Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 14. september 2010 kl. 13:00
i Regionshospitalet Randers, Patienthotellet, mødelokale 4, Skovlyvej 1, 8930 Randers

Alle medlemmer var mødt, bortset fra Susanne Buch Nielsen, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 16.15.

 

 

 


Sagnr.: 1-00-31-09

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

CPMR’s generalforsamling i Region Midtjylland i 2011

På mødet i regionsrådet den 25. august blev det besluttet, at Region Midtjylland på vegne af de danske medlemmer af CPMR skal være vært for generalforsamlingen i 2011. Der blev orienteret om, at det på embedsmandsniveau er aftalt, at Region Syddanmark bidrager med 325.000 kr., Region Nordjylland med 200.000 kr. og Bornholms Regionskommune med 30.000 kr., og at Region Midtjyllands andel herefter forventes at blive ca. 1 mio. kr.

 

Fremtidig sundhedsbetjening på Samsø

Der blev orienteret om, at der i de kommende måneder, med inddragelse af kommunen og de praktiserende læger, vil blive udarbejdet et forslag til den fremtidige sundhedsbetjening på Samsø. Baggrunden er blandt andet rekrutteringssituationen i forhold til at rekruttere sygehuslæger til Samsø.

 

Konference den 6. oktober 2010 om ”Industri i verdensklasse”

Der blev orienteret om, at Region Midtjylland i samarbejde med Dansk Industri og vindmølleindustrien den 6. oktober afholder konferencen ”Industri i verdensklasse” , som skal sætte fokus på industriens udfordringer og muligheder.

 

Susanne Buch Nielsen, Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-78-09

2. Høringssvar vedrørende "Aftale om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer" – afsnit i den generelle sundhedsaftale

Resume

Afsnittet i den generelle sundhedsaftale om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer er i høring. Afsnittet drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

Direktionen indstiller,

at udkast til "Aftalen om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer" drøftes med henblik på behandling af Sundhedskoordinationsudvalget den 20. september 2010, og

 

at udkast til høringssvar fra Region Midtjylland vedrørende aftalen godkendes.

Sagsfremstilling

"Aftalen om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer" bliver en del af den generelle sundhedsaftale, og er som de øvrige aftaler inddelt i en politisk, en administrativ og en sundhedsfaglig del. De overordnede værdier for sundhedsaftalen gælder således også for aftalen om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer.
 
Aftalen er en ramme for, hvordan parterne – hospitaler, kommuner og almen praksis – vil samarbejde, når der sker opgaveoverdragelser mellem sektorerne i forbindelse med den opgaveudvikling og de kapacitetsændringer, der løbende sker.


Følgende faser indgår:

 1. Konstatering af behov for opgaveoverdragelse

 2. Udarbejdelse af dialoggrundlag

 3. Den tværsektorielle dialog og vurdering

 4. Tværsektoriel vidensdeling

 
Aftalen blev drøftet på Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 5. august 2010, og er herefter sendt i høring frem til den 13. september 2010. Aftalen behandles endeligt på Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 20. september 2010.

 

Beslutning

Forretningsudvalget godkendte udkastet til høringssvar fra Region Midtjylland vedrørende ”Aftalen om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer” med de fra de rådgivende udvalg faldne bemærkninger. Forretningsudvalget bemærkede derudover, at opgaveglidning – også i den i aftalen nævnte betydning – oftest også vil være udtryk for en positiv udvikling i opgaver, faglighed og arbejdstilrettelægelse i det samlede sundhedsvæsen.

 

Susanne Buch Nielsen, Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-141-09

3. Bevillingssag: Udskiftning af vinduer på Regionshospitalet Viborg (kvalitetsfondsprojekt)

Resume

I forbindelse med indflytningen af funktioner fra Kjellerup og Skive er der påtænkt en udskiftning af vinduer i behandlingsbygningen (højhuset) på Regionshospitalet Viborg. Vinduerne er gamle og slidte, og en udskiftning vil medføre en stor energibesparelse. Projektet foreslås finansieret af midlerne til kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg, hvoraf en del af de ansøgte midler på 1,15 mia. kr. er afsat til renovering.

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2010 og 3,2 mio. kr. i 2011 til udskiftning af vinduer på Regionshospitalet Viborg, og

 

at projektet finansieres som en del af kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg, jvf. tabel 1.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indflytningen af funktioner fra Kjellerup og Skive og de medfølgende lokaleændringer er der påtænkt en udskiftning af vinduer i behandlingsbygningen (højhuset). Flytningen af funktioner gør det muligt at foretage den tiltrængte renovering og samtidig udføre arbejdet med mindre gener for patienter og personale end ved almindelig drift.

 

Beskrivelse af projektet

Projektet omfatter en meget påtrængt udskiftning af tætningslister og vinduer med råd.
 
En tredjedel af vinduerne er mere end 30 år gamle, mens de resterende to tredjedele er knap 30 år gamle. Det generelle billede for disse vinduer er, at flere er utætte, mange er punkterede og ingen af vinduerne er energirigtige. For at bringe de nuværende vinduer i stand, skal der foretages en totalrenovering af vinduerne, som omfatter udskiftning af vinduesglas, tætningslister m.v. Desuden skal de udvendige persienner på højhuset udskiftes, da de er 20-30 år gamle og nedslidte.
  
Projektet medfører en stor energibesparelse samt en driftsmæssig besparelse i form af løbende eftersyn og vedligeholdelse af eksisterende vinduer og udvendige persienner.

 

Finansiering

Projektet foreslås finansieret som en del af det samlede kvalitetsfondsprojekt på 1,15 mia. kr., som Region Midtjylland har søgt om endeligt tilsagn til (regionsrådsmødet 16. juni 2010). Heraf er der afsat en ramme på 325 mio. kr. til ombygning af de eksisterende rammer.

 

I Investeringsplanen for 2010 er der afsat en pulje på 100 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter på DNU og Regionshospitalet Viborg. Det foreslås, at udgifterne i 2010 på 1,0 mio. kr. finansieres af puljen, hvorefter der resterer 88,125 mio. kr. i puljen.

 

Udgifterne i 2011 på 3,2 mio. kr. foreslås finansieret af puljen på 396,1 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter på DNU, Viborg og Gødstrup, som er en del af forslaget til Budget 2011.

 

Mio. kr. (indeks 122)
Bevilling
Rådighedsbeløb 2010
Rådighedsbeløb 2011
Bevillingsændringer
Udskiftning af vinduer i behandlingsbygningen
4,2
1,0
3,2
Bevillingsændringer i alt
4,2
1,0
3,2
Finansiering
 
 
 
Pulje til kvalitetsfondsprojekter på DNU og Viborg i 2010
- 1,0
- 1,0
 
Foreslået pulje til DNU, Viborg og Gødstrup i 2011
- 3,2
 
- 3,2
Finansiering i alt
- 4,2
- 1,0
- 3,2
Total
0
0
0

 

Udbudsform

Der vil blive gennemført to separate udbud for henholdsvis glasarbejde og tømrerarbejde. Begge udbud gennemføres som begrænset licitation uden prækvalifikation.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen, Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-145-07

4. Godkendelse af Styringsmanual for DNU

Resume

Styringsmanualen fastlægger Region Midtjyllands retningslinjer for styring af projektet Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU), og er udarbejdet som led i risikostyringen af projektet. Styringsmanualen skal medvirke til at sikre, at det omfattende og komplekse projekt udføres indenfor fastsatte rammer for tid, økonomi og kvalitet. Af byggeregulativet for Region Midtjylland fremgår, at Regionsrådet kan beslutte at dette ikke skal gælde for et konkret projekt, hvis projektets karakter, art, omfang, tidsplan eller lignende tilsiger dette. Det er tilfældet ved meget store projekter som f.eks. DNU, til hvilket brug er udarbejdet denne styringsmanual som i sin helhed finder anvendelse for DNU projektet. Styringsmanualen skal godkendes i Regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at styringsmanualen for Det Nye Universitetshospital godkendes,

 

at bemyndigelser til revidering af styringsmanualen godkendes, og

 

at projektdirektøren bemyndiges til at flytte bevilgede midler mellem underprojekter inden for samme delprojekt med efterfølgende afrapportering gennem kvartalsrapporten til godkendelse i Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Styringsmanualen er et af Region Midtjyllands styringsredskaber overfor projektet DNU og Projektafdelingen (PA) - og udarbejdet som led i risikostyringen af projektet Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU). Styringsmanualen udfylder retningslinjer og opstiller regionens forventninger til projektet overfor PA.
 
Der er taget udgangspunkt i Rapport fra KPMG af 2. oktober 2008 til Danske Regioner; Økonomisk styring af større anlægsprojekter/sygehusbyggerier. I styringsmanualen er indarbejdet de anbefalinger og principper som følger af KPMG’s rapport, bl.a. vedrørende politisk involvering i projektets kritiske faser, systematisk risikostyring og løbende risikorapportering. Styringsmanualen behandler emnerne Organisation og ansvar, Styring af økonomi og tid, Risikostyring, Udbud og kontrakter, Kommunikationsstrategi, samt Dokumentation og offentliggørelse.
 
Af byggeregulativet for Region Midtjylland fremgår, at Regionsrådet kan beslutte at dette ikke skal gælde for et konkret projekt, hvis projektets karakter, art, omfang, tidsplan eller lignende tilsiger dette. Det er tilfældet ved meget store projekter som f.eks. DNU, til hvilket brug er udarbejdet denne styringsmanual som i sin helhed finder anvendelse for DNU projektet. Styringsmanualen skal godkendes i Regionsrådet.

 
Målsætningen med en styringsmanual for projektet DNU er at sikre, at det omfattende og komplekse byggeri udføres indenfor de fastsatte tidsrammer, økonomiske rammer og kvalitetsmålene i arbejdsvisionen for hospitalet. Det må forventes at den brede offentlighed, herunder myndigheder, medier og øvrige interessenter har stor fokus på, hvorledes økonomistyringen tilrettelægges, og midlerne til byggeriet forvaltes. Styringsmanualen skal ses som et led i regionsrådets samlede tilsyn af PA og projektet DNU. Af oversigten på side 7 nederst fremgår historikken over den hidtidige styring af projektet i form af de sager, som det tidligere Århus Amtsråd og regionsrådet har behandlet, samt den fremadrettede styring af projektet i form af de sager, som regionsrådet løbende kommer til at behandle som led i sit tilsyn.
 
Styringsmanualen beskriver tillige, hvorledes regionsrådets bevillinger, der danner grundlag for enhver opgave som udføres i forbindelse med DNU, søges med udgangspunkt i delprojekter/underprojekter, jf. 3.7 i Styringsmanualen. Bevillingsmæssigt sondres mellem 3 typer af delprojekter: Planlæggende delprojekter, byggeprojekter uden underprojekter og byggeprojekter med underprojekter.
 
Ved bevillingsgodkendelsen tager regionsrådet stilling til:

 • Delprojektets indhold og kvalitet

 • Det samlede anlægsbudget til delprojektet

 • Rådighedsbeløb til delprojekt (udgifter pr. år)

 • Prisindeks for anlægsbudget og rådighedsbeløb

 • Milepæle og tidsplan

 • Rådgiverydelser og udbudsform

 • Hvilken administrativ enhed, som er ansvarlig for bevillingen

 • Finansiering af udgifterne

 
Den anlægsbevilling som regionsrådet godkender for delprojektet/underprojektet er den styrende ramme for hele delprojektet/underprojektet. Efter bevillingsafgivelsen udarbejdes for- og hovedprojekt og der afholdes licitation. Der foretages fornyet evaluering af projekt og budget og hvis udgifterne overstiger de bevilgede udgifter, foretages en tilpasning af projektet til den godkendte bevilling. Efter afholdelse af udbuddet kendes de styrende budgetposter i delprojektet.
 
De største delprojekter opdeles i underprojekter med særskilte bevillinger for at sikre en større budgetsikkerhed end en stor samlet bevilling til et delprojekt. Da underprojekterne er dele af et samlet byggeri, kan der være behov for justering af grænsefladerne mellem underprojekterne. For at undgå forsinkelser bemyndiges projektdirektøren til omflytning af budgetposter mellem bevilgede underprojekter med efterfølgende bevillingsmæssig godkendelse ved aflæggelse af kvartalsrapport til regionsrådet. Dette forudsat at omflytningerne er udgiftsneutrale inden for delprojektet.
 
Ændringer i løbet af byggeprocessen skal finansieres indenfor den godkendte bevilling til delprojektet og der aflægges et anlægsregnskab for hver bevilling, når delprojektet/underprojektet er afsluttet.
 
Styringsmanualen skal efterleves af alle projektets aktører. Projektafdelingen har et særligt ansvar for efterlevelse af styringsmanualen. I projektet udarbejdes der en række konkrete styringsværktøjer, der mere detaljeret beskriver hvordan projektet skal gennemføres.
 
Styringsmanualen består af generelle elementer, som vil være uændrede i hele projektets levetid og mere konkrete elementer som løbende vil skulle ajourføres. Endelig vil ændringer i lovgivning, beslutninger i regionsrådet m.v. kunne udløse et behov for ajourføring og ændring af styringsmanualen.
 
Med henblik på en smidig vedligeholdelse af styringsmanualen revideres styringsmanualen således:

 1. Projektdirektøren bemyndiges til at revidere styringsmanualen som følge af ændringer af love og bekendtgørelser og beslutninger i regionsrådet og forretningsudvalget.

 2. Direktøren med særligt ansvar for sundhed i Region Midtjylland bemyndiges til at revidere styringsmanualen indenfor rammerne af Region Midtjyllands delegerings- og kompetencefordelingsregler og Region Midtjyllands byggeregulativ.

Ændringer herudover skal godkendes af regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen, Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-23-54-06-V

5. Punktet er overført til fortsat dagsorden

Beslutning

Punktet er udgået.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-37-10

6. Orientering om gældende visitationsretningslinjer til hospice og visitationspraksis til hospice i 2009 og i 1. halvår 2010

Resume

Regionsrådet blev i maj måned 2010 orienteret om de vedlagte fælles visitationsretningslinjer for hospicerne, som administrationen har udarbejdet efter anmodning fra Regionsrådet i august 2008. Visitationsretningslinjerne er gældende fra den 1. februar 2010. Regionsrådet besluttede på mødet i maj måned 2010 at behandle visitationsretningslinjerne på et senere møde.

 

Det rådgivende Udvalg vedrørende hospitaler drøftede i maj måned 2010 en redegørelse om anvendelsen af hospicepladser i 2009. Det fremgik af redegørelsen, at et antal henvisninger ikke resulterer i optagelse på hospice, idet det i visitationen er blevet vurderet, at de pågældende ikke i øjeblikket har behov for dette regionale specialiserede palliative tilbud. Dette forhold fik udvalget til at efterspørge en uddybende redegørelse for baggrunden for, at nogle henviste ikke er blevet optaget på hospice. Hospicerne har på den baggrund nærmere beskrevet baggrunden for, at 121 henvisninger i 2009 og 21 henvisninger i første halvdel af 2010 resulterede i afslag på optagelse på hospice. Det er administrationens vurdering, at visitationen til hospice foregår i overensstemmelse med arbejdsdelingen mellem primær- og sekundær sundhedssektor, og at fælles visitationsretningslinjer for hospice udgør et godt grundlag for at opretholde denne visitationspraksis.

Direktionen indstiller,

at de fælles visitationsretningslinjer til hospice gældende fra februar 2010 tages til efterretning, og

 

at de fælles visitationsretningslinjer tages op til revision, når Sundhedsstyrelsens forventede nye faglige retningslinjer for det palliative område foreligger i forlængelse af den kommende Kræftplan III, og

 

at hospicernes beskrivelse af baggrunden for, at et antal henvisninger i 2009 og første halvdel af 2010 ikke førte til optagelse på hospice, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Drøftelse af visitationsretningslinjer

Regionsrådet blev i maj måned 2010 orienteret om de vedlagte fælles visitationsretningslinjer for hospicerne, som Administrationen har udarbejdet efter anmodning fra Regionsrådet i august 2008. Visitationsretningslinjerne er gældende fra den 1. februar 2010. Regionsrådet besluttede på mødet i maj måned 2010 at behandle visitationsretningslinjerne på et senere møde. Visitationsretningslinjerne vedlægges.

 

Administrationen foreslår, at Regionsrådet tager visitationsretningslinjerne til efterretning, idet disse vurderes at udgøre et godt grundlag for at opretholde en klar arbejdsdeling mellem den basale palliative indsats i den primære sektor og den specialiserede, regionale palliative indsats på hospicerne målrettet terminale patienter med komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter. Det foreslås samtidigt, at visitationsretningslinjerne tages op til revision, når Sundhedsstyrelsens forventede nye faglige retningslinjer for det palliative område foreligger i forlængelse af den kommende Kræftplan III.

 

Visitationspraksis i 2009 og i 1. halvår 2010

Det Rådgivende udvalg vedrørende hospitaler drøftede i maj måned 2010 en orientering om hospiceaktiviteten i 2009 og i den forbindelse også de fælles visitationsretningslinjer, som trådte i kraft den 1. februar 2010.

 

Drøftelsen gav anledning til, at udvalget har anmodet hospicerne om at redegøre for afslagene i 2009 og i 1. halvår af 2010. Hospicerne er blevet bedt om yderligere at konkretisere baggrunden for afslagene ud over, hvad der fremgår af den årlige aktivitetsopgørelse.

 

I henhold til driftsoverenskomsterne med de fire hospicer og de gældende visitationsretningslinjer varetages visitationen af hospicechefen sammen med lægen fra regionens hospitalsvæsen, der er tilknyttet hospice.

 

Hospice udgør en del af det specialiserede regionale hospitalsvæsen. Visitator skal derfor ved visitationen vurdere, om de henviste er i den terminale fase og har komplekse problemstillinger af fysisk, psykisk eller eksistentiel karakter og dermed har behov for den specialiserede, tværfaglige palliative indsats på hospice, som ikke kan varetages på basisniveau af egen læge, kommunal hjemmepleje eller af hospitalsafdeling.

 

Redegørelse for afviste hospiceansøgere i 2009 og første halvår 2010

Hospicerne har på baggrund af journalmateriale nærmere beskrevet baggrunden for, at nogle henviste i 2009 og i 1. halvdel af 2010 blev afvist i visitationen. På grund af redegørelsens konkrete oplysninger beror redegørelsen på sagen, men det generelle billede viser, at i 2009 resulterede i alt 120 henvisninger i afslag på optagelse på hospice. Over halvdelen af afvisningerne tilskrives, at de henvistes palliative problemstillinger kan klares på basisniveau i den kommunale døgnpleje. Sammen med afvisningen vurderer hospice, at en tættere indsats fra den kommunale døgnpleje eller ophold i aflastningsplads eller på plejehjem vil være tilstrækkeligt. Ofte har den henviste allerede et kommunalt plejetilbud. Godt 20 af de afviste patienter har ønsket rekreations- eller aflastningsophold, hvilket ikke er en del af hospicernes opgave og ca. 24 henvisninger er fremsendt "i god tid" for at sikre patienten plads på et senere tidspunkt. For de sidstes vedkommende orienteres den henvisende læge om muligheden for at fremsende ny henvisning, når behovet for en hospiceplads opstår.

 

Der indgår flere vurderinger i hvert enkelt tilfælde - ud over ovenstående begrundelser for afslag indgår det i vurderingen i knap 20 tilfælde, at den henviste på henvisningstidspunktet ikke har kort forventet levetid.

 

I første halvår af 2010 resulterede i alt 21 henvisninger i afslag på optagelse på hospice. Det fremgår også af redegørelserne for denne periode, at de afviste patienter i vid udstrækning har behov for et kommunalt plejetilbud, men ikke for det specialiserede palliative tilbud på hospice. Andre er fortsat i aktiv hospitalsbehandling og/eller er ikke døende. En del patienter bliver fortsat henvist så sent i forløbet, at de ikke når at komme på hospice, inden de er afgået ved døden eller er i en så dårlig helbredstilstand, at overflytning til hospice ikke er relevant.

 

Redegørelse om visitationspraksis til hospice i 2009 og 1. halvdel af 2010 vedlægges.

 

Administrationens vurdering af hospicernes visitationspraksis

Det er administrationens vurdering, at redegørelsen over de afviste henvisninger til hospicer viser, at visitationen til hospice foregår i overensstemmelse med arbejdsdelingen mellem den basale palliative indsats i den primære sektor og den specialiserede, regionale palliative indsats på hospicerne for terminale patienter med komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter. Redegørelsen viser også, at der i forbindelse med afvisningen af henvisninger af patienter, der ligger uden for hospicernes målgruppe, fra hospicerne ydes professionel rådgivning til den primære sektor om den relevante indsats over for patienten.

 

Redegørelsen omfatter hele 2009, hvor der ikke forelå fælles visitationsretningslinjer og første halvår af 2010, hvor de fælles visitationsretningslinjer var gældende fra den 1. februar. Det er administrationens vurdering, at hospicernes visitationspraksis i 2009 var i god overensstemmelse med de fælles visitationsretningslinjer gældende fra 2010, og at visitationsretningslinjerne derfor ikke vil medføre væsentlige ændringer i hospicernes visitationspraksis. Dog tyder redegørelsen for 1. halvår af 2010 på, at der med de nye visitationsretningslinjer afvises færre i visitationen end i 2009. Der blev i 2009 afvist 120 henvisninger, medens der i 1. halvår af 2010 blev afvist 21 henvisninger. Dette kan dog også skyldes udsving i antallet af henvisninger, eller at de praktiserende læger er blevet mere præcise i henvisningen som følge af offentliggørelsen af de fælles visitationsretningslinjer. Den kommende aktivitetsopgørelse for 2010 forventes at kunne belyse dette nærmere.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen, Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-37-10

7. Plangrundlaget for hospiceområdet

Resume

På baggrund af rapport om hospiceaktiviteten i 2009 forelagt regionsrådet den 26. maj 2010 indstilles det, at plangrundlaget for hospiceaktiviteten indtil videre er de nuværende 50 pladser med mulighed for fra forventeligt 2012 at udvide antallet af hospicepladser med fire pladser i Hospice Søholms kommende lejemål. Når Kræftplan III med forventet efterfølgende udmøntning af nye nationale retningslinjer for det palliative område foreligger, kan der være grundlag for atter at revurdere behovet for hospicepladser. Efter at Det rådgivende Udvalg vedrørende hospitaler har afholdt møde med Støtteforeningerne bag Hospice Østjylland og Hospice Midt indstilles det, at administrationen meddeler disse, at regionsrådet anbefaler, at de to initiativer overvejer at samarbejde om ét fælles hospiceprojekt i den sydøstlige del af regionen, men at der ikke i øjeblikket er planer om at udvide antallet af hospicepladser.

Direktionen indstiller

at plangrundlaget for hospiceaktiviteten i Region Midtjylland indtil videre udgør 50 pladser med mulighed for at udvide med 4 pladser på Hospice Søholm i ca. 2012,

 

at plangrundlaget eventuelt tages op til revision, når udmøntningen af Kræftplan III foreligger, og

 

at administrationen meddeler støtteforeningerne bag Hospice Østjylland og Hospice Midt, at regionsrådet anbefaler, at de to initiativer overvejer at samarbejde om ét fælles hospiceprojekt i den sydøstlige del af regionen, men at der ikke i øjeblikket er planer om at udvide antallet af hospicepladser.

Sagsfremstilling

Plangrundlag for hospiceaktiviteten i Region Midtjylland

Regionsrådet besluttede den 19. august 2009, at der skulle ske en revurdering af behovet for hospicepladser i Region Midtjylland. I redegørelsen for hospiceaktiviteten i 2009, som blev forelagt regionsrådet i maj måned, fremgik det, at aktiviteten på hospicerne har været svagt faldende fra 2008 til 2009. Det fremgår af antallet af henviste, af antallet af indskrevne og af hospicernes belægningsprocent, der faldt fra 88,9 % i 2008 til 85,1 % i 2009. I Sundhedsstyrelsens oplæg til den kommende Kræftplan III er der anbefalinger om at styrke både den basale palliative indsats i kommunerne og den specialiserede palliative indsats i regionerne (palliative team, palliative sengepladser på hospital samt hospice). Der er endvidere anbefalinger om, at Sundhedsstyrelsen reviderer de nationale retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. Administrationen foreslår, at plangrundlaget for hospiceaktiviteten i Region Midtjylland indtil videre er de nuværende 50 pladser med mulighed for fra forventeligt 2012 at øge antallet af pladser til 54 pladser i forbindelse med Hospice Søholms overtagelse af nye lejemål. Lovgivningen stiller krav om 40 hospicepladser i Region Midtjylland.  

 

Evaluering af møde med hospiceinitiativer den 7. juni 2010
Det rådgivende Udvalg vedrørende hospitaler havde på baggrund af tidligere beslutning i regionsrådet inviteret fire kendte hospiceinitiativer (Hospice Østjylland, Hospice Midt, Hospice Mariagerfjord og Hospice Amstrup) til et orienterende møde den 7. juni 2010. To af disse tog imod invitationen: Hospice Østjylland og Hospice Midt. De to hospicers oplæg til mødet samt referat fra mødet vedlægges.
 
Det fremgår af referatet fra mødet, at Det rådgivende Udvalg vedrørende hospitaler på mødet ytrede interesse for, at de to initiativer samarbejder om ét hospiceprojekt, idet udvalget medgav, at det ud fra de fire nuværende hospicers geografiske placering vil være hensigtsmæssigt, at et eventuelt kommende femte hospice placeres i den sydøstlige del af regionen.
 
Det blev på mødet besluttet, at udvalget giver de to initiativer en tilbagemelding om, hvilke initiativer, som udvalget vurderer, at der ud fra en regional synsvinkel er baggrund for at arbejde videre med.
 
Administrationen anbefaler, at det meddeles de to initiativer, at regionsrådet værdsætter det store arbejde, der udføres af støtteforeningerne bag disse. De to initiativer orienteres endvidere om, at regionsrådet anbefaler de to initiativer at overveje at samarbejde om ét projekt for et hospice beliggende i den sydøstlige del af regionen, da der kun kan forventes på sigt eventuelt at være basis for yderligere ét hospice i Region Midtjylland. De to initiativer orienteres endvidere om, at der ikke aktuelt er planer om at udvide antallet af hospicepladser i regionen, men at der er en Kræftplan III på vej med forventeligt nye nationale retningslinjer om den palliative indsats. Disse retningslinjer kan evt. medføre behov for at revurdere den palliative indsats i regionen, herunder den indsats, som udgår fra hospicerne.  
 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Venstre, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti bemærkede, at partierne mener, at der hurtigst muligt bør indgås driftsoverenskomst mellem et ekstra hospice og Region Midtjylland, for dermed at skabe grundlag for et ekstra hospice.

 

Susanne Buch Nielsen, Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-31-08

8. Flytning af medicinske ambulatorier på Regionshospitalet Grenaa

Resume

Med henblik på at Norddjurs Kommune kan flytte ind i sundhedshuset på 2. sal samt med henblik på effektivisering af hospitalsdriften indstilles, at medicinske ambulatorier flyttes fra 2. sal til stueetagen.

Direktionen indstiller,

at der afsættes 400.000 kr. af det overskydende anlægsbudget for etablering af sundhedshus Grenaa til flytning af medicinske ambulatorier fra 2. sal til stuen med henblik på optimering af driften på hospitalet og med henblik på hurtig indflytning af Norddjurs Kommune

Sagsfremstilling

Regionsrådets beslutning om at fastholde 10 senge og to dagsenge på Regionshospitalet Grenaa frigiver plads i stueetagen, hvor sengeafdelingen i dag er. Administrationen og hospitalsledelsen på Regionshospitalet Randers/Grenaa foreslår, at de medicinske ambulatorier, der i dag har til huse på 2. sal, flyttes ned i stueetagen i de fri lokaler i sengeafdelingen. Se bilag: Regionshospitalet Grenaa, indretning af stueetage. Dette vil frigive lokaler på 2. sal, som Norddjurs Kommune evt. kan flytte ind i uden større udgifter til renovering. Dette vil reducere kommunens udgifter til indflytning markant. Flytningen vil desuden kunne optimere hospitalets drift, da en række administrative og ambulante funktioner herved kan sammentænkes. Dette vil understøtte hospitalets implementering af besparelserne for budgetåret 2011.

 

Der er aftalt møde med Norddjurs Kommune den 23. september 2010 med henblik på at drøfte benytte lokalerne samt husleje. Den samlede udgift til omtalte flytning beløber sig til 400.000 kr. og arbejdet med flytningen kan igangsættes ultimo 2010.
 
Administrationen indstiller, at flytningen gennemføres. Udgifterne til flytningen finansieres via de overskydende midler på anlægsbudgettet for etablering af sundhedshus Grenaa. De overskydende midler på budgettet beløber sig herefter til 1.569.400 kr.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen, Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-293-07

9. Omlægning af lungecancerudredningen i Region Midtjylland

Resume

Der orienteres om resultater fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedrørende lungekræft for 2009. Resultaterne viser, at Region Midtjylland ikke overholder standarderne for 5 års-overlevelse efter operation og har den laveste 1-års overlevelse efter operation. Det er den faglige vurdering, at en mere præcis diagnosticering kan forbedre overlevelsen. Det foreslås derfor, at Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (AUH, Århus Sygehus) - for at opnå en mere præcis diagnosticering - konsekvent indfører EUS (ultralydsvejledt oesofagoskopi) i udredningen af patienter med begrundet mistanke om lungekræft. I følge Sundhedsstyrelsens Specialevejledning af den 22. juni 2010 skal udredning af begrundet mistanke om lungekræft i Region Midtjylland samles på AUH, Århus Sygehus. Da det vil blive en betydelig kapacitetsmæssig udfordring, indstilles det samtidigt, at der allerede nu fremsendes ansøgning til Sundhedsstyrelsen om, at lungecancerudredning (bortset fra EUS) også kan foregå på Hospitalsenheden Vest og på Regionshospitalet Viborg i et formaliseret samarbejde med AUH, Århus Sygehus.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om NIP-resultater for lungekræftområdet tages til orientering,

 

at der indføres EUS-udredning af begrundet mistanke om lungekræft på AUH, Århus Sygehus i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer,

 

at der gives en tillægsbevilling på 4,58 mio. kr. (indeks 122) til den eksisterende bevilling "Medicoteknisk afdeling 2010" til etablering af EUS/EBUS (ultralydsvejledt oesofagoskopi/endobronkial ultralyd) undersøgelseskapacitet på AUH, Århus Sygehus,

 

at der i 2010 afsættes et rådighedsbeløb på 4,58 mio. kr. til Medicoteknisk afdeling 2010,

 

at tillægsbevillingen på 4,58 mio. kr. finansieres fra den afsatte anlægsreserve for 2010, hvor der derefter resterer 1,06 mio. kr.,

 

at de øgede driftsudgifter ved indførelse af EUS for AUH-Århus Sygehus på 1,51 mio. kr. i årets sidste kvartal finansieres ved omprioritering inden for hospitalets egne rammer,

 

at driftsudgifterne på 5,48 mio. kr. årligt fra 2011 og frem finansieres af den i 2011 afsatte pulje til ny/dyr medicin og behandlinger,

 

at der fremsendes ansøgning til Sundhedsstyrelsen om, at udredningen af begrundet mistanke om lungekræft - bortset fra EUS-undersøgelser - kan varetages på Hospitalsenheden Vest og på Regionshospitalet Viborg i et formaliseret samarbejde med AUH, Århus Sygehus, og

 

at eventuelle øvrige afledte økonomiske konsekvenser på hospitalerne håndteres i planen for indførelsen af specialeplanen.

Sagsfremstilling

De årlige resultater fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedrørende lungekræft blev offentliggjort på www.sundhed.dk den 27. maj 2010. NIP-resultaterne for 2009 viser, at hospitalerne i Region Midtjylland har fastholdt de markante forbedringer, der blev opnået i 2008 for varighed af udrednings- og behandlingstider. Der er sket en yderligere stor forbedring af ventetiden til strålebehandling. I forhold til standarderne for forløbstider opfylder Region Midtjylland dog kun standarden vedrørende varighed til operation. Det betyder blandt andet, at Region Midtjylland som den eneste region i landet ikke lever op til kravet om, at mindst 85 % af patienter med lungekræft bør udredes inden for 28 dage. For at sikre at Region Midtjyllands afdelinger lever op til de fastsatte tidsrammer for udredningen udarbejder de udredende afdelinger i fællesskab en beskrivelse af, hvorledes udredningsforløb i regionen bør tilrettelægges, herunder forslag til løsning af opståede flaskehalsproblemer.

 

NIP-resultaterne viser desuden, at Region Midtjylland opfylder alle standarder for overlevelse, på nær 5-års overlevelsen efter operation. Region Midtjylland har dog den laveste 1-års overlevelse for opererede patienter, og har ikke kunnet fastholde fremgangen i resultaterne fra sidste år. Den lavere overlevelse blandt opererede patienter skyldes med stor sandsynlighed, at der i regionen blev opereret patienter, der var for syge til at have glæde af operationen. Siden årsskiftet har alle patienter inden operation derfor gennemgået yderligere undersøgelser for bl.a. at sikre, at de har den fornødne lungefunktion. Et mere omfattende undersøgelsesprogram kombineret med en centralisering af udredningen forventes at forbedre overlevelsen.  

Sundhedsstyrelsen har den 22. juni 2010 udsendt Specialevejledningen, blandt andet for lungesygdomme, og herunder diagnostik af lungekræft. Det fremgår af vejledningen, at der skal være adgang til EUS. Hospitalerne i Region Midtjylland har ikke hidtil konsekvent anvendt EUS i udredningen af lungekræft.

 

I følge vejledningen skal udredning af begrundet mistanke om lungekræft (efter forudgående røntgen) bestående af blandt andet bronkoskopi - herunder EBUS (endobronkial ultralyd), PET-CT-scanning og EUS for Region Midtjyllands vedkommende samles på AUH, Århus Sygehus. I følge vejledningen kan funktionen eventuelt varetages på hovedfunktionsniveau i et formaliseret samarbejde med regionsfunktionsniveau. Begrundelsen for samlingen er indførelse af avancerede og dyre diagnostiske metoder som PET-CT, EUS og EBUS.

 

Administrationen anbefaler, at der fra den 1. oktober 2010 indføres konsekvent EUS-udredning på AUH, Århus Sygehus i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer med henblik på at opnå en bedre klassifikation af sygdomsstadiet og dermed et mere sikkert grundlag for at iværksætte den rigtige behandling. AUH Århus Sygehus har på baggrund af NIP-resultaterne forberedt indførelsen af denne undersøgelsesmetode og vil derfor umiddelbart kunne iværksætte denne. Det fremgår af vedlagte notat fra sygehuset, at konsekvent indførelse af EUS og samtidig nødvendig opgradering af EBUS-kapaciteten vil medføre engangsudgifter på 4,72 mio. kr., heraf 4,58 mio. kr. til apparatur og 0,14 mio. kr. til oplæring af personale, medens de årlige driftsudgifter vil stige med 5,48 mio. kr.

 

Det foreslås, at der i 2010 gives en tillægsbevilling til Medicoteknisk afdeling på 4,58 mio. kr. til etablering af EBUS/EUS på AUH, Århus Sygehus, og at udgiften finansieres fra den afsatte anlægsreserve for 2010, hvor der resterer 5,639 mio. kr.

 

De øgede driftsudgifter på 1,51 mio. i 4. kvartal i 2010 foreslås finansieret ved omprioritering inden for AUH, Århus Sygehus' egne rammer. De efterfølgende årlige driftsudgifter på 5,48 mio. kr. foreslås finansieret af den i 2011 afsatte pulje til ny/dyr medicin og behandlinger.

 

Det vil være en betydelig kapacitetsmæssig udfordring, hvis al udredning af begrundet mistanke om lungekræft i Region Midtjylland skal samles på AUH, Århus Sygehus. Administrationen anbefaler derfor samtidigt, at der fremsendes ansøgning til Sundhedsstyrelsen om, at udredningen af begrundet mistanke om lungekræft (bort set fra EUS) ud over på AUH, Århus Sygehus kan varetages på Hospitalsenheden Vest og på Regionshospitalet Viborg i et formaliseret samarbejde med AUH, Århus Sygehus. Samlingen medfører, at der ikke længere kan foretages bronkoskopier og EBUS i forbindelse med udredning for lungekræft på Regionshospitalerne Randers og Silkeborg. Eventuelt finansieringsbehov i forbindelse med samlingen af funktionen på færre enheder foreslås håndteret i den samlede plan for gennemførelse af Specialeplanen.

 

Det bemærkes, at Administrationen forud for udarbejdelsen af denne indstilling dels har indhentet faglig rådgivning fra Det Lungemedicinske Specialeråd. Specialerådet støtter i vedlagte udtalelse af den 17. august 2010, at avanceret bronkoskopi og EUS centraliseres. Specialerådet finder derimod ikke fagligt belæg for Sundhedsstyrelsens vejledning om at centralisere de almindelige bronkoskopier. Administrationen er i dialog med Sundhedsstyrelsen om fortolkningen af specialevejledningen på dette punkt.

 

 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at orienteringen om NIP-resultater for lungekræftområdet tages til orientering,

 

at der indføres EUS-udredning af begrundet mistanke om lungekræft på AUH, Århus Sygehus i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer,

 

at der gives en tillægsbevilling på 4,58 mio. kr. (indeks 122) til den eksisterende bevilling "Medicoteknisk afdeling 2010" til etablering af EUS/EBUS (ultralydsvejledt oesofagoskopi/endobronkial ultralyd) undersøgelseskapacitet på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus,

 

at der i 2010 afsættes et rådighedsbeløb på 4,58 mio. kr. til Medicoteknisk afdeling 2010,

 

at tillægsbevillingen på 4,58 mio. kr. finansieres fra den afsatte anlægsreserve for 2010, hvor der derefter resterer 1,06 mio. kr.,

 

at de øgede driftsudgifter ved indførelse af EUS for AUH-Århus Sygehus på 1,51 mio. kr. i sidste kvartal 2010 finansieres ved omprioritering inden for hospitalets egne rammer,

 

at driftsudgifterne på 5,48 mio. kr. årligt fra 2011 og frem indarbejdes i den kommende udmøntning af puljen til ny/dyr medicin og nye/dyre behandlinger i 2011,

 

at der fremsendes ansøgning til Sundhedsstyrelsen om, at udredningen af begrundet mistanke om lungekræft - bort set fra EUS-undersøgelser - kan varetages på Hospitalsenheden Vest og på Regionshospitalet Viborg i et formaliseret samarbejde med AUH, Århus Sygehus, og

 

at eventuelle øvrige afledte økonomiske konsekvenser på hospitalerne håndteres i planen for indførelsen af specialeplanen.

 

Susanne Buch Nielsen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-6-07

10. Revidering af vedtægter for Sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg

Resume

De reviderede vedtægter lægger op til, at Sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg skal fungere som et koordinerende udvalg på et mere overordnet niveau.

 

Direktionen indstiller,

at de reviderede vedtægter for Sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til Bekendtgørelse nr. 977 af 26.9.2006 skal regionsrådet nedsætte et Sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg. Udvalget koordinerer samarbejdet om sundhedsberedskabet og den samlede præhospitale indsats imellem sygehusvæsenet, ambulanceberedskabet, den primære sundhedstjeneste, de tilgrænsende regioner, kommunerne i regionen, politiet samt redningsberedskabet.
 
Den 28. marts 2007 oprettede Regionsrådet Sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg i Region Midtjylland. Der er behov for at revidere vedtægterne for Sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg og se på sammensætningen af udvalget. Sammensætningen bygger på førnævnte Bekendtgørelse nr. 977, som er fra en tid, hvor regionerne generelt havde udlagt ambulancedisponeringen til en ambulanceentreprenør. I dag ligger ansvaret for ambulancedisponeringen i Region Midtjylland hos Præhospitalet. Endvidere er ansvaret for kontrakterne med ambulanceentreprenørerne flyttet fra Sundhedsstaben til Præhospitalet.
 
På grund af de mange interessenter i udvalget og dermed det store antal medlemmer, som udvalget har, kan udvalget ikke fungere som et forum, hvor koordineringsarbejdet på det operative niveau foregår. Derfor lægger de reviderede vedtægter op til, at Sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg skal fungere som et koordinerende udvalg på et mere overordnet strategisk niveau.
 
Sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg har mulighed for at nedsætte underarbejdsgrupper med henblik på koordinering, såfremt der f.eks. er behov for en styrkelse af koordineringsarbejdet indenfor særlige felter/områder. Det egentlige koordineringsarbejde foregår i eksisterende planlægningsfora, og i de udøvende funktioner.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-75-08

11. Etablering af regionsfunktionen "Børn (under 13 år) med behov for døgnindlæggelse" i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter Viborg

Resume

Som led i regionsrådets beslutning den 23. juni 2010 om foreløbige budgetrammer for 2011 har administrationen udarbejdet en række besparelsesforslag. Et af disse forslag omhandler en samling af børnepsykiatriske senge på to matrikler i henholdsvis Risskov og Viborg. Der er i dag børnepsykiatriske senge i Risskov, Viborg og Herning.
 
Omlægningen af de børnepsykiatriske senge fra tre til to geografiske enheder medfører, at regionsfunktionen ”Børn (under 13 år) med behov for døgnindlæggelse” ikke oprettes i Herning, som først ansøgt hos Sundhedsstyrelsen i forbindelse med specialeplanlægningen. Regionsfunktionen foreslås i stedet oprettet i Viborg.

Direktionen indstiller,

at regionsfunktionen ”Børn (under 13 år) med behov for døgnindlæggelse” etableres i Viborg, og
 

at ”Ansøgning om etablering af regionsfunktionen Børn (under 13 år) med behov for døgnindlæggelse i Viborg” godkendes.

Sagsfremstilling

Som led i regionsrådets beslutning den 23. juni 2010 om foreløbige budgetrammer for 2011 har administrationen udarbejdet en række besparelsesforslag. Et af disse forslag omhandler en samling af børnepsykiatriske senge på to geografiske enheder, i henholdsvis Risskov og Viborg.  

Der er i dag børnepsykiatriske senge på tre geografiske enheder fordelt med 6 normerede senge i Risskov 5 normerede senge i Herning og 8 normerede senge i Viborg. Derudover er der to ekstra midlertidige disponible senge i Risskov.
 
Samlingen af sengene skal sikre et højt kvalificeret tilbud til børn med behov for udredning og behandling. Samtidig sker samlingen af de børnepsykiatriske senge ud fra en betragtning om at sikre en bedre udnyttelse af de eksisterende fysiske rammer og de faglige og økonomiske ressourcer.
 
For uddybning af besparelsesforslaget se vedlagte bilag om ”Samling af børnepsykiatriske enheder på to geografiske enheder”.
 
En samling af de børnepsykiatriske senge på to matrikler i stedet for tre medfører, at Sundhedsstyrelsens godkendelse af specialfunktioner i Region Midtjylland skal revideres. I juni 2010 blev regionsfunktionen ”Børn (under 13 år) med behov for døgnindlæggelse” godkendt i Herning. En sammenlægning af de børnepsykiatriske senge i Århus og Viborg medfører dog, at denne ikke oprettes.
 
Alle ændringer af specialfunktionerne skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at Region Midtjylland skal ansøge Sundhedsstyrelsen om at etablere regionsfunktionen ”Børn (under 13 år) med behov for døgnindlæggelse” i Viborg.

 
Ansøgning til Sundhedsstyrelsen om etablering af regionsfunktion vedlægges som bilag. Se ”Ansøgning om etablering af regionsfunktionen Børn (under 13 år) med behov for døgnindlæggelse”. Ansøgningen er lavet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning ”Generelle principper, krav og anbefalinger for specialeplanlægning” fra november 2008.  
 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-28-09

12. Masterplan for funktion, opgaver og organisering for Århus Universitetshospital, Risskov

Resume

Psykiatrien i Region Midtjylland står nu og i de kommende år i store udfordringer. Dette gælder specielt Århus Universitetshospital, Risskov, hvor den aktuelle organisering af børne- og ungdomspsykiatrien samt voksenpsykiatrien på universitetshospitalet ikke er hensigtsmæssig for at indfri aktuelle og fremtidige krav og forventninger. Hensigten med masterplanen er derfor at være retningsgivende for en ny organisering og funktion af Århus Universitetshospital, Risskov.

 

Forslaget til den nye organisering og funktion tager udgangspunkt i anbefalingerne fra Psykiatriplan for Region Midtjylland, kravene fra Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, målene i Strategi for Århus Universitetshospital samt at universitetshospitalet fremadrettet skal fungere som hele regionens universitetshospital. Der er i høringsperioden kommet i alt 31 høringssvar fra MEDorganisationen i psykiatrien, faglige råd, kommunerne, bruger- og pårørendeforeninger m.fl. Høringssvarene viser generelt stor opbakning til masterplanens overordnede organisatoriske principper for omorganiseringen.

Direktionen indstiller,

at Masterplanen for Århus Universitetshospital, Risskov godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 17. marts 2010 at sende administrationens Forslag til masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov i høring frem til den 2. juni 2010. Høringen er nu afsluttet, og planen fremlægges til politisk behandling. 

  

Forslaget til masterplan for funktion, opgaver og organisering for Århus Universitetshospital, Risskov

Psykiatrien i Region Midtjylland står nu og i de kommende år midt i store udfordringer. Hensigten med masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov er derfor at være retningsgivende for en ny organisering og funktion af Århus Universitetshospital, Risskov, så universitetshospitalet kan leve op til både aktuelle og fremtidige udfordringer som hele regionens universitetshospital.

 

Der er i særdeleshed tre forhold, som understreger nødvendigheden af at igangsætte en omorganisering af Århus Universitetshospital, Risskov:

 

 • Psykiatriplan for Regions Midtjyllands delmål om, at patienter med samme sygdom behandles af personale med stor viden og erfaring om netop deres sygdom

 

 • Sundhedsstyrelsens specialeudmelding som medfører, at Århus Universitetshospital, Risskov fremadrettet skal udrede, diagnosticere og behandle de mest komplicerede sygdomme og understøtte den øvrige regionspsykiatri.

 • Strategien for Århus Universitetshospital, som tilkendegiver, at de tre opgaver – forskning, uddannelse og klinisk virksomhed - er gensidigt afhængig og inspirerende.

 

Den aktuelle organisering af Århus Universitetshospital, Risskov er ikke hensigtsmæssig for at indfri disse krav og forventninger.

 

På den baggrund igangsatte administrationen en proces, der skulle munde ud i et forslag til masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov. Under processen har der været bred inddragelse af både medarbejderne, afdelingsledelserne i regionspsykiatrien samt fra Aarhus Universitet.

 

Forslag til ny organisering

Med udgangspunkt i organisationsprincipper, der vedrører faglig, patientoplevet og organisatorisk kvalitet anbefales i masterplanen, at Århus Universitetshospital, Risskov organiseres med følgende afdelinger:

 

 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

 • Afdeling for organiske psykiske lidelser og akut modtagelse

 • Afdeling for psykoser

 • Afdeling for depression og angst

 • Afdeling for retspsykiatri

 • Center for psykiatrisk forskning

 • Serviceafdeling

 • Centralkøkken

 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Center for psykiatrisk forskning, Serviceafdelingen og Centralkøkkenet vil med få ændringer fortsætte som hidtil. De fire øvrige afdelinger etableres med udgangspunkt i Psykiatriplanens anbefaling om specialiserede i forhold til sygdomsgrupper, hvorved patienter behandles af personale med stor viden og erfaring om netop deres sygdom. Den nye organisering skal sikre en styrket interaktion mellem forskning og klinik, så forskningsviden og nye behandlingsmetoder implementeres i klinikken til gavn for patienterne.

 

Enkelte behandlingsopgaver, der omfatter en meget lille patientgruppe indenfor det enkelte speciale, vil blive løst i fællesskab på tværs af aldersgruppe/speciale, for eksempel patienter med spiseforstyrrelser.

 

Alle behandlingsfunktionerne både ambulant og stationært samles på matriklen i Risskov med undtagelse af decentrale enheder, der skal varetage behandlingen af den fælles kommunale og regionale målgruppe, hvor patienten også har behov for en særlig social indsats. 

 

Realisering af masterplanen
Masterplanen og dennes intentioner realiseres i en faseopdelt proces over flere år, idet praktiske, personalemæssige og økonomiske forhold ikke muliggør en samtidig implementering af alle dele af masterplanen. De tiltag, som kræver nøjere udredning og opbygning af faglige, praktiske og/eller økonomiske forhold, vil således blive implementeret over tid.

 

Resultatet af høringen
Der er som led i høringen vedrørende forslaget til masterplan modtaget i alt 31 høringssvar fra MEDorganisationer, bruger- og pårørendeorganisationer, kommuner, faglige organisationer, faglige råd, Aarhus Universitetshospital samt fra enkelte medarbejdergrupper. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
 
Den gennemførte høring viser, at der generelt er stor opbakning til masterplanens overordnede principper for den fremtidige organisering. Særligt fremhæves anbefalingen om en styrkelse af interaktionen mellem forskningen og klinisk praksis samt anbefalingen om, at universitetshospitalet i Risskov fremadrettet får en særlig opgave i forhold til den øvrige psykiatri, herunder at universitetshospitalet skal diagnosticere og behandle patienterne med de mest komplicerede sygdomme. 
 
Svarene fra høringsparterne har givet anledning til en række bemærkninger og forslag til ændringer i masterplanen fra administrationens side. Psykiatri- og socialledelsens bemærkninger og forslag til ændringer på baggrund af høringssvarene er vedlagt som bilag. 

 

I forbindelse med behandlingen i regionsrådet den 17. marts 2010 fremsatte Det konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti en række bemærkninger til masterplanen. Administrationen har udarbejdet et notat, der uddyber masterplanen i forhold til de fremsatte bemærkninger. Notatet er vedlagt som bilag.

 

Høringssvarerne vil kun være tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

På mødet blev omdelt et notat med beskrivelse af arbejdsprocessen i forbindelse med udarbejdelse af forslag til masterplan for Århus Universitetshospital, Skejby.

 

Forretningsudvalget indstiller,

 

at Masterplanen for Århus Universitetshospital, Risskov godkendes,

 

at det tilstræbes, at yderligere anlægsbevillinger afventer redegørelsen vedrørende udflytning af Århus Universitetshospital, Risskov til Det Nye Universitetshospital i Skejby, og

 

at der skal være særlig opmærksomhed på den fælles regionale og kommunale målgruppe, hvor patienterne også har behov for en særlig social indsats.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-73-27-09

13. Bevillingssag: Anlægsbevilling til 2 x 4 pladser ved Møllebækken

Resume

Regionsrådet gav på mødet den 21. oktober 2009 anlægsbevilling til gennemførelse af projektforslag vedrørende etablering af 4 pladser til dømte udviklingshæmmede unge på Møllebækken i en tilbygning til afdelingen Kløvhøj i Dalstrup samt til flytning af 4 døgnpladser fra Georgesminde til en ny bygning tæt på afdelingen Regensen i Dalstrup. Der er nu udarbejdet et projektforslag, som her forelægges til godkendelse sammen med ansøgning om anlægsbevilling på i alt 15,0 mio. kr. til gennemførelse af projektforslaget.
 

Direktionen indstiller,

at den meddelte anlægsbevilling på 1 mio. kr. forhøjes med 14 mio. kr. til i alt 15 mio. kr.,

 

at der frigives rådighedsbeløb med 6,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011,  

 

at anlægsbevillingen finansieres af rammebevilling til udvikling af sociale tilbud 2010-2011, og  

 

at anlægsarbejdet udbydes i offentligt udbud i fagentrepriser. 

Sagsfremstilling

Regionsrådet gav på mødet den 21. oktober 2009 anlægsbevilling til gennemførelse af projektforslag vedrørende etablering af 4 pladser til dømte udviklingshæmmede unge på Møllebækken i en tilbygning til afdelingen Kløvhøj i Dalstrup og til flytning af 4 døgnpladser fra Georgesminde til en ny bygning tæt på afdelingen Regensen i Dalstrup. Der er nu udarbejdet et projektforslag, som her forelægges regionsrådet til godkendelse sammen med ansøgning om anlægsbevilling til gennemførelse af projektforslaget.

 

Projektforslaget omfatter en tilbygning på 481 kvm. til Møllebækkens eksisterende afdeling Kløvhøj i Dalstrup samt en nybygning på 460 kvm. tæt på Møllebækkens eksisterende afdeling Regensen i Dalstrup. I forhold til andre tilsvarende projekter er der her behov for et større areal til servicefunktionerne, da man i de eksisterende afdelinger Regensen og Kløvhøj mangler plads hertil, og arealet forøges ligeledes en smule til f.eks. ekstra teknikrum ved at der bygges to bygninger i stedet for én. Bortset fra en mellemgang til tilbygningen er nybygningen og tilbygningen stort set identiske. Hver bygning består hver især af 4 værelser med eget bad og toilet, tilknyttet spisenicher, aktivitetsrum, fælleskøkken, vaskeri samt personalefaciliteter. Situationsplan for både nybygning og tilbygningen, plantegning og snit for nybygningen er vedlagt som bilag. 

 

Bygningerne udføres, så kravene til lavenergiklasse II jf. BR08 bliver overholdt. Dette opnås blandt andet ved, at der anvendes vinduer med lave U-værdier, lettet væg- og tagkonstruktioner, som muliggør kraftig isolering, samt konstruktionsprincipper, der sikrer, at bygningen er op til 50 % tætter end kravet i BR08. Samtidig er bygningerne forsynet med et ventilationsanlæg med høj virkningsgrad og lavt energiforbrug. Varmeforsyningen er fjernvarme fra det lokale varmeværk. 

 

De samlede udgifter til gennemførelse af projektet er budgetteret til 15 mio. kr., hvoraf der er afsat 2,0 mio. kr. til inventar. Budgetbeløbet på de resterende 13 mio. kr. omfatter samtlige udgifter til håndværkerydelser, tilslutningsafgifter, omkostninger og rådgivning. Dette betyder, at kvadratmeterprisen på byggeriet bliver på 13.800 kr.

 

I følge tidsplanen er der planlagt byggestart i efteråret 2010, og de 2 afdelinger forventes at være indflytningsklare inden sommeren 2011. Udgifterne fordeles derfor således på de enkelte budgetår: 2009 1,0 mio. kr. (bevilget på regionsrådets møde den 21. oktober 2009), 2010 6,0 mio. kr. og 2011 8,0 mio. kr. Anlægsbevillingen finansieres af rammebevillingen til udvikling af sociale tilbud, hvor der i 2010 efter udmøntningen vil restere 16,6 mio. kr. og i 2011 resterer der 4,8 mio. kr.

 

Anlæg 1.000 kr.
Bevilliget RR 211009 (Indeks 120,5)
Bevilling Granbakken i alt
Ny bevilling
2010 (Indeks 122)
BO2011 (Indeks 122)
Bevillingsansøgning: 2*4 pladser ved Møllebækken
1.000
15.000
14.000
6.000
8.000
Finansierings behov
 
 
 
6.000
8.000
Finansiering: Rammebevilling til udvikling af sociale tilbud
 
 
-14.000
-6.000
-8.000
Rammebevilling efter udmøntning
 
 
 
13.848
3.384

 

Bilagene er kun tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-21-10

14. Bevillingssag: Anlægsbevilling til ungdomsretspsykiatri

Resume

I finansloven for 2010 er der afsat 25 mio. kr. i en statslig anlægspulje til nye ungdomsretspsykiatriske pladser. På regionsrådsmødet den 26. maj 2010 blev rapporten Fælles vestdansk højt specialiseret retspsykiatrisk funktion i børne- og ungdomspsykiatrien behandlet. Rapporten viste ikke et behov for at øge antallet af senge, men et behov for at øge fleksibiliteten i det ungdomspsykiatriske afsnit. I forbindelse med behandlingen af rapporten godkendte regionsrådet, at der blev fremsendt en ansøgning til ansøgningspulje til nye retspsykiatriske sengepladser i børne- og ungdomsretspsykiatrien. Der er fra Indenrigs- og sundhedsministeriet udmeldt en ramme for Region Midtjylland på 16,71 mio. kr. inkl. en egenfinansiering på 3,36 mio. kr. Det foreslås at ombygge det ungdomspsykiatriske afsnit i Risskov, således at der etableres to-lags sikring, og således at der kan rummes 4 - 5 ungdomsretspsykiatriske patienter i afsnittet. Dette projekt koster 10 mio. kr. (indeks 122)

Direktionen indstiller,

at der under forudsætning af Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. (indeks 122),

 

at der afsættes et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2010 og på 8 mio. kr. i 2011,

 

at bevillingen finansieres ved overflytning af 1,667 mio. kr fra Psykiatri og Socials centrale pulje til bygningsvedligeholdelse og ved at overføre indtægten fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på 8,333 mio. kr. til anlægskontoen,

 

at projektet udbydes i licitation i indbudte fagentrepriser, og

 

at Hune og Elkjær tilknyttes som totalrådgiver.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regionsrådets behandling på mødet den 26. maj 2010 af rapport vedrørende Fælles vestdansk højt specialiseret retspsykiatrisk funktion i børne- og ungdomspsykiatrien godkendte regionsrådet, at der fremsendes en ansøgning til puljen til nye retspsykiatriske sengepladser i børne- og ungdomspsykiatrien. Den 25. juni 2010 modtog Region Midtjylland indkaldelsesskrivelsen. Af indkaldelsesskrivelsen fremgår, at Region Midtjylland kan søge 16,71 mio. kr. inkl. en egenfinansiering på 3,36 mio. kr. Ansøgningsfristen var den 1. september 2010.

 

Rapporten viste ikke et behov for at udvide sengetallet, men et behov for at øge fleksibiliteten i det ungdomspsykiatriske afsnit og for etablering af sikrede senge. Det er uafklaret, om ministeriet ønsker behovet dækket ved oprettelse af flere senge, eller om ministeriet kan acceptere, at behovet dækkes ved en mere fleksibel udnyttelse af eksisterende senge. De ungdomsretspsykiatriske senge skal i følge specialeplanen placeres i Risskov.

 

En rådgiver (Hune og Elkjær) har undersøgt mulighederne for at omdanne nogle af de eksisterende ungdomspsykiatriske sengepladser til ungdomsretspsykiatriske pladser. Ønsket om større fleksibilitet i indretningen af afsnittet tilgodeses ved, at det indrettes, så der kan være 4 - 5 ungdomsretspsykiatriske patienter i afsnittet afhængig af patienternes tilstand og antallet af ungdomsretspsykiatriske patienter. Rapporten har ikke vurderet, om sænkningen af den kriminelle lavalder til 14 år og beslutningen om at screene alle unge på de sikrede institutioner for psykiske lidelser vil øge behovet for ungdomsretspsykiatriske pladser.

 

Projektet indebærer ombygning af det eksisterende ungdomspsykiatriske afsnit, således at det kan opdeles i flere mindre enheder, hvorved det bliver muligt at have et varierende antal ungdomsretspsykiatriske patienter. Alle vinduer skiftes til sikrede vinduer, ligesom de kommer til at opfylde brandvæsenets krav til oplukkelighed. De ydre rammer sikres, således at det fremover f.eks. ikke bliver muligt at stikke af over taget.

 

Der er behov for at skabe bedre aktivitetsmuligheder for patienterne i afdelingen. Det gælder både i forhold til undervisning og i forhold fysiske og sociale aktiviteter. Det udarbejdede forslag til ombygning af det eksisterende ungdomsafsnit inkl. etablering af to-lagssikring af pladserne vil koste 10 mio. kr. Region Midtjyllands egenfinansiering tages fra en central pulje i Psykiatri og Social til bygningsvedligeholdelse. Puljen er rettet mod hele behandlingspsykiatrien. I og med at der bygges om og ikke bygges nyt, er der ikke behov for hele den udmeldte statslige pulje.

 

Bevilling, rådighedsbeløb og finansiering (indeks 122)

 
Bevilling
Rådighedsbeløb 2010 (mio. kr.)
Rådighedsbeløb 2011 (mio. kr.
Ombygning af dele af ungdomspsykiatrisk afsnit til ungdomsretspsykiatrisk afsnit
10
2
8
Overførsel fra central driftsramme Psykiatri og Social
- 1,667
-1,667
0
Indtægt fra Indenrigs- og sundhedsministeriet
- 8,333
-0,333
-8
Likviditetseffekt
0
0
0

  

Den til Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsendte ansøgning vedlægges. (Rapporten var vedlagt til regionsrådsmødet den 26. maj 2010)

 

Med henblik på at sikre, at anlægsarbejdet kan komme i gang hurtigst muligt, anmodes regionsrådet om at give en anlægsbevilling og frigive et rådighedsbeløb under forudsætning af, at ansøgningen godkendes. Derved kan projekteringen af pladserne påbegyndes, så snart ministeriets godkendelse foreligger. Projektet gennemføres med licitation i indbudte fagentrepriser. Arkitektfirmaet Hune og Elkjær tilknyttes som totalrådgiver i direkte handel, idet honoraret ligger under Tilbudslovens tærskelværdi. Projektet forventes afsluttet august 2011. Byggeperioden forlænges af, at det ungdomspsykiatriske afsnit delvist skal være i brug i byggeperioden.

 

I og med at det er ombygning af en eksisterende bygning fra 1972 kan der ikke etableres maksimal bæredygtighed i bygningen. Der tilstræbes så lav en U-værdi, som de eksisterende bygninger muliggør. Ligeledes optimeres belysning og ventilation.

 

Tegninger over ungdomspsykiatrien er kun tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-78-1-09

15. Udtalelse til Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om styring af aktivitet på sygehusene

Resume

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 5. august 2010 anmodet regionsrådet i Region Midtjylland om en udtalelse i forbindelse med opfølgningen på Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om styring af aktivitet på sygehusene. 

 

Et udkast til regionsrådets udtalelse er vedlagt som bilag, hvor regionsrådet forholder sig til de bemærkninger, Statsrevisorerne kommer med.

Direktionen indstiller,

at udkastet til regionsrådets udtalelse i forbindelse med Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om styring af aktivitet på sygehusene godkendes.

Sagsfremstilling

Rigsrevisionen afgav i august 2009 beretning nr. 7/2009 om styring af aktivitet på sygehusene. Den 18. marts 2010 afgav Statsrevisorerne deres bemærkninger til beretningen. Som opfølgning på disse bemærkninger skal sundhedsministeren herefter afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de overvejelser som bemærkningerne giver anledning til.

 

Til brug for redegørelsen til Statsrevisorerne skal ministeren indhente en udtalelse fra regionsrådene. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har derfor anmodet regionsrådet i Region Midtjylland udtale sig om Rigsrevisionen beretning samt om Statsrevisorernes bemærkninger hertil. Anmodning om udtalelse vedrørende Rigsrevisionens beretning nr. 7/2009 om styring af aktivitet på sygehusene vedlægges.

 

Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorernes om styring af aktivitet på sygehusene, Statsrevisorernes bemærkning til beretning 7/2009 om styring af aktivitet på sygehusene, Region Midtjyllands høringssvar til Rigsrevisionens udkast til 4 kapitler om aktivitetsstyring på sygehusene og regionsrådets udtalelse vedrørende statsrevisorernes bemærkninger til beretning om styring af aktivitet på sygehusene vedlægges.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-139-06-V

16. Halvårlig orientering om resultater vedrørende diabetes, hoftenære frakturer og akut kirurgi fra NIP

Resume

En halvårsopfølgning for de tre NIP-områder diabetes, hoftenære frakturer og akut kirurgi fremlægges. For hoftenære frakturer og diabetes er der fortsat grund til tilfredshed med indsatsen på hospitalerne, idet det bemærkes, at de sidste problemfelter forventes løst, så regionen snarest er helt i mål. For akut kirurgi har der været fremgang, men der er fortsat væsentlige problemer på en del hospitaler. Hospitalernes handleplaner er beskrevet i vedlagte notat.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som supplement til de årlige orienteringer om resultater fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) orienteres regionsrådet fremover også halvårligt om indikatorer, hvor der er problemer med at overholde standarden. Det gøres for at følge udviklingen inden for NIP, herunder effekten af hospitalernes igangsatte handleplaner på området. 


I første halvår af 2010 fik regionsrådet forelagt tre NIP-årsrapporter, der alle vedrørte perioden 2008-2009. På to af områderne – diabetes og hoftenære frakturer – var niveauet i Region Midtjylland flot. Der var dog enkelte problemer på enkelte hospitaler. På det tredje område – akut mave-tarmkirurgi – var regionen langt fra målopfyldelse på flere indikatorer, og det blev indskærpet overfor hospitalsledelserne, at akut kirurgi var et indsatsområde.
 
Der fremlægges nu en halvårsopfølgning for de tre områder, hvor der følges op på de seneste resultater for at konstatere, om der har været den ønskede fremgang.
For hoftenære frakturer og diabetes er der fortsat grund til tilfredshed med indsatsen på hospitalerne, idet det bemærkes, at de sidste problemfelter forventes løst, så regionen snarest er helt i mål.


For akut kirurgi har der været fremgang, men der er fortsat væsentlige problemer på en del hospitaler.

I vedlagte notat er hospitalernes handleplaner beskrevet, og det bemærkes, at det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler i efteråret 2010 vil få lejlighed til en nærmere drøftelse af akut kirurgi på et møde med deltagelse af involverede klinikere. 

 

Oversigt over resultater for diabets

 
Standard opfyldt
Standard opfyldt
Resultat/Standard (i procent)
Resultat/Standard (i procent)
Hospitaler med standard opfyldt/ totalt antal hospitaler
Fremgang
Indikator
Årsopgørelse
½ års opfølgning
Årsopgørelse
½ års opfølgning
 
 
Undersøgelse af nyrefunktion
Ja
Nej
86/95
86/95
4/6
Nej
Undersøgelse af øjne mindst hvert 2. år
Ja*
Ja
89/90
89/90
5/6
Nej
Undersøgelse af fødder mindst hvert 2. år
Nej
Nej
94/95
94/95
4/6
Ja

* Der er taget højde for den statistiske usikkerhed. Derfor er standarden opfyldt. 


Regionen opfylder samlet set fem ud af de syv standarder vedrørende diabetes, hvilket er en lille tilbagegang. Der er herudover én indikator, hvor ét hospital ikke opfylder standarden.

 

Oversigt over resultater for hoftenære frakturer

 
Standard opfyldt
Standard opfyldt
Resultat/Standard (i procent)
Resultat/Standard (i procent)
Hospitaler med Standard opfyldt/ totalt antal hospitaler ved ½ årsopfølgning
Fremgang
Indikator
Års opgørelse
½ års-opfølgning
Års opgørelse
½ års-opfølgning
 
 
3. Funktionsevne før udskrivelse
Ja
Ja
93/90
90/90
5/6
Nej
4. Vurdering af smerte
Ja
Ja
96/90
95/90
5/6
Nej

 

Regionen opfylder fortsat samlet set alle standarder vedrørende hoftenære frakturer, men der er fortsat to indikatorer, hvor et enkelt hospital har problemer.

 

Oversigt over resultater for akut kirurgi

Patienter med blødende mavesår

 
Standard opfyldt
Standard opfyldt
Resultat / Standard (i procent)
Resultat / Standard (i procent)
Hospitaler med standard opfyldt/ totalt antal hospitaler
Fremgang
Indikator
Års opgørelse
½ års opfølgning
Års opgørelse
½ års opfølgning
 
 
Kikkertundersøgelse - akut
Nej
Nej
49/95
44/95
0/5
Nej
Ny blødning efter vellykket standsning af blødning (max 10 %)
Nej
Ja*
19/10
14/10
3/5
Ja
Standsning af ny blødning ved kikkert operation
Ja*
Ja
69/75
84/75
4/5
Ja

 

Patienter med hul på mavesæk eller tolvfingertarm

 
Standard opfyldt
Standard opfyldt
Resultat / Standard (i procent)
Resultat / Standard (i procent)
Hospitaler med standard opfyldt/ totalt antal hospitaler
Fremgang
Indikator
Års opgørelse
½ års opfølgning
Års opgørelse
½ års opfølgning
 
 
Tid til operation max. 6 timer
Nej
Ja*
64/75
70/75
1/5
Ja
Ophør antibiotika behandling - 3 døgn efter operation (højst 10 %)
Ja*
Nej
91/95
71/95
3/5
Nej
Vægtkontrol
Nej
Nej
51/90
51/90
1/5
Nej
Kontrol af væskebalance
Nej
Ja*
78/90
87/90
4/5
Ja
Basal monitorering efter operation
Nej
Ja*
69/90
85/90
4/5
Ja
Dødelighed (30 dage efter operation) (højst 20 %)
Nej
**
33/20
40/20
**
Nej

*Der er taget højde for den statistiske usikkerhed. Derfor er standarden opfyldt.
**Kan ikke opgøres pga. få patienter (se nedenfor) 


Regionen opfylder nu samlet 11 ud af 14 standarder vedrørende akut kirurgi, hvilket er en forbedring på 4 områder siden årsopgørelsen.
 
Der er imidlertid stadig 3 indikatorer, hvor regionen samlet set ikke lever op til standarden, og derudover 6 indikatorer, hvor enkelte hospitaler har problemer, selv om regionen samlet set opfylder standarden. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-376-08

17. Orientering om høringssvar til Rigsrevisionens notat om privathospitaler

Resume

Administrationen har afgivet høringssvar til Rigsrevisionens udkast til fortsat notat om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands administration har afgivet høringssvar til Rigsrevisionens udkast til "fortsat notat om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse". Notatet omhandler primært hvilke initiativer der er iværksat med henblik på at sikre kvalitets- og dokumentationskrav på private sygehuse og klinikker.

 

Notatet vil blive behandlet på Statsrevisorernes møde den 22. september 2010.

 

Regionsrådet delegerede på regionsrådsmødet den 26. september 2007 kompetencen til administrationen vedrørende afgivelse af høringssvar til Rigsrevisionens udkast til beretninger, med efterfølgende orientering af regionsrådet herom.

 

Udkastet til Rigsrevisionens notat samt administrationens høringsvar vedlægges til orientering.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen