Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Tillægsdagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 13. april 2010 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 0-9-11-09

1. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende regionens udgifter til it

Resume

Fælleslisten har i henvendelse af 5. april anmodet om en drøftelse af regionens udgifter til sundheds-it.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen fra Fælleslisten drøftes.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i henvendelse af 5. april 2010 anmodet om at få følgende på dagsordenen: "Regionens udgifter til IT set i forhold til McKinseys udkast af 23. november 2009 til rapport om sundheds-it indsats i regionerne.

 

Der ønskes en drøftelse af regionens udgifter til sundheds-it set i sammenhæng med McKinseys rapport.

 

Drøftelserne skal tillige ses i sammenhæng med indenrigs- og sundhedsministerens udtalelser på Danske Regioners generalforsamling den 25. marts 2010 om samlet og koordineret sundheds-it på landsplan."

 

For sagsfremstilling og bilag omkring sundheds-it henvises der til sag nr. 26 på den ordinære dagsorden.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at administrationens orientering om McKinsey rapporten fra sag nr. 26 på dagsordenen til forretningsudvalget den 13. april 2010 tages til orientering.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-11-09

2. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende langsigtet økonomisk planlægning

Resume

Fælleslisten har i henvendelse af 5. april 2010 anmodet om, at regionsrådet tager stilling til Fælleslistens forslag om langsigtet økonomisk planlægning.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen fra Fælleslisten drøftes.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i henvendelse af 5. april 2010 anmodet om at få følgende på dagsordenen: " På regionsrådets møde den 17. marts 2010, punkt 29, behandledes følgende punkt:

 

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i henvendelse af 3. marts 2010 anmodet om at få følgende sag på dagsordenen til mødet i regionsrådet den 17. marts 2010: 

"Langsigtet økonomisk planlægning

 

Fælleslisten foreslår, at der for regionen igangsættes en langsigtet økonomisk planlægning, der kan sammenholdes med den fysiske planlægning.

 

Der tænkes på det betimelige i, at regionsrådet over perioden frem til år 2020, hvor der planlægges investeringer på 20 milliarder kroner, får mulighed for at vurdere sammenhængen mellem den fysiske og økonomiske planlægning - de planlagte investeringer set i forhold til regionens økonomiske formåen, hvor der samtidig tages hensyn til regionens forventede indtægter og driftsudgifter. For tiden forefindes alene økonomiske oversigter frem til 2011 og til dels 2012.

 

Administrationens redegørelse vedrørende langsigtet økonomisk planlægning vedlægges."

 

I ovennævnte redegørelse er det anført, "at regionernes drifts- og anlægsøkonomi fastlægges i årlige økonomiaftaler med Regeringen. Aftalerne er etårige, og derfor er regionen budgetter også etårige."

 

Ved sagens drøftelse afsluttede formanden sagens behandling med at "administrationens redegørelse tages til orientering" - inden Fælleslistens forslag kom til afgørelse i regionsrådet.

 

Fælleslisten finder ikke, at etårige aftaler om regionernes økonomi bør afskære regionen for at iværksætte langsigtet økonomisk planlægning, således at det kan ses, om der er sammenhæng mellem regionens økonomiske formåen og forventninger til investeringer.

 

Fælleslisten skal derfor anmode om, at regionsrådet tager stilling til listens forslag om langsigtet økonomisk planlægning.

 

Endvidere ønskes der taget stilling til i regionsrådet, om formandens måde at håndtere sagen på regionsrådsmødet den 17. marts 2010, hvor sagen af formanden blev afsluttet, uden at der blev taget stilling til Fælleslistens forslag om langsigtet økonomisk planlægning, er i overenstemmelse med regionsrådets opfattelse af, hvorledes sager på dagsordenen skal behandles."

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at redegørelsen med tilhørende oversigter over anlægsøkonomien i et 20 års perspektiv tages til efterretning, og

 

at de lovgivningsmæssige krav til budgettering i regionerne fortsat følges.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-18-2-706-08

3. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende erstatning til efterlevende tysk statsborger

Resume

Fælleslisten har i henvendelse af 5. april 2010 anmodet om en drøftelse af erstatningssagen til efterlevende tysk statsborger.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen fra Fælleslisten drøftes.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i henvendelse af 5. april 2010 anmodet om, at følgende optages på dagsordenen: "Erstatning til efterlevende tysk statsborger.

 

Det er kendt, at ægtefællen til en tysk kvinde, der afgik ved døden for et års tid siden på parkeringspladsen ved Ringkøbing sygehus, har modtaget en erstatning på 826.000 kr.

 

Det formodes, at regionen er bekendt med erstatningssagen (afgørelsen), der ønskes drøftet."

 

Administrationens redegørelse vedrørende erstatning til efterlevende tysk statsborger vedlægges. Afgørelserne fra patientankenævntet vedlægges til forretningsudvalget.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at administrationens redegørelse tages til efterretning.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-11-09

4. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende Regionshospitalet Viborg

Resume

Fælleslisten har i henvendelse af 5. april 2010 anmodet om at få sag om Regionshospitalet Viborg på dagsordenen.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen fra Fælleslisten drøftes.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i henvendelse af 5. april 2010 anmodet om at få følgende sag på dagsordenen: "Regionshospitalet Viborg.

 

Fælleslisten er af den opfattelse, at det søges at gøre Regionshospitalet i Viborg til Region Midtjyllands andet store sygehus - efter Skejby sygehus.

 

Der investeres således milliardbeløb i udbygning af Regionshospitalet i Viborg, ikke alene for at varetage funktioner fra Regionshospitalet i Skive, men tillige for at modtage specialefunktioner, der overflyttes fra sygehuse i Vest, som ellers er forventet at skulle være en del af det nye supersygehus i Vest.

 

Fælleslisten skal anmode om, at det sættes til afstemning i regionsrådet, om Regionshospital Viborg skal være regionens andet supersygehus - efter Skejby sygehus."

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at sagen oversendes til regionsrådet til afgørelse.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-11-09

5. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende trusler

Resume

Fælleslisten har i henvendelse af 5. april 2010 anmodet om at få sag om trusler på dagsordenen.

Direktionen indstiller,

at administrationens redegørelse tages til orientering.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i henvendelse af 5. april 2010 anmodet om af få følgende sag på dagsordenen: "Trusler.

 

På regionsrådsmødet den 17. marts 2010 udtalte formanden, at han glædede sig til at se udtalelser fra personale på sygehuset Holstebro, hvoraf det fremgår, at personalet bliver truet og føler angst for repressalier, såfremt man ikke er enig i regionens gøren og laden.

 

Udtalelserne var udsendt sammen med dagsordenen til regionsrådsmødet den 20. januar 2010, og udtalelserne vedlægges tillige her.

 

På mødet i januar udtalte formanden, at såfremt personalet havde de omtalte problemer på arbejdspladsen, måtte de henvende sig til deres faglige organisation.

 

Fælleslisten finder, at de nævnte problemer i organisationen så absolut må være et ledelsesmæssigt ansvar at finde løsninger på, såfremt regionen skal opfattes som værende en "ordentlig" arbejdsplads."

 

Administrationens redegørelse samt de nævnte udtalelser vedlægges som bilag.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-37-07

6. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende "afstand dræber (ikke)"

Resume

Fælleslisten har i henvendelse af 5. april 2010 anmodet om at få sag på dagsordenen om "afstand dræber (ikke)".

Direktionen indstiller,

at administrationens redegørelse tages til orientering.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i henvendelse af 5. april 2010 anmodet om at få følgende sag på dagsordenen: "Afstand dræber (ikke).

 

I flere tilfælde er det udtalt, også fra Region Midtjyllands side, "at afstanden dræber ikke"! Dette i forbindelse med planlægningen af sygehusstrukturen og den før hospitale indsats på landsplan og på regionalt plan.

 

Der er vedlagt et print fra Holstebro-Struer Dagblad, af 30. august 2007, hvori omtales en stor engelsk undersøgelse, der angriber påstanden om, at det skulle være uden risiko at bo langt fra et akuthospital, samt mail af 31. august 2007 til direktør Leif Vestergaard Pedersen, Region Midtjylland, fra Arne Nielsen, Holstebro.

 

Ovennævnte mail med bilag er tilsyneladende ikke gået videre til regionens overvejelser om sygehusstrukturen samt planlægningen af det akutte beredskab i regionen."

 

Administrationens redegørelse med bilag vedlægges sammen med den ovennævnte artikel og mail fra Arne Jensen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-74-09

7. Aftale om implementering af en styrket indsats for kroniske patienter i almen praksis i Region Midtjylland

Resume

Region Midtjylland har modtaget ministerielle midler til et større omstillingsprojekt i almen praksis med sigte på at styrke indsatsen i almen praksis for patienter med kronisk sygdom. Der har været ført forhandlinger om et udkast til en § 2 aftale om indførelse af et treårigt implementeringstilskud til deltagende praksis, jf. sagsfremstillingen.

Direktionen indstiller,

at udkast til § 2 aftale om indførelse af treårigt implementeringstilskud til omstilling af almen praksis i forbindelse med en styrket kronikerindsats m.m. godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har vedtaget ”Kronisk sygdom – vision og strategi for en bedre indsats”. På den baggrund er der i Region Midtjylland udarbejdet 3 regionale forløbsprogrammer for områderne kronisk obstruktiv lungesygdom, diabetes og hjertekarsygdom. Region Midtjylland har ansøgt og fået bevilget midler til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom til 3 projekter, som direkte involverer almen praksis:

 

  • Omstilling og kompetenceudvikling i almen praksis

  • Dokumentation, datafeedback og videndeling for den tværsektorielle kronikerindsats i Region Midtjylland

  • Styrket farmaceutisk indsats for patienter med komplekse medicinordinationer.


Region Midtjylland har modtaget 29.275.000 kr. til de 3 projekter i perioden 2010 – 2012.


Der er med projekterne lagt op til en omfattende forandringsproces i almen praksis, som har til formål at understøtte den praktiserende læges rolle som tovholder for patienter med kronisk sygdom. Dette indebærer bl.a., at almen praksis har et overblik over status for behandlingen af de kroniske patienter, fastlægger behandlingsmål, agerer proaktivt og samarbejder med det øvrige sundhedsvæsen. Implementeringen planlægges gennemført ved brug af gennembrudsmetoden, som er udviklet og anvendt med succes i bl.a. Canada. Der henvises i øvrigt til Kronikerkompasset, som nærmere beskriver tilrettelæggelsen af processen. Målet er, at mindst 80 % af praksis deltager i projektet.


Der er på almen lægeområdet afbrudte forhandlinger om en ny landsoverenskomst, som fremover skulle regulere honoreringen på kronikerområdet. Der har været ført forhandlinger med Praksisudvalget om en særlig honoreringsaftale, hvor der ikke røres ved den eksisterende landsoverenskomst. Forhandlingerne har resulteret i vedlagte udkast til en § 2 aftale om indførelse af en treårig implementeringsydelse, som delvis skal kompensere for praktiserende lægers arbejde med at få implementeret de regionale forløbsprogrammer. Praksis forventes også selv at investere tid og kræfter i den forbindelse både med hensyn til at deltage i de planlagte møder og til arbejdet med omlægninger internt i praksis. Status for forhandlingerne er, at aftalen principielt er på plads bortset fra et enkelt punkt, som vedrører spørgsmålet om den deltagende praktiserende læge i forbindelse med deltagelse i de 4 halvdagsmøder og klyngemødet også kan trække på sin personlige efteruddannelseskonto.


Finansiering af implementeringsydelsen vil ske dels af de ministerielle kronikermidler, dels ved ansøgning til Region Midtjyllands Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg, hvor der i medfør af landsoverenskomsten afsættes årlige puljemidler på godt 7 mio. kr. årligt. Regionens budget på området for Primær Sundhed belastes således ikke af aftalen.

 

De praktiserende lægers praksisudvalg har tiltrådt aftalen dog med den bemærkning, at Praksisudvalget har forventning om, at deltagende læger får mulighed for at trække på deres personlige efteruddannelseskonto udover implementeringstilskuddet.


I henhold til landsoverenskomsten afsættes årligt et rådighedsbeløb på 15.050 kr. i 2010 til hver praktiserende læge med det formål at understøtte deltagelse i faglig efteruddannelse. Den praktiserende læge kan trække på sin personlige efteruddannelseskonto til faglige kurser, som forinden skal være godkendt af Lægeforeningens uddannelsessekretariat. Den praktiserende læge vælger selv, om han prioriterer, om vedkommendes midler skal anvendes til projektet eller anden relevant faglig efteruddannelse. Der ydes et tilskud på 1.300 kr. for en halv kursushverdag. Såfremt en aftale giver mulighed for, at deltagende læger kan trække på egen efteruddannelseskonto, vil trækket reducere egen efteruddannelseskonto med en tredjedel.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen