Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 23. februar 2010 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-00-31-09

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Forventet regnskab 2009
Bent Hansen orienterede om, at udgiftsregnskabet for 2009 forventes at ende på en overskridelse på ca. 350 mio. kr. i forhold til økonomiaftalen. Afvigelsen i forhold til budgetreguleringssagen i december 2009 skyldes hovedsageligt betalingsforskydninger mellem regnskabsår og har derfor ingen betydning for vurderingen af den strukturelle ubalance i regionens økonomi.

 

Conny Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-6-10

2. Indstilling af medlem til repræsentantskabet for Gigtforeningen

Resume

Gigtforeningen har anmodet Region Midtjylland om at indstille et medlem til repræsentantskabet for Gigtforeningen.

Direktionen indstiller,

at der indstilles et medlem til repræsentantskabet for Gigtforeningen.

Sagsfremstilling

Gigtforeningen har i brev af 26. januar 2010 anmodet Region Midtjylland om at indstille et medlem til Gigtforeningens repræsentantskab.

 

Gigtforeningen har ligeledes anmodet Region Syddanmark og Region Sjælland om at indstille et medlem til Gigtforeningens repræsentantskab. De anmodede regioner er hjemsted for Gigtforeningens behandlingssteder og hospitaler. Det kan oplyses, at Region Sjælland ikke ønsker at indstille et medlem til repræsentantskabet for Gigtforeningen.

 

Det formelle valg af medlemmer til repræsentantskabet foregår på Gigtforeningens repræsentantskabsmøde onsdag den 19. maj 2010.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Conny Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-4-10

3. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens

Resume

Der skal udpeges et medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens for perioden 2010 - 2013.

Direktionen indstiller,

at der udpeges et medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland og Region Syddanmark skal i forening udpege et medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens. I sidste valgperiode var udpegningsretten overladt til Region Syddanmark. Region Midtjylland har udpegningsretten i denne valgperiode.

 

Bestyrelsens funktionsperiode begynder den 1. maj 2010. Førstkommende møde i den nye bestyrelse er berammet til torsdag den 25. marts kl. 10-12.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Conny Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-76-1-10

4. Kapacitetsfastsættelse for optag på uddannelserne til studentereksamen og HF i 2010

Resume

Regionsrådet skal informere Undervisningsministeriet om den samlede kapacitetsfastsættelse for studentereksamen og 2-årigt HF i regionen, ligesom regionsrådet kan indstille til undervisningsministeren, at der fastlægges et midlertidigt kapacitetsloft for en eller flere institutioners optag.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet indstiller til undervisningsministeren, at Skive Gymnasium pålægges et midlertidig kapacitetsloft svarende til den nuværende optagekapacitet på 9 klasser, og

 

at Rosborg Gymnasium og HF's studentereksamen-kapacitet fastholdes på samme niveau som sidste år.

Sagsfremstilling

Optagelseskapaciteten for studentereksamen (STX) og 2-årigt HF fastsættes hvert år under medvirken af de enkelte uddannelsesinstitutioner, de forpligtende samarbejder og regionsrådet. Proceduren for kapacitetsfastsættelsen er beskrevet i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 694 om optagelse i de gymnasiale uddannelser.


Et forpligtende samarbejde består af de gymnasier og HF-kurser, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen og 2-årigt HF inden for et geografisk område. Det forpligtende samarbejde skal koordinere institutionernes kapacitet, udbud af studieretninger og valgfag. I Region Midtjylland er der etableret fire forpligtende samarbejder, der geografisk er opdelt som de tidligere amter.

 

Alle uddannelsesinstitutioner i et forpligtende samarbejde skal senest den 1. november hvert år fremsende oplæg om institutionens optagelseskapacitet til det forpligtende samarbejde, som senest den 15. november skal drøfte institutionernes oplæg. Det forpligtende samarbejde skal sikre, at det samlede behov for kapacitet tilgodeses bedst muligt inden for samarbejdets geografiske område. Den enkelte institutions bestyrelse skal herefter senest den 15. januar fastsætte institutionens optagelseskapacitet for det kommende skoleår.

 

De forpligtende samarbejder skal senest den 20. januar orientere Regionsrådet om den samlede kapacitet i samarbejdets geografiske område, herunder fordelingen på de enkelte institutioner. Regionsrådet skal herefter senest den 1. februar hvert år informere Undervisningsministeriet om den samlede kapacitetsfastsættelse for studentereksamen og 2-årigt HF i regionen. Regionsrådet kan i den forbindelse indstille til Undervisningsministeren, at ministeren fastlægger et midlertidigt kapacitetsloft for en eller flere institutioner med henblik på at sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende samlede kapacitet. Region Midtjylland har i år fået dispensation til først at indmelde tallene til Undervisningsministeriet den 24. februar 2010.
 
Region Midtjylland har modtaget oplysninger fra regionens fire forpligtende samarbejder. Kapacitetsoplysningerne er opført i vedlagte bilag, hvor klasse- og elevtallet for 2010 er beskrevet for hver skole. Disse tal holdes op mod det antal klasser, der startede i 2009. Af oversigten fremgår desuden skolernes samlede kapacitet samt hvor mange klasser, der forlader skolerne i sommeren 2010. Oplysningerne fra de forpligtende samarbejder opsummeres i det følgende: 

Det forpligtende samarbejde Nord

Skive Gymnasium og HF ønsker at udvide kapaciteten på STX med én klasse (fra 9 til 10 1.G klasser) fra sommeren 2010. Bestyrelsen på Skive Gymnasium og HF anfører i udtalelse af 12.1.2010, at der har været en øget tilgang af elever til Skive Gymnasium og HF, og at det bør være elevernes tarv og forældrenes ønsker, der bør afgøre, hvilket gymnasium eleverne optages på. Bestyrelsen mener, at en mere hensigtsmæssig udnyttelse af den nuværende bygningsmæssige kapacitet giver mulighed for at udvide optagelseskapaciteten. For bestyrelsen er det vigtigt, at det er skolens bygningsmæssige kapacitet, der afgør, hvor mange elever den kan optage, og ikke andre kunstige kriterier.
 
De øvrige institutioner i det forpligtende samarbejde Nord har i mail af 15. november 2009, der er vedlagt som bilag, ytret bekymring over en udvidelse af kapaciteten på Skive Gymnasium og HF. Det anføres, at "et flertal i fordelingsudvalget mener, at det er betænkeligt og i strid med forpligtelsen til at sikre regional spredning af stx-tilbuddet, at Skive Gymnasium og HF udvider sin kapacitet samtidig med, at der er ledig kapacitet på Morsø Gymnasium".
 
Region Midtjylland udarbejdede i efteråret 2009 en analyse af optagemønstre på gymnasierne i regionen samt gymnasier i andre regioner, der har optageområde i Region Midtjylland. Analysen, der er vedlagt som bilag, viser, at Skive Gymnasium og HF deler en del af deres optageområde med Morsø Gymnasium i Region Nordjylland, og at en udvidelse af kapaciteten på Skive Gymnasium og HF derfor kan få konsekvenser for Morsø Gymnasium, som i disse år oplever et vigende ansøgertal og i dag befinder sig på en kritisk grænse med hensyn til antal elever. Analysen konkluderer, at der med de nuværende kapacitetstal er tilstrækkelig kapacitet i området, og administrationen anbefaler på baggrund heraf, at regionsrådet indstiller til undervisningsministeren, at Skive Gymnasium og HF pålægges et midlertidig kapacitetsloft på 9 klasser.
 
Det forpligtende samarbejde Øst

Ændringer giver ikke anledning til bemærkninger, hverken fra det forpligtende samarbejde eller fra administrationen.
 
Det forpligtende samarbejde Syd

Rosborg Gymnasium og HF i Region Syddanmark ønsker at hæve skolens STX-kapacitet med én klasse, jf. vedlagte indstilling fra pågældende forpligtende samarbejde i Region Syddanmark. Administrationen bemærker, at en udvidelse af kapaciteten på Rosborg Gymnasium og HF vil kunne få indflydelse på Tørring Gymnasiums optag. Den nævnte analyse af optagemønstrene viser, at Tørring Gymnasium i dag får ca. 40 % af sine elever fra områder, der ligger i Region Syddanmark, og at elever fra specielt Jelling-området fordeler sig ligeligt mellem Tørring Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF. I indstillingen fra det forpligtende samarbejde i Region Syddanmark anføres det, at det er samarbejdets opfattelse, at der er tilstrækkelig kapacitet i trekantsområdet. En udvidelse vil derfor betyde færre flytninger af elever, men samtidig betyde, at den samlede kapacitet ikke udnyttes optimalt. På den baggrund er det administrationens vurdering, at en udvidelse af kapaciteten på Rosborg Gymnasium og HF vil bevirke, at Tørring Gymnasium kan komme under pres.
 
I forbindelse med kapacitetsfastsættelsen for 2009 meddelte Undervisningsministeriet Rosborg Gymnasium og HF, at elevprognoser ikke giver anledning til at udvide den samlede kapacitet på Rosborg Gymnasium. En udvidelse af kapaciteten på Rosborg Gymnasium ville efter ministeriets vurdering medføre merudgifter til skyggeelever på Tørring Gymnasium. Region Midtjyllands analyse af optagemønstrene er i overensstemmelse med undervisningsministeriets vurdering. På den baggrund anbefaler administrationen, at det indstilles til Undervisningsministeren, at Rosborg Gymnasium og HF pålægges et midlertidigt kapacitetsloft.  
 
Det forpligtende samarbejde Vest

Der er ikke ændringer i skolernes kapacitet i skoleåret 2010-2011.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Conny Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-76-2-07

5. Høringssvar vedrørende nedlæggelse af tegnsprogstolkeuddannelsen i Århus

Resume

Professionshøjskolen UCC har anmodet regionsrådet om en udtalelse i forbindelse med skolens beslutning om at igangsætte en proces med henblik på at nedlægge tegnsprogstolkeuddannelsens afdeling i Århus fra den 31. juli 2010. Administrationen anbefaler, at regionsrådet meddeler professionshøjskolen, at man ikke kan støtte en nedlæggelse af tegnsprogstolkeuddannelsen i Århus på det foreliggende grundlag.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet meddeler bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC, at man ikke kan støtte en nedlæggelse af tegnsprogstolkeuddannelsen i Århus, da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, og

 

at regionsrådet opfordrer til, at Undervisningsministeriet i samarbejde med alle relevante parter afklarer, hvordan man kan sikre, at hørehæmmede i hele landet har adgang til nødvendig bistand fra uddannede tolke.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC har anmodet om en udtalelse fra regionsrådet i forbindelse med bestyrelsens beslutning om at igangsætte en proces med henblik på at nedlægge tegnsprogstolkeuddannelsens afdeling i Århus med virkning fra 31. juli 2010. Uddannelsen har været udbudt i Århus siden 1997. Professionshøjskolen UCC blev etableret 1. januar 2008 som en fusion af CVU København & Nordsjælland, CVU Storkøbenhavn samt Frøbelseminaret.
 
I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 849 om professionshøjskoler for videregående uddannelser skal en professionshøjskoles bestyrelse indhente en udtalelse fra regionsrådet, inden den træffer beslutning om at nedlægge et uddannelsessted.
 
Baggrunden for bestyrelsens ønske om at nedlægge uddannelsen er en vurdering af, at uddannelsesmiljøet i Århus ikke er økonomisk bæredygtigt.
 
Beslutningen forventes at berøre 33 nuværende studerende i Århus, som får tilbud om at fortsætte deres uddannelse i København fra efterårssemesteret 2010.
 
En repræsentant for de studerende og en tidligere studerende har henvendt sig til flere regionsrådsmedlemmer for at gøre opmærksom på konsekvenserne af en nedlæggelse af uddannelsen i Århus. I den forbindelse skal det bemærkes, at de studerendes retlige forhold alene er et anliggende mellem uddannelsesinstitutionen og Undervisningsministeriet.

 

I de seneste år har der været fokus på tolkeområdet. Dels er der vedtaget en ny lov, dels er der foretaget en udredning af tolkeområdet. Med virkning fra 1. januar 2010 har Folketinget vedtaget Lov om tolkning til personer med hørehandicap. Formålet med loven er at etablere en fælles tolkeløsning på tværs af sektorer for at give hørehandicappede en enkel og smidig adgang til tolkning. Det indebærer bl.a. etablering af en statslig tolkemyndighed under indenrigs- og socialministeren.

 

Analyseinstituttet Capacent gennemførte i 2008 en udredning af tolkeområdet på foranledning af Danske Døves Landsforbund for midler fra satspuljen. Baggrunden for udredningen var et tiltagende tolkebehov og tolkeforbrug og et voksende krav om kvalitet og leveringssikkerhed. Af udredningenskonklusion fremgår det, at der er ca. 4.300 tolkebrugere i Danmark og ca. 290 fungerende tolke. Det anslås, at der i øjeblikket mangler 30-100 tolke for at dække merbehovet for tolkning. I forhold til brugergruppens størrelse sker der ingen ændringer før omkring 2018, hvor behovet menes at falde, idet de første døvfødte, der har fået indopereret Cochlear Implantat (avanceret høreapparat, som omdanner lyd til elektriske impulser) tidligt, er blevet voksne. Det er dog usikkert, hvilken indflydelse det præcist vil få på behovet for tolke i fremtiden.
 
Administrationen vurderer, at der er en række spørgsmål, som det vil være væsentligt at få belyst forud for en beslutning om at nedlægge tegnsprogstolkeuddannelsen i Århus. Det gælder:

 • Hvem har forsyningspligten i forhold til udbuddet af tegnsprogstolke?

 • Er der alternative muligheder for at bevare uddannelsen i Århus? Det fremgår ikke af henvendelsen fra Professionshøjskolen UCC, om man har undersøgt mulighederne for at placere uddannelsen i tilknytning til VIA University College i Region Midtjylland.

 • Er det muligt at benytte fjernundervisning som en del af studieforløbet?

 • Er det udelukkende et økonomisk spørgsmål at bevare uddannelsen i Århus, eller er det også et spørgsmål om et bæredygtigt studiemiljø?

 • Hvorfor falder antallet af studerende?

 • Hvilken indflydelse vil det få for rekruttering af tegnsprogstolke til den vestlige del af Danmark, hvis alle uddannes i København?

 

Den regionale interesse i sagen er primært at søge at sikre, at de hørehæmmede i den vestlige del af Danmark også i fremtiden får adgang til nødvendig tolkebistand. En nedlæggelse af tegnsprogstolkeuddannelsen i Århus kan på længere sigt få negative konsekvenser for de hørehæmmede tolkebrugere i vestdanmark. Hvis tegnsprogstolke udelukkende uddannes i København, kan det blive vanskeligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal tolke i Jylland, hvilket vil reducere de hørehæmmedes muligheder for at udfolde sig og få den nødvendige bistand.
 
På den baggrund anbefaler administrationen, at regionsrådet meddeler bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC, at man ikke kan støtte en nedlæggelse af tegnsprogstolkeuddannelsen i Århus, da der efter regionsrådets vurdering ikke foreligger et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag på nuværende tidspunkt, hvorfor man opfordrer til, at Undervisningsministeriet i samarbejde med alle relevante parter afklarer, hvordan man kan sikre, at hørehæmmede i hele landet har adgang til nødvendig bistand fra uddannede tolke.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Conny Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-76-3-10

6. Høringssvar vedrørende højhastighedskomiteens rapport om Danmark som højhastighedssamfund

Resume

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udsendt Højhastighedskomiteens rapport "Danmark som højhastighedssamfund" i høring hos blandt andet regionerne. Der forelægges udkast til høringssvar.

Direktionen indstiller,

at forslag til høringssvar til Højhastighedskomiteens rapport "Danmark som højhastighedssamfund" godkendes.

Sagsfremstilling

Den 14. januar 2010 offentliggjorde Højhastighedskomiteen sin rapport "Danmark som højhastighedssamfund" med anbefalinger til at fremme udviklingen af Danmark som et viden- og IKT-baseret højhastighedssamfund. Højhastighedskomiteen peger i sin rapport på en række muligheder for initiativer og aktiviteter, der kan bidrage til i praksis at realisere visionen om Danmark som højhastighedssamfund.

 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ønsker en bred debat om rapportens anbefalinger, før der tages stilling til det videre forløb. Ministeriet har derfor igangsat en høring vedrørende Højhastighedskomiteens rapport.

 

Region Midtjylland er høringspart. Administrationen har udarbejdet forslag til høringssvar, der omhandler rapportens syv temaer:

 

 1. Digitalisering af den offentlige sektor

 2. Den offentlige sektor som platform for innovation

 3. Cloud computing

 4. Informations- og it-kompetencer

 5. Miljø, klima og grøn it

 6. Forskning og udvikling på it-området

 7. Bredbåndsinfrastruktur i Danmark

 

Forslaget til høringssvar vedlægges som bilag. Det bemærkes, at rapportens anbefalinger ikke på alle områder er sammenfaldende med Region Midtjyllands vision i den regionale udviklingsplan på området. Dette er især gældende for tema 7: Bredbåndsinfrastruktur i Danmark, hvor rapportens målsætning ikke er i overensstemmelse med Region Midtjyllands vision om en region med god fremkommelighed og gode forbindelser med omverdenen. Herunder en it-infrastruktur som muliggør bosætning og distancearbejde overalt i regionen.

Højhastighedskomiteens rapport vedlægges som bilag. Det skal bemærkes, at rapporten også findes i en uddybet udgave, der kan rekvireres hos administrationen.

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at forslag til høringssvar til Højhastighedskomiteens rapport "Danmark som højhastighedssamfund" godkendes med følgende tilføjelse:
I afsnit 4 indføjes et nyt afsnit to: ”I forhold til ”fremme af den brede befolknings kompetencer” (anbefaling 1) er det afgørende, at der ydes en særlig indsats i forhold til voksne med ingen eller begrænsede it-kompetencer.”

 

Jette Skive tog et foreløbigt forbehold.

 

Poul Müller bemærkede, at han finder, at it ikke længere bør opprioriteres som et selvstændigt fag, man at man bør fokusere på, at it i stedet integreres i alle relevante fag.

 

Conny Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-11-09

7. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Poul Müller om økonomisk støtte fra leverandører af medicinsk udstyr til ikke-faglige formål

Resume

Regionsrådsmedlem Poul Müller har i henvendelse af 7. februar 2010 anmodet om en drøftelse af hospitalsansattes praksis vedrørende ansøgning om støtte fra leverandører af medicinsk udstyr til ikke-faglige formål.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen fra regionsrådsmedlem Poul Müller drøftes.

Sagsfremstilling

Medlem af regionsrådet, Poul Müller (C), har i henvendelse af 7. februar 2010 anmodet om en redegørelse for, hvorvidt der i Region Midtjylland er praksis for, at hospitalsansatte anmoder leverandører af medicinsk udstyr om økonomisk støtte til ikke-faglige formål.

 

Poul Müllers henvendelse kommer på baggrund af et indslag i TV den 7. februar 2010.

 

Poul Müller anfører i sin henvendelse:

 

"Jeg har via TV i aften erfaret, at læger på flere af vores hospitaler - i hvert fald Århus Sygehus og Regionshospital Holstebro - angiveligt har rettet henvendelse til en eller flere af vores leverandører med henblik på, at disse skulle bidrage til personalets julefrokoster eller lignende med ydelser repræsenterende økonomisk værdi.

 

I henhold til billeder vist i TV-avisen kl. 21 er dette sket på regionens (formentlig de enkelte hospitalers) officielle brevpapir.

 

Jeg skal bede om en redegørelse for de konkret anførte anklager fremført af TV-avisen. Tillige skal jeg bede om at få oplyst, om lignede tilfælde findes enten på samme hospitaler eller på andre af regionens hospitaler eller andre steder i Region Midtjylland.

 

Angiveligt har en sådan virksomhed andre steder i landet været almindelig og kendt i hvert fald ifølge interview med (vistnok) hospitalsdirektøren i Herlev. Gælder det samme forhold for Region Midtjylland?"

 

I vedlagte notat redegøres nærmere for den konkrete sag samt regionens praksis.

Beslutning

Forretningsudvalget udtrykte tilfredshed med, at det er indskærpet, at fremgangsmåden i to konkrete tilfælde er uacceptabel, og at retningslinjerne skal følges. 

Conny Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-32-72-12-09

8. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende henvendelse fra DentalMæglerne

Resume

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har anmodet om at få henvendelse fra DentalMæglerne behandlet på Forretningudvalgets møde.

Direktionen indstiller,

at administrationenes redegørelse tages til orientering.

 

Sagsfremstilling

DentalMæglerne v. Tine Jensen har i skrivelse af 9. februar 2010 rettet henvendelse til regionsrådets medlemmer vedrørende en afgørelse om afslag på et ydernummer som tandlæge samt om håndteringen af en række aktindsigtssager fra DentalMæglerne. Administrationen har på den baggrund udarbejdet en redegørelse for sagens indhold og forløb.

 

Af redegørelsen fremgår det, at administrationen og sidenhen Samarbejdsudvalget for tandlæger har afvist en ansøgning fra en tandplejer om at få et ydernummer som tandlæge. Afslaget på ansøgningen er givet med udgangspunkt i overenskomstens bestemmelser om ejerskab, samt en indhentet udtalelse fra Danske Regioner omkring afklaring af ejerskabsbestemmelserne i overenskomsten om tandlægehjælp.

 

Sagen har haft et forløb på 7 måneder, hvilket blandt andet skyldes, at der har været indhentet udtalelse fra Danske Regioner, og at Samarbejdsudvalget for tandlæger afholder møde 2 gange årligt. Ved en fejltagelse er der ikke givet klagevejledning i forbindelse med meddelelse af Samarbejdsudvalgets afgørelse.

 

Administrationen har gennemgået sagsbehandlingen og er i den forbindelse blevet opmærksom på, at tandplejeren og DentalMæglerne ikke er blevet partshørt i udtalelsen fra Danske Regioner forinden Samarbejdsudvalgets behandling og afgørelse i sagen. Den manglende partshøring udgør en ikke uvæsentlig mangel ved den formelle afgørelse, hvorfor sagen vil blive genoptaget til fornyet behandling.

 

Dentalmæglerne er ved blevet orienteret om genoptagelse af sagen herunder om, at der vil blive givet klagevejledning i forbindelse med en ny afgørelse i sagen.

 

 

Redegørelsen viser endvidere, at DentalMæglernes påstand om, at der er tilbageholdt aktindsigt i 1½ år, kan afvises.

 

Administrationen har modtaget tre henvendelser om aktindsigt fra DentalMæglerne.

 

Den første sag har haft et længerevarende forløb, hvilket skyldes dels administrationen overvejelser om i hvilken udstrækning ansøgningen kunne imødekommes, at der er truffet afgørelse i aktindsigtssagen af 2 omgange og at der har været visse tekniske problemer omkring genfremskaffelse af oplysningerne. Det fremgår af redegørelsen, at sagsbehandlingstiden i regionen samlet set har været 6½ måned og ikke 1½ år, som det fremgår af brevet fra DentalMæglerne. Det må dog erkendes, at sagsbehandlingstiden har været for lang, og dette er beklaget i forhold til DentalMæglerne.

 

De to øvrige anmodninger om aktindsigt er behandlet hurtigst muligt, og inden for de frister, der er angivet i lovgivningen.

 

Regionsrådsformanden agter at fremsende vedlagte besvarelse til DentalMæglerne.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Conny Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-139-06-V

9. Orientering om NIP-resultater for hoftenære frakturer

Resume

De seneste resultater fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedrørende hoftenære frakturer (hoftebrud) viser, at der er opnået markante forbedringer inden for de seneste to år. På regionsplan er der nu standardopfyldelse på alle indikatorer.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

De årlige resultater fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedrørende hoftenære frakturer (hoftebrud) blev offentliggjort på www.sundhed.dk den 14. januar 2010. Resultaterne dækker perioden 16. august 2008 - 15. august 2009.  


99% af regionens patienter med hoftenære frakturer er blevet indberettet til NIP, hvilket gør datakvaliteten meget tilfredsstillende.
 
Skemaet nedenfor viser indikatorerne for hoftenære frakturer og regionens samlede opfyldelse af standarderne.

 

Skemaet viser, at regionen samlet set opfylder alle indikatorer, og at dette med få undtagelser også gælder de enkelte hospitaler. Derudover ses, at der generelt har været fremgang siden sidste årsrapport.

Oversigt over Region Midtjyllands resultater
Indikator
Standard opfyldt
Resultat / Standard (i procent)
Hospitaler med standard opfyldt/ totalt antal hospitaler 
Fremgang
1. Ernæring
Ja
97/90
7/7
Uændret
2. Funktionsevne før bruddets opståen
Ja
96/90
7/7
Ja
3. Funktionsevne før udskrivelse
Ja
93/90
6/7
Ja
4. Smerte
Ja
96/90
6/7
Ja
5. Brudprofylakse
Ja
96/90
7/7
Ja
6. Rehabilitering
Ja
97/90
7/7
Ja
7. Død inden for 30 dag efter indlæggelsesdagen
Ja
10/10
7/7
Uændret
8. Reoperation inden for 2 år efter osteosyntese
Ja
9/15
7/7
Ja
9. Reoperation inden for 2 år efter alloplastik
Ja
10/10
7/7
Ja
10. Reoperation inden for 2 år pga. dyb infektion
Ja
0/2
7/7
Uændret

 
Regionshospitalet Horsens opfylder ikke standarden for smertevurdering, men oplyser, at der fremadrettet vil blive sat fokus på smertevurdering og dokumentationen heraf.
 
Regionshospitalet Silkeborg opfylder i denne periode ikke standarden for vurdering af funktionsevne før udskrivelse og oplyser, at det skyldes manglende registrering på grund af en organisationsændring. Der er nu etableret en ny struktur, der ventes at sikre opfyldelse af standarden som i de foregående perioder.
 
De fleste af de behandlende afdelinger har samlet behandlingen og plejen af patientgruppen i tværfaglige specialteams/afsnit, hvilket kan være en del af forklaringen på regionens gode resultater. Mest tydelig er tendensen på hospitalsenhed Vest, hvor det specielt er gået fremad siden foråret 2009, hvor al behandling og pleje af patienter med hoftenære frakturer blev samlet i Holstebro på én afdeling.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Conny Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen