Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Tillægsdagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 9. februar 2010 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Pkt. Tekst
1 Revisionsberetning nr. 13 vedrørende løbende revision i 2009
2 Forslag til udvidet forvaltningsrevision vedrørende udbud
3 Benchmarkanalyser
4 Benchmarking af det medicinske område
5 Hospitalsenheden Vest's plan for at opnå budgebalance i 2010 og afvikle gæld.
6 Region Midtjyllands økonomiske udfordring i 2010 og frem
7 Bevilling til indkøb af medicoteknisk udstyr i 2010 og 2011
8 Udmøntning af pulje til vedligeholdelsesprojekter der indgår i finansloven for 2010
9 Fortsættelse af etablering af fælles akutmodtagelse i Hospitalsenheden Vest
10 Samarbejdsaftale med Århus Kommune om udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde
11 Ansøgninger til tre puljer afsat på satspuljeaftalen for 2010-2013
12 Ansøgning til statslige anlægspuljer vedrørende modernisering af enestuer og af retspsykiatrien
13 Udpegning af medlemmer af Vækstforum for perioden 2010 - 2013
14 Henvendelse fra Dansk Folkeparti vedrørende Global Dialogue Institute
15 Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende Skive Sundhedshus
16 Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende den præhospitale indsats i Skive og Salling området
17 Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende antallet af arbejdspladser på Regionshospitalet Skive
18 Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende privathospitaler
19 Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende personalesituationen på regionens hospitaler
20 Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende "Regionsrådets målsætning om "en region i balance""
21 Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende læreruddannelsen i regionen
22 Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende læger i almen praksis
23 Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende regionens økonomi samt besparelser m.v.
24 Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende transportudgifter
25 Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende akutmodtagelsen i Vestjylland
Sagnr.: 1-22-78-3-10

1. Revisionsberetning nr. 13 vedrørende løbende revision i 2009

Resume

I løbet af året gennemfører regionens revision KPMG løbende revision ved besøg på regionens institutioner, driftsområder og stabe. Den løbende revision danner grundlag for revisionen af regionens årsregnskab. Besøgene afrapporteres ved ledelsesbreve fra revisionen til hospitaler, stabe mv. og i en samlet beretning til regionsrådet.

 

KPMG har den 26. januar 2010 fremsendt beretning nr. 13 om revisionsarbejder i perioden 1. januar - 31. december 2009. Revisionsberetningen indeholder ikke bemærkninger fra revisionen, som regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden. I beretningen giver revisionen regionsrådet nogle såkaldt supplerende oplysninger, som revisionen finder er så væsentlige, at regionsrådet skal orienteres herom.

 

I vedlagte notat af 29. januar 2010 redegøres der for de supplerende oplysninger, og administrationens kommentarer er anført.

Direktionen indstiller,

at KPMG's revisionsberetning nr. 13 tages til efterretning, og

 

at beretningen med udskriften fra regionsrådsmødet sendes til Statsforvaltningen Midtjylland.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands revision KPMG har fremsendt revisionsberetning nr. 13 vedrørende revisionsarbejder i løbet af 2009. Denne løbende revision har forud for revisionen af årsregnskabet til formål at følge, om regionens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller er velfungerende.

 

Beretningen er i henhold til den kommunale styrelseslov, § 42 b, jf. regionsloven, udsendt til regionsrådets medlemmer den 29. januar 2010.

 

Beretningen indeholder ingen egentlige revisionsbemærkninger, men alene supplerende oplysninger om forhold, der ikke har givet anledning til bemærkninger, men som revisionen finder er så væsentlige, at regionsrådet bør orienteres herom.

 

I vedlagte notat af 29. januar 2010 er der redegjort for de supplerende oplysninger og for administrationens kommentarer hertil.

 

Revisionen har i særlig grad hæftet sig ved regionens økonomiske og likviditetsmæssige situation og påpeger de udfordringer regionsrådet står overfor i forhold til overholdelse af det økonomiske råderum på sundhedsområdet og overholdelse af de likviditetsmæssige regler (kassekreditreglen).

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-2-09

2. Forslag til udvidet forvaltningsrevision vedrørende udbud

Resume

Som led i den almindelige revision af regionens regnskab udfører regionens revisor KPMG såkaldt løbende forvaltningsrevision, der består i analyser og vurdering af regionens forretningsgange og arbejdstilrettelæggelse.

 

Herudover er det i regionens revisionsregulativ og i aftalen med KPMG forudsat, at der kan gennemføres udvidet forvaltningsrevision, som er planlagte og målrettede undersøgelser af områder og forhold, som har væsentlig økonomisk betydning.

 

Det foreslås, at forretningsudvalget godkender det vedlagte forslag til udvidet forvaltningsrevision af udbudsområdet med henblik på igangsættelse.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget godkender forslaget til udvidet forvaltningsrevision vedrørende udbud.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Region Midtjyllands revisionsregulativ og som en integreret del af den ordinære, finansielle revisionsproces gennemfører regionens revision KPMG såkaldt forvaltningsrevision. Målet med forvaltningsrevisionen er, som anført i den kommunale styrelseslov § 42, at efterprøve, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet er i overensstemmelse med regionsrådets beslutninger, bevillinger, love og øvrige forskrifter. Herudover vurderer revisionen, om der ved forvaltningen er taget skyldige økonomiske hensyn i bred forstand. Forvaltningsrevisionen omfatter f. eks. informations- og rapporteringssystemer, vurdering af regionens måling af ressourceanvendelse og processer til sikring af effektiv drift og målopfyldelse.
 
Udover den løbende forvaltningsrevision kan regionsrådet, administrationen og revisionen stille forslag om udvidet forvaltningsrevision. Den udvidede eller dyberegående forvaltningsrevision er i henhold til revisionsregulativet en planlagt og målrettet undersøgelse af områder og forhold af væsentlig økonomisk betydning. Den udvidede forvaltningsrevision gennemføres alene efter aftale mellem revisionen og Region Midtjylland og supplerer således den ordinære revision.

 

Der blev i 2009 gennemført 3 forvaltningsrevisionsprojekter vedrørende sygefravær, indkøbsaftaler og prognosticering af forbruget på privathospitaler, som blev forelagt regionsrådet den 20. januar 2010. I forbindelse med forretningsudvalgets godkendelse af oplæg til disse 3 forvaltningsrevisionsprojekter besluttede forretningsudvalget at supplere med projekter omkring "omfang og procedure for udbud" og "interne afregningsmodeller".

 

Der vedlægges oplæg til forvaltningsrevision vedrørende udbud. Oplæg til forvaltningsrevision af interne afregningsmodeller forelægges senere til godkendelse og igangsættelse.

 

Med forvaltningsrevisionen af udbudsområdet ønskes det undersøgt, i hvor stort et omfang der bruges udbud og hvilke udbudsformer der tages i anvendelse, med henblik på at komme med anbefalinger til optimering af regionens udbudsprocesser.


I aftalerne mellem KPMG og Region Midtjylland om revision er der hvert år afsat ca. 300 timer til udvidet forvaltningsrevision og lignende analyser. De to forvaltningsrevisionsundersøgelser vil således kunne afholdes inden for det budgetterede revisionshonorar. Det er vurderingen, at der udover de 2 skitserede revisionsprojekter kan gennemføres yderligere 1-2 projekter inden for rammerne af aftalen med KPMG i 2010, da rammerne for 2008-2009 ikke er fuldt udnyttet.

 

Når Forretningsudvalget får forelagt oplæg til projektet vedrørende "interne afregningsmodeller", vil der samtidig ske en drøftelse af gennemførelse af yderligere udvidede forvaltningsrevisionsprojekter.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-78-10-09

3. Benchmarkanalyser

Resume

Som en opfølgning på budgetforlig 2010 er der beskrevet en række opgaver, som skal sikre gennemførelse af budgetforliget. En af opgaverne er benchmarkanalyser af effektivitet, kvalitet og serviceniveau. Benchmarkanalysen er gennemført indenfor somatikken, psykiatrien, primær sundhed, det præhospitale område og administrationen. På den overordnede screening er Region Midtjylland placeret pænt i forhold til sammenligningsgrundlaget. Der er dog peget på enkelte områder, som bør indgå i en nærmere analyse i fase 2.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som en opfølgning på budgetforlig 2010 er der beskrevet en række opgaver, som skal sikre gennemførelse af budgetforliget. En af opgaverne er benchmarkanalyser af effektivitet, kvalitet og serviceniveau. Målet med analysen er udarbejdelse af et katalog, som anvendes til at kortlægge omlægnings- og besparelsesmuligheder til indfrielse af den indsatte spareramme på 160 mio. kr. i budgetforliget.

 

Benchmarkanalysen er gennemført indenfor somatikken, psykiatrien, primær sundhed, det præhospitale område og administrationen. Den første fase er en overordnet screening af Region Midtjylland sammenlignet med de andre regioner og en opdeling på kommunerne i Region Midtjylland. Det er en fremstilling af generelle nøgletal med en så meningsfyldt detaljeringsgrad som muligt på alle driftsområder. Til fase to er det hensigten at udvælge nogle områder og gå dybere ned i data. Rapporten Benchmarkanalyser med bilag indgik i regionsrådets materiale til seminaret den 18. - 19. januar 2010. Til denne sagsfremstilling er vedlagt de tilhørende plancher vedrørende de benchmarkanalyser, der er foretaget. Plancherne giver en oversigt over hovedkonklusionerne.

 

Sammenligningsgrundlaget for benchmarkanalysen er Region Midtjyllands andel af bloktilskuddet, korrigeret for produktivitet, hvor det er relevant. Endelig er det nogle steder landsgennemsnittet, der er det relevante sammenligningsgrundlag. De forskellige relevante sammenligningsgrundlag er illustreret i tabel 1.

 
Tabel 1 Sammenligningsgrundlag i benchmarkanalysen

Nøgletal
Sammenligningsgrundlag
Max idealniveau for RM
Driftsudgifter pr. 1.000 indbygger
Bloktilskud
93,6
DRG-værdi pr. 1.000 indbygger
Bloktilskud korrigeret for produktivitet
96,5
Antal behandlinger
Bloktilskud
93,6
Effektivitetstal f.eks. liggetid
Landsgennemsnit
100,0
Kvalitetsmål
Landsgennemsnit
100,0

 

Når en gennemsnitsregion modtager 100 kr. pr. indbygger gennem det samlede bloktilskud til dækning af sundhedsudgifterne, så får Region Midtjylland kun 93,60 kr. pr. indbygger. En korrektion af produktiviteten i regionen giver en forventning om at kunne udføre behandlinger til indeks 96,5. På nogle områder er nøgletallene indekseret i forhold til landsgennemsnittet som sættes lig 100, og her er det relevant at sammenligne med landsgennemsnittet.

 

På den overordnede screening er Region Midtjylland placeret pænt i forhold til sammenligningsgrundlaget. Der er dog peget på enkelte områder, som bør indgå i en nærmere analyse i fase 2.

 

Hovedkonklusioner på den overordnede screening af Region Midtjylland:

 

 • Omfanget af behandlingsindsatsen skal svare til niveauet for det bloktilskud, som regionen modtager. Konklusionen er:

  • Behandlingsindsatsen på det somatiske område ligger over regionens andel af bloktilskuddet, som svarer til indeks 93,6 og 96,5, når der er korrigeret for produktiviteten indenfor somatikken. Værdien af alle de somatiske behandlinger svarer til indeks 97,4 for Region Midtjylland. Værdien af den samlede produktion er i forhold til den statslige aktivitetspulje foreløbig opgjort til at være 200 mio. kr. for højt i 2009.

  • Indsatsen på primær sundhed ligger ca. 3 - 4 % over niveauet for bloktilskuddet. Dette svarer til ca. 145 mio. kr. Det er navnlig tilskudsmedicin, der er forholdsvis højt.

  • Indsatsen på psykiatriområdet ligger 8 % under niveauet for bloktilskuddet. Korrigeret herfor skulle psykiatrien tilføres knap 100 mio. kr. Det skal imidlertid bemærkes, at Region Hovedstaden traditionelt altid har haft større udgifter til psykiatrien blandt andet begrundet i flere skizofrene. Sammenholdes Region Midtjylland med de øvrige 3 regioner, så har Region Nordjylland og Region Syddanmark færre udgifter pr. indbygger og Region Sjælland har større udgifter målt pr. indbygger.

  • Det præhospitale område er sammenlignet på budget 2010 tal. I det tilgængelige datamateriale fremstår Region Midtjylland med det næstlaveste budget pr. indbygger.

  • På administrationsområdet har Region Midtjylland lavere udgifter end gennemsnittet af de 5 regioner.

 

 • Region Midtjylland er mere produktiv end gennemsnittet på det somatiske område:

  • Regionen har gennemgående de korteste liggetider og målt på gråzonegrupper den største grad af omstilling fra stationær til ambulant behandling.

 

 • For psykiatrien er der ikke egentlige produktivitetsmålinger, men psykiatrien i Region Midtjylland har de korteste liggetider, relativt færre genindlæggelser (undtaget Region Nordjylland) og de næstlaveste udgifter pr. behandlet cpr. nr.

 

 • De enkelte kommuners forbrug af sundhedsydelser (opgjort excl. psykiatrien) er undersøgt nærmere. Der er en variation i efterspørgslen på op til 3.300 kr. pr. indbygger, når der er taget højde for, at kommunerne har forskellig aldersammensætning og forskellige sundhedsvilkår (rygning, fedme og lignende).

 

Benchmarkanalyserne tyder ikke på, at der er lette løsninger, hvor regionen har en betydelig større behandlingsindsats og/eller lav produktivitet. I en økonomisk sammenhæng er det interessant, om der er mulighed for at reducere behandlingsindsatsen på udvalgte områder på en måde, så det ikke medfører en tilsvarende stigning i udgifter til det frie valg og det udvidede frie valg, eller som vil reducere statens betalinger fra aktivitetspuljen.

 

Analyserne lægger op til mere detaljerede undersøgelser på udvalgte områder. Der er følgende anbefalinger til fase 2:

 

 • Indenfor somatikken er det en nærmere analyse af sygdomsgrupperne:

  • Sygdomme i kredsløbsorganerne. Dette er allerede i gang, idet den iværksatte mediciner benchmark dækker langt de fleste behandlinger i denne gruppe

  • Sygdomme i muskel-skeletsystemet og bindevæv (primær ortopædkirurgi)

  • Fødsel, barsel og sygdomme under svangerskab

I hospitalsanalyserne vil der navnlig blive lagt vægt på en sammenligning af hospitalsafdelinger, inddragelse af fagfolk i fortolkninger, kvalitetsaspektet, mulighed for yderligere omlægning fra stationær behandling til ambulant behandling og fra ambulant behandling til praksissektoren samt en sammenligning over tid.

 • En nærmere afdækning af forbruget af sundhedsydelser (relateret til både somatiske behandlinger og primær sundhed) i udvalgte kommuner, valgt blandt Samsø, Viborg, Skive og Syddjurs

Kommuneanalyserne vil blandt andet afdække den geografiske tilgængelighed, viften af behandlingsmuligheder, henvisningspraksis, samspillet mellem hospitals- og praksissektoren, befolkningens holdning og hvorvidt der er regulære forskelle i sundhedsbehovene.

 • For primær sundhed anbefales en nærmere analyse af specialerne:

  • Almen lægehjælp

  • Øjenlægehjælp

  • Fysioterapi

 

 • En indgående analyse af forskelle mellem Region Hovedstaden og Region Midtjylland på forbrug af medicin på udvalgte områder

 

 • Den iværksatte indsats på medicinområdet vedrørende rationel farmakoterapi videreføres

 

 • De psykiatriske behandlinger opdeles på kommunerne i Region Midtjylland

 

Resultatet af arbejdet med analyserne i fase 2 forventes at foreligge i første halvår 2010.

 

Benchmarkrapporten indgår i Regionsrådets materialesamling fra døgnseminaret og findes på hjemmesiden.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-132-08

4. Benchmarking af det medicinske område

Resume

I rapporten "Benchmarking af det medicinske område, delrapport 1 - En demografisk analyse" er foretaget sammenligning mellem regionernes aktivitet set i forhold til befolkningsunderlag. Rapporten indeholder analyser på tværs af regionerne både med udgangspunkt i produktionsregioner og bopælsregioner. Desuden er der udarbejdet en analyse med udgangspunkt i patienternes bopælskommuner i Region Midtjylland, dvs. hvilken aktivitet borgerne i de forskellige midtjyske kommuner giver anledning til.

 

I det videre arbejde vil medicinerbenchmark-analyserne være en del af fase 2 i "Benchmarkanalyser, Region Midtjylland sammenholdt med de andre regioner indenfor effektivitet, kvalitet og serviceniveau i hele hospitalssektoren". Arbejdet i fase 2 vil ske i samarbejde med hospitalerne og vil indgå i arbejdet med at sikre budgetoverholdelse.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I rapporten "Benchmarkanalyser, Region Midtjylland sammenholdt med de andre regioner indenfor effektivitet, kvalitet og serviceniveau i hele hospitalssektoren" er der i fase 1 lagt op til en nærmere analyse af udvalgte sygdomsgrupper i en fase 2. Det gælder blandt andet gruppen sygdomme i kredsløbsorganer. Nærværende Benchmarking af det medicinske område dækker netop langt de fleste behandlinger i den gruppe. I det videre arbejde vil medicinerbenchmark-analyserne være en del af fase 2 i "Benchmarkanalyser, Region Midtjylland sammenholdt med de andre regioner indenfor effektivitet, kvalitet og serviceniveau i hele hospitalssektoren". Arbejdet i fase 2 vil ske i samarbejde med hospitalerne og vil indgå i arbejdet med at sikre budgetoverholdelse.

 

Der er udarbejdet en mere detaljeret benchmarkanalyse af det medicinske område med det formål at sammenligne forskellige nøgletal på tværs af regionerne i Danmark og kommunerne i Region Midtjylland på et overordnet niveau. Der er beskrevet, hvilken betydning forskellige socioøkonomiske faktorer har for borgernes forbrug af hospitalsydelser.

 

Hovedkonklusionerne er:

 • Region Midtjylland ligger generelt godt i forhold til de øvrige regioner både, når der ses på sygehus- og bopælsregioner. Der er tilsyneladende størst forbedringspotentiale i forhold til omlægninger fra henholdsvis stationær til ambulant behandling og omlægning af lette ambulante besøg til praksissektoren. Der er muligvis også basis for, at en større del af gråzonepatienterne behandles ambulant.

 • Der er et tydeligt mønster for flere af de beregnede indikatorer i forhold til hvilke af de tidligere amter, kommunerne hører under.

 • Der er en sammenhæng mellem det gennemsnitlige antal ambulante besøg pr. 1.000 indbyggere i kommunerne, antal ambulante besøg for den enkelte patient (unikke cpr.-nr.) og den gennemsnitlige DRG-værdi pr. besøg. Jo flere ambulante besøg en kommunes borgere genererer, jo lavere DRG-værdi pr. besøg.

 • Forbruget af sygehusydelser er bestemt af et komplekst samspil mellem behov/efterspørgsel efter sundhedsydelser og udbuddet af disse ydelser, herunder en række institutionelle faktorer som geografisk tilgængelighed, behandlingsrepetoire, henvisningspraksis m.m.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-5-09

5. Hospitalsenheden Vest's plan for at opnå budgebalance i 2010 og afvikle gæld.

Resume

Direktionen har modtaget en plan fra Hospitalsenheden Vest, der beskriver, hvordan hospitalsenheden vil opnå budgetbalance i 2010 og planlægger at afvikle gæld.

 

Planen omfatter besparelser på 107 mio. kr., der får en effekt på 87,5 mio. kr. i 2010. Omkring halvdelen af besparelsen forudsættes opnået ved reduktion i FEA (frivilligt ekstra arbejde) og vikarforbrug. Desuden omfatter planen nedlæggelse af 100 fuldtidsstillinger, hvoraf de 50 er vakante. Der må således forventes afskedigelser svarende til ca. 50 fuldtidsstillinger.

 

Direktionen har taget planen til efterretning, idet direktionen konstaterer at planen er i overensstemmelse med direktionens brev af 20. januar 2010, der pålægger hospitaler med underskud i 2009 om at lave en sådan plan. Det er direktionens opfattelse, at planen opfylder de af direktionen stillede krav, og at forslagene i planen ligger inden for hospitalsledelsens kompetencer.


Direktionen indstiller,

at den fremsendte plan fra Hospitalsenheden Vest tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fra Hospitalsenheden Vest er modtaget udredning vedrørende tiltag med henblik på at opnå budgetmæssig balance i 2010 samt afvikle gæld.
 
Budgetbalanceproblemets omfang
Hospitalsenheden Vest har gennem 2009 oplevet markant pres på økonomien, og der forventes for 2009 et merforbrug på 66 mio. kr. Afdelingerne under ét havde i 2009 et merforbrug på ca. 100 mio. kr. Når totalen for Hospitalsenheden Vest er mindre end de 100 mio. kr. skyldes det, at der siden sommerferien 2009 har været lukket for alt forbrug på vedligehold, anskaffelser, uddannelser m.m.
 
Årsager

Budgetbalanceproblemet i Hospitalsenheden Vest kan tilskrives en række faktorer, herunder ikke mindst:

 • Ultimo 2008 blev der gennemført en betydelig budgettilpasning, som har givet overløb ind i 2009 blandt andet som følge af forsinket effekt af opsigelser samt engangsudgifter.

 • Et stort frivilligt ekstra arbejde og vikarforbrug. Dette er primært begrundet i den særlige rekrutteringsmæssige situation i Hospitalsenheden Vest, som har nødvendiggjort særlige løsninger for at opretholde vitale funktioner og aktivitet. Der kan dog også ses effekt af et stærkere styringsmæssig fokus.

 • Hospitalsenheden Vest har gennemført en meget stor omrokering af funktioner i forlængelse af Regionsrådets hospitalsplan, ibrugtagning af onkologihuset og beslutningen om etablering af akutafdeling. Dette samtidigt med at et aktivitetsniveau på baseline skulle opretholdes.

 • Med udgangen af 2008 er der gennemført en omfattende reduktion af den medicinske sengekapacitet svarende til 40 senge. Denne reduktion har afstedkommet problemer i relation til overbelægning.

 • Etableringen af Akutafdelingen er et kvalitetsmæssigt løft, men har indtil nu vist sig at være en udgiftsdrivende faktor.

 • Ledelsen har inden for en kort tidsperiode gennemgået en række ledelses- og styringsmæssige udfordringer: Vakancer i ledelsen af meget store afdelinger, styringsmæssigt paradigmeskift, indførelse af akutkonceptet, rokader uden aktivitetstab og beslutningsprocesserne vedrørende det nye supersygehus i Vest med intern og ekstern konflikthåndtering, bidrag til planlægningsarbejde m.v.

 
Ovenstående årsager har ramt de enkelte afdelinger forskelligt, og fem afdelinger har været særligt pressede: Medicinsk afdeling, Kirurgisk afdeling, Ortopædkirurgisk afdeling, Anæstesiologisk afdeling og Akutafdelingen.
 
Arbejdet med løsningerne
Hospitalsledelsen satte allerede i efteråret 2009 ind med en 8-punktsplan med fokus på anvendelsen af frivilligt ekstra arbejde og vikarer, balanceret ansættelsesstop med mere. Det har haft en god effekt, og det betyder, at hospitalet i forhold til 2010 er bedre rustet og får effekt af blandt andet reduktion i frivilligt ekstra arbejde og vikarer. Samtidig giver det balancerede ansættelsesstop, der blev indført i november, den fordel, at der skal afskediges færre medarbejdere, da en række stillinger er friholdt.
 
Hospitalsledelsen har sammen med de øvrige ledelseslag over efteråret/vinteren arbejdet med en omstillings- og spareplan, der kan tilvejebringe reduktioner på 100 mio. kr.
 
Under den overordnede præmis, at afdelingerne og Hospitalsledelsen Vest skal levere aktivitet som minimum på baselineniveau, er de overordnede spor, som er fulgt:

 • Reduktion i sengekapacitet grundet manglende patienttilgang og ændrede patientforløb (fra behandling under indlæggelse til ambulant/dagbehandling).

 • Optimering af patientforløbsprocesser.

 • Ændret arbejdstilrettelæggelse.

 • Indførelse af arbejdskraftbesparende teknologier.

 • Selvom tilgangen grundlæggende er rationaliseringer og optimering af processer, så er det umuligt at undgå, at serviceniveauet på en række områder vil blive berørt.

 • Den faglige kvalitet skal være sufficient. Det er ikke til diskussion. Men på en række områder er gråzonen mellem ”skal”-opgaver og ”kan”-opgaver i spil også i den faglige kvalitet.

 
Denne indeholder en række konkrete forslag, der tilsammen giver reduktionen på godt 100 mio. kr. For 2010 er effekten vurderet til 87,5 mio. kr., hvorved Hospitalsenheden Vest kan nedbringe det samlede underskud på 66 mio. kr. og afdrage 1/3 af underskuddet fra 2009, således at dette afvikles over 3 år.
 
I bilagsmaterialet er alle forslagene fra afdelingerne listet op og en opsummering på disse betyder, at de økonomiske implikationer af tiltagene med helårseffekt er ca. 107 mio. kr. Der vil dog altid være en vis forsinkelse i gennemførelsen af så store omstillings- og besparelsestiltag, og dermed en mindre effekt i 2010.
 

Tema:
Helårseffekt
Vurderet effekt i 2010
Reduktion i frivilligt ekstra arbejde og vikarforbrug
50,0 mio. kr.
50,0 mio. kr.
Vakancer* (ca. 50 (fuldtids)stillinger)
17,5 mio. kr.
17,5 mio. kr.
DRG-registrering
5,0 mio. kr.
5,0 mio. kr.
Drifts-konti
5,0 mio. kr.
5,0 mio. kr.
Aktivitetspakker
12,0 mio. kr.
6,0 mio. kr.
Afskedigelser (ca. 50 (fuldtids)stillinger
17,5 mio. kr.
4,0 mio. kr.
I alt
107,0 mio. kr.
87,5 mio. kr.

* grundet det balancerede ansættelsesstop i efteråret 2009
 
Det mest kritiske enkeltområde er forudsætningen om, at det vil være muligt at fastholde en reduktion i frivilligt ekstra arbejde forbruget på ca. 50 mio. kr. pr. år. Det vurderes at være muligt. Men strammer rekrutteringssituationen til, så er det Hospitalsledelsens vurdering, at det vil blive nødvendigt at supplere indeværende oplæg med strukturelle forslag. 

De fleste af forslagene er overordnet beskrevet, hvorfor det ikke er muligt at beskrive alle konsekvenser i detaljen. Men ledelsen og medarbejdere i Hospitalsenheden Vest er enige om, at de foreslåede rationaliseringer ikke kan gennemføres uden konsekvenser for den af patienterne oplevede service. Der er ligeledes enighed om, at kravet om øget produktion i 2010 i forhold til 2009 tilvejebragt ved en mindre ressourceindsats, vil kræve et stærkt fokus på arbejdsmiljøet.
 
Fra personaleside udtrykkes bekymring for den samlede udfordring, for arbejdsmiljøet og det påpeges, at man hellere så besparelsen tilvejebragt ved strukturelle ændringer end ved yderligere rationaliseringer.
 

Beslutning

Den fremsendte plan fra Hospitalsenheden Vest blev taget til efterretning, dog således at sammenhængen mellem akutforliget og ændringerne på fødselsområdet forelægges for regionsrådet.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-2-10

6. Region Midtjyllands økonomiske udfordring i 2010 og frem

Resume

Der følges i denne indstilling op på forudsætningerne i budgetforliget for 2010 i forhold til håndteringen af Region Midtjyllands økonomiske ubalance og behov for øget låneoptag. Sagsfremstillingen tager afsæt i det materiale, der er fremlagt på Regionsrådets døgnseminar den 18. og 19. januar 2010.


I forhold til budgetforliget er økonomien i 2010 forværret med -75 mio. kr. som følge af merudgifter til ny dyr medicin og samhandel med andre regioner. Den økonomiske ubalance er herefter opgjort til -235 mio. kr. i 2010. Regionsrådet skal beslutte i hvilket omfang de 75 mio. kr. skal søges lånefinansieret henholdsvis finansieret via yderligere besparelser ud over de allerede forudsatte besparelser på 100 mio. kr. i 2010.


I 2011 og fremover er den økonomiske ubalance opgjort til 25 mio. kr. Den strukturelle forbedring på i alt 210 mio. kr. skyldes, at det forventes, at der kommer en ændring af lov om regionernes finansiering (bloktilskuddet), som vil tilføre Region Midtjylland 189 mio. kr. fra og med 2011. Hertil skal regionens bloktilskud tilføres yderligere 21 mio. kr. i 2011 som følge af fejlberegning i tilskuddet for 2010. I alt en forventet varig strukturel forbedring på 210 mio. kr.


Regionsrådet skal beslutte, om der skal udarbejdes forslag til yderligere besparelser i 2011, således at forslag til besparelser øges fra 25 mio. kr. til 250 mio. kr. Begrundelse for at udvide sparerammen er, at der er et stort underliggende pres på både anlægsbudget og på en række driftsbudgetter, som ikke er holdbare i det lange løb. Forslag til besparelser i tidligere år har været inden for rammerne af akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen og den præhospitale plan. Det foreslås, at regionsrådet anerkender, at gennemførelse af så store besparelser kan konflikte med de vedtagne planer, og kan medføre en revision af planerne, idet dog principperne fra akutplanen om 5 akuthospitaler, et center of excellence og akutklinikkerne skal opretholdes i de fremsendte forslag.

 

Region Midtjylland har hidtil budgetteret aftalenært. Det vil sige, at der er budgetteret med økonomiaftalens forudsætninger om tilgangen af patienter og merudgifter til ny dyr medicin.


Erfaringsmæssigt har Region Midtjylland haft årlige merudgifter på 200 – 250 mio. kr. ud over det forudsatte i økonomiaftalerne, som er begrundet i, at der kommer flere patienter både til hospitalerne og til praksissektoren end forudsat, samtidig med at udgifterne til ny dyr medicin er større end forudsat. Det foreslås, at regionsrådet ikke indarbejder en sådan tilvækst i en spareplan for 2011 og fremover. Det anbefales, at Regionsrådet afventer nærmere drøftelse af dette spørgsmål indtil, der medio juni 2010 forventelig er indgået en økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner.


Endelig skal regionsrådet godkende rammerne for ansøgning om yderligere låneoptag til dækning af merudgifter på drifts- og anlægsbudgettet i 2010 på 310 mio. kr. og 64 mio. kr. i 2011. For 2010 er de 210 mio. kr. begrundet i den forventede regulering af bloktilskud. Den resterende del af låneansøgningen er begrundet i, at Region Midtjylland siden regionens start har haft behov for at indregne overgangsordningen i bloktilskuddet i finansieringen af driftsbudgettet. Hertil kommer, at der er behov for at ansøge om et lån til styrkelse af kassebeholdningen på 300 mio. kr. I alt er lånebehovet opgjort til 671 mio. kr.


Der er udarbejdet et forslag til arbejdsplan for det videre arbejde med budget 2010 og budget 2011, herunder en øget inddragelse af regionsrådet i budgetseminar end i tidligere år.

Direktionen indstiller,

at der tages stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes et sparekatalog på 250 mio. kr. med henblik på gennemførelse fra og med budget 2011, og hvoraf de 25 mio. kr. skal have virkning fra 2010,

 

at sparekataloget forelægges på budgetseminar for regionsrådet den 25. maj med henblik på indarbejdelse i de budgetrammer, som regionsrådet drøfter sammen med konsekvenserne af økonomiaftalen for 2011 på budgetseminar den 21. juni, og som forretningsudvalget skal godkende den 22. juni,

 

at det anerkendes, at gennemførelse af så store besparelser kan konflikte med de vedtagne planer og kan medføre en revision af planerne, idet dog principperne fra akutplanen om 5 akuthospitaler, et center of excellence og akutklinikkerne skal opretholdes i de fremsendte forslag,

 

at administrationen fremsender ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet om optagelse af lån til finansiering af drifts- og anlægsbudgettet og styrkelse af kassebeholdningen på samlet 671 mio. kr., hvoraf de 607 mio. kr. optages i 2010 og de 64 mio. kr. i 2011, og

 

at planen for det videre arbejde med budget 2010 og budget 2011 godkendes.

Sagsfremstilling

På regionsrådets døgnseminar den 18. og 19. januar 2010 drøftedes regionens vanskelige økonomiske situation. Denne sagsfremstilling sammenfatter de økonomiske problemstillinger, regionsrådets handlemuligheder og fremlægger en arbejdsplan for budgetarbejdet frem til og med det vedtagne budget for 2011.
 
Regnskab 2009 på sundhedsområdet 
Det forventes, at regionens regnskabsresultat for 2009 vil resultere i et merforbrug på 339 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder forudsætningerne for økonomiaftalen for 2009, efterfølgende statslige reguleringer af regionernes økonomiske rammer samt regionsrådets godkendte budgetoverførsler fra 2008 til 2009. De statslige reguleringer består dels af reguleringer for ny lovgivning – de såkaldte DUT-reguleringer, og dels midtvejsregulering af økonomiaftalen for 2009 som følge af genindførelse af det udvidede frie valg.
 
Regionsrådet fik i december 2009 forelagt en indstilling om budgetreguleringer til dækning af det forventede merforbrug på -339 mio. kr. Denne tillægsbevilling er ikke indregnet i det korrigerede budget.
 
Fordelt på hospitaler og behandlingspsykiatri og øvrige poster fordeler merforbruget sig som beskrevet i tabel 1 nedenfor :
 
Tabel 1. Forventet regnskab 2009 (mio.kr.)

 
Budget 2009
Korrigeret budget
Forventet regnskab
Afvigelse
Hospitaler og behandlingspsykiatri
12.159
13.082
13.188
-106
Primær sundhed, ny dyr medicin, udvidet frit valg, præhospitale område mv.
6.728
5.985
6.218
-233
I alt
18.887
19.067
19.406
-339

 
Som det fremgår, er der i 2009 et merforbrug på i alt -339 mio.kr., af hvilke de -106 mio.kr. er et budgetoverholdelsesproblem på hospitaler og i behandlingspsykiatrien, mens de -233 mio. kr. skyldes navnlig merudgifter til primær sundhed, ny dyr medicin, samhandel med andre regioner, udvidet frit valg og det præhospitale område. I henhold til Regionens regler for budgetoverførsler skal det forventede merforbrug på -106 mio. kr. overføres til budget 2010 somen negativ budgetramme. Regionsrådet skal ved forelæggelsen af regnskab 2009 tage stilling til de endelige overførsler, herunder evt. kassefinansiering af merforbruget på -233 mio. kr.
 
I forlængelse af regionsrådets døgnseminar har direktionen i brev af 20. januar 2010 til ledelserne for regionens hospitaler og psykiatrien anmodet om, at hospitalsledelserne for de hospitaler med underskud i 2009 udarbejder en handleplan for afvikling af gælden og sikring af den fremtidige budgetbalance. Handleplanen skal være udarbejdet inden 1. april 2010.
 
Det bemærkes, at Hospitalsenhed Vest har udarbejdet en handleplan til sikring af økonomisk balance 2010 og fremover samt til afvikling af gæld. Handleplanen fremgår af andet dagsordenspunkt.
  

Økonomisk ubalance 2010 – 2012  
Tabel 2 nedenfor viser den økonomiske ubalance for regionen, der lå til grund for budgetforliget 2010, der blev indgået i september 2009.
 
Tabel 2. Økonomisk ubalance, Region Midtjylland

Mio.kr.
2010
2011
2012
Strukturel ubalance
-375
-375
-375
Besparelser
100
100
100
Overførsel fra drift til anlæg
115
115
115
Forventet konsekvens af omlægning af bloktilskud
 
200
200
Budgetforbedringer
215
415
415
Økonomisk ubalance
-160
40
40

Den økonomiske ubalance på 375 mio. kr. nedbringes i budgetforliget med 215 mio. kr. som følge af, at budgetforliget vedtog implementeringen af besparelser på 100 mio. kr. i forbindelse med hjemtagninger, udbud af undersøgelser og behandlinger og øget anvendelse af rationel farmakoterapi. Hertil kommer, at der tilsvarende i budgetforliget er besluttet overførsel af 115 mio. kr. anskaffelser fra drifts- til anlægsrammen.
 
Den resterende ubalance i regionens budget for 2010 på 160 mio.kr. beskrives således i budgetforliget:
”Herudover indsættes der en foreløbig spareramme på 160 mio. kr. i 2010 af hensyn til at sikre, at Region Midtjylland overholder sin del af økonomiaftalen med regeringen. Der tages endelig stilling til udmøntning af sparerammen, så snart der er en afklaring af omlægningen af bloktilskuddet. Det forventes, at lovforslaget sendes i høring januar 2010, og umiddelbart herefter vil lovforslaget kunne fremsættes i Folketinget. Regionsrådet vil her skulle tage stilling til fremsættelse af låneansøgning på grund af midlertidige likviditetsproblemer. En udmøntning af sparerammen vil tage afsæt i benchmark-analyser af effektivitet, kvalitet og serviceniveau i hele sundhedssektoren. Analyserne baseres på sammenligninger med andre regioner såvel som internt mellem sammenlignelige afdelinger.”
 
Udviklingen siden budgetforliget 2010 

Siden budgetforliget 2010 er der sket to ting. For det første skønnes den økonomiske ubalance i 2010 og fremover nu 75 mio. kr. højere end ved budgetforliget, som følge af merudgifter til ny dyr medicin på 30 mio. kr. og samhandel med andre regioner på 45 mio. kr. For det andet er der udarbejdet et lovforslag om ændring af lov om regionernes finansiering, som vil tilføre Region Midtjylland 189 mio. kr. yderligere i bloktilskud fra og med 2011. Herudover skal bloktilskuddet korrigeres for en regnefejl, der vil tilføre Region Midtjylland yderligere 21 mio. kr. I alt forventes bloktilskuddet forøget med 210 mio. kr. fra og med 2011. Det bemærkes, at det udarbejdede forslag til ændring af bloktilskuddet har været i høring, men er endnu ikke fremsat i Folketinget.
 
I tabel 3 er disse ændringer indarbejdet i den økonomiske ubalance 2010 – 2012.
 
Tabel 3. Regionens økonomiske ubalance - opdateret

Mio.kr.
2010
2011
2012
Ubalance jf. budgetforliget september 2009
375
375
375
Forværring
75
75
75
Korrigeret økonomisk ubalance
450
450
450
Besparelser
100
100
100
Overførsel fra drift til anlæg
115
115
115
Omlægning bloktilskud
 
189
189
Rettelse af fejl
 
21
21
Budgetforbedringer
215
425
425
Økonomisk ubalance
-235
-25
-25

*) Jf. som beskrevet i budgetforliget september 2009
 
Som det fremgår af tabel 3, er der en varig ubalance på -25 mio.kr., mens der i 2010 er en ubalance på -235 mio. kr.
 
I budgetforliget for 2010 var det forudsat, at når der foreligger en afklaring af omlægningen af bloktilskuddet skal regionsrådet tage stilling til fremsættelse af låneansøgning på grund af midlertidige likviditetsproblemer, der opstår som følge af at ændringen først gennemføres fra 2011 og ikke som tidligere forventet fra 2010. Det ekstra låneoptag var forudsat at dække den afsatte spareramme på -160 mio. kr.
 
Regionsrådet skal tage stilling til:

 • Om Indenrigs- og Socialministeren skal ansøges om midlertidig finansiering af merudgifter i 2010, og om forudsætningen for låneansøgningen skal ændres fra 160 mio. kr. til 210 mio. kr. Ansøges om 210 mio. kr. svarer dette til den forventede regulering af bloktilskuddet i 2011 og fremover.

 • Under forudsætning af at en sådan låneansøgning imødekommes, vil den beskrevne økonomiske ubalance i tabel 3 blive reduceret til 25 mio. kr., som forudsættes finansieret gennem varige besparelser.

 
Vurderingen af den varige økonomiske ubalance i 2011 og fremover indeholder en del meget stramme forudsætninger:

 • Overførsel af 115 mio. kr. fra driftsrammen til anlægsrammen: En del af anlægsrammen forudsættes med andre ord anvendt til emner, der tidligere er betalt gennem driftsrammen. Det står imidlertid allerede nu klart, at anlægsrammen presses ganske betydeligt, hvis denne flytning skal opretholdes varigt.

 • Økonomisk pres på IT-området: I henhold til tidligere beslutning om finansiering af IT-områdets udgifter skal hospitalerne finde besparelser på 15 mio. kr. i 2010 stigende til 45 mio. kr. i 2012. Hertil kommer at hospitalerne står overfor en større opgave i forbindelse med den forventede udrulning af den elektroniske patientjournal – EPJ. Hertil kommer, at IT-afdelingen skal gennemføre tilsvarende besparelser på 15 mio. kr. i 2010 stigende til 45 mio. kr. i 2012. Disse besparelser stiller reelt krav om yderligere effektiviseringer ud over de forudsætninger, der indgår i de årlige økonomiaftaler på 2 – 2½ %.

 • Økonomisk pres på hospitalsafdelinger og afdelinger i behandlingspsykiatrien: Siden regionens start har der været tale om årlige besparelser på hospitalerne og i behandlingspsykiatrien. Dette har i nogen omfang resulteret i, at flere afdelinger har store merforbrug, som søges dækket ind via besparelser på centrale driftskonti til f.eks. uddannelse, effektiviseringstiltag med henblik på forbedring af arbejdsgange mv. Det kan være et reelt problem, fordi de er med til på det lidt længere sigte, at sikre nødvendige effektiviseringer og uddannelse af medarbejderne.

 • Ændringer i renteudgifter: Renteudviklingen har været særdeles gunstig i 2009, hvilket har medført et mindreforbrug på 25 mio. kr. Det er dog et spørgsmål om dette lave renteniveau holdes i 2010 og fremover. Hertil kommer, at regionens kassebeholdning vil blive væsentlig reduceret i løbet af 2010, hvorved regionens renteindtægter bliver reduceret. Det er realistisk, at der senest fra 2011 skal afsættes flere midler til dækning af renteudgifter.

 
Det skønnes, at ovenstående forhold løber op i 200 - 250 mio. kr. Gennemføres der yderligere besparelser fra 2011 i denne størrelsesorden, vil det i betydelig grad medvirke til at sikre budgetoverholdelse i 2011 og fremover. Det vil således være nødvendigt at gennemføre besparelser på 25 mio. kr. i 2010 og 250 mio. kr. i 2011 og fremover.

Regionsrådet skal tage stilling til:

 • Om kravet til besparelser i 2011 og fremover skal øges fra 25 mio. kr. til 250 mio. kr.

 
Under denne forudsætning skal der i foråret 2010 udarbejdes et sparekatalog, som kan forelægges regionsrådet på et budgetseminar den 25. maj 2010.

Stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser ud over de økonomiske rammer  

Region Midtjylland har hidtil budgetteret aftalenært. Det vil sige, at der er budgetteret med økonomiaftalens forudsætninger om tilgangen af patienter og merudgifter til ny dyr medicin.
 
Erfaringsmæssigt har Region Midtjylland haft årlige merudgifter på 200 – 250 mio. kr. ud over det forudsatte i økonomiaftalerne, som er begrundet i, at der kommer flere patienter både til hospitalerne og til praksissektoren end forudsat, samtidig med at udgifterne til ny dyr medicin er større end forudsat.
 
Den efterspørgselsbetingede vækst i udgifterne kan kun holdes inden for den økonomiske ramme, hvis der i egen driftsorganisation og administration gennemføres tilsvarende besparelser, og vel at mærke besparelser, der ligger ud over de aftalte effektiviseringskrav på 2 -2½ %.
 
Den stigende efterspørgsel er navnlig begrundet i øget aktivitet til behandling af kræftpatienter, nye behandlingsgarantier og flere lægebesøg i praksissektoren.
 
Det er imidlertid et spørgsmål, om der allerede nu skal tages højde for tilsvarende stigninger i efterspørgslen fra 2011 og fremover. Det må imidlertid være et væsentligt tema i forbindelse med drøftelserne af økonomiaftalen for 2011, at enten skaffes der en finansieringsordning, der dækker kommende års meraktivitet eller også får regionerne økonomiske styringsredskaber, der kan sikre budgetoverholdelse.
 
Det anbefales, at regionsrådet afventer nærmere drøftelse af dette spørgsmål, indtil der medio juni 2010 forventelig er indgået en økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner.
 
Regionens handlemuligheder ved gennemførelse af yderligere besparelser  
I forbindelse med døgnseminaret for Regionsrådet den 18. og 19. januar fremlagde direktionen følgende handlemuligheder for gennemførelse af besparelser:
 

 1. Øge produktivitetskravet ud over økonomiaftalens forudsætninger

 2. Yderligere strukturtilpasninger.

 3. Regionens serviceniveau nedjusteres

 4. Prisreduktioner

 5. Besparelser på administrationen.

 
Beslutter Regionsrådet, at der skal udarbejdes et sparekatalog på 250 mio. kr. fra 2011, bør forslagene kunne tage afsæt i alle 5 kategorier.
 
Ved tidligere års sparerunder har det været forudsat, at besparelserne holdes inden for rammerne af akutforliget, hospitalsplanen, psykiatriplanen og den præhospitale plan.
 
Et nyt sparekatalog vil være meget indgribende. Det foreslås, at regionsrådet anerkender, at gennemførelse af så store besparelser kan konflikte med de vedtagne planer, og kan medføre en revision af planerne, idet dog principperne fra akutplanen om 5 akuthospitaler, et center of excellence og akutklinikkerne skal opretholdes i de fremsendte forslag.

 

 

Den finansielle ubalance 2010 - 2012  
I budgetforliget for 2010 blev der forudsat de låneoptag, der fremgår af tabel 4.
 
Tabel 4. Regionens lånebehov – opgjort ved budgetforlig

Mio.kr.
2010
2011
2012
Lånebehov i alt
A. Finansiel ubalance
-357
-164
-100
  -
B. Besparelser
100
100
100
-
C. Lånebehov til drift og anlæg (=A+B)
257
64
0
321
D. Lånebehov til styrkelse af kassebeholdningen
300
0
0
 
300
I alt forudsat låneoptag (C + D)
557
64
0
621

Det bagvedliggende skøn for regionens kassebeholdning/finansiel ubalance (punkt A) er baseret på:

 • At de afgivne drifts- og anlægsbevillinger i 2010 og fremover holdes fuldt ud,

 • At overførsler af drifts- og anlægsbudgetter fra 2009 til 2010 holdes fuldt ud, herunder at forsinkede anlægsprojekter bliver gennemført,

 
I vurderingen af lånebehovet til drift og anlæg på 257 mio. kr indgår:

 • At besparelser på 100 mio. kr. vedrørende rationel farmakoterapi, hjemtrækningsprojekter og øget anvendelse af udbud gennemføres fuldt ud,

 • At lånebehovet på 257 mio. kr. er sammensat af:

  • 160 mio. kr. vedrørende den foreløbige spareramme på 160 mio. kr.

  • 100 mio. kr. vedrørende dækning af merudgifter, som følge af hurtigere indfasning af overgangsordningen i bloktilskuddet (overgangsordningen indebærer, at regioner med et beregnet overskud på sundhedsområdet betaler til regioner med et beregnet underskud på sundhedsområdet. Regioner med underskud modtager et tilskud, som i 2007 udgjorde 5/6 af det beregnede underskud. I den oprindelige planlægning skulle tilskuddet nedtrappes med 1/6 af det beregnede underskud årligt, således at det i 2008 skulle udgøre 4/6 af det beregnede underskud, i 2009 3/6, i 2010 2/6 og i 2011 1/6 af det beregnede underskud).

 
Med ovenstående forudsætninger vil den gennemsnitlige kassebeholdning gå mod 0 ultimo 2010/primo 2011. Det blev derfor forudsat, at der ansøges om optagelse af lån til styrkelse af kassebeholdningen på 300 mio. kr.
 
I forhold til budgetforliget for 2010 er forudsætningerne ændret, idet der skønnes yderligere merudgifter til ny dyr medicin og samhandel med andre regioner på 75 mio. kr. I forlængelse af beskrivelsen ovenfor kan Regionsrådet evt. beslutte dette finansieret ved:

 • At optagelse af lån til udmøntning af den foreløbige spareramme øges fra 160 mio. kr. til 210 mio. kr., svarende til den samlede forventede ændring af bloktilskuddet. Dette finansierer 50 mio. kr.

 • De resterende 25 mio. kr. finansieres ved besparelser.

 
Udvides låneansøgningen med 50 mio. kr. vil den samlede låneansøgning være på 671 mio. kr.
 
Budgetforliget for 2010 indeholder ud over disse ovenstående låneoptag følgende forudsætninger om låntagning til konkrete formål:
 
Tabel 5. Forudsat lånoptag i budget 2010 til konkrete formål

Lån
Beløb (mio.kr.)
Status
Til Medicoteknisk udstyr
42,4
Lånerammen er en mulighed regionen kan vælge i henhold til økonomiaftalen 2010, og der skal ikke ansøges om lån.
Til refinansiering af afdrag
176,2
Ansøgning afsendt til Indenrigs- og Socialministeriet d. 14. december 2009 i henhold til den procedure, der er aftalt mellem ministeriet og Danske Regioner. Der vil ved godkendelse af låneoptag kunne forekomme mindre afvigelser i forhold til det ansøgte.
Vedr. egenfinansiering af kvalitetsfondsprojekter
68,1
Der er d. 25. november 2009 fremsendt ansøgning om frigivelse af kvalitetsfondsmidler. Når godkendelse heraf foreligger, forudsættes lånedispensation. Lånebehovet er opgjort efter de spilleregler, der indgår i økonomiaftalen 2010 mellem regeringen og Danske Regioner om nyt sygehusbyggeri.
Til elspareprojekter
91,0
Der skal ikke indsendes konkrete ansøgninger. Det er dog klart forudsat, at iværksatte projekter er energi- og miljøbesparende.

Kilde: Budget 2010 bind 1 – side 16.  

Som det fremgår af tabel 4, mangler der at blive fremsendt ansøgning vedrørende et lån på 100 mio.kr.
  
Plan for det videre arbejde med budget 2010 og budget 2011 
De økonomiske udfordringer, regionen står over for, medfører behov for, at der allerede nu aftales milepæle for at sikre sammenhæng i budgettet for 2010 samtidig med, at regionens budget for 2011 også tilrettelægges.
 
Planen indeholder blandt andet et forslag om, at der afholdes et budgetseminar den 25. maj med henblik på drøftelse af forslag til yderligere besparelser i 2010 og 2011. Endvidere foreslås afholdt et budgetseminar den 21. juni, som ligger umiddelbart efter indgåelse af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner, og dagen inden forretningsudvalget skal godkende budgetrammerne for 2011.
 
Det sikres dermed, at hele regionsrådet så tidlig som mulig inddrages i de principielle drøftelser af budgettet, og at driftsområdet får bedst mulig tid til at udarbejde budgetforslag og besparelsesforslag.
 
Det foreslås derfor, at regionsrådet godkender vedlagte plan for det videre arbejde med budget 2010 og budget 2011.

 

Arbejdsplan for det videre arbejde med budget 2010 og budget 2011

Dato
Indhold
Forretningsudvalget 9. februar og Regionsrådet 24. februar
Opfølgning på budgetforliget for 2010, herunder behovet for gennemførelse af besparelser i 2010 og besparelser i forhold til budget 2011.
Godkendelse af rammer for låneansøgning til styrkelse af regionens likviditet. Godkendelse af arbejdsplan vedr. budget 2010 og budget 2011.
1. april
Frist for udarbejdelse af handleplaner for hospitaler med underskud med henblik på budgetbalance for 2010 (jf. brev til hospitalsledelser og psykiatriledelsen i Region Midtjylland fremsendt 20. januar 2010). Der udarbejdes forslag til afvikling af gæld for 2009, der overføres til budget 2010.
3. maj
Driftsområderne udarbejder forslag til sparekatalog med henblik på yderligere udmøntning i budget 2010 og budget 2011 ud fra Regionsrådets beslutninger d. 24. februar 2010. Herudover udarbejdes beskrivelse af udgiftspresfelter i 2011.
Forretningsudvalget 18. maj og Regionsrådet 26. maj
Indstilling om 1. kvartalsrapport 2010 og politisk behandling af indstilling om overførsler fra 2009 til 2010.
25. maj
Regionsrådet afholder budgetseminar. Regionens udgiftspresfelter vil være sammenholdt med regionens forventede økonomiske råderum i 2011. Driftsområdernes og administrationens forslag til sparekatalog behandles.
Weekenden 12.-13. juni
Økonomiaftale 2011 mellem regeringen og Danske Regioner forventes indgået.
Forretningsudvalget 14. juni
Orientering om økonomiaftale 2011.
Budgetseminar 21. juni
Regionsrådet drøfter budgetrammerne for 2011.
Forretningsudvalget 22. juni
Forretningsudvalget udmelder rammer for forslag til budget 2011.
Forretningsudvalget 17. august og Regionsrådet 25. august
1. behandling af regionens budget for 2011.
2. september
Budgetseminar for Regionsrådet. Budgetseminaret vil også indeholde andre dele end budgetrammer, herunder fokusere på økonomistyringstemaet og servicemål.
8. september kl. 14.00
Budgetforligsdrøftelser.
Forretningsudvalgets møde 14. september og Regionsrådets møde 29. september
2. behandling af regionens budget for 2011.

  

Beslutning

Der blev omdelt en udtalelse fra personalerepræsentanterne i Regions-MEDudvalget. 

Forretningsudvalget indstiller,

 

at der udarbejdes et sparekatalog på 250 mio. kr. med henblik på gennemførelse fra og med budget 2011, og hvoraf de 25 mio. kr. skal have virkning fra 2010,
 
at sparekataloget forelægges på budgetseminar for regionsrådet den 25. maj med henblik på indarbejdelse i de budgetrammer, som regionsrådet drøfter sammen med konsekvenserne af økonomiaftalen for 2011 på budgetseminar den 21. juni, og som forretningsudvalget skal godkende den 22. juni,
 
at det anerkendes, at gennemførelse af så store besparelser kan konflikte med de vedtagne planer og kan medføre en revision af planerne, idet dog principperne fra akutplanen om 5 akuthospitaler, et center of excellence og akutklinikkerne skal opretholdes i de fremsendte forslag (evt. ændringer i øvrige planer kræver politisk godkendelse),
 
at administrationen fremsender ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet om optagelse af lån til finansiering af drifts- og anlægsbudgettet og styrkelse af kassebeholdningen på samlet 671 mio. kr., hvoraf de 607 mio. kr. optages i 2010 og de 64 mio. kr. i 2011, og
 
at planen for det videre arbejde med budget 2010 og budget 2011 godkendes.

 

Det Konservative Folkeparti tog forbehold.

 

Venstre tog et foreløbigt forbehold.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-4-08

7. Bevilling til indkøb af medicoteknisk udstyr i 2010 og 2011

Resume

I budgettet for 2010 er der i investeringsoversigten afsat årlige midler til anskaffelse af medicoteknisk udstyr. Det foreslås, at der gives bevilling på i alt 246,4 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr m.v. Herudover foreslås det, at det mindreforbrug der var på de medicotekniske puljer for 2007 ved regnskabsaflæggelsen på regionsrådets møde 2. december 2009 overføres til anskaffelse af medicoteknisk udstyr i 2010.

Direktionen indstiller,

at der gives bevilling og rådighedsbeløb i overensstemmelse med opgørelsen i tabel 1.

 

at direktionen i samarbejde med hospitalerne bemyndiges til at foretage omprioritering, hvis der skulle opstå situationer (f.eks. nedbrud), hvor omprioritering er nødvendigt, og

 

at der anskaffes en CT-scanner til Regionshospitalet Silkeborg indenfor den allerede givne bevilling til anskaffelse af medicoteknisk udstyr i 2009/2010.

Sagsfremstilling

Formålet med at afsætte fælles puljer til indkøb af medicoteknisk udstyr er at sikre, at der tilvejebringes og anvendes midler på apparaturanskaffelser og sikre koordinering af indkøbene hospitalerne imellem.

 

Midlerne til indkøb af medicoteknisk udstyr er i 2010/2011 opdelt i tre puljer, som er nærmere beskrevet i vedlagte bilag (Notat vedrørende anlægsbevilling til indkøb af medicoteknisk udstyr 2010):

 

 • Pulje 1. Pulje til indkøb af mindre medicoteknisk udstyr. Puljen fordeles med en ramme til hvert hospital fordelt efter bruttobudget. Medicoteknisk afdeling får ansøgningskemaer for det enkelte apparatur og giver en medicoteknisk vurdering og forslag til investeringer i det efterfølgende år. Det er hospitalsledelsen på det enkelte hospital, som i sidste ende afgør, hvorledes deres andel af puljen skal anvendes.

 • Pulje 2. Pulje til enkelt investeringer på over 2 mio. kr. eller større fælles temaer. I 2010 og 2011 er det besluttet at se nærmere på apparatur til det nuklearmedicinske område. Der arbejdes i øjeblikket med tværgående rammeaftaler på flere områder. Der er i lighed med tidligere år afsat en pulje til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. Det prioriterede apparatur for pulje 2 i 2010/2011 er vist i bilaget: Pulje 2 prioriteringsliste 2010 og 2011.

 • Pulje 3. Pulje til indkøb af øvrigt mindre udstyr. Puljen fordeles med en ramme til hvert hospital fordelt efter bruttobudget. Det er det enkelte hospital, som i sidste ende afgør, hvorledes deres andel af puljen skal anvendes.

 

Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling på 231,3 mio. kr. til Medicoteknisk afdeling til anskaffelse af medicoteknisk udstyr i forbindelse med pulje 1 og 2. Fordelingen af midlerne på de forskellige puljer og hospitaler fremgår af bilaget .

 

Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling på 15,1 mio. kr. til Medicoteknisk afdeling til anskaffelse af øvrigt udstyr i pulje 3. Fordeling af midler på de forskellige hospitaler fremgår af bilaget .

 

Det indstilles, at finansiering sker med 72,6 mio. kr. fra den afsatte ramme til medicoteknisk udstyr i 2010, 147,0 mio. kr. fra den afsatte ramme til medicoteknisk udstyr i 2011 og 26,8 mio. kr. finansieres ved overførsel af midler fra hospitalernes driftsbudget fordelt som i tabellen i notatet . Årsagen til, at der allerede nu søges bevilling af midler i 2011 er, at mange af de planlagte anskaffelser strækker sig over en meget lang periode, således at en del af udgifterne først vil falde i 2011. Den samlede bevilling vil således ikke skabe et likviditetsproblem i 2010, da rådighedsbeløbene ikke foreslås ændret mellem de to år.

 

På regionsrådets møde den 2. december 2009 blev 2007 anlægsregnskabet for medicotekniske puljer godkendt. Der blev ikke på dette tidspunkt taget stilling til anvendelse af mindreforbruget jf. vedlagte notat. Da midlerne allerede er disponeret i andre anlægsbevillinger, indstilles det, at mindreforbruget på 31,892 mio. kr. overføres dels til anlægsbevilling til medicoteknisk udstyr i 2010 og dels til driftsbudgettet på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til dækning af udgifter afholdt til anskaffelse af en CT-scanner der ved en fejl er betalt fra driftsbudgettet. Mindreforbruget for 2007 anlægsregnskabet for medicotekniske puljer beskrives i bilaget (Overførsel af mindreforbrug for medicoteknisk udstyr for 2007 puljen).

 

 
Drift
Anlæg
 
 
Tillægsbevillinger, 1.000 kr.
Udgifter
Bevilling
Rådighedsbeløb 2010
Rådighedsbeløb 2011
Bevillingsændringer
 
 
 
 
Medicoteknisk Afd. 2010 (jf. beskrivelser for pulje 1,2 og 3)
273.357
126.357
147.000
ÅUH, Århus Sygehus
4.935
 
 
 
Bevillingsændringer i alt
4.935
273.357
126.357
147.000
Finansiering af pulje 1 (flytning fra drift til anlæg via pulje til driftsanskaffelser):
 
 
ÅUH, Århus Sygehus
-9.500
 
 
 
ÅUH, Skejby
-5.400
 
 
 
Hospitalsenhed Vest
-2.200
 
 
 
RH Viborg
-2.500
 
 
 
RH Randers
-2.700
 
 
 
RH Silkeborg
-2.200
 
 
 
RH Horsens
-2.100
 
 
 
Friklinikken Brædstrup
-200
 
 
 
Fælles udgifter/indtægter - Pulje til driftsanskaffelser (rest -88,2)
26.800
 
 
 
Anlæg - Pulje til driftsanskaffelser
(rest 88,2)
 
-26.800
 
Finansiering af uforbrugte anlægsmidler jf. aflagt regnskab for medicoteknisk pulje 2007:
 
Uforbrugte anlægsmidler i 2009 (overførsler - kassefinansiering)
-4.935
 
-26.957
 
Finansiering af afsatte rammebevillinger til medicoteknik:
 
 
 
Rammebevilling til medicoteknisk udstyr 2010 (rest 0)
 
-72.600
 
Rammebevilling til medicoteknisk udstyr 2011 (rest 91,3 mio. kr.)
 
-147.000
Finansiering i alt
-4.935
0
-126.357
-147.000
 
 
 
 
 
Total
0
Ingen likvid effekt
0
0
 

 

Det blev i forbindelse med budgetvedtagelsen 2010 besluttet at overføre 115 mio. kr. til anskaffelser fra drift til anlæg. Der blev afsat to puljer på 115 mio. kr. til senere udmøntning, der henholdsvis reducerer driftsudgifterne og øger anlægsudgifterne. Det foreslås, at hospitalernes finansiering af pulje 3 af driftsmidler, nedbringer puljerne til driftsanskaffelser på drift og anlæg. Således mangler der herefter, at blive flyttet budgetmidler for 88,2 mio. kr. mellem drift og anlæg.

 

 

På regionsrådets møde den 29. april 2009 blev der givet bevilling til anskaffelse af medicoteknisk udstyr i 2009/2010. Der var på det tidspunkt nogen usikkerhed omkring anskaffelse af en ekstra CT-scanner til Regionshospitalet Silkeborg, hvorfor der blev igangsat en udredning. Det foreslås derfor at anskaffe en ekstra CT-scanner til Regionshospitalet Silkeborg. Det er muligt at finansiere denne indenfor den allerede givne bevilling for 2009/2010 idet der i bevillingen er taget højde for denne ekstra anskaffelse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-138-09

8. Udmøntning af pulje til vedligeholdelsesprojekter der indgår i finansloven for 2010

Resume

I finansloven for 2010 blev der afsat en pulje til vedligeholdelsesprojekter. Staten afsætter samlet 250 mio. kr. til regionerne, hvor Region Midtjyllands andel er 53 mio. kr. Det betinges, at regionerne selv bidrager med tilsvarende beløb til finansiering af projekterne. Region Midtjylland kan således igangsætte anlægsprojekter i 2010 med et samlet omfang på 106 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at de oplistede anlægsprojekter i bilag 1 godkendes,

 

at der gives bevilling og rådighedsbeløb i 2010 til projekterne i bilag 1 under forbehold for godkendelse i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og

 

at forslag til egenfinansiering i tabel 1 godkendes.

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2010 blev det besluttet, at der skulle afsættes en statslig pulje til vedligeholdelsesprojekter på sygehusområdet i 2010.

 

Der er et stort behov for at gennemføre vedligeholdelsesprojekter i Region Midtjylland. Den trængte anlægsøkonomi har medført, at det i de seneste år har været nødvendigt at prioritere et mindre beløb til vedligeholdelse- og driftsnødvendige projekter, end der faktisk er behov for. Den afsatte pulje i finansloven giver således mulighed for at gennemføre en række projekter, der ellers var blevet udskudt til senere år.
 
Den statslige pulje på 250 mio. kr. fordeles efter bloktilskudsnøglen, hvor Region Midtjyllands andel således er 53 mio. kr. Det er en forudsætning, at regionerne selv bidrager med 50 % af finansieringen, hvilket for Region Midtjyllands tilfælde derfor vil være 53 mio. kr. Det betyder, at Region Midtjylland kan sætte yderligere anlægsprojekter i gang i 2010 med et samlet omfang på 106 mio. kr.
 
Der knytter sig en række betingelser til de projekter, der kan få 50 % støtte fra finanslovspuljen.

 • Investeringerne skal have karakter af en reel fremrykning og de skal kunne realiseres i 2010.

 • De må ikke være budgetteret til afholdelse i enten 2009 eller 2010.

 • Investeringerne skal overvejende have et højt indhold af elementer, der vedrører energibesparelse samt understøttelse og forbedring af effektive interne arbejdsgange.

 • Regionerne skal løbende og forud for igangsættelsen af investeringerne indsende de konkrete projekter til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der påser, at forudsætningerne er overholdt.

 • Såfremt projekter ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist i forhold til det forudsatte omfang, kan de statslige tilskudsmidler blive krævet tilbagebetalt.

 • Der stilles krav om indsendelse af regnskab for de enkelte projekter efter projekternes færdiggørelse.

 
Det er en særlig udfordring for Region Midtjylland, at skulle bidrage med 50 % egenfinansiering. Regionens likviditet er trængt. Der har været arbejdet med følgende muligheder:

 • Hospitalerne bidrager med egenfinansiering til deres ønskede anlægsprojekter ved at flytte midler fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet.

 • Hospitalerne låner midler til egenfinansieringen fra regionens Energi- og Miljøpulje, hvor der er krav om en tilbagebetaling over maksimalt 10 år.

 • Der foretages en fremrykning af anlægsprojekter fra 2011. Det kan enten være godkendte projekter, hvor der eksempelvis er afsat midler på investeringsoversigten i 2010 og 2011 og midlerne i 2011 rykkes frem til 2010. En anden mulighed er projekter, der planmæssigt skulle til politisk godkendelse i forbindelse med 2011-budgettet.

 • Indtægt fra salg af bygning kan bidrage til egenfinansiering.

 
I vedlagte bilag er de enkelte anlægsprojekter nærmere beskrevet. I bilaget fremgår der ligeledes en tabel med de forskellige anlægsprojekter, hvor der for hvert projekt er angivet den samlede anlægssum og rådighedsbeløb, den statslige finansiering og forslag til egenfinansiering.

 

I nedenstående tabel 1 fremgår fordelingen mellem hospitalerne samt forslag til egenfinansiering.

 

TABEL 1: Fordeling mellem hospitalerne samt forslag til egenfinansiering

Hospital
Anlægssum/RB 2010 i alt
Staten
Hospitalets driftsbudget
Miljø & Energipulje
Fremrykning fra 2011
Salg
Viborg
7,50
3,75
1,05
2,70
0,00
0,00
Århus Sygehus
7,70
3,85
3,00
0,00
0,85
0,00
Psykiatrien
21,00
10,50
6,18
4,32
0,00
0,00
Randers
13,85
6,93
0,00
0,00
0,75
6,18
Silkeborg
8,45
4,23
0,00
4,23
0,00
0,00
Skejby
7,50
3,75
0,00
3,75
0,00
0,00
Horsens
40,00
20,00
0,00
5,00
0,00
15,00
Vest
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
I alt
106,00
53,00
10,23
20,00
1,60
21,18

 

Det foreslås, at der sker en fremrykning af anlægsmidler fra det forventede anlægsbudget i 2011 til anlægsbudgettet i 2010 (1,6 mio. kr.), og at fremrykningen midlertidig finansieres ved en likviditetsforskydning mellem 2010 og 2011. Der er traditionelt overførsler af rådighedsbeløb fra et budgetår til det efterfølgende budgetår. De fremrykkede midler fra 2011 til 2010 finansieres midlertidigt via uforbrugte rådighedsbeløb i 2010.

 

Der er ligeledes projekter, hvor egenfinansieringen findes i det pågældende hospitals driftsbudget. Der er tale om en fremrykning af projekter, der vil skulle være gennemført i 2011. Der kan derfor blive tale om en likviditetsforskydning i mellem 2010 og 2011 i forhold til de pågældende hospitalers driftsbudget.

 

Det foreslås, at der prioriteres et projekt på 40 mio. kr. på Regionshospitalet Horsens, der indeholder en flytning af de medicinske senge og fertilitetsklinikken fra Brædstrup. Der er tale om et projekt, der reelt fremrykkes fra 2011 og 2012. En gennemførelse af projektet vil betyde, at muligheden for at afhænde Regionshospitalet Brædstrup rykker nærmere, hvilket var en del af spareplanen i budget 2009. Kun Livsstilscenteret og Friklinikken vil være tilbage på hospitalet i Brædstrup. Administrationen vil fremlægge en plan for fremtiden for placering af disse funktioner efter sommeren 2010.

 

Det betyder således, at en del af egenfinansieringen finansieres ved et forventet salg af bygninger (21,18 mio. kr.) jf. tabel 1. Det drejer sig om forventede salgsindtægter ved salg af bygninger i både Brædstrup, Odder og Grenaa. Indtil salget af bygningerne er realiseret vil der midlertidig være et tilsvarende træk fra regionens likvide aktiver. Der er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt en salgspris for de pågældende bygninger i Grenaa, Odder og Brædstrup.

 

Som det ligeledes fremgår af ovenstående tabel 1 foreslås det, at der ikke indmeldes anlægsprojekter fra Hospitalsenheden Vest. Det skyldes, at Hospitalsenheden Vest allerede har realiseret en lang række af de projekter, som vil kunne falde ind under kriterierne for finanslovspuljen. Hospitalsenheden Vest vil desuden have vanskeligt ved at gennemføre flere anlægsprojekter i 2010 udover de igangværende projekter, hvilket er udgangspunktet for puljen.

 

Udbud m.m.
De anførte projekter i bilag 1 varierer i størrelse og art, og vil derfor skulle håndteres forskelligt. Regionens byggeregulativ beskriver rammerne for udbud m.m., og der vil indenfor disse rammer blive lagt en udbudsstrategi for hvert enkelt projekt, der under hensyntagen til det aktuelle projekts karakter, sikrer bedst mulig konkurrence. Det foreslås, at administrationen med dette udgangspunkt bemyndiges til at foretage udbud.

 

Der er tre af de oplistede projekter i bilaget, der hver især har anlægssum på over 10 mio. kr. Regionsrådet skal derfor senere godkende et projektforslag for de pågældende projekter. jf. regionens Bygge- og anlægsregulativ. Det foreslås derfor, at der nu gives de tre hospitaler en bevilling og et tilsvarende rådighedsbeløb til udarbejdelse af projektforslag. Det foreslås, at rådighedsbeløbene midlertidig finansieres af hospitalets driftsbudget indtil der er kommet en endelig godkendelse fra Ministeriet og Sundhed og Forebyggelse. De afsatte rådighedsbeløb vil være en del af projekternes samlede anlægssum. De enkelte bevillinger og rådighedsbeløb er angivet under beskrivelsen af de enkelte projekter i bilaget.


Bæredygtighed og miljø
For en stor del af de pågældende projekter vil der være forbundet væsentlige miljø og energimæssige gevinster, hvilket er i overensstemmelse med regionens Agenda 21 handleplan. Det vil således være muligt at opnå væsentlige besparelser i forhold til energiforbrug og Co2-udledning ved gennemførelse af de pågældende projekter.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-32-07

9. Fortsættelse af etablering af fælles akutmodtagelse i Hospitalsenheden Vest

Resume

I budget 2010 blev der prioriteret 20 mio. kr. til Hospitalsenheden Vest i puljen "større anlægsprojekter". Det foreslås, at de 20 mio. kr. anvendes til den næste fase af etablering af fælles akutmodtagelse. De 20 mio. kr. foreslås opdelt i tre adskilte anlægsprojekter.

Direktionen indstiller,

at de tre anlægsprojekter på Hospitalsenheden Vest godkendes,

 

at der gives bevillinger og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb i 2010 til de tre projekter jf. tabel 1, og

 

at finansieringen jf. tabel 1, godkendes.

Sagsfremstilling

Den 22. oktober 2008 besluttede regionsrådet at igangsætte fase 0 af akutplanen for regionshospitalerne Herning, Holstebro og Ringkøbing. Dette projekt blev tilendebragt i 2009.

 

I budget 2010 i den afsatte pulje til "større projekter" blev der prioriteret 20 mio. kr. til Hospitalsenheden Vest. Det foreslås, at de 20 mio. kr. anvendes til den næste fase af etablering af fælles akutmodtagelse. De 20 mio. kr. foreslås opdelt i tre adskilte anlægsprojekter, der vil blive nærmere beskrevet nedenfor.

 

Forbedring af Akutafdeling og Akutsengeafsnit på Regionshospitalet Herning

I Akutafdelingen på Regionshospitalet Herning er det nødvendigt at ændre på de fysiske forhold for at skabe den nødvendige logiske opbygning i afdelingen. Akutafdelingen er blevet etableret i de lokaler, hvor der indtil nu har været skadestue, hvilket giver en række udfordringer for det daglige arbejde. I de nuværende lokaler er der f.eks. ikke mulighed for at lave et triage-rum, der er en vigtig del af konceptet "Den fælles akutmodtagelse". Her kan læger og sygeplejesker hurtigere visitere de patienter, der kommer ind og vurdere, om patienten skal videre i behandlingssystemet eller sendes hjem igen.

 

Det foreslås derfor, at der etableres følgende i Akutafdelingen:

 • 6 visitationssenge hvor patienterne kort observeres, inden de visiteres videre i behandlingssystemet

 • Et triage-rum hvor læger og sygeplejesker styrer og koordinerer behandlingsforløbet

 • En ny reception med tilhørende reception for visitationspersonalet

 • Mindre ændringer af behandlerrum, depot og pårørenderum 

 

De ovenstående anlægsmæssige ændringer vil bidrage til et mere optimeret patientforløb, hvor indlæggelsestiden samtidig minimeres.

 

I Akutsengeafsnittet, der er placeret i en nabobygning til Akutafdelingen, skal der på lige fod som i Akutafdelingen, foretages bygningsmæssige ændringer for at forbedre de logistiske forhold. Akutsengeafsnittet har til huse i en almindelig sengebygning, der ikke er bygget optimalt til et akutsengeafsnit, og de foreslåede ændringer vil derfor forbedre forholdene væsentligt.

 

Det foreslås, at der igangsættes følgende i Akutsengeafsnittet:

 • Et observationsafsnit med plads til 8 senge

 • Et mindre kontor/receptionsområde umiddelbart ved ankomstområdet til sengeafsnittet

 • Et pårørenderum

 • Nødvendige undersøgelsesrum

 • Sengestue med mulighed for isolation, herunder seperat adgang til området

 • Nyt køkken efter konceptet "menuvalgskøkken"

 

De samlede udgifter for de fysiske ændringer i Akutafdelingen og Akutsengeafsnittet er 9,7 mio. kr.

 

Der vedlægges plan og budget for ombygning af Akutafdelingen og Akutsengeafsnittet.

 

Forbedring af Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Holstebro

I Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Holstebro skal der foretages bygningsmæssige ændringer for at opnå mere effektive arbejdsgange i akutmodtagefunktionen. Det foreslås, at der rokeres rundt med funktioner i afdelingen, så patientens vej gennem afdelingen bliver mere effektiv. Det betyder, at en operationsstue skal flyttes. Der skal således et andet sted etableres en ny operationsstue med tilhørende depot- og skyllerum samt personalefaciliteter m.m. Operationsstue indrettes i lokaler i tilknytning til Akutmodtagelsen.

 

Det er ikke hele etagen der renoveres, men kun de berørte områder. Med forslaget løses der samtidigt en række velkendte arbejdsmiljøproblemer.

 

Omkostningerne beløber sig samlet til 3,9 mio. kr.

 

Der vedlægges dispositionsforslag for ændringer i Akutmodtagelsen på Regionshospitalet Holstebro

 

Udvidelse af ambulatoriefunktioner samt driftsnødvendige bygningsændringer

Hospitalsplanen og de gennemførte besparelser i Hospitalsenheden Vest har medført behov for yderligere ambulatoriefaciliteter især det obstetriske (fødsler) og medicinske område ved Regionshospitalet Herning.

 

For det obstetriske og kirurgiske område er der behov for yderligere ambulatoriefaciliteter samt familierum for det obstetriske område. Det obstetriske område har i de senere år haft et voksende antal ambulante besøg. Dette har blandt andet nødvendiggjort at inddrage nogle af afdelingens familierum i familieafsnittet til ambulatoriedrift.

 

Det foreslås, at de nuværende familieafsnit udelukkende anvendes som "patienthotel" for at optimere/effetivisere behandlingsforløbene. Derfor foreslås det, at den ambulatorieaktivitet, der finder sted i familieafsnittets familierum, flyttes til de lokaler, hvor onkologisk ambulatorium tidligere har været. Der skal indrettes et rum til botox behandling med loftslifte, venteareal, personalerum og kontorer.

 

Indenfor det medicinske område er der også behov for at optimere behandlingsløbene og dermed skabe mulighed for nedlæggelse af senge. I den forbíndelse er der behov for etablering af yderligere ambulatoriefaciliteter, for at muliggøre en øget ambulant behandling. Ved at inddrage en række kontorer i medicinsk afdeling (bygning 27) bliver der mulighed for indretning af ambulatoriefunktion. Kontorfaciliteterne er flyttet ud i den nyopførte pavillon (del af fase 0). Med forslaget kan der indrettes medicinrum og ambulatoriefaciliteter med etablering af ilt, sug og patientkald.

 

Akutplan og Hospitalsplan har samtidig medført, at der på hospitalerne i Herning og Holstebro har været gennemført en stor omrokering/flytning af sengeafdelingerne. Der foreslås nu driftsnødvendige bygningsændringer, der kan skabe mulighed for, at afdelingerne kan fungere mere effektivt end i dag.
 
Det foreslås, at der foretages en lang række bygningsændringer i sengeafdelingerne på både Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro. De væsentligste og største ændringer er blandt andet indretning af medicinrum, depotrum, samtalerum, pårørende rum, etablering af ilt, sug og patientkaldeanlæg. De ændringer der foretages, vil løse en række arbejdsmiljøproblemer der er i afdelingerne på de to hospitaler.
  
Udgifterne til udvidelse af ambulatoriefunktioner og driftsnødvendige bygningsændringer beløber sig samlet til 6,4 mio. kr.

 

Økonomi

I nedenstående tabel 1 er de tre adskilte projekter opstillet med angivelse af anlægssum, rådighedsbeløb (RB) og finansiering. Beløbene er angivet i indeks 122.

 

Tabel 1: Oversigt over økonomien i de tre anlægsprojekter 

Hospital
Projekt
Anlægssum
RB 2010
Finansiering:
Pulje til større
anlægsprojekter i 2010
Hospitalsenheden Vest
Forbedring af Akutafdeling og Akutsengeafsnit, Herning
9,7
9,7
9,7
Hospitalsenheden Vest
Forbedring af Akutmodtagelsen, Holstebro
3,9
3,9
3,9
Hospitalsenheden Vest
Udvidelse af ambulatoriefunktioner og driftsnødvendige bygningsændringer, Herning og Holstebro
6,4
6,4
6,4
I alt
 
20,0
20,0
20,0

 

Det foreslås, de oplistede rådighedsbeløb for de tre projekter i 2010 alle finansieres af den afsatte pulje til større anlægsprojekter i 2010.

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-1-10

10. Samarbejdsaftale med Århus Kommune om udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde

Resume

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse sendte i december 2009 byrådsindstilling om sikring af balance mellem budget og forbrug i Århus Kommune i høring. I byrådsindstillingen indgår forslag om, at Århus Kommune med virkning fra 1. januar 2011 overtager driften af de for nuværende regionalt drevne tilbud Høskoven og Børn og Unge Centret, Rehabilitering (afdeling Århus).

 

Region Midtjylland og Århus Kommune har som led i høringsfasen drøftet forslaget, og på baggrund heraf er der indgået en samarbejdsaftale om udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde, som indebærer, at de regionalt drevne tilbud i Århus Kommune fortsætter med at være regionalt drevne i de næste 4 år.

Direktionen indstiller,

at samarbejdsaftalen med Århus Kommune om udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde godkendes.

Sagsfremstilling

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har den 19. december 2009 sendt byrådsindstilling om sikring af balance mellem budget og forbrug i Århus Kommune i høring hos bl.a. Region Midtjylland. I kataloget over redskaber til styrket økonomistyring indgår forslag om, at Århus Kommune pr. 1. januar 2011 overtager de for nuværende regionalt drevne tilbud Høskoven samt Børn og Unge Centret, Rehabilitering (afdeling Århus).
 
Århus Kommune og Region Midtjylland har som led i høringsfasen drøftet forslaget, og på baggrund heraf er der på rådmands-/regionsformandsniveau indgået en aftale. Aftalen er indgået under forudsætning af efterfølgende godkendelse i regionsrådet og i Århus Kommunes byråd og er vedlagt som bilag.

 

Aftalen indebærer, at der i stedet for en overdragelse af de to tilbud til Århus Kommune skal iværksættes et fælles udviklingsarbejde i regi af et egentligt partnerskab mellem Region Midtjylland og Århus Kommune. Partnerskabet sigter målrettet mod at drive og videreudvikle faglige løsninger, der imødegår udfordringerne på det specialiserede socialområde på en bedre og billigere måde.


For at sikre bedst mulige vilkår for dette partnerskab indebærer aftalen, at den organisatoriske forankring af de regionale sociale tilbud i Århus Kommune er afklaret for indeværende valgperiode. Det betyder, at Børn og Unge Centret, Rehabilitering (afdeling Århus) samt Høskoven forbliver drevet af Region Midtjylland sammen med Fenrishus, den selvejende institution Holmstrupgård og Tale & Høre Instituttet. Aftalen er indgået for indeværende valgperiode.
 
Som en del af aftalen etableres et fælles udviklingcenter, der offensivt og målrettet skal arbejde med innovation og metodeudvikling på det specialiserede socialområde. Centret får til opgave at udvikle nye tilbud og videreudvikle eksisterende tilbud med udgangspunkt i de metoder og tilgange, som har vist sig at have den største effekt. Det forventes, at arbejdet i udviklingscentret vil føre til, at der vil kunne ydes mere for de samme ressourcer - eller alternativt det samme for færre ressourcer - ved at udvikle og målrette indsatserne.

 

Det fælles udviklingscenter etableres for en del af udviklingsmidlerne, genereret via rammeaftalen for det sociale område. Andre kommuner vil sammen med eventuelle, øvrige, interesserede parter kunne tilslutte sig innovations- og metodecentret efter nærmere aftale.
 
Det indgår også i aftalen, at Region Midtjylland og Århus Kommune etablerer et samarbejde om at udvikle den samlede tilbudsvifte på det sociale område. Udviklingsarbejdet sigter mod at udvikle nye og eksisterende tilbud med målet om, at reducere de samlede omkostninger på det specialiserede socialområde. Det forventes, at dette arbejde årligt kan bidrage med en reduktion i Århus Kommunes udgifter på mellem 5-8 mio. kr.
  

Aftalen indebærer en forventet samlet besparelse for Århus Kommune i 2010 på anslået 11,9-13,4 mio. kr., og i 2011 og frem på mellem 9,9-14,4 mio. kr. Besparelsen tilvejebringes gennem iværksættelse af det fælles udviklingsarbejde, strammere styring af Århus Kommunes abonnement på Børn og Unge Centret, rehabilitering, samt gennem de initiativer, som forretningsudvalget godkendte på mødet den 26. januar 2010 om tilbagebetaling af akkumuleret overskud, rammebesparelser i 2011 og ændring af afregningsprincipper på projektpladser, ved ikke at opkræve overhead.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-69-09

11. Ansøgninger til tre puljer afsat på satspuljeaftalen for 2010-2013

Resume

I skrivelse af 17. december 2009 meddelte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, at regeringen og satspuljepartierne har indgået en aftale om satspuljen for 2010-2013. Med aftalen ønsker regeringen og satspuljepartierne at styrke indsatsen på sundhedsområdet over for særligt udsatte grupper. På den baggrund er der på psykiatriområdet afsat midler til finansiering af initiativer i regeringens handlingsplan "Styrket indsats for sindslidende - handlingsplan for psykiatri". Med satspuljeaftalen er der givet et økonomisk bidrag på 818,2 mio. kr. over 4 år til handlingsplanen. Handlingsplanen rummer både de ansvarsområder, som ligger i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og de, som ligger i Indenrigs- og Socialministeriet. Under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er der udmøntet i alt 358 mio. kr. fordelt i tre puljer. Region Midtjylland har under forbehold for Regionsrådets godkendelse søgt om støtte til fire projekter: "Etablering af en regionsdækkende døgnåben rådgivningstelefon i Region Midtjylland", "Udbygning af de opsøgende retspsykiatriske teams i Region Midtjylland", "Udvidelse af OPUS-målgruppen, så nydebuterede skizofrene patienter over 30 år også kan henvises til OPUS" samt "Udbygning af klinik i Region Midtjylland til forebyggelse af selvmord ved personer, der har forsøgt selvmord eller er alvorligt selvmordstruede".

Direktionen indstiller,

at regionsrådet godkender de fremsendte ansøgninger til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Sagsfremstilling

Som led i udmøntningen af regeringen og satspuljepartiernes aftale om satspuljen for 2010-2013 er der under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse oprettet 3 ansøgningspuljer med ansøgningsfrist den 1. februar 2010. Disse puljer er:
 
Pulje 1: Let tilgængelighed til akutte psykiatriske behandlingstilbud (Der er i alt i puljen afsat 70 mio. kr.)
Pulje 2: Flere opsøgende og udgående teams (Der er i alt i puljen afsat 255 mio. kr.)
Pulje 3: Styrket indsats overfor selvmordstruede, herunder over for personer, der har forsøgt selvmord (Der er i alt i puljen afsat 33 mio. kr.)
 
Administrationen har fremsendt ansøgninger til alle 3 ansøgningspuljer. Der søges om tilskud til følgende formål:
 
Pulje 1: Projekt ”Etablering af en regionsdækkende døgnåben rådgivningstelefon i Region Midtjylland”
Der søges om midler til etablering af en regionsdækkende, døgnåben rådgivningstelefon i Region Midtjylland for såvel patienter som pårørende, og samarbejdsparter eksempelvis vagtlæger, praktiserende læge, politi.
 
Det ansøgte beløb udgør i alt kr. 24.911.000 (2010 P/L) til projektet i perioden 2010-2013.

Pulje 2: Region Midtjylland søger om støtte til to projekter i denne pulje.
a) Projekt ”Udbygning af de opsøgende retspsykiatriske teams i Region Midtjylland” Der søges om midler til at styrke den ambulante behandlingsindsats overfor retspsykiatriske patienter gennem en udbygning af Region Midtjyllands opsøgende retspsykiatriske teams.
Det ansøgte beløb udgør i alt kr. 32.546.000 (P/L 2010) til projektet i perioden 2010-2013. 

b) Projekt ”Udvidelse af OPUS-målgruppen, så nydebuterede skizofrene patienter over 30 år også kan henvises til OPUS” 
Der søges om midler til udbygning af tilbuddet om intensiv OPUS-behandling til alle nydebuterede skizofrene patienter i Region Midtjylland, således at nydebuterede skizofrene patienter over 30 år også kan henvises til OPUS. Det ansøgte beløb udgør i alt kr. 30.483.000 kr. (2010 P/L) i perioden 2010-2013.
 
Pulje 3: Projekt ”Udbygning af klinik i Region Midtjylland til forebyggelse af selvmord ved personer, der har forsøgt selvmord eller er alvorligt selvmordstruede.”
 
Der søges om midler til at udbygge Region Midtjyllands tilbud til mennesker, som har forsøgt selvmord eller er alvorligt selvmordstruede. Med en udbygning af regionsfunktionerne til selvmordsforebyggelse i Region Midtjylland vil hele regionen være dækket af behandlingstilbuddet. Det ansøgte beløb udgør i alt kr. 8.243.000 (2010 P/L) i perioden 2010-2013.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-62-09

12. Ansøgning til statslige anlægspuljer vedrørende modernisering af enestuer og af retspsykiatrien

Resume

I brev af 17. december 2009 meddelte ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, at Region Midtjylland kunne søge om 2,7 mio. kr. til modernisering af enestuer og om 6,0 mio. kr. til renoveringer i retspsykiatrien. Ansøgningerne skulle være ministeriet i hænde senest den 1. februar 2010. Region Midtjylland har under forbehold af regionsrådets godkendelse søgt om 7,7 mio. kr. til etablering af bad og toilet på 7 enestuer plus etablering af et havetårn i Regionspsykiatrien i Viborg. Desuden er der søgt om 1 mio. kr. til forbedring af udefaciliteterne i retspsykiatrien i Risskov

Direktionen indstiller,

at regionsrådet godkender den til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fremsendte ansøgning, og

at regionsrådet, under forudsætning af at ministeriet godkender den fremsendte ansøgning, giver en anlægsbevilling på 7,7 mio. kr. og afsætter et tilsvarende rådighedsbeløb i 2010 til etablering af bad og toilet på 7 enestuer plus forhøjelse af havetårn i regionspsykiatrien i Viborg og på 1 mio. kr. til forbedring af udearealerne i retspsykiatrisk afdeling i Risskov.

Sagsfremstilling

I regionspsykiatrien i Viborg er der et retspsykiatrisk døgnafsnit med 10 sengestuer, hvoraf de 3 har eget bad og toilet. Der er udarbejdet et projekt for ombygning af afsnittet, således at alle 10 stuer får eget bad og toilet. Etablering af bad og toilet i forbindelse med alle stuer vil fjerne en konfliktmulighed patienterne imellem. Projektet skal ses i sammenhæng med andre projekter, der skal forbedre forholdene for de retspsykiatriske patienter i Viborg. Afsnittet er på 800 kvm. Efter ombygningen vil 85 % af Region Midtjyllands enestuer have eget bad og toilet.

 

Sengafsnittene til de retspsykiatriske patienter er placeret på 5. og 6 . etage. Det gør afsnittet ret flugtsikret. Til gengæld giver det nogle udfordringer, når patienterne skal ud i frisk luft. Region Midtjylland er pt. i gang med at bygge et havetårn i underetage, stueetage og 1. sal. Dette havetårn er dimensioneret efter at kunne udvides til at dække hele bygningen. Havetårnet ønskes forhøjet op til 6. etage.

 

På 5. og 6. etage etableres udefaciliteter (som blandt andet kan bruges af rygerne), således at patienterne nemt kan komme ud i frisk luft. Forhøjelsen af havetårnet vil også gøre det lettere for patienterne at komme ned i en sikret have, der allerede er etableret i forbindelse med bygningen. I dag foregår transporten til haven via en elevator, der også benyttes af de andre afsnit i bygningen. Elevatoren er derfor jævnligt optaget, hvilket kan medføre konfliktsituationer mellem personale og patient. Havetårnet bygges, så det vil være muligt at udvide aktiviteterne på 2, 3 og 4 sal med hver ca. 70 kvm. Dette forventes dog ikke at kunne ske inden for den afsatte økonomiske ramme. Der søges om 5 mio. kr. til formålet. Projektet slås sammen med moderniseringen af enestuer, således at der i alt til disse to projekter søges 7,7 mio. kr. Herved kan der nøjes med en licitation, ligesom det forventes, at en samlet licitation vil give nogle mere fordelagtige tilbud. Hvis de indkomne tilbud er højere end det afsatte budget prioriteres etablering af bad og toilet, derefter at havetårnet bygges til 5. etage og endeligt at 6. etage kommer med.

 

De retspsykiatriske patienter i Risskov har begrænsede udfoldelsesmuligheder på deres udearealer, og udearealet ønskes yderligere flugtsikret. Det ene udeareal (afdeling R3) har tidligere udelukkende været tilknyttet et almenpsykiatrisk afsnit, hvorfor der ikke har været behov for at flugtsikre området i særligt omfang. Efter at der er placeret et retspsykiatrisk afsnit i bygningerne, er det nødvendigt at udskifte det eksisterende trådhegn med et fast hegn (glat overflade), så flugtmulighederne minimeres. Afsnit R3 rummer grønlandske patienter, som har et stort ønske om, at der etableres muligheder for fysisk udfoldelse i haven. Haven rummer i øjeblikket meget begrænsede muligheder for fysisk udfoldelse. Der er også behov for at etablere rygefaciliteter for patienterne.

 

Mellem to retspsykiatriske afsnit R1 og R2 ønskes anlagt en have med udendørs træningsredskaber basketkurve og lignende. Hegnet skal også gøres mere flugtsikret. Forbedring af udearealer vil forbedre behandlingsmulighederne for patienterne. De får bedre muligheder for fysisk aktivitet, hvilket vil være med til at forbedre deres generelle sundhedstilstand. Den øgede fysiske aktivitet forventes også at nedbringe konfliktniveauet patienterne imellem og mellem patienter og personale. Forbedring af hegnene vil væsentligt mindske mulighederne, for at patienterne undviger. Udover at forbedre sikkerheden vil det betyde, at patienterne i større omfang kan opholde sig i udearealer uden personale eller med færre personaler. I alt søges der om 1 mio. kr. til forbedring af udefaciliteterne.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-76-1-09

13. Udpegning af medlemmer af Vækstforum for perioden 2010 - 2013

Resume

Vækstforum består af 20 medlemmer, der udpeges af regionsrådet. Regionsrådet vedtog på sit møde den 2. december 2009 hvem, der er indstillingsberettigede til Vækstforum.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet udpeger medlemmer til Vækstforum for perioden 2010-2013 blandt de indstillede medlemmer.

Sagsfremstilling

Vækstforum består af 20 medlemmer, der udpeges af regionsrådet.

Vækstforum sammensættes således:

 

3 medlemmer udpeges på regionsrådets initiativ,

6 medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf et medlem skal repræsentere yderområderne,

6 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet,

3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiativ, og

2 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

 

Vækstforum kan ifølge sin forretningsorden tilbyde Det regionale Beskæftigelsesråd at udpege en observatør til Vækstforum.

 

Vækstforum har desuden mulighed for i det videre arbejde med strategi og planer at inddrage en bredere kreds af aktører gennem etablering af underudvalg mv.

 

Folketinget vedtog i december 2010 forslag om ændring af lov om erhvervsfremme.

 

Det præciseres i lovforslaget, at vækstforums medlemmer udpeges for op til 4 år ad gangen, og at nyudpegning skal finde sted i forlængelse af regionsrådsvalg.

 

Regionsrådet vedtog på sit møde den 2. december 2009 at udpege følgende erhvervsorganisationer mv. som indstillingsberettigede til vækstforum:

 • Dansk Industri - to medlemmer,

 • Dansk Erhverv - et medlem,

 • Landbrug og Fødevarer - et medlem, Dansk Byggeri - et medlem og

 • Finansrådet - et medlem,

 • Aarhus Universitet - et medlem,

 • Professionshøjskolen VIA University College - et medlem,

 • Mercantec et medlem,

 • LO, AC og FTF i fællesskab indstiller et medlem, der repræsenterer lønmodtagerne i regionen, og

 • Dansk Arbejdsgiverforening indstiller et medlem, der repræsenterer arbejdsgiverne i regionen

 

Der er indkommet følgende indstillinger:

 

DI

  • Koncerndirektør Lars Aagaard, Grundfos A/S

  • Director Recruitment Karina Boldsen, Vestas Control Systems A/S

Dansk Erhverv

  • Partner Bodil Vilmand-Olsen, Midt Marketing A/S

  • Adm. direktør Bo Sejer Frandsen, Key2know A/S Competence & Learning

 

Dansk Byggeri

  • Direktør Laila Rosendal

  • Chefkonsulent Steen Høygaard, Dansk Byggeri

 

Landbrug og Fødevarer

  • Innovationschef Hanne Paludan, GASA NORD GRØNT I/S

  • Gårdejer Finn Pedersen

 

Aarhus Universitet

  • Prorektor Søren E. Frandsen

 

Finansrådet

  • Områdedirektør Heine Bach, Nordea Århus

  • Erhvervskundedirektør Pia Dahl Haughuus, Nordea Silkeborg

 

VIA University College

  • Rektor Harald Mikkelsen

  • Direktør Anne Mette Zachariassen

 

Mercantec

  • Direktør Kirsten Holmgaard

 

LO i fælleskab med FTF og AC

  • Viggo Tinggaard

DA (1 medlem) - forventes at foreligge til mødet.

  

Kommunerne (6 medlemmer) - forventes at foreligge til mødet.

 

Alle udpegningsberettigede er blevet bekendtgjort med ligestillingsloven.

 

Følgende organisationer har udtrykt ønske om en observatørpost:

 • HORESTA - Hotel-, restaurant-, catering- og turisterhvervets hovedorganisation

 • IDA - Ingeniørforeningen

 • FTF – funktionærernes og tjenestemændenes fællesråd

 • AC - Akademikernes Centralorganisation

 • Håndværksrådet

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at regionsrådet til Vækstforum for perioden 2010-2013 udpeger følgende medlemmer:
Lars Aagaard, DI
Karina Boldsen, DI
Bodil Vilmand-Olsen, Dansk Erhverv
Laila Rosendal, Dansk Byggeri
Hanne Paludan, Landbrug og Fødevarer
Heine Bach, Finansrådet
Søren E. Frandsen, Aarhus Universitet
Harald Mikkelsen, VIA University College
Kirsten Holmgaard, Mercantec
Viggo Tinggaard, LO, AC og FTF
1 medlem, DA
6 medlemmer, kommunerne, og

 

at regionsrådet beder Vækstforum om at drøfte modtagne ønsker til observatørposter.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-11-09

14. Henvendelse fra Dansk Folkeparti vedrørende Global Dialogue Institute

Resume

Regionsrådsmedlem Anders Vistisen har i henvendelse af 26. januar 2010 på vegne af Dansk Folkepartis gruppe stillet forslag om, at Region Midtjylland udtræder af samarbejdet om Global Dialogue Institute.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen fra Dansk Folkeparti vedrørende Global Dialogue Institute drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anders Vistisen har i henvendelse af 26. januar 2010 på vegne af Dansk Folkepartis gruppe stillet forslag om, at Region Midtjylland udtræder af samarbejdet om Global Dialogue Institute. Henvendelsen lyder:

 

”På vegne af Dansk Folkepartis gruppe, vil jeg hermed gerne fremsætte forslag til afgørelse i forretningsudvalget og regionsrådet. Dansk Folkeparti foreslår, at Region Midtjylland trækker sig ud af samarbejdet med Grundfos, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Universitet vedrørende Global Dialogue Iinstitute og den tilhørende pris. Som baggrund for forslaget bemærker Dansk Folkeparti:

 

 1. At prisen i år var tiltænkt ekspræsident Mohammed Khatarni, der som diktator bl.a. sanktionerede brugen af stening, hængning samt uendelige variabler af fysisk afstraffelse.

 2. At prisens akademiske begrundelse er blevet stærkt kritiseret af fagkundskaben, bl.a. dr.phil. Fredrik Stjernfelt, dr.phil. Hans Hauge og dr.scient.pol. Mehdi Mozaffari.

 3. At tildeling af prisen er uforenelig med de værdier, som et demokratisk forum som Region Midtjyllands regionsråd burde værne om. Dermed har prisen givet alle pristildelerne et så blakket image, at den eneste løsning er at indstille støtten.

 

Vi henstiller til, at administrationen udfærdiger en baggrundsnotat, der redegør for historikken bag prisen og begrundelsen for regionens hidtidige støtte.” 
 
Administrationen kan til belysning af sagen oplyse, at regionsrådet på sit møde den 25. februar 2009, efter indstilling fra Vækstforum, vedtog at bevilge 1 mio. kr. af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling til DIALOG 09, fordelt med 500.000 kr. til projektet ”100 Places to Remember Before They Disappear,” 100.000 kr. til projektet "Gør byen større og verden mindre" (Et Bud på Fremtidens By/Århus) samt 400.000 kr. til projektet "The Global Dialogue Prize 09".

 

Udskrift af protokollen fra mødet i regionsrådet den 25. februar 2009 vedlægges.

 

Formålet med DIALOG 09 var at markere 100-året for landsudstillingen i Århus i 1909. Landsudstillingen var en milepæl i byens udvikling og lagde sporene for fremtiden. 100 året skulle markeres ved at præsentere byens regionale styrkepositioner og byens potentiale anno 2009 på en række områder. Ansøgning fra Visit Aarhus Events vedrørende DIALOG 09 vedlægges som bilag.


The Global Dialogue Prize er en international pris for humanistisk forskning i- og formidling af interkulturel dialog. Bag prisen står Aarhus Universitet, Grundfos, Århus Kommune og Region Midtjylland. Idéen og initiativet kommer fra forskningsenheden ICON (Interculturality, Conflict and Value Studies), der er tilknyttet Institut for Filosofi og Idéhistorie ved Århus Universitet.
 
Prisen uddeles primært til individuelle forskere eller forskningsinstitutioner. Den vil endvidere kunne uddeles til personer eller organisationer, som baseret på et teoretisk grundlag er engageret i interkulturel dialog og formidling. Hovedprisen er på 500.000 Kr. Ved siden af hovedprisen er der op til fem mindre priser på hver 1.000 Euro (plus et rejsestipendium til en værdi af 1.000 Euro), som uddeles til unge forskere for ekstraordinære publikationer inden for interkulturel værdiforskning og for fremme af tværkulturel forståelse.
 
Nomineringen og udpegningen af kandidater til hovedprisen er foretaget af en gruppe internationale forskere:


James Heisig (Japan), Professor, Faculty of Arts and Letters, Nanzan University.
Fred Dalmayer (USA), Professor, Departments of philosophy and political science, University of Notre Dame.
Robin Wang (Kina), Professor of philosophy, Loyola Marymount University, Los Angeles, Director of the Women's Study Center in Beijing.
Abdulkharim Sorous (Iran) visiting scholar, Georgetown University, Washington D.C., visiting Professor, Harvard University.
Pumla Gobodo-Madikizela (Sydafrika), Professor of Psychology, University of Cape Town.
George F. McLean (USA), Professor Emeritus, School of Philosophy of The Catholic University of America (CUA), Washington.
Swee.-Hin Toh (Australien), Professor og stifter, Multi-Faith Centre, Griffith University.
Amartya Sen (USA), Professor, Economics and Philosophy, Harvard University, nobelprisen 1998.
Nicanor Perlas (Philippinerne), tildelt den alternative nobelpris 2003.

The Global Dialogue Prize uddeltes første gang den 27. januar 2010 i Århus til den iranske filosof, dr. Daryush Shayegan. Prismodtageren var oprindeligt nomineret til at dele prisen med den tidligere iranske præsident, Seyyed Mohammad Khatami, som efterfølgende meddelte, at han ikke så sig i stand til at modtage prisen.
 
The Global Dialogue Prize uddeles hvert andet år. Regionsrådet har bevilget midler til den første uddeling. Grundfos sponsorerer hovedprisen i 2011.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at forslaget fra Dansk Folkeparti ikke vedtages.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-90-06-V

15. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende Skive Sundhedshus

Resume

Fælleslisten har i anmodet om en status for etableringen af Skive Sundhedshus. Der ønskes en redegørelse for, hvilke funktioner der forventes etableret i Skive Sundhedshus, herunder arealmæssig udnyttelse af hospitalsbygningerne. Endvidere ønskes en redegørelse for, hvilke hospitalsfunktioner, der opretholdes på Regionshospitalet Skive.

Direktionen indstiller,

at administrationens redegørelse vedrørende Skive Sundhedshus tages til orientering.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i henvendelse af 28. januar 2010 anmodet om at få optaget følgende sag på dagsordenen til mødet i Regionsrådet den 24. februar 2010: "Der ønskes en status for etableringen af sundhedscenter i Skive Sygehus' bygninger. Efter det oplyste planlægges anvendelse af 30.000 m2 bygningsareal af de i alt 34.000 m2 på Skive Sygehus anvendt til Sundhescenter. Der ønskes en redegørelse for, hvilke funktioner der forventes etableret i sundhedscentret, herunder arealmæssig udnyttelse af sygehusbygningerne. Endvidere ønskes en redegørelse for, hvilke sygehusmæssige funktioner, der opretholdes på Skive Sygehus."

 

Administrationens redegørelse vedlægges som bilag. Endvidere vedlægges dispositionsforslag for Skive Sundhedshus, som regionsrådet godkendte på møde den 21. oktober 2009.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-25-07

16. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende den præhospitale indsats i Skive og Salling området

Resume

Fælleslisten har anmodet om en redegørelse for tilrettelæggelsen af den præhospitale indsats i Skive og Salling området.

Direktionen indstiller,

at administrationens redegørelse vedrørende den præhospitale indsats i Skive og Salling området tages til orientering.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i en henvendelse af 28. januar 2010 anmodet om at få optaget følgende sag på dagsordenen til mødet i regionsrådet den 24. februar 2010: "Den præhospitale indsats i Skive og Salling området. Hvorledes tænkes den nævnte indsats tilrettelagt?"
 
Administrationens redegørelse vedrørende den præhospitale indsats i Skive og Salling området vedlægges som bilag.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-1340-07

17. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende antallet af arbejdspladser på Regionshospitalet Skive

Resume

Fælleslisten har forespurgt om antallet af arbejdspladser på Regionshospitalet Skive.

Direktionen indstiller,

at administrationens redegørelse vedrørende Regionshospitalet Skive tages til orientering.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i en henvendelse af 28. januar 2010 anmodet om at få optaget følgende sag på dagsordenen til mødet i Regionsrådet d. 24. februar 2010: "Efter det oplyste havde Skive Sygehus - på sit højeste - ca. 800 arbejdspladser. Ved overflytning af funktioner fra Skive Sygehus til Viborg Sygehus i de senere år er hovedparten af disse arbejdspladser forsvundet eller vil forsvinde fra Skive.

 

Vil de resterende arbejdspladser tillige forsvinde fra Skive?

 

Hvorledes tænker regionsrådet sig de omtalte arbejdspladser kompenseret i Skive - set i sammenhæng med regionsrådets målsætning om en region i balance?"

 

Bilag med Administrationens redegørelse eftersendes.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-131-09

18. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende privathospitaler

Resume

Fælleslisten har anmodet om en redegørelse om forskellige aspekter vedrørende henvisninger til privathospitaler samt om offentligt ansatte lægers bibeskæftigelse på private sygehuse og klinikker.

Direktionen indstiller,

at administrationens redegørelse vedrørende privathospitaler tages til orientering.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i en henvendelse af 28. januar 2010 anmodet om at få optaget følgende sag på dagsordenen til mødet i Regionsrådet den 24. februar 2010: "Der ønskes redegjort for retningslinjer for henvisning til privathospitaler - tillige om regionens udgifter hertil, antal henvisninger fordelt på privathospitaler og på diagnoser.

 

Endvidere ønskes oplyst, i hvilket omfang henvisninger til privathospitaler foregår på baggrund af manglende kapacitet (kvantitativt og kvalitativt) på egne sygehuse eller af andre grunde. Forekommer der henvisninger til privathospitaler, hvor der er ledig kapacitet inden for regionens egne sygehuse?

 

Endelig ønskes oplyst, i hvilket omfang læger på regionens sygehuse har beskæftigelse på privathospitaler, og under hvilke forudsætninger.

 

Administrationens redegørelse vedrørende privathospitaler med tilhørende bilag vedlægges som bilag.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-4-50-06-V

19. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende personalesituationen på regionens hospitaler

Resume

Fælleslisten har forespurgt om personalesituationen på regionens hospitaler for så vidt angår speciallæger, læger, sygeplejersker og andre personalegrupper. Administrationens redegørelse er baseret på tidligere redegørelser med opdatering af opgørelse over aktuel personalemangel på regionens hospitaler. Endvidere er der tilføjet oplysninger vedrørende speciallægepraksis. Vedrørende prognose for læger og speciallæger følges op senere med en redegørelse til regionsrådet baseret på en ny prognose fra Sundhedsstyrelsen.

Direktionen indstiller,

at administrationens redegørelse vedrørende personalesituationen på regionens hospitaler tages til orientering.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i en henvendelse af 28. januar 2010 anmodet om at få optaget følgende sag på dagsordenen til mødet i regionsrådet den 24. februar 2010:

 

"a. Speciallæger inden for regionens sygehusvæsen og i privat praksis.

- Hvorledes ser fremtiden ud for Region Midtjylland med hensyn til dækning af speciallæger på regionens sygehuse og i privat praksis?

- Hvilke initiativer er igangsat - og forventes igangsat - for at afhjælpe en eventuel mangelsituation?

 

b. Læger på regionens sygehuse.

- Hvorledes skønnes fremtidens lægemangel på regionens sygehuse at udmønte sig, og hvilken indsats gøres for at afhjælpe situationen?

 

c. Sygeplejersker

- Hvorledes er regionen dækket ind med sygeplejersker, og hvorledes forventes fremtiden at ville se ud på plejeområdet?

 

d. Andre personalegrupper på sygehusene

- Forventes der manglende arbejdskraft af andet personale end eventuelt speciallæger, læger og sygeplejersker på regionens sygehuse i de kommende år?"

 

Tidligere redegørelser og aktuel opdatering

Inden for den givne tidsramme har det ikke været muligt at udarbejde en egentlig analyse af aktuelle rekrutteringsproblemer, prognose for udvikling eller udarbejde ny redegørelse for mulige tiltag. Redegørelsen bygger derfor på tidligere redegørelser med opdatering af opgørelse over aktuel personalemangel. Der er endvidere tilføjet oplysninger vedrørende speciallægepraksis.

 

Regionsrådet fik den 23. september 2009 en orientering om rekrutteringssituationen for sundhedspersonale i Region Midtjylland. Det vedlagte notat indeholdt en status for de væsentligste udfordringer vedrørende rekruttering og fastholdelse af den nødvendige arbejdskraft, både nu og i de kommende år. Desuden præsenteredes i notatet et overblik over de initiativer, der er igangsat, og som forventes at blive igangsat for at imødegå personalemangel i den kommende tid. Der er ikke fremkommet oplysninger, der giver grund til at antage, at der er sket væsentlige ændringer i situationen siden efteråret 2009.

 

Siden Regionsrådet blev orienteret den 23. september 2009, er der blevet udarbejdet en ny opgørelse over personalemangel på hospitalerne i Region Midtjylland pr. 1. november 2009. Opgørelsen vedlægges som bilag. En tilsvarende opgørelse fra april 2009 indgår i bilagsmaterialet til den tidligere redegørelse.

 

Sundhedsstyrelsen udarbejder prognoser for udbuddet af læger og speciallæger. På mødet i Regionsrådet den 12. december 2007 blev der givet en redegørelse for udvikling i antal speciallæger 2007 til 2020 i udvalgte specialer med særligt fokus på mangel på speciallæger i forbindelse med bemandingen af den akutte patientmodtagelse. Sundhedsstyrelsen forventes at offentliggøre en ny prognose inden sommeren 2010. Det er endnu for tidligt at vurdere, om den nye prognose vil være væsentligt forskellig fra tidligere, men Sundhedsstyrelsen har dog oplyst, at lægemanglen de kommende år forventes at være mindre end tidligere antaget. Regionsrådet vil efterfølgende få forelagt en redegørelse herfor.

 

Supplerende oplysninger vedrørende praktiserende speciallæger i Region Midtjylland

Vedrørende praktiserende speciallæger i Region Midtjylland er der ca. 160 speciallægepraksis inden for 16 forskellige specialer. Der er langt flest øjenlæger, øre-næse-halslæger, hudlæger og psykiatere i alt ca. 110.

 

I henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger udarbejder regionen en praksisplan i hver valgperiode med henblik på at sikre samarbejde mellem speciallægepraksis og det øvrige sundhedsvæsen. Regionen træffer i denne forbindelse beslutning om antallet af speciallægepraksis og hvilke praksisformer, der skal være.

I henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger, er det den enkelte praktiserende speciallæge, som ejer ydernummeret og frit kan videresælge sin praksis. Regionen kan dog beslutte at nedlægge speciallægepraksis. Det kan ske ved speciallægens naturlige afgang eller efter nærmere aftale med speciallægen. I givet fald skal der ydes en kompensation til speciallægen.

I Region Midtjylland er alle ydernumre besat undtagen et. Der er for øjeblikket en ledig psykiatripraksis i Silkeborg. Dette ydernummer vil blive opslået i den nærmeste fremtid.

 

Der opleves således ikke væsentlige rekrutteringsproblemer til speciallægepraksis i Region Midtjylland. Der er dog en del praktiserende speciallæger inden for de store specialer såsom øjenlæger og øre-næse-halslæger, som nærmer sig en alder, hvor det kan forventes, at de vil trække sig tilbage inden for kortere tid. Dette kan medføre en udfordring med hensyn til at sikre, at der også fremover vil være speciallægedækning til borgerne i hele regionen. En nærmere beskrivelse af området kan læses i praksisplanen på speciallægeområdet, som Regionsrådet godkendte i december 2009.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-36-09

20. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende "Regionsrådets målsætning om "en region i balance""

Resume

Fælleslisten har stillet en række spørgsmål vedrørende "Regionsrådets målsætning om "en region i balance"".

Direktionen indstiller,

at administrationens redegørelse tages til orientering.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i henvendelse af den 28. januar 2010 anmodet om at få optaget følgende sag på dagsordenen til mødet i Regionsrådet den 24. februar 2010:

 

"Regionsrådets målsætning om en region i balance

 

  • Hvorledes tolker regionsrådet ovennævnte målsætning?

  • Eksempler på planmæssige initiativer, hvor målsætningen har haft betydning?

  • Hvorledes vil målsætningen have indflydelse på den fremtidige udvikling i regionen?

Målsætningen ses vel i sammenhæng med landsmålsætningen om ligelig udvikling"

 

Indledningsvis bemærkes, at i regional sammenhæng stammer begrebet "en region i balance" fra erhvervsudviklingsstrategien, der er vedtaget af Vækstforum. Den af regionsrådet vedtagne regionale udviklingsplan bygger på to bærende samarbejdsprincipper:

  • Det første princip er, at den regionale udviklingsplan udnytter de styrkepositioner, der er i regionen.

  • Det andet princip er, at den regionale udviklingsplan fokuserer på de forskellige vilkår, der er for udviklingen i de enkelte egne af regionen.

 

Der vedlægges et bilag, der redegør for de opfølgende initiativer og handlinger, der er sket i relation til den regionale udviklingsplan. For så vidt angår den fremtidige udvikling i regionen bestemmes den især af bosætning, erhvervsudvikling og offentlige investeringer.

Det bemærkes, at der i planloven ikke er fastsat en målsætning om ligelig udvikling eller balance. Derimod fastlægger planloven, at den regionale udviklingsplan på grundlag af en helhedsvurdering skal beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-26-07

21. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende læreruddannelsen i regionen

Resume

På baggrund af henvendelse fra Fælleslisten redegøres for regionsrådets adgang til at udtale sig om oprettelse og nedlæggelse af uddannelser og uddannelsessteder.

Direktionen indstiller,

at administrationens redegørelse for regionsrådets adgang til at udtale sig om oprettelse og nedlæggelse af uddannelser og uddannelsessteder tages til orientering.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i henvendelse af 28. januar 2010 anmodet om at få optaget følgende sag på dagsordenen til mødet i Regionsrådet den 24. februar 2010: Hvilken holdning har regionsrådet til den fremtidige fysiske placering af læreruddannelsen i regionen særligt vedrørende den fysiske placering af uddannelsen i Nr. Nissum, Skive og Silkeborg?

 

Regionsrådet skal udtale sig om oprettelse og nedlæggelse af uddannelser og uddannelsessteder. Når det gælder læreruddannelsen er det præciseret i Lovbekendtgørelse nr. 849 af 8. september 2009 (Professionshøjskoleloven), hvor der i § 29 står: "Forinden en professionshøjskoles bestyrelse træffer beslutning om at nedlægge et uddannelsessted, skal den indhente en udtalelse fra regionsrådet".

 

I den aktuelle sag om VIA University College´s overvejelser om den fremtidige lokalisering af uddannelser i campusbyer har Region Midtjylland ikke modtaget en anmodning om en udtalelse, men blot en orientering fra bestyrelsen om, at man havde iværksat en intern høringsfase, og at bestyrelsen ville behandle de eventuelle interne høringssvar på sit møde den 1. februar 2010.

 

VIA University College´s bestyrelse besluttede som bekendt at bevare de eksisterende udbud af læreruddannelsen i både Nr. Nissum og Skive, og derfor bliver regionsrådet ikke involveret i sagen.

 

Det fremgår i øvrigt af den af regionsrådet vedtagne regionale udviklingsplan, at regionsrådet ønsker en decentral uddannelsesstruktur med udbud af uddannelser på alle niveauer i alle dele af regionen, under hensyntagen til såvel faglig som økonomisk bæredygtighed. I den forbindelse har man også i den regionale udviklingsplan anbefalet Undervisningsministeriet at udforme en taxameterstyring, der kan tilgodese den geografiske spredning af uddannelsesudbud. Det gælder ungdomsuddannelserne og ikke mindst de mellemlange videregående uddannelser, som er placeret på professionshøjskolerne.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-0-72-1-09

22. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende læger i almen praksis

Resume

Fælleslisten har anmodet om en redegørelse vedrørende læger i almen praksis, herunder behovet for læger samt den eventuelle geografiske mangelsituation.

Direktionen indstiller,

at administrationens redegørelse vedrørende lægesituationen i almen praksis tages til orientering.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i henvendelse af 28. januar 2010 anmodet om, at få optaget følgende sag på dagsordenen til mødet i Regionsrådet den 24. februar 2010: "Læger i almen praksis. Der ønskes redegjort for, hvorledes regionen forventer udviklingen vil finde sted for læger i almen praksis - behovet for læger samt den eventuelle geografiske mangelsituation". 

 

Administrationens redegørelse vedrørende lægesituationen i almen praksis vedlægges som bilag.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-78-4-08

23. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende regionens økonomi samt besparelser m.v.

Resume

Fælleslisten har i henvendelse af 2. februar 2010 stillet forslag om, at regionsrådet anmoder Danske Regioner om at løse problematikken omkring fordelingen af bloktilskuddet mellem regionerne.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen fra Fælleslisten med forslag om, at regionsrådet anmoder Danske Regioner om at løse problematikken omkring fordelingen af bloktilskuddet mellem regionerne drøftes.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i henvendelse af 2. februar 2010 anmodet om at få optaget følgende punkt på dagsordenen til mødet i regionsrådet den 24. februar 2010: "Regionens økonomi samt besparelser m.v. Efter beregninger foretaget af regionen har Region Midtjylland siden 1996 modtaget et årligt bloktilskud på 800 millioner kroner mindre end regionen er berettiget til. For årene 1996-2010 udgør det mindre modtagne beløb således 4 milliarder kroner! Fælleslisten foreslår, at regionsrådet anmoder Foreningen Danske Regioner om at løse denne problematik fuldt ud, således at Region Midtjylland får fuld kompensation for det manglende tilskud enten i form af en omberegning af statens bloktilskud til regionerne eller i form af at Regeringen/Folketinget kompenserer Region Midtjylland for det manglende bloktilskud."

 

I forbindelse med strukturreformen og regionernes dannelse blev der udarbejdet en særskilt finansieringsmodel for regionerne, som fremgår af Lov om regionernes finansiering. Loven angiver bla. hvordan regionernes andel af det samlede bloktilskud skal beregnes med virkning fra 1. januar 2007 – herunder hvilke socioøkonomiske kriterier der skal indgå i beregningen, og hvordan de skal vægtes. Bloktilskudsmodellen blev lavet således at den matchede udgiftsniveauet for amternes regnskaber for 2003 - men med en særlig overgangsordning for dele af udgiftsbehovet. Overgangsordningen blev korrigeret, da man kendte amternes regnskab for 2005.
 
Bloktilskudsfordelingen og de underliggende socioøkonomiske kriterier er lovstof, hvorfor ændringer heri kræver lovgivningsændringer i Folketinget.

 

På Regionsrådets døgnseminar den 29.-30. januar 2008 blev der præsenteret en analyse af bloktilskudsmodellens betydning for Region Midtjylland. Analysen kan ses på www.rm.dk/om+regionen/økonomi under Økonomisk redegørelse januar 2008 kapitel 5.2. Regionsrådet besluttede på baggrund heraf, at rejse sagen vedrørende regionens økonomiske situation overfor Danske Regioner samt at bede Danske Regioner om at rejse sagen overfor de relevante ministerier. Henvendelsen og dertilhørende notat vedlægges.


På foranledning af Region Midtjyllands henvendelser blev det i økonomiaftalen for 2009 aftalt, at der skulle igangsættes en analyse af de socioøkonomiske udgiftsbehovskriterier, der indgår i beregningen af fordelingen af regionernes bloktilskud på sundhedsområdet.


På den baggrund har Folketingets Finansieringsudvalg udarbejdet en analyse af socioøkonomiske kriterier til fordeling af regionernes bloktilskud på sundhedsområdet som er offentliggjort i august 2009. Analysen af de socioøkonomiske kriterier kan ses på www.ism.dk/Temaer/Komm-region/komm-reg-oeko/Regional-finansiering.
 
Analysen har medført, at der er udarbejdet et forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering, hvori det foreslås at kriteriet vedrørende tabte leveår ændres således at kriterieværdien ændres fra med de nuværende regler at blive opgjort i forhold til regionen med den højeste middellevetid, til med den foreslåede justering at blive opgjort i forhold til den gennemsnitlige middellevetid i hele landet. Denne ændring forventes at tilføre Region Midtjylland ca. 190 mio. kr.


Lovforslaget har i november-december været i høring, og Region Midtjylland har i den anledning udarbejdet et høringssvar som indgik i materialesamlingen til regionsrådets døgnseminar den 18.-19. januar 2010.
 
Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget snarest.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-5-09

24. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende transportudgifter

Resume

Fælleslisten har anmodet om en redegørelse for udviklingen i udgifter til sygetransport m.v. under Hospitalsenheden Vest fra 2006 til 2009 fordelt på:

 

 • Udgifter til ambulancekørsel opdelt på udgifter til akut transport og anden transport.

 • Patientbefordring med henholdsvis ambulancer og taxaer.

 • Refusion af transportudgifter til patienter offentlig transport og egen transport.

 • Transport af personale fordelt på udgifter til taxa og egen transport.

Direktionen indstiller,

at administrationens redegørelse vedrørende udviklingen i udgifter til sygetransport m.v. under Hospitalsenheden Vest tages til orientering.

Sagsfremstilling

Vedrørende ”Udgifter til ambulancekørsel – opdelt på udgifter til akut transport og anden transport”

Det er ikke muligt at opgøre ”udgifter til ambulancekørsel” alene i relation til et enkelt hospital. Frem til 1. december 2009 blev ambulancekørslen og den liggende sygetransport administreret og afregnet efter aftaler for hvert af de gamle amter. I den nedenstående tabel ses en oversigt over udgifterne til henholdsvis ambulancekørsel og liggende sygetransport for det gamle Ringkøbing Amt for perioden 1. kvartal 2007 til 3. kvartal 2009. Der er ikke i Region Midtjyllands afregningssystem oplysninger om udgifterne for 2006 samt 1. kvartal 2007.
 
Tabel 1. Udgifterne til ambulancekørsel og liggende sygetransport i Gl. Ringkøbing Amt for perioden 2007-2009 (t.kr.)

 
Løbende priser
Faste priser (09-P/L)
 
Ambulance-kørsel
Liggende sygetransport
Ambulance-kørsel
Liggende sygetransport
2. kvartal 2007
20.410
459
22.555
508
3. kvartal 2007
21.817
455
23.858
497
4. kvartal 2007
20.410
720
22.320
788
1. kvartal 2008
22.156
622
24.228
680
2. kvartal 2008
21.075
705
22.458
752
3. kvartal 2008
21.119
560
22.221
589
4. kvartal 2008
23.714
500
24.952
526
1. kvartal 2009
23.260
557
24.474
586
2. kvartal 2009
23.632
557
24.030
566
3. kvartal 2009
24.836
557
24.836
557

Der er i den ovenstående tabel indregnet den kvartalsvise a-conto-betaling samt de relevante andele af de kvartalsvise og månedlige reguleringer.
 
Kolonnerne med ”Løbende priser” viser de udgifter, der konkret er afholdt i årets priser.
 
Kolonnerne med ”Faste priser” viser de afholdte udgifter i 2009-P/L, således at effekten af ren prisregulering jf. aftalerne med Falck A/S er renset ud.
 
Vedrørende ”Patientbefordring med henholdsvis ambulancer og taxaer” og ”Transport af personale – fordelt på udgifter taxa og egen transport” 
Den tilgængelige information vedrørende ambulancer fremgår af det ovenstående.
 
I nedenstående tabel ses en oversigt over de samlede udgifter til siddende befordring i relation til Hospitalsenhed Vest.
 
Der findes ikke data fra før 1. februar 2008. Tallene for de to år kan derfor ikke sammenlignes direkte.
 
Tabel 2. Antal befordringer og udgifter til siddende befordring af patienter m.v. for Hospitalsenhed Vest i perioden 1. februar 2008 – 31. december 2009

 
Antal befordringer
Udgift (2009-P/L)
2008 (feb-dec)
49.313
15.612.154
2009 (jan-dec)
64.338
19.014.897

 
Vedrørende 2008 skal det erindres, at der dette år var storkonflikt inden for sundhedsområdet. Da der inden for akutte områder blev opretholdt behandlingsberedskaber, ramte konflikten især de behandlingsområder, hvor aktiviteten kan planlægges. Det er typisk planlagt aktivitet, der befordres af den siddende patienttransport jf. tabel 2.
 
Hospitalet har herudover i begrænset omfang afholdt taxakørsel med personale m.v. Der sker ikke nogen registrering af, hvorvidt der befordres personale. Udgifter til transport af personale antages at udgøre en meget begrænset del af de angivne udgifter i den ovenstående tabel 2. Herudover kan hospitalet befordre personale på egen regning. Hospitalsenhed Vest oplyser, det alene sker i et begrænset omfang, og bogføring sker ikke på særskilte konti, hvorfor det ikke er muligt at opgøre ud fra tilgængelige systemer.
 
Vedrørende ”Refusion af transportudgifter til patienter – offentlig transport og egen transport”
Udbetaling af befordringsgodtgørelse til patienter registreres under den enkelte patients cpr-nummer og ikke under hvilket hospital, den pågældende er behandlet på. Det er således ikke muligt via tilgængelige systemer at lave en opgørelse for patienter, der er behandlet på Hospitalsenhed Vest.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-37-07

25. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende akutmodtagelsen i Vestjylland

Resume

På baggrund af en henvendelse fra Fælleslisten redegøres der for organiseringen af den akutte modtagelse i Vestjylland.

Direktionen indstiller,

at administrationens redegørelse vedrørende organiseringen af den akutte modtagelse i Vestjylland tages til orientering.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i en henvendelse af 2. februar 2010 anmodet om, at der på dagsordenen til mødet i regionsrådet den 24. februar 2010 optages en sag om akutmodtagelsen i Vestjylland. Fælleslistens henvendelse af 2. februar 2010 vedlægges som bilag.

 

Administrationen har udarbejdet en redegørelse om organiseringen af den akutte modtagelse i Vestjylland. Redegørelsen vedlægges som bilag.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen