Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 26. oktober 2010 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-00-31-09

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Tilbagemelding vedrørende etablering af Militærmedicinsk center i Holstebro

Formanden orienterede om, at indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har takket for Region Midtjyllands tilbud om etablering af et Militærmedicinsk center i Holstebro.

 

Regeringen har med den offentliggjorte veteranpolitik besluttet at samle behandling og genoptræning på Rigshospitalet.

 

For psykiatrisk behandling af PTSD blandt veteraner har Regeringen besluttet at styrke det militærpsykiatriske center på Rigshospitalet, og at der etableres højtspecialiseret behandling yderligere to steder i landet i forbindelse med allerede eksisterende tilbud.

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-141-09

2. Bevillingssag: Leje af lokaler på forhenværende Sygeplejeskolen i Viborg

Resume

For at imødekomme en stor mangel på kontor- og undervisningsfaciliteter på Regionshospitalet Viborg foreslås det, at der indgås en midlertidig lejeaftale af lokaler på den tidligere sygeplejeskole i Viborg midtby. Lejemålet omfatter 1.675 kvm. og vil kunne imødekomme det behov, der er opstået som følge af etablering af den midlertidige fælles akutmodtagelse og indflytning af aktiviteter fra Kjellerup og Skive. Det indstilles, at lejemålet finansieres af rammen til kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg.

Direktionen indstiller,

at lejemålet på Toldbodgade 12B i Viborg indgås med ikrafttræden den 1. november 2010 under forbehold for regionsrådets godkendelse,

 

at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til finansiering af lejeudgifterne,

 

at der afsættes et rådighedsbeløb på 0,133 mio. kr. i 2010 og 0,467 mio. kr. i 2011, og

 

at bevillingen finansieres af kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planerne for etablering af en fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Viborg er der allerede gennemført en række anlægsmæssige ændringer. Ændringerne er dels foretaget for at skabe plads til en midlertidig fælles akutmodtagelse, dels for at skabe plads til indflytning og samling af akutte aktiviteter fra Regionshospitalet Kjellerup og Regionshospitalet Skive. Som følge heraf er der i dag pladsproblemer på hospitalet, og der er særligt mangel på kontorpladser.

 

Indgåelse af lejemål

For at imødekomme pladsproblemerne foreslås det at indgå et midlertidigt lejemål på Toldbodgade 12B i Viborg midtby. Lejemålet omfatter en del af den tidligere sygeplejeskole, der er placeret umiddelbart tilstødende hospitalsmatriklen, og er meget velegnet til kontor- og undervisningsformål. Ejerne af bygningen er VIA University College, som er interesseret i at indgå en midlertidig lejeaftale i perioden 1. november 2010 til 31. juli 2011.

 

På trods af den korte lejeperiode vurderes lejemålet som en fornuftig løsning, da det på kort sigt kan løse nogle akutte pladsproblemer. Efter lejemålets udløb vil der blive taget stilling til evt. indgåelse af nyt lejemål eller andre løsninger.

 

Det lejede areal vil være på 1.675 kvm., med en årlig leje på 739.400 kr. plus et acontobeløb på 56.950 kr. til varme mm. Værdien af det lejede areal er i følge den offentlige ejendomsvurdering opgjort til 15,3 mio. kr., men da lejeperioden er under 1 år, skal der ikke ske deponering.

 

For at løse de akutte pladsproblemer foreslås det, at lejemålet træder i kraft den 1. november 2010, under forbehold for regionsrådets godkendelse på mødet den 17. november 2010. 

 

Finansiering

Lejemålet indgår som en vigtig del i de aktuelle omrokeringer på hospitalet, der skal sikre en hensigtsmæssig drift i de kommende års byggeperioder. Ved at leje ekstra lokaler kan der således være en større fleksibilitet i forhold til lokalerokering afledt af byggeprojektet. Administrationen foreslår derfor, at lejemålet finansieres af kvalitetsfondsprojektet på 1,15 mia. kr., jf. tabel nedenfor.

 

Tabel 1. Finansiering af lejemål på toldbodgade 12B, Viborg (mio. kr.)

 
Bevilling
Rådighedsbeløb 2010
(indeks 121,2)
Rådighedsbeløb 2011
(indeks 121,0)
Bevillingsændringer
Udgifter til lejemål på Toldbodgade 12B, Viborg
 
0,600
 
0,133
 
0,467
Finansiering
Pulje til kvalitetsfondsprojekter på DNU og Viborg i 2010
Pulje til DNU, Viborg og Gødstrup i 2011
 
- 0,600
 
 
- 0,133
 
 
- 0,467
Total
0
0
0

Note: Rådighedsbeløbene for 2010 er i denne sag angivet i et nutidigt niveau. Der bliver på regionsrådsmødet den 15. december 2010 fremlagt en sag om regulering af byggeomkostningsindekset for Budget 2010, hvor indekset for 2010 foreslås reguleret fra 122,0 til 121,2. Det nye indeks svarer til byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2010 jf. Danmarks Statistik, som er det kvartalsindeks, Region Midtjyllands investeringsoversigt er tilknyttet.

Beslutning

Der blev omdelt en oversigt over anlægsøkonomi i kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg.

 

Sagen blev trukket, og beslutningen vil blive truffet af formanden efter reglerne om formandsafgørelse med efterfølgende orientering af regionsrådet.

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-153-09

3. Godkendelse af udflytningsplan for det nye hospital i Gødstrup

Resume

I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale for valg af totalrådgivere til det nye hospital i Gødstrup er der blevet lavet en plan for udflytning af funktioner fra de eksisterende matrikler til det nye hospital. Den valgte udflytningsplan er blevet udarbejdet med udgangspunkt i tre modeller, der hver især er blevet vurderet op imod en række kriterier og parametre. Udflytningsplanen indebærer, at det er det akutte område, der først flytter ud til det nye hospital og dermed udgør 1. etape.

Direktionen indstiller,

at udflytningsplanen for det nye hospital i Gødstrup godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regionsrådet godkendte på mødet den 26. maj 2010, at det nye hospital i Gødstrup opføres som et etapeopdelt byggeri. Den 10. august 2010 blev opgaven som totalrådgiver til udarbejdelse af en helhedsplan for hele hospitalsbyggeriet og projektering af etape 1 udbudt.

 

Den 24. november 2010 udsendes udbudsmateriale til de prækvalificerede konsortier/firmaer. I udbudsmaterialet indgår oplysninger om det nye hospital i Gødstrup, så de bydende konsortier/firmaer kan få et indtryk af, hvilke krav og forventninger, der stilles til dem. Det har derfor været nødvendigt at udarbejde en overordnet udflytningsplan for det nye hospital for på den måde at kunne fastslå hvilke funktioner, der er en del af etape 1, og som rådgiverne skal forholde sig til.

  

Udflytningsplan for det nye hospital i Gødstrup

En udflytning til et nyt hospital kan foregå på forskellige måder. Der er i arbejdet med udflytningsplanen for DNV-Gødstrup blevet taget udgangspunkt i tre mulige scenarier:

 

 • En samlet udflytning fra alle de eksisterende matrikler, når det nye hospital står færdigbygget

 • Der flyttes en stor matrikel af gangen (f.eks. Regionshospitalet Herning først og dernæst Regionshospitalet Holstebro eller omvendt)

 • Enten de akutte funktioner eller de elektive funktioner flyttes først

 

De forskellige scenarier er blevet vurderet ud fra følgende kriterier: Høj patientsikkerhed, begrænse dobbeltflytninger, hensigtsmæssige patientforløb, afgrænsning af hospitalsfunktioner, fælles DNV-Gødstrup kultur, bemanding, driftsøkonomi, forrentning og afskrivning.

 

Samtidig er de forskellige scenarier blevet vurderet i forhold til den valgte konkurrenceform med et etapeopdelt byggeri, de udarbejdede organisatoriske principper for det nye hospital og de fremtidige funktionelle fællesskaber.

 

Ud fra en samlet vurdering af de tre modeller og de ovenstående kriterier og parametre har styregruppen for det nye hospital i Gødstrup valgt at tage udgangspunkt i en model, hvor det akutte område flyttes til det nye hospital som det første. Samtidig skal udflytningen ske i takt med, at de nye bygninger bliver færdigbygget, således at det løbende bliver muligt at høste de faglige og driftsmæssige gevinster ved det nye byggeri.

 

Begrundelsen for, at det akutte område skal flytte ud først, er:

 

 • Det etapeopdelte byggeri og den tilhørende konkurrenceform taler for, at man vælger en totalrådgiver til udarbejdelse af helhedsplanen, som har den fornødne faglige indsigt i byggeri af komplicerede hospitalsfunktioner i relation til det akutte område som operationsafdeling (OP), intensiv afdeling, sengeafdelinger, laboratorier mv. Totalrådgiveren vil således udarbejde de overordnede rammer for hospitalet i helhedsplanen og konkret foretage projekteringen af det akutte område i etape 1. Det giver samtidig mulighed for at skabe en nødvendig sammenhæng mellem den akutte del og den efterfølgende elektive del af det nye hospital.  

 

 • Etableringen af den akutte del som det første i det nye hospital vil bidrage til hurtig optimering af den akutte behandling i Vestjylland og således realiseres de målsætninger, der er i Akutplanen for Region Midtjylland, hvor beslutningen om etablering af et nyt hospital i Vestjylland blev truffet.

 

 • Hospitalsenheden Vest har i forlængelse heraf et målrettet fokus på at være i front med etablering og udvikling af akutkonceptet i Danmark. De eksisterende fysiske rammer er på visse områder ikke fuldt tilstrækkelige til at understøtte denne udvikling. De nye fysiske rammer vil give mere optimale rammer for den akutte behandling.

 

 • Den valgte udflytningsplan med udflytning af den akutte del som det første vil indebære de færreste driftsmæssige omkostninger i flyttefasen set i forhold til behovet for beredskaber og dobbeltflytninger

 

Planen bygger på, at hovedparten af de akutte aktiviteter flyttes til DNV-Gødstrup i fase 1, og at disse aktiviteter samlet set vil udgøre omkring halvdelen af det samlede byggeri.

 

Der er lagt vægt på, at den akutte aktivitet på DNV-Gødstrup skal kunne fungere, samtidig med at de tilbageværende funktioner på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro skal kunne fungere fagligt, bemandingsmæssigt og økonomisk forsvarligt i byggeperioden. 

 

Funktioner i etape 1 og i de efterfølgende etaper

Den første fase består af en række akutfunktioner koblet med de nødvendige kliniske og ikke-kliniske servicefunktioner. Servicefunktionerne skal i et vist omfang være til stede på DNV-Gødstrup fra start, men kan også håndteres via en hensigtsmæssig logistik. De funktioner, som vil være en del af etape 1, er: 

 

 • Fælles akutmodtagelse: skadestue, modtagelse, sengeafsnit, visitation, vagtlæge, mv.

 • Medicin

 • Kirurgi

 • Urologi

 • Gynækologi

 • Akut ortopædkirurgi, traumer

 • ØNH (Øre, Næse, Hals)

 • Pædiatri/neonatal

 • Fødsler/obstetrik

 • Nødvendig anæstesi, intensiv, OP og inter-mediær

 • Nødvendig røntgen og nuklear

 • Nødvendig klinisk biokemi

 • Blodudlevering

 • Klinisk farmaci

 • Nødvendige drifts- og tekniske funktioner

 • Hovedindgang inkl. reception/omstilling

 

Som følge af gennemførelsen af fase 1 vil de tilbageværende hospitaler få følgende kliniske profil, indtil de efterfølgende etaper gennemføres:

 

 • Regionshospitalet Herning: onkologi og psykiatri

 

 • Regionshospitalet Holstebro: akutklinik, neurologi, øjne, brystkirurgi, elektiv ortopædkirurgi, døgndækket anæstesi samt psykiatri.

 

 • Regionshospitalet Lemvig vil fortsætte uændret med neurorehabilitering. Derudover skal der etableres et akuthus.

 

 • Regionshospitalet Ringkøbing: Fortsat akutklinik.

 

 • Regionshospitalet Tarm: Fortsat kommunalt sundhedscenter.

  

Det planlægges at udflytte de psykiatriske funktioner fra de nuværende matrikler i Herning og Holstebro i etape 2.

 

De efterfølgende faser for udflytningen er oplistet i vedlagte bilag.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

Poul Müller tog et foreløbigt forbehold.

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-153-09

4. Godkendelse af tildelingskriterier for valg af totalrådgivere til det nye hospital i Gødstrup

Resume

På forretningsudvalgsmødet den 5. oktober 2010 behandlede forretningsudvalget en indstilling vedrørende godkendelse af proces for udvælgelse og tildeling i forbindelse med valg af totalrådgiver til det nye hospital i Gødstrup. Forretningsudvalget anmodede i den forbindelse om, at delkriterierne blev præciseret yderligere. Administrationen har arbejdet videre med en præcisering af delkriterierne i tildelingskriterierne. På den baggrund indstilles det, at tildelingskriterierne godkendes.

Direktionen indstiller,

at tildelingskriterier for valg af totalrådgivere til det nye hospital i Gødstrup godkendes.

Sagsfremstilling

På forretningsudvalgsmødet den 5. oktober 2010 behandlede forretningsudvalget en indstilling vedrørende godkendelse af proces for udvælgelse og tildeling i forbindelse med valg af totalrådgiver til det nye hospital i Gødstrup. Forretningsudvalget besluttede i den forbindelse følgende: "Der var enighed om hovedprincipperne i kriterierne, men administrationen blev anmodet om, at delkriterierne præciseres yderligere." Administrationen har arbejdet videre med en præcisering af delkriterierne i tildelingskriterierne, hvilket fremgår af vedlagte bilag. På den baggrund indstilles det, at tildelingskriterierne godkendes.

 

Udbudsmaterialet, inklusiv tildelingskriterierne, vil blive sendt ud til de prækvalificerede konsortier/firmaer den 24. november 2010.

 

Tildelingskriterier

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Delkriterier vil fremgå af konkurrencematerialet og vil omfatte funktionalitet og arkitektur, totaløkonomi og honorarøkonomi.

 

For delkriterium ”Funktionalitet og arkitektur”, som udgør 55 %, gælder, at vurderingen vil omfatte såvel rene design- og formgivningsaspekter som aspekter vedrørende funktionaliteten. Funktionaliteten vil bl.a. blive vurderet ud fra, hvorledes byggeriets fysiske rammer vil påvirke hospitalets driftsøkonomi (f.eks. optimale transportveje, mulighed for hensigtsmæssige arbejdsgange mv.). Ud af de 55 %, som delkriteriet udgør, vil funktionalitetens andel være 35 %. Driftsøkonomiske aspekter vil således indgå i væsentligt omfang ved vurderingen af dette delkriterium. Arkitektur vil blive vurderet ud fra bygningernes fremtræden og udformning og den samlede byplanmæssige løsning. Arkitektur vil udgøre de sidste 20 % af de 55 %, som det samlede delkriterium "Funktionalitet og arkitektur" er vægtet i tildelingskriterierne.

 

Delkriteriet ”Totaløkonomi”, som udgør 25 %, omfatter både byggeriets anlægsøkonomi (herunder mulighed for rationel tilrettelæggelse af selve byggeprocessen) og en vurdering af udgifterne til bygningsdrift i bygningens levetid (rengøring, vedligeholdelse, forbrug af el, vand og varme etc.).

 

Endelig udgør delkriteriet "Honorarøkonomi" 20 %. Honorarforholdene er fortsat under drøftelse og vil formodentlig både indeholde honorar fastlagt som en procentdel af de samlede udgifter og honorar fastlagt på baggrund af medgået tid.

 

Bedømmelseskomiteens indstilling af, hvilken tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og dermed skal tilbydes opgaven, forventes forelagt på regionsrådets møde ultimo juni 2011. Bedømmelseskomiteens indstilling er endelig og kan ikke ændres af regionsrådet, der alene kan godkende eller ikke – godkende indstillingen. Såfremt regionsrådet ikke kan godkende indstillingen, skal udbuddet gå om.

 


Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-212-06-V

5. Ansøgning vedrørende nære sundhedstilbud i Nordvestjylland

Resume

I juni 2010 indgik Regeringen og Dansk Folkeparti aftale om at afsætte 600 mio. kr. til nære sundhedstilbud i udkantsområder. 

 

Regionen har i samarbejde med Holstebro, Struer og Lemvig kommuner indsendt ansøgninger om midler til nære sundhedstilbud i disse kommuner.

Direktionen indstiller,

at ansøgningerne for Nordvestjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Den 13. oktober 2010 blev der på regionsrådsmødet orienteret om følgende sag:

 

I juni 2010 indgik Regeringen og Dansk Folkeparti aftale om at afsætte 600 mio. kr. til nære sundhedstilbud i udkantsområder. Udmøntningen af denne pulje sker ved, at der afsættes:

 

 1. 100 mio. kr. til etablering af fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse – som udgangspunkt i eksisterende bygninger.

 2. 300 mio. kr. til lægehuse, sundheds- og akuthuse i udkantsområder tilpasset lokale forhold – som udgangspunkt til indkøb af apparatur samt til ombygning af eksisterende bygninger.

 3. 50 mio. kr. til udbygning af præhospitale beredskaber.

 4. 100 mio. kr. til helikopterordninger mv.

 5. 50 mio. kr. til målrettet kompetenceløft til sundhedsprofessionelle med særlige opgaver i forhold til sundheds- og akuthuse/præhospitale beredskaber (sygeplejersker, paramedicinere m.fl.) samt uddannelse af særlige førstehjælpere.

 

De nære sundhedstilbud skal understøtte den nye hospitalsstruktur, som betyder, at de faglige specialer samles på større og mere specialiserede enheder, og at der etableres nye fælles akutmodtagelser. 

 

Den 9. august 2010 mødtes Indenrigs- og Sundhedsministeren med regionsrådsformanden og de tre borgmestre fra Holstebro, Struer og Lemvig kommuner til en drøftelse af nære sundhedstilbud i Nordvestjylland og ansøgning om midler hertil. Det blev aftalt på mødet, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest ultimo oktober 2010 modtager en ansøgning fra de tre kommuner og Region Midtjylland.

 

Siden mødet i starten af august har der på administrativt niveau været et tæt samarbejde mellem Region Midtjylland og de tre kommuner om udarbejdelsen af ansøgningerne gennem bl.a. workshops og bilaterale møder.

 

Den 29. september 2010 indkaldte Indenrigs- og Sundhedsministeriet ansøgninger om midler samt kriterier herfor, hvor ansøgningsfristen er den 15. november 2010.

 

Regionsrådsformanden mødtes med de tre kommuners borgmestre den 5. oktober 2010 til en drøftelse af ansøgningen herunder eventuelle indholdsmæssige tvivlspunkter. Parterne fastholdte aftalen med ministeren om at fremsende ansøgningerne ultimo oktober.

 

På mødet var der enighed om, at administrationen arbejdede videre med at konkretisere ansøgningerne, herunder at der ville være dele af ansøgningerne, som der ikke vil kunne opnås enighed om. Regionsrådsformanden meddelte, at Region Midtjylland vil arbejde indenfor en økonomisk ramme på 140 mio. kr. til nære sundhedstilbud i Nordvestjylland.

 

Ansøgningen for Nordvestjylland har følgende disposition:

 

1. Fælles følgebrev for Region Midtjylland og de tre kommuner

2. Fælles ansøgning for Region Midtjylland, Struer og Lemvig kommuner

a. First responder ordning

b. Kompetenceløft til sundhedspersonale

c. Teknologi og dataunderstøttelsesprojekter

3. Fælles ansøgning for Region Midtjylland og Struer Kommune - med regionens særlige standpunkt vedrørende ambulanceberedskab

4. Fælles ansøgning for Region Midtjylland og Lemvig Kommune - med regionens særlige standpunkt vedrørende 112-ordning

5. Fælles følgebrev for Region Midtjylland og Holstebro Kommune

6. Fælles ansøgning for Region Midtjylland og Holstebro Kommune om Lægehus i Ulfborg/Vemb

7. Ansøgning fra Region Midtjylland i forhold til Holstebro Kommune

8. Ansøgning fra Holstebro Kommune

 

Indholdet i de enkelte ansøgninger er oplistet i bilag samt vedlagt i den fulde form.  

Den videre proces

Den 26. oktober kl. 8.30 mødes regionsrådsformanden med de tre borgmestre fra Norvestjylland til en endelig drøftelse af indholdet i ansøgningerne, der sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet inden udgangen af oktober 2010.

 

Ansøgningere indsendes med det forbehold, at regionsrådet først endeligt godkender ansøgningerne den 17. november 2010, hvorefter eventuelle ændringer i ansøgningsteksten kan ske.

Beslutning

På mødet blev omdelt et bilag fra Fælleslisten af 22. oktober 2010, udkast til ansøgning fra Holstebro Kommune samt Holstebro Kommunes bemærkninger til ansøgningsmaterialet fra Region Midtjylland.

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-1332-07

6. Status for forhandlinger med almen praksis om et udvidet samarbejde på akutområdet

Resume

Med akutplanen er det besluttet, at der skal indgås et udvidet samarbejde med almen praksis på det akutte område. Der har igennem 2½ år været løbende forhandlinger med almen praksis om henholdsvis etableringen af en telefonvisitation, samarbejde omkring lægefaglig backup i akutklinikkerne og samarbejde i de fælles akutmodtagelser. På denne baggrund må det konstateres, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at indgå en aftale mellem almen praksis og Region Midtjylland. Med henblik på at fuldføre implementering af akutplanen på disse områder foreslås, at der afventes et resultat af de nationale forhandlinger mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Direktionen indstiller,

at det stadig er målet at indgå aftaler med almen praksis om et udvidet samarbejde på akutområdet,

 

at den nuværende visitationspraksis for Region Midtjylland indtil videre videreføres

 

at Horsens-området, som i dag er uvisiteret, gøres visiteret i overensstemmelse med praksis i den østjyske del af Region Midtjylland,

 

at de eksisterende åbningstider og bemandingen på akutklinikkerne i Grenaa, Silkeborg, Ringkøbing og Skive indtil videre fortsætter uændret, og

 

at samarbejdet i de fælles akutmodtagelser indtil videre afventer afklaring af almen praksis' rolle i det udvidede samarbejde på akutområdet.

Sagsfremstilling

Administrationen har igennem snart 2½ år arbejdet på at implementere Akutplanens beslutninger om at indgå et udvidet samarbejde på akutområdet igennem vedvarende forhandlinger med almen praksis (formændene for henholdsvis praksisudvalget og lægevagtsudvalget i Region Midtjylland).

 

Forhandlingerne med almen praksis har omfattet etablering af en telefonvisitation, etablering af lægefaglig backup i akutklinikkerne fra vagtlægerne og et samarbejde i de fælles akutmodtagelser.

 

Senest besluttede forretningsudvalget at udsætte sagen på mødet den 18. maj 2010. Konkret var anledningen en henvendelse fra de praktiserende læger til enkelte regionsrådspolitikere, hvori der blev udtrykt et ønske om afholdelse af møde med henblik på at drøfte det fremtidige samarbejde.

 

På baggrund af forhandlingerne med almen praksis - både før og efter mødet den 16. juni 2010 - må det konstateres, at det ikke er muligt at indgå en aftale omkring etablering af en telefonvisitation, og at den principielle betydning af netop visitationen i Region Midtjylland ligeledes hindrer, at der kan indgås en aftale omkring akutklinikker og et samarbejde i de fælles akutmodtagelser.

 

Det er stadig det overordnede mål at indgå aftaler med almen praksis om et udvidet samarbejde på akutområdet. Dog anbefaler administrationen med afsæt i den øjeblikkelige situation, at den videre implementering af Akutplanen på dette område indtil videre afventer resultaterne af overenskomstforhandlingerne mellem Danske Regioner og PLO.

 

Dette betyder følgende for de tre områder, som forhandlingerne mellem Region Midtjylland og almen praksis om et udvidet samarbejde har vedrørt (Uddybet i vedlagte notat).

 

For visitationen foreslås det indtil videre at videreføre den eksisterende praksis i Region Midtjylland - dog med den ændring, at området omkring Horsens, som i dag er uvisiteret, gøres visiteret i overensstemmelse med praksis i den østjyske del af Region Midtjylland.

 

For akutklinikkerne i Silkeborg, Skive, Ringkøbing og Grenaa betyder anbefalingen, at den lægefaglige backup og åbningstiderne på akutklinikkerne indtil videre fortsætter uændret indtil det bliver muligt at implementere alle de for akutklinkkerne relevante beslutninger i Akutplanen.

 

Med hensyn til samarbejdet i de fælles akutmodtagelser foreslås det indtil videre at afvente resultatet af yderligere forhandlinger mellem PLO og Danske Regioner og de erfaringer, som drages i de enkelte regioner.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-226-08

7. Sundhedsstyrelsens endelige udmelding om placering af ortopædkirurgiske funktioner

Resume

Sundhedsstyrelsen udmeldte den 22. juni 2010 placering af specialfunktioner inden for det ortopædkirurgiske speciale med mulighed for frem til den 27. august 2010 at indsende bemærkninger til det udmeldte. Sundhedsstyrelsen har på baggrund af de indsendte bemærkninger og drøftelse i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning udmeldt den endelige placering af specialfunktionerne.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om Sundhedsstyrelsens endelige placering af de ortopædkirurgiske specialfunktioner tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen udmeldte den 22. juni 2010 placering af specialfunktioner inden for det ortopædkirurgiske speciale. Ansøgerne har efterfølgende haft mulighed for at indsende bemærkninger til det udmeldte. Region Midtjyllands bemærkninger, som blev afgivet som et administrativt svar, blev indsendt den 27. august 2010. Svaret var baseret på hospitalernes og specialerådets sundhedsfaglige bemærkninger og forelagt regionsrådet den 29. september 2010 til orientering. Orienteringen blev taget til efterretning.

 

På baggrund af de indsendte bemærkninger og drøftelse i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning har Sundhedsstyrelsen udmeldt den endelige placering af specialfunktionerne inden for ortopædkirurgi. I forbindelse med denne udmelding er en meget stor del af Region Midtjyllands bemærkninger af 27. august 2010 blevet taget til efterretning. Sundhedsstyrelsens svar på Region Midtjyllands bemærkninger er vedlagt.

 

Således har Århus Universitetshospital, Århus Sygehus fået godkendt tre højtspecialiserede funktioner inden for håndkirurgi, som der i første omgang var givet afslag til.

 

På regionsfunktionsniveau er der tale om følgende ændringer:

 

 • Regionshospitalet Horsens er godkendt til at varetage yderligere en funktion inden for artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

 • To funktioner inden for fod- og ankelkirurgi er godkendt til varetagelse på yderligere en matrikel i Region Midtjylland

 • Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Herning er godkendt til at varetage tre funktioner inden for børneortopædi i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, for så vidt angår vurdering og kontrol (ej kirurgi)

 

I forhold til skulder-albuekirurgien er Region Midtjylland ikke blevet fuldt imødekommet, idet Region Midtjylland i indsigelsesbrevet overfor Sundhedsstyrelsen havde fastholdt ønsket om at kunne varetage disse funktioner på seks matrikler, hvoraf det skulle foregå i et formaliseret samarbejde på tre af matriklerne. Sundhedsstyrelsen har fastholdt, at der skal ske en yderligere centralisering, men har dog nu godkendt, at disse funktioner også kan varetages på Regionshospitalet Silkeborg, udover de tre matrikler, som i forvejen er godkendt. Der udarbejdes nu en plan for håndtering af samling af dette område på færre afdelinger, eventuelt med forslag om en længere implementeringsperiode, hvis det viser sig, at der er behov for dette.

 

Et skematisk overblik over Region Midtjyllands ansøgning om placering af specialfunktioner inden for ortopædkirurgi sammenholdt med Sundhedsstyrelsens endelige udmelding er vedlagt. En læsevejledning til oversigten er ligeledes vedlagt.

 

Rygkirurgi

Funktioner inden for rygkirurgi har afventet Sundhedsstyrelsens udmelding, idet Sundhedsstyrelsen i brev af 18. august 2010 oplyste, at Dansk Ortopædkirurgisk Selskab og Dansk Neurokirurgisk Selskab i fællesskab udarbejder en ensartet inddeling af de rygkirurgiske specialfunktioner. På baggrund af den nye inddeling er der pr. 20. oktober blevet udmeldt en fornyet, kort ansøgningsrunde med frist til den 12. november til at udarbejde ansøgninger om varetagelse af de rygkirurgiske specialfunktioner i henholdsvis ortopædkirurgi og neurokirurgi og fremsende disse til Sundhedsstyrelsen.

 

Administrationen vil i samarbejde med hospitalerne og specialerådene inden for ortopædkirurgi og neurokirurgi udarbejde en fornyet ansøgning om varetagelse af de rygkirurgiske specialfunktioner. Ansøgningen udarbejdes på baggrund af det eksisterende ansøgningsmateriale samt de justerede specialevejledninger inden for ortopædkirurgi og neurokirurgi. Det forventes, at en foreløbig ansøgning kan forelægges forretningsudvalget den 9. november 2010. Ansøgningen sendes til Sundhedsstyrelsen den 12. november med forbehold for endelig godkendelse i regionsrådet på møde den 17. november.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Jørgen Winther var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen