Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Tillægsdagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 8. juni 2010 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt bortset fra Bent Hansen, der havde meldt afbud. 

Anders Kühnau forlod mødet kl. 14.05 under behandlingen af punkt 27.

 

Jette Skive forlod mødet kl. 14.20 under behandlingen af punkt 27. 

Mødet blev hævet kl. 14.55.


Sagnr.: 1-21-78-3-10

25. Økonomirapporten pr. 30. april 2010

Resume

Økonomirapporten pr. 30. april 2010 giver en status for økonomien på sundhedsområdet, socialområdet, det regionale udviklingsområde og det fællesadministrative område. Herudover vurderer rapporten likviditeten og finansieringen af regionens opgaver.

Direktionen indstiller,

at økonomirapporten pr. 30. april 2010 tages til efterretning, og

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-4 i økonomirapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomien er opdelt i 3 finansielle kredsløb: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. Udgifterne til fællesadministration deles mellem sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling, jf. fordelingsprincipperne i budgettet.
 
Vedlagte økonomirapport viser status for kredsløbene og de fællesadministrative områder. I første afsnit er der en opfølgning på økonomiaftalen.
 
Sundhedsområdet
Den økonomiske vurdering er forbedret med 15 mio. kr. i forhold til kvartalsrapporten pr. 31. marts 2010: Det samlede skøn for driftsbudgettet på sundhedsområdet viser merudgifter på 353 mio. kr. Dette er 118 mio. kr. ud over den forventede ubalance på 235 mio. kr., jf. regionsrådsmødet 24. februar 2010 pkt. 1 om Region Midtjyllands økonomiske udfordringer i 2010 og frem.
 
Forretningsudvalget indstillede i forbindelse med Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2010, at ”håndteringen af udgiftspresset indgår i drøftelserne af økonomien i forbindelse med økonomiseminaret”. Regionsrådet tiltrådte indstillingen den 26. maj 2010.
 
Forbedringen på 15 mio. kr. skyldes primært, at den seneste måneds data for praksissektoren (øvrig primær sundhed) har vist et aftagende udgiftspres. Samtidig forventes der også en positiv effekt allerede i 2010 i forhold til initiativerne på praksisområdet for budget 2011.

 
Flere af hospitalerne oplever i lighed med tidligere problemer med at overholde budgettet. Det hospital der har de største problemer, er Hospitalsenheden i Vest. Udviklingen i april måned har brudt den ellers positive trend i forhold til hospitalets budgetoverholdelse, men det er endnu for tidligt at vurdere den varige effekt heraf. Problematikken skyldes udgifter til vikarer på grund af lægemangel.
 
TEMA: Privathospitalerne
Merudgifterne til det udvidede frie sygehusvalg forventes at være på 77 mio. kr. Der er vedlagt en gennemgang af forudsætningerne for prognosen, herunder antallet af henvisninger til privathospitaler i 1. kvartal 2010 og de forventede besparelser som følge af et øget brug af udbud.
 
Socialområdet
Inden for børn- og ungeområdet forventes fortsat en betydelig overbelægning – på trods af en væsentlig nedgang i antallet af henvendelser.
 
På Center for Voksensocials område ses specielt en lavere efterspørgsel end tidligere efter individuelle projekter og dagtilbud. Den økonomiske udvikling kan gøre det nødvendigt at gennemføre tiltag for at opnå balance.
 
Den økonomiske vurdering er uændret i forhold til kvartalsrapporten pr. 31. marts 2010: Der forventes merudgifter på 240 mio. kr. som modsvares af forventede merindtægter på 240 mio. kr.
 
Regional Udvikling
Den økonomiske vurdering er uændret i forhold til kvartalsrapporten pr. 31. marts 2010: For finansieringskredsløbet for Regional Udvikling forventes merudgifter til den kollektive trafik på 32 mio. kr. Merudgiften forventes finansieret af det overførte mindreforbrug i 2009, jf. budgetforliget 2010 om udskydelse af omstillingsplanen for det regionale rutenet.
 

Låneoptag
Der blev indsendt ansøgning om lånedispensation på samlet 671 mio. kr. fordelt med 607 mio. kr. i 2010 og 64 mio. kr. i 2011, jf. regionsrådsmødet 24. februar 2010 pkt. 1 om Region Midtjyllands økonomiske udfordringer i 2010 og frem. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet tilsagn på låneoptag for 200 mio. kr. i 2010 og 400 mio. kr. i 2011.


Likviditeten
Gennemsnitslikviditeten forventes at udgøre ca. 625 mio. kr. ved udgangen af 2010. Vurderingen er baseret på de indmeldte bevillingsafvigelser, at kvalitetsfondsmidlerne vedr. nyt sygehusbyggeri for 2009 og 2010 kommer i december 2010 og et ekstraordinært låneoptag på 200 mio. kr. til styrkelse af likviditeten.
 
For 2011 vurderes gennemsnitslikviditeten at udgøre mellem 0 og 300 mio. kr. ved udgangen af året. De foreløbige skøn er baseret på det ekstraordinære låneoptag på 400 mio. kr., som der er givet tilsagn til, og at der ikke sker en bloktilskudsregulering i 2011. Samtidig forventes uforbrugte anlægsmidler fra 2010 brugt i 2011.

 
Indtil økonomiaftalen indgås, er forudsætningerne for Budget 2011 stadig usikre.
 
Opgørelsen over likviditeten pr. 31. maj 2010 vil blive forelagt forretningsudvalget den 22. juni 2010. Opgørelsen vil danne grundlag for likviditetsbudgetteringen for 2011.  
 
Bevillingsændringer

I forbindelse med økonomirapporten indstilles en række bevillingsændringer gennemført. Der er beskrivelser af bevillingsændringerne i sidste afsnit i økonomirapporten. Alle bevillingsændringerne er fuldt finansierede.
 
Bevillingsændringerne vedrører primært It-området, hvor der som konsekvens af organisationsændringer og opgaveflytninger overføres midler fra hospitaler og øvrige driftsenheder til den centrale It-funktion.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at økonomirapporten pr. 30. april 2010 tages til orientering, og
 
at bevillingsændringerne i skemaerne 1-4 i økonomirapporten godkendes.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-117-09

26. Overflytning af endoskopiske undersøgelser fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Regionshospitalet Horsens

Resume

Organkirurgisk Afdeling ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus foreslår, at 3.000 ambulante endoskopiske undersøgelser af nyhenviste patienter overflyttes til Regionshospitalet Horsens. Overflytningen er et element i en økonomisk genopretningsplan specifikt for afdelingen, og indgår ikke i den aktuelle sparerunde for 2010 og 2011. Overflytningen understøtter samtidig hensynet til afdelingens kapacitet og muligheder for at udvikle det højt specialiserede område. Dermed er overflytningen i tråd med såvel tankerne bag specialeplanlægningen som hospitalsplanen for Region Midtjylland.

 

Der knytter sig nogle udfordringer til overflytningen i forhold til den lægelige videreuddannelse, forskning og hensigtsmæssige patientforløb. Overflytningen forudsætter således et tæt samarbejde mellem afdelingerne i Århus og Horsens med henblik på at mindske uhensigtsmæssigheder forbundet med overflytningen.

Direktionen indstiller,

at overflytning af 3.000 ambulante endoskopiske undersøgelser fra Organkirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Regionshospitalet Horsens godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen er udsat fra regionsrådsmødet den 26. maj 2010. Regionsrådsmedlem Poul Müller har anmodet om, at sagen forelægges Forretningsudvalget på møde d. 8. juni 2010.

 

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler har på møde den 17. maj 2010 overfor forretningsudvalget anbefalet den foreliggende indstilling.  

 

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har udarbejdet en økonomisk genopretningsplan for Organkirurgisk Afdeling, Kirurgisk Center. Genopretningsplanen indgår ikke i den aktuelle sparerunde for 2010 og 2011, men skal ses i lyset af økonomisk ubalance på afdelingen igennem en længere periode. Det fremgik således også som et strukturelt tiltag i forbindelse med budgetforliget for 2009, at Århus Universitetshospital, Århus Sygehus skulle fremlægge en strategisk plan for Kirurgisk Center, der over en årrække kan fjerne centrets underskud og sikre de forventede produktivitetsstigninger.
 
Der er på Organkirurgisk Afdeling P på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus behov for at realisere meraktivitet og udgiftsreduktioner for ca. 15 mio. kr. for at genoprette den økonomiske balance. Afdelingens størrelse taget i betragtning er der tale om en væsentlig ubalance, og det har været nødvendigt at forholde sig til alle muligheder for besparelser og omstruktureringer, herunder også flytning af aktivitet.
 
Et væsentligt element i planerne for Organkirurgisk Afdelings økonomiske genopretningsplan er overflytning af ambulante endoskopiske undersøgelser af nyhenviste patienter til Regionshospitalet Horsens.
 
Den endoskopiske aktivitet ved Organkirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
En endoskopisk undersøgelse er en kikkertundersøgelse af indvendige hulrum ved hjælp af et lysbærende instrument (endoskop). Blandt almindelige endoskopiske undersøgelser er undersøgelse af tyktarm og endetarm (sigmoideoskopi eller koloskopi) og undersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm (gastroskopi). De endoskopiske undersøgelser anvendes blandt andet til at afdække sygelige tilstande i slimhinden, f.eks. betændelsestilstande, godartede eller ondartede svulster.
 
Langt hovedparten af den endoskopiske aktivitet på Organkirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus vedrører behandling af tarmkræftpatienter.
 
Endoskopisk afsnit ved Organkirurgisk Afdeling udførte i 2009 ca. 3.900 endoskopier. Der blev herudover udført yderligere 800 endoskopiske undersøgelser på operationsgangen på Organkirurgisk Afdeling. Endelig er der udført endoskopi på et antal dagkirurgiske patienter med analfysiologiske lidelser.
 
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus arbejder frem mod, at 3.000 endoskopiske undersøgelser kan flyttes fra endoskopisk afsnit til Regionshospitalet Horsens, hvorved afsnittet kan lukkes. De endoskopiske undersøgelser, der fortsat skal varetages på Organkirurgisk Afdeling, kan varetages som en del af aktiviteten på de eksisterende operationsstuer med udvidet åbningstid. Organkirurgisk Afdeling forventer fortsat at varetage ca. 1.600 endoskopiske undersøgelser på operationsgangen på akutte patienter og på særlige patientgrupper, hvor undersøgelsen skal foretages i generel anæstesi (fuld narkose).
 
Udgangspunktet for at realisere en besparelse ved overflytningen er, at den aktivitet der overflyttes til Regionshospitalet Horsens kan samles i de eksisterende afsnit, hvorved der kan opnås en række samdriftsfordele i en i forvejen veldrevet enhed.
 
Overflytningens konsekvenser
Overflytningen af de endoskopiske undersøgelser indgår som ovenfor beskrevet som en del af en økonomisk genopretningsplan for Organkirurgisk Afdeling.
 
Overflytningen skal desuden ses i lyset af, at Organkirurgisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er en højt specialiseret afdeling. Overflytningen af aktivitet på hovedfunktionsniveau understøtter hensynet til afdelingens kapacitet og mulighed for at udvikle den højt specialiserede behandling, og er således i overensstemmelse med såvel tankerne bag den aktuelle specialeplanlægning som hospitalsplanen for Region Midtjylland. Der opnås samtidig et højere volumen på Regionshospitalet Horsens.

 
Overflytningen vil også være forbundet med nogle udfordringer i forhold til den lægelige videreuddannelse samt mulighederne for at sikre forskningen i skopier. Der vil ligeledes være ulemper forbundet med nogle mindre hensigtsmæssige patientforløb.
 
Det er med henblik på at mindske disse uhensigtsmæssigheder og udfordringer en forudsætning for overflytningen, at der er et tæt samarbejde mellem de to afdelinger i Århus og Horsens om blandt andet uddannelse af yngre læger, forskning og patientforløb.
 
Lukningen af endoskopisk afsnit berører 20 medarbejdere og i alt 18,1 fuldtidsstillinger. En del af disse vil formentlig kunne tilbydes beskæftigelse i forbindelse med flytning af aktiviteten.

Tidsplan for overflytningen aftales mellem de to hospitaler under hensyntagen til, at der sker en så hensigtsmæssig overflytning af undersøgelserne som muligt.

 
De budgetmæssige konsekvenser af overflytningen af aktivitet fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Regionshospitalet Horsens vil blive håndteret i en senere budgetopfølgningssag.

 

Notat vedrørende de økonomiske og faglige aspekter af overflytningen vedlægges som bilag. Notatet blev fremsendt til Regionsrådet forud for behandlingen på møde d. 26. maj 2010.

 

Der vedlægges endvidere et notat udarbejdet fra ÅUH, Århus Sygehus vedrørende overflytningen.

 

Regionsrådsmedlem Poul Müller har fremsat supplerende spørgsmål til sagen. Der eftersendes et notat vedrørende disse spørgsmål.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Poul Müller tog forbehold.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-16-4-63-07

27. Udrulning af fælles EPJ til alle hospitaler i Region Midtjylland

Resume

Århus EPJ er i perioden 1. februar – 7. april 2010 blevet udrullet på Regionshospitalet Randers og Grenå. En række af de ambitioner for udrulningen, som blev formuleret i starten af projektet, er blevet virkeliggjort.
 
Den samlede vurdering af forløbet er positiv, og det indstilles, at systemet udrulles til samtlige hospitaler i regionen og i Psykiatrien. Målsætningen er, at det sker inden udgangen af 2011.

Direktionen indstiller,

at gennemførelsen af udrulningen af EPJ i Randers godkendes,

 

at den fælles EPJ udrulles på de øvrige hospitaler og i Psykiatrien inden udgangen af 2011,

 

at der fremover ikke investeres i egentlig udvikling af regionens øvrige EPJ-systemer,

 

at hospitalerne fritages for krav om produktivitetsstigning i den periode, hvor den fælles EPJ rulles ud,

 

at der forhåndsgodkendes en leasingramme på 13,3 mio. kr. til anskaffelser til it-infrastrukturforbedringer mv. på Regionshospitalet Silkeborg og Hammel, og

 

at regionsrådet løbende og senest i december 2010 orienteres om fremdriften i projektet.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i februar 2009 at udrulle Århus EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenå. Formålet var dels at implementere en elektronisk journal på hele hospitalet, dels at afprøve om Århus EPJ kunne leve op til forventningerne i blandt andet Deloitte-rapporten fra december 2007.
 
Hospitalet gennemførte i løbet af 2009 et omfattende arbejde med at forberede udrulningen. Alle afdelinger gennemgik deres arbejdsgange og behov for dokumentation i journalen. På det grundlag fastlagdes standardplaner, sundhedsfagligt indhold og journaloverblik for de forskellige faggrupper. Disse forberedelser var en væsentlig forudsætning for, at det lykkedes at udrulle EPJ på hele hospitalet usædvanlig hurtigt. Forløbet viser, at Århus EPJ har den store fleksibilitet som lå til grund for Deloittes vurderinger.
 
Evaluering af udrulning i Randers

I løbet af marts og april måned gennemførte MTV og Sundhedstjenesteforskning en evaluering af udrulningen i samarbejde med Århus Universitet. Resume af evalueringsrapporten er vedlagt. Den samlede rapport inkl. bilag kan ses på http://epj.rm.dk.

 

Evalueringen er samlet set positiv i betragtning af, at undersøgelsen er gennemført kun en måned efter, at systemet er taget i brug. Den relativt laveste evaluering går på 'Informationskvalitet', altså om informationerne i EPJ er opdateret, nemme at finde, overskuelige osv. Brugerne har en væsentligt bedre vurdering af 'Systemkvalitet', der vedrører systemets performance, og af 'Servicekvalitet' som leveres af supportorganisationen. Evalueringen afspejler på den måde både selve systemet, det forberedende arbejde på afdelingerne med opbygning af journalen, og om brugerne overhovedet har vænnet sig til et nyt værktøj.
 
Parallelt med evalueringsprojektet har klinikere fra de øvrige hospitaler været inviteret til en workshop, hvor Regionshospitalet Randers præsenterede EPJ og viste, hvordan EPJ kunne understøtte patientforløb fra de andre hospitaler. Der er redegjort for denne workshop i vedlagte notat af om "Ekstern vurdering af EPJ i Randers". Den samlede rapport fra den eksterne evaluering kan ses på http://epj.rm.dk. De eksterne klinikeres vurdering er overvejende positiv, men de påpeger også en række problemer.  

 

Det er planen at gentage evalueringen senere for at følge, hvordan tilfredsheden udvikler sig dels i Randers og Grenå, dels på de øvrige hospitaler, efterhånden som systemet tages i brug.

 

Hospitalsledelsen i Randers og Grenå har i vedlagte notat af 25. maj 2010 udarbejdet en konklusion på udrulningsprojektet. Hospitalsledelsen vurderer, at der stadig er behov for forbedring og udbygning, men at brugerne allerede nu har høstet fordele af systemet blandt andet i form af bedre tværfaglig dokumentation og færre gentagelser i patientjournalen.


Plan for udrulning på øvrige hospitaler

På baggrund af evalueringen og forløbet i Randers er det vurderingen, at EPJ-systemet nu kan udrulles i resten af regionen. Det forudsættes, at der fortsat udvikles på systemet i overensstemmelse med brugerønsker mv.

 

Udrulning til hele regionen indebærer en lang række aktiviteter. Afdelingerne på de øvrige hospitaler og i Psykiatrien skal gennemgå deres arbejdsgange og definere de standardplaner og journaloverblik, som de har behov for. Regionshospitalet Randers vil bidrage med sine erfaringer, så de andre ikke skal starte fra bunden. Hospitalerne og Psykiatrien skal samtidig planlægge nødvendige forbedringer i deres it-infrastruktur, så der er tilstrækkelig dækning med pc-arbejdspladser, og netværket fungerer optimalt.

 

Såfremt regionsrådet tiltræder indstillingen, skal hospitalerne og Psykiatrien 1. september 2010 være færdige med at planlægge udrulningen, hvorefter der på tværs af hospitalerne aftales eventuelle justeringer.
 
Samtidigt med de lokale forberedelser skal der gennemføres et regionalt modningsprojekt. Det omfatter blandt andet en egentlig udviklingsplan for EPJ, sammenlægning (konsolidering) af en række parakliniske it-systemer og revurdering af sikkerhedsmodellen i EPJ. Modningsprojektet skal gennemføres parallelt med forberedelserne til udrulning på de enkelte hospitaler.
 
Udrulningsplanen er nærmere beskrevet i vedlagte notat af 28. maj 2010 om "Udrulning af EPJ i Region Midtjylland".
 

Økonomi
De gældende aftaler med leverandørerne Systematic og CapGemini omfatter support, vedligehold og udvikling indenfor en samlet ramme på ca. 58 mio. kr. pr.år. Det tilstræbes, at flest mulige timer bruges på udvikling formentlig i størrelsesordenen 30 mio. kr. pr. år, og at den nævnte EPJ-udviklingsplan finansieres indenfor rammen. Når systemet er rullet ud, skal budgetrammen muligvis øges for at imødekomme øgede krav til funktionaliteten.

 

Hospitalerne kan have behov for at fremrykke investeringer i it-infrastruktur eller finansiere andre ekstraordinære behov i forbindelse med afdelingernes forberedelser. Det er tanken at søge Regionsrådets godkendelse af, at disse udgifter leasingfinansieres.

 

Leasingansøgningen vil også omfatte andre udgifter, som konkretiseres under den videre planlægning. Det vil være nødvendige udviklingsopgaver, som ikke kan rummes indenfor de gældende aftaler med leverandørerne, udgifter til konsolidering af parakliniske systemer eller styrkelse af EPJ-driften eller andre dele af den centrale it-infrastruktur.

 

Leasingudgifterne kan finansieres af konsolideringseffekten. Projektet rummer nemlig et økonomisk potentiale, idet udgifter til ca. 25 it-systemer på 50 mio. kr. pr. år eller mere falder bort, når projektet er afsluttet. Dertil kommer stordriftfordele, når It-afdelingen afslutter den igangværende omorganisering. Disse gevinster kan dog først realiseres med forsinkelse i forhold til selve udrulningsperioden, hvor der skal investeres. Derfor er leasingfinansiering rationel.

 

En sag om godkendelse af leasing vil blive forelagt regionsrådet i efteråret 2010.

 

Der kan endelig blive behov for at udbygge support-funktionen i It-afdelingen på en række områder. Disse udgifter skal finansieres ved intern omprioritering.

 

Det kan være nødvendigt at foretage anskaffelser til Regionshospitalet Silkeborg, inden leasing-sagen kan behandles, hvis den overordnede tidsplan skal holdes. Det foreslås derfor, at regionsrådet forhåndsgodkender en leasingramme på 13,3 mio. kr. til anskaffelser til it-infrastrukturforbedringer mv. på Regionshospitalet Silkeborg.

 

Det er nødvendigt at samle de økonomiske ressourcer om denne opgave. Udviklingsressourcerne skal koncentreres om den fælles EPJ og ikke spredes over flere EPJ-systemer. Det betyder, at projekter som går på tværs af den vedtagne EPJ-strategi skal stoppes, herunder også nyinvesteringer i regionens øvrige EPJ-systemer.

 

I lighed med vilkårene for projektet i Randers bør hospitalerne fritages for det generelle krav om en årlig produktivitetsstigning i det år, hvor EPJ rulles ud. Vedlagte notat af 26. maj 2010 om "Produktivitetsudvikling i forbindelse med udrulning af EPJ" redegør nærmere for denne model. De økonomiske konsekvenser kan beskrives konkret, når forløbet i Randers er vurderet, og tidsplanen for udrulningen på de øvrige hospitaler er lagt fast.
 
Tidsplan

Målsætningen er, at alle hospitaler skal have taget den fælles EPJ i brug inden udgangen af 2011. Det kræver, at alle forberedelserne gennemføres som beskrevet. På den anden side er der stadigvæk ting, der kan gå galt. Derfor skal målsætningen ikke presses igennem for enhver pris. Der skal for eksempel være opmærksomhed på, at den gode performance (svartider, oppetid osv.) i Randers skal fastholdes, også selvom der kommer endnu flere brugere på systemet. Det skal også sikres, at klinikerne på alle hospitaler oplever overgang til MidtEPJ som en fordel samlet set. Det gælder ikke mindst i Viborg og Horsens, hvor man er kommet langt med en anden elektronisk journal, men hvor ledelsen også tilslutter sig ideen om en fælles journal, idet det forudsættes, at betydende funktionalitet i de eksisterende EPJ-systemer bliver implementeret i det nye system. 

Derfor skal Region Midtjylland være parat til at justere målsætningen og til at stoppe processen helt, hvis det bliver nødvendigt. Direktionen vil følge projektet nøje, og det vil blive forelagt regionsrådet, såfremt der er behov for at justere beslutningen.

Beslutning

at gennemførelsen af udrulningen af EPJ i Randers godkendes,
 
at den fælles EPJ udrulles på de øvrige hospitaler og i Psykiatrien inden udgangen af 2011,
 
at der fremover ikke investeres i egentlig udvikling af regionens øvrige EPJ-systemer,
 
at hospitalerne søges fritaget for krav om produktivitetsstigning i det år, hvor den fælles EPJ rulles ud,
 
at der forhåndsgodkendes en leasingramme på 13,3 mio. kr. til anskaffelser til it-infrastrukturforbedringer mv. på Regionshospitalet Silkeborg og Hammel, og
 
at regionsrådet løbende orienteres om fremdriften i projektet og senest i efteråret 2010 får forelagt en samlet investeringsplan, idet udgifterne til den løbende drift er indeholdt i driftsbudgetterne.

 

Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen, Jørgen Winther, Harry Jensen og Poul Müller tog forbehold.

 

Bent Hansen, Anders Kühnau og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-141-09

28. Om- og tilbygning på Regionshospitalet Viborg: Ansøgning om endeligt tilsagn fra kvalitetsfonden

Resume

I januar 2009 fik Region Midtjylland et foreløbigt tilsagn fra Regeringen til en om- og tilbygning på Regionshospitalet Viborg til 1,15 mia. kr. Der er nu udarbejdet en ansøgning om endeligt tilsagn fra kvalitetsfonden, der fremlægges for regionsrådet til godkendelse. Projektet er udarbejdet med udgangspunkt i det rådgivende udvalgs forudsætninger og projektet er i overensstemmelse med den økonomiske ramme på 1,15 mia. kr.
 
Når projektet er gennemført, vil de nye fysiske rammer indeholde en fuldt udbygget fælles akutmodtagelse og samtidig leve op til de stadig stigende krav til et moderne, rationelt og effektivt regionshospital – til gavn for patienter, pårørende og personale.

Direktionen indstiller,

at finansieringsansøgningen til Regeringen og Regeringens Rådgivende Udvalg vedrørende om- og tilbygning på Regionshospitalet Viborg godkendes.

Sagsfremstilling

Med akutplanen fra 2007 har regionsrådet i Region Midtjylland besluttet, at Regionshospitalet Viborg skal være et af regionens fem hospitaler med fælles akutmodtagelse. På baggrund heraf søgte regionen i august 2008 om midler fra kvalitetsfonden til en udbygning og renovering af hospitalet.
 
I januar 2009 fik Region Midtjylland et foreløbigt tilsagn fra Regeringen til et projekt på Regionshospitalet Viborg til 1,15 mia. kr. Der er siden hen arbejdet på at planlægge, konkretisere og beskrive projektet, der nu fremlægges for regionsrådet til godkendelse.
 
Projektet er udarbejdet med udgangspunkt i det rådgivende udvalgs forudsætninger, og projektet er i overensstemmelse med den angivne økonomiske ramme på 1,15 mia. kr. (indeks 120,5).
 
Udvidelsen af Regionshospitalet Viborg er et af de største anlægsprojekter i regionen. Når projektet er gennemført, vil de nye fysiske rammer indeholde en fuldt udbygget fælles akutmodtagelse og samtidig leve op til de stadigt stigende krav til et moderne, rationelt og effektivt regionshospital – til gavn for patienter, pårørende og personale.
 
For patienter og pårørende vil udvidelsen betyde mere moderne fysiske rammer, bl.a. med bedre parkeringsforhold, lyse og venlige omgivelser og 1-sengsstuer med eget bad og toilet.
 
For personalet vil udvidelsen af hospitalet betyde mere attraktive fysiske og faglige rammer, men også gøre det lettere at fastholde og rekruttere nye kompetente medarbejdere til hospitalet og regionen. Samtidig vil de nye rammer bidrage til at sikre en omorganisering på hospitalet, der er nødvendig for et fremtidens hospital med kortere indlæggelser, mere ambulant behandling og yderligere sammenhængende patientforløb.

Projektbeskrivelse 
Det foreløbige tilsagn fra Regeringens Rådgivende Udvalg angiver, at midlerne fra kvalitetsfonden skal bruges til tre hovedformål.
 
• Nybygning på 29.100 m2
• P-hus til 450 pladser
• Ombygninger i eksisterende bygning inden for en ramme på 325 mio. kr.
 
Regionsrådet har i 2009 igangsat nybygninger (”fase 0-projekter”), som omfatter 4.100 m2. Disse nybygninger omfatter etablering af et sengeafsnit til kardiologiske patienter, en flytning af børneambulatoriet og en udvidelse af den patologiske afdeling. Formålet med fase 0-projekterne har været at gøre plads til en midlertidig akutafdeling og at overføre funktioner fra Regionshospitalet Skive.
 
Til yderligere udbygning er der således 25.000 m2, som anvendes til et nyt akuthus med fælles akutmodtagelse, operationsfaciliteter, billeddiagnostik, auditorium og ny hovedindgang, samt en udvidelse af paraplegifunktionen ved Søndersø. Sidstnævnte er i tråd med Sundhedsstyrelsens specialeplan, hvor paraplegien (genoptræning af rygmarvsskadede) fortsat placeres i Viborg som en højt specialiseret funktion.
 
Renoveringen vil primært omfatte den nuværende sengebygning, hvor standarden af ambulatorier og sengestuer vil blive væsentligt forbedret. Projektet omfatter endvidere en samling af de akutte funktioner fra Regionshospitalet Skive samt flere akutte funktioner fra Regionshospitalet Silkeborg.

De fysiske omgivelser

Sideløbende med, og i forlængelse af planerne om en modernisering af Regionshospitalet Viborg, pågår en dialog med myndighederne på hospitalets omkringliggende matrikler.

 

For det første er der en konstruktiv dialog med Viborg Kommune i relation til lokalplanen for området, herunder etablering af p-hus og den øvrige infrastruktur med tilknytning til hospitalet (hovedkloakledning, trafikforbindelser mv.). Eventuelle ændringer af lokalplanen skal godkendes af byrådet i Viborg Kommune.

 

For det andet er der dialog med VIA University College om Region Midtjyllands eventuelle overtagelse af sygeplejeskolen på Toldbodgade i Viborg. Bygningen kan ikke umiddelbart være med til at løse Regionshospitalet Viborgs pladsproblemer, men kan være relevant i den fremtidige arealplanlægning. En eventuel overtagelse af sygeplejeskolen skal godkendes i regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen, Anders Kühnau og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-111-10

29. Orientering om forsøgsordning med et elektivt visitationscenter i Region Midtjylland

Resume

Administrationen og Regionshospitalet Silkeborg samarbejder om at etablere et regionalt elektivt visitationscenter, som skal træde til og tilbyde den ortopædkirurgiske patient omvisitering, når et hospital ikke kan leve op til servicemålet om et behandlingstilbud indenfor 1 måned. Visitationscenteret skal have ”fingeren på pulsen” i forhold til de ortopædkirurgiske afdelinger og på den måde blive endnu bedre til at udnytte behandlingskapaciteten på tværs af regionens hospitaler.

 

Med implementering af et elektivt visitationscenter og gennemførsel af et prioriteringsprojekt på det ortopædkirurgiske område bliver der sat fokus på effektiv udnyttelse af regionens samlede behandlingskapacitet indenfor ortopædkirurgi.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om en forsøgsordning med et regionalt elektivt visitationscenter på det ortopædkirurgiske område tages til efterretning

Sagsfremstilling

Med det formål at blive endnu bedre til at udnytte behandlingskapaciteten på tværs af regionens hospitaler, arbejdes der på at etablere et elektivt visitationscenter i regionen. Det elektive visitationscenter etableres i første omgang, som en forsøgsordning for at opnå erfaring til den videre proces.

 

Administrationen og Regionshospitalet Silkeborg samarbejder om at beskrive, organisere og etablere det elektive visitationscenter (EVC), som i første omgang kommer til at dække det ortopædkirurgiske område.  

 

Modellen indebærer, at der etableres en regional omvisitationsfunktion, som skal træde til og tilbyde patienten omvisitering, når et hospital ikke kan leve op til servicemålet om et behandlingstilbud indenfor 1 måned.

 

En afgørende forskel til den nuværende praksis er, at hospitalet ”mister” patienten til det elektive visitationscenter - i stedet for at fastholde patienten på en venteliste.


I vedlagte notat "Elektivt visitationscenter i Region Midtjylland" orienteres yderligere om baggrund og formål, henvisningsprocedurer, organisering og aktivitet samt køreplan for EVC. 


Et elektivt visitationscenter er i tråd med det prioriteringsprojekt, som pågår på det ortopædkirurgiske område. Prioriteringsmodellen indebærer, at hospitalerne hver især definerer de typer og mængder af behandlinger, som de prioriterer at varetage – og som de kan garantere at varetage inden for 1 måned.
 
Prioriteringsprojektet gennemføres på nuværende tidspunkt som pilotprojekt på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Regionshospitalet Silkeborg, men tænkes udbredt til alle ortopædkirurgiske afdelinger i regionen.
 
Ved implementering af både elektivt visitationscenter og prioriteringsmodellen sættes fokus på en effektiv udnyttelse af regionens samlede kapacitet. Det forventes herved, at regionen i højere grad vil kunne mindske udsivningen til et dyrere behandlingstilbud i det private, ligesom det giver en bedre mulighed for at samle udbud i større klumper, hvorved det forventes at kunne opnå en bedre pris pr. behandling udført på privathospital.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen, Anders Kühnau og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-42-06-V

30. Bevillingssag: Videreførelse af "Krop og Kræft” – specialiseret genoptræning af kræftpatienter, der modtager kemoterapi, på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Resume

I øjeblikket er projektet ”Krop og Kræft” på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus finansieret af Kræftens Bekæmpelse. Der er evidens for, at genoptræningsprogrammet ”Krop og Kræft” resulterer i væsentligt bedre patientforløb og funktionsevne for kræftpatienter i kemoterapi. Fra september 2010 er planen, at projektet skal overgå til drift.

"Krop og Kræft" er specialiseret genoptræning. Den specialiserede genoptræning finansieres af kommunerne men udføres på hospitalerne. Der søges bevilling om at tilføre driftsbudgettet på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus midler til videreførelse af projektet. Det er forudsat, at udgifterne til idriftsættelsen af "Krop og Kræft" dækkes af kommunerne, og der vil således ikke blive tale om en merudgift for regionen.

Direktionen indstiller,

at projektet "Krop og Kræft" overgår til drift,

 

at driftsbudgettet på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus tilføres 380.000 kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2011 og frem, og

 

at der gives en tilsvarende indtægtsbevilling i 2010 og i 2011 og fremover på den kommunale medfinansiering

Sagsfremstilling

Baggrund
Projektet "Krop og Kræft" er et genoptræningstilbud ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til patienter, som modtager kemoterapi. Patienterne tilbydes deltagelse i et træningsprogram bestående af blandt andet hård fysisk træning. Forskning ved Rigshospitalet har vist, at træningsprogrammet mindsker bivirkningerne ved kemoterapi og øger patienternes fysiske kapacitet og muskelstyrke. Programmet udbydes til 63 patienter om året og startede i oktober 2009 i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelse afholder udgifterne til projektet til og med august 2010. Fra september 2010 overgår udgifterne til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.
 
Begrundelse for at "Krop og Kræft" er specialiseret ambulant genoptræning
Krop- og Kræft-tilbuddet er ud fra en lægefaglig vurdering specialiseret ambulant genoptræning, og patienten får på hospitalet en specialiseret genoptræningsplan. Genoptræningen skal afhjælpe det funktionstab, patienten har fået som følge af sin kræftsygdom. Specialiseret ambulant genoptræning skal foregå i hospitalsregi, og der er ifølge ”Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræning efter udskrivning fra sygehus” tale om specialiseret ambulant genoptræning når

1) der er behov for samarbejde på speciallægeniveau og/eller
2) genoptræningen skal ske på et hospital af hensyn til patientens sikkerhed
 
At "Krop og Kræft" er specialiseret genoptræning, begrundes ud fra begge de to ovennævnte kriterier. Der er således behov for
1) et tæt samarbejde mellem fysioterapeut, sygeplejerske og speciallæge og
2) at træningen skal foregå på hospital af hensyn til patientens sikkerhed, da træning af kræftpatienter der modtager kemoterapi, kræver adgang til akut beredskab i tilfælde af forværring af patientens tilstand.
 
Se endvidere vedlagte notat af 12. maj 2010 fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus vedrørende "Krop og Kræft".   


Finansiering
Specialiseret ambulant genoptræning finansieres af kommunerne, men udføres af hospitalerne. Det forudsættes, at udgifterne til Krop- og Kræft-tilbuddet dækkes af indtægter fra kommunerne, og der vil således ikke blive tale om en merudgift for regionen. Udgiften til Krop- og kræft-tilbuddet vurderes at være på 1,1 mio. kr. om året. Hvis forudsætningerne for indtægtsbevillingen ændres, vil der blive givet Århus Sygehus en tilsvarende bevillingsændring. Da projektet først overgår til drift i september måned 2010, vil der være tale om 380.000 kr. i 2010. Se nedenstående skema.  

 

 

Tillægsbevillinger, 1000 kr.
2010
Drift
2011
Drift
2012
Drift
2013
Drift
Bevillingsændringer Krop- og kræft-tilbud, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
380
  1.139
  1.139
  1.139
Bevillingsændringer i alt
380
  1.139
  1.139
  1.139
Finansiering
Kommunal medfinansiering
  -380
    -1.139
    -1.139
    -1.139
Finansiering i alt
-380
-1.139
-1.139
-1.139
 
 
 
 
 
Total
0
0
0
0

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen, Anders Kühnau og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-5-10

31. Vedtagelse af mødeplan for 2011 for regionsrådet

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i Regionsrådet i 2011 samt forslag til datoer for temamøder og besigtigelsesture i 2011.

Direktionen indstiller,

at forslag til plan for ordinære møder, temamøder og besigtigelsesture for regionsrådet i 2011 vedtages.

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal i henhold til § 10 i Lov om regioner vedtage og offentliggøre en mødeplan for rådets ordinære møder. Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i regionsrådet i 2011 samt forslag til datoer for temamøder og besigtigelsesture i 2011.
 
Regionsrådet

Der foreslås følgende plan for møder i regionsrådet i 2011:
 
Onsdag den 26. januar 2011 kl. 13.00 i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg
Onsdag den 23. februar 2011 kl. 13.00 i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg
Onsdag den 16. marts 2011 kl. 13.00 i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg
Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg
Onsdag den 25. maj 2011 kl. 13.00 i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg
Onsdag den 22. juni 2011 kl. 13.00 i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg
Onsdag den 24. august 2011 kl. 13.00 i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg
Onsdag den 28. september 2011 kl. 13.00 i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg
Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 13.00 i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg
Onsdag den 16. november 2011 kl. 13.00 i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg
Onsdag den 14. december 2011 kl. 13.00 i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg
 
Efter ovenstående mødeplan holder regionsrådet i alt 11 møder i 2011. Enkelte møder tilpasset forventede tidsfrister vedrørende vedtagelsen af regionens regnskab for 2010 og regionens budget for 2012 mv.
 
Temamøder
Det foreslås, at regionsrådet i lighed med tidligere år afvikler et antal temamøder i 2011. Det foreslås, at der gennemføres 11 temamøder, der afvikles på mandage i de uger, hvor der er møde i regionsrådet, idet der samtidig i tilknytning til temamøderne vil være mulighed for at holde møder i de politiske grupper.
 
Der foreslås følgende temamøder i 2011:
 
Mandag den 24. januar 2011 kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)
Mandag den 21. februar 2011 kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)
Mandag den 14. marts 2011 kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)
Tirsdag den 26. april 2011 kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)
Mandag den 23. maj 2011 kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)
Mandag den 20. juni 2011 kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)
Mandag den 22. august 2011 kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)
Mandag den 26. september 2011 kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)
Mandag den 24. oktober 2011 kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)
Mandag den 14. november 2011 kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)
Mandag den 12. december 2011 kl. 13.00: Temamøde (plus gruppemøder)
 
Temamøderne afholdes i regionsrådssalen i Viborg. Gruppemøderne vil kunne afvikles før eller efter temamøderne. Det bemærkes, at den 25. april er helligdag, hvorfor temamødet i april er berammet til tirsdag den 26. april.
 
Besigtigelsesture
Der foreslås, at regionsrådet i 2011 gennemfører fire besigtigelsesture på følgende tidspunkter:
 
Mandag den 28. marts 2011: Besigtigelsestur
Mandag den 9. maj 2011: Besigtigelsestur
Mandag den 12. september 2011: Besigtigelsestur
Mandag den 31. oktober 2011: Besigtigelsestur
 
Ovenstående forslag indebærer, at regionsrådet i 2011 afholder 11 ordinære møder i rådet, 11 temamøder og 4 besigtigelsesture.

 

Det kan til orientering oplyses, at Danske Regioners årsmøde i 2011 finder sted i Aalborg den 14. og 15. april 2011. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen, Anders Kühnau og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-5-10

32. Vedtagelse af mødeplan for 2011 for regionsrådets forretningsudvalg

Resume

Der fremlægges forslag til mødeplan for ordinære møder i forretningsudvalget i 2011.

Direktionen indstiller,

at forslag til plan for ordinære møder i forretningsudvalget i 2011 vedtages

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget skal i henhold til udvalgets forretningsorden vedtage en mødeplan for udvalgets ordinære møder i 2011.
 
Der fremlægges forslag til mødeplan for forretningsudvalgets møder i 2011. Det foreslås, at Forretningsudvalget mødes 16 gange i 2011. Møderne i maj, juni, august og september er tilpasset de forventede tidsfrister for forelæggelse og vedtagelse af Region Midtjyllands regnskab for 2010 og regionens budget for 2012.
 
Der foreslås følgende mødeplan for forretningsudvalget:
 
Tirsdag den 18. januar 2011, kl. 10.00
Tirsdag den 8. februar 2011, kl. 10.00
Tirsdag den 8. marts 2011, kl. 10.00
Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 10.00
Tirsdag den 12. april 2011, kl. 10.00
Tirsdag den 3. maj 2011, kl. 10.00
Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 10.00
Tirsdag den 14. juni 2011, kl. 10.00
Tirsdag den 28. juni 2011, kl. 10.00
Mandag den 15. august 2011, kl. 10.00
Tirsdag den 6. september 2011, kl. 10.00
Tirsdag den 20. september 2011, kl. 10.00
Tirsdag den 11. oktober 2011, kl. 10.00
Tirsdag den 8. november 2011, kl. 10.00
Tirsdag den 22. november 2011, kl. 10.00
Tirsdag den 6. december 2011, kl. 10.00
 
Møderne afvikles i Regionshuset i Viborg.
 
Endvidere bemærkes, at der mandag den 31. januar og mandag den 29. august 2011 er berammet møder mellem forretningsudvalget og de medlemmer af Folketinget, der er valgt i Region Midtjylland.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.  

 

Bent Hansen, Anders Kühnau og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen