Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 27. april 2010 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-00-31-09

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Ekstraordinært møde i forretningsudvalget

Det aftaltes, at der afholdes et ekstraordinært møde i forretningsudvalget mandag den 3. maj 2010 kl. 12.00.

 

Jørgen Winther, Harry Jensen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-63-10

2. Udpegning af medlem til Regionshospitalet Viborgs Kunstfond

Resume

Regionsrådet skal udpege et medlem til Regionshospitalet Viborgs Kunstfond.

Direktionen indstiller,

at der udpeges et medlem til Regionshospitalet Viborgs Kunstfond.

Sagsfremstilling

Regionshospitalet Viborgs Kunstfond har til opgave at medvirke til udsmykning af bygninger og haveanlæg på Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive.

 

Regionshospitalet Viborgs Kunstfond kan endvidere som ene- eller medarrangør gennem udstillinger og koncerter m.v. medvirke til, at der etableres og vedligeholdes kunstneriske aktiviteter på sygehuset til glæde for patienter, personale og besøgende.

 

Der skal udpeges et medlem til bestyrelsen for Regionshospitalet Viborgs Kunstfond. Regionsrådet har hidtil været repræsenteret ved Olav Nørgaard.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at Olav Nørgaard (V) udpeges som medlem af bestyrelsen for Regionshospitalet Viborgs Kunstfond.

 

Jørgen Winther, Harry Jensen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-59-10

3. Udpegning af medlem til uddannelsesudvalget for Ernæring og Sundhed

Resume

VIA University College har i henvendelse af 26. februar 2010 anmodet om, at der udpeges et medlem til uddannelsesudvalget for professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed og Bachelor of Global Nutrion and Health.

Direktionen indstiller,

at der udpeges et medlem til uddannelsesudvalget for Ernæring og Sundhed.

Sagsfremstilling

VIA University College har i henvendelse af 26. februar 2010 anmodet om, at der udpeges et medlem til uddannelsesudvalget for professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed og Bachelor of Global Nutrion and Health. Udpegning skal ske i forening med Region Nordjylland og Region Syddanmark. Efter aftale med Region Nordjylland og Region Syddanmark tilfalder udpegningsretten i denne valgperiode Region Midtjylland.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at Andreas Steenberg (B) udpeges som medlem af uddannelsesudvalget for Ernæring og Sundhed.

 

Jørgen Winther, Harry Jensen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-16-06-V

4. Årsregnskab for 2009 for Amgros I/S

Resume

Årsrapport for 2009 for Amgros I/S indeholdende regnskab forelægges til godkendelse. Årets resultat for Amgros I/S viser et overskud på 38,419 mio. kr. For Region Midtjylland giver dette et afkast på 8.280.226 kr.
 
Der er budgetteret med en indtægt på Fælles puljer, Amgros – afregning af overskud for fællesindkøb på -6,8 mio. kr. Indtægtsbevillingen indstilles forhøjet til -8,3 mio. kr. og merindtægten tilgår regionens kassebeholdning.

Direktionen indstiller,

at Amgros I/S' årsregnskab for 2009 godkendes,

 

at indtægtsbevillingen på Fælles puljer, Amgros – afregning af overskud for fællesindkøb på Sundhedsområdet forhøjes med 1,5 mio. kr. fra -6,8 mio. kr. til -8,3 mio. kr., og


at forhøjelsen af indtægtsbevillingen på 1,5 mio. kr. tilgår regionens kassebeholdning

Sagsfremstilling

Amgros I/S har fremsendt vedlagte Årsrapport for 2009 indeholdende årsregnskab samt oversigt over udlodning til regionerne i 2009. Regnskabet skal godkendes af samtlige interessenter, før overskudsudlodningen fra Amgros I/S kan finde sted.

 

Amgros er et politisk ledet interessentskab, der er ejet af de fem regioner, og har hjemmel i sundhedslovens § 78, stk. 3. Amgros' formål er at drive indkøbsvirksomhed inden for sundhedsområdet med henblik på videresalg til dets interessenter og andre offentlige myndigheder eller offentlige organer.

 
Året der gik

I 2009 fortsatte væksten i omsætningen af lægemidler i hospitalssektoren. Forventningerne til Amgros om til stadighed at maksimere konkurrencesituationen på hospitalslægemidler med henblik på at opnå bedre indkøbspriser, er vokset i samme takt. Situationen har endvidere skabt et ønske om, at Amgros påtager sig flere og mere fagligt specialiserede opgaver. Med denne udvikling er fulgt et behov for bl.a. at få flere medarbejdere med farmaceutiske kompetencer samt flere medarbejdere i støttefunktioner som f.eks. analyse, it, administration og juridisk support. Samtidig har det været vigtigt, at Amgros har fastholdt arbejdet med at videreudvikle de etablerede forretningsområder, ved at styrke kompetencerne inden for bl.a. projektledelse, rådgivning, råvareindkøb, produktion, kunderelationer, samt gennem etablering af en tværorganisatorisk markedsanalysefunktion, der skal sikre koordinering og kvalitetssikring af interne og eksterne analyseaktiviteter.

 

I 2009 gennemførte Amgros en strategiproces med henblik på at fastlægge retningen for virksomhedens drifts- og udviklingsområder i perioden frem til 2014.

 

Amgros' 3 strategiske ambitioner for perioden 2009-2014:

 

  1. At tage ansvar for ressourceoptimering og skabe dokumenterbar værdi.

  2. Være på forkant, se nye tendenser, og tage initiativ til fremme af kvalitet og sikkerhed i lægemiddelbehandlingen.

  3. At varetage fælles interesser for regioner, sygehusapoteker og sygehuse.

 

Konsulentfirmaet McKinsey gennemførte i begyndelsen af 2009 en specifik analyse af virksomhedens udbudsforretning med det formål, at komme med forbedringsforslag og give inspiration til, hvordan regionernes købermagt kunne styrkes yderligere, med henblik på at opnå bedre tilbudspriser på sygehusmedicin på længere sigt. Resultaterne af analysen har udmøntet sig i en række strategiske mål og initiativer, som skal løftes enten i Amgros alene eller i samarbejde med Danske Regioner. Flere af initiativerne har for Amgros' vedkommende kunne løses inden for de eksisterende rammer og af de nuværende medarbejdere, mens andre initiativer har krævet en yderligere rekruttering af nye medarbejdere med specifikke kompetencer.

 

Årets resultat

Virksomhedens resultatopgørelse for 2009 viser et overskud på 38,4 mio. kr. For Region Midtjylland betyder det et afkast på 8.280.226 kr.

Virksomheden har en egenkapital på 52,3 mio. kr.  

 

Amgros omsatte i 2009 for i alt 5.602 mio. kr. Heraf udgjorde omsætningen af lægemidler 5.335 mio. kr., hvilket er 565 mio. kr. mindre end budgetteret, men 565 mio. kr. mere end i 2008. Virksomheden opnåede en stigning i dækningsbidraget på lægemidler, hvilket skyldes bedre indkøbspriser og større indkøb af præparater med rabat.  

 

På høreapparatområdet solgte Amgros for 267 mio. kr., svarende til 27 mio. kr. mere end budgetteret i 2009.  

 

Som det fremgår af regnskabet for 2009, bærer Amgros' renteindtægter tydeligt præg af den generelle finansielle situation, og renteindtægterne er trods stram styring af debitorer og kreditorer faldet væsentligt i forhold til 2008.  

 

Amgros har gennem 2009 fortsat fokuseret på den økonomiske styring. Det gælder specielt budgettering og budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse i henhold til årsregnskabsloven, samt debitor-, kreditor og likviditetsstyring.

 

Væsentlige begivenheder med indflydelse på årsregnskabet

I 2009 gennemførte Amgros 64 forskellige udbud på lægemiddelområdet med over 1.000 tilhørende udbudsnumre. Amgros havde i 2009 over 100 forskellige leverandører på lægemiddelområdet.

 

Den øgende konkurrence på hospitalsmarkedet får virksomhederne til i stigende grad at benytte muligheden for at klage over udfaldet af et udbud. Dette øger omkostningerne til såvel personale som til juridisk bistand og evt. tab/erstatning. I 2010 indføres et nyt cirkulære, som vil kunne medføre, at Amgros kan blive afkrævet større erstatninger end tidligere. 

Økonomi 
Som det fremgår ovenfor giver Amgros’ regnskab 2009 et afkast til Region Midtjylland på i alt 8.280.226 kr.
 
På Fælles puljer, Amgros – afregning af overskud for fællesindkøb på Sundhedsområdet er der budgetteret med en indtægt på -6,8 mio. kr. Indtægtsbevillingen forhøjes med 1,5 mio. kr. fra -6,8 mio. kr. til -8,3 mio. kr. svarende til den merindtægt Amgros giver i 2009. Merindtægten tilgår regionens kassebeholdning.

 

[image]

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt. 

Jørgen Winther, Harry Jensen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-5-09

5. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerups plan for at opnå budgetbalance i 2010 og afvikle gæld

Resume

Direktionen har modtaget en plan fra Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup, der beskriver, hvordan hospitalsenheden vil opnå budgetbalance i 2010 og planlægger at afvikle gæld.
 
Planen omfatter besparelser på 79 mio. kr. Hovedparten af besparelsen sker ved mindre vikarforbrug, mindre udbetaling af frivilligt merarbejde og nedlæggelse af stillinger. Der forventes nedlagt 115 stillinger. De resterende funktioner på Regionshospitalet Kjellerup nedlægges og flyttes til Regionshospitalet Viborg med denne plan. Der er i handleplanen taget højde for en besparelse på 2,8 mio. kr. i 2010 og besparelse på netto 21,8 mio. kr. i 2011 og fremover.

 
Direktionen har taget planen til efterretning, idet direktionen konstaterer, at planen er i overensstemmelse med direktionens brev af 20. januar 2010, der pålægger hospitaler med underskud i 2009 at lave en handleplan. Det er direktionens opfattelse, at planen opfylder de af direktionen stillede krav, og at forslagene i planen ligger inden for hospitalsledelsens kompetence. Besparelser på paraplegifunktionen må dog ikke iværksættes, før den igangværende udredning af området har været forelagt regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at den fremsendte plan fra Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup tages til efterretning med direktionens forbehold om paraplegi-funktionen.

Sagsfremstilling

Fra Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup er modtaget udredning vedrørende tiltag med henblik på at opnå budgetmæssig balance i 2010 samt afvikle gæld.


Status
I 2009 har Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup et regnskabsmæssigt underskud på 65,7 mio. kr. Korrigeret for betalings- og bevillingsforskydninger er der reelt et underskud 60,8 mio. kr. Hospitalet har produceret en meraktivitet på mere end 85 mio. kr. over basislinien. Den endelige opgørelse foreligger endnu ikke. Der er således en sammenhæng mellem budgetoverskridelse og aktivitet. Merforbruget kan opgøres således:

 

 

Merudgifterne til løn vedrører primært honorering i henhold til FEA (Frivilligt merarbejde) til lægegruppen.
 
Stort set alle afdelinger har et merforbrug, men merforbruget er koncentreret om medicinsk afdeling, børneafdelingen og omkostningsstedet fælles. I 2010 vil der være budgetløft til børneafdelingen, organkirurgisk afdeling og klinisk mikrobiologisk afdeling på grund af overtagelse af Silkeborg Kommune som optageområde, hvorfor disse afdelinger i 2010 vil komme i bedre balance. For omkostningsstedet fælles er der tale hospitalsledelsens udlæg, dvs. budgetsikring af visse afdelinger, hvor finansiering af disse områder indgår i genopretningsplanen for 2010.
 
Hospitalet vurderer, at den strukturelle ubalance udgør 79 mio. kr. Ubalancen kan opgøres således:

 

Det forventede merforbrug på 60,8 mio. kr. i 2009 vil uden indgriben blive videreført med ca. 45 mio. kr. i 2010. Faldet i 2010 skyldes, at en del af overskridelsen i 2009 er engangsudgifter vedrørende ombygninger og anskaffelser samt en teknisk korrektion fra lønsystemet. Den samlede ubalance svarer til ca. 5 % af hospitalets budget.
 
Der er i ovenstående taget højde for hospitalets forventede andel af besparelsen på 250 mio. kr. i 2010 og 2011.
 
Handleplan
Handleplanen medfører driftsbesparelser på 79 mio. kr. i 2010 stigende til 99 mio. kr. i 2011 og frem, så den strukturelle ubalance rettes op, og underskuddet fra 2009 kan være afdraget over tre år. Handleplanen medfører en reduktion på ca. 115 normerede stillinger.
 
Hospitalsledelsen har i forbindelse med drøftelser i HMU bestræbt sig på at lave en handlingsplan, der i størst muligt omfang ikke medfører afskedigelser. Et sådan mål forudsætter en stor flexibilitet hos personalet i forbindelse med accept af omplaceringsmuligheder. Direkte afskedigelser kan ikke undgås, idet der er nogle områder, hvor omplaceringsmulighederne er vanskelige.
 
Hospitalsledelsen forventer derfor følgende effekter i 2010 og 2011.

  

Der er i nuværende handlingsplan taget højde for en besparelse på 2,8 mio. kr. i 2010 og besparelse på netto 21,8 mio. kr. i 2011 og fremover.
 
Såfremt det i løbet af året viser sig, at effekten er for svag vil hospitalsledelsen igangsætte yderligere initiativer, der vil sikre en budgetbalance i 2010.
 
Hospitalet forventer med de beskrevne tiltag fortsat at kunne overholde sin basislinie. Lukning af den dagkirurgiske enhed i Kjellerup vil medføre en produktionsnedgang på 15-20 mio. kr. i DRG værdi. På grund af hospitalets store meraktivitet i 2009 vil hospitalet ikke have problemer med at overholde sin basislinie og sin andel af takststyringspuljen i 2010 og udnytte den forventede merproduktions mulighed i 2011.
 
Bemærkninger
Hospitalets handleplan vurderes at ligge inden for rammerne af Regionens planlægning og regionsrådets beslutninger. Forslagene ligger derfor inden for hospitalsledelsens kompetence. Direktionen har derfor taget planen til efterretning. Der skal dog knyttes et par kommentarer til et par af forslagene.
 
Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup har regionens højeste niveau for specialiserede genoptræningsplaner. Forslaget om besparelser på denne funktion vil derfor medføre, at hospitalet nærmer sig det regionale niveau.
 
Forslaget om reduktion af fire hotelsenge i paraplegifunktionen er en tilbagevenden til kapaciteten før 2009. Det skal bemærkes, at paraplegifunktionen er under udredning. Det forventes, at udredningen forelægges politisk efter sommerferien. Derfor må denne del af planen ikke iværksættes, før udredningen har været forelagt regionsrådet.

 

Ved lukning af aktiviteten på Regionshospitalet i Kjellerup vil der blive en reduktion i hospitalets elektive kirurgiske aktivitet på 15-20 mio. kr.

 

Med hospitalets store meraktivitet på 85 mio. kr. i 2009 er det et relevant tiltag at reducere aktiviteten for at sænke udgiftsniveauet. I det omfang denne aktivitet ikke opsuges af andre regionshospitaler, vil der være en risiko for, at den flytter til privatsektoren. 

 

Høringsvar fra HovedMED udvalget Regionshospitalet Viborg, Kjellerup skive vedlægges.

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,  

at den fremsendte plan fra Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup blev taget til efterretning med direktionens forbehold om paraplegifunktionen, idet der ikke hermed er taget stilling til omfanget af besparelser fra 2011 på Regionshospitalet Viborg og idet det blev konstateret, at strukturjusteringerne er i overensstemmelse med tidligere beslutninger.
 
Sagen fremsendes til regionsrådet til orientering.

 

Jørgen Winther, Harry Jensen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-25-07

6. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende ambulanceredderes kompetencer

Resume

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har i henvendelse af 6. april 2010 anmodet om at få sag på dagsordenen om ambulanceredderes kompetencer.

Direktionen indstiller,

at administrationens redegørelse tages til orientering.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har i henvendelse af 6. april 2010 anmodet om at få følgende sag på dagsordenen:

 

"Jeg har været i praktik som ambulance-redder på en døgnvagt. I den forbindelse får jeg fortalt, at vi har retningslinjer i Region Midtjylland, som gør, at redderne ikke må bruge deres kompetencer.

 

Eks.

  1. De må gerne lægge en kanyle i venen på en patient, men de må ikke give patienten medicin i kanylen. Ved f.eks. lavt blodsukker vil patienten få det bedre meget hurtigere ved medicin givet i venen, frem for medicin givet i musklen.

 

  1. De har medicin i tasken, som de ikke må bruge uden at spørge en læge først. Jeg var med til et hjertestop. Midt i genoplivningen skal redderen ringe til en læge og få tilladelse til at give adrenelin. Det må stadig kun gives i musklen trods det, at virkningen er bedre ved at give det i venen. De mangler andre former for medicin, som kan gives ved hjertestop f.eks. atropin.

 

  1. De må ikke smertedække en patient i ambulancen - trods det at de har modgift, som kan ophæve bivirkninger om nødvendigt. Samme modgift som bruges til narkomaner, der har taget en overdosis, og den må de gerne give. Patienter skal altså lide unødigt.

 

  1. Paramedicinere i Region Midtjylland vil gerne intubere, men må ikke gøre det. I Nordjylland må de gerne. En person med hjertestop behandles optimalt, hvis der er sket intubation, idet det kunstige åndedræt er mest effektivt derved.

 

  1. Redderne må ikke - som i andre regioner, indlede medicinsk blodfortyndende behandling ved stor blodprop i hjertet, men skal køre til nærmeste akutmodtagelse eller afvente akutlæge for at patienten kan få behandling. Herefter transporteres patienten så videre til Skejby. Hvis redderne kan indlede denne behandling, kan patienten transporteres direkte til ballonbehandling i Skejby og tid spares og liv reddes.

 

Jeg vil gerne bede om at få en redegørelse for, hvad vores reddere må i forhold til de 4 andre regioner og i forhold til reddernes uddannelsesniveau og samtidig stille forslag om ændring af retningslinier, således at reddere (assistenter, behandlere, paramedicinere) i Region Midtjylland fremadrettet kan bruge de kompetencer, de har opnået gennem deres uddannelse."

 

Administrationens redegørelse vedlægges. Redegørelsen eftersendes.

Beslutning

Sagen blev udsat med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-25-07

7. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende forsøgsprojekt med teleudstyr i ambulancer

Resume

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har i henvendelse af 6. april 2010 anmodet om at få sag på dagsordenen om forsøgsprojekt med teleudstyr i ambulancer.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har i henvendelse af 6. april 2010 anmodet om at få følgende sag på dagsordenen:

 

"Jeg er i praktikken også blevet bekendt med, at Responce har indkøbt det nødvendige testudstyr, så en læge fra hospitalet i Horsens både kan høre og se hvad der sker i ambulancen live. Udstyret er testet i samarbejde med hospitalet (projektplan lavet) og kan køre sammen med I-hospitalet. Af en eller anden grund er forsøgsprojektet blevet bremset.

 

Jeg vil derfor gerne spørge til baggrunden for, at forsøget med akutmodtagelsen ikke er igangsat. Det må være optimalt, hvis akutmodtagelsen kan følge patienten ind live/direkte med video, målingerne osv. Der er ikke kun tale om telemedicin eller EPJ men en ny form for sammenkobling mellem akutmodtagelserne og de præhospitale ambulancer, så alle data på patient, udstyr, ambulance GPS, kørselsstatus osv. vises, ja selv formodet ankomst på sygehuset vises også på regionslandkort på akutmodtagelsen.

 

Set i lyset af, at der i Horsens-området ikke er døgndækket lægebil, stilles der hermed forslag om, at teleforsøget igangsættes hurtigst muligt."

 

Administrationens redegørelse vedlægges.

Beslutning

Sagen blev udsat.

Tilbage til toppen