Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 9. november 2010 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-00-31-09

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Fusion af Netværket vedrørende Domfældte Udviklingshæmmede (NDU) og Vidensteamet med Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Formanden orienterede om, at der på mødet i forretningsudvalget den 7. december 2010 vil blive fremlagt en indstilling om at acceptere et tilbud fra Socialministeren om, at NDU og Vidensteamet fusioneres med Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, og at alle medarbejdere i sekretariaterne for de to netværk fortsætter deres ansættelse i det nye videnscenter.

 

Ændring af stavemåden for Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Formanden orienterede om, at byrådet i Århus har besluttet, at Århus by fra 1. januar 2011 skal staves med dobbelt a frem for bolle å. I forlængelse heraf overvejer Århus Universitetshospital, Århus Sygehus at følge op på byrådets beslutning, således at sygehusets navn fra 1. januar 2011 staves med dobbelt a i stedet for bolle å. Der vil i givet fald blive tale om en gradvis implementering, således at skiftet sker, efterhånden som tryksager og lignende skiftes ud.

 

Svar fra Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder

Formanden omdelte svar fra Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder på det brev, som formanden sendte til ministeren den 11. oktober 2010 om regionernes bloktilskud.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-18-10

2. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser

Resume

Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til almene ungdoms- og voksenuddannelser. Region Midtjylland har ved ansøgningsrunden pr. 15. september 2010 modtaget 25 ansøgninger om tilskud. 15 projekter indstilles bevilget det ansøgte beløb, mens 1 projekt indstilles til afslag. 9 projekter er trukket med henblik på en grundigere bearbejdning.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, udviklingstilskud til uddannelsesaktiviteter, bevilges 876.000 kr. i 2010, 7,481 mio. kr. i 2011, 5,093 mio. kr. i 2012, 3,297 mio. kr. i 2013 og 844.000 kr. i 2014, der fordeles til ansøgerne som anført i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan i henhold til Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser m.v. yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud, herunder anlægstilskud, til udbydere af almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser. Udviklingstilskud kan gives til bl.a. efteruddannelse, information, udvikling af fag, valgfag og mere specialiserede studieretninger samt til udvikling af en institution i et landdistrikt eller yderområde. Afgrænsningen af de formål, som regionsrådet kan give tilskud til, er forholdsvis åben af hensyn til den regionale politiske prioritering af, hvordan målene i den regionale udviklingsplan bedst fremmes.

 

Ved ansøgningsrunden med frist 15. september 2010 havde Region Midtjylland modtaget 25 ansøgninger om tilskud til udviklingsprojekter. 15 projekter indstilles bevilget det ansøgte beløb, mens 1 projekt indstilles til afslag. 9 projekter er trukket tilbage med henblik på en grundigere bearbejdning.

 

Ansøgningerne i denne runde drejer sig om naturvidenskab, internationalisering, fastholdelse, nye aspekter i henhold til pædagogisk metode og fag, brobygning og nye uddannelsestilbud. Aarhus Universitet indgår i tre af projekterne, og en forsker fra RUC er tilknyttet et af projekterne. I vurderingen af projektansøgningerne indgår forskellige politiske prioriteringer, strategier og kriterier: Partnerskabsaftalen, der er indgået mellem Vækstforum og Regeringen, den regionale udviklingsplan samt den af regionsrådet vedtagne uddannelsespolitik, jf. vedlagte notat af 19. oktober 2010, hvor ansøgningerne er nærmere beskrevet. De enkelte ansøgninger kan ses på Region Midtjyllands hjemmeside på adressen http://www.rm.dk/via52290.html

 

 

Projekter, der indstilles bevilget det ansøgte beløb

2. "ASA: Applied Science Academy - et delprojekt i det skandinaviske udviklingsprojekt SMIL(E) under KASK programmet"

Silkeborg Tekniske Skole i samarbejde med Rønde Gymnasium, Bjerringbro Gymnasium, Silkeborg Tekniske Gymnasium og Naturvidenskabernes Hus.

Samlet budget 3.448.295 kr., heraf medfinansiering 2.039.014 kr. Der ansøges om 334.172 kr. i 2011, 510.625 kr. i 2012 og 564.484 kr. i 2013, i alt 1.409.281 kr., hvilket indstilles bevilget.

 

Bevillingen gøres betinget af, at projektet bevilges de midler, der søges gennem KASK (EU’s Kattegat-Skagerrak program), svarende til 1.727.501 kr.

 

5. "Opgaver og portefolio i Elevplaner"

VIA Erhvervsuddannelser.

Samlet budget 326.000 kr., heraf medfinansiering 64.000 kr. Der ansøges om 262.000 kr. i 2011, hvilket indstilles bevilget.

 

6. "IntrFace Ph.d."

Horsens Gymnasium i samarbejde med Danmarks Industrimuseum og Aarhus Universitet.

Samlet budget 2.190.000 kr., heraf medfinansiering 1.250.000 kr. Der ansøges om 100.000 kr. i 2010, 100.000 kr. i 2011 og 120.000 kr. i 2012, i alt 320.000 kr., hvilket indstilles bevilget. Det bemærkes, at der til projektet ligeledes indstilles bevilget 320.000 kr. af Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler, jf. en anden sag på dagsordenen.

 

9. "Fastholdelse af elever i HHX- og HTX-uddannelsen"

Tradium, Randers.

Samlet budget 889.000 kr., heraf medfinansiering 186.000 kr. Der ansøges om 123.000 kr. i 2011, 438.000 kr. i 2012 og 142.000 kr. i 2013, i alt 703.000 kr., hvilket indstilles bevilget.

 

10. "Eleven som global verdensborger"

Bjerringbro Gymnasium i samarbejde med Tørring Gymnasium, Antropologi og Etnografi på Aarhus Universitet og Moesgård Museum

Samlet budget 841.000 kr., heraf medfinansiering 236.000 kr. Der ansøges om 232.000 kr. i 2011, 174.000 kr. i 2012, 159.000 kr. i 2013 og 40.000 kr. i 2014., i alt 605.000 kr., hvilket indstilles bevilget.

 

11. "Globale Partnerskaber"

Grenaa Gymnasium i samarbejde med Langkær Gymnasium & HF, Århus Tech, Ikast-Brande Gymnasium, Globale Gymnasier, Mellemfolkeligt Samvirke og Operation Dagsværk.

Samlet budget 1.857.000 kr., heraf medfinansiering 570.000 kr. Der ansøges om 463.000 kr. i 2010, 538.000 kr. i 2011 og 326.000 kr. i 2012, i alt 1.327.000 kr., hvilket indstilles bevilget.

 

13. "Psykisk sårbare unge"

Randers Social- og Sundhedsskole i samarbejde med Randers Produktions Højskole, Produktionsskolen Mimers Brønd, Tradium, Randers HF & VUC, Randers Statsskole, Paderup Gymnasium, UU Randers, Jobcenter Randers og Regionspsykiatrien Randers.

Samlet budget 22.328.370 kr., heraf medfinansiering 20.656.770 kr. hvoraf 100.000 kr. finansieres af Randers Kommune, mens de resterende 20.556.770 kr. er taxameterfinansiering. Der ansøges om 1.671.600 kr. i 2011, hvilket indstilles bevilget. Der ansøges om midler til et forprojekt, dvs. en undersøgelses- og klarlægningsfase. Det videre projekt søges finansieret af EU midler.

 

15. "Gone Fishing"

Fiskeriskolen EUC Nordvest i samarbejde med NCE Vest, Danmarks Tekniske Universitet Aqua og Acruxsoft.

Samlet budget 800.000 kr., heraf medfinansiering 521.000 kr. Der ansøges om 279.000 kr. i 2011, hvilket indstilles bevilget.

 

16. "Leadership nu også i ungdomsuddannelserne"

Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium i samarbejde med AU-HIH.

Samlet budget 6.052.000 kr., heraf medfinansiering 2.773.000 kr. Der ansøges om 150.000 kr. i 2010, 1.583.000 kr. i 2011, 1.017.000 kr. i 2012 og 529.000 kr. i 2013, i alt 3.279.000 kr., hvilket indstilles bevilget.

 

Bevillingen gøres betinget af, at alle samarbejdsaftaler er på plads inden 1. marts 2011.

 

17. "Chanceulighed - nej tak. Flere muligheder for uddannelse hos børn og unge i Horsens"

Horsens Gymnasium i samarbejde med VIA Erhvervsuddannelser, VIA htx, Horsens Kommune, Bankagerskolen og NCE.

Samlet budget 4.569.900 kr., heraf medfinansiering 1.352.450 kr. Der ansøges om 29.300 kr. i 2010, 840.400 kr. i 2011, 815.150 kr. i 2012, 828.300 kr. i 2013 og 704.300 kr. i 2014, i alt 3.217.450 kr., hvilket indstilles bevilget.

 

18. "Innovative elever - innovative medarbejdere"

Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg.

Samlet budget 869.000 kr., heraf medfinansiering 248.000 kr. Der ansøges om 114.000 kr. i 2011, 394.000 kr. i 2012 og 113.000 kr. i 2013, i alt 621.000 kr., hvilket indstilles bevilget.

 

21. "Agro Student"

Asmildkloster Landbrugsskole i samarbejde med Viborg Gymnasium & HF.

Samlet budget 435.000 kr., heraf medfinansiering 120.000 kr. Der ansøges om 95.000 kr. i 2011, 70.000 kr. i 2012, 50.000 kr. i 2013 og 100.000 kr. i 2014, i alt 315.000 kr., hvilket indstilles bevilget.

 

22. "KreaTek: Naturvidenskabelig viden i spil i teknologifaget med Den Kreative Platform"

Tradium i samarbejde med Gymnasiet HTX i Skjern og Naturvidenskabernes Hus.

Samlet budget 748.000 kr., heraf medfinansiering 454.000 kr. Der ansøges om 100.000 kr. i 2010, 100.000 kr. i 2011 og 94.000 kr. i 2012, i alt 294.000 kr., hvilket indstilles bevilget.

 

24. "Uddannelsesmobilitet via netværk"

Holstebro Gymnasium i samarbejde med Holstebro Tekniske Gymnasium, Horsens Gymnasium, Horsens Tekniske Gymnasium, Teknisk Gymnasium Århus Midtby, Langkær Gymnasium, Vestjysk Gymnasium Tarm, Skjern Tekniske Gymnasium, Grenaa Gymnasium, Grenaa Htx og Aarhus Universitet.

Samlet budget 6.667.000 kr., heraf medfinansiering 3.897.000 kr. Der ansøges om 34.000 kr. i 2010, 910.000 kr. i 2011, 915.000 kr. i 2012 og 911.000 kr. i 2013, i alt 2.770.000 kr., hvilket indstilles bevilget.

 

25. "GTSLAB"

Viden Djurs - Teknisk Gymnasium Grenaa.

Samlet budget 727.000 kr., heraf medfinansiering 297.200 kr. Der ansøges om 299.000 kr. i 2011 og 219.000 kr. i 2012, i alt 518.000 kr., hvilket indstilles bevilget.

 

Projekter, der indstilles til afslag

12. "Iværksætteri og entreprenørskab"

Ikast-Brande Gymnasium og HF i samarbejde med Ikast-Brande Kommune.

Samlet budget 264.000 kr., heraf medfinansiering 40.000 kr. Der ansøges om 92.000 kr. i 2010 og 132.000 kr. i 2011, i alt 224.000 kr., hvilket ikke indstilles bevilget.

 

Ansøgninger, der er trukket tilbage

Ansøgning nr. 1, 3, 4, 7, 8, 14, 19, 20 og 23 er trukket tilbage. Nogle med henblik på en grundigere bearbejdning inden næste ansøgningsrunde.

 

Økonomi

Hvis indstillingerne tiltrædes, vil der være følgende forbrug af Region Midtjyllands midler til udviklingstilskud til almene ungdoms- og voksenuddannelser: 

 

Tabel 1: Udviklingstilskud til uddannelser. Bevillinger 2007 - 2014

(1.000 kr.)
Tilskud
2007/08
Tilskud
2009
Tilskud
2010
Tilskud
2011
Tilskud
2012
Tilskud
2013
Tilskud
2014
 
Tilskud i alt
2007-14
Rammebevilling
31.068
18.883
18.875
18.300
17.700
17.700
17.700
 
140.226
1. maj 2007
10.582
2.650
210
0
0
0
0
 
13.442
1. september 2007
12.089
2.102
251
0
0
0
0
 
14.442
1. januar 2008
4.441
3.242
1.792
0
0
0
0
 
9.475
1. maj 2008
3.197
2.955
1.914
276
0
0
0
 
8.342
1. oktober 2008
359
3.131
4.384
3.285
200
0
0
 
11.359
1. marts 2009
0
3.136
3.797
2.296
388
0
0
 
9.617
1. oktober 2009
0
1.267
3.680
3.239
1.982
0
0
 
10.168
16. juni 2010
0
0
823
50
0
0
0
 
873
15. september 2010
0
0
876
7.481
5.093
3.297
844
 
17.591
Adm. pulje
400
400
400
400
400
400
400
 
2.800
I alt
31.068
18.883
18.127
17.027
8.063
3.697
1.244
 
98.109
Ikke-disponeret
0
0
748
1.273
9.637
14.003
16.456
 
42.117
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt. 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-17-10

3. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter (kulturpuljen)

Resume

Regionsrådet yder tilskud til kulturelle aktiviteter. Til ansøgningsfristen 1. september 2010 var der indkommet 50 ansøgninger om tilskud. Ansøgningerne opdeles i tre kategorier, hvor prioritet 1 klart falder inden for Region Midtjyllands kulturpolitik, prioritet 2 i et vist omfang falder inden for retningslinjerne, mens prioritet 3 vurderes at falde uden for kulturpolitikkens retningslinjer. 11 ansøgninger, på i alt 1,6 mio. kr., vurderes at være i prioritet 1. 38 ansøgninger vurderes at være i prioritet 3, mens ingen ansøgninger vurderes at være i prioritet 2.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til kulturelle aktiviteter, kulturpuljen, bevilges i alt 1.646.300 kr. til de i sagsfremstillingen beskrevne ansøgninger med prioritet 1: Ansøgning nr. 88 (52.000 kr.), nr. 101 (70.000 kr.), nr.106 (59.300 kr.), nr. 108 (122.000 kr.), nr. 110 (100.000 kr.), nr. 115 (270.000 kr.), nr. 119 (300.000 kr.), nr. 121 (200.000 kr.), nr. 126 (200.000 kr.) , nr. 128 (100.000 kr.), og nr. 131 (173.000 kr.) og

 

at der meddeles afslag til de i sagsfremstillingen beskrevne ansøgninger med prioritet 3: Nr. 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137.

Sagsfremstilling

I Region Midtjyllands kulturpolitik er regionsrådets midler til kulturelle aktiviteter delt i to: "Kulturudviklingsmidlerne" og "Kulturpuljen". Kulturudviklingsmidlerne anvendes til strategiske indsatser på kulturområdet, og kulturpuljen er afsat til ansøgninger. Den strategiske del anvendes i forhold til særlige indsatsområder. Regionen kan selv tage initiativ til satsninger, ligesom projekter og aktiviteter kan sættes i værk i form af udbud til en bred kreds af aktører. På mødet i regionsrådet den 21. april 2010 blev der redegjort for de gældende retningslinjer for anvendelse af kulturudviklingsmidlerne (sag nr. 6). Regionsrådet vil på et senere møde få forelagt et oplæg om revision af kulturpolitikken.

 

I henhold til kulturpolitikken afsættes 75 % af kulturbudgettet til kulturudviklingsmidlerne, mens de resterende 25 % anvendes til kulturpuljen. For kulturpuljen gælder følgende retningslinjer for tilskud fra puljen:

 

 • Projekter, der bidrager til at synliggøre særlige regionale ressourcer og styrkepositioner

 • Projekter, der medvirker til at fremme kendskabet til regionens natur- og kulturarv

 • Projekter, der bidrager til at synliggøre regionens kulturliv nationalt og internationalt

 • Projekter, der styrker internationalt samarbejde

 • Projekter, der styrker talentudvikling i regionen 

 
Kulturpuljen har to ansøgningsfrister: 1. marts og 1. september, og der var til ansøgningsfristen 1. september 2010 indkommet 50 ansøgninger. Én ansøgning er siden trukket tilbage. Der vedlægges et notat med beskrivelse af de 50 ansøgninger. De enkelte ansøgninger kan rekvireres i administrationen.

 

Ansøgningerne deles i tre kategorier: 1. prioritet er ansøgninger, der klart falder inden for Region Midtjyllands kulturpolitik. 2. prioritet er ansøgninger, som i et vist omfang falder inden for Region Midtjyllands kulturpolitik, men hvor det er vanskeligt for administrationen at prioritere inden for gruppen. 3. prioritet er ansøgninger, der falder uden for kulturpuljens retningslinjer.

 
De 50 ansøgninger er på i alt 8.441.354 kr. Der er 1 mio. kr. til rådighed ved ansøgningsfristen 1. september 2010. Derudover er der tilbagebetalt/tilbageholdt i alt 765.000 kr. fra fem projekter:

 

 • Alletiders musik v/Den Jyske Sinfonietta. Projektet kunne ikke fuldføres på grund af sygdom. Der er tilbagebetalt 205.000 kr.

 • Sculpturestreet v/Holmslands Klits Turistforening. Projektet kunne ikke gennemføres på grund af manglende medfinansiering. Der er tilbagebetalt 200.000 kr.

 • 8210 Rapcenter v/Det Boligsociale Fællessekretariat. Projektet kunne ikke gennemføres på grund af manglende medfinansiering. Bevillingen på 50.000 kr. er ikke udbetalt.

 • Global Artwork & Global Art Network. Projektet kunne ikke gennemføres på grund af manglende medfinansiering. Bevillingen på 210.000 kr. er ikke udbetalt.

 • "Rundt i Reservatet" v/Foreningen ET4U. Projektet kunne ikke gennemføres på grund af manglende medfinansiering. Bevillingen på 100.000 kr. er ikke udbetalt.

 

Administrationen vurderer, at 11 ansøgninger til et samlet tilskudsbeløb på 1.646.300 kr. falder i prioritet 1. Ingen ansøgninger falder i prioritet 2, mens 38 ansøgninger vurderes at falde i prioritet 3, som ikke opfylder vilkårene for tilskud.

 

Såfremt indstillingerne følges og de tilbagebetalte/tilbageholdte midler anvendes til kulturpuljen, resterer der 118.700 kr., der overføres til kulturpuljen i 2011.

 

Tabel 1: Indstillede bevillinger fra kulturpuljen, september 2010:

Ansøgning nr.
Ansøger
Titel
Ansøgt beløb
kr.
Prioritet
Indstillet beløb
kr.
Kategori
88
Teater 83
Bedstefar spiller teater - i landsbyerne
52.000
1
52.000
Teater
101
Solveig Matthiesen
Narrativ billeddialog Danmark/Cuba
70.000
1
70.000
Kunst/international
106
Alive Underground
Club Break-Out
59.300
1
59.300
Musik
108
AU - Inst. For Historie og Områdestudier
Magtens Segl - Aarhus 1458
122.000
1
122.000
Museer
110
SPOR Festivalen
SPOR 2011
100.000
1
100.000
Musik
115
Styringsgruppen for REMUS
REMUS - Region Midtjyllands UngdomsSymfoniorkester
470.000
1
270.000
Musik
119
Odin Teatret
Kærlighedshistorier
300.000
1
300.000
Teater
121
Silkeborg Dukketeaterfestival
Art in Animationtheatre
200.000
1
200.000
Teater
126
Kulturring Østjylland
LYS - Digital Kunst i Østjylland
200.000
1
200.000
Kunst
128
Secret Hotel
Nordic lab
100.000
1
100.000
Teater
131
Team Teatret
Mærkelig kunst
173.000
1
173.000
Teater
89
Jesper Vidkjær Rasmussen
TONNY
10.000
3
0
Film
90
AOF-koret Horsens
Gaudete: Juleberetning
25.000
3
0
Musik
92
Kunstmomentum.dk
Kunstner Katja på skulp-tour
50.000
3
0
Teater
93
Firstmover
Iværksætter Kulturfestival 2011
62.500
3
0
Andet
94
KulturRiget
Historien Bag Tæppet
100.000
3
0
Musik
95
Foreningen Musical Syd
Musical Syd
150.000
3
0
Musik
96
Redaktør Max Bendixen
VERDENSDAMEN
100.000
3
0
Kunst
97
”Korsang på Djursland”
KORSANG PÅ DJURSLAND
30.000
3
0
Musik
98
Auto Galleriet
Auto Galleriet
600.000
3
0
Andet
99
De Fem Halder
De Fem Halder
200.000
3
0
Museer
100
Horsens Astronomiske Forening
Planetsti Horsens
140.000
3
0
Andet
102
Lydenskab
Stævnesat
150.000
3
0
Teater
103
Ars Moriendi
Einsturz
855.000
3
0
Musik
104
Royal Metal
Grand Prix 2010
15.000
3
0
Musik
105
Historisk Forening
Temadage på "Dr. Margrethe den I.s Arkiv"
475.000
3
0
Museer
107
Wayne Siegel
Pandoras Gave
100.000
3
0
Musik
109
Jesper Rølund & Giles Hodge Gilbert
Deplacement
61.250
3
0
Kunst
111
Teatret Apropos
FUCK!
85.000
3
0
Teater
112
Kulturring Østjylland
Herregårdskultur i Østjylland
50.000
3
0
Blandet
113
Archauz
Dans i øjenhøjde
95.000
3
0
Dans
114
Mariehøj Kirke
Korworkshop og koncert med Kings Singers i Silkeborg
50.000
3
0
Musik
116
Endelave Idrætsforening
Summer Holiday på Endelave - ud i naturen, væk fra plastik og candyfloss
50.000
3
0
Andet
117
Castor Visions
EU Humorfestival
250.000
3
0
Andet
118
Ahrenkiel & Brynjolf
Projekt YURT - nomade telte
300.000
3
0
Andet
120
Boomboksen
Boomboksen - Kultur som udviklingsvej
167.150
3
0
Musik
122
Folkemusikkens Fælles Sekretariat
Nye Rødder
100.000
3
0
Musik
123
Aarhus Vocal Festival Forening
Aarhus Vocal Festival
100.000
3
0
Musik
124
Danseværket
KedjaÅrhus
200.000
3
0
Dans
125
Holstebro Kunstmuseum
Det Digitale Undrekammer
95.000
3
0
Museer
127
Tulipan Teatret
Emma i frugthaven
74.332
3
0
Teater
129
Musikskolen Hedensted
De tre norner
28.000
3
0
Musik
130
Skive Kommune
Udvikling af et kultursamarbejde i området omkring Spøttrup Middelalderborg
300.000
3
0
Museer
132
Ensemble MidtVest
Star Wars - Krig og Stjernetegn
26.362
3
0
Musik
133
HIMHERANDIT Productions
Hidden Roots
207.460
3
0
Kunst
134
Kjeld Slot
Den Danske Have
40.000
3
0
Andet
135
Filomusi Productions
You,me and the rest of os
150.000
3
0
Dans
136
Canta Gente Boa
Canta Gente Boa
753.000
3
0
Andet
137
Hjejlekomitéen
Hjejlen 150 år
250.000
3
0
Andet
91
Brabrand Boligforening
(Trukket tilbage)
Gellerup Museum
100.000
4
0
Museer
 
I alt
 
8.441.354
 
1.646.300
 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at der af Region Midtjyllands midler til kulturelle aktiviteter, kulturpuljen, bevilges i alt 1.646.300 kr. til de i sagsfremstillingen beskrevne ansøgninger med prioritet 1: Ansøgning nr. 88 (52.000 kr.), nr. 101 (70.000 kr.), nr.106 (59.300 kr.), nr. 108 (122.000 kr.), nr. 110 (100.000 kr.), nr. 115 (270.000 kr.), nr. 119 (300.000 kr.), nr. 121 (200.000 kr.), nr. 126 (200.000 kr.) , nr. 128 (100.000 kr.), og nr. 131 (173.000 kr.),

 

at der meddeles afslag til de i sagsfremstillingen beskrevne ansøgninger med prioritet 3: Nr. 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, og

 

at det rådgivende udvalg vedr. regional udvikling anmodes om at genvurdere ansøgning nr. 96 og 113.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-30-10

4. Ansøgning om tilskud til udvikling af fortælle- og skriveværksteder for børn og unge

Resume

Som led i den strategiske kulturindsats på børneområdet planlægges det at iværksætte et treårigt forsøgsprojekt – ”Historier i Spil” – med henblik på at udvikle et koncept for fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland. Som en forløber er der planlagt et ”modningsprojekt” med deltagelse af fire kommuner. Formålet med modningsprojektet er at udvikle det endelige treårige projekt. Region Midtjyllands bidrag til modningsprojektet vil være 130.000 kr.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til kulturelle aktiviteter, kulturudviklingsmidlerne, bevilges 130.000 kr. til Den Kreative Skole, Silkeborg, til udvikling af et koncept for fortælle- og skriveværksteder for børn og unge.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler anvendes til strategiske indsatser på kulturområdet. Regionen kan selv tage initiativ til satsninger, ligesom projekter og aktiviteter kan sættes i værk i form af udbud til en bred kreds af aktører. Som led i den strategiske kulturindsats på børneområdet planlægges der iværksat et treårigt forsøgsprojekt – ”Historier i Spil” – med henblik på at udvikle et koncept for fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland.

 

Visionen for "Historier i Spil" er at

 

 • Styrke og løfte de 12 – 18-årige børn og unges sproglige udvikling, sociale kompetencer og almene dannelse ved at imødekomme fortælle- og skriveglade børn og unges behov for at dyrke deres interesse i fritiden og i et fællesskab med ligesindede (NB: nærværende modningsprojekt tager kun sigte på aldersgruppen 12 - 15 år)

 • Give de særlige forfattertalenter udviklingsmuligheder der svarer til deres evner

 • Udvikle børn og unges egen mundtlige fortælling herunder med særlig fokus på tosprogede

 • Styrke interessen for den mundtlige fortælling som pædagogisk redskab hos lærere, børne- og skolebibliotekarer

 • Styrke folkeligt og kreativt fællesskab i Region Midtjylland

 • Indsamle og gøre viden tilgængelig

 

Det er målet at skabe et tilbud til børn og unge, der har lyst til at fortælle og skrive historier og at give dem et fællesskab, hvor de kan dele deres interesse med andre. Det er desuden målet på sigt at etablere fortælle- og skriveværksteder i så mange af kommunerne i Region Midtjylland som muligt.

 

For at kunne skabe et solidt grundlag for udvikling af projektet, gennemføres et modningsprojekt i fire kommuner: Holstebro, Århus, Viborg og Silkeborg.

Formålet med modningsprojektet, der søges om tilskud til, er at

 

 • Præcisere, hvad det kræver at være med som partner i projektet

 • Etablere partnerskaber og skabe netværk i Region Midtjylland

 • Afprøve og udvikle metoder og koncept, samt opbygge viden

 • Udvikle projektet med henblik på beskrivelse af delmål, model, handleplan og organisering for et 3-årigt projekt for hele målgruppen med udbredelse i hele Region Midtjylland

 • Finde en strategi for finansiering på lang sigt: kommunal støtte, statslige puljer, private fonde og sponsorer

 

Det er planen, at modningsprojektets arbejde med fortælle- og skriveværkstederne baseres på lokale forhold, forfattere og ressourcer, hvilket giver en mangfoldighed af arbejdsformer og erfaringer med undervisning i historiefortælling og -skrivning for børn og unge mennesker.

 

Målgruppen for modningsprojektet er børn og unge i alderen 12-15 år. Det er planlagt til at skulle finde sted i perioden december 2010 til juni 2011.

 

Modningsprojektet vil bestå af

 

 • Et seminar med deltagelse af så mange regionale samarbejdspartnere som muligt,

 • Motiverende fortælle- og skriveværksteder med professionelle forfattere forskellige steder i regionen

 • En regional vintercamp for 12-15-årige

 • At indhøste erfaringer til at udvikle konceptet "Historier i Spil"

 

Modningsprojektet har et samlet budget på 160.000 kr. Finansieringen er planlagt at skulle tilvejebringes via bidrag fra kommunerne på 18.000 kr., elevbetaling på 12.000 kr. samt et tilskud fra Region Midtjylland på 130.000 kr. Tovholder og økonomisk ansvarlig er Den Kreative Skole, Silkeborg.

 

Nedenstående oversigt viser forbruget af kulturudviklingsmidler i 2010 samt indstillinger til nærværende møde.

 

Tabel 1: Strategiske kulturudviklingsmidler 2010 

Budget 2010
 
6.000.000
Overført fra 2009
 
2.406.296 
Til forbrug i 2010
 
8.406.296
Bevilget 2010
 
3.860.000
Indstillet til nærværende møde:
 
 
Historier i Spil
130.000
 
Børneteaterfestival i Randers
350.000
 
Kulturhistoriske museer
107.000
- 587.000
Resterende til bevilling i 2010
 
3.959.296

 

En oversigt over anvendelsen af de strategiske kulturudviklingsmidler vedlægges som bilag.  

 

Administrationen vurderer, at modningsprojektet vil skabe en god basis for det videre arbejde med at udvikle fortælle- og skriveværksteder for børn og unge med henblik på en mere permanent ordning. I forbindelse med modningsprojektet vil der desuden kunne udarbejdes oplæg om finansieringen på mere permanent basis.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-32-10

5. Ansøgning om tilskud til Børneteaterfestival 2011

Resume

Randers Kommune ansøger om tilskud til et formidlingsprojekt i anledning af Børneteaterfestivalen 2011. Formidlingsprojektet vil blive udformet som et portræt af kommunens børn. Børn og unge skal via såkaldte teatersamtaler inddrages aktivt i formidlingsprojektet, der desuden knytter an til et af de udviklingsprojekter, der arbejdes med inden for scenekunstnetværket i Region Midtjylland. Der søges om 350.000 kr.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til kulturelle aktiviteter, kulturudviklingsmidlerne, bevilges 350.000 kr. til Randers Kommune til formidling af Børneteaterfestivalen i Randers 2011.

Sagsfremstilling

Randers Kommune er vært ved den årlige børneteaterfestival, der næste gang afvikles i april 2011. Festivalen henvender sig til teaterarrangører i hele landet – det vil primært sige skoler og andre institutioner for børn og unge. Derudover er festivalen et tilbud til et bredt publikum af børn og voksne, både fra Randers Kommune og andre kommuner i området.

 

Randers Kommune ansøger på denne baggrund om tilskud til et formidlingsprojekt i anledning af Børnefestivalen 2011. Formidlingsprojektet består af følgende elementer:

 

Formidling og PR:

 

 • Internet og mobiltelefoner (blogs, facebook mv. samt konkurrencer)

 • Projektioner i det offentlige rum

 • Festivalaviser

 

Publikumsudvikling: Teatersamtaler

 

 • Gennemførelse af samtalesessioner med børn og unge

 • Workshops for lærere og teateranmeldere om brugen af børnenes ”stemmer” i relation til anmeldelser og formidling.

 

Formidling og PR

Børnene og de unge er det centrale element i Randers Kommunes formidlingskoncept for festivalen. Formidlingsindsatsen bygger på en tilgang, hvor der fokuseres på målgruppen i højere grad end på selve teaterfestivaltilbuddet. Projektet skal afspejle, at målgruppen ”børn” består af en mangfoldighed af mennesker og ikke en homogen gruppe. Det er det enkelte barns stemme og det enkelte barns ansigt, der er i fokus. I denne børnekulturelle sammenhæng er det det enkelte barns oplevelse af scenekunst, der skal formidles.

 

Konkret arbejdes der med portrætter af børnene og de unge. Det sker både bogstaveligt i form af fotografier og i overført betydning i form af udsagn og meninger om de teaterforestillinger, børnene og de unge oplever.

 

Det er planen, at alle børn og unge (ca. 14.000) i kommunen skal fotograferes. Fotografierne vil dels kunne findes på nettet via festivalportalen, dels vil de blive projiceret på centrale og karakteristiske bygninger, pladser, fortove og lign i det offentlige rum. Børnene udsagn og meninger vil kunne findes via festivalportalen, hvor der desuden vil være blogs, konkurrencer med afsæt i portrætterne, facebooklinks etc.

 

Derudover udgives en specialavis og en række dagbladstillæg, der løbende formidler den børne-unge synsvinkel, der går igen i de øvrige aktiviteter. Her bringes både anmeldelser med afsæt i teatersamtale-metoden og anmeldelser af mere traditionel karakter. I forbindelse med produktion af anmeldelser laver professionelle teateranmeldere læringsforløb med lærere ligesom en gruppe af skoleklasser vil fungere som børneredaktion i aviserne. Aviserne giver dermed flere perspektiver på teateroplevelserne.

 

Publikumsudvikling

Et centralt element i formidlingen af børneteaterfestivalen er de såkaldte teatersamtaler. Teatersamtaler for børn er en forskningsbaseret, kvalitativ tilgang til børns oplevelse af teaterforestillinger. Samtalerne har det dobbelte mål at få børn til aktivt at forholde sig til teateroplevelser og at dokumentere og videreformidle dette (det være sig i forhold til andre børn, i forhold til lærere, teaterfolk osv.).

 

Med teatersamtaler for børn arbejder man med en anerkendende tilgang til børnenes egen oplevelse af forestillingerne og af deres evne til at give udtryk herfor, ikke primært gennem traditionelle, strukturerede samtaler, men i lige så høj grad gennem tegning og fortælling, visuelle kortlægninger, erindringsprocesser og barn-til-barn dialog.

 

Forløbene vil blive designet og tilrettelagt således, at der forud for festivalen udvikles et færdigt koncept for teatersamtaler, der under selve festivalen vil blive anvendt i forhold til et større antal børn og unge. Konceptudviklingen sker via workshops og kurser med børnenes lærere og i samarbejde med den forsker, der er knyttet til Scenekunstnetværket i Midtjylland. Konceptet vil således indgå i netværkets samlede strategi for publikumsudvikling i regionen.

 

De samlede udgifter til børneteaterfestivalen er budgetteret til 5.350.000 kr. Heraf anvendes 1.160.000 kr. til formidling, kommunikation og PR. Øvrige udgifter er til honorarer, lokaler, logistik mv. Randers Kommune bidrager med 1.400.000 kr. Kulturministeriet med 2.000.000 kr. (teaterrefusionsordningen) og Randers Egnsteater med 500.000 kr. Sponsorbidrag er budgetteret til 915.000 kr. Region Midtjylland ansøges om 350.000 kr. Budgettet for børneteaterfestivalen vedlægges som bilag.

 

Administrationen vurderer, at med det fokus, der er lagt på brugerne – både via den direkte inddragelse gennem samtaler og via eksponeringen af børnenes og de unges synsvinkel - vil erfaringerne fra børnekulturfestivalen kunne indgå i det udviklingsarbejde, der er i gang i det midtjyske scenekunstnetværk. På denne baggrund har administrationen vurderet, at projektet kan behandles som et selvstændigt og afsluttet scenekunstprojekt med finansiering fra kulturudviklingsmidlerne.

 

Det er administrationens vurdering, at den landsdækkende årligt tilbagevendende børnefestival er en væsentlig begivenhed, der kan støttes, når den finder sted i regionen. Administrationen vurderer endvidere, at de konkrete formidlingstiltag omkring festivalen i Randers er nyskabende og interessante i forhold til udviklingen af publikumsarbejdet i Midtjylland generelt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-20-10

6. Ansøgning om medfinansiering af projekt "Kulturhistoriske museer som informelt læringsmiljø"

Resume

Danmarks Industrimuseum og Aarhus Universitet ansøger om tilskud til medfinansiering af et Ph.d.-projekt med titlen: ”Kulturhistoriske museer som et informelt læringsmiljø – behov for nytænkning af museernes formidlingspraksis i forhold til gymnasieskolen”. Projektet er knyttet til Interface, der er et samarbejdsprojekt mellem museer og gymnasiale uddannelsessteder i Region Midtjylland. Der søges om i alt 600.000 kr. til forskningsprojektet og 40.000 kr. til formidling af projektet. Tilskud vil kunne bevilges af uddannelsespuljen og kulturudviklingsmidlerne med 320.000 kr. fra hver over en treårig periode.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til kulturelle aktiviteter, kulturudviklingsmidlerne, bevilges 320.000 kr. til Danmarks Industrimuseum til projekt "Kulturhistoriske museer som informelt læringsmiljø," idet det forudsættes, at 40.000 kr. anvendes til formidlingsaktiviteter over for museer og gymnasier i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Danmarks Industrimuseum og Aarhus Universitet ansøger om tilskud til medfinansiering af et Ph.d.-projekt med titlen: ”Kulturhistoriske museer som et informelt læringsmiljø – behov for nytænkning af museernes formidlingspraksis i forhold til gymnasieskolen”. Det bemærkes, at der til projektet ligeledes indstilles bevilget 320.000 kr. af Region Midtjyllands midler til udviklingstilskud til uddannelser, jf. en anden sag på dagsordenen.


Projektet er knyttet til Interface, der er et treårigt udviklingsprojekt (2008-11) med deltagelse af i alt 30 museer og 30 gymnasiale uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Formålet med Interface er at give elever på de gymnasiale ungdomsuddannelser viden om og indsigt i museumsinstitutionen som viden- og læringsressource. Museer og gymnasier er organiseret to og to i i alt 30 partnerskaber. Her samarbejder lærere og museumsformidlere om at gennemføre undervisningsforløb, hvor museet inddrages som læringsressource på lige fod med bl.a. gymnasiet, biblioteket og internettet.
 
Interface er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Industrimuseum og Horsens Gymnasium, der er den oprindelige initiativtager til projektet. Interface er finansieret via tilskud fra Kulturarvstyrelsen og Region Midtjylland.


Der er af regionens uddannelsespulje bevilget i alt 2,117 mio. kr. til Interface og 225.000 kr. fra kulturpuljen.
 
Nærværende Ph.d projekt skal sikre en forskningsbaseret kvalificering og fundering af Interface-projektet og skal især belyse to centrale problemstillinger:
 
(1) Kulturhistoriske museer som læringsmiljø, herunder:

 

 • Hvordan bliver forskelle og ligheder mellem de kulturhistoriske museer og de gymnasiale uddannelser udnyttet i de fælles undervisningsforløb?

 • Hvordan passer museernes formidling til gymnasiernes læseplaner og eksamensbestemmelser.

 • Hvordan påvirker de fælles undervisningsforløb elevernes forforståelse af museumsinstitutionen?

 
(2) Videnopbygning og videndeling som strategisk udviklingsværktøj, herunder:

 

 • Hvordan opgraderes museumsarbejderes og læreres kommunikations- og samarbejdskompetencer via mødet mellem forskellige faglige formidlingstraditioner?

 • Hvordan sker en faglig, pædagogisk og didaktisk (lærende) opgradering af museumsarbejdere og lærere via samarbejdet om udvikling og evaluering af undervisningsforløb og undervisningsmateriale?

 • Hvordan sker en nuancering og fornyelse af museernes selvforståelse via inddragelse af undervisningsforløb, som både indeholder en bred vifte af fag, og som fokuserer på udvikling mange forskellige elevkompetencer?

 • Hvordan sker en nuancering og justering af lærernes forforståelse af museer?

 • Audience development: Hvordan udnytter museerne muligheden for at udvikle en ikke museumsvant publikumsgruppe gennem længerevarende, direkte og personlig kontakt? Undersøgelsen gælder to målgrupper er i spil, nemlig 1)eleverne (unge mennesker) og 2) lærerne på de gymnasiale uddannelsessteder.

 
Undersøgelsens forløb vil være tredelt: Første del tager udgangspunkt i eleven, og der vil være fokus på forskellen mellem elevens læring på museet og i klasseværelset. Anden del vil handle om det kulturhistoriske museum som videns- og læringsressource. Tredje del vil handle om samarbejdet mellem museumsinstitutionen og gymnasieskolen.

 
Metodisk vil der blive arbejdet med både kvantitative og kvalitative undersøgelser, og på det teoretiske plan vil der blive arbejdet med bl.a.:

 

 • Læringsstile, læringsstrategier og læringsmiljøer.

 • Formidlings- og udstillingspraksisser.

 • Strategisk kommunikation mellem museer og gymnasieskoler.

 
Danmarks Industrimuseum i Horsens og Aarhus Universitet er hjemsted for projektet. De samlede udgifter er budgetteret til 2.190.095 kr. Heraf er 2.010.095 kr. lønomkostninger mens de øvrige udgifter er eksterne ydelser, rejseomkostninger, administration og formidling. Der er givet tilsagn om medfinansiering fra Kulturarvstyrelsen, Aarhus Universitet og Horsens Gymnasium. Undervisningsministeriet ansøges om 300.000 kr.


Region Midtjylland ansøges om 640.000 kr. Det er aftalt med ansøger, at 40.000 kr. øremærkes til formidlingsaktiviteter (f.eks. workshops og seminarer) overfor museer og gymnasiale uddannelsessteder. Et evt. tilskud vil blive fordelt med 320.000 kr. fra uddannelsespuljen og 320.000 kr. fra kulturudviklingsmidlerne.
 
På denne baggrund kan finansieringsplanen skitseres således:

Tabel 1: Finansieringsoversigt: Projekt "Kulturhistoriske museer som informelt læringsmiljø"

Tilskud
2010
2011
2012
I alt
 
 
 
 
 
Region Midt Uddannelsespuljen
100.000
100.000
120.000
320.000
Region Midt Kulturudviklingsmidlerne
100.000
100.000
120.000
320.000
Kulturarvsstyrelsen
 
 
 
475.000
Aaarhus Universitet
 
 
 
700.000
Horsens Gymnasium
 
 
 
75.000
Undervisningsministeriet
 
 
 
300.000
I alt
 
 
 
2.190.000

 

Det er administrationens vurdering, at der er tale om et forskningsprojekt, der kan bidrage til at kvalificere og udbrede erfaringerne fra Interface, som har udviklet sig til at blive et omfattende og nyskabende bidrag til at fremme samarbejdet mellem museer og gymnasiale uddannelser i Region Midtjylland.

 

De til sagen hørende bilag, ansøgning, budget og interessetilkendegivelse fra Aarhus Universitet, er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-36-08

7. Opfølgning på regionale erhvervsudviklingsaktiviteter finansieret af regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum

Resume

Regionsrådet kan efter indstilling fra Vækstforum medfinansiere aktiviteter til fremme af regionens erhvervsudvikling. Aktiviteter iværksættes af selvstændige juridiske enheder, med hvem regionsrådet indgår kontrakter, herunder resultatkontrakter. Der foretages halvårlig opfølgning pr. 1. marts og 1. september på mål og resultatkrav med efterfølgende afrapportering til regionsrådet. Status pr. 1. september 2010 er sammenfattet i to statusrapporter, der rummer henholdsvis en aktivitetsopfølgning og en økonomiopfølgning. Det overordnede indtryk er, at de regionale erhvervsfremmeaktiviteter pr. 1. september 2010 afvikles planmæssigt med mindre afvigelser, for hvilke operatørerne har redegjort.

Direktionen indstiller,

at opfølgningen på de regionale erhvervsudviklingsaktiviteter pr. 1. september 2010 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om erhvervsfremme kan regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum medfinansiere aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling. Disse aktiviteter skal iværksættes i regi af selvstændige juridiske enheder, med hvem regionsrådet indgår kontrakter, herunder resultatkontrakter.
 
De resultatkontrakter der anvendes til styring af de regionale erhvervsfremmeaktiviteter i Region Midtjylland, specificerer hvilke mål og resultatkrav, der skal opfyldes inden for en given periode og givne budgetmæssige rammer. Resultatkontrakterne angiver endvidere, hvordan og hvornår der følges op på mål og resultatkrav. Hovedreglen er - i overensstemmelse med regionsrådets beslutning på møde den 9. oktober 2007 - at der foretages halvårlige opfølgninger pr. 1. marts og 1. september på mål og resultatkrav med efterfølgende afrapportering til regionsrådet. Regionsrådet orienterer Vækstforum om resultaterne af opfølgningen.
 
Afrapporteringen på mål og resultatkrav udarbejdes af de operatører, som regionsrådet har indgået resultatkontrakter med. Administrationen har sammenfattet operatørernes afrapportering pr. 1. september 2010 i to statusrapporter, der vedlægges som bilag: 

 

 • Status 1. september 2010: Aktivitetsopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan, og

 • Status 1. september 2010: Økonomiopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan.


Afrapporteringen om de enkelte erhvervsfremmeaktiviteter kan læses på Region Midtjyllands hjemmeside, ligesom der er links til dem i den elektroniske version af statusopfølgningen.
 
Status for aktivitetsopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan:

Statusrapporten er struktureret i overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan og handlingsplanens ni indsatsområder, idet hvert indsatsområde omfatter indtil flere initiativer, under hvilke der iværksættes en lang række regionale erhvervsfremmeprojekter.
 
De 9 indsatsområder og de initiativer, der er omfattet af opfølgningen pr. 1. september 2010 er følgende:

 

 1. Megasatsningen Energi og Miljø, herunder initiativerne, - Strategisk lederskab - Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi – Biomasse, samspil mellem energi og miljø - Teknologiudvikling i virksomheder

 2. Megasatsningen Erhverv-Sundhed, herunder initiativerne  - Nyudvikling inden for sundheds-it - Øget kommercialisering af sundhedsinvesteringer

 3. Megasatsningen Fødevarer, herunder initiativerne - Innovation – Specialiseret rådgivning - Kompetence

 4. Uddannelse og Kompetenceudvikling, herunder initiativerne - Mere Uddannelse - Efteruddannelse - Udvidelse af arbejdsstyrken - Ledelsesudvikling

 5. Innovation og IT, herunder initiativerne - It som innovativ drivkraft - Vidensamarbejde - Brugerdreven Innovation (BDI) - Offentlig-Privat Innovation (OPI)

 6. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling, herunder initiativerne - Iværksætteri i uddannelser - Iværksætterrådgivning - Kapitalformidling – Virksomhedsrådgivning og netværk

 7. Oplevelsesøkonomi, herunder initiativerne - Internationale oplevelsesfyrtårne - Regionale oplevelsesprojekter - Oplevelsesbaseret erhvervsudvikling - Turismeudvikling

 8. Landdistriktsudvikling, herunder initiativerne – Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter – Udvikling af erhvervs-styrkepositioner i landdistrikter - Profilering af landdistrikterne som attraktive for bosætning og erhverv

 9. Internationalisering, herunder initiativerne - Strategiske samarbejdsregioner - EU - Virksomhedsrettede initiativer

 
Statusrapporten er baseret på de erhvervsfremmeaktiviteter, hvor der er indgået kontrakter. Den overordnede vurdering er, at initiativerne under de respektive indsatsområder afvikles planmæssigt. Dog har der i flere tilfælde været tale om tidsmæssige forskydninger, der har givet anledning til fristforlængelser. Blandt eksempler på dette kan nævnes Caretech Innovation og MedTech Innovation Center, der er påbegyndt senere end oprindeligt forventet, hvorfor forbruget indtil videre er mindre end budgetteret. I projekterne vedrørende Brugerdreven innovation har virksomhederne ikke deltaget i så stort et omfang som forventet, og generelt brugt færre timer end budgetteret. 

 

De ændrede konjunkturer og den finansielle krise vurderes ligeledes at have haft indflydelse på den foreløbige målopfyldelse for nogle af erhvervsfremmeaktørernes indsats. Generelt vurderer erhvervsfremmeaktørerne imidlertid at kunne opfylde mål og resultatkrav ved kontrakternes ophør.

 

Det bemærkes, at enkelte projekter ikke forløber tilfredsstillende, hvorfor disse projekters videre forløb er taget op til revision. Projektet ”Energioptimeret svømmebad” har givet administrationen anledning til overvejelse over, hvorvidt den erhvervsmæssige effekt af et sådant projekt og dermed tilsvarende projekter er tilstrækkelig. Desuden er reservationen til ”Fængslet” i Horsens blevet annulleret, idet ansøgeren har meddelt, at man på grund af manglende ekstern finansiering ikke ser sig i stand til at bruge reservationen.

 

 
S
tatus for økonomiopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan:

Aktivitetsopfølgningen ledsages af en økonomiopfølgning, der ligeledes er struktureret i overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder. Pr. 1. september 2010 har regionsrådet bevilget 492,5 mio. kr. til erhvervsfremme efter indstilling fra Vækstforum.

 

For en oversigt over anvendelsen af regionsrådets erhvervsfremmemidler og en samlet økonomioversigt vedrørende indsatsområderne i vækstforums handlingsplan henvises til tabel 1 og 2 på side 2 i bilaget "Aktivitetsopfølgning". For en mere udførlig gennemgang af økonomien henvises til bilaget "Økonomiopfølgning".

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-31-08

8. Grenaa Sundhedshus

Resume

Den praktiserende læge, som administrationen har forhandlet med, har måttet indstille samarbejdet om indflytning i sundhedshuset. Han er dog fortsat interesseret i indflytning på et senere tidspunkt (2-3 år). Administrationen indstiller, at etableringen af sundhedshusets fase 1 påbegyndes.

Direktionen indstiller,

at sundhedshusets fase 1 i etableringen af Grenaa Sundhedshus påbegyndes.

Sagsfremstilling

Den 29. september 2010 godkendte regionsrådet CC-Contractor som entreprenør til renovering af 1. fase af Sundhedshuset i Grenaa. Det blev samtidig i sagsfremstillingen understreget, at regionsrådet ville blive orienteret, såfremt en eller flere af de interesserede parter skulle vælge at springe fra projektet.

 

Centralt her har stået, at en praktiserende læge ville flytte ind primo 2012, når huset efter planen står færdigt. Lægen har dog efterfølgende sendt en mail, hvor han orienterer om, at indflytningen og projektet ligger ham meget på sinde ligesom det økonomisk er et fornuftigt tilbud. Han har indenfor de næste 2-3 år dog ikke mulighed for at flytte på grund af omkostningerne forbundet med flytning, indretning og oplæring af yderligere personale. Der er stadig en fysioterapeut, der er interesseret i indflytning. Administrationen er ved at udarbejde lejekontrakt til underskrift i forlængelse af regionsrådets behandling af nærværende sag.

 

Norddjurs Kommune og regionen samarbejder om etablering af huset - herunder ansøgning om midler til projektering af fase 2. Der pågår forhandlinger med kommunen om indflytning i eksisterende lokaler i huset i 2011 og henblik på senere etablering under fase 2.

 

Administrationen indstiller, at projekteringen af sundhedshuset fortsætter.

 

Årsagerne hertil er, at:

 

 • Der er mangel på praktiserende læger i området. Primær Sundhed vurderer, at der er behov for at kunne huse og tiltrække praktiserende læger i regionalt etablerede lokaler

 • Samarbejdet på tværs af sektorer bør understøttes for at sikre borgerne i nærområdet adgang til sundhedsydelser. Indenrigs- og Sundhedsministeren har i denne forbindelse peget på, at sundhedshuse som det i Grenaa vil være et centralt element i det fremtidige nære sundhedsvæsen

 • Region og kommune søger i samarbejde om 23,5 mio. kr fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje til lægehuse, sundhedshuse og akuthuse i udkantsområder. Der ansøges til realisering af 2. fase af Sundhedshus Grenaa. Opgives fase 1 vil denne ansøgning skulle trækkes tilbage

 • Hospitalet og regionen har genoptaget dialogen med Social- og Sundhedsskolen om indflytning i lokaler i huset

 

Såfremt regionsrådet tiltræder administrationens indstilling, vil renovering af sundhedshuset kunne igangsættes umiddelbart herefter. Entreprenøren er blevet lovet tilbagemelding på entreprisen i umiddelbar forlængelse af regionsrådsmødet den 17. november.

 

1. fase af sundhedshus Grenaa vil kunne være klar til indflytning primo 2012.

Beslutning

Der blev omdelt et notat med supplerende bemærkninger i forbindelse med Grenaa Sundhedshus og et notat vedrørende lægedækningssituationen i Grenaa (lukket bilag).

 

Forretningsudvalget indstiller,

 

at sundhedshusets fase 1 i etableringen af Grenaa Sundhedshus påbegyndes med afsæt i den i notatet beskrevne mulighed b (dog inkl. etablering af handicaptoilet).

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-182-10

9. Ansøgninger om midler til lægehuse mv. (300 mio. kr. puljen)

Resume

Det foreslås, at der på baggrund af regeringens og Dansk Folkepartis aftale om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder søges om i alt 86,128 mio. kr. til etablering af lægepraksis mv. i Skjern/Tarm, Ringkøbing, Balling (Vestsalling), Skive, Grenaa og på Samsø. Det foreslås, at ansøgningerne med eventuelle tilpasninger fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter behandlingen i forretningsudvalget med forbehold for endelig godkendelse i regionsrådet på møde den 17. november 2010.

Direktionen indstiller,

at udkastene til ansøgningerne om midler fra finanslovspuljen godkendes.

Sagsfremstilling

I juni 2010 indgik regeringen og Dansk Folkeparti aftale om at afsætte 600 mio. kr. til nære sundhedstilbud i udkantsområder. Udmøntningen af denne pulje sker bl.a. ved, at der afsættes 300 mio. kr. til lægehuse, sundheds- og akuthuse i udkantsområder tilpasset lokale forhold – som udgangspunkt til indkøb af apparatur samt til ombygning af eksisterende bygninger. Ud over ansøgningerne vedrørende nære sundhedstilbud i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner, som regionsrådet blev orienteret om på sit møde den 13. oktober 2010, er der behov for at ansøge 300 mio. kr. puljen om midler til etablering af læge- og sundhedshuse i flere af de øvrige kommuner.

 

De nære sundhedstilbud skal understøtte den nye hospitalsstruktur, som betyder, at de faglige specialer samles på større og mere specialiserede enheder, og at der etableres nye fælles akutmodtagelser.

  

Den 29. september 2010 udsendte Indenrigs- og Sundhedsministeriet en indkaldelse af ansøgninger om midler, hvor der er to ansøgningsfrister, som er henholdsvis den 15. november 2010 og den 25. februar 2011.

 

Der er i Region Midtjylland nogle såkaldte udkantsområder, hvor det må forudses, at der skal gøres en særlig indsats for at udvikle praksisstrukturen i almen lægepraksis, så der tilvejebringes en større kapacitet i de enkelte praksisser, der kan bidrage til at sikre lægedækning til befolkningen, og til at almen praksis kan varetage flest mulige akutte opgaver.

 

I de mere tyndtbefolkede områder er omdrejningspunktet for den nære akutte sundhedsindsats de lokale praktiserende læger, herunder lægevagten. Således vil almen praksis i disse områder skulle varetage borgernes behov for sundhedsydelser i de tilfælde, hvor der ikke er behov for specialiserede ydelser fra sygehuse, herunder diagnostik og behandling af lettere skader og akutte tilstande.

 

En væsentlig del af den særlige indsats vil derfor være etablering af moderne og tidssvarende lægehuse, med plads til flere læger og klinikpersonale, gerne i bygningsmæssigt fællesskab med kommunale sundhedsfunktioner og øvrige sundhedsprofessioner i primærsektoren, så der bliver tale om læge- og sundhedshuse med et tæt samarbejde mellem de forskellige sektorer og professioner. Det er forventningen, at etablering af sådanne rammer vil forøge mulighederne for at rekruttere læger til udkantsområderne.

 

På den baggrund foreslås det, at der søges om midler i 300 mio. kr. puljen til:

 

 • Etablering af flerlægepraksis til 6 læger på Regionshospitalet Ringkøbing. 12,790 mio. kr.

 • Etablering af 2 flerlægepraksis til henholdsvis 6 - 7 læger i Skjern og 3 læger i Tarm. 21,932 mio. kr.

 • Etablering af en flerlægepraksis for 3 læger i Vestsalling (Balling). 9,736 mio. kr.

 • Etablering af 2. fase af Skive Sundhedshus. 13,500 mio. kr.

 • Etablering af 2. fase af Grenaa Sundhedshus. 24,500 mio. kr.

 • Etablering af en lægeklinik på Samsø Syge- og Sundhedshus. 3,670 mio. kr.

 

I alt 86,128 mio. kr.

 

Udkast til ansøgninger er vedlagt.

 

Ligeledes er vedlagt supplerende bemærkninger vedrørende sundhedshusene i Grenaa og Skive samt et notat om lægedækningssituationen i Grenaa.

 

Det foreslås, at ansøgningerne med eventuelle tilpasninger fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter behandlingen i forretningsudvalget med forbehold for endelig godkendelse i regionsrådet på møde den 17. november 2010, således at ansøgningsfristen 15. november 2010 overholdes. Ligeledes tages der forbehold for politisk godkendelse i Norddjurs, Samsø og Ringkøbing-Skjern kommuner.

 

Med henblik på den 2. ansøgningsfrist den 25. februar 2011 vil administrationen arbejde videre med at forberede ansøgninger til yderligere projekter om større lægehuse i bl.a. kommunerne Ikast-Brande og Norddjurs.

 

Beslutning

Der blev omdelt en revideret sagsfremstilling, ansøgningen vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommune samt et notat med supplerende bemærkninger i forbindelse med ansøgninger til puljen vedrørende nære sundhedstilbud.

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive var enig i ansøgningerne, men tog forbehold i forhold til de beløb, der konkret søges om.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-72-2-07

10. Fremtidig sundhedsbetjening på Samsø - tidsplan

Resume

Som følge af, at hospitalslægerne på Samsø har meddelt, at de ønsker at gå på pension, iværksættes et arbejde, der skal munde ud i en fremtidssikret og stabil løsning i forhold til sundhedsbetjeningen på Samsø. Tidsplan herfor ønskes godkendt.

Direktionen indstiller,

at tidsplan for den administrative proces om den fremtidige sundhedsbetjening på Samsø godkendes.

Sagsfremstilling

Status

Region Midtjylland driver fire regionale senge på Samsø Syge- og Sundhedshus. Sengene drives i samarbejde med Samsø Kommune.

 

Parterne indgik i 2008 en politisk aftale, der blandt andet indebar, at man i stedet for lukning af alle de otte regionale senge konverterede fire til kommunale aflastningspladser og fastholdt fire regionale senge. De regionale senge anvendes som observationspladser, hvor de tre ansatte læger kan indlægge patienter i op til 12 timer med henblik på senere udskrivning eller overflytning til enten fastlandet eller til kommunale senge.

 

De tre ansatte hospitalslæger på Samsø Syge- og Sundhedshus er alle tæt på pensionsalderen. De to har meddelt, at de gerne vil gå på pension med udgangen af 2010, mens den tredje ønsker at fortsætte længere.

 

Det har af flere omgange været forsøgt at rekruttere nye læger, hvilket har vist sig umuligt. Dette skyldes dels, at stillingerne ikke er attraktive for nye læger, dels at specialiseringsgraden for nye læger gør, at de reelt ikke kan varetage opgaven.

  

Fremtidig Sundhedsbetjening

For at imødegå en uholdbar situation, hvor Syge- og Sundhedshuset - herunder i særdeleshed de fire regionale senge - ikke kan betjenes af tilstrækkelig kvalificeret lægefagligt uddannet personale, iværksætter administrationen en proces, der skal munde ud i et langtidsholdbart og skræddersyet tilbud på øen, der sikrer borgerne sundhedstilbud af høj kvalitet, der matcher de tilbud, som borgere i andre dele af regionen har. Konkret er intentionen at lade sig inspirere af indholdet i Plan for akutberedskabet i Nordvestjylland. Der ændres ikke som følge heraf på den aktuelle akutbetjening af borgerne på øen, men de praktiserende læger vil sandsynligvis kunne opleve øget arbejdspres. Som følge heraf ansøger kommune og region i fællesskab Sundheds- og Indenrigsministeriets pulje til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse i yderkantsområder om 3,7 mio. kr. til etablering af en yderligere lægeklinik i det eksisterende hus.

 

Den administrative proces vil blive lagt åbent op i samarbejde mellem alle interne og eksterne parter.

 

Processen er som følger: 

17. november 2010: Regionsrådet behandler tidsplan.

22. november 2010: Arbejdsmøde med Samsø Kommune og ledelsesrepræsentanter fra Syge- og Sundhedshuset på Samsø.

Arbejdsmøde med de praktiserende læger på øen.

19. januar 2011: Behandling af plan i Regionsrådet.

medio 2011: Implementering af plan for sundhedsberedskab på Samsø.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-92-09

11. Godkendelse af ny tillægsaftale til driftsaftalen for Kildebjerget Tørring

Resume

Botilbuddet på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse i Tørring under Kildebjerget Kostskole og Ungdomsuddannelsescenter har i dag hjemmel i lov om social service § 67 (døgninstitutioner for børn og unge). Flere kommuner efterspørger at benytte botilbuddet efter lov om social service § 107, stk. 1, som omhandler botilbud til voksne. En ændring af tillægsaftalen for Kildebjerget Tørring foreslås ændret med ikrafttrædelse den 1. januar 2011.

Direktionen indstiller,

at tillægsaftalen for Kildebjerget Tørring godkendes, hvor driftshjemlen for botilbuddet ændres fra lov om social service § 67 til lov om social service § 107, stk.1.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland driver Kildebjerget Kostskole og Ungdomsuddannelsescenter på vegne af Hedensted Kommune, og der er indgået driftsoverenskomst vedrørende driften af dette skal-tilbud, der således ikke er omfattet af rammeaftalen. Den nuværende driftsaftale rummer mulighed for udvidelse af institutionen til at omfatte tilbud i naturlig forlængelse af de nuværende tilbud.

 

Under Kildebjerget Kostskole drives endvidere Kildebjerget Tørring, som er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. På den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse har de unge mulighed for at benytte det tilknyttede botilbud, så den unge også får en reel botræning og dermed de nødvendige sociale færdigheder, der er behov for senere i livet.

 

Ifølge lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er målgruppen bl.a. unge udviklingshæmmede, som har afsluttet skolegang i forhold til undervisningspligten i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole. Målgruppen vil aldersmæssigt være fra det 16. til det 25. år. I den nuværende tillægsaftale til driftsaftalen for Kildebjerget Tørring er driftshjemlen for selve bodelen hjemlet i lov om social service § 67, som mønter sig på børn og unge under 18 år med mindre de bliver omfattet af efterværnsparagraffen, lov om social service § 76, stk. 3. Denne giver mulighed for at benytte botilbud frem til det fyldte 23. år. Der har været en forventning om, at kommunerne typisk ville placere de yngste elever i målgruppen til ungdomsuddannelsen i et sådant tilbud, og i den sammenhæng blev den nuværende tillægsaftale udformet, så botilbuddet drives efter § 67 i lov om social service. Erfaringerne viser dog, at dette ikke er tilfældet. Der er derimod en stor efterspørgsel i kommunerne efter at benytte botilbuddet i forbindelse med ungdomsuddannelsen, som et midlertidigt botilbud til voksne efter lov om social service § 107, stk.1.

 

Ved en ændring af tillægsaftalen, så botilbuddet for Kildebjerget Tørring drives efter lov om social service § 107, stk. 1, vil unge under 18 år ikke kunne benytte botilbuddet på Kildebjerget Tørring. Der er pt. ikke indskrevet unge under 18 år, og fremtidsudsigterne for uddannelsestilbuddet indikerer, at botilbuddet i meget lille grad efterspørges fra kommunerne til unge under 18 år. En ændring af tillægsaftalen vil desuden betyde, at kommunerne får mulighed for at visitere voksne frem til det fyldte 25. år. Det er således administrationens forventning, at den foreslåede ændring af tillægsaftalen fremadrettet bevirker, at Kildebjerget Tørring i højere grad vil modsvare de ønsker og behov, som kommunerne efterspørger i dag.

 

Administrationen har været i dialog med Hedensted Kommune, som er hjemkommune for Kildebjerget Tørring. Hedensted Kommune har udtrykt sig positivt i forhold til at ændre den gældende tillægsaftale, så den afspejler kommunernes efterspørgsel. Den nye tillægsaftale for Kildebjerget Tørring er på opfordring fra Hedensted Kommune udarbejdet af administrationen i Region Midtjylland, og har efterfølgende været forlagt Hedensted Kommune til kommentering.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-89-10

12. Bygningstilpasninger på Tangkær og Hinnerup Kollegiets nye afdeling i Viborg som opfølgning på Rammeaftalen 2011

Resume

I forbindelse med Rammeaftalen 2011 er det bl.a. aftalt at tilvejebringe yderligere døgnpladser til personer med demenslidelsen Huntingtons Chorea på Tangkær, og at der etableres en ny døgnenhed til voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser i Viborg under Hinnerup Kollegiet. Som led i etablering af de nye pladser foreslås indrettet én ny lejlighed i Tangkærs afdeling for Huntington Chorea. Endvidere foreslås det, at der i forbindelse med etablering af ny døgnenhed under Hinnerup Kollegiet i det tidligere Døgnhus Viborg indrettes fire to-rumsboliger ved sammenlægning af otte eksisterende et-rumsboliger. Den samlede anlægsudgift udgør 1,3 mio. kr., som finansieres af rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud.

 

Direktionen indstiller,

at der vedrørende bygningstilpasning på Tangkær gives anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. og afsættes rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. i 2011

 

at der vedrørende ny døgnenhed under Hinnerup Kollegiet gives anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. og afsættes rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,6 mio. kr. i 2011, og

 

at det samlede anlægsbeløb på 1,3 mio. kr. finansieres af rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud i 2010 og 2011

Sagsfremstilling

I Rammeaftale 2011, som regionsrådet tiltrådte 29. september 2010, er det bl.a. aftalt, at Region Midtjylland tilvejebringer yderligere otte døgnpladser efter Servicelovens § 108 til personer med demenslidelsen Huntingtons Chorea på Tangkær i Ørsted. Fem pladser er en permanentgørelse af allerede eksisterende overbelægningspladser. Tilsvarende er det aftalt, at der under Hinnerup Kollegiet etableres en ny døgnenhed i Viborg med otte døgnpladser efter Servicelovens § 107 og fire dagpladser efter Servicelovens § 104 til voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser, herunder voksne med selvskadende adfærd.

 

I forbindelse med de kommende pladsudvidelser foreslås i første omgang indrettet en ny lejlighed indenfor de eksisterende bygningsrammer på Tangkær samt nogle bygningsmæssige tilpasninger i ejendommen Dannebrogsgade 14 i Viborg (det tidligere Døgnhus Viborg), som vil blive anvendt til det nye tilbud for unge voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

  

Bygningstilpasning på Tangkær

På Tangkær ønskes gennemført en sammenlægning af to mindre lejligheder og en forbedring af toilet– og badeforhold, så de særlige behov for fysisk pleje hos borgere med Huntingtons Chorea kan imødekommes. Ombygningen kan gennemføres for 600.000 kr. Der vil senere blive fremsat forslag om en tilbygning til Tangkærs afdeling for personer med Huntingtons Chorea med henblik på etablering af yderligere fem nye lejligheder tilpasset målgruppen. Der er i øjeblikket fem personer på venteliste til afdelingen.

  

Ny døgnenhed under Hinnerup Kollegiet

I forbindelse med indretning af ny afdeling under Hinnerup Kollegiet i det tidligere Døgnhus Viborg er der kun brug for begrænsede bygningsmæssige ændringer, idet bygningen er særdeles velegnet til målgruppen, som kan profitere af nærhed til bymiljø, uddannelsessteder mv. Da der vil være behov for periodevist at afskærme beboere med selvskadende adfærd fra kontakt med øvrige beboere og indtryk, foreslås det, at der indrettes fire to-rumsboliger med eget køkken og bad ved sammenlægning af otte eksisterende et-rumsboliger. Ombygningen kan gennemføres for 700.000 kr., idet der indrettes køkkenfunktion i fire tidligere badeværelser.

 

Som følge af beløbsstørrelserne for de påtænkte ombygningsarbejder, foreslås ombygningsarbejderne udbudt i underhåndsbud, 3 stk. pr. projekt.

 

Udgifterne afholdes af rammebevilling til udvikling af sociale tilbud, hvor der efter udmøntningen resterer 13,6 mio. kr. i 2010 og 2,3 mio. kr. i 2011.

 

Rådighedsbeløbene for 2010 er angivet i nuværende prisniveau. Der fremlægges særskilt sag om regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2010, hvor indekset for 2010 foreslås reguleret fra 122,0 til 121,2.

 

 

Tabel 1. Finansiering af to bygningstilpasninger på Tangkær og i tilknytning til Hinnerup Kollegiet  

 

[image]

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-62-10

13. Orientering om status for selvstyret antikoagulationsbehandling i Region Midtjylland

Resume

Der indgår i budgetforliget for 2010 en hensigtserklæring vedrørende antikoagulationsbehandling (AK-behandling). Det fremgår, at patienternes mulighed for at få større ansvar for selv at tage del i behandling skal fremmes. Der skal konkret fremlægges forslag til, hvordan man sikrer, at patienter selv kan stå for AK-behandlingen.

 

Der orienteres om status for arbejdet med et konkret forslag. Et konkret forslag indebærer dels en afklaring af de økonomiske rammer, dels overvejelser i forhold til udviklingsperspektivet for behandlingsformen.

 

Der er i regi af Sundhedsstyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet inddrager økonomi og udvikling i arbejdet. Det vurderes hensigtsmæssigt, at et konkret forslag til sikring af, at patienter selv kan stå for AK-behandlingen, afventer afrapportering fra gruppen.

 

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Der indgår i budgetforliget for 2010 en hensigtserklæring vedrørende antikoagulationsbehandling (AK-behandling). Det fremgår, at patienternes mulighed for at få større ansvar for selv at tage del i behandling skal fremmes. Der skal konkret fremlægges forslag til, hvordan man sikrer, at patienter selv kan stå for AK-behandlingen.

 

Der er på baggrund af ovenstående igangsat et arbejde til afklaring af rammerne for en eventuel udvidelse af selvstyret AK-behandling til alle egnede patienter i Region Midtjylland. Et konkret forslag til, hvordan man sikrer, at patienter selv kan stå for AK-behandlingen, indebærer dels en afklaring af de økonomiske rammer, dels overvejelser i forhold til udviklingsperspektivet for behandlingsformen.

 

Selvstyret AK-behandling

Antikoagulationsbehandling i form af et blodfortyndende lægemiddel gives til patienter med forøget risiko for blodprop. Det er væsentligt, at patienter i AK-behandling er velregulerede, idet der ved fejlmedicinering er forøget risiko for blodprop eller blødning. For at sikre, at patienten, der er i behandling med et blodfortyndende lægemiddel, ligger i det mest optimale behandlingsniveau, er det nødvendigt med regelmæssige blodprøvekontroller.

 

Den konventionelle AK-behandling indebærer, at patienterne kommer til blodprøvekontrol på sygehus eller hos egen læge ca. 1 gang om måneden. Når svaret fra blodprøven foreligger og er analyseret, får patienten besked om medicindosis frem til næste blodprøvekontrol. Ved selvstyret AK-behandling udfører patienten blodprøve-analysen i eget hjem og kan kontrollere behandlingen hver uge. Den tættere monitorering giver mulighed for at undgå komplikationer som følge af fejlmedicinering. Der foreligger flere videnskabelige undersøgelser, der viser bedre behandlingskvalitet, når patienter selv står for behandlingskontrollen. Den selvstyrede behandling giver også en langt større grad af frihed for den enkelte patient.

 

Det skønnes, at der er ca. 18.000 patienter i AK-behandling i Region Midtjylland. Heraf er der i dag ca. 1.900 patienter i selvstyret AK-behandling på AK-enhederne i Skejby, Viborg og Brædstrup. Der er planlagt udvidelser af kapaciteten, herunder opstart af behandlingen i Hospitalsenheden Vest i forbindelse med midler fra Puljen til en forstærket indsats for patienter med kroniske lidelser for perioden 2010-2012. Således forventes det, at der fremover kan varetages 2.150 patienter inden for de nuværende og allerede planlagte rammer.

 

Det vurderes, at ca. 25 % af alle patienter i AK-behandling vil være egnede til den selvstyrede behandling, og der vurderes på denne baggrund at være et udækket behov svarende til omkring 2.000 patienter i Region Midtjylland. Disse patienter er patienter, der modtager konventionel AK-behandling, men som vurderes at være egnede til selvstyret behandling. Hvorvidt patienten er egnet til denne behandlingsform, baserer sig på en helhedsvurdering af den enkelte patient. Der lægges vægt på blandt andet interesse i og vilje til at gå aktivt ind i behandlingen, evnen til at lære og omsætte viden samt et ønske om at påtage sig det ansvar, der er forbundet med langvarig eller livslang selvstyret behandling.

 

Økonomi

Der foreligger ingen sikre danske beregninger for omkostningseffektiviteten forbundet med udbredelse af selvstyret AK-behandling. I en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologi vurdering (MTV) udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2009 konkluderes det, at selvstyring sammenlignet med konventionel blodfortyndende behandling vil medføre en vis reduktion i brugen af personaleressourcer i sundhedsvæsenet. Denne besparelse modsvares dog af øgede omkostninger til anskaffelse af patientnært udstyr, oplæring af patienterne samt øvrige driftsomkostninger, og selvstyring vurderes ikke at være omkostningseffektivt. Sundhedsstyrelsen finder, at rapporten primært afspejler britiske forhold, og at konklusionerne ikke umiddelbart kan overføres til danske forhold. Hovedkonklusionen - at selvmonitorering er en sikker og effektiv metode for udvalgte og motiverede patienter - vurderes dog at kunne overføres til danske forhold.

 

I rapport udarbejdet af Danske Regioner (Videnspredning i Sundhedsvæsenet, ViS) anføres det, at de sparede personaleressourcer i klinikken i stort omfang forventes at blive udlignet af personaleressourcer til uddannelse af patienterne i selvstyret AK-behandling.

 

I forlængelse af hensigtserklæringen i budgetforliget for 2010 har administrationen arbejdet på et konkret forslag til en model for udvidelse af tilbuddet, herunder finansieringsmuligheder. Det kan konstateres, at en udvidelse af tilbuddet vil være forbundet med merudgifter i forhold til den nuværende AK-behandling - dels til drift, dels til opstartsomkostninger til dækning af indkøb af apparatur samt oplæring af patienten. Alene opstartsomkostningerne vurderes at være omkring 14.000 kr. pr. patient. Dermed vil en udvidelse af tilbuddet til f.eks. yderligere 1.000 patienter i Region Midtjylland være forbundet med opstartsomkostninger på 14 mio. kr.

 

Det er forventningen, at der omvendt vil være nogle besparelser forbundet med en udvidelse af behandlingstilbuddet. En kvantificering heraf er imidlertid forbundet med væsentlig kompleksitet, og relaterer sig til dels direkte udgifter til behandlingen, dels indirekte udgifter forbundet med behandlingskrævende komplikationer. De beregninger, der er udarbejdet hidtil, vurderes ikke at udgøre et tilstrækkeligt grundlag til at pege på en entydig model for en eventuel udvidelse af tilbuddet om selvstyret AK-behandling herunder finansieringen heraf.

 

Et yderligere forhold, der skal tages i betragtning i forbindelse med en sådan model, er det udviklingsperspektiv, der knytter sig til behandlingen.

 

Udviklingsperspektiv 

Udviklingen inden for AK-behandlingen går imod medicinske præparater, der ikke kræver monitorering. Det er forventningen, at en del af de patienter, der er egnede til selvstyret AK-behandling, vil kunne overgå til denne nye behandlingsform. Et sådant medicinsk præparat forventes introduceret i 2011. Det er således særdeles relevant, at denne udvikling følges nøje i forbindelse med den langsigtede planlægning inden for AK-behandlingen.

 

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe

Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe vedrørende selvstyret AK-behandling. Arbejdsgruppen skal fokusere på implementering og udbredelse af selvstyret AK-behandling. Arbejdsgruppen er nedsat i forbindelse med, at Sundhedsstyrelsen i samarbejde med regioner og kommuner skal udarbejde vejledning for udbredelse af egenbehandling som behandlingsprincip, så flere patienter efterhånden omfattes.

 

Arbejdsgruppen skal bl.a.:

 

 • Beskrive status for implementering og de valgte organisatoriske løsninger

 • Medvirke til at dele erfaringer om implementering og organisatoriske forhold på tværs af regionerne

 • Medvirke til en vurdering af de direkte og indirekte økonomiske konsekvenser og pege på mulige finansieringsmodeller

 

Arbejdsgruppen vil også inddrage overvejelser om betydningen af udviklingen af nye behandlingsformer i form af medicinske præparater, der ikke kræver monitorering.

 

Det forventes, at arbejdsgruppen afrapporterer inden den 1. marts 2011.

 

Den videre proces i Region Midtjylland 

Det vurderes hensigtsmæssigt, at et konkret forslag til udbredelse af den selvstyrede AK-behandling i Region Midtjylland afventer afrapportering fra Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe på området. Dermed sikres, at Region Midtjyllands strategi på området kan tilrettelægges på baggrund af den viden og de anbefalinger, som vil foreligge hermed.

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-4-117-07

14. Status på Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse. Børne- Ungdoms- og Voksenpsykiatri 2009-2011

Resume

Regionsrådet vedtog den 21. januar 2009 "Strategi- og Handleplan for Rekruttering og Fastholdelse. Børne- Ungdoms- og Voksenpsykiatri 2009-2011". Administrationen har nu udarbejdet en status på initiativerne.

Direktionen indstiller,

at "Status på Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse. Børne-, Ungdoms- og Voksenpsykiatri 2009-2011" tages til orientering.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 21. januar 2009 "Strategi- og handleplan for rekruttering og fastholdelse. Børne-, Ungdoms- og Voksenpsykiatri 2009-2011". Regionsrådet skal løbende orienteres om indsatsen med en samlet status på rekrutterings- og fastholdelsesstrategien i Psykiatri og Social.

 

Handleplanen skitserer 37 initiativer indenfor rekruttering og fastholdelse. Målgrupperne er medicinstuderende, yngre læger, speciallæger, sygeplejestuderende, nyuddannede og erfarne sygeplejersker. For hvert initiativ er der i planen beskrevet problem/udfordring, formål, tiltag samt en uddybende beskrivelse.  

 

Af eksempler på resultater / tiltag skal fremhæves følgende:

 

 • Psykiatrisk sommerskole 2009 og 2010 for henholdsvis sygeplejestuderende og medicinstuderende

 • Markedsføring af specialet overfor studerende på messer, uddannelsesdage mm.

 • Væksthus for bachelorstuderende i psykiatrien

 • Udvikling og styrkelse af forskningsmiljøerne, med deltagelse af yngre læger og medicinstuderende

 • Ansættelse af chefkonsulent i logistik og arbejdsgange, med konkrete opgaver i afdelingerne

 • Fokus på og konkrete tiltag indenfor lederspotting og karriereudvikling

 • Formaliserede introduktionsforløb og mentorordninger for nyansatte

 • Udvikling af elektronisk stillings- og vacanceopgørelse

 

Vedlagt som bilag er strategi- og handleplan samt status på området pr. 15. september 2010. Strategi- og handleplan er alene tilgængelig på hjemmesiden. I status er indsatsområderne opstillet skematisk, nummereret identisk med den oprindelige plan.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-69-09

15. Orientering om satspuljeansøgninger

Resume

Region Midtjylland har søgt om og fået støtte til fire projekter: "Etablering af en regionsdækkende døgnåben rådgivningstelefon i Region Midtjylland", "Udbygning af de opsøgende retspsykiatriske teams i Region Midtjylland", "Udvidelse af OPUS-målgruppen, så nydebuterede skizofrene patienter over 30 år også kan henvises til OPUS" samt "Udbygning af klinik i Region Midtjylland til forebyggelse af selvmord ved personer, der har forsøgt selvmord eller er alvorligt selvmordstruede". Endvidere har Region Midtjylland – Regionspsykiatrien Horsens søgt om og fået støtte til satspuljeprojektet ”Den gode psykiatriske afdeling” - "Indførelse af integreret specialisering i Regionspsykiatrien Horsens, Skanderborg, Hedensted, Odder".

Direktionen indstiller,

at orientering om satspuljeansøgninger tages til efterretning

Sagsfremstilling

Den 28. januar 2010 blev der fra Region Midtjylland afsendt fire ansøgninger til puljer afsat på satspuljeaftalen for 2010-13.

 

Det drejede sig om ansøgninger om støtte fra puljen afsat til:

 

 • Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud

 • Flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien

 • Styrket indsats overfor selvmordstruede, herunder overfor personer, der har forsøgt selvmord

 

Den 4. juni 2010 modtog Region Midtjylland svar på de fremsendte projektansøgninger. 

Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud

Projekt ”Udbygning af døgnåben rådgivningstelefon dækkende hele Region Midtjylland”.

 

Region Midtjylland blev tildelt 14.558.554 kr.

 

Rådgivningstelefonen åbnes den 1. januar 2011. Målgruppen for rådgivningstelefonen er psykiatriske patienter, dvs. både børne-, ungdoms- og voksenpsykiatriske patienter, pårørende og borgere, psykiatriens samarbejdspartnere: Politi, praktiserende læger, vagtlæger, kommunernes akutte tilbud, m.fl.

 

Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord

Projekt ”Udbygning af klinik i Region Midtjylland til forebyggelse af selvmord ved personer, der har forsøgt selvmord eller er alvorligt selvmordstruede”.

 

Region Midtjylland blev tildelt 6.809.808 kr.

 

Med en bevilling på knap kr. 7 mio. vil Region Midtjylland kunne gennemføre en udvidelse af den nuværende kapacitet med ca. 210 – 220 forløb årligt. Endvidere vil Region Midtjylland fortsat i 2013 kunne videreføre den udvidelse af kapaciteten, der blev realiseret med satspuljen fra 2009.  

 

Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til flere opsøgende og udgående teams

a) Projekt ”Udvidelse af OPUS-målgruppen, så nydebuterede skizofrene patienter over 30 år også kan henvises til OPUS”. 

b) Projekt ”Udbygning af de opsøgende retspsykiatriske teams i Region Midtjylland”.

 

Region Midtjylland blev i alt tildelt 51.304.000 kr.  

Projekt a)

Den samlede pulje til flere opsøgende og udgående teams er tildelt 21.177.000 kr.

 

Dette betyder, at OPUS-målgruppen kan udvides fra at omfatte patienter op til 30 år til at omfatte patienter op til 45 år.

 

Projekt b)

Den samlede pulje til flere opsøgende og udgående teams er tildelt 30.127.000

 

Dette betyder, at det inden for det bevilgede tilskud fra puljen vil være muligt at oprette 15 behandlerstillinger og udbygge behandlingskapaciteten i de opsøgende retspsykiatriske teams i regionen med 150 patienter.

 

Den 23. august 2010 modtog Region Midtjylland endeligt tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og har dermed igangsat de ovenstående projekter.

 

Ansøgning om midler fra Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt "Den gode psykiatriske afdeling" 

Den 28. maj 2010 opslog Sundhedsstyrelsen satspuljeprojektet ”Den gode psykiatriske afdeling”.

 

I alt udmøntedes 29,5 mio. kr. i perioden december 2010 til november 2013.

 

Efter en interesseforespørgsel til regionspsykiatrierne blev Regionspsykiatrien Horsens udvalgt til at ansøge puljen.

Ansøgningsfristen var den 15. august 2010. Projektstart er 1. december 2010. Sluttidspunktet for projekterne er ultimo november 2013.

 

Den 11. oktober har Region Midtjylland modtaget tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om 5.850.000 mio. kr. til projektet ” Indførelse af integreret specialisering i Regionspsykiatrien Horsens, Skanderborg, Hedensted, Odder”.

 

Formålet med projektet er overordnet:

 

 • At indføre specialisering,

 • At kompetenceudvikle/kompetenceløfte personalet

 • At sætte fokus på motion og miljøterapi

 • At øge fokus på overgange i forhold til patientbehandlingen i eget regi samt overgang/samarbejde med kommunerne/de praktiserende læger – også socialpsykiatri.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen