Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 17. august 2010 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering
2 Udpegning af medlem til bestyrelsen for Rønde Gymnasium
3 Udpegning af medlem til lokal aktionsgruppe (LAG) Odder
4 Redegørelse til statsforvaltningen om regionsrådets behandling af forslag fra Fælleslisten
5 Redegørelse til statsforvaltningen om afstemning i regionsrådet
6 Redegørelse til statsforvaltningen om regionsrådets godkendelse af revideret driftsbudget, opkøb af jord og arkæologiundersøgelser i forbindelse med Det nye hospital i Gødstrup
7 Godkendelse af bevilling til Det nye Universitetshospital fra ABT-Fonden - Anvendt Borgernær Teknologi
8 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemt finansiering for 2009
9 Godkendelse af omprioritering af bevilgede anlægsmidler til Regionshospitalet Randers
10 Leasing-ramme til Hospitalsenheden Vest til finansiering af udgifter til udrulning af EPJ
11 Godkendelse af regionsrådsmedlemmers deltagelse i studietur til Holland
12 Formaliseret samarbejde om forskning i praksissektoren mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet
13 Bevillingssag: Godkendelse af etablering af friklinik i børne- og ungdomspsykiatrien
14 Godkendelse af Danske Regioners forslag vedrørende mindre tvang i psykiatrien samt orientering om Sundhedsstyrelsens rapport om tvang i 2008 og regionale tvangstal for 2009
15 Udtalelse fra regionsrådet til Indenrigs- og Sundhedsministeren til rigsrevisions beretning 9/2009 vedrørende voksnes adgang til psykiatrisk behandling
16 Sammenlægning af Tale & Høre Instituttet og Børn og Unge Centret, Rehabilitering
17 Ny driftsoverenskomst mellem regionsrådet og bestyrelsen for Filadelfia om driften af Stormly
18 Kommunernes anbefaling af en reduktion på 5 % af taksterne i Rammeaftale 2011
19 Godkendelse af anlægsregnskab for 4 almene boliger på Gefionsvej, Skive
20 Godkendelse af anlægsregnskabet for udvidelsen af Grenen, Dalstrup med 5 sikrede pladser
21 Råstofplan 2008 - Råstofgraveområde Jeksen i Skanderborg kommune
22 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til MCH Time World (tidligere Hedens Colosseum)
23 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til ansøgninger til innovationspuljen under iKraft-projektet (It som innovativ drivkraft)
24 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til ansøgning under den konkurrenceudsatte strukturfondspulje 2010
25 Ansøgninger om kulturudviklingsmidler
26 Høringssvar vedrørende ansøgning fra Struer Statsgymnasium om udbudsret til højere teknisk eksamen
27 Afholdelse af CPMR (Konferencen for Perifere og Maritime Regioner i Europa) generalforsamling i Region Midtjylland i efteråret 2011
28 Orientering om forbrug på privathospitaler, status på udbudsaftaler og tiltag til bedre udnyttelse af egen kapacitet
29 Orientering om tilfredshedsundersøgelse vedrørende den siddende patientbefordring
30 Orientering om hospitalernes opfølgning på baggrund af resultaterne af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)
31 Orientering om opgørelse over hospitalsstandardiserede mortalitetsrater for Region Midtjyllands hospitaler
32 Orientering om indgåelse af lejemål for Århus Universitetshospital, Skejbys jordemoderkonsultationer og familieambulatorium
33 Orientering om status vedrørende forskningen i psykiatrien
34 Orientering om magtanvendelser i 2009
35 Orientering om resultater og indsatsområder vedrørende skizofreni fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)
36 Orientering om Danske Regioners strategioplæg "Vækst i hele Danmark"
Sagnr.: 1-00-31-09

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Aftale om de nære sundhedstilbud i Nordvest
Formanden orienterede om et møde med Indenrigs- og Sundhedsministeren den 9. august 2010. Mødet var en opfølgning på aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en pulje på 600 mio. kr. til understøttelse af nære sundhedstilbud. Der er fire underpuljer vedrørende akut- og sundhedshuse, nære sundhedstilbud, herunder lægehuse mv., etablering af forsøgsordning med lægehelikopter samt uddannelse af sundhedspersonale. Det aftaltes på mødet, at kommunerne og Region Midtjylland inden udgangen af oktober indsender forslag til udmøntning af den særlige aftale om Nordvest.
 
Etablering af Skive Sundhedshus
Formanden orienterede om, at dialogen med Skive Kommune og interesserede læger i relation til etablering af Skive Sundhedshus er fortsat henover sommeren. Der er nu fremsendt lejekontrakt til kommunen, ligesom der fortsat arbejdes med at afklare, hvilke læger der vil indgå aftale om lejemål.
 
Etablering af akutbil i Horsens
Formanden orienterede om resultatet af det gennemførte udbud af akutbil til indsættelse i Horsens.
 
Besparelser på Regionshospitalet Randers og Grenaa
Formanden orienterede om hospitalsledelsens plan for konkret udmøntning af regionsrådets beslutning om besparelser på Regionshospitalet Randers og Grenaa.

 
Flytning af mødetidspunktet for forretningsudvalgets møde den 14. september 2010
Det aftaltes, at mødetidspunktet ændres, så mødet starter kl. 13.00.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-71-10

2. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Rønde Gymnasium

Resume

Rønde Gymnasium har i henvendelse af 14. juni 2010 anmodet om, at der udpeges et medlem til skolens bestyrelse.

Direktionen indstiller,

at der udpeges et medlem til bestyrelsen for Rønde Gymnasium.

Sagsfremstilling

Rønde Gymnasium har i henvendelse af 14. juni 2010 anmodet om, at der udpeges et medlem til bestyrelsen.

 

Rønde Gymnasium er oprettet den 1. august 2010 ved gymnasiedelen af det tidligere Rønde Gymnasiums overgang fra at være en del af en institution omfattet af Lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) til en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-47-09

3. Udpegning af medlem til lokal aktionsgruppe (LAG) Odder

Resume

Regionsrådet og Vækstforum udpeger i forening et medlem til bestyrelsen for LAG Odder.

Direktionen indstiller,

at der udpeges et medlem til bestyrelsen for LAG Odder, idet regionsrådsformanden bemyndiges til at aftale endelig udpegning med Vækstforums formandskab.

Sagsfremstilling

Efter bekendtgørelserne om de Lokale AktionsGrupper (LAG) udpeger regionsrådet og Vækstforum i forening et medlem til bestyrelsen for hver aktionsgruppe. Ved den første udpegning i 2007 aftaltes det, at regionsrådet indstiller medlemmer til bestyrelserne og at endelig udpegning finder sted efter aftale mellem regionsrådets og vækstforums formandskaber.

 

17 kommuner i Region Midtjylland har mulighed for at få tilskud til projekter efter Landdistriktsprogrammet. 16 kommuner har været med fra starten i 2007 og har dannet aktionsgrupper. Odder danner nu også en LAG med henblik på at udnytte muligheden for tilskud fra programmet, der udløber med udgangen af 2013.

 

Landdistriktsprogrammet er 1. januar 2010 en del af Regeringens aftale om Grøn Vækst.

 
LAG'erne varetager prioritering af EU-midler og statsmidler til udvikling i lokalområder og indstiller til FødevareErhverv om tilskud til de enkelte projekter.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-4-10

4. Redegørelse til statsforvaltningen om regionsrådets behandling af forslag fra Fælleslisten

Resume

Statsforvaltningen har, på baggrund af henvendelse fra regionsrådsmedlem Poul A. Christensen, anmodet regionsrådet om en redegørelse vedrørende behandlingen i regionsrådet af et forslag fra Fælleslisten, optaget på dagsordenen til mødet i regionsrådet den 24. februar 2010. Der forelægges udkast til redegørelse til statsforvaltningen.

Direktionen indstiller,

at forslag til redegørelse til statsforvaltningen om behandlingen af forslag fra Fælleslisten på mødet i regionsrådet den 24. februar 2010 godkendes.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har i brev af 2. juni 2010 anmodet regionsrådet om en redegørelse vedrørende behandlingen i regionsrådet af et forslag fra Fælleslisten, der var optaget på dagsordenen til mødet i regionsrådet den 24. februar 2010 som sag nr. 36: Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende regionens økonomi samt besparelser mv. Anledningen er henvendelser af 2., 7. og 9. maj 2010 til statsforvaltningen fra regionsrådsmedlem Poul A. Christensen.
 
Udskrift af protokol fra mødet i regionsrådet den 24. februar 2010 samt henvendelser af 2., 7. og 9. maj 2010 fra regionsrådsmedlem Poul A. Christensen til statsforvaltningen vedlægges som bilag.

Regionsrådsmedlem Poul A. Christensen tilkendegiver i nævnte henvendelse af 2. maj 2010, at 39 medlemmer af regionsrådet, ved ikke at stemme for Fælleslistens forslag, ”.. ikke har varetaget deres opgaver på ret vis, idet det må være pålagt regionsrådets medlemmer at arbejde for regionens økonomiske interesser.” I henvendelsen af 9. maj gøres endvidere gældende, at regionsrådets beslutningsprotokol er ufuldstændig, idet afstemningsresultatet ikke er anført. Administrationen bemærker, at der ikke blev foretaget afstemning i sagen.
 
Administrationen vurderer, at der ikke forelå en retlig forpligtelse for regionsrådets medlemmer til at stemme for Fælleslistens forslag, samt at en formel afstemning i sagen ikke var påkrævet. Det bemærkes, at nævnte henvendelse af 7. maj 2010 om afstemningsproceduren efter administrationens vurdering vedrører en afstemning i regionsrådet den 21. april 2010, som regionsrådsmedlem Poul A. Christensen har indbragt for statsforvaltningen, og som behandles i en anden sag på dagsordenen.
 
Udkast til redegørelse fra regionsrådet til statsforvaltningen vedlægges.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-5-10

5. Redegørelse til statsforvaltningen om afstemning i regionsrådet

Resume

Statsforvaltningen har, på baggrund af henvendelse fra regionsrådsmedlem Poul A. Christensen, anmodet regionsrådet om en redegørelse vedrørende en afstemning i regionsrådet om Regionshospitalet Viborg. Der forelægges udkast til redegørelse til statsforvaltningen.

Direktionen indstiller,

at forslag til redegørelse til statsforvaltningen om afstemning i regionsrådet den 21. april 2010 om Regionshospitalet Viborg godkendes.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har i brev af 2. juni 2010 anmodet regionsrådet om en redegørelse vedrørende den gennemførte afstemning i regionsrådet i sag nr. 26 på dagsordenen til mødet i regionsrådet den 21. april 2010: Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende Regionshospitalet Viborg. Anledningen er henvendelse af 24. april 2010 til statsforvaltningen fra regionsrådsmedlem Poul A. Christensen.
 
Udskrift af protokol fra mødet i regionsrådet den 21. april 2010 samt henvendelse af 24. april 2010 fra regionsrådsmedlem Poul A. Christensen til statsforvaltningen vedlægges som bilag. Endvidere vedlægges henvendelse af 7. maj 2010 fra regionsrådsmedlem Poul A. Christensen til statsforvaltningen om afstemningsproceduren.
 
Regionsrådsmedlem Poul A. Christensen tilkendegiver i henvendelsen af 24. april 2010, at afstemningen i regionsrådet i den førnævnte sag ikke blev gennemført korrekt, idet regionsrådsformanden ikke først spurgte, hvem der stemte for, dernæst hvem der stemte imod og til sidst eventuelt, hvem der hverken stemte for eller imod. Endvidere gøres gældende, at statsforvaltningen skal pålægge regionsrådsformanden at optage sagen til fornyet behandling i regionsrådet.
 
Administrationen vurderer, at gældende bestemmelser om afstemning i regionsrådet er efterlevet. Udkast til redegørelse fra regionsrådet til statsforvaltningen vedlægges.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-6-10

6. Redegørelse til statsforvaltningen om regionsrådets godkendelse af revideret driftsbudget, opkøb af jord og arkæologiundersøgelser i forbindelse med Det nye hospital i Gødstrup

Resume

Statsforvaltningen har, på baggrund af henvendelse fra regionsrådsmedlem Poul A. Christensen, anmodet regionsrådet om en redegørelse vedrørende regionsrådets godkendelse af revideret driftsbudget, opkøb af jord og arkæologiundersøgelser i forbindelse med Det nye hospital i Gødstrup. Der forelægges udkast til redegørelse til statsforvaltningen.

Direktionen indstiller,

at forslag til redegørelse til statsforvaltningen om beslutningen i regionsrådet den 16. juni 2010 om Det nye hospital i Gødstrup godkendes.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har i brev af 22. juni 2010 anmodet regionsrådet om en redegørelse vedrørende regionsrådets beslutning i sag nr. 5 på mødet i regionsrådet den 16. juni 2010: Bevillingssag: Godkendelse af revideret driftsbudget, opkøb af jord og arkæologiundersøgelse i forbindelse med Det nye hospital i Gødstrup. Anledningen er henvendelse af 16. juni 2010 til statsforvaltningen fra regionsrådsmedlem Poul A. Christensen.
 
Udskrift af protokol fra mødet i regionsrådet den 16. juni 2010 samt henvendelse af 16. juni 2010 fra regionsrådsmedlem Poul A. Christensen til statsforvaltningen vedlægges som bilag.
 
Regionsrådsmedlem Poul A. Christensen spørger i henvendelsen af 16. juni 2010 statsforvaltningen, om det er lovligt at igangsætte det omhandlede projekt og afholde udgifter hertil, før endelig godkendelse heraf foreligger fra besluttende myndigheder.
 
Administrationen vurderer, at regionen har såvel hjemmel som kompetence til at træffe beslutning om at igangsætte det pågældende projekt samt til at afholde de påfølgende udgifter. Udkast til redegørelse fra regionsrådet til statsforvaltningen vedlægges.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-131-10

7. Godkendelse af bevilling til Det nye Universitetshospital fra ABT-Fonden - Anvendt Borgernær Teknologi

Resume

Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Århus har modtaget en bevilling fra ABT-Fonden på 2,1 mio. kr. til projektet "Etablering af modificeret Just-In-Time koncept for DNU". Projektet har til formål at teste det arbejdskraftsbesparende potentiale for det kliniske personale, i form af sampakkede leverancer til to kliniske afdelinger på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og/eller Århus Universitetshospital, Skejby.

Direktionen indstiller,

at det godkendes, at projekt "Modificeret Just-In-Time-koncept for Det Nye Universitetshospital i Århus" iværksættes som beskrevet med en bevilling fra ABT-Fonden på 2,1 mio. kr. og en egenfinansiering fra DNU på 0,7 mio. kr., og

 

at bevilling og rådighedsbeløbene for DNU’s udgifter for 2010 og 2011 forhøjes med 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2011 som følge af indtægten fra ABT-fonden.

Sagsfremstilling

Baggrund
På Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) forventes etableret et effektivt vareleveringssystem baseret på et Just-In-Time-koncept (JIT), som kan defineres som ”varer til tiden”. Leveringssystemet omfatter samtlige forbrugsvarer til klinikken. Ved det forventede leveringssystem åbnes muligheden for at intensivere brugen af sampakkede leverancer. Målet er hermed at frigøre den tid, det kliniske personale i dag bruger på logistikrelaterede opgaver.
 
For at afprøve brugen af sampakkede leverancer ansøgte DNU ABT-Fonden om støtte til et projekt vedr. etablering af et modificeret Just-In-Time-koncept. DNU har modtaget en bevilling fra ABT-Fonden på 2,1 mio. kr. til projektet, mod at Region Midtjylland selv bidrager med 0,7 mio. kr. til projektet. Tilskudsbrevet kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

ABT-Fonden

ABT-Fonden - Anvendt Borgernær Teknologi blev oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som led i en politisk aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Partierne aftalte, at der skal bruges 3 mia. kr. fra kvalitetsfonden til medfinansiering af investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer i perioden 2009-2015.

 

Projekt Etablering af modificeret Just-In-Time-koncept for Det Nye Universitetshospital i Århus

Projektet har til formål at teste det arbejdskraftsbesparende potentiale for det kliniske personale ved sampakkede leverancer til to kliniske afdelinger på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og/eller Århus Universitetshospital, Skejby. Hermed er det muligt, forud for implementeringen af det nye logistiksystem i DNU, at teste det formodede arbejdskraftsbesparende potentiale, som ligger til grund for beslutningen om at indføre logistiksystemet.  

 

Projektet er inddelt i fire faser:

Fase 1 - Planlægningsfasen: Etablering af projektorganisation, udvælgelse og aftaler med kliniske testafdelinger. Forberedende arbejde sampakkede leverancer.

Fase 2 - Kortlægning I og planlægning af indsats (simulering). Før-måling af anvendt tid i klinikken til logistikrelaterede opgaver. Videre arbejde med sampakkede leverancer.

Fase 3 - Igangsætning af indsats (simulering) og kortlægning II Simulering af kommende logistiksystem og test af sampakkede leverancer. Efter-måling af anvendt tid til klinikken til logistikrelaterede opgaver.

Fase 4 - Evalueringsfasen Evaluering og aflevering af færdigrapport til involverede afdelinger, projektets styregruppe og ABT-Fonden.  

 

Projektorganisation

Der etableres en projektorganisation for projektet. Projektets styregruppe udgøres af Forretningsudvalget for DNU suppleret med for projektet relevante aktører, herunder repræsentation fra ABT-Fonden.

 

Projektets projektledelsesgruppe består af projektleder for projektet fra Center for Kvalitetsudvikling, repræsentanter fra Projektafdelingen for DNU og de involverede afdelinger fra enten Århus Universitetshospital, Århus Sygehus eller Århus Universitetshospital, Skejby og eventuelt Rådgivergruppen for DNU. 

 

Tid og økonomi

Projektets tidsramme er 1 år fra medio 2010 til medio 2011. Projektets samlede udgifter er på 2,8 mio. kr., hvoraf DNU’s egenbetaling udgør 0,7 mio. kr. Egenbetalingen finansieres af den allerede afsatte bevilling til driften af projektafdelingen for DNU i 2010. Indtægten fra ABT-fonden på 2,1 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel 1.

 

Tabel 1. Indtægter fra ABT-fonden til projekt på DNU

[image]

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-11-72-1-09

8. Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemt finansiering for 2009

Resume

Regionsrådet skal senest 1. september 2010 afgive en redegørelse til kommunalbestyrelserne og Ministeriet for sundhed og forebyggelse vedrørende indberettet aktivitet for 2009.

Direktionen indstiller

at redegørelsen vedrørende aktivitetsbestemt tilskud for 2009 godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge reglerne omkring aktivitetsbestemt finansiering skal regionsrådet senest 1. september 2010 afgive en redegørelse til kommunalbestyrelserne og Ministeriet for sundhed og forebyggelse vedrørende indberettet aktivitet for 2009.

 

Regionen modtager tilskud fra kommunerne for den aktivitet, som borgerne modtager. Det betyder, at der er aktivitetsafhængige indtægter fra ydelser leveret i somatikken, psykiatrien og i primær sundhed. Region Midtjylland modtager ligeledes statsligt tilskud baseret på Regionens meraktivitet. Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud for 2010 vedlægges.

 

Redegørelsen beskriver de kontrolforanstaltninger, der er med til at kvalitetssikre indberetning af og kontrol af aktiviteten.

De beskrevne kontrolforanstaltninger omhandler bl.a. en registreringsaudit. Denne viser, at en række registreringer ikke er korrekt beskrevet i de patientadministrative systemer. Der er tale om mindre formelle registreringsfejl og disse er ikke udtryk for behandlingsfejl. Samtidig kan konstateres, at fejlene kun har marginal betydning for den samlede aktivitetsværdi og ingen betydning for den kommunale medfinansiering.

 

Redegørelsen viser, at der ikke er konstateret fejl i grundlaget for den aktivitetsafhængige finansiering.

 

Redegørelsen skal revideres og påtegnes af regionens revisor. Revisionens bemærkninger og påtegning til redegørelsen skal ikke godkendes af regionsrådet. Det er således ikke en forudsætning, at revisionens bemærkninger godkendes af regionsrådet inden redegørelsen fremsendes til ministeriet og kommunal bestyrelser. Regionsrådet vil blive orienteret om revisionens påtegning, så snart denne foreligger.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-138-09

9. Godkendelse af omprioritering af bevilgede anlægsmidler til Regionshospitalet Randers

Resume

I finansloven for 2010 blev der afsat en pulje til vedligeholdelsesprojekter på sygehusområdet. Den 24. februar 2010 godkendte regionsrådet 27 anlægsprojekter, som efterfølgende blev sendt til godkendelse i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der er projekter, som endnu ikke er godkendt af ministeriet, og hvor ministeriet har bedt om yderligere oplysninger eller alternativt et andet projekt. Et af de finanslovsprojekter, som endnu ikke er blevet godkendt af ministeriet, omhandler en udvidelse af ambulatoriefunktioner på Regionshospitalet Randers med en samlet anlægssum på 12,35 mio. kr.

 

Da regionerne meldte ind til finanslovspuljen, var der meget kort sagsbehandlingstid. Regionshospitalet Randers har derfor i samarbejde med administrationen i mellemtiden revurderet anlægsprojektet og det foreslås nu, at regionsrådet godkender en omprioritering af de bevilgede 12,35 mio. kr. til fire nye anlægsprojekter på Regionshospitalet Randers. Alle fire projekter ligger inden for finanslovspuljens formål om støtte til anlægsprojekter, der vedrører energibesparelse samt understøttelse og forbedring af interne arbejdsgange.

Direktionen indstiller,

at omprioriteringen af de 12,35 mio. kr. til fire nye anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

I finansloven for 2010 blev der afsat en pulje til vedligeholdelsesprojekter på sygehusområdet på i alt 500 mio. kr., hvor den statslige andel og den regionale andel hver andrager 50 %. Region Midtjyllands andel af de 500 mio. kr. er 106 mio. kr., hvor regionens egenfinansiering er på 53 mio. kr. Regionerne blev i december 2009 bedt om at indsende projekter til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

 

Den 24. februar 2010 godkendte regionsrådet 27 anlægsprojekter, som efterfølgende blev sendt til godkendelse i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet har indtil videre godkendt 14 ud af de 27 projekter. Der er projekter, som endnu ikke er godkendt af ministeriet, og hvor ministeriet har bedt om yderligere oplysninger eller alternativt et andet projekt. Et af de finanslovsprojekter, som endnu ikke er blevet godkendt af ministeriet, omhandler en udvidelse af ambulatoriefunktioner på Regionshospitalet Randers med en samlet anlægssum på 12,35 mio. kr.

 

Da regionerne meldte ind til finanslovspuljen, var der meget kort sagsbehandlingstid. Regionshospitalet Randers og administrationen har derfor i mellemtiden revurderet anlægsprojektet, der oprindeligt omhandlede en ombygning af administrationsbygningen til ambulatoriefunktioner. Det foreslås nu, at der i stedet for ambulatoriefunktioner etableres kontorlokaler til samling af personale, der arbejder med klinisk udvikling (eksempelvis kvalitetssikring og LEAN-projekter). I første omgang omfatter projektet hospitalets udviklingssygeplejersker og uddannelsesansvarlige sygeplejersker, som dermed vil få en tættere tilknytning til hospitalets forsknings- og kvalitetsafdeling, der er placeret i samme bygning. 

 

Herudover foreslås det, at ombygningen af administrationsbygningen nedskaleres, blandt andet til fordel for påtrængende reparationer af tag og murkroner samt til ombygning af apopleksiafsnit med henblik på optimering af patientbehandling. Endelig foreslås, at en del af midlerne anvendes til ombygning af to sengeafsnit, med henblik på effektivisering af sekretærernes arbejdsgange og arbejdsmiljø.

 

Alle fire projekter ligger inden for finanslovspuljens formål om støtte til anlægsprojekter, der vedrører energibesparelse samt understøttelse og forbedring af interne arbejdsgange. For en nærmere uddybning af projekternes henvises til vedlagte bilag.

 

På den baggrund foreslår administrationen, at det oprindelige anlægsprojekt på 12,35 mio. kr. erstattes af fire nye anlægsprojekter, der samlet vil have en tilsvarende anlægssum. Der vil dermed ikke være tale om en ny bevilling, men en omprioritering af allerede bevilgede midler. Hvis regionsrådet godkender omprioriteringen af anlægsmidlerne skal de fire projekter efterfølgende sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til godkendelse, før de nye projekter på Regionshospitalet Randers kan påbegyndes.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at omprioriteringen af de 12,35 mio. kr. til fire nye anlægsprojekter godkendes, idet det tilføjes sagsfremstillingen, hvilket tidligere godkendt anlægsprojekt der ønskes omprioriteret.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-136-10

10. Leasing-ramme til Hospitalsenheden Vest til finansiering af udgifter til udrulning af EPJ

Resume

Hospitalsenheden Vest har opgjort udgifterne til udrulning af EPJ til 39,9 mio kr. Der søges om en leasingramme på et tilsvarende beløb. Leasingydelserne finansieres efterfølgende over hospitalsenhedens drift og gennem besparelser ved lukning af ældre systemer.

Direktionen indstiller,

at der godkendes en leasingramme til Hospitalsenheden Vest på 39,9 mio kr,

 

at der til Hospitalsenheden Vest tilbageføres en forholdsmæssig andel af halvdelen af Region Midtjyllands besparelse ved lukning af EPJ- og PAS-systemer i årene 2012-2016 til delvis dækning af leasingudgifterne, og

 

at leasingrammen i øvrigt finansieres over Hospitalsenheden Vests driftsbudget.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 16. juni 2010 at udrulle en fælles EPJ på alle hospitalerne og i Psykiatrien inden udgangen af 2011.

 

Det blev i den forbindelse forudsat, at forbedringer af hospitalernes it-infrastruktur og andre udgifter i forbindelse med udrulningen skulle leasingfinansieres, og at der i løbet af efteråret 2010 ville blive forelagt regionsrådet forslag til en samlet leasingramme. Regionsrådet forhåndsgodkendte dog en leasingramme på 13,3 mio kr til Regionshospitalet Silkeborg, som er det hospital, som går i gang med udrulningen hurtigst.

 

Efterfølgende er Hospitalsenheden Vest blevet anmodet om at forcere sit udrulnings-projekt, bl.a. for at opnå en jævn belastning på de centrale projektressourcer over hele perioden. Hospitalsenheden Vest har på den baggrund udarbejdet vedlagte notat om "Plan for implementering af Elektronisk Patient Journal i Hospitalsenheden Vest" af 9. juli 2010.

 

Det fremgår, at man i vid udstrækning planlægger udrulningsprocessen ligesom på Regionshospitalet Randers. Det betyder bl.a., at der bliver opbygget et centralt EPJ-kontor med medarbejdere fra afdelingerne. Kontoret fungerer i udrulningsperioden, hvorefter det nedtrappes. Desuden planlægges massiv support under selve udrulningen. Man planlægger at gennemføre udrulningen, så den er afsluttet i juni 2011.

 

Hospitalet har opgjort de samlede udgifter til 39,9 mio kr. og anmoder om at få godkendt en leasingramme nu, så man kan komme i gang med bl.a. anskaffelse af it-hardware. 

 

Der foreligger på nuværende tidspunkt oplysning om implementeringsbudgettet på tre hospitaler. Tallene er samlet i nedenstående tabel:

 

Mio. kr
It-infrastruktur
Personale m.v.
I alt
Andel af budget
Regionshospitalet Randers og Grenå
5,3
15,3
20,6
2,0%
Regionshospitalet Silkeborg og Hammel
5,6
7,7
13,3
1,6%
Hospitalsenheden Vest
17,0
22,9
39,9
1,9%

 

Som det fremgår er implementeringsudgifterne på de tre hospitaler budgetteret til omkring 2 % af bruttobudgettet for 2010. Det er dog ikke givet, at udgiftniveauet på de resterende hospitaler og i Psykiatrien vil ligge på samme niveau. Udgifterne vil variere mellem sygehusene. Blandt de forhold, som bestemmer udgiftbehovet, er

 

 • det it-tekniske niveau på hospitalerne herunder hvor meget hospitalet har investeret i it i de senere år,

 • hospitalets vurdering af det samlede behov for pc-arbejdspladser,

 • hvor stor en del af EPJ's moduler som hospitalet mangler at udrulle, f.eks. om EPJ's bookingmodul er implementeret eller ej,

 • hospitalets vurdering af behovet for frikøb af klinikere til forberedelse af udrulning   

 

Udgifterne skal afholdes i 2010-11, men kan ikke finansieres af hospitalernes driftsbudget i disse år. Derfor foreslås det, at der stilles leasingrammer til rådighed for hospitalerne på tilsvarende beløb, så de kan frigøre de nødvendige midler til at dække EPJ-udgifterne. Leasingrammen finansieres i de efterfølgende år, dels over hospitalernes driftsbudgetter, dels ved besparelse på it-systemer, som kan lukkes i takt med at EPJ rulles ud.

 

Der kan spares 50 mio. kr. pr. år på lukning af gamle EPJ- og PAS-systemer. Besparelsen i de enkelte år afhænger af, hvor hurtigt EPJ rulles ud. Det er planen at tilbageføre halvdelen af det beløb, som spares på lukning af EPJ- og PAS-systemer i 2012-2016, til hospitalerne og Psykiatrien. Den nærmere fordeling aftales med hospitalerne og Psykiatrien. Hvis det tilbageførte beløb ikke er tilstrækkeligt til at finansiere udrulningen, må den finansieres over hospitalernes drift, herunder af de interne gevinster, som EPJ giver.

 

Såfremt leasingrammen på de 39,9 mio. kr. udnyttes fuldt ud, vil Hospitalsenheden Vest få en årlig udgift til leasing på omkring 8,5 mio. kr. de næste 5 år. Af de 8,5 mio. kr. kan 4,2 mio. kr. finansieres via Hospitalsenheden Vests andel af midlerne fra lukning af EPJ- og PAS-systemerne (16,9 % af 25 mio. kr.), mens de resterende 4,3 mio. kr. skal findes på driften hos Hospitalsenheden Vest, hvilket svarer til 0,2 % af deres bruttodriftsbudget, som er på godt 2 mia. kr.

 

Den anden halvdel af besparelsen ved lukning af gamle systemer anvendes til fortsat udvikling af EPJ og til styrkelse af EPJ-driftsinstallationen.

 

En leasingramme til Hospitalsenheden Vest på 39,9 mio. kr. skal i EU-udbud, da de samlede renteomkostninger vedrørende leasingaftalen må forventes at overskride EU-tærskelværdien for tjenesteydelser på 1,4 mio. kr. De øvrige leasingaftaler vedr. EPJ i 2010 skal ligeledes i EU-udbud, da leasingaftalerne vedr. EPJ i 2010 skal ses i en sammenhæng. Det forventes, at der laves et samlet EU-udbud på en leasingramme til EPJ i løbet af efteråret 2010. Regionsrådet vil som nævnt få forelagt forslag til en samlet leasingramme i løbet af efteråret.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet der efter udløbet af leasingaftalen tages stilling til den fremtidige anvendelse af de midler, der spares på lukning af gamle EPJ- og PAS-systemer.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-69-10

11. Godkendelse af regionsrådsmedlemmers deltagelse i studietur til Holland

Resume

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis planlægger en 2 dages studietur til Holland i oktober 2010 med henblik på at hente inspiration til udviklingen af almen praksis i Region Midtjylland. Fire medlemmer af regionsrådet, som er udpegede som medlemmer af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis, foreslås at deltage i studieturen.

Direktionen indstiller,

at fire regionsrådsmedlemmers deltagelse i studieturen til Holland 26. - 28. oktober 2010 for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis godkendes.

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis (KEU) besluttede på sit møde den 9. juni 2010 at hente inspiration til det fortsatte arbejde med udvikling af almen praksis i Region Midtjylland ved en studietur til Holland. Studieturen er fastlagt til perioden 26. - 28. oktober 2010.
 
Det foreslås, at der fra regionsrådet deltager de 4 regionsrådsmedlemmer, som er regionale repræsentanter i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis.

 

Regionsrådet skal i henhold til sit vederlagsregulativ forhåndsgodkende alle studierejser og efterfølgende have forelagt et regnskab for studieturen til godkendelse.


Formålet med studieturen er at hente inspiration til den fortsatte udvikling af kvalitet og effektivitet i almen praksis og i samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen. Almen praksis i Holland er sammenlignelig med almen praksis i Danmark, men er meget langt med kvalitetsudvikling af almen praksis, ligesom almen praksis er undergivet en akkreditering. Tilrettelæggelsen af almen praksis er anderledes med væsentligt flere tilmeldte borgere pr. læge og dele af praksisopgaverne, som i dag løses i almen praksis i Danmark, udføres af andre sundhedsprofessionelle i Holland.
 
Udgiften til studieturen for de 4 regionsrådsmedlemmer udgør ca. 7.600 kr. pr. person og dækker udgifter til fly, transport til og fra lufthavn, hotelophold og udgifter til fortæring.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-72-13-09

12. Formaliseret samarbejde om forskning i praksissektoren mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet

Resume

Region Midtjylland står overfor store udfordringer på praksisområdet. De konstante udgiftsstigninger skal bremses samtidig med, at der skal ske en integration af praksissektoren i et sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen.


For at kunne møde disse udfordringer er det nødvendigt med en solid forskningsmæssig ballast i form af et tæt samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Samarbejdet forventes at tage udgangspunkt i Region Midtjyllands medfinansiering af et professorat over en 5-årig periode og udbygges med oprettelse af en forskningsfond for praksissektoren.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland medfinansierer et professorat ved Forskningsenheden for Almen Praksis og Almen Medicin, Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet med maksimalt 0,5 mio. kr. pr. år over en 5-årig periode, og at udgifterne finansieres over Projekt- og Udviklingspuljen, og

 

at Region Midtjylland udarbejder forslag til oprettelse af en forskningsfond for praksissektoren.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland står overfor store udfordringer på praksisområdet. Der har de senere år været udgiftsstigninger udover budgetaftalerne samtidig med, at der skal og bør ske en større integration af praksissektoren i et sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen.

 

Praksissektorens udfordringer medfører behov for, at analyse og forskning omkring praksissektoren styrkes. For at imødekomme dette foreslår administrationen bl.a. et tættere og formaliseret samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed.

 

Formålet er at sikre:

 • Anvendt praksisforskning, herunder fokus på overgange og snitflader mellem praksissektor, region og kommuner med henblik på at sikre sammenhængende patientforløb

 • Analyse af hvad der foregår i almen praksis (kvalitet, diagnoser, henvisninger og overgange til det øvrige sundhedsvæsen)

 • Analyse af hvorledes efterspørgslen efter sundhedsydelser påvirkes med henblik på sigt bedre at kunne styre udgiftsudviklingen

 • Effektvurderinger i praksissektoren med muligheder for bedre drift, styring og udvikling

 • Adgang til et udbygget datagrundlag der er fremskaffet, valideret og analyseret på baggrund af forskning

 

Samarbejdet forventes at tage udgangspunkt i, at Region Midtjylland, Forskningsenheden for Almen Praksis og Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet samfinansierer et professorat over en 5-årig periode. Perspektiverne for samarbejdet er beskrevet nærmere i "Notat vedrørende formaliseret samarbejde om forskning i praksissektoren mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet".


Region Midtjyllands medfinansiering til professoratet er maksimalt 0,5 mio. kr. årligt og foreslås finansieret af projekt- og udviklingspuljen i Primær Sundhed. I 2010 vil der efter bevillingen og efter realisering af foreslåede engangsbesparelser være 2,5 mio. kr. i projekt- og udviklingspuljen. I 2011 vil der efter bevillingen være ca. 10 mio. kr. i projekt- og udviklingspuljen.


Det foreslås desuden, at der udarbejdes forslag til en egentlig forskningsfond for praksissektoren – både almen praksis og øvrige praksisområder. De nærmere økonomiske konsekvenser ved etablering af en forskningsfond vil blive forelagt Regionsrådet til godkendelse på et senere tidspunkt, når drøftelserne herom er færdiggjort.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-74-09

13. Bevillingssag: Godkendelse af etablering af friklinik i børne- og ungdomspsykiatrien

Resume

Det foreslås, at der etableres en friklinik i Psykiatri og Social snarest. Formålet er at udbygge udrednings- og behandlingsaktiviteten og nedbringe ventelisten. Friklinikken skal varetage ambulante udrednings- og behandlingsopgaver for børn og unge. Det drejer sig om børn og unge, der er visiteret til et børne- og ungdomspsykiatrisk tilbud, og som ikke kan starte udredningsforløb inden for 2 måneder i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Friklinikken modtager ikke akutte patienter og patienter, der skal i daghospital eller skal døgnindlægges.

 

I budget 2010 er der i Psykiatri og Socials budget for fælles puljer afsat 3,0 mio. kr. til etablering af friklinik/udbud af behandlinger af børn og unge. Friklinikkens årlige driftsbudget er på 3,0 mio. kr. Det afsatte budget for 2010 og fremover på årligt 3 mio. kr. udmøntes hermed.

Direktionen indstiller,

at den beskrevne friklinik i Psykiatri og Social etableres snarest, hvorved det afsatte budget for 2010 og fremover på årligt 3 mio. kr. hermed er udmøntet.

Sagsfremstilling

I budget 2010 er der i Psykiatri og Socials budget for fælles puljer afsat 3,0 mio. kr. til etablering af friklinik/udbud af behandlinger af børn og unge. Beløbet skal anvendes til at udbygge udrednings- og behandlingsaktiviteten for at øge aktiviteten og nedbringe ventelisten.

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke relevante leverandører vest for Storebælt, der kan give tilbud i en udbudsforretning. Administrationen er heller ikke bekendt med, at nogen er på vej til at etablere sig. Det vil senere blive overvejet at gennemføre en udbudsforretning, hvis denne situation ændres. Formålet med at gennemføre en udbudsforretning vil være at undersøge muligheden for at opnå en fordelagtig pris. Det vil sige en lavere pris end den, der allerede er aftalt for udredning og behandling mellem Danske Regioner og brancheforeningen for privathospitaler og privatklinikker.

 

Der arbejdes nu på at etablere en friklinik. Det foreslås, at friklinikken etableres snarest. Den foreslåede friklinik vil blive organiseret med direkte reference til psykiatri- og socialledelsen. Principperne for friklinikken svarer til principperne for de allerede etablerede friklinikker indenfor somatikken i Region Midtjylland. 

 

Friklinikken skal varetage ambulante udrednings- og behandlingsopgaver for børn og unge. Det drejer sig om børn og unge, der er visiteret til et børne- og ungdomspsykiatrisk tilbud, og som ikke kan starte udredningsforløb inden for 2 måneder i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Friklinikken modtager ikke akutte patienter og patienter, der skal i daghospital eller skal døgnindlægges. Det omfatter ydelser, som er af begrænset kompleksitet.

 

Friklinikken vil dels have en fast stab af medarbejdere, dels have ad hoc medarbejdere, der tilknyttes efter behov.

 

Udredningen og behandlingen skal foregå i friklinikkens lokaler. Lokalerne bør være adskilt fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center for at understrege den organisatoriske og faglige adskillelse. Det er samtidig væsentligt at have lokalerne placeret, så det bliver muligt at tiltrække kvalificerede medarbejdere på ad hoc basis. Friklinikken vil blive placeret i Århus i en regional bygning/lejemål.

 

De 3,0 mio. kr., som er afsat i Psykiatri og Socials budget for fælles puljer, forudsættes i 2010 at dække såvel etablering som drift. Fra og med 2011 forudsættes de samlede driftsudgifter at beløbe sig til 3,0 mio. kr. Det årlige driftsbudget på 3 mio. kr. er således afsat under Psykiatri og Socials bevillingsområde, men regionsrådets stillingtagen er forudsat inden endelig udmøntning af midlerne.

 

Der vil blive fastlagt et aktivitetsmål for friklinikken fra og med 2011. Når friklinikken er etableret, skal det vurderes, om aktiviteterne i friklinikken skal udvides. Dette vil forudsætte, at der tilføres yderligere budget til friklinikken. Disse midler kan i givet fald finansieres af Psykiatri og Socials budget til behandlingspsykiatri. Fra 2011 forventes bloktilskuddet til børne- og ungdomspsykiatrien forøget.

 

Tillægsbevillinger i 1.000 kr.
2010
Drift
Udgifter
2011
Drift
Udgifter
2012
Drift
Udgifter
2013
Drift
Udgifter
Bevillingsændringer
Friklinik i Psykiatri og Social
 
3.000
 
 
3.000
 
3.000
 
3.000
Bevillingsændringer i alt
3.000
3.000
3.000
3.000
Finansiering
Psykiatri og Socials fælles puljer, Etablering af friklinik/udbud af behandlinger af børn og unge 
 
- 3.000
 
-3.000
 
-3.000
 
-3.000
Finansiering i alt
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
Total
0
0
0
0

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-63-08

14. Godkendelse af Danske Regioners forslag vedrørende mindre tvang i psykiatrien samt orientering om Sundhedsstyrelsens rapport om tvang i 2008 og regionale tvangstal for 2009

Resume

Danske Regioners bestyrelse har vedtaget et oplæg om mindre tvang i psykiatrien. Oplægget omfatter tre målsætninger på tvangsområdet, som indstilles til godkendelse. Oplægget rummer for det første en ambitiøs målsætning om, at det nuværende niveau for anvendelse af fiksering og fastholdelse reduceres med 20 % over tre år, for det andet at patientoplevelsen i forbindelse med tvang forbedres og for det tredje, at forskningen inden for tvangsområdet styrkes.

 

Derudover vedlægges til orientering en status for anvendelsen af tvang på nationalt såvel som på regionalt niveau.

Direktionen indstiller,

at Danske Regioners forslag vedrørende mindre tvang i psykiatrien implementeres i psykiatrien i Region Midtjylland, og

 

at orienteringen om udviklingen i anvendelsen af tvang i perioden 2007-2009 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Den 4. juni 2010 tiltrådte Danske Regioners bestyrelse en række anbefalinger indstillet fra regionernes psykiatridirektørkreds i oplægget "Mindre tvang i psykiatrien". Anbefalingerne, der tager udgangspunkt i erfaringerne fra de landsdækkende kvalitetsudviklingsprojekter om tvang i psykiatrien, udmøntes i notatet i følgende tre målsætninger:

 

 • Reduktion af det nuværende niveau for anvendelse af fiksering og fastholdelse i psykiatrien med 20 % over tre år

 • Forbedring af patientoplevelsen i forbindelse med tvang

 • Styrkelse af forskning med fokus på tvang med to mio. kr. årligt.

 

De tre målsætninger uddybes i det følgende.

 

Mål 1: Reduktion af det nuværende niveau for anvendelse af fiksering og fastholdelse i psykiatrien med 20 % over tre år

Med den første målsætning sættes fokus på reduktion af anvendelsen af fysiske tvangsforanstaltninger. Målsætningen er, at anvendelsen af fastholdelse og fiksering med bælte og remme samt varighed af fiksering skal reduceres med 20 % over tre år. Reduktionen skal ske uden, at dette medfører en stigning i anvendelsen af beroligende medicin. Målsætningen gælder både nationalt, regionalt og på afdelingsniveau. At netop fikseringer og fastholdelse er valgt som indsatsområde skyldes, at der er tale om tvangsforanstaltninger, som på den ene side er meget indgribende overfor den enkelte patient, og som der på den anden side mangler gode og acceptable alternativer til. 

 

Målet om at reducere niveauet for anvendelse af fastholdelse og fiksering med bælte og remme samt varighed af fiksering med 20 % over tre år er ambitiøst. Region Midtjylland ligger allerede på et forholdsvis lavt niveau. Dette er en følge af deltagelsen i to nationale bølger af gennembrud i forbindelse med kvalitetsprojekterne med fokus på tvang. Det vil kunne vise sig at være vanskeligt at nedbringe antallet af fikseringer og varigheden af fikseringerne samtidig, da anvendelsen af kortere fikseringer forventelig vil kunne resultere i hyppigere anvendte foranstaltninger.

 

Det nuværende niveau for Region Midtjyllands anvendelse af fastholdelse og fikseringer præsenteres i "Statusnotat vedrørende fastholdelse og fiksering med bælte og remme i psykiatrien i 2009" af 21. juni 2010. Statusnotatet viser, at antallet af fastholdelser samt fikseringer med bælte og remme har befundet sig på et forholdsvis stabilt niveau de seneste to år. Endvidere viser statusnotatet, at op mod 80 % af alle fikseringer finder sted under aften- og nattevagten, knap 25 % af alle bæltefikseringerne er foretaget mellem kl. 22 og 01.

 

Mål 2: Forbedre patientoplevelsen i forbindelse med tvang

Målsætningen anerkender, at tvang kan være en nødvendig forudsætning for at yde en kompetent og omsorgsfuld behandling. Psykiatrien skal samtidig gøre sit yderste for at tage patienten med på råd både før og efter iværksættelsen af tvangsforanstaltninger med henblik på at kunne gennemføre tvangen så skånsomt som muligt.

 

Målsætningen om at forbedre patienternes oplevelser af tvang handler bl.a. om, gennem en styrket dialog, at inddrage patienternes præferencer i forhold til tvang samt løbende følge op på den enkelte tvangssituation. Det vil bidrage til både at forebygge ny tvang samt forbedre både patienters og personalets oplevelse af den anvendte tvang.

 

Mål 3: Styrket forskning med fokus på tvang med to millioner kr. årligt

Målsætningen om at styrket forskning med fokus på tvang afspejler, at der reelt mangler viden om effekten af tvang, herunder ikke mindst effekten af og mulighederne for alternativer til tvang. Med målsætningen forpligter regionerne sig til i fællesskab at reservere to mio. kr. årligt til forskning i tvang. Det skal bemærkes, at midlerne til forskning prioriteres indenfor de allerede eksisterende regionale forskningsmidler på psykiatriområdet.

 

Orientering om udviklingen i anvendelsen af tvang

Til orientering vedlægges en status på den seneste udvikling på tvangsområdet. Sundhedsstyrelsen modtager løbende indberetning af anvendt tvang på landets psykiatriske afdelinger. På baggrund af disse indberetninger udgiver Sundhedsstyrelsen en årsrapport over anvendt tvang.

 

Sundhedsstyrelsen har udgivet årsrapporten "Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008". Den viser, at anvendelsen af tvang på landets psykiatriske afdelinger er forholdsvis stabil med mindre udsving fra år til år. Fra 2007 til 2008 kan dog nationalt konstateres en mindre stigning, idet antal personer berørt af tvang i 2008 var 5.324 mod 5.125 i 2007, mens antal foranstaltninger i 2008 var 27.192 mod 24.629 i 2007. Årsrapportens bilag viser, at denne stigning gør sig gældende for både antal berørte personer og antal iværksatte foranstaltninger indenfor alle fire hovedtvangskategorier.

 

Da årsrapporten som noget nyt kun indeholder opgørelser på nationalt niveau, har Sundhedsstyrelsen som et ekstraordinært supplement fremsendt opgørelser over anvendt tvang i Region Midtjylland i 2008. I notatet "Anvendelsen af tvang i Region Midtjylland i 2007 og 2008" af 19. april 2010 foretages en sammenligning af anvendt tvang i 2007 og 2008. Notatet viser, at antallet af personer omfattet af tvang i Region Midtjylland ligger relativt stabilt uden større udsving fra år til år. Dette afspejler sig i, at det samlede antal personer underlagt en eller flere tvangsforanstaltninger i 2007 udgjorde 1.138 personer, mens det i 2008 omfattede 1.172 personer.

 

Der foreligger endnu ikke nationale tal for 2009, men via egne udtræk fra Sundhedsstyrelsens tvangsdatabase fremgår det af notatet "Anvendelsen af tvang i Region Midtjylland i 2008 og 2009" af 21. juni 2010, at antallet af såvel foranstaltninger som antallet af personer berørt heraf er faldet i forhold til året før. Tallene for 2009 er ikke endeligt valideret af Sundhedsstyrelsen og skal derfor tolkes med et vist forbehold.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-76-08

15. Udtalelse fra regionsrådet til Indenrigs- og Sundhedsministeren til rigsrevisions beretning 9/2009 vedrørende voksnes adgang til psykiatrisk behandling

Resume

Rigsrevisionen har gennemført en undersøgelse, der omhandler voksnes adgang til psykiatrisk behandling og omfatter både ambulant behandling og indlæggelse. Beretningen omhandler endvidere regionernes planlægning af og initiativer på det psykiatriske område.

 

Rigsrevisionen har iværksat undersøgelsen i januar 2009. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 24. juni 2010 fremsendt Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om voksnes adgang til psykiatrisk behandling og anmodet om regionsrådenes udtalelse senest den 16. august 2010 til såvel beretningens indhold som til Statsrevisorernes bemærkninger. Administrationen har udarbejdet et udkast til udtalelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Direktionen indstiller,

at udkast til udtalelse til Indenrigs- og Sundhedsministeren til Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om voksnes adgang til psykiatrisk behandling godkendes.

Sagsfremstilling

Rigsrevisionen har gennemført en undersøgelse, der handler om voksnes adgang til psykiatrisk behandling og omfatter både ambulant behandling og indlæggelse. Beretningen handler endvidere om regionernes planlægning af og initiativer på det psykiatriske område. Rigsrevisionen har iværksat undersøgelsen i januar 2009.
 
Det overordnede formål med Rigsrevisionens undersøgelse er at vurdere voksnes adgang til psykiatrisk behandling og regionernes planlægning af og initiativer på det psykiatriske område.
 
Formålet er undersøgt ved at besvare 4 spørgsmål:

 

 • Har voksne psykiatriske patienter adgang til ambulant psykiatrisk behandling i regionerne?

 • Har voksne psykiatriske patienter adgang til psykiatrisk indlæggelse i regionerne?

 • Har regionerne et relevant grundlag for at kunne planlægge behandlingskapaciteten i psykiatrien?

 • Har regionerne taget initiativer til at nedbringe ventetider og overbelægning i psykiatrien?
   

Undersøgelsen vedrører perioden, fra regionerne blev etableret, det vil sige 1. januar 2007 til ultimo 2009. Talmateriale for 2009 har kun for 1. kvartals vedkommende kunnet medtages i dele af undersøgelsen.
 
Undersøgelsens hovedkonklusioner:

 

 • For en væsentlig del af de voksne psykiatriske patienter begrænses adgangen til ambulant psykiatrisk behandling af ventetid til første fremmøde, hvor patienten starter enten udredning eller behandling. Data fra 2 regioner viser, at de psykiatriske patienter også kan opleve betydelig ventetid undervejs i behandlingsforløbet. Ministeriet forventer i løbet af 2011 at følge ventetiden til psykiatrisk behandling via Landspatientregisteret.

 • Psykiatriske patienter indlægges som hovedregel akut. Patienterne har adgang til psykiatrisk indlæggelse, men det er dog ofte under forhold, hvor der er overbelægning og således flere patienter indlagt, end hospitalet er normeret til at behandle. Færdigbehandlede patienter der optager senge, og ikke-disponible sengepladser har bidraget til overbelægningen.

 • Regionerne har et relevant grundlag for at planlægge behandlingskapaciteten i psykiatrien, og det er fortsat væsentligt, at regionerne løbende tilpasser deres planlægning af psykiatrien ud fra analyser og overvågning af behandlingsbehovet.

 • Regionerne har taget flere initiativer til at nedbringe ventetid og overbelægning i psykiatrien.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 24. juni 2010 fremsendt Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om voksnes adgang til psykiatrisk behandling og anmodet om regionsrådenes udtalelse senest den 16. august 2010 til såvel beretningens indhold som til Statsrevisorernes bemærkninger. Beretningen og statsrevisorernes bemærkninger kan ses på hjemmesiden.
 
Administrationen har udarbejdet et udkast til udtalelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Administrationen vil for at overholde tidsfristen den 16. august fremsende udtalelsen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet under forbehold af regionsrådets godkendelse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-73-96-09

16. Sammenlægning af Tale & Høre Instituttet og Børn og Unge Centret, Rehabilitering

Resume

Region Midtjylland driver, under Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, to institutioner på abonnementsvilkår, henholdsvis Børn og Unge Centret, Rehabilitering og Tale & Høre Instituttet. Med henblik på at styrke de to institutioner såvel fagligt som økonomisk foreslås der en sammenlægning med ikrafttrædelse 1. januar 2011. Det foreslås, at institutionen får navnet Institut for Kommunikation og Rehabilitering.

Direktionen indstiller,

at adskillelsen af Børn og Unge Centret, Engvejen og Børn og Unge Centret, Rehabilitering godkendes,

 

at fastholdelse af navnet Børn og Unge Centret, Engvejen tages til efterretning,

 

at sammenlægningen af Børn og Unge Centret, Rehabilitering og Tale & Høre Instituttet godkendes, og

 

at institutionen efter sammenlægningen får navnet Institut for Kommunikation og Rehabilitering.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland driver under Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, to institutioner på abonnementsvilkår, henholdsvis Tale & Høre Instituttet og Center for Børn, Unge og Specialrådgivning. Institutionerne er beliggende i Århus Kommune. De senere år har institutionerne oplevet en væsentlig reduktion i abonnementerne. Center for Børn, Unge og Specialrådgivning har analyseret området for at imødekomme udfordringerne og udviklingen på området. En sammenlægning af Tale & Høre Instituttet og Børn og Unge Centret, Rehabilitering vil styrke de to institutioner såvel fagligt som økonomisk. Derudover følger en sammenlægning den generelle tendens inden for sundhedsvæsenet, hvor man samler specialer.

 

Børn og Unge Centret, Rehabilitering udgår fra Børn og Unge Centret, Engvejen, beliggende i Juelsminde i Hedensted Kommune. Disse to institutioner vil blive adskilt i forbindelse med sammenlægningen af Børn og Unge Centret, Rehabilitering og Tale & Høre Instituttet.

 

Tale & Høre Instituttets bestyrelse og de lokale medarbejderudvalg er blevet hørt og har haft mulighed for at udtale sig. Såvel bestyrelse som de lokale medarbejderudvalg forholder sig positivt til organisationsændringen og forventer at opnå såvel faglige som økonomiske fordele herved.

 

Børn og Unge Centret, Engvejen vil efter adskillelsen fortsat hedde Børn og Unge Centret, Engvejen. Det foreslås, at Børn og Unge Centret, Rehabilitering og Tale & Høre Instituttet efter sammenlægningen får navnet Institut for Kommunikation og Rehabilitering.

 

Sammenlægningen af Tale & Høre Instituttet og Børn og Unge Centret, Rehabilitering vil med godkendelsen træde i kraft den 1. januar 2011.

 

I vedlagte bilag er der mere detaljerede oplysninger om overvejelserne i forbindelse med forslaget om den ændrede organisering.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at adskillelsen af Børn og Unge Centret, Engvejen og Børn og Unge Centret, Rehabilitering godkendes,

 

at fastholdelse af navnet Børn og Unge Centret, Engvejen tages til efterretning, og

 

at sammenlægningen af Børn og Unge Centret, Rehabilitering og Tale & Høre Instituttet godkendes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-30-06-V

17. Ny driftsoverenskomst mellem regionsrådet og bestyrelsen for Filadelfia om driften af Stormly

Resume

Stormly i Hedensted Kommune er et bo- og aktivitetstilbud, som ejes af den selvejende institution Filadelfia, og drives ifølge en driftsoverenskomst med Region Midtjylland. Målgruppen er borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne på grund af udviklingshæmning og hjerneskader samt komplicerende problematikker – herunder epilepsi.
 
Stormlys bygningsstandard er problematisk i forhold til opretholdelse af tilbuddet på længere sigt. På den baggrund er der aftalt en samlet plan for bygningsmæssig opgradering af Stormly til tidssvarende standard med opførelse af otte nye handicapegnede boliger til erstatning for otte utidssvarende boliger på Stormly. Der er i den sammenhæng udarbejdet et forslag til ny driftsoverenskomst.

Direktionen indstiller,

at driftsoverenskomst mellem regionsrådet i Region Midtjylland og Bestyrelsen for Filadelfia om driften af Stormly godkendes.

Sagsfremstilling

Stormly er et bo- og aktivitetstilbud, som ejes af Filadelfia, og drives i henhold til driftsoverenskomst med Region Midtjylland. Målgruppen er borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne på grund af udviklingshæmning og hjerneskader samt komplicerende problematikker – herunder epilepsi. Stormly er normeret med 24 døgnpladser (servicelovens § 108) og 40 dagtilbudspladser (servicelovens § 103 og 104).
 
Der har i 2009 været ført drøftelser med Filadelfias direktør og Stormlys forstander om en stærkt påkrævet forbedring af Stormlys bygningsmæssige rammer. Stormlys bygningsstandard er problematisk i forhold til opretholdelsen af tilbuddet på længere sigt. På den baggrund er der aftalt en samlet plan for bygningsmæssig opgradering af Stormly til tidssvarende standard ved opførelse af 8 nye handicapegnede boliger til erstatning for 8 utidssvarende boliger på Stormly.
 
Planen indebærer følgende:

 

 • Filadelfia opfører 8 fuldt handicapegnede to-rumsboliger (servicelovens § 108) med eget bad og toilet med et minimumsareal på 40 kvm. samt tilhørende fælles- og servicearealer til erstatning for 8 utidssvarende boliger.

 • Der indgås en ny driftsoverenskomst mellem regionsrådet og Filadelfia med en uopsigelighedsperiode på 5 år som sikkerhed for begge parter. Tidligste dato for ophør er 1. januar 2015. I driftsoverenskomsten er der efter ønske fra administrationen i Region Midtjylland fastsat som vilkår, at Stormly fremover omfattes af Region Midtjyllands kasse- og regnskabsregulativ og økonomiske tilsyn. Der er herudover indarbejdet en række mindre sproglige præciseringer i driftsoverenskomsten.

 • Ombygningen finansieres delvist af Filadelfia og delvist via Stormlys huslejebetaling. Der er ingen anlægsmæssige udgifter fra regionens side. Planen har ingen takstmæssige konsekvenser.

 
Driftsoverenskomsten er godkendt af Filadelfias bestyrelse.
 
Da der alene er tale om en bygningsmæssig opgradering af Stormly, og der ikke gennemføres pladsændringer eller takstændringer, er planen ikke forelagt den administrative styregruppe, men Hedensted Kommune har som beliggenhedskommune fået mulighed for at kommentere forslaget om opførelse af erstatningsboliger og en forlænget opsigelsesfrist i driftsoverenskomsten. Hedensted Kommune har den 7. maj 2010 meddelt, at kommunen ikke har nogen bemærkninger til forslaget.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-73-6-10

18. Kommunernes anbefaling af en reduktion på 5 % af taksterne i Rammeaftale 2011

Resume

Regionsrådet har den 24. februar 2010 vedtaget tiltag, som nedsætter udgiftsniveauet på socialområdet med sammenlagt 2-3 %. Desuden blev det vedtaget at udbetale 40 mio. kr. af det akkumulerede overskud på socialområdet til kommunerne.
 
Kommunerne har på møde den 2. juni 2010 i Kommunekontaktråd Midtjylland (KKR) anbefalet, at der i Rammeaftale 2011 foretages en reduktion på 5 % af taksterne på socialområdet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen vedrørende takster tages til efterretning, og

 

at regionsrådet træffer beslutning om eventuel yderligere regulering af regionale takster i 2011 i forbindelse med rammeaftalens behandling på regionsrådets møde den 29. september 2010.

 

Sagsfremstilling

På regionsrådets møde den 24. februar 2010 blev det vedtaget,
 

 • at tilbagebetale 40 mio. kr. af det akkumulerede overskud på socialområdet fra perioden 2007-2009 til kommunerne i foråret 2010,

 • at taksterne for de specialiserede sociale tilbud fra og med 2011 reduceres ved en rammereduktion på 10 mio. kr., svarende til at taksterne nedsættes med ca. 1-2 %,

 • at der ikke beregnes overhead på projektpladser (6,4 %) fra og med 2010, svarende til en takstreduktion på 10 mio. kr., og

 • at administrationen efter nærmere vurdering ved regnskabsafslutningen vil forelægge et konkret forslag til udmøntning af rammereduktionen på takstområdet.

 
På KKR Midtjyllands møde den 2. juni 2010 besluttede kommunerne i Region Midtjylland at anbefale en 5 % reduktion af taksterne på socialområdet i Rammeaftale 2011.
 
Status på akkumuleret overskud 2007-2009 og forpligtelse af tilbagebetaling til kommunerne

Af tabel 1 fremgår det akkumulerede overskud på socialområdet for perioden 2007 – 2009 fordelt på hovedmålsgrupper:
 
Tabel 1

Mio. Kr.
Overført fra 2007 & 2008
Driftsresultat 2009
Akkumuleret resultat
Over(+)-/ Underskud (-)
CVOS, Voksenhandicap
-17,0
-10,5
-27,5
4,49 %
CVOS, Socialpsykiatri
-6,8
5,2
-1,6
0,95 %
CBUS, Social
-3,3
-11,5
-14,8
2,45 %
CBUS, Kommunikation
4,5
3,8
8,4
-12,96 %
Administration & Puljer
-43,6
-4,8
-48,4
51,03 %
Driftsresultat i alt
-66,2
-17,7
-83,9
5,44 %

 
Socialområdets rammeaftale 2010 beskriver de gældende regler for, hvordan akkumulerede over- og underskud udlignes gennem regulering af taksterne. Opgørelse af over-/underskud sker på fastsatte hovedmålsgrupper. I Region Midtjylland sondres der mellem 4 hovedmålsgrupper: 1) Voksensocial, 2) Socialpsykiatri, 3) Børn, Unge og Specialområdet- Social og 4) Børn, Unge og Specialområdet – Kommunikation. Såfremt det akkumulerede over-/ underskud for en hovedmålsgruppe overstiger +/- 5 %, skal den pågældende hovedmålsgruppe reguleres i taksterne senest to år efter det år som over-/underskuddet vedrører.


Hovedmålsgruppen Børn, Unge og Specialrådgivning - Kommunikation har akkumuleret et underskud på 12,96 %, og taksterne for denne hovedmålsgruppe skal i henhold til gældende regler reguleres op. De resterende tre hovedmålsgrupper er inden for rammen på +/- 5 %.
 
I henhold til gældende regler, er Region Midtjylland således ikke forpligtet til at foretage en tilbagebetaling til kommunerne. Det skal dog bemærkes, at regionsrådet har godkendt samarbejdsaftaler med Århus og Randers Kommuner, henholdsvis den 24. februar 2010 og den 16. juni 2010, og at tilbagebetaling af det akkumulerede overskud fra 2007-2009 på socialområdet indgår i disse samarbejdsaftaler.

 

Endvidere fremgår det af samarbejdsaftalerne med Århus og Randers Kommuner, at der i forbindelse med Rammeaftale 2011 fremlægges forslag om reduktion af taksterne på socialområdet svarende til en takstreduktion for kommunerne på 10-20 mio. kr. svarende til 1-2 %.

 

Endelig indgår kommunernes besparelse vedrørende overhead også, idet Region Midtjylland fra 2010 ikke længere beregner overhead på projektpladser.
 
Opgørelsen af det akkumulerede overskud (Tabel 1) har været forelagt Kommunekontaktudvalget i april 2010.
 
Socialområdet oplever i 2010 en vigende efterspørgsel fra kommunerne, og forventningen til socialområdets samlede økonomi for 2010 er et underskud på 10 mio. kr. Det er i særdeleshed inden for hovedmålsgrupperne under Center for Voksensocial (CVOS), at underskuddet genereres.


De akkumulerede overskud i perioden 2007-2009 er en konsekvens af stor efterspørgsel fra kommunerne i perioden, hvilket har resulteret i meget stor overbelægning på regionens sociale tilbud samt oprettelse af et stort antal projektpladser.
 
Status på realiseringen af regionsrådets beslutninger fra 24. februar 2010

Beslutningen om at der ikke længere beregnes overhead af projektpladser er implementeret, og den forventes i 2011 at medføre en besparelse for kommunerne på ca. 10 mio. kr. omregnet til en takstnedsættelse på ca. 1 % under forudsætning af, at kommunerne har det samme forbrug af projektpladser i 2010 som i 2009.
 
Beslutningen om at reducere taksterne for de specialiserede sociale tilbud fra 2011 er indarbejdet i budgetforslaget for 2011. Budgetforslaget kalkulerer med en rammereduktion på ca. 23 mio. kr. svarende til en takstnedsættelse på 2 %. Rammereduktionen på 23 mio. kr. svarende til en takstreduktion på 2% indgår som en del af kommunernes anbefaling om en reduktion af taksterne på 5 % i Rammeaftale 2011.
 
Tilbagebetalingen af de 40 mio. kr. af det akkumulerede overskud på socialområdet er på nuværende tidspunkt ikke implementeret. Der har i foråret 2010 været en dialog med kommunerne om, hvordan tilbagebetalingen af de 40 mio. kr. konkret skal gennemføres. Kommunerne har gennem Kommunaldirektørnetværket i brev af 5. august 2010 oplyst, at de tager regionsrådets beslutning af 24. februar 2010 til efterretning, om at Region Midtjylland tilbagebetaler de 40 mio. kr. som en direkte engangsbetaling i 2010.
Brev vedr. "Tilbagebetaling af overskud på det specialiserede socialområde" fra Kommunaldirektørnetværket af 5. august 2010 vedlægges til orientering.

 

En tilbagebetaling på 40 mio. kr. svarer omregnet til en reduktion på ca. 4 % i forhold til driftsbudgettet for 2010.

Tidsplan for iværksættelse af 5 % reduktion af taksterne i rammeaftale 2011
KKR Midtjylland har besluttet, at der anbefales en reduktion af taksterne med 5 % i Rammeaftale 2011. Dette svarer til en samlet rammereduktion for Region Midtjylland på ca. 55 mio. kr.
 
Der er nedsat en takststyregruppe, som har fået til opgave at fremkomme med konkrete forslag til, hvorledes reduktionen på 5 % opnås. I gruppen indgår repræsentanter fra kommunerne og Region Midtjylland.
 
Efter planen drøftes takststyregruppens forslag i Den Administrative Styregruppe (DAS) den 18. august 2010. DAS indstiller til Kommunekontaktudvalget, som drøfter indstillingen den 27. august.
 
Sammenhæng mellem Regionsrådets og KKR Midtjyllands anbefalinger
Regionsrådets beslutninger fra den 24. februar 2010 om rammereduktioner på socialområdet er sket inden der forelå viden om kommunernes anbefaling om en 5 % reduktion af taksterne i 2011.
 
Af Tabel 2 fremgår, at allerede iværksætte reguleringer af taksterne på socialområdet medfører en reduktion på 3 % af driftsbudgettet i 2011.

Tabel 2

Initiativer
Forventet samlet rammereduktion (mio. kr.)
Forventet samlet rammereduktion (%)
Ingen overhead på projektpladser
10
1
2 % nedsættelse af takster fra 2011
23
2
I alt
32
3

 
Allerede iværksatte initiativer i Tabel 2 kan overvejes indarbejdet i forslagene til en reduktion af taksterne på 5 %.
 
Beslutningen om tilbagebetaling af 40 mio. kr. til kommunerne kan endvidere overvejes set i sammenhæng med anbefalingen om 5 % reduktion af taksterne i 2011. Region Midtjylland er i henhold til gældende takstaftale ikke forpligtet til at foretage en tilbagebetaling til kommunerne.

 

Det vil ramme de kommuner og øvrige leverandører, som selvstændigt har taget initiativer i 2010 til ekstraordinære eller permanente udgiftsreducerende tiltag særlig hårdt, såfremt KKR's anbefaling om 5 % takstreduktion i 2011 gennemføres uden hensyn til den enkelte leverandørs eventuelle indsatser i 2010.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-65-08

19. Godkendelse af anlægsregnskab for 4 almene boliger på Gefionsvej, Skive

Resume

Regionsrådet gav på sit møde den 17. juni 2009 anlægsbevilling til opførelse af 4 almene handicapboliger med tilhørende servicearealer til voksne med autismespektrumforstyrrelser på Mentors afdeling på Gefionsvej i Skive. De 4 boliger er en udbygning af et eksisterende botilbud, som hermed er udvidet fra 8 til 12 boliger.

 

Byggeriet blev påbegyndt i august 2009 og afleveret 23. marts 2010.


Der foreligger nu et revisorgodkendt byggeregnskab til godkendelse i regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for 4 boliger og servicearealer til Mentor, Gefionsvej i Skive godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet gav på sit møde den 17. juni 2009 anlægsbevilling til opførelse af 4 almene handicapboliger med tilhørende servicearealer til voksne med autismespektrumforstyrrelser på Mentors afdeling på Gefionsvej i Skive. De 4 boliger er en udbygning af et eksisterende botilbud, som hermed er udvidet fra 8 til 12 boliger.
 

Skive byråd besluttede den 29. april 2008 at overtage driften af Mentor fra 1. januar 2010. Det blev i forlængelse heraf aftalt med Skive Kommune, at Region Midtjylland skulle opføre yderligere 4 boliger på Gefionsvej i 2009. Den kommunale overtagelse ville således ikke komme til at stå i vejen for udvidelsen.


Byggeriet blev påbegyndt i august 2009 og afleveret 23. marts 2010. Der foreligger nu et anlægsregnskab til godkendelse. Da boliger og servicearealer er opført efter lov om almene boliger, skal både revisionen og regionsrådet godkende byggeregnskabet, selvom anlægssummen er under de 10 mio. kr., der normalt er grænsen for selvstændig godkendelse af anlægsregnskab i regionsrådet.

 

Bevillinger og regnskab fremgår af nedenstående tabel.  

Mentor, Gefionsvej
Bevilling
Regnskab
Afvigelse
4 almene boliger og fællesarealer (inkl. moms)
4.920.000
4.597.303
322.697
Servicearealer (ekskl. moms)
271.000
237.080
33.920

 
Regnskabet for de almene boliger udviser et mindreforbrug på 322.697 kr., og regnskabet for servicearealerne udviser et mindreforbrug på 33.920 kr. Årsagen hertil er en god licitation og minimalt forbrug af midler afsat til uforudseelige udgifter. I forbindelse med overdragelsesforretningen til Skive Kommune vil de afholdte udgifter til anlægget blive tilbageført til Region Midtjylland.

 

KPMG har den 28. april 2010 fremsendt revisorerklæringer uden bemærkninger til byggeregnskabet, som kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-73-6-09

20. Godkendelse af anlægsregnskabet for udvidelsen af Grenen, Dalstrup med 5 sikrede pladser

Resume

Regionsrådet gav den 19. november 2008 anlægsbevilling til etablering af 5 sikrede pladser på Grenen, Dalstrup.

 

Der foreligger nu et revisorgodkendt anlægsregnskab til godkendelse i regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at anlægsregnskabet for Grenen, Dalstrup godkendes, og

 

at merforbruget finansieres ved en tilsvarende reduktion i tilbuddets driftsbudget.

Sagsfremstilling

Regionsrådet gav den 19. november 2008 anlægsbevilling til etablering af 5 sikrede pladser på Grenen, Dalstrup. I finansloven for 2008 var der afsat en pulje til etablering af nye sikrede pladser, hvorfra Region Midtjylland har modtaget 1,7 mio. kr.

 

Byggeriet i forbindelse med de 5 sikrede pladser blev igangsat i august 2009 og afleveret den 8. marts 2010.

 

Der foreligger nu et anlægsregnskab til godkendelse i regionsrådet. Bevilling og regnskabsresultat fremgår af nedenstående tabel.

 

5 sikrede pladser, Grenen Dalstrup
Bevilling
Anlægsregnskab
Afvigelse
Udgifter
13.763.000
14.031.931
- 268.931
Statstilskud
1.700.000
1.700.000
0

 

Som det ses udviser anlægsregnskabet et merforbrug på 268.931 kr., som skyldes nye opståede myndighedskrav til ekstra flugtvej samt asbestsanering. Merforbruget finansieres ved en tilsvarende reduktion af tilbuddets driftsbudget.

 

KPMG har den 28. maj 2010 fremsendt revisorerklæring til anlægsregnskabet uden bemærkninger. Revisorerklæring vedrørende anlægsregnskabet for "Grenen, Dalstrup - 5 sikrede pladser" er tilgængelig på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-34-76-3-07

21. Råstofplan 2008 - Råstofgraveområde Jeksen i Skanderborg kommune

Resume

Regionsrådet vedtog den 21. maj 2008 en råstofplan for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer i Region Midtjylland. Naturklagenævnet har i juni 2009 krævet partshøring og fornyet realitetsbehandling af Råstofgraveområde Jeksen i Skanderborg Kommune. I marts 2010 blev et "Forslag til Råstofgraveområde Jeksen" sendt i høring hos berørte parter i form af nabolodsejere. Regionen har modtaget 6 høringssvar.
 
Regionsrådet skal beslutte, om der skal udfærdiges et endeligt råstofgraveområde ved Jeksen, der skal vedtages af regionsrådet. Vedtagelsen kan indbringes for Naturklagenævnet. Administrationen vurderer, at det vil være miljømæssigt forsvarligt at udlægge det foreslåede område ved Jeksen som råstofgraveområde.

Direktionen indstiller,

at administrationens bemærkninger til de indkomne høringssvar vedrørende Forslag til råstofgraveområde Jeksen tiltrædes, 

 

at redegørelse vedrørende eventuelle miljøpåvirkninger fra planforslaget tiltrædes, og 

 

at der med baggrund i Forslag til Råstofgraveområde Jeksen udarbejdes et endeligt råstofgraveområde Jeksen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 21. maj 2008 en råstofplan for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer i Region Midtjylland for perioden 2008 til 2020. Den vedtagne råstofplan blev – bl.a. af naboer til arealet ved Jeksen - påklaget til Naturklagenævnet med opsættende virkning.

 

Naturklagenævnet meddelte den 26. juni 2009, at råstofplanen opretholdes som gyldig vedtaget bortset fra Råstofgraveområde Jeksen i Skanderborg Kommune. Denne del af planen blev af Naturklagenævnet hjemvist med henblik på partshøring og fornyet realitetsbehandling, idet manglende partshøring udgjorde en væsentlig mangel.
 
På møde den 24. september 2009 i det af regionsrådet nedsatte Udvalg for Miljø og Råstoffer blev administrationens forslag til procedure for genfremsendelse af Forslag til råstofgraveområde Jeksen taget til efterretning.
 
Den 4. marts 2010 blev forslaget til udlæg af råstofgraveområde Jeksen sendt i partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte råstofgraveområde og beboere i boliger beliggende indenfor 500 meter fra området. Med forslaget fulgte brev med bilag om baggrundsinformation, miljøvurdering og kortbilag. Den 10. marts blev den nye høring af forslaget offentliggjort i Uge-Bladet Skanderborg, ligesom forslag med bilag blev lagt på regionens hjemmeside. Materialet kan ses på hjemmesiden under Regional Udvikling, råstoffer og råstofplan.
  
Ved høringsfristens udløb den 10. maj 2010 var der indkommet 5 klager/høringssvar fra 7 adresser i området. Derudover havde Skanderborg Kommune afgivet et høringssvar.
 
De indkomne høringssvar kan ses i vedlagte "Hvidbog for Råstofgraveområde Jeksen." Bilaget rummer desuden et resumé af høringssvarene med administrationens bemærkninger. Endvidere fremgår, hvorledes de indkomne bemærkninger er taget i betragtning, ligesom der er forslag til afbødende foranstaltninger. Endvidere vedlægges som bilag administrationens redegørelse vedrørende miljøpåvirkninger samt kortbilag og foto.
 
Administrationen foreslår, efter forhandlinger med bl.a. Skanderborg Kommune i 2008, at den sydlige del af området udtages af planen, idet kommunen ønsker at anvende dette område til industri.
 
Der er et ønske fra pågældende råstofudvinder om at kunne fortsætte grusgravning i området, hvor der findes brugbare sand og grusforekomster. Råstofressourcemæssigt er området velbeliggende, dels på grund af beliggenheden ved den østjyske motorvej, og dermed nærheden til bl.a. Århus, dels på grund af råstoffernes kvalitet. Med de mulige afbødende foranstaltninger er det administrationens vurdering, at det foreslåede Råstofgraveområde Jeksen vil være miljømæssigt forsvarligt, når det skal vurderes over hele miljøspektret.  
 
Der skal efter høringsperioden udfærdiges et endeligt råstofgraveområde ved Jeksen, som i dette tilfælde vil være uforandret i forhold til forslaget. Herefter skal Miljøministeren (v/ Miljøcenter Århus) have mulighed for at vurdere råstofgraveområdet, inden Regionsrådet kan beslutte, at det kan annonceres. Råstofgraveområdet træder i kraft efter annonceringen og den efterfølgende klageperiode, hvor vedtagelsen kan indbringes for Naturklagenævnet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-14-08

22. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til MCH Time World (tidligere Hedens Colosseum)

Resume

Vækstforum har siden 2007, med bistand fra et nedsat ekspertpanel, arbejdet med at vurdere og udvælge ”internationale oplevelsesfyrtårne,” der kan styrke Midtjyllands tiltrækningskraft. Regionsrådet har bevilget midler til bl.a. afdækning af markedspotentialer, konceptafklaring, finansieringsmuligheder og lokaliseringsanalyser mv., herunder til ”Hedens Colosseum.” Konsortiet bag ”Hedens Colosseum” (Herning Kommune og MCH Messecenter Herning) har fremsendt en uddybet ansøgning, der forholder sig til de opstillede krav fra Vækstforum til projektet.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1 mio. kr. i 2010, 3,5 mio. kr. i 2011, 3,5 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013, i alt op til 10 mio. kr. og maksimalt 50 % af de samlede udgifter, til Herning Kommune, på vegne af et konsortium, til ”MCH Time World,” 

 

at bevillingen gives under forudsætning af, at der i resultatkontrakten mellem Region Midtjylland og Herning Kommune opstilles resultatkrav der sikrer, at oplevelseskoncept, indhold, teknologi og udstillingsmetoder bliver udviklet af eksterne eksperter med international erfaring, og

 

at projektet i resultatkontrakten opdeles i 4 naturlige faser, som muliggør en tæt opfølgning på projektet.

Sagsfremstilling

Indledningsvis bemærkes, at der som bilag vedlægges en samlet økonomioversigt vedrørende anvendelsen af regionsrådets midler til erhvervsudvikling. Oversigten viser dels de erhvervsudviklingsmidler, der er til rådighed, dels vækstforums indstillinger til dette møde og endelig hvad der vil være til disposition, hvis vækstforums indstillinger følges.
 
Vækstforum har siden 2007, med bistand fra et nedsat ekspertpanel, arbejdet med at vurdere og udvælge ”internationale oplevelsesfyrtårne.” Et oplevelsesfyrtårn skal have internationalt potentiale og bygge på et stærkt offentligt-privat samspil. Arbejdet med oplevelsesfyrtårnene er bl.a. beskrevet i en sag på mødet i regionsrådet den 21. april 2010 om bevillinger til oplevelsesfyrtårne.

Om nærværende sag bemærkes, at regionsrådet på sit møde den 20. februar 2008, efter indstilling fra Vækstforum, vedtog at bevilge 1 mio. kr. til projektet "Hedens Colosseum" til analyse og forprojekt med det formål at undersøge og kortlægge potentialerne for at blive et internationalt oplevelsesfyrtårn. Efter indstilling fra Vækstforum vedtog regionsrådet på sit møde den 25. februar 2009 at bevilge yderligere 1 mio. kr. til "Hedens Colosseum" til videre bearbejdning af projektet, herunder vurdering af bemærkninger fra det nedsatte ekspertpanel.

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 23. juni 2010 at indstille til regionsrådet, at der bevilges op til 10 mio. kr., og maksimalt 50 % af de samlede udgifter, af de regionale erhvervsudviklingsmidler, fordelt med 1 mio. kr. i 2010, 3,5 mio. kr. i 2011, 3,5 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013, og at bevillingen gives under forudsætning af, at der i resultatkontrakten mellem Region Midtjylland og Herning Kommune opstilles resultatkrav, der sikrer at oplevelseskoncept, indhold, teknologi og udstillingsmetoder bliver udviklet af eksterne eksperter med international erfaring. Vækstforum besluttede endvidere at indstille, at projektet i resultatkontrakten skal opdeles i 4 naturlige faser, som muliggør en tæt opfølgning på projektet. 
 
Vækstforum har på et tidligere møde, den 3. marts 2010, behandlet en ansøgning om bevilling til projektet. Vækstforum fandt, at projektet ikke fuldt ud levede op til kriterierne for et internationalt oplevelsesfyrtårn og opstillede 6 krav, som en ny ansøgning skulle imødekomme med henblik på fornyet behandling i Vækstforum den 23. juni 2010. Regionsrådet blev orienteret herom på mødet den 21. april 2010.
 
De seks krav var:

 

 • Holdbart koncept og markedsmæssig nyskabelse: Det skal specificeres, hvordan de indholdsbaserede oplevelser i oplevelsescenteret konceptuelt skal spille sammen med de eksisterende aktiviteter i MCH.

 • International tiltrækningskraft: Den eksterne ekspertise, der tilknyttes udviklingen af oplevelseskonceptet, skal have dokumenteret international erfaring.

 • Solidt forretningsmæssigt grundlag: Der skal udarbejdes en realistisk strategi og opstilles principper for samdrift af oplevelsescenteret og MCH's allerede eksisterende aktiviteter.

 • International, regional og lokal forankring og opbakning: De etablerede samarbejder skal være helt konkrete og koblet til helt konkrete forskere/erhvervsfolk mv., der dokumenteret vil indgå i projektet.

 • Effekter på kort og langt sigt: Ansøgningen skal beskrive konkrete nye muligheder for skabelse af arbejdspladser, overnatninger, tiltrækning af turister til andre af regionens attraktioner, samt spill-over af viden og erfaring.

 • Medfinansiering og fremtidige finansieringsmuligheder: Ansøgningen skal præsentere en strategi for finansiering, herunder en tidsplan og evt. oversigt over offentlige og private finansieringsmuligheder, fonde og investorer.

 
Region Midtjylland har modtaget uddybende materiale fra ansøger, som forholder sig til de opstillede krav fra Vækstforum, og som supplerer den tidligere fremsendte ansøgning, hvorfor ansøgningen blev behandlet på ny på vækstforums møde den 23. juni 2010.
 
Projektet MCH Time World 
MCH Time World er en oplevelsesattraktion, der rummer et bredt spektrum af aktiviteter inden for temaet tid. Af det uddybende materiale fremgår det, at visionen for MCH Time World er at være stedet hvor:

 

 • Alle uanset alder og indgangsvinkel kan få unikke, tankevækkende og sjove oplevelser med begrebet tid som omdrejningspunkt.

 • Aktiv leg går hånd i hånd med revolutionerende teknologi og både nye og kendte måder at lære på.

 • Man bliver klogere på tiden som mysterium, begreb og ressource via aktiviteter og oplevelser på højt internationalt og forskningsmæssigt niveau.

 • Virksomheder og brancher kan mødes i unikke rammer, som inspirerer og medvirker til innovation og udvikling.

 • Den enkelte og gruppen kan få oplevelser, der er bundet sammen med MCH's øvrige faciliteter, events og aktiviteter i en attraktiv helhed.

 
Oplevelsesattraktionen vil udgøre ca. 10.000 m2 af en større bygning på ca. 37.000 m2 (med bl.a. hotel og restauranter og en 8.000 m2 stor foyer) samt ca. 9.000 m2 udendørsareal på taget af noget af byggeriet. Anlægsbudgettet for MCH Time World er på 310 mio. kr. Ansøger søger ikke om støtte til anlæg af attraktionen, men om støtte til videreudvikling af projektet. Det samlede budget for denne fase er 20 mio. kr., hvoraf man søger om støtte på 15 mio. kr. fra regionsrådet og har en egenfinansiering fra konsortiet på i alt 5 mio. kr., jf. nedenstående:
 
Ansøgningens Budget 

Administration
3.500.000
Konceptudviklingsomkostninger
3.500.000
Projektudvikling
2.200.000
Rejseomkostninger
1.450.000
Facilitetsudviklingsomkostninger
4.350.000
Interne timer hos konsortiepartnerne
5.000.000
I alt
20.000.000

 
 
Ansøgningens Finansieringsplan 

Region Midtjylland (ansøgt beløb)
15.000.000
MCH Messecenter Herning
3.125.000
Herning Kommune
1.875.000
I alt
20.000.000

 

Administrationen har i vedlagte notat: "De væsentligste krav" opsummeret essensen af det uddybende materiale fra ansøger i forhold til de krav, som Vækstforum formulerede på mødet den 3. marts 2010. Overordnet er konklusionen, at:

 

 1. Ansøger har illustreret samspillet mellem MCH Time World og MCH's eksisterende faciliteter og aktiviteter ved hjælp af en række cases. Men det fremgår stadig ikke detaljeret, hvordan teknologier og udstillingsmetoder vil blive udviklet og anvendt i projektet.

 2. Såfremt projektet bliver bevilget støtte fra Region Midtjylland, bør det derfor ske under forudsætning af, at der findes en kompetent indholdsleverandør af kvalitativ oplevelsesindhold. De internationale samarbejdspartnere, som er beskrevet i det uddybende materiale, kan efter administrationens vurdering ikke bidrage med den kompetence. Det er således administrationens vurdering, at ansøger ikke lever op til kravet fra Vækstforum på dette punkt.

 3. Det er administrationens vurdering, at ansøger har skitseret en strategi for samdrift mellem MCH Time World og de allerede eksisterende aktiviteter i MCH, som lever op til kravet fra Vækstforum.

 4. Det er administrationens vurdering, at der ikke er etableret flere samarbejder end ved ansøgningen i januar. Det er dog heller ikke realistisk at forvente, at der på nuværende tidspunkt i processen og på det nuværende grundlag vil foreligge konkrete aftaler.

 5. I det uddybende materiale er de samfundsøkonomiske effekter ved projektet tydeliggjort. Her fremgår det, at effekten vil være ca. 95 flere beskæftigede inden for regionen og ca. 32 flere beskæftigede nationalt. Ligeledes vil værditilvæksten regionalt være 32.5 mio. kr. og nationalt være 11,7 mio. kr. (beregningerne tager udgangspunkt i 150.000 danske besøgende og 60.000 udenlandske besøgende). Det er således administrationens vurdering, at ansøger på dette punkt lever op til kravet fra Vækstforum.

 6. Det er administrationens vurdering, at ansøger har præsenteret en fornuftig strategi for finansiering af projektet. Det vil imidlertid i stor grad være de samme fonde, som alle oplevelsesfyrtårnene (tidligere har Region Midtjylland bevilget støtte til ”Havets Hus”, ”Planet Randers” og ”KRAFT – Powered By Nature”) vil søge om støtte, og derfor kan man diskutere, om det er hensigtsmæssigt at støtte udviklingen af endnu et oplevelsesfyrtårn, idet regionen måske derved forringer alle projekternes mulighed for at opnå den nødvendige filantropiske støtte.

 
Det er administrationens vurdering, at projektet samlet set er svagest i forhold til det oplevelsesmæssige indhold og hvordan teknologier og udstillingsmetoder vil blive udviklet og anvendt i projektet. En styrket indholdsdel vil gøre det mere sandsynligt, at projektet kan opnå støtte fra fonde. Ansøgning af januar 2010 samt uddybende materiale vedrørende MCH Time World er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1 mio. kr. i 2010, 3,5 mio. kr. i 2011, 3,5 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013, i alt op til 10 mio. kr. og maksimalt 50 % af de samlede udgifter, til Herning Kommune, på vegne af et konsortium, til ”MCH Time World,” 
 
at bevillingen gives under forudsætning af, at der i resultatkontrakten mellem Region Midtjylland og Herning Kommune opstilles resultatkrav der sikrer, at oplevelseskoncept, indhold, teknologi og udstillingsmetoder bliver udviklet af eksterne eksperter med international erfaring, og

 

at der udformes en meget præcis resultatkontrakt, opdelt i fire faser, som muliggør en tæt opfølgning på projektet, og som kan sikre, at projektet får en tilstrækkelig effekt eller alternativt, at bevillingen kan standses, hvis projektet ikke udvikler sig som beskrevet.

 

Jette Skive tog et foreløbigt forbehold.

 

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-07

23. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til ansøgninger til innovationspuljen under iKraft-projektet (It som innovativ drivkraft)

Resume

Projektet "It som innovativ drivkraft" (iKraft) skal fremme innovativ anvendelse af it. En del af projektet er en innovationspulje på 6,3 mio. kr. Puljen har som formål at understøtte eksperimenter og innovationssamspil, for derigennem at fremme innovativ anvendelse af it og skabe vækst i det private erhvervsliv. Vækstforum indstiller to ansøgninger til bevilling efter anbefaling fra It-rådet, der er vækstforums ekspertråd på området.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til innovationspuljen, bevilges 400.000 kr. i 2010 og 600.000 kr. i 2011, i alt 1 mio. kr., til Alexandra Instituttet til gennemførelse af projekt MAFIR: Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering, og

 

at der af reservationen til innovationspuljen bevilges 289.000 kr. i 2010 og 414.000 kr. i 2011, i alt 703.000 kr. til AgroTech til gennemførelse af projekt Interaktiv prioritering og planlægning af el-forbrug.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 12. december 2007, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere 39,5 mio. kr., fordelt med 8 mio. kr. årligt i årene 2008 - 2011 og 7,5 mio. kr. i 2012 til aktiviteter i projektet It som innovativ drivkraft. It som innovativ drivkraft (iKraft) har som formål at fremme den innovative anvendelse af it for herved at skabe yderligere vækst og udvikling i Region Midtjylland. En del af projektet er en innovationspulje, der i de første tre år (1.6.2008 -30.5.2011) råder over 6,3 mio. kr. Puljen understøtter eksperimenter og innovationssamspil, der kan fremme innovativ anvendelse af it og skabe vækst i det private erhvervsliv.
 
Vækstforum besluttede på sit møde den 23. juni 2010 at indstille til regionsrådet, at der bevilges 999.600 kr. fra innovationspuljen til Alexandra Instituttet til gennemførelse af projekt MAFIR: Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering, og at der bevilges 702.685 kr. fra puljen til AgroTech til gennemførelse af projekt Interaktiv prioritering og planlægning af el-forbrug. Vækstforum besluttede endvidere at give afslag til projekt Intelligent og automatisk mårhund-fælde.

 

Det af Vækstforum nedsatte It-råd fungerer som ekspertpanel for iKraft, og rådet skal i den forbindelse give en faglig vurdering af indkomne projektforslag til Innovationspuljen. Der er udarbejdet en række kriterier, som skal opfyldes for at komme i betragtning til puljen. Der lægges vægt på, at samspillet mellem virksomheder og videninstitutioner kan føre til kommercialisering af nye produkter, processer, serviceydelser eller på anden måde skabe forretningsmæssig værdi. Der skal som minimum være én videninstitution og én privat virksomhed med i hvert projekt, og ansøgerne forpligter sig desuden til at formidle resultaterne af udviklingsarbejdet, så det kan få værdi for andre parter. Der er indtil nu bevilget i alt 2,54 mio. kr. til tre projekter.
 
Puljens eksistens annonceres løbende og er derfor offentligt tilgængelig. iKrafts operatør (et konsortium bestående af Alexandra Instituttet, It-forum og InnovationLab) har som opgave at foretage opsøgende arbejde og yde rådgivning i forbindelse med ansøgninger til puljen. Ved fristens udløb sender konsortiet ansøgningerne til It-rådet. It-rådet foretager en faglig vurdering af ansøgningerne.
   
I denne ansøgningsrunde indstilles to ansøgninger til bevilling på i alt 1.702.285 kr. af de resterende 3.760.000 kr. 
 
Projekt MAFIR: Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering.
Projektets formål er at udvikle avanceret, interaktiv software, der kan lave realistiske lysgengivelser i forhold til genstande i bevægelse. Det er vigtigt for at få et realistisk udseende af animationer i film, på hjemmesider, i reklamer osv. Det er f.eks. relevant i designprogrammer, hvor man vil kunne eksperimentere med placeringer af vinduer i et hus og med det samme se, hvordan lysindfaldet vil påvirke rummene i huset (med refleksioner i lakerede trægulve osv.).


Der skal bygges videre på en særlig teknologi, som en af parterne bag Luxion har udviklet. Teknologien er anvendt i den Oscarbelønnede film Ringenes Herre. Som det er nu, kræver teknologien for meget computerkraft til, at den kan anvendes bredt. Derfor skal der udvikles nye, effektive processer ved hjælp af grafikkort.
 
Ansøgning og It-rådets evaluering er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside. Forbeholdene, som It-rådet havde i sin evaluering, er frafaldet efter ansøgers redegørelse, der ligeledes er på hjemmesiden.

Hovedansøger: Alexandra Instituttet A/S.

Partnere: Luxion ApS
Ansøgningsbeløb: 999.600 kr.

Projektets løbetid: 6 måneder.   

 

Budget:

 
Timer og rejser
Udstyr og revision
I alt
Videninstitution
959.400
40.200
999.600
Private virksomheder
999.600
0
999.600
I alt
1.959.000
40.200
1.999.200

 
Finansiering:

Videninstitutionens medfinansiering
0
Privat virksomheds medfinansiering
999.600
Medfinansiering i alt
999.600
 
 
Innovationspuljen
999.600
I alt
1.999.200

 

Projekt Interaktiv prioritering og planlægning af el-forbrug.
Projektets formål er at udvikle en prototype til innovativ styring af landbrugets el-forbrug, hvor den enkelte landmand meddeler sine el-forbrugspræferencer til el-leverandøren, som derpå kan optimere sin leverance til navnlig spidsbelastning på el-nettet. Prototypen vil bygge på teknologier, som i nogen grad er udviklet, men som dels videreudvikles og dels tilpasses til landbrugssektoren. Innovationen fordeler sig dermed på både teknologiske og forretningsmæssige aspekter.

 

Forretningsmæssigt forventes projektet at bidrage til både landbrugets og el-leverandørernes indtjening. Sidstnævnte på grund af forbedrede muligheder for produktions- og netværksoptimering og førstnævnte på grund af gennemsnitlige lavere priser på el-forbruget. En vellykket prototype forventes endvidere at skabe positive forretningsmuligheder for projektets parter i form af en webapplikation, der kan markedsføres – dels i forhold til landbrugssektoren og dels i forhold til lignende scenarier i andre brancher i ind- og udland.

 

Ansøgning, revideret budget samt It-rådets evaluering er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside. Forbeholdene, som It-rådet havde i sin evaluering, er frafaldet efter ansøgers redegørelse.

 

Hovedansøger: AgroTech A/S.

Partnere: Nabto A/S, Innater Aps, DONG Energy.

Ansøgningsbeløb: 702.685 kr.  
Projektets løbetid: 19 måneder. 

 

Budget:

 
 
 
 
Videninstitution
 
 
702.685
Private virksomheder
 
 
746.252
I alt
 
 
1.448.937

 

Finansiering:

Videninstitutioners medfinansiering
0
Virksomheders medfinansiering
746.252
Medfinansiering i alt
746.252
 
 
Innovationspuljen
702.685
I alt
1.448.937

  

Bilagene er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-1-09

24. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til ansøgning under den konkurrenceudsatte strukturfondspulje 2010

Resume

Den konkurrenceudsatte strukturfondspulje er en national pulje af EU’s strukturfondsmidler, der udgør 10 % af de danske strukturfondsmidler, svarende til ca. 49 mio. kr. pr. år. Erhvervs- og Byggestyrelsen træffer afgørelse om tildeling af midler fra puljen efter høring i Danmarks Vækstråd.

De fem regioner og Servicestyrelsen har udarbejdet en ansøgning til puljen under temaet "Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi." Projektet har titlen "Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi" og har et budget på 55 mio. kr. Projektet har som hovedformål at få udarbejdet brugbare og effektive modeller for offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI). Ansøgningen baserer sig på de gjorte erfaringer, blandt andet fra Region Midtjyllands OPI-pulje. Ansøgningen kan ligeledes være et led i en mulig kommende strategisk erhvervsudviklingsindsats inden for velfærdsinnovation i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 387.000 kr. i 2011, 937.000 kr. i 2012 og 740.000 kr. i 2013, i alt 2.064.000 kr., til Innovationscenter for Brugerinddragelse til gennemførelse af projektet "Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi," under forudsætning af, at ansøgningen til den konkurrenceudsatte pulje imødekommes.

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på sit møde den 23. juni 2010 at indstille til regionsrådet, at der bevilges 2,1 mio. kr. af de regionale midler til erhvervsfremme til Innovationscenter for Brugerinddragelse til gennemførelse af projektet "Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi," betinget af at ansøgningen til den konkurrenceudsatte pulje imødekommes af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Vækstforum anmodede endvidere administrationen om at undersøge mulighederne for at fremsende en ansøgning til temaet Etablering af et videncenter for øget produktivitet i byggeriet.
 
De fem regioner og Servicestyrelsen har under temaet "Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi" udformet en ansøgning til de konkurrenceudsatte strukturfondsmidler med titlen "Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi." De konkurrenceudsatte strukturfondsmidler (”den konkurrenceudsatte pulje”) er en national pulje af EU’s strukturfondsmidler, der udgør 10 % af de samlede strukturfondsmidler i Danmark, svarende til ca. 49 mio. kr. pr. år.


Ansøgningen er baseret på et konsortium, som består af ca. 50 parter fra hele landet - virksomheder, kommuner, sygehuse m.fl., og har fokus på at skabe brugbare og effektive modeller for offentlig-privat innovation (OPI). Konsortiet samler OPI-ressourcer i et nationalt initiativ med en fælles mission om at overvinde juridiske, strukturelle og økonomiske barrierer for succesrige samarbejder mellem private og offentlige aktører, f. eks. spørgsmål om habilitet og udbud, kulturforskelle og tillid, markedsfokus og forretningsforståelse. Projektet skal gøre det mere attraktivt og lettere for private virksomheder at indgå i samarbejder med det offentlige og samtidig sænke omkostningerne og øge udbyttet ved OPI-samarbejde for den enkelte region, kommune og virksomhed.

 

Projektet har et samlet budget på 55 mio. kr. Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilger midler fra den konkurrenceudsatte pulje efter høring i Danmarks Vækstråd. Der vil være en regional medfinansiering i størrelsesorden 1,4 - 3,5 mio. kr. fra de 5 regionsråds midler til erhvervsudvikling.

 

Projektsekretariatet tænkes placeret i det netop indviede Innovationscenter for Brugerinddragelse, Odense. Centret skal være udstillingsvindue og testcenter for sundhedspersonale til afprøvning af f.eks. ny teknologi, nye arbejdsprocesser eller nye former for operationsstuer. Centret, der bliver det første af sin art i Europa, skal fungere som nationalt center, der kan komme alle landets regioner til gode. Centret er inspireret af det amerikanske Garfield Innovation Center i Californien. Her kan sundhedspersonale teste størrelsen af sengestuer, operationsbelysning eller om arbejdsprocesser udføres på den mest hensigtsmæssige måde.

 

Projektet er bygget op om kravene i udbuddet, og vil indeholde følgende hovedaktiviteter:

 • Fem demonstrationsprojekter med sigte på kommunale, regionale og tværsektorielle OPI-udfordringer der er forankret i kommuner og regioner spredt over hele landet. I Region Midtjylland er demonstrationsprojektet placeret ved Regionshospitalet Silkeborg med inddragelse af Århus, Silkeborg, Skanderborg og Ikast-Brande kommuner samt en række private virksomheder.

 • En OPI taskforce, der i samarbejde med kommuner og regioner skal finde operationelle løsninger på de barrierer og udfordringer, der knytter sig til offentlig-privat samarbejde og innovation på velfærdsområdet. Her vil den regionale innovationsenhed Midtlab have en udførende rolle.

 • En videnservicefunktion som skal opsamle fælles læring og erfaringer, dokumentere effekt af OPI, tilrettelægge og formidle modeller for samarbejde mellem private og offentlige parter, drive en OPI-hotlinefunktion og fælles projekthjemmeside med erfaringsopsamling og ”spørg eksperten” funktion.

 • Udviklingen af et koncept for en OPI pris, med en årlig kåring af årets bedste OPI-samarbejde. Denne pris vil basere sig på udvikling af effektmåling af OPI samarbejder, der har fokus på effekten hos den private og offentlige aktør. Region Midtjylland vil skulle udvikle modellen for effektmåling på dette område.

 
Konsortiet vil have en række netværksdeltagere, som har udvist interesse for projektet og som vil følge det. En række midtjyske aktører er involveret, herunder de to hospitalsbyggerier i Skejby og Gødstrup, It-forum Midtjylland, MedTech Innovation Center, Innovation Lab og det nye innovationsnetværk Service Platform placeret hos ved Alexandra Instituttet.


Ansøgningen er en videreudvikling af den indsats, Region Midtjylland har haft på området med blandt andet OPI-puljen (jf. anden sag på dagsordenen) og de erfaringer, der er opsamlet i rapporten "OPI-projekter - udfordringer og anbefalinger." Disse erfaringer vil blive bragt ind i det nationale konsortium, og udgøre en del af den platform, der skal føre OPI ind i en fase, hvor der er fokus på praksisorienteret udarbejdelse af modeller og videnopsamling, der kan benyttes bredt inden for velfærdsområdet og skabe bedre rammer for udviklingen af innovative produkter og services.

 

Ansøgningen til den konkurrenceudsatte pulje kan endvidere ses som led i en mulig kommende satsning på velfærdsområdet, der har sit udspring i Region Midtjyllands megasatsning Erhverv-sundhed. Velfærdsinnovation udgør et nationalt vækstpotentiale, og Region Midtjylland har stor interesse i at kunne optimere og accelerere de forretningsmuligheder, området byder på og skabe erhvervsmæssig vækst ved at koble sig på det nationale og internationale marked, hvor velfærdsinvesteringer er hastigt voksende. Ansøgningen og rapporten "OPI-projekter - udfordringer og anbefalinger" er tilgængelige på region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-48-07

25. Ansøgninger om kulturudviklingsmidler

Resume

Som led i det strategiske udviklingsarbejde inden for kulturområdet er der etableret et netværk mellem musikskolerne i Region Midtjylland. Med udgangspunkt i netværket er dannet "Musisk Videnscenter," der bl.a. skal udvikle projekter til gavn for arbejdet på musikskolerne. To eksempler herpå er "Udviklingsprojekt inden for computerstøttet musikundervisning," der bl.a. skal undersøge mulighederne for at bruge IT i elevens øvning og "Brobygningskursus," der skal kvalificere indvandrede musikere til optagelse på musikkonservatorium, universitet eller professionshøjskole. Projekterne ønskes delvis finansieret via Region Midtjyllands strategiske kulturudviklingsmidler.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til kulturelle aktiviteter, kulturudviklingsmidlerne bevilges 215.000 kr. i 2010 til Det Jyske Musikkonservatorium til udviklingsprojekt "Computerstøttet musikundervisning,” og

 

at der af kulturudviklingsmidlerne bevilges 330.120 kr. pr. år i 2010 og 2011 til Det Jyske Musikkonservatorium til udviklingsprojekt "Brobygningskursus - inklusionsprojekt for indvandrede musikere." 

Jørgen Winther og Harry Jensen tog forbehold.

Sagsfremstilling

I henhold til regionsrådets kulturpolitik er Region Midtjyllands kulturmidler delt i to: "Kulturudviklingsmidlerne" og "Kulturpuljen." Kulturudviklingsmidlerne er afsat til særlige strategiske indsatser på kulturområdet. På mødet i regionsrådet den 21. april 2010 blev der redegjort for de gældende retningslinjer for anvendelse af kulturudviklingsmidlerne (sag nr. 6).
 
Musikskolerne i Region Midtjylland har etableret et netværkssamarbejde. Med udgangspunkt i netværkssamarbejdet er der i 2009 etableret et ”Musisk Videnscenter.” Musisk Videnscenter skaber samarbejde mellem musikskolerne, Musikinstituttet på Århus Universitet, Det Jyske Musikkonservatorium og Læreruddannelsen på VIA University College.

Formålet med Musisk Videnscenter er at 

 • Skabe stærke netværk mellem musikskoler og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

 • Efterspørge ny viden og specificere behov for viden og forskning

 • Samle og formidle eksisterende viden på området

 • Koordinere efteruddannelse og kurser

 • Afholde konferencer og seminarer

 
Som led i den strategiske udvikling på kulturområdet har Region Midtjylland ydet administrativ bistand til igangsætning af netværksarbejdet og dermed til Musisk Videnscenter. Musisk Videnscenter arbejder med at udvikle projekter, der medvirker til at udvikle musikskoleundervisningen og til at styrke musikskolesamarbejdet i regionen.
 
Nedenfor er beskrevet to udviklingsprojekter, som søges gennemført i Musisk Videnscenters regi. Projektbeskrivelserne er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside. 

 

Udviklingsprojekt inden for computerstøttet musikundervisning
På trods af at computeren er blevet en fast del af elevers og studerendes hverdag, er den computerstøttede musikundervisning begrænset til et forholdsvis lille udpluk af programmer til hørelære og til en vis grad teori og nodeskrivning. Der ønskes derfor iværksat et udviklingsprojekt for computerstøttet musikundervisning.
 
Projektet vedrørende computerstøttet musikundervisning handler om

 

 • at afsøge det internationale udbud af software og hardware og undersøge hvilke erfaringer, der er gjort på området og for hvilke tilgængelige projekter, der eventuelt vil være relevante at inddrage i musikundervisningen på dansk grund

 • at undersøge hvordan sådan teknologi vil kunne indgå i selve undervisningen, når lærer og elev(er) mødes

 • at undersøge mulige forhindringer for digital formidling (KODA/Gramex/Copy Dan m.v.)

 • at få kendskab til mulige samarbejdspartnere inden for spilbranchen med henblik på at forsøge at påvirke udviklere inden for området

 • at afdække mulighederne for at bruge IT i elevens øvning og forberedelse imellem undervisningsgangene som et undervisningsforløb, hvor Det Jyske Musikkonservatorium og to udvalgte musikskoler gør sig vigtige erfaringer med brug af IT-baserede hjælpemidler i tilknytning til instrumentalundervisningen

 • at gennemføre et konkret undervisningsforløb hvor undervisere fra Det Jyske Musikkonservatorium og to udvalgte musikskoler fra regionen gør sig vigtige erfaringer med brug af it-baserede hjælpemidler i tilknytning til instrumentalundervisning

 
Projektet har en forløbsperiode på 1½ år. Projektet forankres på Det Jyske Musikkonservatorium. Der ansættes en projektleder til at varetage den daglige projektstyring igennem hele projektperioden. Vedkommende vil få det overordnede ansvar for projektets gennemførelse og den efterfølgende afrapportering og vidensdeling. Projektet udføres i samarbejde med to musikskoler, der udvælges efter udbud blandt musikskolerne i Region Midtjylland.


 
Projektet har et samlet udgiftsbudget på 350.000 kr., der finansieres ved bidrag fra de to deltagende musikskoler, 90.000 kr. samt midler fra Det Jyske Musikkonservatorium, 45.000 kr. Region Midtjylland søges om det resterende beløb på 215.000 kr.  

 

Brobygningskursus – inklusionsprojekt for indvandrede musikere
En voksende andel af danskerne har udenlandsk baggrund, og mange praktiserer aktivt musik og dans fra deres respektive oprindelseslande. På trods heraf har det ikke sat nævneværdigt præg på ansøgerskaren til musikuddannelserne ved konservatorierne, professionshøjskolerne og universiteterne her i landet. Resultatet heraf er, at der ikke uddannes musiklærere til folkeskoler, musikskoler og højere uddannelsesinstitutioner, der i tilstrækkelig grad kan formidle musikken som kulturfænomen i kontekst af det flerkulturelle samfund.
 
For at kvalificere indvandrede musikere til optagelse på konservatoriet ønsker samarbejdet Musisk Videnscenter at etablere et ”Musikalsk Brobygningskursus”.
 
Forsøgets hovedformål vil være:

 

 • At bibringe indvandrede musikere de grundlæggende praktiske og teoretiske færdigheder inden for bl.a. musikteori, hørelære, it, sammenspil og klaver, som er nødvendige for at opfylde optagelseskravene samt kunne bestå en optagelsesprøve til en musikuddannelse på bachelorniveau ved musikkonservatorierne, professionshøjskolerne eller universiteterne herhjemme.

 • At give øgede kompetencer i formidling samt styrke kursisternes forståelse af deres egen musikkultur i kontekst af det flerkulturelle samfund.

 
Projektet tænkes gennemført i en to-årig forsøgsperiode og vil blive evalueret på baggrund af følgende succeskriterier:

 

 • Det regionale kulturliv styrkes ved at bringe uudnyttede musikalske ressourcer i spil

 • Flere studerende med indvandrerbaggrund optages på sigt på en bacheloruddannelse.

 
Projektet afvikles på et østjysk Musikalsk Grundkursus i samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium, der er projektansvarlig. Projektet, der gennemføres over en to-årig forsøgsperiode, har et samlet udgiftsbudget på 660.240 kr. Det bemærkes, at Musikkonservatoriet ikke har bevillingsmæssig hjemmel til at udbyde undervisning uden for det etablerede system af ordinære uddannelser (bachelor, kandidat, diplom og master), og at det foreslåede kursus sigter efter at etablere færdigheder, der ligger forud for optagelse på et bachelorstudium. Det Jyske Musikkonservatorium bidrager med bl.a. ledelsestimer til udvikling af kursuskoncept og praktisk tilrettelæggelse.

 

Bilagene er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jørgen Winther og Harry Jensen tog forbehold.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-76-2-07

26. Høringssvar vedrørende ansøgning fra Struer Statsgymnasium om udbudsret til højere teknisk eksamen

Resume

Struer Statsgymnasium har anmodet regionsrådet om en udtalelse i forbindelse med skolens ansøgning om ret til udbud af HTX-uddannelsen. Administrationen anbefaler, at regionsrådet støtter Struer Statsgymnasiums ansøgning om ret til at udbyde HTX-uddannelsen.

Uddannelsescenter Holstebro og Skive Tekniske Skole tilbyder et tæt samarbejde med Struer Statsgymnasium om etablering af et HTX-udbud.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet støtter Struer Statsgymnasiums ansøgning om ret til at udbyde HTX-uddannelsen.

Sagsfremstilling

Struer Statsgymnasium har anmodet om en udtalelse fra regionsrådet, da bestyrelsen har besluttet at søge Undervisningsministeriet om ret til at udbyde HTX-uddannelsen. I henhold til Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse skal regionsrådet afgive indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen for bl.a. højere teknisk eksamen (HTX).
 
Struer Statsgymnasium har haft udbud af studentereksamen (STX), højere forberedelseseksamen (HF), og international gymnasial uddannelse (IB). Efter fusion med Struer Erhvervsskole i 2008 har det nye Struer Statsgymnasium også kunnet udbyde højere handelseksamen (HHX) og handels-grunduddannelse (HG). Struer Erhvervsskoles udbudsret til HTX-uddannelsen overgik til Holstebro Tekniske Skole. 
 
Struer Statsgymnasium ønsker nu også tilladelse til at udbyde HTX-udannelsen, da man så vil have en institution med alle gymnasiale uddannelser samlet i ét hus, men hvor hver uddannelse profileres særskilt. Der er flere grunde til, at man ønsker udbudsret til HTX-uddannelsen. Nedlæggelsen af Struer Erhvervsskole i 2008 betyder, at unge fra Struer og omegn skal rejse til andre byer for at gå på HTX-uddannelse eller måske helt fravælger HTX som en uddannelsesmulighed.
 
I ansøgningen anføres det, at HTXs fagrække med bl.a. innovation, teknologi, teknikfag og kommunikation vil være et spændende supplement til gymnasiets øvrige uddannelsestilbud, samt at flere valgfag vil kunne tilbydes eleverne på tværs af uddannelserne i STX, HHX, HF og HTX.

Den tidligere uddannelseschef for HTX-uddannelsen på Struer Erhvervsskole er nu ansat ved Struer Statsgymnasium, ligesom man har ansat flere undervisere med lang erfaring med undervisning i HTX-uddannelsen. Gymnasiet har sikret sig væsentlige dele af den tidligere erhvervsskoles værkstedsfaciliteter, ligesom man også har lokaler til disse aktiviteter.
 
Sammen med ansøgningen fra Struer Statsgymnasium er medsendt støtteskrivelser fra henholdsvis Struer Kommune og Bang & Olufsen a/s. Struer Kommune anfører bl.a., at kommunens attraktivitet som bosætningssted er afhængig af en bred palet af uddannelsestilbud. Derfor vil oprettelsen af en HTX-uddannelse være et positivt signal i forhold til borgere og potentielle tilflyttere. Samtidig vil HTX-uddannelsen være med til at understøtte erhvervslivets position inden for teknologi, kreativitet og innovation.
 
I erklæringen fra Bang & Olufsen a/s anføres bl.a., at det er meget væsentligt for virksomheden, at der i Struer som lokalområde findes én eller flere ungdomsuddannelsesinstitutioner. Det har stor betydning i forbindelse med rekruttering af medarbejdere, da det giver sikkerhed for, at deres børn har adgang til at tage den ønskede ungdomsuddannelse i byen.
 
Det er helt generelt erfaringen, at nærhed har stor betydning, når unge skal vælge ungdomsuddannelse. Derfor må det også antages, at det har betydning for søgningen til HTX-uddannelsen i Struer-området, at udbuddet blev nedlagt i 2008.
 
Data fra en ny analyse af søgemønstre og uddannelsesfrekvenser til bl.a. HTX-uddannelsen i Region Midtjylland, som netop er ved at være færdig, ser ud til at underbygge denne antagelse i forhold til Struer-området. Ser man på andelen af en ungdomsårgang, der påbegynder en gymnasial uddannelse, udgør den 44 % i Holstebro Kommune, mens det i Struer Kommune er 33 %, der påbegynder en gymnasial uddannelse.
 
Antallet af elever, der har påbegyndt en HTX-uddannelse, har udviklet sig forskelligt i de seneste år afhængig af bopælskommune:

 

 • For HTX-elever bosiddende i Holstebro Kommune er der tale om en stigning fra 40 HTX-elever i år 2000 til 103 HTX-elever i 2009.

 • For HTX-elever bosiddende i Lemvig Kommune er der tale om et lille fald fra 15 HTX-elever i år 2000 til 12 HTX-elever i 2009.

 • For HTX-elever bosiddende i Skive Kommune er der tale om en stigning fra 31 HTX-elever i år 2000 til 87 HTX-elever i 2009.

 • For elever bosiddende i Struer Kommune er der tale om et fald fra 27 HTX-elever i 2000 til 16 HTX-elever i 2009.

 
Tallene fra analysen viser således:

 

 • at en mindre procentdel af en ungdomsårgang i Struer Kommune påbegynder en gymnasial uddannelse

 • at søgningen til HTX-uddannelsen er næsten tredoblet i Holstebro Kommune og Skive Kommune fra 2000 til 2009

 • at søgningen til HTX-uddannelsen er uændret i Lemvig Kommune fra 2000 til 2009

 • at søgningen til HTX-uddannelsen er næsten halveret i Struer Kommune fra 2000 til 2009.

 
Resultatet af analysen tyder på, at afstand til et uddannelsesudbud kan have betydning for søgefrekvensen til en uddannelse.

 

Ønsket om at udbyde alle fire gymnasiale uddannelser på én institution er i øvrigt i overensstemmelse med de aktuelle drøftelser om campusdannelser, som f.eks. i den rapport om fremtidens institutionsstruktur for ungdomsuddannelserne, som blev offentliggjort i januar 2010. Af rapporten fremgår det bl.a., at etablering af campuslignende miljøer især kan have relevans for yderområderne og medvirke til at sikre et bredt udsnit af uddannelser.

 

Som nævnt overgik udbudsretten til HTX-uddannelsen i 2008 til Holstebro Tekniske Skole. Analysen viser, at der i 2008 på Holstebro Tekniske Skole var 17 HTX-elever med bopæl i Lemvig Kommune og 24 HTX-elever med bopæl i Struer Kommune. I 2009 var de tilsvarende tal 12 HTX-elever fra Lemvig Kommune og 15 HTX-elever fra Struer Kommune. Hvis disse elever vælger en HTX-uddannelse i Struer, vil der være basis for at oprette 1-2 HTX-klasser. Spørgsmålet er derudover, om et udbud af HTX i Struer vil få flere til at søge optagelse på denne uddannelse, ligesom det har været tilfældet i de omkringliggende byer.
 
Det må antages, at oprettelse af et nyt udbud af HTX-uddannelse vil indebære en øget søgning til uddannelsen. På den baggrund er det administrationens vurdering, at et udbud af HTX-uddannelse i Struer vil øge den samlede søgefrekvens til HTX-uddannelsen og vil ikke have afgørende negativ indflydelse på de eksisterende udbud i Skive og Holstebro.

 

Uddannelsescenter Holstebro og Skive Tekniske Skole er orienteret om sagsfremstillingen og administrationens indstilling, og bemærkningerne fra Uddannelsescenter Holstebro og Skive Tekniske Skole er vedlagt som bilag. Hverken Uddannelsescenter Holstebro eller Skive Tekniske Skole anfægter sagsfremstillingen og indstillingen, men begge parter foreslår et tæt samarbejde med Struer Statsgymnasium, hvis Undervisningsministeriet godkender etablering af HTX i Struer. Samarbejdet kan dreje sig om etablering af udbud, drift, udmøntning af profil, erfaringsudveksling, samarbejde om lærerkræfter, udvikling af faglige miljøer m.m.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-2-76-28-07

27. Afholdelse af CPMR (Konferencen for Perifere og Maritime Regioner i Europa) generalforsamling i Region Midtjylland i efteråret 2011

Resume

I samarbejde med Region Nordjylland, Region Syddanmark og Bornholms Regionskommune undersøges det, om Region Midtjylland kan afholde CPMR generalforsamlingen i september/oktober 2011. Udgifterne forudsættes fordelt forholdsmæssigt mellem de danske medlemsregioner ud fra befolkningstallene. Region Midtjyllands andel forventes at blive ca. 660.000 kr.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland som medlem af CPMR påtager sig ansvaret for værtskabet for generalforsamlingen i 2011, og

 

at Region Midtjylland afholder en forholdsmæssig andel af udgifterne til generalforsamlingen, svarende til kr. ca. 660.000, der afholdes af midlerne til Regional Udvikling, under forudsætning af, at Region Nordjylland, Region Syddanmark og Bornholms Regionskommune afholder en forholdsmæssig andel af udgifterne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med et bestyrelsesmøde i CPMR i juni 2010 har de danske medlemmer drøftet, om de danske medlemsregioner samlet skal byde på afholdelsen af CPMR’s generalforsamling i 2011.

 

CPMR’s generalforsamlinger afholdes i én af de 161 medlemsregioner. Da CPMR’s generalforsamling endnu ikke har været afholdt i Danmark, står de danske regioner for tur til at afholde denne. På opfordring fra de øvrige danske medlemsregioner er udgangspunktet at afholde generalforsamlingen i Region Midtjylland, forventeligt i Århus.

 

Arrangementet omkring generalforsamlingen strækker sig normalt over fire dage. Onsdag ankommer deltagerne, og vil selv være ansvarlig for forplejning og indkvartering. Torsdag morgen åbnes selve generalforsamlingen, der slutter fredag eftermiddag. Torsdag aften afholdes officiel middag for deltagerne. Lørdag arrangeres der normalt en eller to studieture, hvorfor der fredag aften normalt vil blive afholdt en middag for de gæster, der deltager i lørdagens studieture.

 

Et foreløbigt skøn over omkostningerne viser, at med et deltagerantal på 300-350 personer vil værtskabet medføre udgifter for ca. 1.625.000 kr., hvorved Region Midtjyllands andel bliver ca. 660.000 kr. Regionernes økonomiske bidrag er beregnet ud fra de respektive indbyggertal.

 

De samlede udgifter på ca. 1.625.000 kr. forventes - på baggrund af erfaringer fra tidligere afholdte generalforsamlinger og møder i CPMR – at fordele sig således:

 

 
Udgift
Tolkning
700.000
2 konferencedage
450.000
Middag torsdag
210.000
Middag fredag
210.000
Udflugt lørdag
40.000
Materialer, brochurer etc.
15.000
I alt
1.625.000

 
De anførte to konferencedage dækker: 2 X dagsmødepakker á 650,- kr. for 350 deltagere på Radisson Blu/Scandinavian Congress Center i Århus ( en pakke består af leje af mødelokale, trådløst internet, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe). Århus Kommune har givet tilsagn om at være vært ved en velkomstreception på Rådhuset aftenen før generalforsamlingen starter.

 

Med udgangspunkt i befolkningstallene fordeler udgifterne til de respektive regioner/regionskommune på følgende måde:
 

Fordeling af udgifterne
Indbyggertal
%
Udgift
Bornholms Regionskommune
43.364
1,4119204
22.943,71
Region Syddanmark
1.199.667
39,06084
634.738,66
Region Nordjylland
580.515
18,901415
307.147,99
Region Midtjylland
1.247.732
40,625824
660.169,64
I alt
3.071.278
100
1.625.000,00

 

Et arrangement af denne størrelse må forventes at have en branding-effekt for Region Midtjylland og giver mulighed for at vise nogle af de styrkepositioner, regionen har – f.eks. vedrørende vedvarende energi og på IT-området.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-18-10

28. Orientering om forbrug på privathospitaler, status på udbudsaftaler og tiltag til bedre udnyttelse af egen kapacitet

Resume

Region Midtjylland har i 1. halvår af 2010 henvist i alt 5.804 patienter til privathospital, hvilket er et fald på knap 8 % sammenlignet med 2. halvår 2009. Det forventede årsresultat for forbruget på privathospitaler er på 210 mio. kr., hvilket er ca. 80 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Det forventede merforbrug er uændret siden økonomirapporten pr. 30. april 2010.

 

Udover en status for patienter henvist til privathospital orienteres der i sagsfremstillingen om tiltag for at sikre bedst mulig udnyttelse af regionens egen kapacitet, ligesom der gøres status på regionens udbudsaftaler.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende dagsordenspunkt indeholder en status over patienter henvist til privathospital i 1. halvår af 2010. Endvidere orienteres om tiltag for at sikre bedst mulig udnyttelse af regionens egen kapacitet, ligesom der gøres status på regionens udbudsaftaler. Endeligt orienteres om prognose for forbruget på privathospitaler i 2010.  

 

Patienter henvist til privathospital

I første halvår af 2010 er der i alt henvist 5.804 patienter til privathospitaler (eksklusiv patienter henvist til MR-scanning via regionens udbudsaftale). I forhold til 2. halvår af 2009 er det et fald på knap 8 %. Ser man på fordelingen mellem henholdsvis udvidet frit valg og udbudsaftaler, er antallet af patienter henvist via udvidet frit valg faldet med knap 12 %, mens antallet af patienter henvist til regionens udbudsaftaler (ekskl. MR-aftale) er steget med 26 % i samme periode. Til udbudsaftaler om MR-scannning er der henvist ca. 4.200 patienter.

 

Tabel 1. Antal patienter henvist til privathospital i 2. halvår 2009 og 1. halvår 2010

[image]

En stor del af henvisningerne (29 %) er indenfor det ortopædkirurgiske speciale. Der er iværksat forskellige initiativer på området, jf. nedenstående om Elektivt Visitationscenter og udbud.

 

Til fedmekirurgi er der henvist færre patienter i 1. halvår af 2010 (678 henvisninger) i forhold til 2. halvår af 2009 (935 henvisninger). Det højere antal henvisninger i 2009 skyldes sandsynligvis "pukkeleffekten" efter suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg. Der er udarbejdet en model for udvidelse af regionens egen kapacitet indenfor fedmekirurgi, som blev godkendt på regionsrådsmødet den 26. maj 2010.

 

Pr. 1. januar 2010 blev det udvidede frie valg udvidet til også at gælde diagnostiske undersøgelser. Der forventes derfor en vækst på det diagnostiske område i 2010. Ses der bort fra regionens udbudsaftaler på MR-området, er der sket en vækst i antallet af henvisninger fra 280 i 2. halvår af 2009 til 604 henvisninger i 1. halvår 2010.  

 

Tiltag for at sikre bedst mulig udnyttelse af regionens egen kapacitet

I forlængelse af regionsrådets godkendelse af en forsøgsordning (16. juni 2010) samt budgetforliget for 2011 skal der etableres et Elektivt Visitationscenter (EVC) på Regionshospitalet i Silkeborg. Det forventes, at Ortopædkirurgisk afdeling på Århus Sygehus er koblet til EVC inden udgangen af 2010. Det betyder, at afdelingen skal henvise patienter til EVC, hvis de ikke selv kan tilbyde en tid til behandling indenfor 1 måned. I 2011 starter indslusningen af regionens øvrige ortopædkirurgiske afdelinger.

 

Administrationen har endvidere udvalgt enkelte specialer med henblik på at undersøge mulighederne for at begrænse forbruget på disse områder. De udvalgte specialer er gynækologi, kirurgi (ekskl. fedmekirurgi), urologi og Øre-Næse-Hals (ekskl. søvnapnø). Det samlede forbrug til det udvidede frie sygehusvalg på disse områder ligger i størrelsesordenen 10 mio. kr. årligt. Det er forventningen, at forbruget kan elimineres eller reduceres til et mindre beløb ved tilvejebringelse af et forpligtende samarbejde baseret på en hurtig og effektiv visitationsproces med fokus på udnyttelse af den interne kapacitet ved regionens hospitaler.

 

Nye udbudsaftaler
Den 1. juni 2010 udløb de tidligere udbudsaftaler med privathospitaler vedrørende skulder- og rygkirurgi. Der har derfor været gennemført et nyt udbud på området, der nu også omfatter operationer af knæ, fod/ankel og hånd. Aftalerne omfatter ca. 800–1.300 operationer årligt, og afhængig af forbruget forventes aftalerne at give en årlig besparelse på 8-12 millioner kroner i forhold til behandling via det udvidede frie sygehusvalg. Aftalerne skal alene bruges til de patienter, som alternativt ville have benyttet sig af det udvidede frie sygehusvalg, hvor taksten for behandling er betydeligt højere.
 
Foruden prisen er der i gennemførelsen af udbuddet lagt vægt på kvaliteten, der er vægtet 50/50 i forhold til prisen. I det omfang aftalerne kan omfatte specialiserede behandlinger, er aftalerne indgået under forudsætning for Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning. Der vedlægges en oversigt over de aktuelle udbudsaftaler i Region Midtjylland.

 

En strategi for udbud af behandlingsydelser vil indgå i oplægget til Regionsrådets drøftelse til en samlet udbudsstrategi, der forventes forelagt for Regionsrådet i oktober 2010.

 

Prognose for 2010

Det korrigerede budget for 2010 vedrørende privathospitaler er på 129,1 mio. kr. Heri er indregnet en besparelse på 25 mio. kr. gennem øget brug af udbud og forhandling, som blev besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2010. Status på dette mål er følgende:

 • Generel takstnedsættelse på nationalt niveau (gennem Danske Regioner): 13 mio. kr.

 • Takstnedsættelse på MR-scanninger gennem regionalt udbud: 4-5 mio. kr.

 • Takstnedsættelse på ortopædkirurgi via udbud (½-års effekt): 4-6 mio. kr.

 

På baggrund af en prognose, der bygger på antallet af henvisninger til privathospitaler i 1. halvår af 2010, og som tager højde for besparelser i forbindelse med udbud, giver dette et forventet årsresultat på 210 mio. kr., dvs. et merforbrug på ca. 80 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 129,1 mio. kr. Det forventede merforbrug er uændret siden seneste vurdering i økonomirapporten pr. 30. april 2010.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-41-10

29. Orientering om tilfredshedsundersøgelse vedrørende den siddende patientbefordring

Resume

Der er i samarbejde mellem Midttrafik og Præhospitalet gennemført en tilfredshedsundersøgelse af den siddende patientbefordring. Overordnet set er de opgjorte tilfredshedsprocenter for de enkelte delspørgsmål i undersøgelsen tilfredsstillende. På nogle områder tages der initiativer til forbedring. Servicemålene på området opfyldes stort set fuldt ud.

Direktionen indstiller,

at tilfredshedsundersøgelsen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling vedrører den siddende patientbefordring. Servicemålsopfyldelse og status vedrørende den liggende patientbefordring har været fremlagt på tidligere dagsordener i 2010.

 

Det blev den 2. maj 2007 vedtaget, at regionens siddende patientbefordring skulle overgå til Midttrafik.

 

Siden den 1. oktober 2009 har der været etableret ensartede servicemål og ensartede bestillingsprocedurer i hele regionen. Herudover er der ét Bestillings- og kørselskontor med ét telefonnummer, som håndterer alle henvendelser om siddende befordring internt i Region Midtjylland.

 

Som en opfølgning på omorganiseringen af den siddende befordring blev det aftalt med Midttrafik, at der skulle laves en tilfredshedsundersøgelse blandt patienter og sygehuspersonale. Formålet med undersøgelsen var at få en vurdering af de serviceydelser, der leveres af henholdsvis Midttrafik, Bestillings- og kørselskontoret i Holstebro samt af de vognmænd, der er tilknyttet den siddende befordring. Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført i april 2010.

 

Undersøgelsen er todelt, idet der har været en del, der rettede sig mod patienter og en del, der rettede sig mod sygehuspersonale. Der henvises til vedlagte notat Tilfredshedsundersøgelse - den siddende patientbefordring 2010.

 

Overordnet set er de opgjorte tilfredshedsprocenter for de enkelte delspørgsmål i undersøgelsen tilfredsstillende. Den samlede tilfredshed er således også på et højt niveau.

 
Samlet tilfredshed *
Sygehuspersonale
92 %
Patienter
97 %

* "Hvor tilfreds er du alt i alt med den siddende patientbefordring?" 

 

Der er tale om et vist sammenfald på områder, hvor personalet og patienterne er mindre tilfredse. Det knytter sig til ventetid - hos Midttrafik ved telefonisk henvendelse samt Midttrafiks kontakt til patienter og personale, når en bil er forsinket. Tilfredshedsundersøgelsen indeholder bl.a. to spørgsmål, der knytter sig til de vedtagne servicemål for den siddende patientbefordring.

 

De vedtagne servicemål for den siddende patientbefordring er anført i nedenstående oversigt:

Maksimal ventetid før og efter behandling
60 minutter både før og efter behandling
Tidsinterval på afdelingen for dialyse pt.
Patienten afleveres tidligst 30 minutter før og senest fem minutter inden indkaldelsestidspunktet.
Graden af omvejskørsel
Maksimalt 100%
Tidsinterval for afhentning efter endt behandling for dialyse pt.
Patienten afhentes senest en time efter endt behandling

 

Servicemålene på disse områder opfyldes stort set fuldt ud. Dette gælder både ved afhentning på hjemadressen samt ved afhentninger og afleveringer på hospitalet, idet servicemålsopfyldelsen i alle tilfælde er på over 95 %. Jf. tilfredshedsundersøgelsen er der på trods af den høje målopfyldelsesgrad alligevel et tema her, og Præhospitalet vil tage initiativ til sammen med Midttrafik at undersøge muligheden for indenfor den givne budgetramme at tilbyde særligt udsatte patientgrupper en kortere ventetid efter endt behandling.

 

Midttrafik har desuden iværksat et arbejde med at optimere telefonbemandingen, så ventetiden i telefonen reduceres. Der er forslag om at anvende kundens mobilnummer ved bestilling. Og der er forslag om udarbejdelse af bedre procedurer for, hvordan Midttrafik kan kontakte de enkelte hospitalsafdelinger.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-42-72-15-07

30. Orientering om hospitalernes opfølgning på baggrund af resultaterne af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Resume

Hospitalerne har analyseret resultaterne af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2009, og igangsat et opfølgningsarbejde, der inkluderer udpegning af en række indsatsområder. Der er fire områder, der indgår som indsatsområder for de fleste af hospitalerne. En del af initiativerne vil der også blive fulgt op på som en del af arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2009 blev der foretaget en Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der omfatter både indlagte og ambulante patienter. Regionsrådet fik forelagt undersøgelsen og dens resultater til temamødet den 22. februar 2010.
 
Undersøgelsen viste, at patienterne i høj grad er tilfredse med deres oplevelser på landets hospitaler. Det gælder særligt i Region Midtjylland, idet patienterne her har givet de mest positive vurderinger sammenlignet med de øvrige regioner. Alle hospitalerne i Region Midtjylland ligger flot.
 
Der er dog stadig potentiale for forbedring dels på konkrete afdelinger og dels generelt specielt på fire områder. Disse områder er valgt med baggrund i, at over 30 % af patienterne havde svaret negativt på spørgsmålet. Det drejer sig om områderne: ventetid ved modtagelsen/i ambulatoriet, information om ventetiden, personalets håndtering af fejl og om patienten har modtaget skriftlig information.
 
Som et led i opfølgningen på arbejdet med LUP 2009 har hospitalerne beskrevet, hvilken proces de har igangsat lokalt, hvilke specifikke indsatsområder de arbejder med, og hvilke kvalitetsforbedrende initiativer de har igangsat. De enkelte hospitalers opfølgning beskrives i bilagene. 


Alle hospitalerne har de fleste eller alle fire ovennævnte områder med forbedringspotentiale, som en del af indsatsområderne i deres lokale opfølgningsarbejde. Derudover arbejder alle hospitalerne med en lang række af undersøgelsens resultater i en struktureret og fortsat kadence, da mange af undersøgelsens spørgsmål også er en del af Den Danske Kvalitetsmodel.
 
Alle hospitalerne har lagt en del af opfølgningen ud på afdelings-/centerniveau, og nogle har derudover også en del af opfølgningen forankret centralt i hospitalets administration. Desuden har nogle af hospitalerne sat arbejdet med opfølgningen på undersøgelsens resultater på dagsordenen til afdelingsledelsernes dialogmøder med hospitalsledelserne. 


Undersøgelsen gennemføres fremover årligt med planlagt offentliggørelse af næste rundes resultater i uge 24 i 2011.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-271-07

31. Orientering om opgørelse over hospitalsstandardiserede mortalitetsrater for Region Midtjyllands hospitaler

Resume

HSMR, som står for HospitalsStandardiserede MortalitetsRater, er faldet støt i perioden 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2010 i Region Midtjylland.

 

Et hospitals HSMR er et udtryk for, hvordan dødeligheden er i forhold til det nationale niveau. HSMR er et internationalt anvendt mål for kvaliteten af hospitalsvæsenets samlede indsats, og Region Midtjyllands udvikling er overensstemmende med de lande, vi sædvanligvis sammenligner os med, såsom England, Sverige og Canada.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Beregningen og offentliggørelsen af danske HSMR tal overgik i 3. kvartal 2009 fra at være et led i ”Operation Life” kampagnen til at være et led i måling af den sundhedsfaglige kvalitet i Danmark finansieret af Danske Regioner.


I forbindelse med denne overgang skete der desuden en videreudvikling af den danske HSMR model – blandt andet bliver der som noget nyt taget højde for konkurrerende sygdomme (komorbiditet), alder og køn. For at kunne sammenligne resultaterne tilbage i tiden er alle de foregående opgørelser efterfølgende blevet beregnet efter denne model - dette er den første opgørelse af slagsen.


HSMR er et overordnet mål for dødeligheden under og op til 30 dage efter indlæggelse og opgøres hvert kvartal. HSMR-tallet for det enkelte hospital sammenlignes med en ’’tærskelværdi’’ på 100, som er udtryk for det nationale niveau for HSMR i 2008. Hvis HSMR er 100, er der således ingen forskel i forhold til det nationale niveau. Og hvis HSMR er højere end 100, er antallet af dødsfald højere end landsgennemsnittet.


Af vedlagte HSMR-opgørelse ses resultaterne for Region Midtjylland på regions- og hospitalsniveau fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2010. Desuden fremgår en samlet opgørelse for hele landet samt de øvrige regioners HSMR-tal på regionsniveau. Som det ses, har hospitalerne i Region Midtjylland en samlet HSMR på eller under 100 siden 4. kvartal 2008. Af de øvrige regioner er det kun Region Hovedstaden, der ligger på et tilsvarende niveau.


Med enkelte undtagelser har alle hospitalerne i Region Midtjylland også ligget på dette niveau i perioden.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-354-08

32. Orientering om indgåelse af lejemål for Århus Universitetshospital, Skejbys jordemoderkonsultationer og familieambulatorium

Resume

Der orienteres om et lejemål indgået af Århus Universitetshospital, Skejby. Lejemålet skal rumme jordemoderkonsultationer og familieambulatorium.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af det regionale familieambulatorium ved Århus Universitetshospital, Skejby er det fundet hensigtsmæssigt at samle og placere de almindelige jordemoderkonsultationer i samme bygning som familieambulatoriet. Dette sker med henblik på bedre ressourceudnyttelse og mere hensigtsmæssig drift. Århus Universitetshospital, Skejby har på denne baggrund fundet et egnet lejemål beliggende 500 meter fra Århus Universitetshospital, Skejby.
 
Forretningsudvalget tog på møde den 22. juni 2010 til efterretning, at det af tidsmæssige årsager ville være nødvendigt, at regionsrådsformanden i henhold til sin bemyndigelse i styrelsesloven godkendte den endelige aftale for et lejemål for Århus Universitetshospital, Skejbys jordemoderkonsultationer og familieambulatorium. Regionsrådsformanden har efterfølgende godkendt indgåelse af lejemålet.
 
Lejemålet vil rumme en samling af jordemoderkonsultationerne og familieambulatoriet. De nuværende lejemål for jordemoderkonsultationer beliggende i Arosgården (Århus Centrum), Vejlby Centervej (Århus Nord), Holmevej (Århus Syd) og City Vest (Århus Vest) er blevet opsagt. Jordemoderkonsultationerne i Community Center i Gellerup vil blive opretholdt med henblik på at løse de særlige opgaver, der ligger her. Endvidere vil jordemoderkonsultationerne i Hinnerup blive opretholdt, idet disse fungerer efter aftale med Favrskov Kommune. 
 
Regionsrådet besluttede på møde den 20. januar 2010, at der i forbindelse med etableringen af familieambulatoriet skulle opføres en pavillon. Lejemålet erstatter opførelsen af en pavillon. 


Lejemålet rummer ca. 1.665 brutto kvadratmeter i ejendommen Science Center Skejby med adressen Olof Palmes Allé 49, 8200 Århus N. Lejemålet begynder 1. januar 2011 og kan af lejer tidligst opsiges pr. 30. juni 2019. Lejemålet er fra udlejers side uopsigeligt indtil 1. maj 2026. Den årlige leje er 1.494.300 kr. ekskl. moms. Lejer indbetaler en tilskudsbetaling på 1. mio. kr. Tilskudsbetalingen medfører en årlig lejerabat på 200.000 kr. frem til 31. december 2018. Udgifterne til den del af lejemålet, der omfatter jordemoderkonsultationerne, finansieres af Århus Universitetshospital, Skejby. Den del af lejemålet som omfatter familieambulatoriet finansieres af satspuljemidler til drift og etablering af familieambulatoriet.  


Værdien af lejemålet er anslået til en værdi over 5 mio. kr., og reglerne for deponering træder derfor i kraft. I beregningen af deponering kan opsagte lejemål fratrækkes værdien af det nye lejemål. Da Århus Universitetshospital, Skejby samtidig opsiger lejemålene i Århus Centrum, Århus Nord, Århus Syd og Århus Vest, vil det nye lejemål ikke give anledning til deponering.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-63-07

33. Orientering om status vedrørende forskningen i psykiatrien

Resume

I hensigtserklæring nummer 10 i budgetforliget for 2010 står, at der skal udarbejdes en status på forskningsindsatsen i psykiatrien. Statusrapporten beskriver hovedforskningsområderne inden for psykiatrien og de økonomiske rammer for forskningen.

Direktionen indstiller,

at statusrapporten tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I hensigtserklæring nummer 10 fra budgetforliget for 2010 står, at der skal udarbejdes en status på forskningsindsatsen i psykiatrien. I vedlagte statusrapport beskrives, hvorledes psykiatrien arbejder med at formidle forskningsresultater både til medarbejderne i psykiatrien og til offentligheden.

 

I rapporten er forskningen beskrevet indenfor 4 hovedområder: grundforskning, klinisk forskning, translationel forskning og sundhedstjenesteforskning.

 

I grundforskningen tages der bl.a. udgangspunkt i dyreforsøg og i den store samling af hjerner der findes i Risskov. Grundforskningen har bidraget til en bedre behandling af svært deprimerede patienter.

 

Den kliniske forskning har betydet konkrete ændringer i tilrettelæggelsen af behandlingen af patienter med ADHD og med skizofreni.

 

Den translationelle forskning, hvor den kliniske forskning og grundforskningen forbindes, har både betydet ændrede behandlingsmetoder og bidraget til udvikling af ny medicin.

 

I sundhedstjenesteforskningen har der været fokus på tidlig opsporing af psykisk sygdom hos ledige med henblik på at igangsætte en indsats, der kan forebygge, at de bliver kronisk ledige.

 

Staten bidrager med ca. 20 mio. kr. primært til grundforskning inkl. drift af dyrestalde. Regionen bidrager med ca. 6,6 mio. kr. plus drift af bygningerne. Derudover bruger medarbejdere i psykiatrien arbejdstid svarende til 8 - 10 årsværk pr. år til forskning. Regionens bidrag har udgangspunkt i Sundhedslovens § 194, der forpligtiger regionerne til at sikre udviklings- og forskningsarbejde inden for sundhedsområdet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-73-5-08

34. Orientering om magtanvendelser i 2009

Resume

Administrationen har udarbejdet en opgørelse over antallet af magtanvendelser i 2009 på Region Midtjyllands sociale tilbud. Samtidig er arbejdet omkring magtanvendelser beskrevet.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.


 

Sagsfremstilling

Det fremgår af servicelovens regler om magtanvendelse, at regionsrådet årligt skal orienteres om arbejdet med magtanvendelser.
 
Udgangspunktet er, at magtanvendelse skal begrænses mest muligt og aldrig må erstatte omsorg og pleje eller pædagogisk bistand. Ved brug af magt skal der anvendes den mindst indgribende foranstaltning i kortest mulig tid, ligesom magtanvendelsen skal afvejes overfor det, der søges opnået. Al magtanvendelse skal registreres og indberettes. Hovedformålet med dette er en synliggørelse af brug af magt, herunder at drage læring af magtanvendelserne med henblik på færrest mulige.

 

Vedlagte orientering om magtanvendelser indeholder dels et talmateriale om magtanvendelser, dels en beskrivelse af arbejdet med magtanvendelser. I talmaterialet sammenlignes tallene fra 2009 med tallene fra 2007 og 2008. Der er generelt ikke de store ændringer i antal magtanvendelser, og det skal understreges, at det er svært at konkludere entydigt ud fra talmateriale om magtanvendelse. Der er mange faktorer, der kan have indflydelse på antal magtanvendelser, eksempelvis til- eller fraflytning af en enkelt meget vanskelig beboer.

 

Beskrivelsen af arbejdet med magtanvendelser forklarer dette nærmere. Samlet beskrives også det vedvarende fokus på arbejdet med magtanvendelser, der blandt andet kommer til udtryk via intern læring i fortløbende undervisning omkring magtanvendelse på det enkelte tilbud samt gennem erfaringsudveksling mellem tilbud og mellem tilbud og administration.


 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-3-08

35. Orientering om resultater og indsatsområder vedrørende skizofreni fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)

Resume

De seneste resultater fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedrørende skizofreni viser forbedring af kvaliteten af behandlingen af skizofreni i Region Midtjylland, ligesom regionen fortsat er på niveau med resten af landet. Med henblik på at styrke indsatsen yderligere er der udvalgt tre tværgående indsatsområder for 2010. En status efter 1. kvartal 2010 viser, at Region Midtjylland opretholder fremgangen i resultaterne fra 2009.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om resultater for 2009, indsatsområder for 2010 og resultater for 1. kvartal 2010 vedrørende skizofreni fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) tages til orientering.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har bedt om løbende at blive orienteret om udviklingen i Region Midtjyllands resultater for Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). For psykiatriens vedkommende gælder det sygdomsområdet skizofreni. En kort introduktion til Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) findes i afsnit 1 i vedlagte statusnotat om NIP skizofreni.

 

Resultater for 2009

Den 6. maj 2010 blev der afholdt regional audit for NIP skizofreni, hvor kvaliteten af regionens skizofrenibehandling blev drøftet og vurderet. Det blev konkluderet, at resultaterne for 2009 er positive og udtryk for en forbedring af kvaliteten af behandlingen af skizofreni i Region Midtjylland. Fremgangen i resultaterne blev især tilskrevet de seneste års arbejde med målrettede indsatser på udvalgte områder, samt et kontinuerligt lokalt og regionalt ledelsesmæssigt fokus på området.

 

Sammenfattende viser resultaterne for 2009, at Region Midtjylland opfylder 9 af projektets 16 standarder. Heraf er 3 opfyldt for første gang. Der er desuden fremgang i størstedelen af resultaterne for de 7 indikatorer, hvor standarden fortsat ikke er opfyldt. Kvaliteten af Region Midtjyllands udredning og behandling af patienter med skizofreni kan desuden konstateres at være på niveau med resten af landet.

 

En uddybende gennemgang af resultaterne for 2009 samt en oversigt over resultaterne i tabelform findes i afsnit 2 i vedlagte statusnotat.

 

Auditrapporten er offentliggjort i en sundhedsfaglig version og en borgerversion på www.sundhed.dk

 

Indsatsområdet 2010

For at understøtte arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni i Region Midtjylland er følgende indsatsområder udvalgt for 2010:

 

 • Udredning og behandling af ikke-dansksprogede patienter

 • Styrkelse af bivirkningsmonitoreringen

 • Nedbringelse af patienters varighed af ubehandlet psykose

 

Udover disse tværgående indsatsområder fortsættes arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten på alle indikatorområder lokalt på afdelingerne. En uddybning af indsatsområderne kan ses i afsnit 3 i vedlagte statusnotat.

 

Resultater af 1. kvartal 2010

Forretningsudvalget besluttede på møde den 6. oktober 2009, at regionsrådet i andet kvartal af 2010 skulle orienteres om resultater og indsatsområder vedrørende skizofreni i Region Midtjylland. Dette skyldes, at resultaterne fra 2008 ikke viste de forbedringer på indsatsområderne, som forretningsudvalget havde forventet. Som beskrevet ovenfor har arbejdet på indsatsområderne forbedret resultaterne i 2009. Resultaterne fra 1. kvartal for de tidligere indsatsområder viser, at psykiatrien i 1. kvartal 2010 viderefører resultaterne fra 2009.

 

Resultaterne for første kvartal for 2010 kan ses i afsnit 4 i vedlagte statusnotat.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-28-08

36. Orientering om Danske Regioners strategioplæg "Vækst i hele Danmark"

Resume

Danske Regioner har udsendt et strategioplæg "Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder." Udspillet peger på behovet for at skabe regional udvikling, hvor lokale og regionale ressourcer og potentialer udnyttes således, at der skabes vækst i hele Danmark. Vækststrategien rummer en række konkrete anbefalinger til forskellige aktører, herunder også til regionerne.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om vækststrategien "Vækst i hele Danmark" tages til orientering.

Sagsfremstilling

Danske Regioner lægger i en ny vækststrategi "Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder" op til, at en ny strategisk vækstpolitik skal sikre vækst i hele Danmark, og således også i yderområderne. Strategisk vækstpolitik bør se på fysisk planlægning, trafikpolitik, erhvervspolitik og uddannelsespolitik i sammenhæng.
 
Det anbefales således regeringen at koordinere på tværs af ressortområder og lade sig inspirere af anbefalingerne fra Danske Regioner, når regeringen efter sommerferien vil præsentere sit bud på et Danmark i balance.
 
Udspillet peger på at skabe regional udvikling, hvor lokale og regionale ressourcer og potentialer udnyttes således, at der skabes vækst i hele Danmark. Vækstplanen rummer en række konkrete anbefalinger til de forskellige aktører, herunder også til regionerne. 

 

I det følgende gennemgås et udsnit af beskrivelser og anbefalinger fra rapporten, der er vedlagt som bilag:

 

Det er især partnerskaber mellem offentlige myndigheder, erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner, der spiller en vigtig rolle for at skabe regionale vækstmuligheder. Det gælder både de regionale vækstfora og de regionale samarbejder om f. eks. infrastruktur og klima. Det anbefales derfor regionerne at sikre, at de regionale partnerskaber styrkes og videreudvikles gennem et stadigt tættere samarbejde med erhvervsliv, kommuner, organisationer samt videns- og uddannelsesinstitutioner i såvel det strategiske som det operationelle niveau med vækst og fremtidige arbejdspladser. Staten anbefales gennem de regionale partnerskaber at bakke op om udbygning af de regionale styrkepositioner, der skal være med til at sikre fremtidens job.

 

Der peges på fire særlige drivkræfter for udviklingen i yderområderne, nemlig erhvervsudvikling, uddannelsesmuligheder, mellemstore byer og det lokale engagement. Det anbefales, at der skabes sammenhængende strategisk planlægning for de mellemstore byer via de kommunale planstrategier, den regionale udviklingsplan og landsplanlægningen. Ved aktivt at fokusere på at udvikle de mellemstore byer vil deres funktioner som vækstmotorer styrkes, og de vil kunne trække udviklingen i et stort opland. Yderligere anbefales, at EU's landdistriktsprogram i højere grad anvendes til indsatser, der skaber vækst og udvikling til gavn for alle dem, der lever, uddanner sig og arbejder i yderområderne.

 

Indenfor turisme, klima/energi og fødevarer er der særlige erhvervsmæssige potentialer i yderområderne. Det anbefales, at regioner og kommuner skal samarbejde med erhvervslivet om at skabe innovation i produktudvikling i turismen. Der skal udvikles nye fyrtårne, som skal bygges på regionale partnerskaber med både offentlige og private aktører. Det vurderes, at der er behov for differentieret planlægning i kystområderne, så der i udvalgte geografisk afgrænsede områder fremover kan sikres bedre muligheder for udvikling.

 

Klimaudfordringerne og regeringens vision om, at Danmark på sigt bliver uafhængig af fossile brændstoffer betyder, at energiforbruget fremover i langt højere grad skal baseres på vedvarende energikilder. I yderområderne og landdistrikterne findes en lang række af de naturressourcer, som fremtidens grønne energiproduktion vil skulle basere sig på. Det anbefales, at det grønne guld graves op i alle regioner. Det gælder fra landbrugets produktion af biomasse til universiteternes udvikling af solceller. Det betyder eksempelvis også, at Klimakommissionen i sine kommende anbefalinger bør adressere, hvordan Danmarks erhvervsmæssige styrkeposition inden for grøn energi kan optimeres ved at udnytte ressourcer, viden og potentialet i alle regioner understøttet af et stærkt og strategisk offentligt samspil.

 

Den traditionelle fødevareproduktion i Danmark er presset i den globale konkurrence, og der er behov for større satsninger og synergi, når det gælder innovation i produktion og afsætning. Det anbefales bl. a., at regioner, kommuner og landbrugsorganisationer samarbejder for at skabe gode match mellem lokale fødevareproducenter og afsætningsled.

 

Når det gælder folkeskolen og ungdomsuddannelserne har det stor betydning for bosætningen, at tilbuddene findes i nærområdet. Der er tendens til, at frafaldet er højere for elever, der pendler langt til en ungdomsuddannelse end for elever der har kort pendlingsafstand. For mange unge er det nærliggende at vælge den uddannelse, der ligger tættest på bopælen. Det er derfor til gavn for de unge og erhvervslivet, at der er flere uddannelsesmuligheder i et område. Det anbefales bl. a., at der bør sikres et geografisk spredt og varieret udbud af alle gymnasiale uddannelser og erhvervsskoler.

 

I store dele af landet er uddannelsesniveauet for lavt. Det gælder især i landkommuner. Det er typisk personer med ingen eller lav uddannelse, der bliver afskediget når virksomheder skal reducere driftsomkostningerne ved reduktion eller outsourcing. Samtidigt er der fra virksomhedernes side stigende krav til kompetenceniveauet hos medarbejderne, bl. a. for at fremme innovation og konkurrenceevne. Derfor har store dele af arbejdsstyrken behov for nye kvalifikationer, hvilket øger kravet om effektiv voksen- og efteruddannelse. Det anbefales, at der etableres en massiv videreuddannelses- og omskolingsstrategi.

 

De videregående uddannelser har en vigtig regional funktion, da de uddanner regionens unge på et højt fagligt niveau, de forsker og udvikler til gavn for udviklingen i erhverv og samfund og samarbejder med erhvervslivet om forskning, udvikling og innovation. 70 % af de der tager en videregående uddannelse bliver boende i den region, hvor de er uddannet. Det anbefales derfor, at der arbejdes for flere stærke specialiserede uddannelsesmiljøer på tværs af ungdoms- og videregående uddannelser, der støtter op om erhvervsudviklingen.

 

Det er lettere for virksomhederne at omstile sig, hvis der er et fagligt miljø, hvor medarbejderne kan indhente ny viden. Stærke faglige miljøer gør det nemmere at tiltrække nye virksomheder og medarbejdere. Det anbefales derfor, at skabe et tættere samarbejde mellem vidensinstitutionerne og erhvervslivet.

 

Infrastruktur (incl. den digitale) og kollektiv trafik er væsentlige for bosætning, uddannelse og virksomheders lokalisering. Befolkningen pendler stadig længere, og bil- og kørselsafgifter kan anvendes til regulering af pendlingen. Det er vigtigt at forbedre mulighederne for at pendle langt med kollektiv trafik. Mobiliteten i yderområderne må ikke forringes. Det er i den forbindelse en anbefaling, at der i højere grad anvendes flextrafik og bedre koordinering af den offentligt finansierede kørsel.

 

Når regionerne gennemfører ny sygehusstruktur har det væsentlig regional effekt. Så når akut- og specialfunktioner samles skal man sørge for at etablere tæt samspil med andre regionale og kommunale sundhedstilbud, der samlet skal sikre kvalitet, tryghed og sammenhæng for patienterne, uanset hvor i landet man bor.

 

Rapportens mange anskuelser og anbefalinger anvendes som inspiration til arbejdet med revision af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen