Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 22. juni 2010 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt bortset fra Susanne Buch Nielsen, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 11.30.


Sagnr.: 1-00-31-09

1. Gensidig orientering*

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Status vedrørende registrering af lægers bibeskæftigelse
Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer for bibeskæftigelse for læger m.fl. ansat ved hospitalerne i Region Midtjylland.
 
Formanden orienterede om, at der er blevet udviklet en IT-platform, som er blevet testet. Systemet sættes i drift efter sommerferien.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-5-10

2. Justering af forretningsudvalgets mødeplan for 2011*

Resume

Efter vedtagelsen af regionsrådets mødeplan for 2011 foreslås tre justeringer af forretningsudvalgets mødeplan for 2011.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalgets mødeplan for 2011 ændres således, at det berammede møde den 18. januar 2011 flyttes til 11. januar, mødet 8. marts lyttes til 1. marts og mødet 22. marts flyttes til 15. marts.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 16. juni 2010 en mødeplan for ordinære møder, temamøder og besigtigelsesture for regionsrådet i 2011. De fastlagte møder i regionsrådet og temamøderne i januar og marts 2011 afviger fra forretningsudvalgets indstilling. Administrationen foreslår derfor, at der foretages følgende konsekvensrettelser i den af forretningsudvalget vedtagne plan for forretningsudvalgets møder i 2011: Det berammede møde den 18. januar 2011 flyttes til 11. januar, mødet 8. marts flyttes til 1. marts og mødet 22. marts flyttes til 15. marts.
 
Forretningsudvalgets mødeplan vil herefter være følgende:
 
Tirsdag den 11. januar 2011, kl. 10.00

Tirsdag den 8. februar 2011, kl. 10.00

Tirsdag den 1. marts 2011, kl. 10.00

Tirsdag den 15. marts 2011, kl. 10.00

Tirsdag den 12. april 2011, kl. 10.00

Tirsdag den 3. maj 2011, kl. 10.00

Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 10.00

Tirsdag den 14. juni 2011, kl. 10.00

Tirsdag den 28. juni 2011, kl. 10.00

Mandag den 15. august 2011, kl. 10.00

Tirsdag den 6. september 2011, kl. 10.00

Tirsdag den 20. september 2011, kl. 10.00

Tirsdag den 11. oktober 2011, kl. 10.00

Tirsdag den 8. november 2011, kl. 10.00

Tirsdag den 22. november 2011, kl. 10.00

Tirsdag den 6. december 2011, kl. 10.00  

 

Møderne afvikles i Regionshuset i Viborg.

Endvidere bemærkes, at der mandag den 31. januar og mandag den 29. august 2011 er berammet møder mellem forretningsudvalget og de medlemmer af Folketinget, der er valgt i Region Midtjylland.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-2-09

3. Forslag til udvidet forvaltningsrevisionsundersøgelse*

Resume

Som led i den almindelige revision af regionens regnskab udfører regionens revisor KPMG såkaldt løbende forvaltningsrevision, der består i analyser og vurdering af regionens forretningsgange og arbejdstilrettelæggelse.
 
Herudover er det i regionens revisionsregulativ og i aftalen med KPMG forudsat, at der kan gennemføres udvidet forvaltningsrevision, som er planlagte og målrettede undersøgelser af områder og forhold, som har væsentlig økonomisk betydning.
 
Det foreslås, at forretningsudvalget godkender de 2 vedlagte forslag til udvidet forvaltningsrevision af henholdsvis udbud på byggeområdet og afregningsmodeller med henblik på igangsættelse.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget godkender forslaget til udvidet forvaltningsrevision vedrørende udbud på byggeområdet, og

  

at forretningsudvalget drøfter gennemførelse af evt. yderligere udvidede forvaltningsrevisionsprojekt(er).

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Region Midtjyllands revisionsregulativ og som en integreret del af den ordinære, finansielle revisionsproces gennemfører regionens revision KPMG såkaldt forvaltningsrevision. Målet med forvaltningsrevisionen er, som anført i den kommunale styrelseslov § 42, at efterprøve om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet er i overensstemmelse med regionsrådets beslutninger, bevillinger, love og øvrige forskrifter. Herudover vurderer revisionen, om der ved forvaltningen er taget skyldige økonomiske hensyn i bred forstand. Forvaltningsrevisionen omfatter f. eks. informations- og rapporteringssystemer, vurdering af regionens måling af ressourceanvendelse og processer til sikring af effektiv drift og målopfyldelse. Udover den løbende forvaltningsrevision kan regionsrådet, administrationen og revisionen stille forslag om udvidet forvaltningsrevision. Den udvidede eller dyberegående forvaltningsrevision er i henhold til revisionsregulativet en planlagt og målrettet undersøgelse af områder og forhold af væsentlig økonomisk betydning. Den udvidede forvaltningsrevision gennemføres alene efter aftale mellem revisionen og Region Midtjylland og supplerer således den ordinære revision.
 
Der blev i 2009 gennemført 3 forvaltningsrevisionsprojekter vedrørende sygefravær, indkøbsaftaler og prognosticering af forbruget på privathospitaler, som blev forelagt regionsrådet den 20. januar 2010. I forbindelse med forretningsudvalgets godkendelse af oplæg til disse 3 forvaltningsrevisionsprojekter besluttede forretningsudvalget at supplere med projekter omkring "omfang og procedure for udbud" og "interne afregningsmodeller". På forretningsudvalgsmødet den 9. februar 2010 blev oplæg til udvidet forvaltningsrevision vedrørende udbud godkendt, hvori det ønskes undersøgt, i hvor stort et omfang der bruges udbud og hvilke udbudsformer der tages i anvendelse med henblik på at komme med anbefalinger til optimering af regionens udbudsprocesser - med særligt fokus på tjenesteydelser. I forlængelse heraf foreslås igangsat en tilsvarende forvaltningsrevision, hvor fokus er på udbud på byggeområdet. Formålet med den udvidede forvaltningsrevision af byggeområdet er, at vurdere på hvilket grundlag Region Midtjylland træffer beslutning om valg af entreprise- og udbudsformer i forbindelse med udførelsen af regionens byggeopgaver. Med udgangspunkt i en beskrivelse af hvilke entreprise- og udbudsformer der anvendes hvornår og på hvilke ydelser, er det målet at vurdere, om udbudsprocesserne kan optimeres.  

Der vedlægges oplæg til forvaltningsrevision vedrørende udbud på byggeområdet til godkendelse og igangsættelse.
  

Der vedlægges oplæg til forvaltningsrevision af interne afregningsmodeller til godkendelse og igangsættelse.

 

I aftalerne mellem KPMG og Region Midtjylland om revision er der hvert år afsat ca. 300 timer til udvidet forvaltningsrevision og lignende analyser. De to forvaltningsrevisionsundersøgelser vil således kunne afholdes inden for det budgetterede revisionshonorar.

 
Der er plads til to yderligere forslag til udvidet forvaltningsrevision i 2010. Administrationen vil efter sommerferien fremlægge to forslag til drøftelse i forretningsudvalget.

Beslutning

Sagen blev trukket.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-3-10

4. Likviditeten pr. 31. maj 2010*

Resume

Der er udarbejdet en opgørelse over på likviditeten pr. 31. maj 2010 og en prognose for likviditetsudviklingen i 2010 og 2011.

Direktionen indstiller,

at notatet om likviditeten tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I vedlagte notat om likviditeten pr. 31. maj 2010 opgøres likviditeten og den gennemsnitlige likviditet jf. kassekreditreglen. I henhold til kassekreditreglen skal gennemsnittet for den daglige saldo over de sidste 12 måneder være positiv.
 

Låneoptag
Der blev indsendt ansøgning om lånedispensation på samlet 671 mio. kr. fordelt med 607 mio. kr. i 2010 og 64 mio. kr. i 2011, jf. regionsrådsmødet 24. februar 2010 pkt. 1 om Region Midtjyllands økonomiske udfordringer i 2010 og frem. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet tilsagn på låneoptag for 200 mio. kr. i 2010 og 400 mio. kr. i 2011. 
 

Likviditeten
Gennemsnitslikviditeten forventes at udgøre ca. 675 mio. kr. ved udgangen af 2010. Det er en forbedring på 50 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 30. april 2010. I løbet af 2010 kan der forventes yderligere forbedringer i gennemsnitslikviditeten pr. 31. december 2010 på grund af betalingsforskydninger. Det har den betydning, at effekten af den faldende likviditet ikke får fuld effekt på gennemsnitslikviditeten inden udgangen af 2010, da man i forhold til kassekreditreglen regner på gennemsnitslikviditeten over de sidste 12 måneder. Det ændrer imidlertid ikke på retningen af udviklingen – udelukkende på hastigheden for faldet.
 
Vurderingen for 2010 er baseret på de indmeldte bevillingsafvigelser, at kvalitetsfondsmidlerne vedrørende nyt sygehusbyggeri for 2009 og 2010 udbetales i december 2010 og et ekstraordinært låneoptag på 200 mio. kr. til styrkelse af likviditeten.
 
For 2011 vurderes gennemsnitslikviditeten at udgøre mellem 0 og 300 mio. kr. ved udgangen af året. De foreløbige skøn er baseret på det ekstraordinære låneoptag på 400 mio. kr., som der er givet tilsagn til, og at der ikke sker en bloktilskudsregulering i 2011. Samtidig forventes uforbrugte anlægsmidler fra 2010 brugt i 2011.
 
Et notat opdateret med forudsætningerne for Økonomiaftalen 2011, vil blive indarbejdet i 1. behandlingen af Budget 2011, som kommer på forretningsudvalgets møde den 17. august 2010 og regionsrådsmødet den 25. august 2010. Derfor går dette notat ikke videre til regionsrådet.

 
Med det nuværende kendskab til situationen i 2010 og en forventning om balance i økonomien i 2011 vil det kritiske tidspunkt i forhold til opretholdelse af en positiv gennemsnitslikviditet være ved udgangen af 2011.
 
De største usikkerheder er:

 • Tidspunkt for udbetaling af Kvalitetsfondsmidler og tilhørende låneoptag.

 • Tidspunkt for låneoptag, herunder det ekstraordinære låneoptag på 600 mio. kr.

 • Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2010 til 2011 (positiv effekt på gennemsnitslikviditeten).

 • Udgiftspres i 2010 herunder effekter af spareinitiativer.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-208-06-V

5. Høringssvar til Viborg Kommune vedrørende forslag til etablering af Sundhedscenter Viborg*

Resume

Viborg Kommune har udarbejdet et forslag til etablering af Sundhedscenter Viborg. Materialet er sendt i høring, og Region Midtjyllands administration har udarbejdet et udkast til høringssvar.

Direktionen indstiller,

at udkast til høringssvar fra Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Viborg Kommune har udarbejdet et forslag til etablering af Sundhedscenter Viborg, og forslaget er sendt i høring hos en række samarbejdspartnere, herunder Region Midtjylland. Forslagene beskriver forskellige modeller for et fremtidigt Sundhedscenter, og den mest udbyggede model indeholder bl.a. forslag om, at muligheder for samfinansiering med Region Midtjylland til akutpladser og akutteam undersøges.

 

I det udarbejdede udkast til høringssvar fra Region Midtjylland er de centrale budskaber følgende:

 

Region Midtjylland er positivt indstillet over for Viborg Kommunes forslag om etablering af et sundhedscenter. Med den nye generelle sundhedsaftale er Region Midtjylland og kommunerne enige om, at udvikling af det nære sundhedsvæsen og lokale sundhedstilbud skal have fokus på nye metoder, nye behandlingsformer og ny teknologi. Væsentligt for dette arbejde vil være nye samarbejdsformer og sammenhængende patientforløb, herunder de økonomiske finansieringsmodeller til understøttelse heraf.

 

Den overordnede vision for etablering af et sundhedscenter i Viborg, hvor der bliver mulighed for et tættere samarbejde mellem hospital, kommune og almen praksis, er et skridt på vejen mod det integrerede sundhedsvæsen, hvor borgere via én indgang kan komme i kontakt med alle sektorer, der opererer på sundhedsområdet.

 

Et højt specialiseret sundhedscenter vil desuden kunne skabe et attraktivt fagligt miljø, hvor parterne vil kunne udnytte fælles ressourcer. Dog vurderes det, at der ikke i øjeblikket er lægedækningsmæssige problemer i Viborg Kommune.

 

Region Midtjylland indgår gerne i en videre dialog om akutpladser og akutteam, når Viborg Kommune er kommet længere med overvejelserne.

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med en konkret justering.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-16-1-4-10

6. Konsekvensberegninger af Dansk Folkepartis ændringsforslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Resume

I forbindelse med behandlingen af planen for akutberedskabet i Nordvestjylland på Regionsrådets møde den 26. maj 2010 blev det besluttet at oversende Dansk Folkepartis ændringsforslag til Forretningsudvalget med henblik på at foretage økonomiske konsekvensberegninger.

Direktionen indstiller,

at de vedlagte konsekvensberegninger drøftes

Sagsfremstilling

På Regionsrådets møde den 26. maj 2010 blev planen for akutberedskabet i Nordvestjylland vedtaget, og er efterfølgende fremsendt til henholdsvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet.

 

I forbindelse med behandlingen af ovennævnte punkt blev det samtidig besluttet at oversende et ændringsforslag fra Dansk Folkeparti til Forretningsudvalget med henblik på at foretage økonomiske konsekvensberegninger af forslaget.

 

I det vedlagte notat gennemgås de enkelte dele i Dansk Folkepartis ændringsforslag til planen for akutberedskabet i Nordvestjylland med henblik på at afdække de økonomiske konsekvenser for Region Midtjylland.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at konsekvensberegningerne tages til orientering.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-25-07

7. Servicemålsoverholdelse for C- og D-patientkørsler

Resume

Der redegøres vedrørende servicemålsoverholdelse for C- og D-patientkørsler fra den 1. december 2009 til og med den 10. maj 2010.

Direktionen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning og

 

at servicemålsoverholdelse for C- og D-patientkørsler fremover indgår i den kvartalsvise status for den præhospitale drift

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en redegørelse vedrørende servicemålsoverholdelse for C- og D-patientkørsler fra den 1. december 2009 til og med den 10. maj 2010. Notat vedlægges.

 

Ved C-kørsler forstås transport af ikke-akutte patienter, som har brug for observation eller behandling under transporten. Det drejer sig eksempelvis om dialysepatienter, nogle onkologiske patienter samt visse indlæggelser fra praktiserende læger og lægevagt.
 
Ved D-kørsler forstås transport af ikke-akutte patienter, der ikke har behov for observation eller behandling under transporten, men som skal ligge ned og ikke kan transporteres i taxa. Det kan være hjemtransport af udskrevne patienter eller patienter, der skal til ambulant behandling.
 
I forbindelse med de nye kontrakter for liggende sygetransport og ambulancetjenesten er følgende servicemål blevet vedtaget:


Servicemål for opgavekategori C og D

Opgavekategori C + D
Servicemål
Afhentning
Indenfor 1½ time efter ønsket afhentning
Aflevering
Indenfor en time før ønsket aflevering

 

Servicemålet for afhentning angiver, at ved samtlige C- og D-kørsler skal afhentning af patienten ske senest halvanden time efter det ønskede afhentningstidspunkt.  
Servicemålet for aflevering indebærer, at ved samtlige C- og D-kørsler skal aflevering ske indenfor en time før det ønskede afleveringstidspunkt.

 

 • Hovedparten af både C- og D-kørslerne overholder servicemålene for afhentning og aflevering.

 • En række faktorer begrænser servicemålsoverholdelsen:

  1. Hovedparten af både afhentnings- og afleveringsturene ønskes kørt midt på dagen.

  2. En del kørsler bestilles kort tid inden, de ønskes kørt. Dette påvirker muligheden for planlægning og optimering på AMK-vagtcentralen og kan medføre tomkørsel.

  3. Kontraktmæssige begrænsninger i dels nogle ambulancers kørsel af C- og D-opgaver og dels samarbejdet med de øvrige regioner.

  4. Kapaciteten i form af antallet af sygetransporter påvirker i et vist omfang servicemålsoverholdelsen.

 • Størstedelen af de C- og D-kørsler, der ikke overholder servicemålene, afvikles dog indenfor den følgende ½ time. Ganske få kørsler har derfor store overskridelser.

 

Der arbejdes løbende på at sikre størst mulig grad af målopfyldelse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-09

8. Orientering om planen for arbejdet med hensigtserklæringerne i budget 2010

Resume

Forliget om budget 2010, som blev indgået den 23. september 2009, indeholder en række hensigtserklæringer. Her orienteres om planerne for det videre arbejde med de 14 hensigtserklæringer - herunder opfølgningsmetode og tidsplan.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er i budgetforliget for 2010 besluttet 14 hensigtserklæringer, hvori forligspartierne udtrykker enighed om en nærmere belysning af og/eller indsats over for forskellige problematikker.

 

Der er i maj 2010 udarbejdet en status for alle hensigtserklæringerne. På den baggrund redegør det vedlagte notat for de enkelte hensigtserklæringer, hvori bl.a. beskrives baggrund/kontekst, opfølgningsmetode og tidsplan for arbejdet og afrapporteringen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-88-08

9. Årsberetning 2009 for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Resume

I henhold til beslutning ved Regionsrådets møde den 21. maj 2008 er der udarbejdet en årsberetning, som beskriver Regions Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfonds virksomhed i 2009.

Direktionen indstiller,

at årsberetningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede ved mødet den 21. maj 2008, at der en gang årligt skal udarbejdes en beretning til Regionsrådet om Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfonds virksomhed.
 
Forskningsfonden startede i 2007, og dens formål er, gennem økonomisk støtte til forskning at bidrage til, at sundhedsområdet i Region Midtjylland udvikles på et højt internationalt niveau.
 
Forskningsfondens virksomhed retter sig imod forskning, der har udgangspunkt i sundhedsområdet i Region Midtjylland og som gennemføres på, eller i samarbejde med et eller flere af Region Midtjyllands somatiske hospitaler. Ved prioritering af ansøgninger om forskningsstøtte indgår altid en vurdering af forskningsprojekternes videnskabelige kvalitet, deres relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland samt forskningsprojekternes mulighed for at blive gennemført.
 
I 2009 var Forskningsfondens budget på 22,2 mio. kr. Forskningsfonden har i 2009 haft nettoudgifter på 21,3 mio. kr., som er fordelt til forskellige forskningsprojekter, der er nærmere beskrevet i årsberetningen. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen