Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 22. juni 2010 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-21-78-2-10

10. Udmelding af ramme for Budget 2011 på grundlag af aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2011

Resume

Denne sagsfremstilling beskriver forslag til budgetrammerne for 2011.


Økonomiaftalen om regionernes økonomi i 2011 mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået den 12. juni 2010. Økonomiaftalen tildeler Region Midtjylland en rammeudvidelse på sundhedsområdet på 430 mio. kr. I budgetrammerne indregnes den økonomiske ubalance på sundhedsområdet i 2010 og det forventede udgiftspres i 2011. Det giver en ubalance på 547 mio. kr. i budget 2011 og frem, som foreslås dækket ved besparelser på 284 mio.kr., forbedringen af bloktilskuddet på 61 mio. kr. og DUT regulering på 13 mio. kr. samt lånefinansiering på 189 mio. kr.

 

Den 21. juni 2010 er der mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti indgået aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt om fremrykning af besparelser til 2010.

Direktionen indstiller,

at budgetrammerne for driftsbudgettet vedrørende det somatiske område, behandlingspsykiatrien, Regional Udvikling og administration godkendes som grundlag for det videre arbejde med forslag til Budget 2011,

 

at administrationen til 1. behandlingen af forslag til Budget 2011 i august udarbejder forslag til investeringsplan for 2011 og overslagsårene 2012-2014, samt oplæg til drøftelse af principperne for økonomi- og aktivitetsstyring i 2011,

 

at der oprettes særskilte bevillinger i driftsbudgettet vedrørende:
- Fællesomkostninger og administrationsomkostninger vedr. de regionale udviklingsopgaver
- Det præhospitale område
- Medicintilskud, praksisområdet,

 

at aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010 danner grundlag for udarbejdelsen af forslag til Buget 2011 og at budgetrammerne tilpasses i overensstemmelse hermed, og

 

at der til 1. behandlingen af forslag til Budget 2011 i august forelægges indstilling om resultatet af kommunernes overvejelser om tilbageførsel af 40 mio. kr. vedrørende regionens overskud på det sociale område, og der forelægges oplæg vedrørende kommunernes intentioner om at reducere takstgrundlaget 2011 med 5 % og indstilling til beslutning i konsekvens heraf.

Sagsfremstilling

Økonomiaftalen om regionernes økonomi i 2011 mellem regeringen og Danske Regioner blev indgået den 12. juni 2010, og der er dermed skabt et grundlag for den videre politiske behandling af Budget 2011 for Region Midtjylland. Økonomiaftalen medfører, at rammen for Regional Udvikling reduceres i et mindre omfang, hvilket beskrives sidst i sagsfremstillingen. Økonomiaftalen vedrører i øvrigt primært sundhedsområdet, hvor også Region Midtjylland har de største udfordringer.
 
Økonomiaftalen skal vurderes i sammenhæng med ubalancen i regionens økonomi for 2010 og det forventede udgiftspres for 2011 og frem.
 
Regionens økonomiske udfordring i 2010 på sundhedsområdet blev beskrevet i økonomirapporten pr. 30. april 2010 jf. som blev fremlagt på regionsrådets møde den 16. juni 2010. Det forventede udgiftspres for 2011 er blevet præsenteret på regionsrådets budgetseminarer den 25. maj og 14. juni 2010.

 

Det vedlagte notat ”Udmelding af rammer for budget 2011” beskriver budgetrammerne for 2011 samt de bagvedliggende forudsætninger for rammerne. Forslag til budgetrammer fremgår af tabellen side 13 i notatet. Det er forudsat, at der gennemføres besparelser på 284 mio. kr. i 2011. Denne besparelse er ikke fordelt på bevillingsområder, men er samlet i en pulje. Der vil på Forretningsudvalgets møde den 22. juni 2010 blive fremlagt en revideret bevillingsoversigt i overensstemmelse med budgetrammeforligsdrøftelserne den 21. juni 2010.
 

Der er den 21. juni 2010 mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti indgået aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt om fremrykning af besparelser til 2010.

Aftalen er vedlagt som bilag. Aftalen fastlægger de overordnede rammer for budget 2011. Desuden beskriver aftalen hvilke strukturbesparelser, der gennemføres, samt fordeler rammebesparelserne på hospitalerne i 2010 og 2011.

 

Notatet "Udmelding af rammer for budget 2011" er revideret i overensstemmelse med aftalen om foreløbige budgetrammer.


Fastsættelsen af rammerne er baseret på den økonomiske situation, der er beskrevet i tabel 1 nedenfor.

 

 Tabel 1. Oprettelse af den økonomiske balance på sundhedsområdet 2010 og 2011

Mio. kr. (+ =overskud/- =underskud
2010
  2011
  2012
I alt merudgifter
- 353
-547
-547
Finansiering: Heraf:
353
547
547
1. Lånefinansiering
210
189
-
2. Regulering af bloktilskud
-
61
250
3. DUT-sager
40
13
13
4. Besparelser der gennemføres
103
284
284
5. Ændret niveau for §2 og §3 aftaler
 
 
 
Balance
0
0
0

 

Som det fremgår heraf, er der en udfordring med merudgifter på sundhedsområdet på 353 mio. kr. i 2010 stigende til 547 mio. kr. i 2011. 
 
Økonomiaftalen på Sundhedsområdet 
Økonomiaftalen er indgået inden for en ramme på 5 mia. kr. i perioden 2011 – 2013. Realvæksten er fordelt således:

 

Tabel 2. Den overordnede realvækst på sundhedsområdet i økonomiaftalen 2011

Mio. kr.
2011
2012 - 2013
Landsplan
2.000
3.000
Heraf: Region Midtjylland
  430
  635

 

Regionerne har under ét haft en udgiftsvækst på ca. 1.200 mio. kr. fra 2008 til 2009 til svært styrbare udgifter som f.eks. sygehusmedicin, praksissektoren, patientbefordring, patientskadeerstatning og respiratorpatienter. Relativt set har udgiftsvæksten været lidt højere i Region Midtjylland end i andre regioner. Realvæksten har været væsentlig over det forudsatte niveau i de årlige økonomiaftaler.

 

Aktivitetsudviklingen har de seneste år ligget på 5-6 %. Det forudsatte niveau for finansiering af aktivitetsstigningen har i økonomiaftalerne ligget på 3 ½ %.
 
Det tillægges i Økonomiaftalen afgørende betydning, at der udarbejdes et realistisk budget til de svært styrbare udgiftsområder. Økonomiaftalen 2011 forudsætter, at regionerne gennemfører den nødvendige prioritering, således at der kommer mere fokus på de svært styrbare udgiftsområder, og at der sker en kraftig opbremsning i aktivitetsstigningen.
 
Realvæksten er i 2011 aftalt til 2 mia. kr. på landsplan og 430 mio. kr. for Region Midtjylland. Realvæksten forventes at blive på 1,5 mia. kr. i henholdsvis 2012 og 2013. Med forudsætningerne i økonomiaftalen 2011 fordeles realvæksten på landsplan og i Region Midt på følgende måde:

 

 Tabel 3. Fordeling af realvæksten i økonomiaftalen 2011

Mio. kr.
Alle regioner
Region Midtjylland
 
  B 2011
BO 2012
BO 2012
BO 2011
BO 2012
BO 2012
Aktivitetsløft Heraf:
* stigning i procent
* aktivitetsstigning i 2011: * produktivitet: 2 %
612  
3 % 1.836
-1.224
112
112
131
   
391
-260
25
25
Sygesikringsmedicin
213
213
213
48
45
45
Praksissektoren
300
300
300
64
64
64
Øvrige sygehusopgaver
875
875
875
187
186
186
I alt
2.000
1.500
1.500
430
320
320

Aktivitetsløft:
Rgion Midtjylland har til øget aktivitet i 2011 en ramme på 131 mio. kr. Denne anvendes på følgende måde:

  • I forbindelse med sparekataloget er der på forhånd fordelt 105 mio. kr. mellem hospitalerne, hvoraf hospitalerne allerede har udarbejdet forslag til indregning af aktivitetsmidler for 90,2 mio. kr. i 2011.

  • Aktivitetsløftet 2011 indeholder merudgifter til sygehusmedicin for ca. 15 mio. kr. Disse midler tillægges puljen til ny dyr medicin.

 
Der resterer herefter 11 mio. kr. Midlerne reserveres til budgetforligsdrøftelserne.
 
Der vil ikke være yderligere midler til øget aktivitet på hospitalerne i 2011.
 
Det bemærkes, at aktivitetsstigninger skal dække øget aktivitet på egne hospitaler såvel som aktivitetsstigninger i andre regioner og på privathospitaler. En begrænset aktivitetsstigning på 3 % rummer en risiko for, at flere patienter benytter sig af det udvidede frie valg. Den offentligt finansierede aktivitet på private hospitaler og klinikker udgjorde i 2009 godt 2 %. Det er i økonomiaftalen 2011 forudsat, at dette niveau ikke ændres i 2011.
 
Som det fremgår af oversigten i tabel 3, kan det forventes, at der i budgetoverslagsår 2012 og 2013 er 25 mio. kr., som enten kan anvendes til finansiering af meraktivitet ud over en produktivitetsstigning på 2 % eller som kan være til rådighed for finansiering af kræftpakke 3.
 
Sygesikringsmedicin:

Der budgetteres på aftaleniveau med en realvækst på 48 mio. kr.
 
Det noteres, at Region Midtjylland de sidste par år har haft større stigning i realudgifterne end landsgennemsnittet. Det forudsættes at området følges tæt, og at alle muligheder for at begrænse udgiftsvæksten udnyttes.
 
Praksissektoren:
Der budgetteres på aftaleniveau med en realvækst på 64 mio. kr.
 
Region Midtjylland har de sidste par år haft en større udgiftsvækst end landsgennemsnittet. Det forudsættes at området følges tæt, og at alle muligheder for at begrænse udgiftsvæksten udnyttes.
 
Øvrige sygehusopgaver:
Til øvrige sygehusopgaver afsættes 187 mio. kr., hvortil kommer 15 mio. kr. fra aktivitetsløftet til dækning af udgifter til ny medicin. I alt afsættes 202 mio. kr. på fælleskonti til senere udmøntning.
 
Der er stor usikkerhed omkring merudgifter til sygehusmedicin og nye behandlinger. Der er fra 2009 til 2010 skønnet en udgiftsvækst på i alt 250 mio. kr., hvilket er væsentligt over det niveau, der kan afsættes i 2011.
 
Der er et stort behov for skærpet prioritering af nye behandlinger og ny sygehusmedicin. Der er med økonomiaftalen for 2011 lagt op til begrænset udgiftsvækst på disse områder.

 

Kan udgiftsvæksten på de svært styrbare udgiftsområder ikke rummes inden for den afsatte ramme, vil der skulle gennemføres kompenserende besparelser på andre bevillingsområder.
 
I forbindelse med Regionsrådets 1. behandling af budget 2011 udarbejdes forslag til økonomistyringsmodel, således at der samlet sikres budgetoverholdelse, hvis der opstår merudgifter.  
 
Økonomiaftalen for Regional Udvikling
Der er aftalt en samlet reduktion af budgetterne på 12 mio. kr. i 2011, 25 mio. kr. i 2012 og 50 mio. kr. i 2013.
 
For Region Midtjylland udgør den reducerede ramme 2,5 mio. kr. i 2011, 5,3 mio. kr. i 2012 og 10,6 mio. kr. i 2013.
 
Der lægges vægt på, at det først og fremmest er de administrative udgifter, der reduceres. Der udarbejdes et forslag til udmøntning af rammereduktionen til regionsrådets 1. behandling af budget 2011. 

 

Økonomiaftalen vedrørende anlægsbudgettet.

 

Der er aftalt følgende anlægsrammer for 2011

Mio. kr.
Landsplan
Region Midtjylland
Anlægsudgifter (netto)
3.190
678
Heraf: Deponering til kvalitetsprojekter
1.018
216
IT-pulje til fælles projekter
50
-

 
Der udarbejdes forslag til anlægsbudget 2011 og budgetoverslagsårene 2012 – 2014 i forbindelse med Regionsrådets 1. behandling af budget 2011.  

 

Socialområdet
Kommunekontakt Rådet (KKR) har på sit møde den 2. juni 2010 besluttet , at der indarbejdes en reduktion af taksterne på det specialiserede socialområde med 5 % i Rammeaftalen for 2011. Der vil til 1. behandling af forslag til Budget 2011 blive forelagt oplæg om og indstilling til beslutning i konsekvens heraf.
 
Herudover har kommunerne drøftet Regionsrådets beslutning om at tilbagebetaling af 40 mio. kr. af regionens overskud på socialområdet. Kommunerne er inde i nærmere overvejelser, om de ønsker, at tilbagebetalingen skal ske ved den foreslåede udbetaling eller ved en regulering af de fremtidige takster.

 
Oprettelse af nye bevillingsområder.
Det foreslås, at det præhospitale område oprettes som egen bevilling. Indstillingen følger af den organisatoriske omlægning på området, hvor der er oprettet en selvstændig præhospital driftsorganisation.
 
Det foreslås derudover, at medicintilskud for praksisområdet oprettes som egen bevilling. Begrundelsen for at oprette området som egen bevilling er, at udgiftsvæksten her er snævert forbundet med den statslige garantiordning, mens der ikke er aftalt alment gældende principper for refusion af udgifter til det øvrige praksisområde.
 
Endvidere vil forslaget til budgetrammer for Regional Udvikling være præget af, at der i Budget- og regnskabssystemet er udmeldt nye regler vedrørende kontering af administrative udgifter. Fremover skal de centrale administrative omkostninger henføres til et særskilt bevillingsområde ”Fællesomkostninger og administrationsomkostninger vedr. regionale udviklingsopgaver”. Oprettelsen af det nye bevillingsområde er budgetneutral, idet midlerne flyttes fra de øvrige bevillingsområder til det nyoprettede bevillingsområde.
 
Oprettelsen af de ovennævnte områder som bevillinger har ikke betydning for den konkrete anvendelse af de relaterede budgetmidler, men betyder, at der ikke kan omplaceres budget mellem de ovennævnte områder og andre områder uden politisk godkendelse.

Beslutning

På mødet blev omdelt en revideret dagsorden.

 

Forretningsudvalget indstiller,

 

at budgetrammerne for driftsbudgettet vedrørende det somatiske område, behandlingspsykiatrien, Regional Udvikling og administration godkendes som grundlag for det videre arbejde med forslag til Budget 2011,
 
at administrationen til 1. behandlingen af forslag til Budget 2011 i august udarbejder forslag til investeringsplan for 2011 og overslagsårene 2012-2014, samt oplæg til drøftelse af principperne for økonomi- og aktivitetsstyring i 2011,
 
at der oprettes særskilte bevillinger i driftsbudgettet vedrørende: - Fællesomkostninger og administrationsomkostninger vedr. de regionale udviklingsopgaver - Det præhospitale område - Medicintilskud, praksisområdet,
 
at aftale om foreløbige budgetrammer for 2011 samt forudsatte besparelser i budget 2010 danner grundlag for udarbejdelsen af forslag til Buget 2011 og at budgetrammerne tilpasses i overensstemmelse hermed, og
 
at der til 1. behandlingen af forslag til Budget 2011 i august forelægges indstilling om resultatet af kommunernes overvejelser om tilbageførsel af 40 mio. kr. vedrørende regionens overskud på det sociale område, og der forelægges oplæg vedrørende kommunernes intentioner om at reducere takstgrundlaget 2011 med 5 % og indstilling til beslutning i konsekvens heraf.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-74-82-09

11. Bevillingssag: Tiltag på Århus Universitetshospital, Risskov for at forebygge rømninger - herunder anlægsbevilling i forbindelse med samling af patienter med retslig foranstaltning i almenpsykiatrien i et afsnit

Resume

Patienter anbragt i varetægtssurrogat samles i ét afsnit i retspsykiatrien. For at få plads til denne ændring flyttes de retspsykiatriske patienter med den mindste rømningsrisiko til et almenpsykiatrisk afsnit, som personalemæssigt sikres som et retspsykiatrisk afsnit. Samtidig vil afdelingen fysisk blive sikret med nye vinduer, døre og sluser. Det forventes hermed, at at antallet af episoder, hvor patienter med retslig foranstaltninger rømmer fra de to almenpsykiatriske afdelinger i Risskov, vil blive reduceret betydeligt. En teknisk gennemgang viser, at skal der foretages en række nødvendige forbedringer af den fysiske sikkerhed. Den beskrevne samling og omflytning og de afledte omkostninger hermed er igangsat administrativt. 

 

Der søges om anlægsbevilling til sikring af sengeafsnit i bygning 24F til patienter med retslig foranstaltning på i alt 2 mio. kr. samt om et rådighedsbeløb i 2010 på 2 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,

 

at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. med rådighedsbeløb på 2 mio. kr. (indeks 122) i 2010, og

 

at anlægsbevillingen finansieres af anlægsreserven.

Sagsfremstilling

Der har siden årsskiftet været en række episoder, hvor patienter med retslig foranstaltning er rømmet fra almenpsykiatrien og den specialiserede retspsykiatri i Region Midtjylland. Rømningerne førte i første omgang til en række forbedringer af sikkerheden i den specialiserede retspsykiatri. Rømningerne i den seneste periode har imidlertid udelukkende været fra almenpsykiatrien, hvor de fysiske rammer og sikkerhed ikke er hensigtsmæssige i forhold til udadreagerende patienter med retslig foranstaltning, herunder særligt patienter anbragt i varetægtssurrogat. Der er derfor behov for, at der iværksættes midlertidige tiltag her og nu for at forebygge yderligere rømninger, indtil der kan etableres en permanent løsning.

 

Administrationen har derfor besluttet, at patienter anbragt i varetægtssurrogat skal samles i ét afsnit i retspsykiatrien. For at få plads til denne ændring flyttes de retspsykiatriske patienter med den mindste rømningsrisiko til et almenpsykiatrisk afsnit, som personalemæssigt sikres som et retspsykiatrisk afsnit. Samtidig vil afdelingen fysisk blive sikret med nye vinduer, døre og sluser. Det forventes hermed, at antallet af episoder, hvor patienter med retslig foranstaltninger rømmer fra de to almenpsykiatriske afdelinger i Risskov, vil blive reduceret betydeligt. En teknisk gennemgang viser, at der skal foretages en række nødvendige forbedringer af den fysiske sikkerhed. Den beskrevne samling og omflytning og de afledte omkostninger hermed, er igangsat administrativt.

 

De fysiske ændringer i forbindelse med den nødvendige sikring af bygning 24F i Risskov andrager 2 mio. kr. Alle udgifter til sikring afholdes i 2010.

 

Der søges om anlægsbevilling til sikring af bygning 24F på 2 mio. kr samt om rådighedsbeløb i 2010 på 2 mio. kr. (indeks 122). Anlægsbevillingen søges finansieret via den fælles anlægsreserve, hvor der pr. 16. juni 2010 er 7,6 mio. kr. tilbage. Der vil herefter restere 5,6 mio. kr. i reserven til andre anlægsprojekter.

 

 

 
Anlæg
 
Tillægsbevillinger, 1.000 kr.
Bevilling
Rådighedsbeløb
2010
Bevillingsændringer
 
 
Risskov
Sikring af sengeafsnit til patienter
medretslige foranstaltninger
 
 
2.000
 
 
2.000
Bevillingsændringer i alt
2.000
2.000
Finansiering
 
 
Fælles anlægsreserve
ændres fra 7,6 til 5,6 mio. kr. (restsaldo i 2010)
 
-2.000
Finansiering i alt
 
-2.000
 
 
 
Total
Ingen likvideffekt
0
 
 
 
 
 
 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen