Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Tillægsdagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 14. september 2010 kl. 13:00
i Regionshospitalet Randers, Patienthotellet, mødelokale 4, Skovlyvej 1, 8930 Randers


Pkt. Tekst
18 Beslutning om hjemtrækning af hjertekirurgisk aktivitet fra Region Nordjylland
19 Fremlæggelse af risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Århus 2. kvartal 2010
20 Høring af Sundhedsstyrelsens rapport "Behandling af PTSD hos veteraner – anbefaling for fremtidig planlægning"
21 Rammeaftale 2011
22 Godkendelse af ansøgninger om satspuljemidler til de sikrede døgninstitutioner i Region Midtjylland
23 Revisionsberetning nr. 16 af 27. august 2010 vedrørende regionsrådets redegørelse for aktivitetsbestemte tilskud m.v. for 2009
24 Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til Iværksætterprogrammet STARTmidt Accelerator
25 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Program for Vidensamarbejde
26 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt North Sea Living
27 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Gennemførelse af kommunal klimaindsats
28 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Erhvervsudvikling indenfor Biomasse til Energi
29 Justering af datoer for regionsrådets besigtigelsesture i 2011
30 Indeståelse for omkostninger i forbindelse med ekspropriation i Gødstrup
31 Besparelser på praksisområdet
32 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Harry Jensen vedrørende artikler i LandbrugsAvisen
33 Indstilling af medlem og stedfortræder til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning
34 Benyttelse af option vedrørende lokaler til Skive Kommune i Skive Sundhedshus
35 Forslag til Budget 2011: 2. behandling
Sagnr.: 1-30-205-06-V

18. Beslutning om hjemtrækning af hjertekirurgisk aktivitet fra Region Nordjylland

Resume

Regionshospitalet Viborg visiterer patienter til hjertekirurgisk behandling på Aalborg Sygehus. Denne praksis har været en del af en samlet organisering af det hjertekirurgiske område i Vestdanmark. Således har Århus Universitetshospital, Skejby hidtil modtaget patienter fra Region Syddanmark til hjertekirurgi. Der har dermed været en kapacitetsmæssig balance i Region Midtjylland, idet der er modtaget patienter sydfra, mens en andel patienter fra regionen er visiteret til Region Nordjylland. Region Syddanmark har imidlertid effektueret hjemtrækning af disse patienter pr. 1. august 2010.

 

Under hensyntagen til ÅUH, Skejbys funktion som et højt specialiseret spydspidshospital på hjerteområdet til gavn for patienter i hele Vestdanmark, herunder hensyn til patientunderlag, foreslås det, at Region Midtjylland hjemtrækker hjertekirurgien fra Region Nordjylland således, at patienterne fremadrettet behandles på Århus Universitetshospital, Skejby. Der er tale om et årligt patientvolumen på omkring 40-50 patienter.

Direktionen indstiller,

at hjemtrækning af hjertekirurgiske patienter fra Region Nordjylland godkendes, idet Regionshospitalet Viborg pr. 1. januar 2011 således henviser hjertekirurgiske patienter til operation på Århus Universitetshospital, Skejby frem for Aalborg Sygehus

Sagsfremstilling

Der blev i amternes tid indgået samarbejdsaftale mellem Viborg Amt og Nordjyllands Amt om udveksling af hjertepatienter, således at Aalborg Sygehus modtog hjertepatienter fra Viborg Amt, mens Viborg Sygehus modtog patienter til kirurgisk behandling for endetarmskræft.

 

Aftalen har været videreført ind i de nye regioner, idet Region Nordjylland dog fra 2009 selv har varetaget endetarmskræftkirurgi. Regionshospitalet Viborg visiterer fortsat hjertepatienter til Aalborg Sygehus. Denne praksis har været en del af en samlet organisering af det hjertekirurgiske område i Vestdanmark. Således har Århus Universitetshospital, Skejby hidtil modtaget patienter fra Region Syddanmark til hjertekirurgi. Der har dermed været en kapacitetsmæssig balance i Region Midtjylland, idet der er modtaget patienter sydfra, mens en andel patienter fra regionen er visiteret til Region Nordjylland.

 

En ny situation er imidlertid opstået på det hjertekirurgiske område i Vestdanmark. Region Syddanmark har således besluttet at hjemtrække de hjertekirurgiske patienter, som hidtil er behandlet i Skejby til behandling på Odense Universitetshospital. Hjemtrækningen er effektueret pr. 1. august 2010.

 

Denne situation betyder, at Region Midtjylland under hensyntagen til ÅUH, Skejbys funktion som et højt specialiseret spydspidshospital på hjerteområdet til gavn for patienter i hele Vestdanmark, herunder hensyn til patientunderlag, ønsker at behandle alle patienter fra regionen i eget regi. Dermed ønskes hjemtrukket et årligt patientvolumen på omkring 40-50 patienter, som hidtil er henvist til Region Nordjylland. Patienterne har til enhver tid mulighed for frit sygehusvalg.

 

Der vil i løbet af efteråret 2010 blive foretaget en tilsvarende vurdering af arbejdsdelingen mellem de to centre i forhold til hjertemedicinske patienter. Det er i den forbindelse væsentligt for Region Midtjylland, at det velfungerende og veludbyggede samarbejde med Region Nordjylland og Aalborg Sygehus fastholdes.

 

Der er etableret et samarbejde mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland omkring opbygning af et samarbejde omkring udviklingsfunktionen aortastentklapoperationer. Et yderligere element af samarbejdet på hjerteområdet mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland er etableringen af de virtuelle hjertekonferencer, som muliggør konferencer mellem de to afdelinger uden fysisk fremmøde. Der vil også fremadrettet være fokus på at understøtte samarbejdet mellem de to regioner.

 

Det skal endvidere bemærkes, at det også ligger til grund for forslaget om hjemtrækning, at det er udmeldt af Sundhedsstyrelsen, at opretholdelse af en satellitfunktion på hjerteområdet ikke alene afhænger af volumen men også de samarbejdsrelationer, der er mellem center og satellit. Med det ovenfor beskrevne veludbyggede samarbejde mellem ÅUH, Skejby og Aalborg Sygehus er det vurderingen, at det volumen af patienter, som Aalborg Sygehus har modtaget fra Region Midtjylland, ikke vil få betydning for Aalborg Sygehus’ mulighed for at opretholde varetagelsen af den hjertekirurgiske funktion.

 

ÅUH, Skejby ønsker at effektuere hjemtrækningen pr. 1. januar 2011, således at Regionshospitalet Viborg efter denne dato henviser hjertekirurgiske patienter til ÅUH, Skejby.

 

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at hjemtrækning af hjertekirurgiske patienter fra Region Nordjylland godkendes, idet Regionshospitalet Viborg pr. 1. januar 2011 således henviser hjertekirurgiske patienter til operation på Århus Universitetshospital, Skejby frem for Aalborg Sygehus, og

 

at der gennemføres drøftelser med Region Nordjylland om hjemtrækning af hjertemedicinsk aktivitet, inkl. PCI-behandling, som vil kunne få virkning fra den 1. januar 2011.

 

Susanne Buch Nielsen og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-7-07

19. Fremlæggelse af risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Århus 2. kvartal 2010

Resume

Hvert kvartal udarbejder Rådgivergruppen DNU en rapport til regionsrådet om de overordnede risici for Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU). Rapporten for 2. kvartal 2010 foreligger nu. Ved udgangen af 2. kvartal 2010 konstaterer Rådgivergruppen, at projektets største risici er koncentreret omkring de 5 hovedaktiviteter, der tilsammen skal nedbringe anlægsrammen fra 8,96 mia. kr. til 6,35 mia. kr., som konsekvens af statens endelige finansieringstilsagn på 6,35 mia. kr. (2009-priser). Risikorapporten påpeger, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger gennembearbejdede risikoreducerende tiltag, der med sikkerhed bringer projektet ned på den gældende anlægsramme.


Ligeledes påpeges, at alternative finansieringskilder til nødvendige projektinvesteringer ud over de 6,35 mia. kr. endnu ikke er afklaret.

 

Projektets hovedaktører vil i den kommende tid have et forsat betydeligt fokus på at udarbejde forslag til risikoreducerende tiltag med henblik på overholdelse af den samlede anlægsøkonomiske ramme.

Direktionen indstiller,

at risikorapporteringen for Det Nye Universitetshospital i Århus efter 2. kvartal 2010 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Vedlagte risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Århus for 2. kvartal 2010 er udarbejdet af Rådgivergruppen DNU (RG) på baggrund af dialog med blandt andet Projektafdelingen (PA) og beskriver de risici, der er vurderet at være de mest betydningsfulde for DNU.


I løbet af 2. kvartal 2010 har staten modtaget og behandlet Region Midtjyllands reviderede ansøgning vedrørende statens finansieringstilsagn for DNU på 6,35 mia. kr. Ansøgningen blev godkendt af Regionsrådet den 26. maj 2010. Den 1. juli 2010 modtog Region Midtjylland endeligt tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på 6,35 mia. kr.
 
De forudsætninger, der ligger til grund for det endelige tilsagn, giver anledning til et nyt risikobillede af DNU. På baggrund af den kritiske fase projektet befinder sig i, behandles i vedlagte rapport foruden risici hørende under 2. kvartal 2010 også risikoemner, der er identificeret i overgangen mellem 2. og 3. kvartal 2010. Dette for at gøre Regionsrådet bekendt med disse forhold, således at projektets hovedaktører sammen kan håndtere udfordringerne rettidigt i denne fase af projektet.
 
Denne rettidighed medfører samtidig, at der for nuværende ikke er den tilstrækkelige sammenhæng mellem beskrivelsen af de væsentlige risici og beskrivelse samt gennemførelse af de nødvendige risikoreducerende tiltag, der skal til for at sikre, at projektet lever op til dets mål og rammer. Disse risikoreducerende initiativer er under forberedelse og gennemførelse i øjeblikket.
 

På baggrund af statens endelige finansieringstilsagn på 6,35 mia. kr. angiver Rådgivergruppen, at projektets væsentligste risici er koncentreret omkring følgende 5 hovedaktiviteter (5-punktsplanen), der iværksættes for at reducere anlægsrammen fra 8,96 mia. kr. til 6,35 mia. kr.:
 

Aktivitet - mio. kr.
Forudsat besparelse
Tilpasning af m2-priser/uforudsete udgifter
770
Alternativ finansiering af hovedforsyningsanlæg
380
Tilpasning af ombygning og integration med eksisterende Skejby
430
Alternativ vareforsyningsstruktur
390
Arealreduktion i detailprojektering, optimering og omkostningsreduktion
640
I alt
2.610

 

For samtlige 5 aktiviteter er gældende, at de ikke på nuværende tidspunkt er gennembearbejdet, og de forudsatte besparelser og alternative finansieringer er derfor endnu ikke fuldt dokumenteret. Der er risiko for, at de forudsatte besparelser ikke alene kan opnås ved disse aktiviteter. Dette vil i givet fald medføre et behov for yderligere tilpasning af projektet med mulige kvalitetsforringelser som konsekvens.


Endelig er der risiko for, at det tidligere påpegede behov for yderligere/alternativ finansiering til f.eks. ombygning af eksisterende Skejby, it, medicoteknik, logistik etc. ikke er til rådighed fra regionens puljer og driftsmidler.  

 

Status på 5-punktsplanen i forhold til risikoreducerede tiltag

I nedenstående gives en kort statusbeskrivelse af 5-punktsplanens indhold og risikoreducerede tiltag i forhold til de forudsatte besparelser på 2,610 mia. kr.

 

Ad 1. Tilpasning af m2-priser/uforudsete udgifter

Af den samlede besparelse på 770 mio. kr. forudsættes det primære bidrag fra posten ”uforudsete udgifter”. Der kalkuleres med 5% til uforudsete udgifter, hvilket kræver en tæt løbende opfølgning bl.a. i forbindelse med de første store licitationer på Akutblokken. Ligeledes er igangsat undersøgelser af m2-priser og kvalitetsniveau i DNU-projektet i forhold til andre projekter i ind- og udland. Undersøgelsen forventes forelagt Regionsrådet i 1. kvartal 2011. Der arbejdes med uddybning af en prioriteringsliste (”change request”) med henblik på løbende behov for omprioriteringer i projektet. En foreløbig prioriteringsliste vil blive forelagt Regionsrådet i efteråret 2010.

 

Ad 2. Alternativ finansiering af hovedforsyningsanlæg

Der er forudsat en besparelse på 380 mio. kr. i form af alternativ finansiering af hovedforsyningsanlæg. Status er, at der er afholdt møder med forskellige forsyningsselskaber. Foreløbige resultater peger på, at vand- og varmeforsyningsselskaberne ikke ønsker/kan bidrage, mens der er positiv tilbagemelding vedrørende elforsyning. Der vil blive afholdt supplerende møder i de kommende uger m.h.p. at tilvejebringe en samlet vurdering af mulighederne, herunder muligheden for at inddrage andre aktører. Med udgangen af november måned 2010 forventes der at være udarbejdet en grundig vurdering af mulighederne. Såfremt besparelsesmålet ikke kan nås via forsyningsselskabernes eller andre aktørers finansiering, er der behov for at finde andre finansieringsmuligheder indenfor projektet.

 

Ad 3. Tilpasning af ombygning og integration med eksisterende Skejby

Det er tidligere påpeget, at det er vitalt for Hospitalsbyens funktionalitet, at der investeres ca. 430 mio. kr. udover regeringens endelige tilsagn til integration og ombygning af det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby. Af grundlaget for tilsagnet fremgår, at Region Midtjylland af egne anlægspuljer må skaffe de fornødne midler, idet disse investeringer bl.a. erstatter investeringer som følge af ændrede kliniske behov i eksisterende Skejby. Tilvejebringelse af anlægsmidler til integrationen skal således ske inden for regionens almindelige anlægsbudget eller ved alternativ finansiering. Det forventes, at hovedparten af investeringerne vil falde i årene 2014-2016.

 

Ad 4. Alternativ vareforsyningsstruktur

Vareforsyningsstrukturen i DNU i form af en ”Forsyningsby” har til hensigt, at sikre en kvalitativ og effektiv drift af DNU. Forsyningsbyen samler funktioner indenfor vaskeri, sterilcentral, køkken, affald, depot, apotek etc. på en central placering med henblik på en effektiv logistik og minimering af decentrale varelagre. Som led i reduktionen af anlægsrammen for DNU, vurderer Projektafdelingen, at også alternative modeller for vareforsyning kan understøtte DNU's og eventuelt andre hospitalers behov, og der pågår udarbejdelse af forskellige Business-Cases vedrørende forsyningsmodeller. Disse forventes forelagt Regionsrådet primo 2011 med henblik på endelig valg af model. Med reduktionen på 390 mio. kr. er der ikke afsat midler i det tilpassede DNU-projekt til forsyningsfaciliteter.

 

Ad 5. Arealreduktion i detailprojektering, optimering og omkostningsreduktion

Hovedparten af den samlede reduktion på 640 mio. kr. findes ved, at DNU-projektet reduceres med 15.000 m2. Dertil kommer, at der skal findes alternativ finansiering til størstedelen af P-pladserne f.eks. i form af OPP-projekter. Endelig forudsættes øget grad af genanvendelse af udstyr indenfor it, medicoteknik, løst inventar etc. samt finansiering f.eks. via regionens medicotekniske puljer og driftsbudgetterne, ligesom budgetposten til omkostninger (vinterforanstaltninger, byggeplads m.v.) forventes reduceret. Der pågår konkrete vurderinger af disse tiltag med henblik på endelig beslutning. Den konkrete fordeling af besparelsesposten på 640 mio. kr. forventes udarbejdet inden udgangen af november måned 2010.

 

Projektets hovedaktører vil i den kommende tid have et fortsat betydeligt fokus på ovennævnte risici i 5-punktsplanen med henblik på gennemførelse af risikoreducerende tiltag.  

 

Yderligere forhold vedrørende risikoanalysen

Endnu et forhold presser anlægsrammen til DNU. Regionsrådet vedtog den 29. april 2009 en anlægsbevilling på 248,423 mio. kr. til udvidelse af strålekapaciteten i Århus. Projektet er et fase 0-projekt i forbindelse med etableringen af DNU.

 

Region Midtjylland søgte særskilt Det rådgivende udvalg om finansiering af stråleenheden, men Regeringen har i sin tilbagemelding ikke givet tilsagn til dette projekt. Finansiering af projektet skal således afholdes af regionen. Da regionens almindelige anlægsbudget er under stort pres, vil finansieringen af de bygningsmæssige dele af stråleenheden, svarende til ca. 172 mio. kr., skulle ske inden for anlægsrammen til DNU. Dette kan give behov for alternativ finansiering af andre dele af DNU-projektet. I forhold til de apparaturmæssige dele af stråleprojektet, svarende til ca. 76 mio. kr., vil der muligvis kunne findes alternativ finansiering uden for DNU-projektet i form af f.eks. leasing.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-42-74-13-09

20. Høring af Sundhedsstyrelsens rapport "Behandling af PTSD hos veteraner – anbefaling for fremtidig planlægning"

Resume

Sundhedsstyrelsens rapport " Behandling af PTSD hos veteraner – anbefaling for fremtidig planlægning" er sendt i høring.

 

Der forelægges her høringssvar fra Region Midtjylland til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet godkender høringssvaret til Sundhedsstyrelsen.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen sendte den 12. juli 2010 rapporten "Behandling af PTSD hos veteraner – anbefaling for fremtidig planlægning" i høring.

 

Region Midtjylland har været repræsenteret i arbejdsgruppen bag rapporten ved Annemarie Graae Gottlieb (centerchef i Klinik for Traumatiserede Flygtninge) og Annette Bang Andersen (Planlægningschef, psykiatri og social).

 

Region Midtjylland har således løbende i arbejdsgruppen haft mulighed for at diskutere og kommentere rapportens ordlyd.

 

Rapporten beskriver dels målgruppen, samt søger at anslå omfanget af veteraner, som vil have behov for behandling. I rapporten opstilles en række anbefalinger:

 • fastholdelse af de eksisterende tilbud til målgruppen i forsvarets regi

 • at der ved etablering af et specialiseret tilbud til militært personale, anvendes den viden og ekspertise der eksisterer i regionerne fra behandlingsindsatsen vedrørende traumatiserede flygtninge

 • at der etableres et højt specialiseret tilbud i sygehusvæsenet målrettet patienter med psykiatriske lidelser, primært PTSD med eller uden komorbiditet på baggrund af tjenesterelaterede belastninger i relation til militærtjenestem primært udsendelse. Her anbefales etablering af tre enheder; I Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

 • at enhederne samarbejder om udvikling af kliniske retningslinjer for udredning og behandling, samt opsamling og formidling af viden og erfaringer på området og herunder den praktiske håndtering af problemstillinger relateret til sygdommene.

 

Endvidere fremgår det af rapporten, at udvikling og etablering af de foreslåede højtspecialiserede enheder forudsætter, at der sikres ressourcer hertil.

 

Der er udarbejdet vedlagte høringssvar fra Region Midtjylland. Høringsfristen er den 15. september 2010, og høringssvaret vil blive afsendt til Sundhedsstyrelsen under forbehold for regionsrådets godkendelse.

 

Det blev på psykiatridirektørmødet den 2. september 2010 besluttet, at der udarbejdes et fælles høringssvar fra regionerne. Vedlagte høringssvar vil derfor samtidig indgå som Region Midtjyllands bidrag hertil.

 

Sundhedsstyrelsens rapport "Behandling af PTSD hos veteraner - anbefaling for fremtidig planlægning" er kun tilgængelig på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-3-1-06-V

21. Rammeaftale 2011

Resume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

 

Rammeaftalen indgås årligt via godkendelse i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet. Udkast til Rammeaftale 2011 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. 

Direktionen indstiller,

at Rammeaftale 2011 på social- og specialundervisningsområdet godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til lovgivningen på social- og specialundervisningsområdet skal regionens 19 kommunalbestyrelser og regionsrådet i Region Midtjylland indgå en årlig rammeaftale på området. Rammeaftalen skal være godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet senest den 15. oktober 2010. Rammeaftale 2010 træder i kraft den 1. januar 2011.

 

Budgetprocessen i kommuner og region falder tidsmæssigt sammen med processen for behandling af Rammeaftale 2011. Sammenfaldet af tidsfristerne gør, at kommunerne ved Kontaktudvalgets behandling af rammeaftalen endnu ikke har vedtaget budget i egen kommune.

 

Forslag til Rammeaftale 2011 er i vid udstrækning en videreførelse af aftalen for 2010. Imidlertid stiller markant udgiftspres på området store krav til styringen. Derfor er der fremadrettet behov for, at der etableres mere hensigtsmæssige styringsmekanismer i rammeaftaleregi, og der sættes i denne rammeaftale øget fokus på takstopfølgning og gennemsigtighed i ydelse og pris.

 

Desuden er der i Kontaktudvalget enighed om at anbefale en generel reduktion af taksterne, som hver driftsherre gennemfører ved at reducere de bagvedliggende udgiftsbudgetter med 5 %. Takstreduktionen gælder som et gennemsnit for den enkelte driftsherres samlede takstbærende tilbud. De sikrede institutioner Koglen og Grenen er ikke omfattet af den anbefalede takstregulering.

 

Det betyder, at det oprindelige nettodriftsbudget (som indmeldt i takstfilen for 2010) for den enkelte driftsherres samlede tilbud, under forudsætning af et uændret antal pladser, holdes inden for den af KL udmeldte gennemsnitlige løn- og prisfremskrivning minus 5 %.

 

Rammeaftale incl. takstprincipper godkendes senest 15. oktober 2010. De konkrete takster indberettes efterfølgende.

 

Kontaktudvalget har behandlet udkast til Rammeaftale 2011 på sit møde den 27. august 2010 og har fremsendt det foreliggende til behandling i regionsrådet og de 19 kommunalbestyrelser.

 

Udviklings- og fokusområder på det sociale område

Kommunerne og Region Midtjylland har i fællesskab udpeget fem udviklings- og fokusområder, der danner en fælles ramme om den løbende faglige udvikling, og bidrager til at skabe en fælles opmærksomhed omkring nye behov:

 

1. Takstopfølgning

2. Gennemsigtighed i ydelse og pris

3. Fælles metodeudvikling

4. Handleplaner som fælles dialogværktøj

5. Uddannelse af visitatorer

 

Tilbud omfattet af Rammeaftale 2010

De tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, er tilbud med regionalt leverandøransvar, uanset om tilbuddet drives kommunalt eller regionalt. Det er forskellige typer af tilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sikrede institutioner for børn og unge, forskellige typer af tilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, tilbud til sindslidende, tilbud om beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, tilbud til voldsramte kvinder, hjemløse og stofmisbrugere samt tilbud om hjælpemidler og tilbud til personer med kommunikationshandicap.

 

Kommunerne har indbyrdes aftalt, at takstprincipperne også gælder for "skal"-området.

 

Takster

Lovgivningen på området foreskriver, at rammeaftalen skal indeholde specificerede takster for alle pladser og individuelle ydelser i tilknytning hertil samt takster for specialrådgivningsydelser, der er omfattet af rammeaftalen. Dette krav opfyldes ved hjælp af det fælles takstbilag, som er en oversigt over alle tilbud og ydelser omfattet af rammeaftalen herunder beregningsgrundlaget for taksterne, tilbuddenes normering samt tilbud og ydelser fordelt på leverandørkommune og lovgrundlag. Yderligere oplysninger om betalingsmodeller og omkostningsberegning findes i rammeaftalens bilag 2 - betalingsmodeller og omkostningsberegning.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-83-10

22. Godkendelse af ansøgninger om satspuljemidler til de sikrede døgninstitutioner i Region Midtjylland

Resume

Med baggrund i satspuljeaftalen for 2010 omkring "Forebyggelse af ungdomskriminalitet og helhedsorienteret gadeplansindsats" har Servicestyrelsen pr. 2. juli 2010 meldt tre puljer ud. Puljerne kan søges af landets sikrede institutioner.

 

Region Midtjylland har under forbehold for regionsrådets godkendelse søgt om støtte til 3 puljer.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet godkender de fremsendte ansøgninger til Servicestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som led i udmøntningen af regeringens og satspuljepartiernes aftale om satspuljen for 2010-2013 er der under Servicestyrelsen oprettet 3 ansøgningspuljer med ansøgningsfrist den 1. september 2010. Puljemidlerne kan søges af landets sikrede døgninstitutioner, og puljemidlerne skal bruges i perioden oktober 2010 - december 2012. Servicestyrelsen forventer at opslå puljerne til samme formål i december 2012 for 2013.

 

Administrationen har under forbehold af regionsrådets godkendelse fremsendt ansøgninger til alle tre puljer.

 

Nedenstående tabel viser, hvor mange midler der er søgt om fordelt på pulje og institution.

 

Pulje
Den sikrede døgninstitution Grenen
Den sikrede døgninstitution Koglen
Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger
1.899.995
655.090
En styrket indsats i varetægtsperioden til unge med misbrugsproblemer (forberedelsesfase okt. - dec. 2010)
145.000
145.000
Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder kriminelle børn og unge (kompetencecentre)
363.667
-
I alt (2010 P/L)
2.408.662
800.090

 

Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger 

På de to sikrede døgninstitutioner i Region Midtjylland påtænkes implementeret henholdsvis et Anger Management-program: Reflex på Koglen samt et Anger Replacement Training-program (ART) på Grenen. Begge programmer indeholder elementer af vredes- og konflikthåndtering. 

 

Målet med at søge satspuljen er at få de kognitive behandlingsprogrammer implementeret på de sikrede institutioner, herunder at få uddannet personale og lavet organisatorisk forankring. Der er tale om en omfattende proces, da det involverer mange medarbejdere. Målgruppen for selve de kognitive behandlingsprogrammer er unge, der er anbragt på de sikrede afdelinger samt de tilknyttede åbne afdelinger. Dokumentationen af programmernes effekt opgøres af Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland.

   

En styrket indsats i varetægtsperioden til unge med misbrugsproblemer 

For unge med misbrugsproblemer, der er anbragt i varetægtssurrogat på en sikret afdeling, er der mulighed for at udnytte varetægtsperioden effektivt til at skabe motivation for behandling og planlægge et videre behandlingsforløb.

 

Projekt Over Muren, som er gennemført i samarbejde mellem Københavns Kommune og Københavns Fængsler skal danne udgangspunkt for forbehandlingsprogrammer på de sikrede institutioner. Da Projekt Over Muren er målrettet voksne skal modellen tilpasses ovenstående målgruppe. Både Den sikrede døgninstitution Koglen og Den sikrede døgninstitution Grenen kommer til at deltage i den centralt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende forbehandling på de sikrede institutioner.

 

Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge (Kompetencecentre)

På Den sikrede døgninstitution Grenen er der en særligt sikret afdeling for unge med psykiske lidelser. Ud fra erfaringer med denne særligt sikrede afdeling søges der om at få etableret et kompetencecenter på Den sikrede døgninstitution Grenen vedrørende børn og unge med psykiatrinære problemstillinger, som har eller er i risiko for kriminel adfærd.

 

Der søges om midler til opbygning og drift af et kompetencecenter vedrørende børn og unge med psykiatrinære problemstillinger, som har eller er i risiko for at udvikle kriminel adfærd. Dette indebærer blandt andet, at Den sikrede døgninstitution Grenen:

 • holder sig ajour med den nyeste viden og praksis på de sikrede institutioner i forhold til området samt formidler denne viden videre til andre anbringelsessteder,

 • indhenter viden om dokumentation af indsatsen til de pågældende målgrupper,

 • deltager i den centrale arbejdsgruppe, som nedsættes for kompetencecentrene og

 • deltager i koordineringen af de sikrede institutioners kompetencecenterfunktioner med andre centrale initiativer fx VISO.

 

Aktiviteterne i forbindelse med kompetencecentret på Den sikrede døgninstitution Grenen vil derfor komme til at bestå i opbygning, drift, opkvalificering af medarbejdere, indhentelse af vidensmateriale, informations-, rådgivnings og formidlingsaktiviteter samt deltagelse i centrale arbejdsgrupper og tværgående aktiviteter.

 

Ansøgningerne er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-11-72-1-09

23. Revisionsberetning nr. 16 af 27. august 2010 vedrørende regionsrådets redegørelse for aktivitetsbestemte tilskud m.v. for 2009

Resume

Regionens revision KPMG har den 30. august 2010 fremsendt beretning nr. 16 af 31. august 2010 vedrørende regionsrådets redegørelse for aktivitetsafhængige bidrag. Redegørelsen er udarbejdet i henhold til cirkulære 74 af 1. december 2008 § 14 og tilsendt kommunalbestyrelserne og ministeriet for sundhed og forebyggelse.

 

Revisionsberetningen indeholder ikke revisionsbemærkninger, som regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden. I beretningen giver revisionen regionsrådet supplerende oplysninger, som revisionen finder, er så væsentlige, at regionsrådet skal orienteres herom.

Direktionen indstiller,

at revisionsberetning nr. 16 vedrørende aktivitetsbestemte tilskud m.v. for 2009 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til regionsloven skal regionsrådet efter modtagelse af revisionsberetninger træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger.

 

Region Midtjyllands revision KPMG har den 30. august 2010 fremsendt revisionsberetning nr. 16 vedrørende kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag. Beretningen er i henhold til den kommunale styrelseslov, § 42b, jf. regionslovens § 29, udsendt til regionsrådets medlemmer den 31. august 2010. Beretningen havde baggrund i Regionsrådets redegørelse for aktivitetsafhængige bidrag.

 

Redegørelsen er udarbejdet i henhold til cirkulære 74 af 1. december 2008 § 14. Den blev godkendt på regionsrådsmødet den 25. august og herefter tilsendt kommunalbestyrelserne og ministeriet for sundhed og forebyggelse. Revisionen giver regionsrådet supplerende oplysninger, som revisionen finder, er så væsentlige, at regionsrådet skal orienteres herom. Disse forhold drejer sig om følgende: 

 • Implementeringen af fælles retningslinjer vedrørende kontroller vedrørende afstemning og fejlrettelse af registreringer ikke er gennemført ensartet i 2009.

 • Manglende dokumantation for at eksterne leverandører af outsourcede IT-systemer overholder Regionens sikkerhedspolitik.

 

I det følgende redegøres kort for administrationens bemærkninger vedrørende de supplerende oplysninger samt for de processer, administrationen vil iværksætte.

 

Fælles retningslinjer

I forhold til implementeringen af fælles retningslinjer vedrørende kontroller, så er skabelonerne udarbejdet. Administrationen har igangsat en proces for implementering, og administrationen forventer, at kontrollerne vedrørende afstemning og fejlrettelser forløber efter disse retningslinjer fra sidste kvartal 2010. Kontrollerne vil omfatte registreringerne år til dato, og kontrolfunktionerne vil således gælde for patientregistreringerne hele året. Disse vil blive justeret i forbindelse med de behov og muligheder, der opstår i forbindelse med implementeringen af Midt EPJ.

 

It-kontroller i tilknytning til patientadministrative systemer

Regionen vil tage kontakt til eksterne leverandører af PAS-systemer og sikre, at disse lever op til regionens informationssikkerhedspolitik.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-125-07

24. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til Iværksætterprogrammet STARTmidt Accelerator

Resume

Vækstforum har på baggrund af en positiv evaluering af STARTmidt programmet besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg til et nyt iværksætterprogram, der skal være en videreudvikling og fortsættelse af de gode resultater fra det eksisterende program.

 
Det nye Iværksætterprogram - STARTmidt Accelerator - vil fortsat have rådgivning til iværksættere som hovedaktivitet, men rådgivningsydelserne vil blive suppleret med Investorreadiness forløb og adgang til finansiering samt tilbud om deltagelse i vækstgrupper, netværk mv. Endvidere skal der udvikles nye initiativer målrettet bl.a. spin-off iværksættere.
 
Formålet med programmet er at øge iværksætternes etablerings- og overlevelsesrate samt fordoble antallet af vækstiværksættere fra de nuværende 4 % til 8 % i 2020. Målgruppen for programmet er iværksættere og nystartede virksomheder med vækstpotentiale.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres 10,5 mio. kr. i 2011, 10,5 mio. kr. i 2012 og 10,5 mio. kr. i 2013, i alt 31,5 mio. kr., til iværksætterprogrammet STARTmidt Accelerator.

Sagsfremstilling

Indledningsvis bemærkes, at der som bilag vedlægges en samlet økonomioversigt vedrørende anvendelsen af regionsrådets midler til erhvervsudvikling. Oversigten viser dels de erhvervsudviklingsmidler, der er til rådighed, dels vækstforums indstillinger til dette møde og endelig hvad der vil være til disposition, hvis vækstforums indstillinger følges.

Om den foreliggende sag bemærkes, at regionsrådet på sit møde den 26. september 2007 reserverede regionale erhvervsudviklingsmidler til initiativet "Iværksætterprogram for vækstiværksættere". På møde den 12. december 2007 vedtog regionsrådet, efter indstilling fra Vækstforum, at bevilge 9,1 mio. kr. årligt til Væksthus Midtjylland til initiativet "Iværksætterprogram for vækstiværksættere" (”STARTmidt”).
 
Vækstforum besluttede på sit møde den 8. september 2010 at godkende Iværksætterprogrammet STARTmidt Accelerator som et 3-årigt initiativ, at indstille til regionsrådet, at der reserveres i alt 31,5 mio. kr. af Region Midtjyllands Erhvervsudviklingsmidler, at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der reserveres i alt 28,02 mio. kr. fra EU's Regionalfond og i alt 34,3 mio. kr. fra EU's Socialfond og at der afholdes informationsmøder og indkaldes ansøgninger til godkendelse til Vækstforum.
 
Vækstforum behandlede på sit møde den 23. juni 2010 en evaluering af iværksætterprogrammet STARTmidt. STARTmidtprogrammet er et tilbud om viden- og kompetencetilførsel til iværksættere og nystartede virksomheder med vækstpotentiale. Programmet blev etableret med virkning fra 1. januar 2008 og med Væksthus Midtjylland som operatør.
 
Programmet afsluttes med udgangen af 2010. Evalueringen viser, at programmet har givet virksomhederne værdi og effekt, og at man med STARTmidt programmet er kommet langt med at skabe et sammenhængende og gennemskueligt erhvervsservicesystem. Vækstforum besluttede på sit møde den 23. juni 2010, at der på baggrund af evalueringens positive resultater skulle udarbejdes et oplæg til et nyt iværksætterprogram, der skulle være en videreudvikling og fortsættelse af de gode resultater fra det eksisterende program.

 

Det nye iværksætterprogram - STARTmidt accelerator - er således en videreudvikling af det eksisterende STARTmidt program, og indholdet i programmet er fastlagt på baggrund af de erfaringer og gode resultater, der er nået hidtil, samt på baggrund af en række anbefalinger fra en nedsat projektgruppe til videreudvikling af STARTmidtprogrammet.

Formålet med programmet er at øge iværksætternes etablerings- og overlevelsesrate samt at fordoble antallet af vækstiværksættere fra de nuværende 4 % til 8 % i 2020, svarende til en årlig vækst i antal vækstiværksættere på 10 %. Måltallet for antal vækstiværksættere tager afsæt i regeringens målsætning om, at Danmark i 2020 er blandt de lande, der er bedst til at skabe vækstiværksættere. Målgruppen for programmet er iværksættere og nystartede virksomheder med vækstpotentiale. Programmet skal være åbent og attraktivt for potentielle vækstiværksættere i hele regionen.

 

Hovedaktiviteten i STARTmidt Accelerator er fortsat vejledning og rådgivning til vækstiværksættere. Rådgivningsforløbene Start- og vækstpakker er et tilbud om vejledning, problemafklaring og tilskud til køb af rådgivning for iværksættere og nystartede virksomheder. Herudover indeholder STARTMidt Accelerator også Investorreadiness forløb med tilknytning af en kapitalcoach, og internationalt orienterede iværksættere tilbydes et accelerator forløb med adgang til finansiering. Udover den individuelle rådgivning tilbydes iværksættere deltagelse i Vækstgrupper og netværk, herunder Platoforløb (netværk med tilknyttet faddervirksomhed), og der skal etableres en mentorordning. Endelig skal der udvikles og implementeres en indsats for at øge spin-off iværksætteri, og der skal etableres samarbejde med kommunerne om gennemførelse af særlige lokale erhvervspolitiske satsninger.

 

For at sikre et stærkt og kompetent erhvervsservicesystem skal der endvidere fortsat gennemføres en systematisk kompetenceudviklingsindsats for det samlede system. Til implementering af denne indsats er det Midtjyske Erhvervsudviklingsakademi etableret.

 

I tilknytning hertil skal der etableres en certificeringsordning for vejledere i erhvervsservicesystemet. Herved sikres fælles kvalitetsstandarder i vejledningen, og en akkreditering af det samlede erhvervsservicesystem skal bidrage til, at det offentlige erhvervsservicesystem fremstår som et attraktivt og kompetent tilbud. En certificering vil højne bevidstheden om kvalitet og kompetencer i erhvervsservicesystemet, gøre systemet mere attraktivt for brugerne og forbedre mulighederne for at foretage international benchmarking af erhvervsservicen. Målsætningen er således, at Region Midtjylland bliver Danmarks første certificerede erhvervsservice-region.

 

Endelig skal der gennemføres en løbende effektmåling af de iværksættere, der deltager i STARTmidt Accelerator. Et vigtigt effektmål for indsatsen er, at de iværksættere, der har deltaget i programmet, viser bedre og hurtigere vækstresultater og har en højere overlevelsesrate end øvrige iværksættere. Effektmålingen skal således dokumentere de deltagende iværksætteres præstationer, målt på omsætning, værditilvækst, eksport og beskæftigelse.

 

Udgiftsbudget (1.000 kr.)   

 
2011 
2012 
2013
I alt 
Start-og Vækstpakker
13.000
13.000
13.000
39.000
Investor Readiness
2.800
2.800
2.800
8.400
Accelerator*
5.000
5.000
5.000
15.000
Spin-off
2.000
2.000
2.000
6.000
Vækstgrupper, netværk, mentorordning
4.000
4.000
4.000
12.000
Iværksættere uden for større byområder*
3.500
3.500
0
7.000
Fokuseret erhvervsservice
8.000
8.000
8.000
24.000
Forsker- og udvikingsparker*
5.675
5.675
5.675
17.025
Kompetenceudvikling, effektmåling og evaluering
5.800
5.800
5.800
17.400
Markedsføring og administration
4.000
4.000
4.000
12.000
Ikke refunderbar moms
4.300
4.300
4.300
12.900
I alt
58.075
58.075
54.575
170.725

* Initiativerne er finansieret af eksisterende bevillinger
 
 
Finansieringsbudget (1.000 kr.)
 

Ny bevillingsramme
2011
2012
2013
I alt
EU's Regionalfond
9.340
9.340
9.340
28.021
EU's Socialfond
11.438
11.438
11.438
34.314
Region Midtjylland
10.497
10.497
10.497
31.491
Kommuner
4.000
4.000
4.000
12.000
Erhvervs- og byggestyrelsen
625
625
625
1.875
Private virksomheder
6.750
6.750
6.750
20.250
Konkurrenceudsat pulje
1.250
1.250
1.250
3.750
I alt
43.900
43.900
43.900
131.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allerede bevilget
2011
2012
2013
I alt
Region Midtjylland**
3.830
3.830
2.080
9.740
Kommuner
3.275
3.275
1.525
8.075
Erhvervs- og Byggestyrelsen
1.670
1.670
1.670
5.010
Vækstfonden
2.500
2.500
2.500
7.500
Private virksomheder
250
250
250
750
KASK***
2.650
2.650
2.650
7.950
I alt
14.175
14.175
10.675
39.025
 
 
 
 
 
Total
58.075
58.075
54.575
170.725

** Bevillinger til de med * markerede initiativer i udgiftsbudget

*** EU's Kattegat/Skagerrak program

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-60-07

25. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Program for Vidensamarbejde

Resume

Regionsrådet har reserveret erhvervsudviklingsmidler til Program for Vidensamarbejde. Programmet skal øge de midtjyske virksomheders innovationskompetencer gennem et forstærket samspil med videninstitutioner. Opgaven som operatør har været annonceret i en åben ansøgningsrunde, hvor der er kommet én ansøgning fra AU OutReach, der er Aarhus Universitets centrale enhed for vidensamarbejde mellem forskning og erhvervsliv. Programmets omfang og økonomi er siden regionsrådets reservation af midler blevet justeret i samarbejde med Aarhus Universitet.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til Program for Vidensamarbejde, bevilges 0,5 mio. kr. i 2010, 4,95 mio. kr. i 2011, 5,7 mio. kr. i 2012 og 10,65 mio. kr. i 2013, i alt 21,8 mio. kr., til AU OutReach til gennemførelse af Program for Vidensamarbejde, idet der fra den oprindelige reservation overføres 10,65 mio. kr. fra 2010 til 2013.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 23. september 2009, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere i alt 36,8 mio. kr. af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling til Program for Vidensamarbejde.
 
Vækstforum vedtog på sit møde den 8. september 2010 at godkende AU OutReach som operatør til gennemførelse af programmet, at indstille til regionsrådet, at der bevilges i alt 21,8 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til gennemførelse af Program for Vidensamarbejde af den oprindelige reservation til Program for Vidensamarbejde, at indstille til regionsrådet, at der overføres 10,65 mio. kr. af reservationen fra 2010 til 2013, at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der af EU´s Regionalfondsmidler bevilges i alt 5 mio. kr. til AU OutReach til gennemførelse af Program for Vidensamarbejde, og at der nedsættes et ekspertpanel bestående af 3 virksomhedsrepræsentanter med særlige innovationskompetencer og 3 forskere med specialisering i innovation til vurdering af de forretnings- og metodemæssige potentialer i de enkelte vidensamarbejder.
 
Programmets start er blevet udsat, hvorfor det indstilles, at der overføres 10,65 mio. kr. fra reservationen i 2010 til 2013 for at muliggør projektets gennemførelse.

 

Formålet med programmet er at øge de midtjyske virksomheders innovationskompetencer gennem et forstærket samspil med videninstitutioner. Programmet henvender sig til en ny målgruppe: Virksomheder der arbejder med innovation ud fra en praksisorienteret tilgang, men ikke har erfaring med at indgå i samarbejde med forsknings- og vidensmiljøer. Analyser viser, at virksomheder, der kombinerer en praksisorienteret og forskningsmæssig tilgang til innovation, opnår de bedste resultater.

 

Opgaven som operatør har været annonceret i en åben ansøgningsrunde, hvor der er indkommet én ansøgning. Ansøger er AU OutReach, der er Aarhus Universitets centrale enhed for samarbejde med erhvervslivet om formidling af forskning og viden. Enheden har en grundfinansiering fra universitetet, mens udvikling af nye metoder og koncepter for samarbejde mellem erhvervsliv og forskere finansieres via brugerbetaling. AU OutReach har etableret et omfattende samarbejde om gennemførelsen af programmet. Deltagerne er Incuba Science Park, Væksthus Midtjylland, Teknologisk Institut og de 15 lokale erhvervsråd/erhvervsservicecentre i Region Midtjylland.

 

Programmet er siden behandlingen i regionsrådet i september 2009 blevet gennemarbejdet og justeret i samarbejde med Aarhus Universitet. Justeringen har bl.a. medført en præcisering og afgrænsning af målgruppen, en reduktion af de maksimale støttebeløb samt en reduktion af de samlede omkostninger til programmet.


Baggrund
Programmet bygger på tre analyser, der samlet peger på et stort potentiale i at få en ny målgruppe af virksomheder til at indgå i samarbejde med forskningsmiljøerne. Det drejer sig om små og mellemstore virksomheder, der netop ikke samarbejder med forskere om innovation, men derimod innoverer gennem praksisorienteret samarbejde med kunder, leverandører, medarbejdere og lign., de såkaldte DUI-virksomheder (Doing, Using and Interacting Innovation).
 
Formålet er at øge antallet af små og mellemstore DUI-virksomheder i Region Midtjylland, der samarbejder med videninstitutioner om innovation og herigennem opnår en dokumenteret positiv forretningsmæssig udvikling. Det betyder, at virksomheder, der tidligere har samarbejdet med videninstitutioner om innovation, ikke kan komme i betragtning som deltagere i dette program.


Indsatsen adskiller sig fra andre lignende initiativer på tre punkter:

 • Det henvender sig til en ny målgruppe: DUI-virksomheder, som det ikke er lykkedes at inddrage med de hidtidige initiativer.

 • Det har fokus på udvikling af ”next praxis” fremfor ”best praxis”. Det betyder, at der skal eksperimenteres med nye former og metoder for vidensamarbejde.

 • Der er indbygget et element af risikovillighed via programmets to-fase model. Dette skal forøge mulighederne for at nå målgruppen og at eksperimentere med next praxis.

 
Resultatmål
Der vil blive udarbejdet en fleksibel resultatkontrakt, der afspejler programmets eksperimentelle karakter. Det betyder, at programmets løbende fremdrift vurderes og kan justeres på baggrund af resultater og viden, der opnås undervejs.
 
Mål 1. Flere innovative, praksisorienterede virksomheder indgår i vidensamarbejde

 • 50-75 virksomheder, der ikke tidligere har samarbejdet med videninstitutioner om innovation, deltager i fase 1-forløb. Operatøren vil blive målt på antallet af rekrutterede virksomheder i målgruppen og på antallet af fase 1-forløb.

 • Minimum 40 % af disse (25-30 virksomheder) fortsætter i fase 2-forløb. Operatøren vil blive målt på antallet af virksomheder, der fortsætter i fase 2-forløb.

 • Minimum 50 % af de deltagende virksomheder i fase 2-forløb har fortsat et aktivt samarbejde eller planer om samarbejde med forskere henholdsvis 1 og 2 år efter afsluttet fase 2-forløb. (Dokumenteres vha. spørgeskemaundersøgelser)

 
Mål 2. De deltagende virksomheder opnår forretningsmæssige fordele

 • Minimum 50 % af de deltagende virksomheder i fase 2-forløb (dvs. 12-15 virksomheder) har opnået konkrete forretningsmæssige fordele i form af nye produkter, forretningskoncepter, processer el. lign. 1 år efter afsluttet forløb.

 • Minimum 80 % af de deltagende virksomheder har opnået konkrete forretningsmæssige fordele 2 år efter afsluttet forløb.

De forretningsmæssige fordele dokumenteres ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser.

 

Mål 3. Der udvikles nye metoder til vidensamarbejde mellem virksomheder og forsknings- og videnmiljøer

Programmets metodedel omfatter såvel udvikling af nye metoder til markedsføring, kontakt og rekruttering af virksomheder i målgruppen, som udvikling af nye metoder til etablering og gennemførelse af samarbejde mellem forskere og denne nye gruppe af virksomheder. Udviklingen af nye metoder til virksomhedskontakt kan bl.a. finde inspiration i de erfaringer, der er indhøstet i Væksthus Midtjyllands aktuelle projekter vedrørende brugerdreven innovation. Metodeudviklingen dokumenteres løbende og afrapporteres gennem halvårlige statusrapporter og en evaluering efter 2 år samt efter afslutningen af programmet.
 
Programmets indhold
Programmet bygger på en to-fase model, der gør det muligt at inddrage vidensamarbejdsprojekter, der har en eksperimenterende karakter og dermed også kan få et muligt usikkert udfald. I den første fase på 3-6 måneder skal de enkelte vidensamarbejdsprojekter konkretiseres, virksomheder skal matches med forskere, og de forretningsmæssige potentialer skal synliggøres. Herefter vurderer et ekspertpanel, om vidensamarbejderne skal fortsætte i fase 2, hvor der arbejdes mere konkret med at udvikle nye produkter, ydelser, processer eller koncepter. Metodeudviklingen finder sted i begge faser af programmet.
 
Programmet kan medfinansiere køb af ydelser fra forskere, virksomheder og rådgivere, udgifter til koordination og projektledelse, møder og work-shops samt eventuelle udgifter til strategiudvikling og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.
 
I fase 1 er det maksimale støttebeløb pr. samarbejde 100.000 kr. I fase 2 er det 1 mio. kr. De deltagende virksomheder bidrager selv med min. 50 % af de samlede udgifter, f.eks. i form af medgået tid.

 
Programmet skal i videst muligt omfang spille sammen med andre regionale, nationale og EU-programmer og initiativer, således at de deltagende virksomheder kan udnytte de relevante tilbud i f.eks. VækstMidt-programmerne og i Forsknings- og Innovationsstyrelsens tilbud om Videnkuponer, Videnpiloter, Innovationsnetværk mv. 


Organisering
AU Outreach er operatør på programmet og har således ansvar for gennemførelse af programmet. Der nedsættes et ekspertpanel bestående af 3 virksomheder med særlige innovationskompetencer og 3 forskere med speciale i innovation og/eller vidensamarbejde. Der nedsættes ligeledes et mentorpanel af virksomheder med erfaring fra forskningsbaserede innovationssamarbejder.
 
Projektperiode: November 2010 - oktober 2013
 

Økonomi  

 

Udgifter (mio. kr.)

Program for Vidensamarbejde
2010
2011
2012
2013
I alt
Projektledelse og administration
0,5
1,0
1,0
0,5
3,0
Tværgående dokumentation og erfaringsopsamling
0,1
0,2
0,2
0,1
0,6
Opsøgende arbejde
0,2
0,6
0,2
0
1,0
Honorar, mv. til ekspertpanel
0,2
0,6
0,2
0
1,0
Videndelingsplatform
0
0,2
0,2
0,2
0,6
Evaluering
0
0
0,25
0
0,25
Midler til vidensamarbejder
1,0
9,0
11,0
20,95
41,95
I alt
1,85
11,1
12,95
21,85
47,75

 

Finansiering (mio. kr.)

Program for Vidensamarbejde
2010
2011
2012
2013
I alt
Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler
0,5
4,95
5,7
10,65
21,8
EU-mål 2
0,5
1,5
2,0
1,0
5,0
Virksomhedernes egenfinansiering
0,85
4,65
5,25
10,2
20,95
I alt
1,85
11,1
12,95
21,85
47,75

 

Af bilagene til sagen er Ansøgning om operatør, "Letter og intent" og interesseerklæringer fra erhvervsråd kun tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-8-09

26. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt North Sea Living

Resume

Projekt North Sea, der har hjemsted i Thyborøn, skal blive et erhvervsdrevet oplevelsesområde i Thyborøn, der gennem udnyttelse af erhvervsmæssige styrkepositioner skaber øget beskæftigelse og indtjening. De ansøgte midler anvendes til at afprøve og teste mange af de udviklede delaktiviteter i projektet "Kystpark Thyborøn". Målet er, at der ved afslutningen af North Sea Living er etableret erhvervs- og videnspartnerskaber, samt at der via fundraising er tilvejebragt finansiering af projektet.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til landdistriktsudvikling, bevilges 1,35 mio. kr. i 2010 og 2011, i alt 2,7 mio. kr., til Fonden for Kystcenter Thyborøn til projektet North Sea Living.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har til initiativer til landdistriktsudvikling reserveret i alt 15 mio. kr. af rådets midler til erhvervsudvikling. Regionsrådet har inden dette møde bevilget 12,1 mio. kr. fra reservationen.

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 8. september 2010 at indstille til regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 2.700.000 kr. til Fonden for Kystcenter Thyborøn til projektet North Sea Living i Lemvig Kommune fordelt med 1.350.000 kr. i 2010 og 1.350.000 kr. i 2011. 

 

Under indsatsområdet Landdistrikter i Vækstforums Handlingsplan 2009 indgår udvikling og gennemførelse af projekter for udvikling af erhvervsmæssige styrkepositioner i de 6 yderkommuner i regionen (Lemvig, Struer, Ringkjøbing-Skjern, Skive, Norddjurs og Samsø). Region Midtjylland har i samarbejde med kommunerne søgt at identificere projekter, der tager udgangspunkt i enten fælles eller kommunale styrkepositioner. Det hidtidige arbejde har resulteret i ansøgning om tilskud til projektet North Sea Living, som er en videreførelse af projektet Kystpark Thyborøn (hvortil Region Midtjylland har ydet et tilskud på 450.000 kr. i 2008). Resultatet af projekt Kystpark Thyborøn var en stor pulje af ideer, historier, koncepter og muligheder, som har dannet grundlag for det samlede koncept - North Sea Living.  

 

Projektet North Sea Living omfatter udvikling af turisme- og oplevelsesmuligheder i Thyborøn med udgangspunkt i de helt unikke natur-, erhvervs- og turistmæssige styrkepositioner, der er i området. Projektholder er Fonden for Thyborøn Kystcenter.
 
Visionen er et erhvervsdrevet oplevelsesområde, der bygger på natur, kultur, erhverv og historie, som er knyttet til Nordsøen og Vestkysten.
 
North Sea Living består af følgende fire hovedforretningsområder, som bindes tæt sammen gennem fælles aktiviteter, erhvervsudvikling, forretningsudvikling, udvikling af uddannelsesmuligheder mv. 

 • North Sea Living - Experience. Udstilling og formidling om natur, kultur, erhverv og historie, som er knyttet til Nordsøen og Vestkysten.

 • North Sea Living - Diving. Oplevelsesmuligheder og uddannelse, der er knyttet til dykning samt formidling om badesikkerhed.

 • North Sea Living - Food. Fødevare- og madoplevelser knyttet til Nordsøen og andre regionale produkter, styrkelse af afsætningen af produkterne mv.

 • North Sea Living - Settings. Udvikling af rammerne og konferencedelen i det eksisterende Kystcenter.  

 

North Sea Living er udviklet via det regionale oplevelsesprojekt "Kystpark Thyborøn", der har haft til formål at skabe et bæredygtigt forretningsgrundlag for en samlet udvikling af turisme og erhverv i Thyborøn, der inddrager natur- og oplevelsescentret Kystcentret Thyborøn, Jyllandsakvariet, bunkersanlæg, kystdirektoratets tidligere bygninger, havnefaciliteter m.m.

 

Den ansøgte støtte til North Sea Living skal benyttes til at afprøve og teste mange af de udviklede delaktiviteter i projektet "Kystpark Thyborøn". Målet er, at der ved afslutningen af North Sea Living er etableret erhvervs- og videnspartnerskaber, samt at der via fundraising er tilvejebragt finansiering af projektet.

 

Det er administrationens vurdering, at North Sea Living tager udgangspunkt i en væsentlig styrkeposition i Lemvig Kommune, og at der via denne kan skabes en relativ betydelig erhvervsmæssig udvikling.

 

 

Økonomi
 

Udgifter
 
Experience
 1.850.000
Diving 
 600.000
Food 
 550.000
Projektledelse, regnskab, formidling mv.
1.000.000
I alt
 4.000.000

 

Finansiering
 
Region Midtjylland
 2.700.000
Lemvig Kommune
700.000
LAG Lemvig og LAG Vestjylland
500.000
Fonden for Kystcentret Thyborøn
100.000
I alt
 4.000.000

  

Midlerne fra LAG Lemvig og LAG Vestjylland er fra Grøn Vækst - Landdistriktsprogrammet.  

Der er til indsatsområdet Landdistrikter i Vækstforums Handlingsplan 2009 reserveret 15.000.000 kr. af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling. Der er indtil nu bevilget i alt 12.136.000 kr. af de reserverede midler, som det fremgår af oversigten nedenfor. Bevilges tilskud til North Sea Living- som indstillet - er der en restreservation på 164.000 kr. til indsatsområdet fra 2009 reservationen.

 

Regionsrådets midler til landdistriktsudvikling 

Projekt
Reservation
Bevilling
Rest Reservation
Projekt North Sea Living - denne indstilling
 
2.700.000
 
Virksomhedsudvikling i landdistrikter
 
3.500.000
 
Fremtidens landsby
 
5.967.000
 
Projekter bevilget 2007-2008
 
2.669.000
 
I alt landdistriktsudvikling
15.000.000
14.836.000
164.000

 

Det har været vanskeligere end forventet at identificere enten fælles eller kommunale projekter, hvor der udnyttes erhvervsmæssige styrkepositioner. For at understøtte erhvervsudvikling i de 6 yderkommuner i regionen, gennemfører Region Midtjylland i samarbejde med de 6 kommuner i efteråret 2010 en analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale. Analysen skal forbedre vidensgrundlaget samt identificere og dokumentere erhvervsmæssige potentialer, der kan aktiveres via konkrete udviklingsprojekter.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-54-08

27. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Gennemførelse af kommunal klimaindsats

Resume

Projektet Gennemførelse af kommunal klimaindsats skal udvikle og anvise virkemidler til at nedbringe udledningen af drivhusgasser og anvende disse virkemidler i praksis i de deltagende kommuner. De lokale og regionale virksomheder vil blive involveret i at gennemføre de konkrete klimatiltag med deraf følgende udviklingsmuligheder. Projektet er et dansk-svensk-norsk projekt. Fra dansk side deltager Skive Kommune (projektansvarlig), Samsø Kommune, Lemvig Kommune, Samsø Energiakademi og CBMI (Innovationsnetværk for Biomasse, Foulum). De 3 deltagende kommuner fra regionen forventes således gennem projektet at blive foregangskommuner på klimaområdet til inspiration for andre kommuner.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til megasatsningen på energi og miljø, bevilges 975.000 kr. i 2011, 975.000 kr. i 2012 og 1,15 mio. kr. i 2013, i alt 3,1 mio. kr., til Skive Kommune til projektet kommunal klimaindsats, idet det forudsættes, at den øvrige finansiering tilvejebringes samt at der involveres en betydelig grad af virksomheder.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har til megasatsningen på energi og miljø reserveret i alt 107,3 mio. kr. af midlerne til erhvervsudvikling. Heraf er 15 mio. kr. reserveret til Navitas Park og 1,8 mio. kr. til forberedelse af megasatsningen. Herudover er der til øvrige projekter under megasatsningen inden dette møde bevilget 38,8 mio. kr., hvorefter der resterer 51,7 mio. kr. af reservationen.
 
Vækstforum besluttede på sit møde den 8. september 2010 at indstille til regionsrådet, at der af reservationen til megasatsningen på energi og miljø bevilges 3,1 mio. kr. (fordelt med 975.000 kr. i 2011, 975.000 kr. i 2012 og 1,15 mio. kr. i 2013) til projektet kommunal klimaindsats under forudsætning af, at den øvrige finansiering tilvejebringes. Vækstforum besluttede desuden, at det er en forudsætning, at der involveres en betydelig grad af virksomheder og at dette fremgår af resultatkontrakten.


Om baggrunden for projektet bemærkes, at mange kommuner, herunder også i Region Midtjylland, har vedtaget strategier, mål og handlingsplaner på klimaområdet. F.eks. har Skive Kommune vedtaget en ambitiøs klima- og energistrategi, som indebærer, at Skive Kommune som geografisk område skal være CO2 neutral i 2029. Hovedelementerne i strategien er:

 

 • Energibesparelser ved renovering af den ældre boligmasse.

 • Biogas i energiforsyningen.

 • Inddragelse af borgere og erhvervsliv og sikring af kompetencer og arbejdspladser.

 

Samsø Kommune ønsker at udbygge sine gode resultater som Vedvarende Energi-Ø ved at gennemføre energirenoveringer i bygninger samt ved etablering af biogasanlæg. I Lemvig Kommune findes et stort og meget velfungerende biogasanlæg, som har potentiel mulighed for yderligere at bidrage til energiforsyningen i kommunen. Kommunen ønsker i øvrigt, at energirenoveringer af bygninger og andre energieffektiviseringer skal bidrage til et bedre klimaregnskab og til udvikling af kommunens erhvervsliv.

 

De 3 nævnte kommuner har indgået et samarbejde med 6 svenske (Lysekil, Melleruds, Åmåls, Bengtfors, Färgelanda, Dals Eds) og 4 norske kommuner (Sarpsborg, Frederiksstad, Moss, Rackestad) samt videninstitutioner i de 3 lande. Fra dansk side deltager i samarbejdet Samsø Energiakademi og CBMI (Innovationsnetværk for Biomasse, Foulum) med bl.a. ekspertise på henholdsvis involvering af lokalsamfundet og på bioenergiområdet.

 

De danske, svenske og norske kommuner har alle visioner om at gennemføre en målrettet klimaindsats med positive sideeffekter på erhvervsudvikling og miljø.

 

Projektbeskrivelsen for den danske del af projektet fremgår i sin helhed af vedlagte ansøgning fra Skive Kommune.

 

Formål og mål

Formålet med projektet er at udvikle og anvise virkemidler og processer til en effektiv klimaindsats samt at gennemføre disse i praksis i de deltagende kommuner. Samtidigt mobiliseres de lokale og regionale virksomheder med deraf følgende udviklingsmuligheder.

 

Projektet vil fokusere på følgende områder, hvor der i de deltagende kommuner er en fælles udfordring:

 • Fremstilling og anvendelse af biogas i energiforsyningen.

 • Energieffektivisering i den eksisterende bygningsmasse.

 

De konkrete mål for projektet vil ud fra en regional synsvinkel være følgende:

 • Der udarbejdes for hver af de 3 deltagende kommuner fra regionen realisérbare, konkrete planer for klimaprojekter.

 • Planerne skal involvere regionale virksomheder med henblik på erhvervsmæssig vækst.

 • Projektets resultater skal formidles til inspiration for andre kommuner og aktører i regionen.

 

Erhvervsmæssige effekter

På landsplan satses der på en massiv udbygning med biogasanlæg og andre vedvarende energianlæg, og i den eksisterende bygningsmasse er der et stort potentiale for energibesparelser og -effektiviseringer. Ud over positive effekter på klimaregnskabet og miljøområdet vil dette projekts satsning på disse områder give udviklingsmuligheder for lokale og regionale virksomheder, som leverandører af udstyr, løsninger og entreprenørydelser.

I kraft af de deltagende kommuners ønske om at gå foran på klimaområdet, vil de lokale og regionale virksomheder, som inddrages i de praktiske løsninger, også kunne komme et skridt foran med afsætningsmuligheder for klima- og energiløsninger nationalt og internationalt til følge.  

 

Aktiviteter

Som udgangspunkt for en prioritering af klimaindsatsen i de deltagende kommuner udarbejdes opdaterede klimaregnskaber for hver kommune. Klimaregnskaberne opdateres igen i slutningen af projektet ud fra de klimatiltag, som enten er eller planlægges gennemført som led i projektet.

 

Erfaringer med gennemførelse af klimatiltag fra de deltagende parter og fra anden side vil blive inddraget, ligesom der vil blive gennemført de analyser og undersøgelser, der er påkrævet for at vælge de optimale klimaløsninger ud fra energi-, miljø-, økonomi- og finansieringsmæssige samt organisatoriske forhold mv.

 

Realistiske planer for klimaprojekter opstilles, og disse planer føres ud i livet i det omfang, det er realistisk inden for projektperioden på 3 år. Planerne indeholder som minimum projekter vedrørende fremstilling og anvendelse af biogas samt energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse.

 

Der udarbejdes ud fra tidligere erfaringer planer for inddragelse af borgere, virksomheder og lokalsamfundet i øvrigt, og disse planer føres ud i praksis i hver af de deltagende kommuner.

 

Endelig gennemføres den nødvendige kommunikations- og formidlingsindsats, som gør det muligt for andre kommuner og aktører at drage nytte af de erfaringer, som er opsamlet og udviklet i projektet.

 

Økonomi (den danske del af det nordiske projekt) 

Budget 1.000 kr.

 
2011
2012
2013
I alt
Dansk projektledelse (Skive kommune)
 500
 550
 550
1.600
Deltagende kommuner
 3000
 3000
 3000
9.000
Samsø Energiakademi
 400
400
600
1.400
CBMI*
 350
350
450
1.100
Bidrag til nordisk projektledelse
 100
100
100
300
I alt
 4350
 4350
 4700
13.400

Finansiering 1.000 kr. 

 
2011
2012
2013
I alt
EU's Kattegat/skagerrak program
 2175
2175
 2350
6.700
Deltagende kommuner
 1200
1200
1200
3.600
 
 
 
 
 
Region Midtjylland
975 
975 
1150 
3.100
 
 
 
 
 
I alt
 4350
 4350
 4700
13.400

* Innovationsnetværk for Biomasse

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-54-08

28. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Erhvervsudvikling indenfor Biomasse til Energi

Resume

"Erhvervsudvikling indenfor Biomasse til Energi" er et strategisk fokusområde under vækstforums og regionsrådets megasatsning på energi og miljø. Formålet med programmet er at skabe forretningsudvikling og teknologisk innovation på biomasseområdet, hvor Region Midtjylland har en særlig erhvervsmæssig styrkeposition. Programmet forankres hos Innovationsnetværket for Biomasse (det tidligere CBMI), som får ansvaret for at udvikle og igangsætte markante og sammenhængende projekter med fokus på bæredygtig udnyttelse af biomasse til energi. Der igangsættes et eller flere udviklings- og demonstrations- og markedsmodningsprojekter inden for hvert af følgende områder:1) Bioraffinaderier,2) Teknologier til udnyttelse af biomasse og 3) Erhvervsudvikling koblet på Grøn Vækst.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til megasatsningen på energi og miljø, bevilges 1,3 mio. kr. i 2010, 3,6 mio. kr. i hvert af årene 2011, 2012 og 2013 samt 2,9 mio. kr. i 2014, i alt 15 mio. kr., til Agro Business Park til igangsætning af konkrete udviklings- og demonstrationsprojekter på fokusområdet "Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi."

Sagsfremstilling

Regionsrådet har til megasatsningen på energi og miljø reserveret i alt 107,3 mio. kr. af midlerne til erhvervsudvikling. Heraf er 15 mio. kr. øremærket til Navitas Park og 1,8 mio. kr. til forberedelse af megasatsningen. Herudover er der til øvrige projekter under megasatsningen inden dette møde bevilget 38,8 mio. kr., hvorefter der resterer 51,7 mio. kr. af reservationen.

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 8. september 2010 at indstille til regionsrådet, at der under megasatsningen på energi og miljø bevilges et tilskud på 15 mio. kr. til igangsætning af konkrete udviklings- og demonstrationsprojekter på fokusområdet "Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi."

Projektansvarlig er Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse (det tidligere Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI)). Innovationsnetværket for Biomasse er dannet af konsortieparterne Agro Business Park, Risø-DTU, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet, Ingeniørhøjskolen i Århus, AgroTech, Aalborg Universitet og Teknologisk Institut. Innovationsnetværket har sekretariat i Agro Business Park, Forskningscenter Foulum. 

Innovationsnetværket har knap 500 medlemmer, heraf er ca. 200 små og mellemstore virksomheder.

 

Formål:

Programmet "Erhvervsudvikling indenfor Biomasse til Energi" er et strategisk fokusområde under Vækstforums megasatsning på energi og miljø. Formålet med programmet er at skabe forretningsudvikling og teknologisk innovation på biomasseområdet, hvor Region Midtjylland har en særlig erhvervsmæssig styrkeposition.  

 

Programmet forankres hos Innovationsnetværket for Biomasse, hvor der kan der skabes synergi til innovationsnetværkets øvrige aktiviteter og trækkes på et stort netværk af virksomheder og vidensinstitutioner. Innovationsnetværket har netop modtaget en større bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) til udvikling og medfinansiering af projekter på biomasseområdet.

 

Innovationsnetværket for Biomasse får ansvaret for, at der i perioden 2010-2012 udvikles og igangsættes 3-7 nye markante projekter indenfor en veldefineret faglig og økonomisk ramme. Projektudvikling finansieres af bevillingen fra FI og tilskuddet fra Region Midtjylland anvendes alene til medfinansiering af konkrete udviklings- og demonstrationsprojekter.

  

Mål og effekter:

Målet med programmet er at udvikle og gennemføre nye markante projekter af høj kvalitet og med en høj grad af virksomhedsinvolvering. Effekten heraf vil være styrket koordinering og samarbejde på tværs af sektorer og mellem virksomheder og vidensinstitutioner, forbedrede muligheder for erhvervslivet for at udvikle, demonstrere og markedsmodne nye teknologiske løsninger samt jobskabelse og vækst indenfor erhvervsklyngen biomasse og miljøteknologi i Region Midtjylland.

 

Mål og effekter sikres dels gennem en hovedresultatkontrakt, dels gennem specifikke kontrakter om hvert af de konkrete projekter. I hovedkontrakten vil der blive stillet krav til antallet af udviklingsprojekter, kvaliteten af projekterne, inddragelse af et relevant udsnit af virksomheder i de enkelte projekter samt krav om redegørelse for de deltagende virksomheders udbytte med hensyn til tværgående samarbejder, innovationsresultater, markedsmodning og vækstmuligheder. I de specifikke kontrakter om de enkelte projekter vil blive stillet krav om konkrete innovationstiltag, gennemførelse af demonstration i praksis, dokumentation og offentlig formidling af resultater.

 

Aktiviteter:

Tilskuddet fra Region Midtjylland anvendes til medfinansiering af konkrete udviklings-, demonstrations- og markedsmodningsprojekter på følgende områder:

 

1. Bio-raffinaderier

Bio-raffinaderier dækker over en bred vifte af fremtidens teknologier som kan bidrage til at sikre en bæredygtig udnyttelse indholdsstoffer og energi i biomasse til en række formål. Der kan være tale om bioethanol, biodiesel, biomaterialer, foder og fødevarer. Med baggrund i et nyt initiativ fra Klima- og Energiministeriet arbejder en række af de store danske virksomheder og vidensinstitutioner på at etablere såkaldte "Green Labs" på området. Det indgår således i denne ansøgning, at der i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og DONG m.fl. etableres testfaciliteter inden for bioenergi.

 

I det aktuelle program vil der blive udviklet et eller flere projekter, som sikrer, at midtjyske virksomheder vil få adgang til at bruge disse "Green Labs" og andre testfaciliteter til at afprøve deres idé, teknologi eller proces og derigennem skabe ny innovation. Der vil blive igangsat aktiviteter, som understøtter, at midtjyske virksomheder sikres mulighed for at bidrage som underleverandører til fremtidige satsninger på bioraffinaderiområdet med delkomponenter, processer, serviceydelser og innovation.

 

2. Teknologier til udnyttelse af biomasse restprodukter
Der findes en række restprodukter fra skov og landbrug, men også fra fødevare- og anden industri, samt husholdningsaffald, der i øjeblikket ikke udnyttes optimalt. Der er erhvervsmuligheder i at udvikle mere bæredygtige alternativer inden for forbehandling, forgasning og efterbehandling af restfraktioner samt genbrug af næringsstoffer i jordbruget.

I det aktuelle program vil der blive udviklet et eller flere projekter med fokus på at skabe nye forretningsmodeller for genanvendelse af restprodukter. Som eksempel på et konkret projekt arbejdes der på at etablere et udviklings- og demonstrationsprojekt i forbindelse med et nyt slamforbrændingsanlæg i Herning, hvor en række kommuner skal levere op til 50.000 tons slam årligt. Her vil der blive sat fokus på at kunne lave forretning og innovation omkring genanvendelse af næringsstofferne i asken, specielt fosfor. 

 

3. Erhvervsudvikling koblet på Grøn Vækst

Regeringens Grøn Vækst plan har bl.a. som mål at 10-doble biogasproduktionen ved at behandle 50 % af husdyrgødningen. Efterspørgslen efter biogasteknologier forventes derfor at stige markant. Med en øget produktion af biogas opstår der ligeledes nye erhvervsmuligheder koblet til de grønne gassers anvendelse. Region Midtjylland har allerede flere meget velfungerende biogasfællesanlæg, f.eks. i Lemvig og Thorsø, der kan fungere som demonstrationsværter, og verdens største biogasanlæg er på vej i Måbjerg.

 

I det aktuelle program vil der blive udviklet et eller flere projekter, som sætter fokus på at udvikle nye erhvervsmuligheder i forbindelser med produktion og anvendelse af de grønne gasser. Som eksempel vil der blive arbejdet for, at det første fuldskala demonstrationsanlæg til opgradering af biogas til naturgasnettet etableres i Region Midtjylland.

 

Organisering og rollefordeling

Regionsrådet og Vækstforum godkender og igangsætter programmet på det strategiske niveau. Regionsrådet og Vækstforum orienteres løbende om resultater og effekter i forbindelse med de halvårlige statusopfølgninger. Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi vil endvidere følge fremdriften af programmet, og programmets konkrete projekter vil blive forelagt Rådet. 

 

Økonomi

Bevillingen fra Region Midtjylland anvendes til medfinansiering af konkrete udviklings- og demonstrationsprojekter.

 

Indikativ finansierings model (mio. kr):

 

Region Midtjylland
15
Private virksomheder og fonde
15
Vidensskabsministeriet/VTU
9
Andre Kilder
6
Internationale midler, f.eks. EU
15
I alt
60

 

Projekterne udvikles og igangsættes i perioden 2010-12 og kan løbe frem til 2014.

 

Indikativt budget for udbetaling af midlerne fra Region Midtjylland:

 

År
2010
2011
2012
2013
2014
I alt
Mio. kr.
1,3
3,6
3,6
3,6
2,9
15,0

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt. 

Det blev derudover aftalt, at administrationen udarbejder et notat omkring anvendelse af landbrugsegnede arealer i forbindelse med projekterne.

 

Susanne Buch Nielsen og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-5-10

29. Justering af datoer for regionsrådets besigtigelsesture i 2011

Resume

Med det formål at opnå en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af møderne i de rådgivende udvalg foreslås datoerne for tre af de planlagte besigtigelsesture for regionsrådet i 2011 ændret.

Direktionen indstiller,

at regionsrådets planlagte besigtigelsesture i 2011 ændres således, at den berammede besigtigelsestur den 9. maj 2011 flyttes til 2. maj, turen 12. september flyttes til 5. september og turen 31. oktober flyttes til 7. november.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 16. juni 2010 en mødeplan for ordinære møder, temamøder og besigtigelsesture for regionsrådet i 2011. I forbindelse hermed fik regionsrådet forelagt en foreløbigt oversigt over mulige mødedatoer i de rådgivende udvalg i 2011.

 

I forbindelse med at de rådgivende udvalg har drøftet tilrettelæggelsen af deres mødevirksomhed i 2011, er der fremsat ønske om ændre datoerne for tre af de fire planlagte besigtigelsesture for regionsrådet i 2011, idet der herved vil kunne opnås en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af møderne i de rådgivende udvalg.

 

Administrationen foreslår på baggrund heraf, at planen for regionsrådets besigtigelsesture i 2011 ændres således, at den berammede besigtigelsestur den 9. maj 2011 flyttes til 2. maj, turen 12. september flyttes til 5. september og turen 31. oktober flyttes til 7. november.

 

Den fjerde besigtigelsestur i 2011 forudsættes fortsat gennemført den 28. marts.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-81-7-10

30. Indeståelse for omkostninger i forbindelse med ekspropriation i Gødstrup

Resume

Byrådet i Herning Kommune har den 24. august 2010 godkendt lokalplanen for hospitalet ved Gødstrup. Byrådet besluttede samtidig, at ekspropriering af ejendomme i Gødstrup først påbegyndes, når Region Midtjylland på passende vis har garanteret/stillet sikkerhed for, at Herning Kommune holdes økonomisk skadesløs i forbindelse med ekspropriationssagen.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland garanterer at ville holde Herning Kommune økonomisk skadesløs ved Herning Kommunes ekspropriering af ejendomme ifølge lokalplanen i forbindelse med opførelsen af Det nye Hospital i Gødstrup.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på mødet den 16. juni 2010 at bemyndige Hospitalenheden Vest til at foretage jordopkøb under betingelse af regionsrådets og lokalplanens godkendelse.

 

Herning Kommune har den 24. august 2010 godkendt lokalplanen for Hospitalet ved Gødstrup. Derudover har byrådet besluttet at bemyndige forvaltningen til at indlede ekspropriationsprocedure for ejendommene omfattet af lokalplanen til fordel for Region Midtjylland. Byrådet har dog endvidere besluttet, at ekspropriationsproceduren først påbegyndes, når Region Midtjylland overfor Herning Kommune på passende vis har garanteret/stillet sikkerhed for, at Herning Kommune holdes økonomisk skadesløs i forbindelse med ekspropriationssagen.

 

Det er aftalt mellem Region Midtjylland og Herning Kommune, at proceduren for erhvervelse af ejendommene vil være, at der søges indgået frivillige aftaler om købsprisen. Det kan dog ikke udelukkes, at enkelte lodsejere ikke ønsker at sælge deres ejendom ved en frivillig aftale, hvorefter ejendommen vil skulle eksproprieres. For at sikre at alle lodsejere opnår samme retsstilling i forbindelse med overdragelsen af ejendommene, herunder opnår den samme skattemæssige behandling, er det fundet hensigtmæssigt, at alle ejendomme eksproprieres. Det betyder i realiteten, at de frivillige aftaler vil blive noteret ved åstedsforretningen, mens ejendomme, hvor det ikke har været muligt at indgå frivillige aftaler, vil blive værdiansat af taksationskommissionen.

 

Kommunen ønsker en garanti/indeståelse for formelt at blive holdt økonomisk skadesløs for udgifter i forbindelse med ekspropriationen. Det er udelukkende kommunen, som har kompetencen til at ekspropriere ifølge lokalplanen, mens det kun er Regionen, som har et anvendelsesformål med ejendommene. Administrationen finder derfor ønsket om indeståelsen rimelig og indstiller, at det tilkendegives, at Herning Kommune vil blive holdt økonomisk skadesløs ved ekspropriering af ejendommene ifølge lokalplanen.

 

Med hensyn til køb af ejendommene henvises i øvrigt til regionsrådets beslutning af 16. juni 2010, hvoraf fremgår, at når de enkelte jordkøb fremlægges for regionsrådet til endelig godkendelse, vil forslag til finansiering blive fremlagt.

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at Region Midtjylland garanterer at ville holde Herning Kommune økonomisk skadesløs (for betalingen af lodsejerne) ved Herning Kommunes ekspropriering af ejendomme ifølge lokalplanen i forbindelse med opførelsen af Det nye Hospital i Gødstrup.

 

Susanne Buch Nielsen og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-72-7-10

31. Besparelser på praksisområdet

Resume

I den af regionsrådet tiltrådte aftale af 21. juni 2010 om foreløbige budgetrammer for 2011 fremgår det, at der er fastsat et samlet sparemål for Primær Sundhed på 40 mio. kr. i 2011. På baggrund heraf er der udarbejdet forslag til besparelser, der omfatter opsigelse af en række lokale og regionale aftaler for alment praktiserende læger og speciallæger, reduktioner i timeforbruget til konsulentfunktioner på fysioterapi- og kiropraktorområdet, øget indsats i forhold til udgifterne til tilskudsmedicin samt øget fokus på økonomistyring på praksisområdet.

Direktionen indstiller,

at opsigelse og udbredelse af §2-aftaler for almen praksis iværksættes som angivet i bilagsmaterialet,

 

at samtaleterapiydelsen for alment praktiserende læger opsiges med virkning fra 1. januar 2011,

 

at der iværksættes nærmere udredning af laboratorieområdet med henblik på forelæggelse af beslutningsgrundlag, således at eventuel implementering og budgeteffekt kan ske fra 2012,

 

at eksisterende §3-aftaler for speciallægepraksis opsiges som angivet i bilagsmaterialet,

 

at der iværksættes nærmere udredning af øvrige aftaler, herunder høreapparatområdet, med henblik på forelæggelse til eventuel opsigelse medio 2011,

 

at der gennemføres besparelser på konsulentområdet svarende til 0,9 mio. kr. årligt, og

 

at de foreslåede initiativer i forhold til medicinområdet og ydelsesudvikling på praksisområdet iværksættes som foreslået.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har i de senere år oplevet relativt større udgiftsstigninger indenfor praksissektoren end de øvrige regioner. Stigningerne medfører en forskel mellem udgiftsniveauet og det bloktilskud, der udgør finansieringsgrundlaget, hvilket gør det nødvendigt at reducere i omkostningerne i praksissektoren.

 

Regionsrådet har fastsat et samlet sparemål for Praksissektoren på 40 mio. kr. for 2011.

 

I vedlagte Samlenotat vedrørende forslag til besparelser i praksissektoren 2011 er der beskrevet en række konkrete forslag til besparelser. De overordnede temaer i forslagene er:

 

 • Besparelser som følge af opsigelse af lokale og regionale aftaler for alment praktiserende læger og speciallæger.

 • Besparelser på udgifter til konsulentfunktioner m.m.

 • Besparelsestiltag i forhold til udgifter til tilskudsmedicin.

 • Øget fokus på økonomistyring og udgiftsdæmpende foranstaltninger på praksisområdet generelt.

 

Besparelser ved opsigelse af §2- og §3-aftaler samt rammeaftaler

Praksissektoren er overvejende reguleret via de overordnede landsdækkende overenskomster. Derfor kan regionale besparelser i praksissektoren som udgangspunkt kun hentes ved at reducere i de ekstraudgifter, der reguleres ved særskilte lokale aftaler i henhold til § 2- eller § 3-aftaler i de respektive overenskomster på området, eller ved såkaldte rammeaftaler eller særlige ydelser, hvor det i overenskomsten er bestemt, at den enkelte region kan vælge at tiltræde eller opsige aftalen.

 

For almen praksis er besparelsesmuligheder ved opsigelse af lokale aftaler gennemgået i vedlagte Notat om muligheder for besparelser ved opsigelse af §2-aftaler og rammeaftaler m.m. for almen praksis.

 

På baggrund heraf foreslås det, at en række mindre aftaler opsiges og en række øvrige aftaler udbredes til hele regionen i henhold til en tidligere vedtaget anbefaling fra Samarbejdsudvalget. Derudover anbefaler administrationen, at eksisterende ”amtslige” aftaler om socialmedicinsk samarbejde opsiges til udløb snarest muligt i henhold til de i aftalerne angivne opsigelsesvarsler.  

 

Endvidere anbefales det, at Landsoverenskomstens muligheder for at yde samtaleterapi i almen praksis opsiges pr. 30. september 2010 med virkning fra 1. januar 2011, samt at der iværksættes et nærmere udredningsarbejde omkring laboratorieområdet med henblik på eventuel implementering og budgeteffekt fra 2012.

 

Opsigelse af de nævnte aftaler forventes at give en samlet besparelse på 20,2 mio. kr. i 2011.

 

I tilknytning til anbefalingerne vedrørende almen praksis vedlægges henvendelse af 2. september 2010 fra Lægeforeningen Midtjylland med kommentarer til besparelserne for almen praksis.

 

For speciallægepraksis er alle eksisterende lokale aftaler gennemgået i vedlagte Notat om §3-aftaler for speciallægepraksis i Region Midtjylland.

 

På baggrund heraf anbefales, at eksisterende lokale og regionale aftaler opsiges til udløb snarest muligt i henhold til de i aftalerne angivne opsigelsesvarsler, idet der dog henvises til de i notatet angivne undtagelser om blandt andet aftaler, der skal udredes nærmere, og aftaler, der anbefales videreført.

 

Anbefalingerne indebærer, at der opsiges aftaler svarende til en forventet besparelse i 2011 på i alt ca. 3,8 mio. kr., fordelt på de enkelte specialer som følger:

 

 • Dermatologi 0,5 mio. kr.

 • Gynækologi og kardiologi 0,05 mio. kr.

 • Neurologi 0,1 mio. kr.

 • Øjenlæger 2,8 mio. kr.

 • Ørelæger 0,3 mio. kr.

 

Besparelsen vil være stigende i 2012 og 2013 efterhånden som effekten af især opsigelse af aftalen om grå stær operationer får effekt. Det bemærkes i tilknytning hertil, at der sideløbende med opsigelse af grå stær aftalen vil blive taget initiativ til nærmere forhandlinger om mulighederne for at indgå en ny aftale, der lever op til de aftalte priser i aftalen med privatklinikkerne.

 

Endelig kan der, udover ovenstående, senere komme en økonomisk effekt af eventuel opsigelse af de aftaler, der i notatet anbefales udredt nærmere med henblik på evt. opsigelse i løbet af 2011, herunder aftaler om anæstesiologisk bistand til operationer i Speciallægernes Hus i Århus, aftaler om behandling af psoriasis med biologiske lægemidler, diabetesundersøgelse hos øjenlæger samt aftalen om høreapparattilpasning m.m.

 

De konkrete aftaler beror på sagen.

 

Der vedlægges henvendelser fra dermatologer i Herning, bemærkninger fra speciallægesiden i Samarbejdsudvalget samt supplerende bemærkninger fra en praktiserende neurolog.

 

Samarbejdsudvalget på speciallægeområdet har løbende modtaget ansøgninger fra de praktiserende speciallæger om indgåelse af diverse aftaler. En del af disse ansøgninger afventer imidlertid endelig politisk stillingtagen. Ansøgningerne er beskrevet nærmere i ”Notat om §3-ansøgninger fra praktiserende speciallæger”. Uanset at flere af ansøgningerne er i overensstemmelse med den af Regionsrådet tiltrådte praksisplan på speciallægeområdet, har det hidtil ikke været muligt at anvise konkret finansiering. Blandt andet set i lyset af den aktuelle økonomiske situation anbefales det, at ansøgningerne ikke imødekommes, men at de eventuelt kan genvurderes i tilknytning til, at der på længere sigt forventes etableret nye samarbejdsmodeller mellem speciallægepraksis og hospitalerne.

 

Det bemærkes, at der ikke vurderes at være muligheder for opsigelse af lokale aftaler på øvrige praksisområder.

 

Besparelsestiltag på konsulentområdet

Administrationen har foretaget en analyse af udgiftsniveauerne for den konsulentorganisation, der understøtter kvalitet, udvikling og sammenhængende patientforløb i forhold til praksissektoren. Analysen fremgår af vedlagte Notat om besparelsestiltag på konsulentområdet.

 

Det anbefales heri, at der gennemføres besparelser på ca. 0,7 mio. kr. ved reduktion af timetallet til praksiskonsulenter for fysioterapi og kiropraktik samt 0,2 mio. kr. ved reduktion af honorering af praktiserende læger m.fl. for deltagelse i arbejdsgrupper.

 

Der vedlægges bemærkninger fra praksissiden i henholdsvis Samarbejdsudvalget for fysioterapi og Samarbejdsudvalget for kiropraktik.

 

Det bemærkes, at de oprindeligt foreslåede besparelser vedrørende konsulentorganisationen for almen praksis foreslås ændret til forhøjelse af besparelsen på medicintilskud og ydelsesafregning, jf. vedlagte uddrag af beslutningsprotokol fra ekstraoridinært møde i Samarbejdsudvalget for almen praksis den 31. august 2010, hvor Praksisudvalget forpligtede sig til at indgå i et konstruktivt samarbejde om at se på ordinationspraksis og ydelsesmønstre og andre fælles aftalte tiltag.

 

Medicinindsats

På baggrund af en benchmarking af medicintilskud i Region Midtjylland set i forhold til i Region Hovedstaden er der i sparekataloget for 2011 identificeret en række indsatser, hvor der kan opnås besparelser samtidig med, at kvaliteten af behandlingen fastholdes.

 

I forlængelse af analysen iværksættes en række yderligere initiativer med henblik på besparelse på lægemiddelområdet, jf. vedlagte Notat om tilrettelæggelse af medicinindsatsen i 2010 og frem. Der forventes mulighed for yderligere besparelser i 2011 på ca. 8,6 mio. kr.

 

Udgiftsdæmpende foranstaltninger

Forskellen mellem udgiftsniveau og finansieringsgrundlag inden for praksissektoren i Region Midtjylland har været tiltagende de seneste år, hvilket gør det nødvendigt at sætte fokus på udgiftsdæmpende foranstaltninger indenfor praksissektoren.

 

En øget fokus på økonomistyring og forbrugsudvikling i praksissektoren vurderes at kunne bidrage til generel udgiftsdæmpning. I økonomistyringen vil indgå en mere detaljeret budgetopfølgning med udgangspunkt i forudsætningerne fra budgetlægningen, en intensiveret analysevirksomhed og en øget fokus på forskningsbaseret viden om sammenhænge i praksissektoren og resten af sundhedsvæsenet.

 

Endvidere kan øget fokus på forebyggelse, egenomsorg og kampagner, der er rettet mod borgernes anvendelse af sundhedsydelser, ligeledes give mulighed for udgiftsdæmpning i praksissektoren. En sådan fokus på forebyggelse og egenomsorg skal blandt andet ses i relation til de enkelte kommuners sundhedstilbud m.m., hvorfor det vil være nødvendigt med en tæt dialog med kommunerne og praksissektoren.

 

Øget fokus på økonomistyring og forbrugsudvikling i praksissektoren vurderes at kunne bidrage til en generel udgiftsdæmpning svarende til en besparelse på ca. 6,5 mio. kr. i 2011.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet der forinden endelig beslutning om besparelsestiltag i forhold til kiropraktorer afholdes møde i samarbejdsudvalget vedrørende kiropraktik.

 

Susanne Buch Nielsen og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-11-09

32. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Harry Jensen vedrørende artikler i LandbrugsAvisen

Resume

Regionsrådsmedlem Harry Jensen har anmodet om, at tre artikler i LandbrugsAvisen den 27. august 2010 om tilkendegivelse fra Dong Energy om at ville aftage 25 % mindre halm optages på dagordenen.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Harry Jensen har anmodet om, at tre artikler i LandbrugsAvisen den 27. august 2010 om tilkendegivelse fra Dong Energy om at ville aftage 25 % mindre halm optages på dagordenen med henblik på at rette henvendelse til energiministeren om problemstillingen.

 

De pågældende tre artikler i LandbrugsAvisen den 27. august 2010 vedlægges som bilag.

Beslutning

Sagen blev oversendt til Det rådgivende udvalg vedrørende Regional Udvikling.

 

Susanne Buch Nielsen og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-15-06-V

33. Indstilling af medlem og stedfortræder til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Resume

Sundhedsstyrelsen har i brev af 25. august 2010 anmodet om ny udpegning af repræsentanter i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning. Udvalget er nedsat i henhold til Sundhedsloven og har til opgave at rådgive Sundhedsstyrelsen i spørgsmål om specialeplanlægning. Region Midtjylland har været repræsenteret ved tidligere direktør Leif Vestergaard Pedersen. De øvrige regioner er ligeledes repræsenteret ved regionssundhedsdirektøren. Funktionsperioden for medlemmerne er 1. september 2010 til 31. december 2014.

Direktionen indstiller,

at direktør Ole Thomsen udpeges som Region Midtjyllands repræsentant i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning, og

 

at afdelingschef Christian Boel udpeges som stedfortræder.

Sagsfremstilling

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning blev nedsat i 2006 i henhold til Sundhedslovens § 207. Udvalgets opgave er at rådgive Sundhedsstyrelsen i spørgsmål om specialeplanlægning.

 

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning drøfter det faglige grundlag for specialeplanlægningen i Danmark. Dette omfatter bl.a. høring forud for fastsættelse af krav til specialfunktioner, fastsættelse af regler for visitation til afdelinger med specialfunktioner, inddragelse af godkendelse af specialfunktioner samt afgørelse om indholdet af aftaler om benyttelse af specialfunktioner på regionale hospitaler og på private sygehuse. Desuden kan det rådgivende udvalg udarbejde oplæg efter anmodning fra Sundhedsstyrelsen samt tage spørgsmål op af egen drift.

 

Region Midtjylland har siden 2006 været repræsenteret ved tidligere direktør Leif Vestergaard Pedersen. Cheflæge, afdelingschef Hans Peder Graversen har fungeret som stedfortræder. Fra de øvrige regioner har det ligeldes været regionssundhedsdirektørerne, der har siddet i Udvalget. Funktionsperioden for medlemmerne af det rådgivende udvalg for specialeplanlægning er fire år.

 

Sundhedsstyrelsen har i brev af 25. august 2010 anmodet om ny udpegning af repræsentanter i udvalget. Funktionsperioden for medlemmerne er 1. september 2010 til 31. december 2014.

 

Regionsrådet skal således indstille ét medlem og én stedfortræder til udvalget. Det indstilles, at direktør Ole Thomsen indstilles som medlem af udvalget og at afdelingschef Christian Boel indstilles som stedfortræder.

 

Forretningsordenen for udvalget er vedlagt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-90-06-V

34. Benyttelse af option vedrørende lokaler til Skive Kommune i Skive Sundhedshus

Resume

I forbindelse med udbuddet af totalentreprisen for Skive Sundhedshus var der i udbudsmaterialet indarbejdet en option for ombygning af lokaler til Skive Kommune. Optionen kan ikke rummes indenfor den eksisterende anlægsbevilling, og der har derfor været en dialog med Skive Kommune om finansiering af ombygningen. Skive Kommune har accepteret at finansiere ombygningsudgiften for lejemålet. Det indstilles derfor, at Region Midtjylland indgår aftale med entreprenøren om benyttelse af optionen vedrørende lokaler til Skive Kommune.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget godkender, at Region Midtjylland indgår aftale med NCC Construction A/S om benyttelse af option vedrørende ombygning af lokaler i Skive Sundhedshus til Skive Kommune.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på møde den 21. oktober 2009 en anlægsbevilling på 39,494 mio. kr. til ombygning af Regionshospitalet Skive med henblik på etablering af første fase af Skive Sundhedshus. Første fase af etableringen af Skive Sundhedshus rummer genhusning af somatiske hospitalsfunktioner samt etablering af lægeklinikker til almen praksis. Regionsrådet besluttede endvidere, at en option om ombygning af lokaler til Skive Kommune (sundhedscenter og myndighedsafdeling) blev indarbejdet i udbudsmaterialet. En option giver mulighed for, at regionen kan foretage et tilkøb til kontrakten. Vedståelsesfristen for optionen er den 15. september 2010.

 

På møde den 23. juni 2010 godkendte regionsrådet NCC Construction A/S som totalentreprenør på projektet. Ombygningen af lokaler til Skive Kommune kan ikke rummes indenfor den eksisterende anlægsbevilling, og på den baggrund bemyndigede regionsrådet på møde den 23. juni 2010 regionsrådsformanden til at indgå aftale med Skive Kommune om udnyttelse af optionen vedrørende lokaler til Skive Kommune, herunder aftale de nærmere vilkår for kommunens benyttelse og opsigelse af lokalerne. Bemyndigelsen blev givet på baggrund af behovet for en hurtig beslutning i forhold til Skive Kommunes budgetlægning samt entreprenørens vedståelsesfrister. Prisen for ombygning af lokalerne til Skive Kommune beløber sig til 9.735.000 kr.

  

Regionen har været i dialog med Skive Kommune om vilkår for et lejemål i Skive Sundhedshus herunder muligheden for, at kommunen betaler for ombygningsudgifterne på 9.735.000 kr. Regionsrådet er orienteret om dette i en mail af 17. august 2010. Skive Kommune har nu givet tilsagn om, at kommunen ønsker at finansiere ombygningen og accepterer de øvrige vilkår for lejemålet. Dette betyder, at kontrakten med NCC Construction A/S skal udvides med optionen for lokalerne til Skive Kommune. På denne baggrund indstilles det, at Region Midtjylland indgår aftale med NCC Construction A/S om udnyttelse af optionen vedrørende lokaler til Skive Kommune.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-2-10

35. Forslag til Budget 2011: 2. behandling

Resume

Der blev den 8. september 2010 indgået aftale om budget 2011 for Region Midtjylland mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Poul A. Christensen (uden for partierne).

 

Budgetforliget er vedlagt.

 

De budgetbemærkninger, der blev fremlagt ved regionsrådets 1. behandling den 25. august 2010, vil blive tilrettet i henhold til budgetforliget den 8. september 2010 og fremsendt til regionsrådets 2. behandling den 29. september 2010.

 

Der er indkommet en række høringssvar til budgetforslag 2011, som vedlægges til orientering.

Direktionen indstiller,

at budget 2011 - udarbejdet på baggrund af Regionsrådets 1. behandling af budgetforslag 2011 den 25. august 2010 samt det budgetforlig, der blev indgået den 8. september 2010 – godkendes, og

  

at administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle tekniske justeringer af social- og specialundervisningsområdets budget frem til publiceringen af regionens budget.

Sagsfremstilling

Den 8. september 2010 blev der indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Poul A. Christensen (uden for partierne). Budgetforliget for 2011 er vedlagt som bilag. 

 

Regionsrådet fastlagde den 23. juni 2010 de foreløbige budgetrammer for 2011. Forligspartierne anerkender, at de foreløbige budgetrammer for 2011 fastholdes i budget 2011.  

 

Budget 2011 og bemærkningerne hertil blev fremlagt ved regionsrådets 1. behandling den 25. august 2010. Budgetbemærkningerne vil blive tilrettet i henhold til budgetforliget den 8. september 2010 og fremsendt til regionsrådets 2. behandling den 29. september 2010.  

 

I forhold til 1. behandlingen indarbejdes følgende faktuelle ændringer:

 

Prioritering af 11 mio. kr.

Der er reserveret en pulje på 11 mio. kr. til budgetforligsdrøftelserne. Denne pulje udmøntes på følgende måde:

 

 • 1 mio. kr. afsættes til informationskampagne om akutberedskabet i Region Midtjylland

 

 • 8 mio. kr. afsættes til etablering af et nyt psykiatrisk sengeafsnit i Risskov

 

 • 2 mio. kr. afsættes til styrkelse af den palliative indsats

  

Reservepulje

Der henlægges til kassen en reservepulje på 37 mio. kr. Reservepuljen finansieres ved reduktioner på i alt 20 mio. kr. i en række centrale puljer og ved besparelser på transport- og logistikområdet mv. på 17 mio. kr.

 

Reduktionen på 20 mio. kr. indenfor centrale puljer er fordelt således:

 

 • Center for Folkesundhed: Forskningsfonden reduceres med 3,0 mio. kr.

 

 • Kommunesamarbejde og kommuneaftaler: Kommunepuljen reduceres med 2,8 mio. kr.

 

 • Direktionspuljen reduceres med 1,0 mio. kr.

 

 • Lægers kliniske videreuddannelse reduceres med 1,5 mio. kr.

 

 • Udviklingspuljen primær sundhed 5,7 mio. kr.

 

 • Uddannelse af øvrigt personale 6,0 mio. kr.

 

 

Socialområdet

Forligspartierne tilslutter sig anbefalingen fra Kontaktudvalget den 27. august 2010 om, at der gennemføres en generel reduktion af taksterne, som hver driftsherre gennemfører, ved reduktion af de bagvedliggende udgiftsbudgetter med 5 %.

 

De endelige takster og dimensionering inden for socialområdet vil senest være på plads den 15. oktober 2010, hvor rammeaftalen skal være godkendt også af kommunerne. Der vil således kunne ske mindre tekniske justeringer af bruttoudgifts- og indtægtsbudget. 

 

Regional Udvikling

Som beskrevet i det indgåede budgetforlig er der i 2011 og 2012-2014 rådighedsbeløb til fordeling inden for Regional Udvikling på hhv. 32,3 mio.kr. og 28,0 mio.kr.

 

Rådighedsbeløbet fordeles som vist i nedenstående tabel.

  

Løbende priser - mio. kr.
2011
2012-2014
Reservebeløb til kollektiv trafik
Erhvervsudvikling
Jordforurening
Kultur
Uddannelse
10
11,3
4,5
3,0
3,5
10
9,1
3,0
3,0
2,9
Fordeling af restbeløb
32,3
28,0

 

Budgetbemærkninger for 2011 

Til regionsrådets 1. behandling den 25. august 2010 blev der forelagt et første udkast til budgetbemærkninger. Det endelige udkast til budgetbemærkningerne vil foreligge til regionsrådets 2. behandling den 29. september 2010. 

 

Budgetbemærkningerne vil være tilrettet, således at de afspejler de beslutninger, der blev truffet ved budgetforliget.

  

Offentliggørelse af regionens budget 2011  

Det vedtagne budget og de flerårige budgetoverslag skal ifølge Regionslovens § 20 være tilgængeligt for regionens beboere. En kort redegørelse for budgettet skal efter regionsrådets nærmere bestemmelse offentliggøres inden det nye regnskabsårs begyndelse.

 

Budgettet vil primært blive gjort tilgængeligt for borgerne på regionens hjemmeside, hvor der er mulighed for både at finde de overordnede budgettal og gå i dybden med budgettet. Desuden vil budgettet og en særlig budgetfolder være på hovedbibliotekerne samt på rådhusene m.v. for at sikre, at budgettet er tilgængeligt for borgere uden internetadgang.

 

Budgettets hovedtal præsenteres ligeledes i de regionale dagblade og 25 lokale ugeblade i december måned.

 

Denne offentliggørelse indgår i de annonceringsaftaler, som Region Midtjylland har indgået med diverse medier. Dermed minimeres udgifterne ved offentliggørelse af Budget 2011. Borgere i Region Midtjylland bliver således informeret om, at regionsrådet har vedtaget et budget for regionen, og at yderligere information kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside. 

 

I henhold til afsnit 2 i budgetvejledningen 2011 informeres og inddrages regionens medarbejderudvalg i arbejdet med budget 2011. Der er i den forbindelse indkommet en række høringssvar til budgetforslaget, som vedlægges til orientering.


Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at budget 2011 - udarbejdet på baggrund af Regionsrådets 1. behandling af budgetforslag 2011 den 25. august 2010 samt det budgetforlig, der blev indgået den 8. september 2010 – godkendes, og

  

at administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle tekniske justeringer af social- og specialundervisningsområdets budget frem til publiceringen af regionens budget.

 

Forretningsudvalget aftalte herudover, at evt. ændringsforslag, som ønskes behandlet ved regionsrådets 2. behandling af budgetforslag 2011, bedes fremsendt til administrationen senest onsdag den 22. september 2010 kl. 16.00. Forslagene vil herefter blive udsendt sammen med øvrigt dagsordensmateriale. 

Susanne Buch Nielsen og Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen