Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Tillægsdagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 17. august 2010 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Pkt. Tekst
37 Fremrykning af besparelser i budget 2010 på sundhedsområdet
38 Forslag til besparelser på administration og puljer 2010 - 2012
39 Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2010 og 2011 (DUT)
40 Oplæg til principper for økonomi- og aktivitetsstyring i 2011
41 Forslag til Budget 2011: 1. behandling
42 Hospitalernes produktivitet for 2008
43 Forslag til udvidede forvaltningsrevisionsundersøgelser
44 Forberedelse af møde den 30. august 2010 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland
45 Bevillingssag: Mindre anlægsprojekter på Regionshospitalet Viborg i 2010
46 Godkendelse af retningslinjer for visitation af akutte ortopædkirurgiske patienter til Regionshospitalet Silkeborg
47 Orientering om Sundhedsstyrelsens udmelding om placering af specialfunktioner
48 Flytning af Klinisk Genetisk afdeling fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Århus Universitetshospital, Skejby
49 Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende status for byggeri - Regionshospitalet Viborg
50 Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende nyrecancerkirurgien
51 Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om en pulje på 600 mio. kr. til akutberedskabet i udkantsområder
52 Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende balance i regionen - udgifter til sygehusvæsenet
53 Sundhedsfaglig visitation af 112-opkald
54 Udpegning af tilforordnet til Centerrådet for VEU-Center Østjylland
55 Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende kronik i Jyllandsposten: "De ældre patienter svigtes"
Sagnr.: 1-21-72-2-10

37. Fremrykning af besparelser i budget 2010 på sundhedsområdet

Resume

Den 21. juni 2010 blev der i regionsrådet indgået aftale om budgetrammer for 2011 samt om fremrykning af besparelser til 2010. Den oprindelige forudsatte besparelse på 24,5 mio. kr. på sundhedsområdet i 2010 er forøget til 75,7 mio. kr. Regionsrådet besluttede endvidere, at de hospitaler, der afvikler gammel gæld, vil få mulighed for at udskyde afviklingen til senere år. Af de enkelte enheders overvejelser om fremrykning og mulige engangsbesparelser peges der generelt på, at det er vanskeligt at fremrykke besparelser, så de kan nå at få effekt i 2010. Nogle enheder vil derfor gennemføre engangsbesparelse eller reduktion af afdelingernes budgetrammer i 2010. Regionshospitalet Horsens og Brædstrup, Regionshospitalet Randers og Grenaa, Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Viborg, Skive er i en økonomisk situation, der gør, at de anmoder om at udnytte muligheden for at udskyde afviklingen af gæld til senere år. De budgetmæssige konsekvenser tages op i forbindelse med kvartalsrapporten for 2. kvartal 2010.

Direktionen indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser af de enkelte enheders forslag i forbindelse med fremrykning af besparelser og mulige engangsbesparelser indgår i 2. kvartalsrapport for 2010, som præsenteres for forretningsudvalget den 14. september 2010 og regionsrådet den 29. september 2010.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 24. februar 2010, at der udarbejdes et sparekatalog på netto 250 mio. kr., hvoraf 25 mio. kr. fremrykkes til 2010. Af den forudsatte besparelse i 2010 vedrørte de 24,5 mio. kr. sundhedsområdet.

 

Den 21. juni 2010 blev der i regionsrådet indgået "Aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010". Aftalen forudsætter en fremrykning af besparelser til 2010, idet der er behov for, at der gennemføres yderligere besparelser i 2010 for at opnå den nødvendige økonomiske balance.

 

Af aftalen om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010 fremgår det, at regionsrådet i forbindelse med 1. behandling af budget 2011 skal have fremlagt de enkelte enheders overvejelser om fremrykning og mulige engangsbesparelser. I aftalen bemærkes det endvidere, at de fremrykkede besparelser og engangsbesparelser i 2010 er særligt vanskelige at gennemføre for de hospitaler, der afvikler gammel gæld. Det drejer sig om Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Hospitalsenhed Vest og Regionshospitalet Viborg. Det vil her være muligt at udskyde afviklingen af gæld til senere år.

 
Den oprindeligt forudsatte besparelse på 24,5 mio. kr. på sundhedsområdet i 2010 er forøget til 75,7 mio. kr. inkl. Hospice, Friklinikken Brædstrup og behandlingspsykiatrien.
 
Fordelingen af sundhedsområdets besparelser på enheder i 2010 fremgår af nedenstående tabel 1.

 

Tabel 1. Fordeling af besparelser på sundhedsområdet i 2010

Mio. kr. 2010-p/l
Forudsat spareramme pr. 24. februar 2010
Besluttet spareramme i forbindelse med vedtagelse af budgetrammer den 22. juni 2010
Yderligere fremrykkede besparelser
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup
1,5
4,6
3,1
Regionshospitalet Randers og Grenaa
1,9
5,9
4,0
Hospitalsenheden Vest
3,7
10,6
6,9
Hospitalsenheden Silkeborg
1,6
4,9
3,3
Århus Universitetshospital, Skejby
3,7
11,7
8,0
Regionshospitalet Viborg, Skive
2,8
8,7
5,9
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
6,7
20,8
14,1
Friklinikken, Brædstrup
0,1
0,3
0,2
Behandlingspsykiatrien
2,5
7,9
5,4
Hospiceområdet
0,0
0,3
0,3
Sundhedsområdet i alt
24,5
75,7
51,2


Administrationen har forelagt beslutningen om de fremrykkede besparelser for de enkelte enheder og har anmodet om en kort beskrivelse af deres overvejelser i relation til at gennemføre den aftalte fremrykning af besparelserne. Enhedernes overvejelser fremgår af det vedlagte "Notat om sundhedsområdets overvejelser vedrørende fremrykning af besparelser i budget 2010".

 

Enhederne peger generelt på, at det er vanskeligt at fremrykke besparelser, så de kan nå at få effekt i 2010. Det skyldes bl.a. opsigelsesvarsler for personale.

Regionshospitalet Horsens og Brædstrup, Regionshospitalet Randers og Grenaa, Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Viborg, Skive er i en økonomisk situation, der gør, at de anmoder om at udnytte muligheden for at udskyde afviklingen af gæld til senere år. De budgetmæssige konsekvenser tages op i forbindelse med kvartalsrapporten for 2. kvartal 2010, som præsenteres for forretningsudvalget den 14. september 2010 og regionsrådet den 29. september 2010.

 
Andre hospitaler vil gennemføre besparelserne i 2010 gennem engangsbesparelse eller reduktion af afdelingernes budgetrammer.
 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-2-10

38. Forslag til besparelser på administration og puljer 2010 - 2012

Resume

I den politiske "Aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010", er der besluttet forskellige besparelser på administration og puljer for at bidrage til at bringe balance i regionens økonomi. Hermed forelægges forslag til fremrykning af besparelser i 2010 på i alt 27,3 mio. kr. på administration og centrale puljer. Derudover forelægges forslag til udmøntning af besparelser i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2011 og budgetoverslagsårene på administration og personalepolitiske puljer på i alt 13,8 mio. kr. i 2011. Herudover stiller direktionen forslag om en yderligere besparelse på 5 mio. kr. det vil sige i alt 18,8 mio. kr. i 2012 og fremover.

 

Besparelse vedrørende personalepolitiske puljer på i alt 5 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2011. Besparelserne vedrørende indtægtsdækket virksomhed og effektivisering af administration indarbejdes i budgetforslag 2010 som uudmøntede rammebesparelser til senere beslutning. Efter høring i MED-systemet forelægges forretningsudvalget og regionsrådet forslag til konkret udmøntning af besparelser på indtægtsdækket virksomhed og effektivisering af administrationen i december 2010.

Direktionen indstiller,

at der i 2010 fremrykkes besparelser på administration og centrale puljer for i alt 27,3 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. fordeles på de administrative enheder og en engangsbesparelse på 25 mio. kr. på centrale puljer,

 

at der i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2011 udmøntes besparelser på administration og centrale puljer for 2011, 2012 og fremover (jf. tabel 2), og

 

at forretningsudvalget og regionsrådet i december 2010 forelægges forslag til effektivisering af administrationen og endelig udmøntning af besparelse vedrørende indtægtsdækket virksomhed.

 

 

Sagsfremstilling

I den politiske "Aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010" er der besluttet forskellige besparelser på administration og puljer for at bidrage til at bringe balance i regionens økonomi.

 

Administrationen har på baggrund af aftalen udarbejdet vedlagte notat udmøntning af besprelser på administration, centrale puljer herunder personalepolitiske puljer". I notatet beskrives principperne og den videre proces for gennemførelse af besparelserne på administration og puljer.

 

I aftalen om foreløbige budgetrammer fremrykkes til 2010 besparelser på administration og centrale puljer på i alt 27,3 mio. kr. Der foreslås på den baggrund gennemført besparelser på administrationen på 2,3 mio. kr. som fordeles ud fra budgetandele på de administrative enheder. Der foreslås ligeledes gennemført en engangsbesparelse på forskellige centrale puljer for i alt 25 mio. kr. Det samlede budget for de berørte centrale puljer udgør i alt 130,7 mio. kr.

 

Fordelingen af engangsbesparelsen samt en nærmere beskrivelse af puljerne fremgår af tabel 2 i det vedlagte notat.

 

Den samlede besparelse i 2010 effektueres i forbindelse med en kommende kvartalsrapport.

  

I aftalen om foreløbige budgetrammer gennemføres der i 2011 og fremover besparelser på administrationen på 3,8 mio. kr., som fordeles ud fra budgetandele på de administrative enheder. Herudover blev det aftalt i aftalen om foreløbige budgetrammer, at der skulle gennemføres en ekstra besparelse på administration og personalepolitiske puljer på alt 10 mio. kr. fra 2011.

 

Administrationen foreslår, at der i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2011 og overslagsårene indarbejdes følgende ekstra besparelser på administration og personalepolitiske puljer. Den konkrete udmøntning vedrørende effektiviseringen af administrationen og fordelingen af besparelsen vedrørende indtægtsdækket virksomhed på de relevante budgetansvarlige enheder, vil ske i slutningen af 2010 jf. nedenfor.

 

Tabel 2: Forslag til udmøntning af ekstra besparelse på administration og personalepolitiske puljer 2011, 2012 og fremover

Mio. kr.
Område:
Effekt 2011
Effekt 2012 og fremover
Personalepolitiske puljer 1)
5,0
5,0
Indtægtsdækket virksomhed
2,0
2,0
Effektivisering af administrationen
-
8,0
Engangsbesparelse
3,0
-
I alt
10,0
15,0

1) Fordeles med 4,7 mio. kr. på Somatikken og 0,3 mio. kr. på Psykiatrien.

 

Økonomiaftalen for 2011 forudsætter, at det er muligt ved omprioritering i det regionale sundhedsvæsen at frigøre ressourcer til en styrket sundhedsindsats uden at kvaliteten af den sundhedsfaglige indsats sænkes. Danske Regioner og regeringen er enige om, at der kan realiseres en gevinst på det administrative område i 2011, og at antallet af administrativt personale bør falde i forhold til det samlede antal ansatte. Regionerne skal udarbejde en redegørelse herfor ultimo 2010.
 
Med henblik på at imødekomme denne del af Økonomiaftalen og som aftalt i "Aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010" indarbejdes der på administration og puljer i 2011 en ekstra besparelse på 10 mio. kr.

 

Administrationen foreslår, at denne linje om at realisere rationaliseringsgevinster på det administrative område m.v. fortsættes i 2012 således, at den ekstra besparelse på det administrative område øges med 5 mio. kr. fra 10 mio. kr. i 2011 til 15 mio. kr. i 2012. Forslaget om i 2011 at lave engangsbesparelser og dermed udskyde varige besparelser vedrørende effektivisering af administrationen til 2012, er begrundet i behovet for at få tid og mulighed for en ordentlig proces omkring eventuel gennemførelse af strukturelle omlægninger med videre.

 

Der er i budget 2010 afsat personalepolitiske puljer på sundhedsområdet (somatik og psykiatri) på i alt 23,3 mio. kr. En del af puljerne er bundet af lovgivning, centrale aftaler eller lokale aftaler. Forudsætningerne for denne del af de personalepolitiske puljer videreføres uændret. Administrationen vil i forbindelse med budgetlægningen for 2011 og overslagsårene indarbejde den yderligere besparelse på 5 mio. kr. på personalepolitiske puljer under hensyntagen til de bundne midler i 2011 og 2012 og fremover.

 

Der er på flere administrative områder indtægtsdækket virksomhed, hvor aktiviteterne finansieres af ekstern eller intern køber. Det vurderes, at der er yderligere mulighed for at flytte udgifter fra basisbevilling til indtægtsdækket virksomhed. Det bliver dermed køberen af ydelsen, der i højere grad definerer omfanget af den service, administrationen stiller til rådighed for driftsområderne.

 

Administrationen udarbejder herudover et konkret forslag til effektivisering af administrationen på i alt 8,0 mio. kr. Det vurderes bl.a., om det er muligt at gennemføre besparelser ved sammenlægning af opgaver på tværs af regionshusene. Forslagene kan også indeholde reduktioner i den nuværende opgavevaretagelse. For at sikre den fornødne tid til udarbejdelse af forslagene, dialog i MED-systemet og den efterfølgende gennemførelse skal forslagene til effektiviseringer først have virkning fra og med 2012.
 
Forslagene vedrørende effektivisering af administrationen og fordeling af besparelsen vedrørende indtægtsdækket virksomhed udarbejdes senest oktober 2010. I 1. halvdel af november 2010 tilrettelægges høring i MEDsystemet inden politisk forelæggelse primo december 2010.

 

Besparelsen vedrørende personalepolitiske puljer på i alt 5 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2011.

 

Forretningsudvalget og regionsrådet forelægges forslag til konkret udmøntning af besparelser på indtægtsdækket virksomhed og effektivisering af administrationen i december 2010. Den samlede proces fremgår af vedlagte notat.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-2-10

39. Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2010 og 2011 (DUT)

Resume

Den 12. juni 2010 indgik regeringen og Danske Regioner økonomiaftale om regionernes økonomi for 2011 samt midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2010. Finansministeriet har herefter tiltrådt et aktstykke, der fastsætter reguleringerne i henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) mv. For 2011 øges bloktilskuddet for sundhed til Region Midtjylland netto med 13,8 mio. kr. og for Regional Udvikling øges bloktilskuddet netto med 15,2 mio. kr. For 2010 reguleres bloktilskuddet for sundhed i Region Midtjylland netto med 74,9 mio. kr. og for Regional Udvikling med 0,02 mio. kr. Beløbene for sundhed er fordelt på sektorer.

Direktionen indstiller,

at fordelingen af DUT-reguleringerne for 2010 og 2011 på sektorer tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 12. juni 2010 indgik regeringen og Danske Regioner økonomiaftale om regionernes økonomi for 2011. I forlængelse af økonomiaftalen har Finansministeriet tiltrådt bloktilskudsaktstykke nr. 163 af 24. juni 2010. Aktstykket omfatter bl.a. en fastsættelse af bloktilskuddet for 2011 og midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2010.
 
Aktstykket fastsætter regionernes bloktilskud for 2011 på baggrund af det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 2011, samt reguleringer i henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) for ændringer i regionernes opgaver. Hertil kommer en række særlige reguleringer.
 

Tabel 1. Regulering af bloktilskud til regionerne 2011 som følge af opgaveændringer.

Mio. kr.
2011 p/l
Sundhed landsplan
Sundhed Region Midtjylland
Regional udvikling landsplan
Regional Udvikling Region Midtjylland
 Lov- og cirkulæreprogram
 85,6
 18,2
 76,5
 15,2
 Andre reguleringer
 -20,6
 -4,4
 0,0
 0,0
 Ændringer i alt
 65,0
 13,8
 76,5
 15,2

 

For 2011 øges bloktilskuddet for sundhed netto med 65 mio. kr. (heraf 13,8 mio. kr. til Region Midtjylland) og for Regional Udvikling øges bloktilskuddet netto med 76,5 mio. kr. (heraf 15,2 mio. kr. til Region Midtjylland).

 

Andre reguleringer på -4,4 mio. kr. i 2011 vedrører Region Midtjyllands medfinansiering af de fælles regionale projekter, som er brugerrettighedsstyringsprojektet, borger.dk og Dokumentboksen. 

 

Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2010 foretages som følge af en række særlige reguleringer og DUT, hvor regionerne i 2010 kompenseres for de opgaveændringer i 2010, der er påført regionerne, efter aktstykket for 2009 blev tiltrådt.

Tabel 2. Midtvejsregulering af bloktilskud til regionerne 2010 som følge af opgaveændringer.

Mio. kr.
2010 P/L
Sundhed landsplan
Sundhed Region Midtjylland
Regional udvikling landsplan
Regional Udvikling Region Midtjylland
 Lov- og cirkulærerprogram
 303,5
 64,3
 0,1
 0,02
 Andre reguleringer
 50,0
 10,6
 0,0
 0,00
 Ændringer i alt
 353,5
 74,9
 0,1
 0,02

 

For 2010 reguleres bloktilskuddet for sundhed netto med 353,5 mio. kr. (heraf 74,9 mio. kr. til Region Midtjylland) og for Regional udvikling øges bloktilskuddet netto med 0,1 mio. kr. (heraf 0,02 mio. kr. til Region Midtjylland).

 

Fordelingen af DUT-reguleringerne på sektorer i 2010 og 2011 i Region Midtjylland er foretaget efter følgende principper:

 

 • Reguleringer henføres direkte til den relevante sektors budgetramme, når den indeholdte aktivitet kun vedrører denne sektor.

 • Reguleringer af tværgående art, som berører både somatik og psykiatri fordeles forholdsmæssigt med udgangspunkt i oprindeligt nettobudget 2010 for henholdsvis psykiatri og somatik. Fordelingsnøglen er beregnet til somatik 92,88 % og psykiatri 7,12 %.

 

Nogle af DUT-reguleringerne har endvidere en effekt på størrelsen af den kommunale medfinansiering.

 

DUT-reguleringerne i 2011 i medfør af ovenstående samt de afledte effekter på den kommunale medfinansiering er i nedenstående tabel 3 fordelt på sektorer i Region Midtjylland.

 

Tabel 3. DUT-reguleringernes fordeling på sektorer 2011

Mio. kr. (2011 P/L)
Somatik
Primær Sundhed
Behandlingspsykiatrien
Regional Udvikling
Lov- og cirkulæreprogram
-4,550
9,972
12,779
15,185
Andre reguleringer
-4,068
0,000
-0,312
0,000
Efffekt på den kommunale medfinansiering
0,000
0,999
1,297
0,000
Total
-8,618
10,971
13,764
15,185

 

De enkelte elementer i DUT-reguleringerne i 2011 er specificeret i "Notat vedrørende reguleringer af budgetrammer 2011 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2011 (DUT)". Reguleringerne er indarbejdet i det budgetforslag for 2011, som er fremlagt i et andet dagsordenspunkt.

 

Der er tale om en række positive og negative reguleringer som følge af opgaveændringer. For somatikken er der blandt andet tale om udligning vedrørende behandling af bløderpatienter, ændring af patientskadeforsikring og bekendtgørelse om hjemtransport af døde patienter. For Primær Sundhed vedrører de største poster tilskud til psykologbehandling, og for behandlingspsykiatrien vedrører beløbet stort set videreførelse af pulje til ansættelse af mere personale i retspsykiatrien. For Regional Udvikling vedrører beløbet især kompensation for pensionsbidrag vedrørende privatbanerne.

 

Midtvejsreguleringerne (DUT) i 2010 i medfør af ovenstående samt de afledte effekter på den kommunale medfinansiering er i nedenstående tabel 4 fordelt på sektorer i Region Midtjylland.

 

Tabel 4. Fordeling af midtvejseguleringerne 2010 på sektorer

Mio. kr. (2010 P/L)
Somatik
Primær Sundhed
Behandlingspsykiatrien
Regional Udvikling
Lov- og cirkulæreprogram
36,347 
13,642 
14,302 
0,020 
Andre reguleringer
0,000 
10,592 
0,000 
0,000 
Efffekt på den kommunale medfinansiering
0,000 
1,440 
1,292 
0,000 
Total
36,347 
25,674 
15,594 
0,020

 

De enkelte elementer i midtvejsreguleringen af DUT i 2010 er specificeret i "Notat vedrørende midtvejsregulering af budgetrammer 2010 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT)". De enkelte elementer vil blive indarbejdet i budgettet for 2010 i forbindelse med 2. kvartalsrapport for 2010.

 

Midtvejsreguleringen vedrører også en række positive og negative reguleringer som følge af opgaveændringer. For somatikken er der blandt andet tale om kompensation for merudgifter som følge af den manglende statslige kontrolrumsleverance til det fælles radiokommunikationsnet SINE, efterregulering af kompensation for patientskadeforsikring for perioden 2007 til 2010 og hjemtransport af afdøde patienter. For Primær Sundhed er der især tale om tilskud til psykologbehandling og endelig regulering af medicingaranti 2009. For behandlingspsykiatrien vedrører beløbet først og fremmest videreførelse af pulje til ansættelse af mere personale i retspsykiatrien samt frit valg til private specialsygehuse for traumatiserede flygtninge. For Regional Udvikling er reguleringerne ganske små.

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-09

40. Oplæg til principper for økonomi- og aktivitetsstyring i 2011

Resume

Regionsrådet vedtog på mødet den 23. juni 2010, at administrationen udarbejder et oplæg til drøftelse af principperne for økonomi- og aktivitetsstyring i 2011.
 

Denne sagsfremstilling er et oplæg til drøftelse af principperne for økonomi- og aktivitetsstyring i 2011.

Direktionen indstiller,

at oplæg til principper for økonomi- og aktivitetsstyring 2011 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette er et oplæg til de overordnede styringsprincipper, og er således ikke en fuldstændig opgørelse af alle de initiativer der arbejdes med i Region Midtjylland og på landsplan.
 
Det vedlagte notat ”Principper for økonomi- og aktivitetsstyring i 2011” angiver hovedtemaerne for udfordringerne i 2011. Notatet er en opsummering af den nuværende økonomistyring samt de temaer, der arbejdes med på de forskellige bevillingsområder.
 
Det er et oplæg til drøftelse ud fra den forståelsesramme, som er fra Økonomiaftalen for 2011 mellem Regeringen og Danske Regioner, samt de styringstemaer som Danske Regioner arbejder med.
 
I Økonomiaftalen for 2011 er følgende præciseret:  

”Regeringen og Danske Regioner er enige om at tillægge det afgørende betydning, at den indgåede aftale realiseres således, at regionernes udgifter i 2011 både i budgetterne og i regnskaberne ligger inden for aftalens økonomiske rammer.”

 

Der vil blive mulighed for uddybning af principperne for økonomi- og aktivitetsstyring på budgetseminaret den 2. september 2010.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at principper for økonomi- og aktivitetsstyring i 2011 drøftes på regionsrådets budgetseminar 2. september 2010, og

 

at principperne herefter drøftes på forretningsudvalgets møde 14. september 2010 og regionsrådsmødet 29. september 2010.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-2-10

41. Forslag til Budget 2011: 1. behandling

Resume

Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner den 12. juni 2010 vedtog regionsrådet en ”Aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010”.


Administrationen har med udgangspunkt i denne aftale udarbejdet det vedlagte budgetforslag. Budgetforslaget adresserer tidligere beskrevne økonomiske ubalancer og budgetpres i regionens økonomi, men afspejler også de vanskelige økonomiske udfordringer for regionen. Budgetforslaget forudsætter blandt andet en meget stram økonomistyring i hele regionen samt en betydelig dæmpning af udgiftsstigningen inden for ny, dyr medicin og nye behandlinger. Det er endvidere kun helt uafviselige udgiftspresfelter, der tilgodeses.

Direktionen indstiller,

at de her opdaterede budgetrammer for driftsbudget 2011 for somatik, behandlingspsykiatri, regional udvikling og fælles formål og administration godkendes som forslag til Budget 2011,

at forslag om uændrede (dog p/l-regulerede) satser for kommunale grund- og udviklingsbidrag lægges til grund for den videre budgetlægning og dialogen med kommunerne,

at forslag til revideret investeringsramme for sundhedsområdet godkendes som den principielle ramme for forslag til Budget 2011, inklusiv den forudsatte finansiering fra Kvalitetsfonden og låneoptag (De enkelte anlægsprojekter vil blive fremlagt i henhold til regionens bevillingsregler), og

at forslag til investeringsramme for socialområdet godkendes som forslag til Budget 2011.

Sagsfremstilling

Den 12. juni 2010 blev der indgået økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner, hvorved der blev dannet grundlag for den videre politiske behandling af budgettet for 2011. Den 21. juni 2010 indgik Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti ”Aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010”.
 
På regionsrådets møde den 23. juni 2010 vedtog regionsrådet, at denne aftale danner grundlag for udarbejdelsen af forslag til budget 2011, og at budgetrammerne tilpasses i overensstemmelse hermed.
 
Efterfølgende har regionen modtaget den endelige bloktilskudsudmelding med specifikation af regionens indtægter samt det af Folketingets Finansudvalg vedtagne aktstykke med de endelige reguleringer i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT-reguleringer).

 

Det skal bemærkes, at der lægges uændrede (dog p/l-regulerede) satser for de kommunale grund- og udviklingsbidrag til grund for den videre budgetlægning og dialogen med kommunerne. Størrelsen af de kommunale grundbidrag på henholdsvis sundheds- og udviklingsområdet fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i Kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne. Hvis regionsrådet skal gennemføre en forhøjelse af grundbidragene i forhold til niveauet fra året før (reguleret med den forventede pris- og lønudvikling) forudsætter det, at mindst 1/3 af de kommunale repræsentanter i Kontaktudvalget er enige i forhøjelsen. Der vurderes ikke at være grundlag for forhøjelse af de kommunale grundbidrag.  

 

I det efterfølgende beskrives de vigtigste elementer i budgetforslaget, idet der henvises til det vedlagte notat ”Forslag til Budget 2011 for Region Midtjylland” for en mere detaljeret beskrivelse af budgetforslaget for 2011 samt dets bagvedliggende forudsætninger.
 
Udover dette notat skal det bemærkes, at det her fremlagte forslag til Budget 2011 hænger tæt sammen med flere af de øvrige punkter til dette mødes dagsorden, især sagsfremstillingerne vedrørende:
 

 • Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2010 og 2011 (DUT)

 • Forslag til besparelser på administration og puljer 2010-2012

 • Oplæg til principper for økonomi- og aktivitetsstyring i 2011

 
Udkast til budgetbemærkninger for 2011 vil blive udsendt som bilag til førstebehandlingen af Budget 2011 i regionsrådet den 25. august 2010.
 
Som forberedelse til det her fremlagte forslag til budget for 2011 har der været gennemført flere budgetseminarer i regionsrådet.
 
Forretningsudvalget andenbehandler budget 2011 den 14. september 2010, mens regionsrådet andenbehandler budget 2011 den 29. september 2010.
 
Sundhedsområdet 
Region Midtjyllands drifts- og anlægsudgifter i 2011 budgetteres til i alt 21.400,8 mio. kr. Af disse udgifter er 20.712,8 mio. kr. driftsudgifter, mens der er anlægsudgifter for i alt 688,0 mio. kr. Indtægterne udgør i alt 21.400,8 mio. kr.  

Forslag til budgetrammer for sundhedsområdet fremgår af tabellen side 10 i det vedlagte notat ”Forslag til Budget 2011 for Region Midtjylland”.
 
Der er i budgetforslaget reserveret, men ikke udmøntet, 10 mio. kr. til at indføre de nye retningslinjer vedrørende modtagelse af 112-opkald i regionen i henhold til de rammer, der er fastsat i regi af Danske Regioner.
 
Jævnfør ”Aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010” af 21. juni 2010 er der også reserveret 11 mio. kr. til budgetforligsdrøftelserne.
 
Med det her fremlagte budgetforslag adresseres såvel ubalancer i budgettet for 2010 og forskellige merudgifter i 2011, jævnfør som beskrevet i afsnit 2 i det vedlagte notat ”Forslag til Budget 2011 for Region Midtjylland”.

 

Budgetforslaget for 2011 er baseret på en række forudsætninger. De væsentligste er :
 

 • Det forudsættes, at der opretholdes en meget stram økonomistyring i 2011. Det vil sige, at alle bevillingsansvarlige holder tildelte budgetter, og at uforudsete merudgifter på vanskeligt styrbare udgiftsområder bliver håndteret ved kompenserende besparelser. Regionsrådet drøfter forslag til principper for økonomi- og aktivitetsstyring som selvstændigt punkt på dagsordenen.

 

 • I foråret er der indmeldt en række udgiftspresfelter. På det præhospitale område er en del af det indmeldte udgiftspres vurderet at være uafviseligt og derfor indarbejdet i budgetforslaget. Herudover er det forudsat, at det opgjorte udgiftspres ikke kan imødekommes.

 

 • Det forudsættes, at udgiftspresset på det psykiatriske område i vidt omfang løses ved de forestående forhandlinger mellem partierne i satspuljeforliget i efteråret 2010.

 

 • Regionsrådet har i forskellige sammenhænge fremsat politiske ønsker til Budget 2011. Nogle af disse ønsker har kunnet adressseres i det fremlagte budgetforslag. Andre emner er der ikke med det foreliggende budgetforslag fundet endelige løsninger på. Der har blandt andet været fremsat ønsker om en øget anvendelse af lægebemandede akutbiler. Der er ikke i det fremsatte forslag afsat øgede budgetmidler til flere lægebemandede akutbiler. Der arbejdes dog med at implementere en lægebemandet akutbil i Horsens indenfor det allerede afsatte budget til den præhospitale lægelige indsats i området.

 

 • Det er forudsat, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet imødekommer Region Midtjyllands ansøgning om refinansiering af afdrag på 198,6 mio. kr. Ministeriet godkendte en tilsvarende ansøgning om refinansiering af afdrag i 2010. Det forventes, at den afsatte pulje i økonomiaftalen på 350 mio. kr. i lighed med 2010 prioriteres til regioner med alvorlige likviditetsproblemer.

 

 • Det er forudsat, at den gennemsnitlige variable rente i 2011 ikke stiger med mere end ét procentpoint over niveauet i maj 2010.

 

 • Det er forudsat, at aktivitetsstigningen på det somatiske område fra 2010 til 2011 ikke overstiger 3 %, hvoraf de 2 procentpoint findes ved stigende produktivitet.

 

 • Det er forudsat, at udgiftsudviklingen for ny dyr medicin og nye behandlinger dæmpes, så de samlede merudgifter ikke overstiger de midler, som er tilført området via økonomiaftalen.

 

 • I henhold til ”Aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010” er det muligt for hospitalerne at afbetale gæld over flere år. I det foreliggende budgetforslag er følgende indarbejdet :

 

 
Afvigelse i R2009
Tilbagebetaling af 1/3 i 2010
Tilbagebetaling af 1/3 i 2011
Tilbagebetaling af 1/3 i 2012
Regionshospitalet Randers
-6,284
-2,095
-2,095
-2,095
Hospitalsenheden Vest
-69,339
-23,113
-23,113
-23,113
Regionshospitalet Viborg
-67,585
-22,528
-22,528
-22,528

 
Socialområdet  
Socialområdet er specialiseret i en indsats for voksne og en indsats for børn og unge. Området er organiseret i et Center for Voksensocialområdet og et Center for Børn, Unge og Specialrådgivning. Centrene varetager administration af egne områder bortset fra den overordnede administration og tilsyn.
 
Regionens leverandøransvar overfor kommunerne fastsættes i den årlige rammeaftale. I aftalen fastsættes omfanget af regionens tilbud samt de takster, kommunerne skal betale for brug af tilbuddene.
 
Rammeaftalen behandles af Kontaktudvalget den 27. august 2010. Kontaktudvalget består af de kommunale borgmestre og regionsrådsformanden i Region Midtjylland.
 
Der er indmeldingsfrist for takster den 15. oktober 2010. Der vil derfor frem til 15. oktober 2010 kunne ske mindre justeringer af taksterne, som vil give ændringer i brutto-omkostningerne, men netto vil der ikke være ændringer, idet omkostningerne vil være 100 % kommunalt finansieret.
 
I arbejdet med Rammeaftale 2011 indgår overvejelser blandt kommunerne om, at taksterne eller nettodriftsbudgetterne på det specialiserede socialområde skal reduceres med 5 %. Såfremt regionsrådet godkender dette, vil reduktionen blive indarbejdet i budgetforslaget til regionsrådets 2. behandling. Ligeledes vil forslag fra de sociale centre om konvertering af overbelægning og individuelle projektpladser samt øvrige ændringer i pladsantal blive medtaget i budgettet til 2. behandlingen, såfremt det godkendes i Kontaktudvalget.  


Det udgiftsbaserede budgetforslag for 2011 for socialområdet indeholder en samlet udgiftsramme på 1.068 mio. kr.
 
Regional udvikling 
Den økonomiske ramme for Regional Udvikling er med økonomiaftalen fastsat til 585,1 mio. kr. i 2011. Heraf kommer 432,6 mio. kr. fra bloktilskud, mens 152,6 mio. kr. kommer fra det kommunale udviklingsbidrag.
 
Rammen for Regional Udvikling stiger fra 2010 til 2011 med 18,2 mio. kr. (2011-p/l). Denne stigning består dels i virkningen af lov- og cirkulæreprogrammet, hvorefter Regional Udvikling tilføres 15,2 mio. kr. til tjenestemandspensioner inden for privatbanerne, dels i større andel af bloktilskuddet.
 
Det fremgår af økonomiaftalen for 2011, at der over de næste 3 år omprioriteres midler til sundhedsområdet. Jævnfør ”Aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010” indgået den 21. juni er det som konsekvens heraf vedtaget at reducere rammen for Regional Udvikling med 2,5 mio. kr. i 2011, 5,3 mio. kr. i 2012 og 10,6 mio. kr. i 2013.
 
Som det fremgår af afsnit 4 i det vedlagte notat ”Forslag til Budget 2011 for Region Midtjylland”, er der nogle udestående sager, der ikke har kunnet afklares endeligt. Det kan medføre ændringer i udgiftsniveauet for den kollektive trafik og skabe behov for omprioriteringer inden for Regional Udviklings budget.
 
Fælles formål og administration  
Den samlede ramme i budgetforslaget for 2011 for fælles formål og administration udgør i alt 447,1 mio. kr. Baggrunden for denne budgetramme er nærmere beskrevet i afsnit 5 i det vedlagte notat ”Forslag til Budget 2011 for Region Midtjylland”.

Til det omtalte notat ”Forslag til Budget 2011 for Region Midtjylland” er der knyttet tre uddybende bilag (A-C) foruden medarbejdernes bemærkninger til forslag til Budget 2011.
 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at de her opdaterede budgetrammer for driftsbudget 2011 for somatik, behandlingspsykiatri, regional udvikling og fælles formål og administration godkendes som forslag til Budget 2011,

 

at forslag om uændrede (dog p/l-regulerede) satser for kommunale grund- og udviklingsbidrag lægges til grund for den videre budgetlægning og dialogen med kommunerne,

 

at forslag til revideret investeringsramme for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til Budget 2011, inklusiv den forudsatte finansiering fra Kvalitetsfonden og låneoptag (De enkelte anlægsprojekter vil blive fremlagt i henhold til regionens bevillingsregler), og

 

at forslag til investeringsramme for socialområdet godkendes som forslag til Budget 2011.

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti tog et foreløbigt forbehold vedrørende 1. og 3. at.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-77-06-V

42. Hospitalernes produktivitet for 2008

Resume

Indenrigs- og Sundhedsministeriets produktivitetsopgørelse for 2008 blev offentliggjort i starten af maj 2010.


Rapporten anvendes til at sætte fokus på at sikre en effektiv ressourceanvendelse på hospitalerne. Af rapporten fremgår det, at hospitalerne i Region Midtjylland stadig er blandt landets mest produktive. Det har været en særlig udfordring i undersøgelsen for 2008, at sundhedsområdet var underlagt en landsdækkende konflikt, der kan have haft forskellig indvirkning på de enkelte regioner og hospitaler.


Rapporten blev første gang sendt til møde i forretningsudvalget den 18. maj 2010. Forretningsudvalget anmodede her administrationen om, at der blev udarbejdet en nærmere redegørelse for årsagerne til, at Region Midtjylland har en højere vækst fra 2007 til 2008 i de udgifter, der indregnes i produktivitetsanalyserne, end det er tilfældet for de øvrige regioner.


De udgifter, der indregnes i produktivitetsanalyserne, er en delmængde af de regnskabsmæssige udgifter til sygehusdrift. Den nærmere redegørelse viser, at Region Midtjylland i 2008 har indberettet 87 % af den samlede regnskabsmæssige udgiftsstigning fra 2007 til 2008, mens Region Syddanmark har indberettet 33 %. Alt andet lige tyder dette på, at nogle regioner (Region Midtjylland) indberetter for mange udgifter til produktivitetsanalysen, og/eller andre regioner indberetter for få udgifter. Herudover har graden af budgetoverholdelse i de to regnskabsår og omfanget af budgetoverførsler mellem årene stor betydning for den relative udgiftsstigning fra 2007 til 2008. Disse to forhold kan forklare den atypiske udvikling, som beskrives i produktivitetsanalysen for Region Midtjylland. Sammenholdes de samlede regnskabsmæssige driftsudgifter i 2007 og 2008 i Region Midtjylland med de andre regioner, er udviklingen i Region Midtjylland ikke atypisk, men svarer helt til den forventede udvikling.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er stærk fokus på ressourceanvendelse indenfor sundhedsvæsenet. Udgifterne stiger, men det samme gør kravene til hospitalerne om øget aktivitet. Produktivitetsopgørelsen, som blev offentliggjort primo maj 2010, har til formål at skabe fokus på, hvordan sundhedsvæsenets ressourcer anvendes. Den er blevet til i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, regionerne, Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
 
Rapportens resultater viser, jf. tabel 1 nedenfor, at hospitalerne i Region Midtjylland samlet har den næsthøjeste produktivitet. Region Syddanmark har et produktivitetsniveau på 105, mens Region Midtjylland har et produktivitetsniveau på 103.
 
Tabel 1. Regionernes produktivitetsniveau 2007 og 2008

Region
Produktivitetsniveau 2007
Produktivitetsniveau 2008
Hovedstaden
96
96
Sjælland
100
98
Syddanmark
104
105
Midtjylland
104
103
Nordjylland
95
97
Hele landet
100
100

Kilde: Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren – fjerde og femte delrapport.  
 
Hospitalerne i Region Midtjylland ligger på et højt produktivitetsniveau også set på landsplan. 5 ud af de 10 hospitaler i landet, der har højest produktivitet i 2008, ligger således i Region Midtjylland. Det drejer sig om Friklinikken i Brædstrup, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Silkeborg samt Århus Universitetshospital, Skejby. Tabellen nedenfor viser produktivitetsniveauerne for hospitalerne i Region Midtjylland.
 
Tabel 2. Hospitalernes produktivitetsniveau i Region Midtjylland, 2007 og 2008

Hospital
Produktivitetsniveau 2007
Produktivitetsniveau 2008
Regionshospitalet Horsens/Brædstrup/Odder
 
109
110
Regionshospitalerne i Hospitalsenheden Vest
 
101
101
Regionshospitalet Silkeborg
117
107
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
 
100
99
Regionshospitalet Randers/Grenå
115
111
Århus Universitetshospital, Skejby
101
103
Regionshospital Viborg/Skive/Kjel- lerup
 
103
103
De Vestdanske Friklinikker, Midt- jylland
 
130
140
Hele landet
100
100

Kilde: Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren – fjerde og femte delrapport.
   
Der er kun et enkelt hospital i Region Midtjylland, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, hvis produktivitet ligger under landsgennemsnittet. Hospitalet ligger meget tæt på den landsgennemsnitlige produktivitet, idet produktivitetsniveauet ligger på 99.


Der pågår en drøftelse af, om DRG-systemet i fuldt omfang afspejler de særlige aktiviteter, der foregår på universitetshospitalerne. I denne drøftelse påpeges bl.a., at universitetshospitalernes særlige forpligtelser inden for specialiserede vagtberedskaber og forskning ikke måles i rimeligt omfang.

Den usikkerhed, der måske ligger i dette forhold, kan i et vist omfang adresseres ved at fokusere særligt på de større universitetshospitaler i landet, jf. tabel 3 nedenfor.
 
Tabel 3. Produktivitet på større universitetshospitaler

Hospital
Produktivitetsniveau 2007
Produktivitetsniveau 2008
Rigshospitalet
93
95
Bispebjerg
96
101
Hvidovre
100
111
Gentofte
95
98
Glostrup
95
92
Herlev Hospital
102
97
Odense Universitetshospital
103
100
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
  100
99
Århus Universitetshospital, Skejby
  101
103
Aalborg Sygehus
95
97

Kilde: Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren – fjerde og femte delrapport.
 
Det fremgår af tabel 3, at Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, ligger i den øvre halvdel i forhold til produktivitet på større universitetshospitaler. Århus Universitetshospital, Skejby, har den næsthøjeste produktivitet blandt landets universitetshospitaler.
 
Ser man ind bag tallene for ovenstående produktivitetsindeks, har udviklingen fra 2007 til 2008 ikke været gunstig for Region Midtjylland. Det fremgår af tabel 4 nedenfor, at Region Midtjylland fra 2007 til 2008 har en lavere produktivitetsudvikling end de øvrige regioner.  


Tabel 4. Udvikling i produktionsværdi, udgifter og produktivitet for regionernes hospitaler fra 2007 til 2008. 

Region
Udvikling, 2007-2008, pct. Produktionsværdi
Udvikling, 2007-2008, pct. Udgifter   
Udvikling, 2007-2008, pct. Produktivitet 
Produktivitetsniveau 2008
Hovedstaden
-0,5
2,3
-2,7
96
Sjælland
-0,6
2,2
-2,7
98
Syddanmark
0,3
2,3
-2,0
105
Midtjylland
-0,4
5,5
-5,6
103
Nordjylland
0,8
3,6
-2,7
97
Hele landet
-0,2
3,1
-3,2
100

Kilde: Bagvedliggende datamateriale til rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren – femte delrapport. 
 

Produktionsværdien har været negativ med ca. -½ % for tre regioner: Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland, mens den har været positiv med 0,3 % i Region Syddanmark og 0,8 % i Region Nordjylland. Det vurderes, at disse forskelle primært er begrundet i, at omfanget af konflikten i 2008 har haft forskelligt omfang i regionerne.
 
Udviklingen i de udgifter, der indregnes i produktivitetsanalysen fra 2007 til 2008, er imidlertid markant anderledes i Region Midtjylland end i de øvrige regioner. I Region Midtjylland er der tale om en stigning på 5,6 %, hvor landsgennemsnittet er på 3,1 %. Det kan endvidere konstateres, at de øvrige regioner ligger omkring landsgennemsnittet.
 
Niveauet i Region Midtjylland ligger 2,4 % over landsgennemsnittet. Hvis udgiftsstigningen i Region Midtjylland skulle ligge på niveau med de øvrige 4 regioner, skulle udgiftsstigningen i regionen have været 288 mio. kr. lavere. Forretningsudvalget anmodede på mødet den 18. maj 2010 administrationen om en nærmere forklaring på denne forskel.
 
De udgifter, der indgår i disse beregninger, er en delmængde af de faktiske regnskabsmæssige udgifter i de pågældende regnskabsår.
 
Der er udviklet en metode, der skal sikre størst mulig sammenlignelighed mellem regionerne og sygehusene. Principielt skal kun medtages udgifter, der direkte bidrager til den somatiske patientbehandling. Der er her en række afgrænsningsproblemer blandt andet omkring udgifter til forskning, udgifter til medicin og udgifter til psykiatri samt den andel af de administrative udgifter, der indregnes i opgørelserne. Hertil kommer, at der er forskelle i konteringspraksis, som kan sløre billedet. Til trods for at der udføres et væsentlig koordinerende arbejde, vil opgørelserne altid kunne indeholde mindre usikkerheder.
 
Ud over vanskelighederne i de regnskabstekniske opgørelser så kan forskydninger af udgifter fra et år til et andet påvirke de udgiftstal, der indgår i opgørelserne. Mindreforbrug på hospitalernes driftsbudgetter i et år bliver ofte overført til næste år, hvilket i sig selv vil indebære en relativ større udgiftsstigning i andet år end, hvis det modsatte var tilfældet.
 
I det vedlagte notat ”Udgiftsstigningen fra 2007 til 2008 i Region Midtjylland set i forhold til udgiftsstigningen i andre regioner” er der givet en nærmere udredning af udviklingen i de udgifter, der indgår i produktivitetsudviklingen fra 2007 til 2008. Der er heri følgende hovedkonklusioner:
 

 • De samlede driftsudgifter på sundhedsområdet er i Region Midtjylland steget fra 2007 til 2008 med 4,6 %, hvilket svarer til landsgennemsnittet, og er i fuld overensstemmelse med forventningerne.

 • Region Hovedstaden har på grund af overgangsordningen i bloktilskuddet behov for at gennemføre en vis reduktion i udgiftsbudgettet med uændret aktivitet.

 • Hospitalerne i Region Midtjylland havde i regnskab 2007 et overskud på 41 mio. kr. For 2008 er der - set i forhold til, hvis der ikke havde været dette mindreforbrug – en dobbelt effekt svarende til 82 mio. kr., idet overførslen af mindreforbruget til 2008 forhøjer hospitalernes budget med 41 mio. kr. Hertil kommer et underskud på ca. 75 mio. kr. i 2008. For Region Midtjylland betyder det en samlet relativ stigning i de udgifter, der indregnes på (82 mio. kr. + 75 mio. kr. =) 157 mio. kr.

 • Der er en meget stor forskel mellem den andel af udgiftsvæksten fra 2007 til 2008, som indberettes i de tilrettede driftsudgifter. Region Midtjylland indberetter 87 pct. af udgiftsvæksten, mens Region Syddanmark indberetter 33 pct. af udgiftsvæksten fra 2007 til 2008 i de tilrettede driftsudgifter. Det kan være udtryk for, at nogle regioner – som f.eks. Region Midtjylland - indberetter for meget, eller at andre regioner indberetter for lidt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-2-09

43. Forslag til udvidede forvaltningsrevisionsundersøgelser

Resume

Som led i den almindelige revision af regionens regnskab udfører regionens revisor KPMG såkaldt løbende forvaltningsrevision, der består i analyser og vurdering af regionens forretningsgange og arbejdstilrettelæggelse. Herudover er det i regionens revisionsregulativ og i aftalen med KPMG forudsat, at der kan gennemføres udvidet forvaltningsrevision, som er planlagte og målrettede undersøgelser af områder og forhold, som har væsentlig økonomisk betydning. Det foreslås, at forretningsudvalget godkender det vedlagte forslag til udvidet forvaltningsrevision af "Udbud på byggeområdet". Endvidere foreslås, at forretningsudvalget drøfter igangsætning af andre ønsker om forvaltningsrevision, herunder de stillede forslag om "Personaleomsætningen og stigningen i antal medarbejdere fra regnskab 2007 til 2009" og "Mellemregional afregning".

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget godkender forslaget til udvidet forvaltningsrevision vedrørende "udbud på byggeområdet", og

 

at forretningsudvalget drøfter igangsætning af andre forslag til udvidet forvaltningsrevision herunder forslagene til undersøgelse af "Personaleomsætningen og stigningen i antal medarbejdere fra regnskab 2007 til 2009" og "Mellemregional afregning".

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Region Midtjyllands revisionsregulativ og som en integreret del af den ordinære, finansielle revisionsproces gennemfører regionens revision KPMG såkaldt forvaltningsrevision. Målet med forvaltningsrevisionen er, som anført i den kommunale styrelseslov § 42, at efterprøve, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med regionsrådets beslutninger, bevillinger, love og øvrige forskrifter. Herudover vurderer revisionen, om der ved forvaltningen er taget skyldige økonomiske hensyn i bred forstand.
 
Forvaltningsrevisionen omfatter f. eks. informations- og rapporteringssystemer, vurdering af regionens måling af ressourceanvendelse og processer til sikring af effektiv drift og målopfyldelse. Udover den løbende forvaltningsrevision kan regionsrådet, administrationen og revisionen stille forslag om udvidet forvaltningsrevision. Den udvidede eller dyberegående forvaltningsrevision er i henhold til revisionsregulativet en planlagt og målrettet undersøgelse af områder og forhold af væsentlig økonomisk betydning. Den udvidede forvaltningsrevision gennemføres alene efter aftale mellem revisionen og Region Midtjylland og supplerer således den ordinære revision.
 
Der blev i 2009 gennemført 3 forvaltningsrevisionsundersøgelser vedrørende sygefravær, indkøbsaftaler og prognosticering af forbruget på privathospitaler, som blev forelagt regionsrådet den 20. januar 2010. I forbindelse med forretningsudvalgets godkendelse af oplæg til disse 3 forvaltningsrevisionsundersøgelser besluttede forretningsudvalget at supplere med undersøgelser omkring "omfang og procedure for udbud" og "interne afregningsmodeller".
 
På forretningsudvalgsmødet den 9. februar 2010 blev der godkendt et oplæg til udvidet forvaltningsrevision vedrørende udbud. Formålet er at undersøge omfanget af udbud, og hvilke udbudsformer, der tages i anvendelse samt undersøge muligheden for at optimere regionens udbudsprocesser. Det primære fokus er på udbud af tjenesteydelser.
 
I forlængelse heraf foreslås igangsat en tilsvarende forvaltningsrevision, hvor fokus er på udbud på byggeområdet. Formålet med den udvidede forvaltningsrevision af byggeområdet er at vurdere, på hvilket grundlag Region Midtjylland træffer beslutning om valg af entreprise- og udbudsformer i forbindelse med udførelsen af regionens byggeopgaver. Med udgangspunkt i en beskrivelse af hvilke entreprise- og udbudsformer der anvendes hvornår og på hvilke ydelser, er det målet at vurdere, om udbudsprocesserne kan optimeres.


Der vedlægges oplæg til forvaltningsrevision vedrørende udbud på byggeområdet til godkendelse og igangsættelse.
 
I aftalerne mellem KPMG og Region Midtjylland er der årligt afsat 300 timer til udvidet forvaltningsrevision. Inden for rådighedstimerne i 2010 er der mulighed for at igangsætte yderligere to undersøgelser om udvidet forvaltningsrevision. På forretningsudvalgsmødet den 22. juni 2010 stillede Venstre forslag til to undersøgelser:

 

1. Personaleomsætningen og stigningen heri samt

2. Mellemregional afregning.  

 

Disse to undersøgelser er drøftet med revisionen, og der er enighed om, at disse to undersøgelser kan sættes i gang i september 2010 med følgende overordnede formål:  

 

Personaleomsætningen og stigningen i antal medarbejdere fra regnskab 2007 til 2009:

Der laves en analyse af udviklingen i antal medarbejdere fra regnskab 2007 til regnskab 2009 på sundhedsområdet, herunder administrationen. Analysen gennemføres på relevante medarbejderkategorier. Baggrunden for udviklingen og finansieringen af det stigende antal medarbejdere beskrives og vurderes.  

 

Mellemregional afregning:

Der laves en analyse af de mellemregionale afregninger mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland samt mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland. Region Midtjylland har i 2008 og 2009 besluttet en række hjemtrækningsundersøgelser. Med udgangspunkt i disse undersøgelser vurderes undersøgelsernes økonomiske succes, herunder om der findes tilstrækkelige styringsværktøjer og støtteprocessor. Endvidere ønskes vurderet, om gennemførelse af undersøgelserne medfører en samfundsøkonomisk suboptimering således, at der reelt bliver tale om dyrere behandlingsforløb. 


Det foreslås, at forretningsudvalget drøfter andre ønsker om udvidet forvaltningsrevision, herunder forslagene til undersøgelse af "Personaleomsætningen og stigningen i antal medarbejdere fra regnskab 2007 til 2009" og "Mellemregional afregning". 


Det forventes, at der ud over undersøgelsen om "udbud på byggeområdet", kan afsluttes yderligere 2 undersøgelser ultimo 2010/primo 2011. Ønsker herudover kan gennemføres i 2011.

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at godkende forslaget til udvidet forvaltningsrevision vedrørende "udbud på byggeområdet", og

 
at godkende igangsætning af undersøgelser af "Personaleomsætningen og stigningen i antal medarbejdere fra regnskab 2007 til 2010" og "Mellemregional afregning".

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-30-09

44. Forberedelse af møde den 30. august 2010 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland

Resume

Forberedelse af dagsordenen til møde den 30. august 2010 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget drøfter emner til dagsordenen til mødet den 30. august 2010 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget er i 2010 vært ved to møder med de medlemmer af Folketinget, der er valgt i Region Midtjylland. Endvidere er Kommunekontaktrådets formandskab inviteret til at deltage i møderne. Det første møde blev afholdt den 25. januar 2010, og det andet møde er berammet til den 30. august 2010 med mødestart kl. 10.00. Mødet afholdes i regionsrådssalen.

 

Som forberedelse af dagsordenen til mødet den 30. august 2010 foreslår administrationen, at forretningsudvalget drøfter, hvilke emner det kan være af særlig interesse at drøfte på mødet med folketingsmedlemmerne. Administrationen har desuden anmodet de inviterede folketingsmedlemmer om at fremsende forslag til emner, der ønskes drøftet på mødet.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-141-09

45. Bevillingssag: Mindre anlægsprojekter på Regionshospitalet Viborg i 2010

Resume

Flytningen af funktioner fra hospitalerne i Kjellerup og Skive til Regionshospitalet Viborg medfører en række omrokeringer og renoveringsprojekter i 2010. Hertil kommer, at Regionshospitalet Viborg skal påbegynde planlægningen af et nyt parkeringshus, der er næste skridt i kvalitetsfondsprojektet. Udgifterne til omrokeringer samt udarbejdelse af projektbeskrivelse for parkeringshuset udgør i alt 9,825 mio. kr. i 2010.
 
Det indstilles, at anlægsudgifterne i 2010 finansieres af et mindreforbrug på to tidligere fase 0-projekter. Alle projekterne indgår i det samlede kvalitetsfondsprojekt på 1,15 mia. kr., som Region Midtjylland har søgt om endeligt tilsagn til (regionsrådsmødet 16. juni 2010).

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb på 9,825 mio. kr. i 2010 til de beskrevne anlægsprojekter jf. tabel 1, og 

 

at rådighedsbeløbene i 2010 finansieres af et mindreforbrug på to fase 0-projekter og det resterende mindreforbrug på 1,175 mio. kr. tilbageføres til kassen jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

Den fremrykkede flytning af funktioner fra Regionshospitalet Kjellerup (som følge af hospitalets spareplan for 2010-11) samt den planlagte flytning af funktioner fra Regionshospitalet Skive (jf. Akutplanen og Hospitalsplanen) har medført flere delprojekter på Regionshospitalet Viborg, som ikke er indregnet i de tidligere bevillinger givet til fase 0-projekter. Disse er beskrevet nedenfor.
 
Hertil kommer, at Regionshospitalet Viborg som det næste skridt i kvalitetsfondsprojektet skal udarbejde en programbeskrivelse for et nyt parkeringshus, hvilket også er beskrevet nedenfor.

 

Flytning af funktioner fra Kjellerup og Skive (8,825 mio. kr. i 2010)
 

 • Etablering af operationsstue på Øre-Næse-Halsafdelingen: Projektet omfatter etablering af en ny operationsstue ved sammenlægning af to lokaler, der i dag anvendes som depotrum. Regionshospitalet Viborg råder allerede i dag over det nødvendige medicotekniske udstyr til den nye operationsstue, idet udstyret findes på Regionshospitalet Kjellerup.

 • Etablering af skopicenter: Der etableres et skopicenter i lokaler, der i dag rummer dermatologisk ambulatorium. Dermed forventes der at være tilstrækkelig kapacitet til de endoskopier, hvor der i juli 2010 – som følge af lange ventetider – er lavet en midlertidig aftale med en privatklinik i Århus.

 • Flytning af dermatologisk ambulatorium og sårcenter: Søndersøparken 14 rummer i dag den regionale specialtandpleje og børneambulatoriet. Der er planlagt ændringer af funktionerne i bygningerne med indflytning af dermatologien og diabetesambulatoriet, ligesom renovering samt udskiftning af tagbelægning er nødvendigt. Dette giver samtidig en energi- og miljømæssig forbedring. Hertil kommer en flytning af sårcenteret, der er en del af indflytningen af aktiviteterne fra Kjellerup.

 • Aktiviteterne på klinisk-biokemisk afdeling i Skive flyttes ind til Viborg, hvilket medfører en mindre rokade. Fremadrettet vil de tilbageværende aktiviteter i Skive være begrænset til at omfatte prøvetagning.

 • Indrykning af funktionerne fra Skive og Kjellerup kræver en udvidelse og tiltrængt renovering af omklædningsfaciliteterne på Regionshospitalet Viborg.

 

Parkeringshus (1 mio. kr. i 2010)
Som en del af ansøgningen til kvalitetsfonden indgår etableringen af et nyt parkeringshus. Parkeringshuset skal have plads til 450 biler med mulighed for udvidelse op til 1.000 biler. Herfra vil der være forbindelse til behandlingsbygningen, hvor man får direkte adgang til hovedindgangen og trafikcenteret. Det eksisterende parkeringshus skal fremover benyttes til medarbejderparkering, og de ansatte vil herfra kunne gå direkte til garderober.
 
Finansieringen af parkeringshuset indgår i den samlede ansøgning til kvalitetsfonden. Det indstilles, at der gives en bevilling på 1 mio. kr. i 2010 til rådgivning og udarbejdelse af projektbeskrivelse.

 

Finansiering

Som en del af en række fase 0-projekter godkendte regionsrådet den 19. november 2008 en bevilling på 3,0 mio. kr. til flytning af høreklinikken fra hospitalsmatriklen til Søndersøparken. På grund af forskellige omstændigheder er flytningen sat i bero, idet det alligevel ikke er nødvendigt at flytte høreklinikken. Bevillingen er derfor ubrugt.

 
Regionsrådet godkendte den 21. oktober 2009 etableringen af en ny patologisk afdeling. Etableringen af patologisk afdeling er en del af udbygningen på hospitalet, der indgår i ansøgningen til regeringens rådgivende udvalg. Der er bevilget 48,1 mio. kr. til projektet, men i forbindelse med licitationen er der vurderet en forventet mindreudgift på 8,0 mio. kr.
 
På baggrund heraf foreslås udgifterne på 9,825 mio. kr. finansieret af det samlede mindreforbrug på 11,0 mio. kr. fra de to ovennævnte fase 0-projekter. Det indstilles, at det tilbageværende mindreforbrug på 1,175 mio. kr. tilbageføres til Region Midtjyllands kassebeholdning, jf. tabel 1 nedenfor.
 
Den endelige finansiering af alle projekterne indgår i det samlede kvalitetsfondsprojekt på 1,15 mia. kr., som Region Midtjylland har søgt om endeligt tilsagn til (regionsrådsmødet 16. juni 2010).  

 

Tabel 1. Finansiering af anlægsprojekter på RH Viborg 2010 

[image]  


Udbudsform
Valg af entreprenør til renoveringsprojekterne vil ske efter indbudt licitation, mens den gennemgående rådgiver til kvalitetsfondsprojektet vil varetage rådgivningen vedrørende parkeringshuset.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-235-08

46. Godkendelse af retningslinjer for visitation af akutte ortopædkirurgiske patienter til Regionshospitalet Silkeborg

Resume

I henhold til akutplan og hospitalsplan for Region Midtjylland skal den akutte ortopædkirurgiske aktivitet flyttes fra Regionshospitalet Silkeborg og den nuværende skadestue konverteres til døgnåben akutklinik.

 

Der er med henblik på implementeringen af denne ændring pr. 1. september 2010 udarbejdet retningslinjer for visitation af akutte ortopædkirurgiske patienter til Regionshospitalet Silkeborg. Retningslinjerne forelægges til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at visitationsretningslinjerne for modtagelse af ortopædkirurgiske patienter på akutklinikken på Regionshospitalet Silkeborg godkendes.

 

Sagsfremstilling

I henhold til akutplan og hospitalsplan for Region Midtjylland skal den akutte ortopædkirurgiske aktivitet flyttes fra Regionshospitalet Silkeborg, og den nuværende skadestue konverteres til døgnåben akutklinik.

 

Pr. 1. september 2010 lukkes således for den uvisiterede modtagefunktion inden for det ortopædkirurgiske område på Regionshospitalet Silkeborg. Dette indebærer, når ændringen er fuldt implementeret:

 

 • at den eksisterende skadestue på Regionshospitalet Silkeborg konverteres til en døgnåben akutklinik, hvor der alene modtages visiterede patienter, dvs. patienter hvor der er foretaget en faglig vurdering forud for modtagelsen, og

 • at der ikke modtages patienter til akut indlæggelse på ortopædkirurgisk afdeling.

 

Visitation til akutklinikken på Regionshospitalet Silkeborg sker enten via egen læge, lægebemandet akutbil, nærmeste akutafdelings visitation eller via skadestuevisitationen på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Akutklinikken forventes at kunne håndtere betydelige dele af den ambulante skadevirksomhed, som i dag varetages i skadestuen. Hospitalets akutklinik på ortopædkirurgisk afdeling har behandlersygeplejersker med mulighed for supervision af speciallæge eller læge med B-autorisation (ret til selvstændigt virke). Traumer og større skader modtages på hospitaler, hvor der er fælles akutmodtagelse.

 

Regionshospitalet Silkeborg har udarbejdet visitationsretningslinjer og visitationsinstrukser for akutte ortopædkirurgiske patienter til akutklinikken på Regionshospitalet Silkeborg. Visitationsretningslinjerne beskriver de overordnede principper for den fremadrettede visitation, herunder hvem der kan visitere til akutklinikken. Til brug for den konkrete visitation er der udarbejdet detaljerede visitationsinstrukser, hvoraf det fremgår hvilke diagnoser/patientgrupper, der kan modtages på akutklinikken i Silkeborg.

 

Visitationsretningslinjer og detaljerede visitationsinstrukser vedlægges som bilag.

 

Udarbejdelsen af visitationsretningslinjer for akutte ortopædkirurgiske patienter er en del af en proces med henblik på at sikre en hensigtsmæssig overgang fra akuthospital til elektivt hospital i Silkeborg. De forelagte visitationsretningslinjer vil således blive revurderet i henhold til blandt andet de erfaringer, som opnås efter implementeringen. Der kan således vise sig behov for justeringer og præciseringer, når retningslinjerne implementeres i praksis.  

 

De forelagte visitationsinstrukser indebærer blandt andet fortsat visitation af enkelte subakutte patientgrupper (lårbenshals-, ankel- og håndledsbrud) til Regionshospitalet Silkeborg, hvor det af hensyn til Regionshospitalet Viborgs kapacitet er vurderet hensigtsmæssigt, at der sker en gradvis overflytning af disse patientgrupper. Visitationen af disse patienter vil også blive revurderet.

 

Regionsrådet vil blive forelagt reviderede visitationsretningslinjer/visitationsinstrukser, når de foreligger. En tilsvarende proces har fundet sted for visitationsinstrukserne for de akutte medicinske patienter, jf. nedenfor.

 

Regionshospitalet Silkeborg har hidtil fungeret som akuthospital for ortopædkirurgiske patienter fra primært Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune. De forelagte visitationsretningslinjer vedrører patienter fra Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune hører til patientunderlaget for akutmodtagelsen på Regionshospitalet Viborg. Der er med visitationsretningslinjerne således også lagt op til et tæt samarbejde og en arbejdsdeling mellem de to hospitaler omkring varetagelsen af ortopædkirurgiske patienter, herunder de patientgrupper, der fortsat kan varetages i Silkeborg.

 

Lukning for modtagelse af akutte ortopædkirurgiske patienter i Silkeborg indebærer, at patientstrømmen fra Skanderborg Kommune vendes mod Regionshospitalet Horsens. Skanderborg Kommune hører således til patientunderlaget for akutmodtagelsen på Regionshospitalet Horsens.

 

Regionshospitalet Silkeborg skal udvikle sig til at blive specialhospital for sygdomme i bevægeapparatet. Der vil som følge heraf også fremover være betydelig planlagt ortopædkirurgisk aktivitet på Regionshospitalet Silkeborg.

 

Præcisering af retningslinjerne for visitation af akutte medicinske patienter 

Regionsrådet godkendte d. 11. december 2009 de overordnede retningslinjer for visitation af akutte intern medicinske patienter til Regionshospitalet Silkeborg. Det fremgik af sagsfremstillingen, at de forelagte visitationsretningslinjer ville blive revideret, og at de ville blive forelagt til politisk behandling, når den uvisiterede modtagefunktion inden for det ortopædkirurgiske område lukker pr. 1. september 2010.

 

Der pågår - i forlængelse af implementeringen af de overordnede visitationsretningslinjer pr. 1. februar 2010 - et arbejde med henblik på præcisering af de tilhørende visitationsinstrukser. Præciseringen foretages på baggrund af de erfaringer, der har været med visitationen af patienter siden implementering af de overordnede retningslinjer.

 

De reviderede visitationsinstrukser for akutte medicinske patienter til Regionshospitalet Silkeborg forelægges regionsrådet på et kommende møde.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-226-08

47. Orientering om Sundhedsstyrelsens udmelding om placering af specialfunktioner

Resume

Sundhedsstyrelsen har den 22. juni 2010 udmeldt den endelige placering af funktioner inden for 35 specialer. Samtidig har Sundhedsstyrelsen udmeldt placering af specialfunktioner inden for ortopædkirurgi. Placering af funktioner inden for de 35 specialer anses således for at være afsluttet. Ansøgerne har frist frem til den 27. august 2010 til at indgive bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udmeldinger inden for ortopædkirurgi.

Direktionen indstiller,

at bemærkninger af sundhedsfaglig karakter vedrørende ortopædkirurgien afgives som et administrativt svar fra Region Midtjylland, og 

 

at en samlet implementeringsplan - inklusiv placering af specialfunktioner inden for ortopædkirurgi samt eventuelle udmeldinger vedrørende funktioner, der fortsat afventer Sundhedsstyrelsen, behandles i regionsrådet, så snart den samlede specialeplan foreligger fra Sundhedsstyrelsen i efteråret 2010.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008 specialevejledninger for 36 lægefaglige specialer. Vejledningerne oplister en række specialfunktioner (regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner), der fremover kun skal varetages få steder og ud fra særlige krav. På baggrund af vejledningerne har regionerne og de private hospitaler kunnet søge om at varetage specialfunktionerne.

 

Placering af specialfunktioner inden for 35 specialer

Sundhedsstyrelsen udsendte den 1. marts 2010 godkendelsesnotater for 35 specialer. Notaterne beskrev, på hvilke hospitaler i Region Midtjylland en konkret funktion kunne godkendes, og på hvilke hospitaler i regionen Sundhedsstyrelsen ikke kunne imødekomme varetagelse af funktionen. Region Midtjylland afgav den 15. april 2010 administrative bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udmeldinger. Sundhedsstyrelsen har vurderet de indsendte bemærkninger og udsendte den 22. juni 2010 endelige udmeldinger om placering af specialfunktionerne inden for de 35 specialer. I forbindelse med denne udmelding er en stor del af Region Midtjyllands bemærkninger blevet imødekommet. Enkelte godkendte placeringer er fortsat betinget af, at Region Midtjylland vælger mellem to matrikler, og enkelte funktioner afventer yderligere vurdering fra Sundhedsstyrelsen (primært inden for diagnostisk radiologi og neurokirurgi). Samlet set anses placeringen af specialfunktionerne inden for de 35 specialer dog for at være afsluttet.

 

Et skematisk overblik over Region Midtjyllands ansøgninger om placering af specialfunktioner sammenholdt med Sundhedsstyrelsens endelige udmelding af 22. juni 2010 er vedlagt. En læsevejledning til oversigten er ligeledes vedlagt.

 

Det samlede materiale samt henvisning til Sundhedsstyrelsens hjemmeside om specialeplanlægning findes på www.rm.dk

 

Placering af specialfunktioner inden for ortopædkirurgi

På baggrund af drøftelser med Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning og væsentlige kommentarer fra Dansk Ortopædisk Selskab, indgik placering af specialfunktioner inden for ortopædkirurgiske speciale ikke i den udmelding, der kom den 1. marts 2010.

 

Sundhedsstyrelsen har den 22. juni 2010 udmeldt placering af specialfunktioner inden for ortopædkirurgi, bortset fra de ortopædkirurgiske specialfunktioner, der vedrører rygkirurgi, som fortsat afventer Sundhedsstyrelsen. Udmeldingen inden for ortopædkirurgi fremgår af den ovennævnte oversigt over placering af specialfunktioner.

 

Vurdering af Sundhedsstyrelsens udmelding om placering af specialfunktioner inden for ortopædkirurgi

Administrationen gør opmærksom på, at der fortsat mangler udmelding om placering af de ortopædkirurgiske regionsfunktioner inden for rygkirurgi. Dette vanskeliggør en samlet vurdering af Sundhedsstyrelsens udmelding om placering af de ortopædkirurgiske specialfunktioner i Region Midtjylland.

 

Sundhedsstyrelsen har valgt at samle varetagelsen af specialfunktionerne i grupper.

 

I forhold til regionsfunktionsniveauet fremgår følgende placeringer således af udmeldingen: 

 • Hofte- og knæalloplastik: Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Holstebro

 • Artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi: Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Regionshospitalet Horsens (i formaliseret samarbejde)

 • Håndkirurgi: Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Regionshospitalet Holstebro

 • Fod- og ankelkirurgi: Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Regionshospitalet Horsens

 • Skulder-albuekirurgi: Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Viborg

 • Rygkirurgi: Afventer

 • Børneortopædi: Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

 

Sundhedsstyrelsens foreløbige udmelding om placering af specialfunktioner betyder, at der fremover ikke kan varetages ortopædkirurgi på specialfunktionsniveau på Regionshospitalet Randers og på Regionshospitalet Silkeborg.

 

Jf. Region Midtjyllands ansøgning har regionen typisk søgt om varetagelse af regionsfunktioner 3 steder, og at konkrete funktioner herudover også kan varetages et antal steder i et formaliseret samarbejde. Det kan konstateres, at Sundhedsstyrelsen ikke har været imødekommende over for Region Midtjyllands model, hvor der har været udstrakt brug af formaliserede samarbejdsaftaler.

 

Det er derfor administrationens umiddelbare vurdering, at Sundhedsstyrelsens udmeldinger skaber en række udfordringer i forhold til regionens akuthospitaler, som i langt mindre grad end forventet kan varetage ortopædkirurgi på regionsfunktionsniveau. Der er tale om regionsfunktioner, som anses for nødvendige funktioner på et akuthospital, og der udføres et relativt stort antal indgreb inden for flere af disse grupperinger, f.eks. skulder/albue.

 

Samtidig udfordrer den foreslåede placering af specialfunktioner den særlige opgave, der er tiltænkt Regionshospitalet Silkeborg med hensyn til udvikling af funktioner inden for sygdomme i bevægeapparatet – det vil sige også funktioner inden for ortopædkirurgi.

 

I forhold til de højtspecialiserede funktioner har det vakt undren, at Århus Universitetshospital, Århus Sygehus ikke er godkendt til at varetage funktioner inden for håndkirurgi. Den ortopædkirurgiske Afdeling på Århus Sygehus er velrenommeret og servicerer Danmarks største skadestue og level 1 traumecenter med forpligtelse til at kunne varetage alle forhold omkring svær tilskadekomst.

 
Plan for det videre forløb

Ansøgernes mulighed for at indgive bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udmelding følger samme procedure, som gjorde sig gældende i forbindelse med udmeldingen for de øvrige 35 specialer. Således vil det indtil den 27. august 2010 være muligt at indgive bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udmelding om placering af specialfunktioner inden for ortopædkirurgi.

 

Jf. regionsrådets behandling af processen vedrørende udmelding om placering af specialfunktioner i marts 2010 udarbejder administrationen - på baggrund af sundhedsfaglige bemærkninger fra hospitalerne og specialerådet for ortopædkirurgi - et administrativt svar på Sundhedsstyrelsens udmeldinger. Det administrative svar vil efter fremsendelse til Sundhedsstyrelsen blive udsendt til regionsrådet til orientering.

 

Sundhedsstyrelsen forventer, at de endelige udmeldinger vedrørende ortopædkirurgi kan udmeldes i oktober 2010, og at ansøgerne kan indsende implementeringsplaner senest 1. november 2010. De nye specialevejledninger træder i kraft 1. januar 2011. Dog kan der i særlige tilfælde aftales en implementeringsproces for konkrete funktioner, der rækker ud over denne dato.

 

Administrationen forudser, at det tidsmæssigt kan blive vanskeligt for Region Midtjylland inden den 1. november 2010 at nå en politisk behandling af de udmeldinger, der kommer i oktober måned. Dette vil Sundhedsstyrelsen blive gjort opmærksom på.

 

Udarbejdelse af en implementeringsplan for de funktioner, der med Sundhedsstyrelsens udmelding i juni 2010 er godkendt/afgjort er allerede iværksat, så det for disse funktioners vedkommende så vidt muligt bliver muligt at komme på plads til den 1. januar 2011, når de nye specialevejledninger træder i kraft. 

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-891-07

48. Flytning af Klinisk Genetisk afdeling fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Århus Universitetshospital, Skejby

Resume

Regionsrådet traf på mødet den 21. maj 2008 beslutning vedrørende etablering af Molekylær medicinsk afdeling ved Århus Universitetshospital, Skejby. I den forbindelse blev der skabt mulighed for, at Klinisk Genetisk afdeling kunne flytte ud til samme adresse.

 

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Århus Universitetshospital, Skejby er nu enige om såvel de organisatoriske som økonomiske betingelser for en flytning.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet godkender flytningen af Klinisk Genetisk afdeling fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Århus Universitetshospital, Skejby,

 

at der fra budget 2011 og årene frem flyttes udgiftsbudget fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Århus Universitetshospital, Skejby på 25,377 mio. kr. til dækning af driften af Klinisk Genetisk afdeling, og

 

at der fra budget 2011 og årene frem flyttes indtægtsbudget fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Århus Universitetshospital, Skejby på 31,308 mio. kr. i forbindelse med Klinisk Genetisk afdeling.

Sagsfremstilling

På regionsrådsmødet den 21. maj 2008 blev det besluttet at etablere Molekylær medicinsk afdeling (MOMA) ved Århus Universitetshospital, Skejby. I den forbindelse blev der skabt muligheder for, at andre enheder kunne flytte til samme adresse - eksempelvis Klinisk Genetisk afdeling.

 

Ved en flytning af Klinisk Genetisk afdeling til MOMA samles de molekylære diagnostiske specialer fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Århus Universitetshospital, Skejby på samme adresse. Der er de to afdelinger imellem faglige snitflader, og ved en samling styrkes det faglige miljø.

 

Det er planen, at den fysiske flytning af Klinisk Genetisk afdeling allerede skal ske den 17. august 2010, mens den organisatoriske og økonomiske flytning skal ske fra årsskiftet 2010/11. Dette er nærmere beskrevet i vedlagte notat fra AUH, Århus Sygehus og AUH, Skejby.

 

I forbindelse med flytningen af afdelingen er hospitalsledelserne fra de to hospitaler blevet enige om, at der skal ske en flytning af budgetmidler. Der skal flyttes et udgiftsbudget fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Århus Universitetshospital, Skejby på 25,232 mio. kr. til dækning af driften af Klinisk Genetisk afdeling og et indtægtsbudget fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Århus Universitetshospital, Skejby på 31,078 mio. kr. Dette er ligeledes beskrevet nærmere i vedlagte notat fra hospitalerne.

 

Planen om flytningen af Klinisk Genetisk afdeling har været til høring i begge hospitalernes MED-systemer i oktober-december 2009.

 
Drift
2011
Drift
2012
Drift 2013
og frem
Tillægsbevillinger, 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter
Bevillingsændringer
 
 
 
 
 
 
Århus Universitetshospital, Skejby
25.377
-31.308
25.377
-31.308
25.377
-31.308
Bevillingsændringer i alt
25.377
-31.308
25.377
-31.308
25.377
-31.308
Finansiering
 
 
 
 
 
 
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
-25.377
31.308
-25.377
31.308
-25.377
31.308
Finansiering i alt
-25.377
31.308
-25.377
31.308
-25.377
31.308
 
 
 
 
 
 
 
Total
0
0
0
0
0
0

+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter

 

Klinisk Genetisk Afdeling er som udgangspunkt 100 % indtægtsfinansieret således, at der opkræves betaling for alle ydelser. Det har den konsekvens, at alle rekvirenter, også hospitalsafdelinger på Århus Sygehus, betaler en omkostningsbestemt pris for ydelserne. Afdelingen har i de seneste år været i stand til at levere en højere produktivitet, hvilket har betydet, at indtægterne er højere end udgifterne.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-11-09

49. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende status for byggeri - Regionshospitalet Viborg

Resume

Fælleslisten har i henvendelse af 9. august 2010 anmodet om en status på byggeriet ved Regionshospitalet Viborg.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i henvendelse af 9. august 2010 anmodet om at få følgende sag på dagsordenen: "Status for byggeri - Viborg sygehus.

 

Der ønskes en redegørelse for, hvor langt byggeriet/udbygningen ved/af Viborg sygehus er kommet." 

 

Administrationens redegørelse vedrørende status for byggeriet på Regionshospitalet Viborg vedlægges som bilag.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at administrationens redegørelse tages til orientering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-11-09

50. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende nyrecancerkirurgien

Resume

Fælleslisten har i henvendelse af 9. august 2010 anmodet om af få sag om nyrecancerkirurgien på dagsordenen.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i henvendelse af 9. august 2010 anmodet om at få følgende sag på dagsordenen: "Nyrecancerkirurgien.

 

Regionen har modtaget afslag fra Sundhedsstyrelsen på ansøgningen om at lade Nyrecancerkirurgien fortsætte på Holstebro sygehus.

 

Fælleslisten foreslår, at der på ny fremsendes en ansøgning til Sundhedsstyrelsen om, at nyrecancerkirurgien fortsat kan udføres af urologisk afdeling på Holstebro sygehus, der er regionens største specialafdeling af sin slags i vest - efter Skejby sygehus.

 

I ansøgningen henvises til teksten i regionens sygehusplan, hvoraf det fremgår, at den omtalte funktion er tænkt som en spydspidsfunktion på det nye sygehus i Vest, hvilket endvidere er anbefalet af det urologiske specialeråd for regionens sygehuse.

 

I øvrigt må Sundhedsstyrelsen være bekendt med Region Midtjyllands sygehusplan, som det ikke er kendt, at Sundhedsstyrelsen har haft indvendinger til. Endvidere skal det bemærkes, at Sundhedsstyrelsens afgørelse ikke er i overensstemmelse med aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti, hvorefter der ikke må flyttes opgaver fra Holstebro sygehus."

 

Administrationens redegørelse eftersendes.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at administrationens redegørelse tages til orientering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-11-09

51. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om en pulje på 600 mio. kr. til akutberedskabet i udkantsområder

Resume

Fælleslisten har i henvendelse af 9. august 2010 anmodet om at få sag om aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om en pulje på 600 mio. kr. til akutberedskabet i udkantsområder på dagsordenen.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i henvendelse af 9. august 2010 anmodet om at få følgende sag på dagsordenen: "Aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om en pulje på 600 millioner kroner til akutberedskabet m.v. i udkantsområder.

 

1. Det bedes oplyst, i hvilket omfang Region Midtjylland kan få glæde af denne pulje, samt hvor og hvorledes midlerne forventes anvendt af regionen.

 

2. Hvorledes vil regionens andel af puljen skulle indgå ved kommende års budgetlægning, hvor regionen selv skal afholde udgiften.

 

3. Hvilken indflydelse vil aftalen have på de fremtidige funktioner på Holstebro sygehus, idet aftalen bestemmer, at der ikke må flyttes opgaver fra Holstebro sygehus. Endvidere bedes det oplyst, hvilken indflydelse aftalen i givet fald vil have på andre af regionens sygehuse."

 

Administrationens redegørelse eftersendes.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at administrationens redegørelse tages til orientering.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-11-09

52. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende balance i regionen - udgifter til sygehusvæsenet

Resume

Fælleslisten har i henvendelse af 9. august 2010 anmodet om at få sag om balance i regionens udgifter til sygehusvæsenet på dagsordenen.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i henvendelse af 9. august 2010 anmodet om at få følgende sag på dagsordenen: "Balance i regionens udgifter til sygehusvæsenet

 

Fælleslisten har udarbejdet et notat af 4. august 2010. Notatet er vedhæftet.

 

Det fremgår af notatet, at Fælleslisten ser følgende handlemuligheder for at bringe balance i regionens økonomi på sygehusområdet:

 

1. nedprioritering af regionsrådets ønsker til sygehusinvesteringer.

2. Anmodning til staten om retfærdighed i fordelingen af de statslige tilskud til regionerne, således at Region Midtjylland modtager det konstaterede manglende tilskud på over 800 millioner kroner.

 

3. Strukturændringer - fornyet behandling af regionsrådets sygehusplan m.v."

 

Administrationens redegørelse eftersendes.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at sagen drøftes.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-134-10

53. Sundhedsfaglig visitation af 112-opkald

Resume

Beslutningen om hjemtagelse af AMK-vagtcentralen rummer flere faser. Første fase blev iværksat den 1. december 2009, hvorefter sundhedsfagligt personale hastegraduerer og prioriterer på baggrund af den elektroniske melding fra Politiets Alarmcentral - uden direkte kontakt til borgeren, der har foretaget 112-opkaldet. Nu forestår næste fase, hvor det sundhedsfaglige personale på AMK-vagtcentralen får direkte kontakt med borgeren, der har foretaget 112-opkaldet, med henblik på hastegradsvurdering, visitation og rådgivning.


Der foreligger anbefaling fra Præhospitalet til bemandingsmodel m.v. samt udgiftsberegning. Der er i forslaget til budget 2011 reserveret 10 mio. kr. til etablering af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald.
 

Direktionen indstiller,

at etablering af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald iværksættes,

 

at der arbejdes videre mod en bemandingsmodel med udgangspunkt i model 2, jf. det vedlagte notat, inden for en økonomisk ramme på 10 mio. kr. i 2011 og frem,

 

at opstartsudgifter i 2010 ialt ca. 1,13 mio. kr. afholdes inden for budgetrammen for Præhospitalet og de administrative midler på sundhedsområdet, og

 

at når den sundhedsfaglige visitation er igangsat, vil der blive forelagt status for regionsrådet.

 

Sagsfremstilling

Beslutningen om hjemtagelse af AMK-vagtcentralen rummer flere faser. Første fase blev iværksat den 1. december 2009, hvorefter sundhedsfagligt personale hastegraduerer og prioriterer på baggrund af den elektroniske melding fra Politiets Alarmcentral - uden direkte kontakt til borgeren, der har foretaget 112-opkaldet. Nu forestår næste fase, hvor det sundhedsfaglige personale på AMK-vagtcentralen får direkte kontakt med borgeren, der har foretaget 112-opkaldet, med henblik på hastegradsvurdering, visitation og rådgivning.

 

På møde 17. december 2009 vedtog Danske Regioners bestyrelse et oplæg til det fremtidige sammenhængende akutsystem, herunder etablering af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald via konferencekald mellem regionernes AMK-vagtcentraler og 112-alarmcentralerne. Formålet med etableringen af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald er at sikre, at akut syge eller tilskadekomne borgere får den rette hjælp på det rette tidspunkt, og at de præhospitale ressourcer udnyttes bedst muligt. På baggrund af beslutningen i Danske Regioners bestyrelse er der primo 2010 nedsat en fælles styregruppe for projektet med repræsentation fra Rigspolitiet, Danske Regioner og regionerne. Styregruppen har arbejdet siden og har juni 2010 afleveret den endelige rapport. Heri fastlægger styregruppen en række principper for etableringen af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald:

 • Regionerne forpligter sig ved etablering af samarbejde/overlevering af 112-opkald til at besvare alle opkald til 112, der har et sundhedsfagligt indhold

 • Alle opkald skal besvares uden forsinkelse

 • Ordningen skal træde i kraft i alle regioner samtidig

 

I arbejdsgruppen har Danske Regioner, regionerne og Rigspolitiet aftalt, at der etableres en ensartet landsdækkende ordning, hvor alle regioner indgår. Dette er en helt afgørende og ufravigelig forudsætning, fordi alarmopkald til en region skal kunne betjenes fra en vilkårlig af politiets 112-alarmcentraler.
 
Det er ligeledes af afgørende betydning, at regionerne kan modtage alle sundhedsrelaterede alarmopkald også under de største spidsbelastningssituationer. Målingen af responstiden vil fremover blive målt ligesom i dag, det vil sige fra det tidspunkt, hvor opgaven modtages til disponering (udsendelse af ambulance og eventuel akutbil).

 

Samarbejdet mellem regionernes AMK-vagtcentraler og politiets 112-alarmcentraler omkring sundhedsfaglige hændelser vil fremover ske på en sådan måde, at så snart et 112-opkald er stedfæstet og identificeret som et opkald vedrørende sygdom eller tilskadekomst, skal 112-operatøren koble den relevante AMK-vagtcentrals sundhedsfaglige personale ind på samtalen. Den sundhedsfaglige medarbejder taler herefter direkte med borgeren og foretager den relevante sundhedsfaglige visitering og rådgivning.

 

På baggrund af den nuværende viden om sundhedsfaglig visitation af 112-opkald, statistiske beregninger sammenholdt med det antal opkald der skal besvares samt drøftelser om, hvordan man sikrer, at alle opkald besvares, er der enighed om følgende principper regionerne imellem: 

 • Da der er krav om et fælles starttidspunkt for alle regioner, er der enighed om, at regionerne vil kunne være klar til at starte sundhedsfaglig visitation af 112-opkald pr 1. februar 2011, forudsat at de nødvendige politiske beslutninger er på plads sommeren 2010 (regionerne behøver 6 måneder til forberedelse, ansættelse og uddannelse).

 • På baggrund af regionernes nuværende erfaringer vurderes det, at hver sundhedsfaglig medarbejder (årsværk) på årsbasis kan modtage (hastegradsvurdere, visitere, give sundhedsfaglig rådgivning og sikre al sagsbehandling, koordinering mv.) omkring 2.500 opkald, der kommer fra 112. Hertil kommer visitation af øvrige mindre hastende sundhedsfaglige opgaver, som vil afhænge af de lokale forhold i de enkelte regioner.

 • Der gennemføres et fælles uddannelsesforløb for de sundhedsfaglige medarbejdere på 6-8 uger med henblik på start 1. februar 2011. Regionerne udvikler uddannelsen i fællesskab for at sikre ensartede principper og ensartet inddragelse af 112-alarmcentralerne i uddannelsen omkring overgangen.

 • Regionerne anbefaler, at der hurtigst muligt startes med pilotprojekt i Region Nordjylland. Region Nordjylland har allerede ansat det nødvendige sundhedsfaglige personale og vil derfor kunne være pilotregion i august/september/oktober 2010.

 
Præhospitalet har med bistand fra et eksternt konsulentfirma beregnet sammenhængen mellem antallet af sundhedsfaglige medarbejdere og sandsynligheden for straksbesvarelse samt sandsynligheden for, at en eventuel ventetid overstiger forskellige værdier. På den baggrund anbefaler Præhospitalet valg af model 2 jf. notat som grundlag for bemandingen:

 

Tidsrum
Antal medarbejdere
Sandsynlighed for straksbesvarelse
Middelventetid for de opkald, der oplever ventetid
01.00-07.00
2
87 %
4,9 min.
07.00-10.00
3
92 %
3,4 min.
10.00-20.00
4
97 %
2,5 min.
20.00-01.00
3
92 %
3,4 min.

 

Der henvises til vedlagte notat: Sundhedsfaglig visitation af 112-opkald.

 

Borgere, der ikke oplever en straksbesvarelse fra en sundhedsfaglig medarbejder, vil få besked om, at en ambulance er afsendt. Denne vil så senere kunne aflyses eller omprioriteres efter hastegradsvurdering, hvis det efter sundhedsfaglig vurdering viser sig hensigtsmæssigt, og hvis det kan nås, inden ambulancen er fremme ved borgeren.

  

Der forventes ved model 2 en årlig udgift på ca. 10 mio. kr. samt udgifter i 2010 på ca. 1.130.000 kr. til opstart af etablering af arbejdspladser, rekruttering og uddannelse. Hertil kommer udgiften til etablering af den tekniske løsning, som afventer arbejdet i den nationale styregruppe.

 

Der er i forslaget til budget 2011 reserveret 10 mio. kr. til etablering af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald.

 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at etablering af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald iværksættes,
 
at der arbejdes videre mod en bemandingsmodel med udgangspunkt i model 2, jf. det vedlagte notat, inden for en økonomisk ramme på 10 mio. kr. i 2011 og frem,
 
at opstartsudgifter i 2010 ialt ca. 1,13 mio. kr. afholdes inden for budgetrammen for Præhospitalet og de administrative midler på sundhedsområdet, og
 
at der vil blive forelagt regionsrådet en status og foretaget en evaluering af den sundhedsfaglige visitation 6 måneder efter opstarten.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-73-10

54. Udpegning af tilforordnet til Centerrådet for VEU-Center Østjylland

Resume

VEU-Center Østjylland har anmodet regionsrådet om at udpege en tilforordnet til centerrådet.

Direktionen indstiller,

at der udpeges en tilforordnet til Centerrådet for VEU-Center Østjylland.

Sagsfremstilling

VEU-Center Østjylland har anmodet regionsrådet om at udpege en tilforordnet til centerrådet.
 
VEU-Centrene – i alt 13 centre inden for et tilsvarende antal geografiske områder i landet – er etableret pr. 1. januar 2010. Centrene er et formaliseret samarbejde mellem alle udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og voksenuddannelsescentre i det pågældende geografiske område. VEU-Centrenes opgave er at skabe større fokus på kvaliteten og effekten af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats og at rådgive virksomheder og deres ansatte. VEU-Center Østjylland, der er etableret som en særlig funktion på Aarhus Tech, dækker kommunerne Hedensted, Horsens, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Århus.
 
Et bestyrelsesmedlem fra hver af de uddannelsesinstitutioner, der deltager i VEU-Centret, udgør centrets centerråd. Centerrådet rådgiver bestyrelsen for den uddannelsesinstitution, der varetager VEU-centerfunktionen, og skal sikre, at alle de deltagende uddannelsesinstitutioner bidrager til at løse centrets opgaver. Centerrådet kan udpege tilforordnede uden stemmeret.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-11-09

55. Henvendelse fra Fælleslisten vedrørende kronik i Jyllandsposten: "De ældre patienter svigtes"

Resume

Fælleslisten har i henvendelse af 13. august 2010 anmodet om, at kronik bragt i Jyllandsposten den 12. august 2010 "De ældre patienter svigtes" sættes på dagsordenen til regionsrådets møde den 25. august.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Fælleslisten har i henvendelse af 13. august 2010 anmodet om at få følgende sag på dagsordenen: Kronik i Morgenavisen Jyllands-Posten, den 12. august 2010, side 24. "De ældre patienter svigtes"


"Jeg skal anmode om, at kronikken bliver gjort bekendt for regionsrådets medlemmer i forbindelse med, at den medtages som et punkt på dagsordenen til ovennævnte møde med henblik på en drøftelse af indholdet i kronikken. Der findes således en række beskrevne forhold i kronikken, der må være særdeles relevant for regionsrådets medlemmer at drøfte i forbindelse med tilrettelæggelsen af regionens sygehusvæsen."

 

Kronik "De ældre patienter svigtes" bragt i Jyllandsposten den 12. august 2010 vedlægges som bilag.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen