Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 9. februar 2010 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-00-31-09

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.


Beslutning

Udleje af Egebjerg
Formanden orienterede om, at regionen, efter ønske fra Horsens Kommune, frem til årsskiftet vil udleje Egebjerg til Horsens Kommune. Derefter forventes ejendommen afhændet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-212-07

2. Udredning af sterilcentralområdet i Region Midtjylland

Resume

I forbindelse med dannelse af Region Midtjylland blev det besluttet, at der skulle ske en udredning af sterilcentralområdet i regionen. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra hospitalerne m.fl. har nu foretaget en udredning af sterilcentralområdet. Der fremlægges nu en række principielle anbefalinger for den fremtidige organisering og struktur på området.

Direktionen indstiller,

at arbejdsgruppens anbefalinger til principper for den fremtidige organisering af sterilcentralområdet i Region Midtjylland godkendes, og

 

at der sker en nærmere udredning af de investeringsmæssige og personalemæssige behov, og at dette indarbejdes i de fremtidige budgetter i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Stigningen i operationsaktiviteten på regionens hospitaler har medført et øget behov for sterilisering af udstyr. Det betyder, at der er opstået et stort pres på produktionsudstyr og de fysiske rammer i sterilcentralerne. Hertil kommer, at et øget fokus på kvaliteten af steriliseringsydelser stiller yderligere krav til de fysiske rammer, det anvendte produktionsudstyr, produktionsmetoderne og til organiseringen i sterilcentralerne.

 

I forbindelse med dannelsen af Region Midtjylland blev det derfor besluttet, at der skulle ske en udredning af sterilcentralområdet i regionen med henblik på at finde en samlet hensigtsmæssig løsning på den fremtidige organisering, der kunne imødekomme de udfordringer, som sterilcentralsområdet står overfor.

 

Til formålet blev der nedsat en arbejdsgruppe med en repræsentant fra hver af hospitalerne, to repræsentanter fra hygiejneområdet og to medarbejdere fra administrationen, hvis arbejde - med input fra eksterne konsulenter - har resulteret i et stort udredningsmateriale:

 

 • Arbejdsgruppens rapport (vedlagt)

 • To konsulentrapporter med tilhørende bilag

 

Arbejdsgruppens arbejde har resulteret i, at man nu har et dataværktøj, der kan benyttes til den fremtidige planlægning af kapacitet og normering i sterilcentralerne, f.eks. hvis funktioner flyttes mellem hospitalerne.

 

Udredningen er yderligere uddybet i vedlagte bilag - sammendrag af sterilcentraludredningen.

 

Anbefalinger til principper for den fremtidige organisering af sterilcentralområdet i Region Midtjylland

Det indstilles, at der træffes en række principielle beslutninger for den fremtidige planlægning og organisering af sterilcentralområdet. Det drejer sig om følgende: 

 

 • at den fremtidige organisering af sterilcentralsområdet følger en model, der tager udgangspunkt i seks sterilcentraler; en på hvert af de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse (Randers, Horsens, Viborg, Det Nye Universitetshospital i Århus og Det Nye Hospital i Vestjylland) samt en sterilcentral på Regionshospitalet Silkeborg,

 • at regionens sterilcentralfunktioner ikke udliciteres,

 • at det ikke nødvendigvis behøver at være sundhedsfagligt personale, som arbejder i sterilcentralerne fremover. Denne funktion kan overtages af ikke-sundhedsfagligt personale, dog under den forudsætning at de får den nødvendige uddannelse og kompetenceudvikling i forhold til arbejdet i en sterilcentral,

 • at sterilcentralerne organisatorisk fortsat skal være en del af de pågældende hospitaler med en lokal ledelse på de enkelte sterilcentraler, og

 • at Infektionshygiejnisk Lederforum får til opgave at sikre en koordinering af det kvalitetsmæssige arbejde på tværs af sterilcentralenhederne.

 

Regionsrådet vil med ovenstående principper ikke have taget stilling til økonomien hverken i forhold til drift eller anlæg. Det foreslås, at der efterfølgende sker en nærmere udredning af de investeringsmæssige og personalemæssige behov, og at dette indarbejdes og besluttes i forbindelse med de fremtidige budgetter i Region Midtjylland.

 

Der er sideløbende med arbejdsgruppens arbejde allerede investeret i de sterile funktioner på flere af regionens hospitaler. Sterilcentralområdet er i konstant udvikling, og der har været forhold, som det har været nødvendigt at finde en løsning på. Men de investeringer, som er blevet foretaget, har været i overensstemmelse med arbejdsgruppens arbejde og har givet et løft i forhold til kvalitet, arbejdsmiljø og effektivitet.  

  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Venstre og Dansk Folkeparti bemærkede, at de ikke vil udelukke fremtidig udlicitering. 

Det Konservative Folkeparti tog forbehold, da der i rapporten alene er anført et synspunkt om udlicitering men ikke foretaget en analyse af muligheder og konsekvenser.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-77-06-V

3. Bevillingssag: Forlængelse af projektperioden for projektet ”Etablering af lærings- og mestringskonceptet”

Resume

Projektperioden for projektet "Etablering af lærings- og mestringskonceptet" ønskes forlænget med et år, således det er muligt at opnå et deltagerantal og dermed datamateriale, der sikrer, at den kvantitative del af evalueringen af projektet kan gennemføres på et niveau, hvor det med sikkerhed er muligt at måle eventuelle effekter af deltagelse i lærings- og mestringsuddannelserne.

Direktionen indstiller,

at projektperioden for projektet "Etablering af lærings- og mestringskonceptet" forlænges med et år,

 

at der i 2011 bevilges 975.000 til projektet Etablering af lærings- og mestringskonceptet, og

 

at bevillingen finansieres af puljen under Regionalt Sundhedssamarbejde vedrørende fællesprojekter med kommunerne med 875.000 kr. og Center for Folkesundhed med 100.000 kr. af driftsbudgettet i 2011.

Sagsfremstilling

I maj 2007 besluttede regionsrådet at igangsætte projektet ”Etablering af lærings- og mestringskonceptet”. Projektet blev efterfølgende en del af Sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og de seks kommuner i Vestklyngen. Projektet startede den 1. august 2007 med planlagt afslutning 31. december 2010. Det samlede budget for den regionale del af projektet beløber sig til godt 7 mio. kr.


Projektet omfatter udvikling, implementering og evaluering af et nyt patientuddannelseskoncept, som har fokus på den sundhedspædagogiske tilgang i undervisningen, således patienterne understøttes i selv at mestre livet med en kronisk sygdom. Derudover er der i projektet fokus på sammenhæng i patientuddannelsestilbuddene på tværs af region og kommuner.


Der har været en del udfordringer undervejs i projektet, som har været med til at påvirke det forventede deltagerantal i lærings- og mestringsuddannelserne samt indsamling af evalueringsdata i projektperioden. På grund af sygeplejestrejken i 2008 kom uddannelsesforløbene i gang senere end forventet. Derudover har der været udfordringer med anvendelsen af det kvantitative evalueringsværktøj, hvilket har betydet, at dele af det først indsamlede evalueringsmateriale ikke kan bruges.


På denne baggrund kan der ikke i projektperioden opnås et deltagerantal, der sikrer, at den kvantitative del af evalueringen af projektet kan gennemføres på et niveau, hvor det med sikkerhed er muligt at måle eventuelle effekter af deltagelse i lærings- og mestringsuddannelserne.


Patientuddannelse er et af de områder, der er fokus på i forhold til indsatsen overfor mennesker med kroniske lidelser, men samtidig et område, hvor der hverken nationalt eller internationalt foreligger megen forskning og evidens. Lærings- og mestringsprojektet er en væsentlig del af indsatsen i Region Midtjylland, og der er med dette projekt mulighed for at få mere konkret viden om virkningen af patientuddannelse. Det er derfor væsentligt, at dataindsamlingen og de følgende analyser er valide. Resultaterne af projektet forventes at danne grundlag for det videre udviklingsarbejde i forhold til patientuddannelse i regionen.


Det vurderes, at der ved forlængelse af dataindsamlingsperioden for projektet med et år, kan opnås et deltagerantal og dermed et datamateriale, der er tilstrækkeligt til at kunne få den ønskede statistiske styrke i evalueringen. Der foreslås derfor en forlængelse af dataindsamlingsperioden for projektet med et år. Slutevalueringen og afrapporteringen vil blive foretaget i efteråret 2011 og være afsluttet med udgangen af 2011.


En etårig forlængelse af dataindsamlingsperioden vil for kommunerne og regionen (Hospitalsenheden Vest) betyde, at de fortsat skal udbyde lærings- og mestringsuddannelser frem til sommeren 2011 i stedet for sommeren 2010, samt at de fortsat skal indsamle evalueringsdata ved hjælp af det hidtil anvendte evalueringsredskab. Fem ud af de seks deltagende kommuner har godkendt en forlængelse af projektperioden.


De økonomiske konsekvenser af en forlængelse af dataindsamlingsperioden vil samlet for regionen være, at der skal afsættes ekstra midler til at udbyde kurser på Hospitalsenheden Vest et år ekstra, samt midler til fortsat koordinering af projektet i forlængelsesperioden, vejledning og supervision til fagpersoner og erfarne patienter, temadage og evaluering. De samlede ekstraudgifter til forlængelsen beløber sig til 800.000 kr. Den samlede udgift i 2011 vil være 975.000 kr. finansieret af puljen under Regionalt Sundhedssamarbejde vedrørende fællesprojekter med kommunerne og Center for Folkesundhed. Til gengæld vil der i 2010 være et mindre forbrug på 175.000 kr. i forhold til den eksisterende bevilling.

  

 
Budget 2010
Budget 2011
Bevillingsansøgning:
 
Projekt budget (allerede bevilget)
 
Forlængelse af projektperioden
 
 
 
 
1.045.000
 
 
 
-175.000
 
 
0
 
 
 
975.000
 
 
Finansieringsbehov i alt
- 175.000
975.000
Finansiering:
 
Puljen under Regionalt Sundhedssamarbejde vedr. fællesprojekter med kommunerne
 
Center for Folkesundhed
 
 
 
 
+ 175.000
 
 
 
-875.000
 
 
 
-100.000
Finansiering i alt
175.000
- 975.000
I alt
0
0

 

Puljen under Regionalt Sundhedssamarbejde vedrørende fællesprojekter med kommunerne er i 2010 på 25.321.000 kr. Forudsat puljen har samme størrelse i 2011, vil der være 22.938.000 kr. tilbage i puljen, når ovenstående er disponeret.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-31-08

4. Bevillingssag: Fase 1 - Sundhedshus Grenaa

Resume

RH-arkitekter har udarbejdet et forslag til 1. fase af et sundhedshus på Regionshospitalet Grenaa.

 

Regionsrådet besluttede den 17. juni 2009 med baggrund i Region Midtjyllands økonomiske situation at faseopdele projektet og at gennemføre det i den takt, der kan etableres finansiering hertil på regionens budgetter eller gennem anden form for finansiering.

 

Denne bevillingssag vedrører udelukkende fase 1: Renovering af 1. salen, etablering af trappetårn, etablering af ny midlertidig indgang samt etablering af udenomsarealer - herunder parkering

Direktionen indstiller,

at regionsrådet godkender dispositionsforslaget,

 

at der meddeles en anlægsbevilling på 20.412.500 kr. (indeks 122) til gennemførelse af 1. fase af etableringen af Sundhedshus Grenaa,

 

at der frigives et rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. (indeks 122) i 2010 og et rådighedsbeløb i 2011 på 15.412.500 kr. (indeks 122),

 

at anlægsbevillingen finansieres af midler til sundhedshuse, lægehuse og præhospital i overensstemmelse med de i budgetforliget afsatte midler i investeringsplanen,

 

at fase 1 udbydes i offentligt EU-udbud i totalentreprise, og

 

at fase 2 påbegyndes snarligst, når den fornødne finansiering er på plads.

Sagsfremstilling

Indledning

Region Midtjylland har siden 2007 arbejdet på etablering af et sundhedshus i Grenaa. Den grundlæggende ide med huset har været at etablere en fælles indgang til sundhedsvæsenet, hvor kommunens sundhedsafdeling, regionale hospitalsfunktioner samt repræsentanter fra almen praksis og andre ydere fra praksissektoren kunne samles under et tag.

 

En mindre arbejdsgruppe bestående af 3 praktiserende læger, repræsentanter fra Norddjurs Kommune, Regionshospitalet Grenaa og regionen udarbejdede i foråret 2008 et ideoplæg til hvorledes et sundhedshus kunne etableres, hvilke funktioner det kunne indeholde og hvilke interessenter, der kunne omfattes. Ideoplægget blev godkendt i regionsrådet den 18. juni 2008.

 

På samme møde bevilgede regionsrådet 1,5 mio. kr. til færdiggørelse af byggeprogram, masterplan og dispositionsforslag for et sundhedshus i Grenaa. Med baggrund heri indgik administrationen aftale med Leif Hansen Rådgivende ingeniører A/S om bygherrerådgiverydelser samt gennemførte udbudsforretning af den tekniske rådgiveropgave. Udbudsforretningen blev vundet af RH-arkitekter A/S og Ingeniørfirmaet OBH som underrådgivere.

 

Det vil af udbudsmaterialet fremgå, at byggeprojektet skal udføres i nøje overensstemmelse med Regionens Agenda 21 handlingsplan. Det vil konkret sige, at man vil tilstræbe et byggeprojekt, der bliver udført efter krav svarende til energiklasse 2. Dette medfører bland andet en forventet efterisolering og renovering af de tekniske installationer. Der vil blive redegjort herfor, når regionsrådet senere efter gennemførelse af udbud skal behandle totalentreprenørens forslag og tilbud.

 

Af RH-arkitekternes dispositionsforslag fremgår, at der på førstesalen disponeres plads til etablering af en lægeklinik, samt rum til etablering af klinikker til andre ydere - herunder kiropraktor, fysioterapi, psykologer og andre ydere med overenskomst med regionen. Desuden etableres opvågningsrum til hospitalet samt rum til fællesarealer. I stuen etableres indgang. Tegninger over sundhedshusets fase 1 vedlægges som bilag.  

 

Interessenter

På et møde med regionsrådsformanden den 28. oktober 2009 meddelte de praktiserende læger, at man ikke kunne tilslutte sig projektet, som det var blevet dem forelagt. RH-arkitekterne har på den baggrund ikke været i stand til at færdiggøre et samlet dispositionsforslag.

 

Den 2. december 2009 godkendte regionsrådet, at administrationen og RH-arkitekter fortsatte planlægningen af etableringen af huset med henblik på etablering af en klinik til 1-2 praktiserende læger samt forhandlinger med Norddjurs Kommune og andre ydere på sundhedsområdet om indflytning i sundhedshuset. Beslutningen fra regionsrådet vedlægges som bilag.  

 

I november 2009 har en ny øre-næse-hals læge købt et ledigt ydernummer i Grenaa. Speciallægen har været meget interesseret i indflytning i sundhedshuset. For at understøtte dette har Regionshospitalet Randers-Grenaa påbegyndt renovering af lokaler i husets stueetage med henblik på indflytning den 1. februar 2010.

 

Der er afholdt et møde med andre interesserede ydere den 26. januar 2010. På mødet blev projektet og tidsplanen herfor præsenteret, og de interesserede fik mulighed for at drøfte projektet med administrationen. I forlængelse af mødet har administrationen udsendt information om projektet og bedt de interesserede melde tilbage til administrationen

 

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har i 2009 besluttet, at kommunens engagement i sundhedshuset forudsætter:

 

 • at de praktiserende læger også etablerer sig i sundhedshuset

 • at der opnås også fysisk-lokalemæssig sammenhæng med sundhedsskolen

 • at der kan opstå enighed med Region Midtjylland om husleje/køb

 

I forhold til samarbejdet om sundheds- og patientskolen vil administrationen lægge op til at indarbejde et forslag til forlængelse af projektet i den kommende sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og Norddjurs Kommune gældende i årene 2011-2014. Den fysisk-lokalemæssige sammenhæng kan opnås ved at flytte kommunen ind på 2. salen.

 

I relation til lægernes tilstedeværelse har der været afholdt møde mellem Norddjurs Kommunes borgmester og regionsrådsformanden. På mødet orienterede Bent Hansen om, at de praktiserende læger som samlet gruppe var udtrådt af projektet, og at han ville indstille til regionsrådet, at regionen under alle omstændigheder indretter klinikfaciliteter til praktiserende læger. Desuden orienterede Bent Hansen om interesse for indflytning i sundhedshuset fra en øre-næse-hals læge. På mødet tilkendegav borgmesteren, at Norddjurs kommune fortsat er med i projektet og at kommunen fortsat vil flytte sundhedsafdelingen ind i huset.

 

Endelig pågår drøftelser med Norddjurs kommune om kommunens fremtidige økonomiske engagement i sundhedshuset med henblik på afklaring af hvorledes kommunen vil finansiere indflytningen i huset.

 

Finansiering 

Fase 1

Etablering af midlertidig indgang i stueetagen, anlæg af parkeringsplads/adgangsforhold samt renovering af førstesalen som beskrevet ovenfor. Administrationen indstiller, at Fase 1 påbegyndes nu med en løbetid over 2010 og 2011.

 

Fase 2

Etablering af indgang i stueetagen, genhusning af øre-næse-halslæge, renovering af andensalen med henblik på husning af Norddjurs Kommune samt andre interesserede ydere. Administrationen indstiller, at Fase 2 påbegyndes snarligst, når den fornødne finansiering er på plads.

 

Af budgetoverslaget fra RH-arkitekter fremgår, at den samlede udgift til etablering af Fase 1 beløber sig til 20.412.500 kr. Der vedlægges oversigt over omkostninger ved etablering af fase 1 og 2.

 

I budgettet for 2010 er der til etablering af sundhedshuse, lægehuse og præhospital afsat 20 mio. kr. i 2010 og 40 mio. kr. i 2011. Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på 20,4125 mio. kroner til gennemførsel af Fase 1 af etableringen af Sundhedshus Grenaa samt, at der frigives et rådighedsbeløb på 5,0 mio. (indeks 122) kr. i 2010 og et rådighedsbeløb i 2011 på 15,4125 mio. kr. (indeks 122). Anlægsbevillingen foreslås finansieret af midler fra ovennævnte pulje. Godkendes indstillingen om etablering af 1. fase af Sundhedshus Grenaa, vil der som følge af beslutningen om etablering af sundhedshuset i Skive restere 0 kr. i 2010 og 93.500 kr. i 2011 til yderligere etablering af sundhedshuse etc.

 

Det afsatte beløb i budgettet for 2010 forventes, at kunne suppleres med midler af den på Finansloven 2010 afsatte pulje på 500 mio. kr. til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande, herunder organisering af nære tilbud. Forligspartierne vil drøfte status for det nedsatte udvalgs arbejde i efteråret 2010. Uddrag fra aftaletekst om Sundhedsinvesteringer vedlægges. Administrationen vil ansøge om midler fra puljen, så snart denne mulighed foreligger.  

 

Administrationen har uden succes afsøgt mulighederne for at involvere eksterne investorer i finansieringen.

 

Ovenstående er samlet i nedenstående tabel over anlægsinvestering fordelt på 2010 og 2011:

Anlæg
Indeks 122
Bevilling
Afsatte rådighedsbeløb
I 1.000 kr.
 
 
B2010
BO2011
Bevillingsansøgning: Regionshospitalet Grenaa – Bevilling til gennemførelse af 1. fase af Sundhedshus Grenaa
20.412,5
5.000
15.412,5
Finansieringsbehov i alt
 
5.000
15.412,5
Finansiering: Af midler til sundhedshuse, lægehuse og præhospital afsat i investeringsplanen fra 5 mio. kr. til 0 kr. i 2010 og fra 15.506 mio. kr. til 93.500 kr. i 2011
20.412,5
-5.000
-15.412,5
Finansiering i alt
 
-5.000
-15.412,5
I alt
 
0
0

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt under forudsætning af, at Norddjurs Kommune bekræfter, at den fortsat er med i projektet, herunder at de økonomiske forudsætninger afklares.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-87-09

5. Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Region Midtjylland vedrørende drift af intern skole på Mellerup Skolehjem (Randers), afdeling Skovhuset

Resume

Da de børn og unge, der bor på døgninstitutionen Mellerup Skolehjem, afdeling Skovhuset i Ulfborg ikke kan rummes i specialskoler inden for rimelig geografisk afstand, har Holstebro Kommune anmodet Region Midtjylland om at drive en intern skole på institutionen.

Direktionen indstiller,

at driftsoverenskomst mellem Region Midtjylland og Holstebro Kommune om driften af intern skole på Mellerup Skolehjem, Skovhuset godkendes.

Sagsfremstilling

Mellerup Skolehjem, afdeling Skovhuset er et specialpædagogisk døgn- og aflastningstilbud til børn og unge mellem 7 og 23 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme i kombination med andre psykiatriske diagnoser. Der er tale om børn med opmærksomhedsforstyrrelser og problemskabende adfærd. Der kan tillige være tale om en grad af mental retardering.

 

Holstebro Kommune har gennemgået konkrete sager og har konkluderet, at elevernes behov for specialpædagogisk bistand er massiv. Dette betyder, at eleverne er meget vanskelige at integrere i kommunale specialtilbud. Holstebro Kommune har derfor anmodet Region Midtjylland om at drive en intern skole på Mellerup Skolehjem, afdeling Skovhuset.

 

Mellerup Skolehjem, afdeling Skovhuset har specialiseret sig i børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser og problemskabende adfærd. Skovhuset har desuden specialiseret sig i børn, der er kendetegnet ved behov for massiv støtte fra en fast person. Skoletilbuddet vil således være kendetegnet ved i stor udstrækning at give tæt og massiv støtte til eleverne.

 

Når der er tale om anbragte børn, har sagsbehandleren i den anbringende kommune forpligtelsen til at sørge for, at der er taget stilling til barnets skolegang. I henhold til folkeskolelovens § 20 har opholdskommunen dog forpligtelsen til at sørge for undervisning til de børn i den undervisningspligtige alder, der opholder sig i kommunen.

 

Hvis et barn af den ene eller den anden grund ikke kan rummes i kommunens egne tilbud, kan kommunen henvise til specialundervisning i et i kommunen beliggende anbringelsessted oprettet efter eller godkendt efter lov om social service jf. folkeskolelovens § 22, stk. 5. Denne mulighed er dog betinget af en driftsoverenskomst mellem anbringelsesstedet og beliggenhedskommunen. På de institutioner, Region Midtjylland driver, kan beliggenhedskommunen i den forbindelse skrive driftsoverenskomst med regionen i medfør af folkeskolelovens § 20, stk. 4.

 

Det bemærkes, at driftsoverenskomsten drøftes på mødet i Den Administrative Styregruppe den 3. februar 2010.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-133-08

6. Orientering om aktiviteten på AMK-vagtcentralen for perioden 15. december 2009 - 14. januar 2010 samt samlet rapportering vedrørende aktivitet og opfyldelse af servicemål for den samlede driftsperiode (1. december 2009 – 14. januar 2010)

Resume

I det følgende redegøres for aktiviteten på AMK-vagtcentralen for perioden 15. december 2009 - 14. januar 2010, herunder statistik over kørsler, opfyldelse af servicemål og telefonopkald, samt samlet rapportering vedrørende aktivitet og opfyldelse af servicemål for den samlede driftsperiode (1. december 2009 – 14. januar 2010).

Direktionen indstiller,

at orienteringen om aktiviteten på AMK-vagtcentralen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget og regionsrådet modtog på møder henholdsvis 12. januar og 20. januar 2010 en orientering om aktiviteten på AMK-vagtcentralen for perioden 1. december - 14. december.


I vedlagte notat af 20. januar 2010 gives der en kort redegørelse for aktiviteten på AMK-vagtcentralen i perioden 15. december 2009 - 14. januar 2010 samt en samlet rapportering vedrørende aktivitet og opfyldelse af servicemål for den samlede driftsperiode (1. december 2009 – 14. januar 2010).


I notatet beskrives følgende:

 • Statistik over kørsler og opfyldelse af servicemål for A- og B-kørsler

 • Redegørelser for A-kørsler med responstid over 20 minutter i perioden 15. december 2009 – 14. januar 2010

 • Beredskabsinitiativer og udfordringer for ambulancekørslen i forbindelse med vintervejret

 • Indgående telefonopkald til AMK-vagtcentralen fordelt efter hvor henvendelsen/bestillingen kommer fra

 • Opkald til Brugertelefonen – antal og type

 • Samlet rapportering vedrørende aktivitet og opfyldelse af servicemål for den samlede driftsperiode (1. december 2009 – 14. januar 2010)

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen