at tvangsfiksere, har der været drøftelser på Symposium i Ebeltoft, som blev afholdt af Retspsykiatrisk Interessegruppe den 14. og 15. januar 2010. Der har derudover været afholdt et møde mellem det psykiatriske patientklagenævn og Region Midtjylland den 9. marts 2010, hvor nævnet lagde vægt på vigtigheden i at de formelle retningslinjer for indberetning af anvendt tvangsfiksering opfyldes.

 

Psykiatriledelsen drøfter på de halvårlige dialogmøder med afdelingsledelserne på de psykiatriske afdelinger såvel anvendelse af tvang som sager, hvor det psykiatriske patientklagenævn har omstødt afdelingens beslutning om at anvende tvang.

 

Det forventes, at der på baggrund af møderne mellem regionen og det psykiatriske patientklagenævn samt dialogmøderne, vil være skærpet opmærksomhed på at sikre den nødvendige dokumentation i forbindelse med anvendelse af tvang på de enkelte afdelinger.

 

I forhold til de øvrige regioner udmærker Region Midtjylland og Region Syddanmark sig som de to regioner, hvor antallet af sager der er bragt for det psykiatriske patientklagenævn, er faldet fra 2008 til 2009.

 

I forhold til omgørelsesprocent ligger Region Midtjylland med den 2. største samlede omgørelsesprocent på 16,7 %, kun overgået af Region Sjælland med en omgørelsesprocent på 17 %. Region Hovedstaden ligger med en gennemsnitlig omgørelsesprocent på 14 %, når der er korrigeret for en enkelt sag med exceptionelt mange tvangsfikseringer. Region Syddanmark ligger på 8 %, mens Region Nordjylland ligger lavest med 3,6 %.

 

Generelt for de 5 psykiatriske patientklagenævn er, at de påpeger, at det altoverskyggende problem for de psykiatriske afdelinger er manglende dokumentation.

 

Årsrapporterne fra de øvrige psykiatriske patientklagenævn kan findes på http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=8069  

 

Regionsrådet vil efter sommerferien få forelagt en opgørelse over anvendt tvang i Region Midtjylland i 2009.

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet det på baggrund af den faldende mødefrekvens for patientrådgivere foreslås, at regionen tager kontakt til statsforvaltningen med henblik på at ændre mødetidspunktet for det psykiatriske patientklagenævn, således at udvalget vender tilbage til mere fleksible mødetidspunkter end de nuværende.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-79-10

24. Samarbejdsaftale med Randers Kommune om udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde

Resume

Randers Kommune og Region Midtjylland indgik i april 2008 en aftale vedrørende de i Randers Kommune beliggende regionalt drevne sociale tilbud. Aftalen er gældende for perioden 2009 - 2012, og af aftalen fremgår det, at parterne i aftaleperioden skal opbygge et tættere samarbejde i forhold til de regionalt drevne tilbud i Randers Kommune.

 

Med henblik på opbygning af et tættere samarbejde mellem Randers Kommune og Region Midtjylland har der på borgmester-/regionsrådsformandsniveau fundet drøftelser sted, som har udmøntet sig i vedlagte aftale.

 

Aftalen indebærer, at der etableres et tæt samarbejde mellem Randers Kommune og Region Midtjylland, og at de regionalt drevne sociale tilbud beliggende i Randers Kommune forbliver i regional drift i indeværende valgperiode.

Direktionen indstiller,

at samarbejdsaftalen med Randers Kommune om udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde godkendes.

Sagsfremstilling

Randers Kommune og Region Midtjylland indgik i april 2008 en aftale vedrørende de i Randers Kommune beliggende regionalt drevne tilbud gældende for 2009 - 2012. Aftalen er vedlagt som bilag. Som en del heraf aftaltes det, at der i aftaleperioden skulle opbygges et tættere samarbejde mellem Randers Kommune og Region Midtjylland i forhold til de regionalt drevne tilbud, beliggende i Randers Kommune.

 

Med henblik på opbygning af et tættere samarbejde mellem Randers Kommune og Region Midtjylland i forhold til de regionalt drevne tilbud beliggende i Randers Kommune har der på borgmester-/ regionsrådsformandsniveau fundet drøftelser sted, som har udmøntet sig i vedlagte aftale, som er underskrevet af parterne.

  

Aftalen indebærer, at der etableres et tæt samarbejde mellem Randers Kommune og Region Midtjylland. Parterne skal arbejde tæt sammen i forbindelse med udvikling og tilpasning af tilbudsviften på det specialiserede socialområde herunder i forbindelse med udvikling af nye takstmodeller og i forbindelse med ind- og udskrivnings- samt udslusningsprocedurer.

 

Som en del af aftalen indføres der procedurer for løbende revurdering af betalingsaftaler med priser, der ligger væsentligt over de normerede takster.

 

Det bemærkes i denne sammenhæng, at der på administrativt niveau i Region Midtjylland i stor udstrækning allerede er indført løbende revurderinger af betalingsaftaler med priser, der ligger væsentligt over de normerede takster. Der vil i dialog med Randers Kommune, men også med øvrige kommuner fremover, blive lavet konkrete aftaler om revurdering i hver enkelt sag.

 

For at sikre bedst mulige vilkår for det tætte samarbejde indebærer aftalen, at den organisatoriske forankring af de regionale tilbud i Randers Kommune er afklaret for indeværende valgperiode. Det betyder, at Mellerup Skolehjem, Boligerne på Svalevej, afdelingen i Lene Bredahls Gade samt Grenen (Randers-afdeling) vil forblive drevet af Region Midtjylland sammen med Granbakkens afdeling Gården, Hinnerup Kollegiets tilbud i Randers samt Børn og Unge Centret (Randers-afdelingen). Aftalen indgås for indeværende valgperiode.

 

Aftalen indebærer endvidere, at Randers Kommune tilslutter sig aftalen, Region Midtjylland i februar 2010 indgik med Århus Kommune om etablering af Center for innovation og metodeudvikling, der offensivt skal arbejde med innovation og metodeudvikling på det specialiserede socialområde. Med aftalen indgår Randers Kommune i etableringen af Centret og bliver en del af Centrets bestyrelse.

 

Aftalen indebærer en forventet besparelse for Randers Kommune på anslået 4,3 mio. kr. med helårsvirkning fra 2011. For 2010 forventes aftalen at bibringe Randers Kommune en besparelse på anslået 5,5 mio. kr.

 

Aftalen er indgået under forbehold for regionsrådets godkendelse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen