Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 30. november 2010 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-00-31-09

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Ophør af lægevagtens back-up på akutklinikken i Holstebro
Næstformanden orienterede om, at formanden for Praksisudvalget har meddelt Regionen, at den mundtlige aftale om lægevagtens back-up på akutklinikken i Holstebro ophører den 1. januar 2011.
 
Status vedrørende budgettilpasningsbestræbelserne i Hospitalsenheden Vest
Der blev orienteret om de initiativer, som hospitalsledelsen vil foretage for at leve op til de aktuelle økonomiske rammer for Hospitalsenheden Vest.
 
Harmonisering og optimering af ressourceudnyttelsen i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)
Der blev orienteret om de initiativer, som Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center vil iværksætte for at optimere udnyttelsen af de faglige, speciallægemæssige, økonomiske og fysiske ressourcer i Centret.
 
Ændring i udvalgssammensætning
Pr. 1. januar 2011 udtræder Bente Nielsen af det Rådgivende udvalg vedrørende psykiatri og social. I stedet indtræder Mette Rohde Terp.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-16-2-7-10

2. Opløsning af fonde

Resume

Region Midtjylland administrerer 4 fonde med små formuer med heraf følgende beskedent afkast. Henset til den forholdsmæssige store udgift til administration og årlig udlodning, findes det hensigtsmæssigt at opløse de omhandlede fonde. Civilstyrelsen har givet tilladelse til opløsning af fondene.

Direktionen indstiller,

at nedlægge 4 fonde, der administreres af Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

I forbindelse med strukturreformen fik Region Midtjylland fra det tidligere Århus Amt overdraget et antal fonde, der nu administreres af Regionssekretariatet. Der er tale om følgende fonde:

 

 1. Rasmus og Altine Udengaards legat for sygepensionerede lærere

 2. Købmand Rasmus Hildebrandt og hustru Nielsine, født Nielsens legat for kræftlidende og gigtlidende

 3. Region Midtjyllands fælleslegat for skolelærere og lærerenker og

 4. Region Midtjyllands fælleslegat for økonomisk trængende 

 

Det fremgår af årsregnskaberne for 2009, at alle fire fonde har små kapitaler med heraf følgende beskedent afkast. Hvert år indgår der et stort antal ansøgninger med heraf følgende administration og efterfølgende udlodning af ganske beskedne beløb. For 2009 blev der ialt udloddet 29.700,00 kr. fra samtlige fonde, fordelt blandt 24 personer med beløb i størrelsesordenen 700,00 kr. til 4.000,00 kr. Civilstyrelsen har ved brev af 29. juli 2010 meddelt tilladelse til opløsning af de fire fonde, hvilket kan ske på en gang eller over en periode på op til tre år. Afviklingen foreslås at ske over tre år ved en realisering af værdipapirbeholdningen, som herefter udloddes med 1/3 pr år.

 

Årsregnskaberne for de fire fonde er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-125-07

3. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til iværksætterprogrammet STARTmidt Accelerator

Resume

Regionsrådet har reserveret erhvervsudviklingsmidler til iværksætterprogrammet STARTmidt Accelerator. Væksthus Midtjylland, der har ansøgt om at blive operatør på programmet, beskriver i ansøgningen en indsats, der er i overensstemmelse med de af Vækstforum godkendte elementer. Iværksætterprogrammet STARTmidt Accelerator har som hovedaktivitet rådgivning til vækstiværksættere, men programmet omfatter desuden Investorreadiness forløb med tilknytning af kapitalcoach, særlige udviklingsforløb for iværksættere med internationalt potentiale samt tilbud om deltagelse i vækstgrupper, netværk, mentorordninger mv. Endvidere vil der blive udviklet og gennemført nye initiativer målrettet bl.a. spin-off iværksættere.

Direktionen indstiller, at Vækstforums indstilling tiltrædes, således

At der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til STARTmidt Accelerator, bevilges 10.5 mio. kr. årligt i årene 2011, 2012 og 2013, i alt 31,5 mio. kr., til Væksthus Midtjylland til gennemførelse af programmet STARTmidt Accelerator.

Sagsfremstilling

Indledningsvis bemærkes, at der som bilag vedlægges en økonomioversigt vedrørende anvendelsen af regionsrådets midler til erhvervsudvikling. Oversigten viser dels de erhvervsudviklingsmidler, der er til rådighed, dels vækstforums indstillinger til dette møde og endelig hvad der vil være til disposition, hvis vækstforums indstillinger om anvendelse af erhvervsudviklingsmidlerne følges.

 

Om den foreliggende sag bemærkes, at regionsrådet på sit møde den 29. september 2010 vedtog, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere 31,5 mio. kr. til Iværksætterprogrammet STARTmidt Accelerator. Efter mødet i regionsrådet er der gennemført en ansøgningsrunde, hvor der er indkaldt ansøgninger til opgaven som operatør på programmet. Ved ansøgningsfristens udløb var Væksthus Midtjylland eneste ansøger. Ansøgningen er tilgængelig på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 3. november 2010 at godkende Væksthus Midtjylland som operatør på programmet STARTmidt Accelerator, at indstille til regionsrådet, at der bevilges i alt 31,5 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler og at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der af EU's regionalfondsmidler bevilges 28,02 mio. kr. og af EU's socialfondsmidler bevilges i 34,3 mio. kr.

 

Indhold

STARTmidt Accelerator har som formål at øge iværksætteres etablerings- og overlevelsesrate samt at fordoble antallet af vækstiværksættere. Målgruppen for programmet er iværksættere og nystartede virksomheder med vækstpotentiale. Programmet vil være åbent for alle potentielle vækstiværksættere i regionen.

 

Hovedaktiviteten i STARTmidt Accelerator er tilbud om vejledning og rådgivning til vækstiværksættere. Rådgivningsforløbene Start- og Vækstpakker er et tilbud om vejledning, problemafklaring og tilskud til køb af rådgivning for iværksættere før og efter start af virksomhed. Herudover indeholder STARTmidt Accelerator også Investorreadiness forløb med tilknytning af en kapitalcoach og mulighed for deltagelse i springboards. Iværksættere med internationalt potentiale tilbydes et særligt udviklingsforløb, et Accelerator forløb med adgang til finansiering. Foruden tilbud om individuel rådgivning tilbydes iværksættere deltagelse i vækstgrupper og netværk, herunder Platoforløb (netværk med tilknyttet faddervirksomhed), og der vil blive skal etableret en mentorordning. Endelig vil der blive udviklet og implementeret en indsats for at øge spin-off iværksætteri, der vil blive etableret samarbejde med kommunerne om gennemførelse af særlige erhvervspolitiske satsninger og der vil ske en facilitering af regionale Business Angels netværk.

 

Der gennemføres en løbende effektmåling af STARTmidt Accelerator. Effektmålingen skal dokumentere de deltagende iværksætteres præstationer og programmets anvendelse og tilgængelighed. Programmet har bl.a. som mål, at 70 % af iværksætterne i Region Midtjylland skal have været i kontakt med erhvervsservicesystemet, 75 % af iværksætterne skal overleve de første tre år og antallet af vækstiværksættere skal øges med 10 % om året.

 

Endelig skal der gennemføres en systematisk kompetenceudviklingsindsats rettet mod det samlede erhvervsservicesystem, herunder skal der udvikles og etableres en certificeringsordning for vejledere i erhvervsservicesystemet. Formålet er at sikre, at ydelserne i erhvervsservicesystemet kontinuerligt er af høj standard og kan formidles til brugerne.

  

Resultatkontrakt 

Hovedelementerne i en resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland om gennemførelse af STARTmidt Accelerator vil være:

 

Effektmåling

  • Der skal gennemføres effektmåling af de deltagende iværksætteres præstationer på omsætning, værditilvækst, eksport og beskæftigelse. Det er målsætningen, at programdeltagernes økonomiske performance skal være 10 % bedre end øvrige iværksættervirksomheder, målt på de nævnte parametre.

  • Programmet har følgende mål:

   • 70 % af de nye virksomheder skal have været i kontakt med erhvervsservicesystemet

   • 70 % af de vejledte iværksættere skal starte virksomhed

   • 75 % af iværksætterne skal overleve, målt over en 3-årig periode

   • Antallet af vækstiværksættere skal øges med 10 % om året

 Ydelser

  • Der skal gennemføres 200 Startpakker og 250 Vækstpakker årligt

  • Der skal gennemføres 50 Investorreadiness forløb årligt

  • Der skal gennemføres 10 Vækstgrupper, 10 Netværksforløb og 75 mentorordninger årligt

  • Der skal gennemføres kompetenceudviklingsforløb for det samlede erhvervsservicesystem

  • Der skal udvikles og gennemføres en certificeringsordning for vejlederne i erhvervsservicesystemet

Organisering

  • Gennemførelse af STARTmidt Accelerator skal ske som en integreret del af erhvervsservicesystemet

  • Der skal etableres samarbejdsstrukturer i det samlede erhvervsservicesystem baseret på

   • Samarbejdsaftaler om aktivitetsmål, effektmål, markedsføring m.m.

   • Anvendelse af fælles CRM-system

Ressourcer

  • Væksthus Midtjylland skal tilvejebringe den øvrige finansiering fra EU's strukturfonde, Erhvervs- og Byggestyrelsen, kommuner m.fl.

  • Der skal gennemføres halvårlige budgetopfølgninger

 

 

Økonomi

 

Tabel 1: Økonomi, STARTmidt Accelerator 2011 - 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budget (1.000 kr.)
 
 
 
 
 
2011
2012
2013
I alt
Start-og Vækstpakker
13.000
13.000
13.000
39.000
Investor Readiness
2.800
2.800
2.800
8.400
Spin-off
2.000
2.000
2.000
6.000
Vækstgrupper, netværk, mentorordning
4.000
4.000
4.000
12.000
Fokuseret erhvervsservice
8.000
8.000
8.000
24.000
Kompetenceudvikling, effektmåling og evaluering
5.800
5.800
5.800
17.400
Markedsføring og administration
4.000
4.000
4.000
12.000
Ikke refunderbar moms
4.300
4.300
4.300
12.900
I alt
43.900
43.900
43.900
131.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansiering (1.000 kr.)
 
 
 
 
 
2011
2012
2013
I alt
EU's Regionalfond
9.340
9.340
9.340
28.020
EU's Socialfond
11.438
11.438
11.438
34.314
Region Midtjylland
10.497
10.497
10.497
31.491
Kommuner
4.000
4.000
4.000
12.000
EBST
625
625
625
1.875
Private virksomheder
6.750
6.750
6.750
20.250
KUP
1.250
1.250
1.250
3.750
I alt
43.900
43.900
43.900
131.700

 

Ansøgningen fra Væksthus Midtjylland er tilgængelig på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-07

4. Indstillinger fra Vækstforum om bevillinger fra innovationspuljen under iKraft-projektet (IT som innovativ drivkraft)

Resume

Regionsrådet har reserveret erhvervsudviklingsmidler til projektet "It som innovativ drivkraft" (iKraft), der skal fremme innovativ anvendelse af it. En del af projektet er en innovationspulje på 6,3 mio. kr. Puljen har som formål at understøtte eksperimenter og innovationssamspil, for derigennem at fremme innovativ anvendelse af it og skabe vækst i det private erhvervsliv. Vækstforum indstiller to ansøgninger til bevilling, efter anbefaling fra It-rådet, der er vækstforums ekspertråd på området.

Direktionen indstiller, at indstillingerne fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til innovationspuljen, bevilges 1 mio. kr. i 2010 til Alexandra Instituttet til projekt ”Fremtidens intelligente seniorstol,” og

 

at der af reservationen til innovationspuljen bevilges 450.000 kr. i 2010 til Aarhus School of Engineering til projekt ”Platform til forankring og effektivisering af videnbaserede arbejdsprocesser.”

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 12. december 2007, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere 39,5 mio. kr., fordelt med 8 mio. kr. årligt i årene 2008 - 2011 og 7,5 mio. kr. i 2012 til aktiviteter i projektet It som innovativ drivkraft. It som innovativ drivkraft (iKraft) har som formål at fremme den innovative anvendelse af it for herved at skabe yderligere vækst og udvikling i Region Midtjylland. En del af projektet er en innovationspulje, der i de første tre år (1.6.2008 -30.5.2011) råder over 6,3 mio. kr. Puljen understøtter eksperimenter og innovationssamspil, der kan fremme innovativ anvendelse af it og skabe vækst i det private erhvervsliv.

Vækstforum besluttede på sit møde den 3. november 2010 at indstille til regionsrådet, at der bevilges 1 mio. kr. fra innovationspuljen til Alexandra Instituttet til gennemførelse af projekt ”Fremtidens intelligente seniorstol”, at der bevilges 450.000 kr. fra puljen til Aarhus School of Engineering til gennemførelse af projekt ”Platform til forankring og effektivisering af videnbaserede arbejdsprocesser.” Vækstforum besluttede endvidere ikke at indstille projektet ”Narrativ visualisering og formidling af komplekse data i jordbrugsvidenskabelig forskning” til bevilling fra regionsrådet.

 

Det af Vækstforum nedsatte It-råd fungerer som ekspertpanel for iKraft, og rådet skal i den forbindelse give en faglig vurdering af indkomne projektforslag til innovationspuljen. En række kriterier skal opfyldes for at komme i betragtning til midler fra puljen. Der lægges således vægt på, at samspillet mellem virksomheder og videninstitutioner kan føre til kommercialisering af nye produkter, processer, serviceydelser eller på anden måde skabe forretningsmæssig værdi. Der skal som minimum være én videninstitution og én privat virksomhed med i hvert projekt, og støttemodtagere forpligter sig desuden til at formidle resultaterne af udviklingsarbejdet, så det kan få værdi for andre parter. Der er indtil nu bevilget i alt 4,26 mio. kr. til fem projekter.
 
iKrafts operatør (et konsortium bestående af Alexandra Instituttet, It-forum og InnovationLab) har som opgave at foretage opsøgende arbejde og yde rådgivning i forbindelse med ansøgninger til puljen. Puljens eksistens annonceres løbende. Ved ansøgningsfristernes udløb sender konsortiet ansøgningerne til It-rådet, der foretager en faglig vurdering af ansøgningerne. I denne ansøgningsrunde indstilles to ansøgninger til bevilling på i alt 1.450.000 kr. af de resterende 2.038.715 kr.


Projekt ”Fremtidens intelligente seniorstol”

Projektets formål er at udvikle en "seniorstol" ud fra tre kvalitetsparametre: Æstetik, ergonomi og intelligens. Intelligens er den differentierende parameter i forhold til eksisterende stole på markedet. Det er hensigten at udvikle en første prototype af den intelligente seniorstol, som gør brug af sensorer, trådløs kommunikation, aktuatorer og intelligente tekstiler. Kvaliteten skal være god nok til, at den kan blive fremvist på Medica-messen i 4. kvartal i 2011.

 

Projektet sigter efter en modulær platform, som muliggør, at andre virksomheder kan producere moduler, der kan berige stolen. Ambitionen er, at fremtidens intelligente seniorstol skal være en eksportvare, der vil skabe arbejdsplader såvel som økonomisk indtjening for projektets partnere og deres samarbejdspartnere.

 

Ansøgningen og It-rådets evaluering er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

Hovedansøger: Alexandra Instituttet A/S.
Partnere: Linak Danmark A/S, Anders Nørgaard Design, Schultz Seating Systems A/S

Ansøgningsbeløb: 1.000.000 kr.
Projektets løbetid: 12 måneder.  

 

Tabel 1: Økonomioversigt, Alexandra Instituttet

Budget.

 
I alt
Videninstitution
1.000.000 kr.
Private virksomheder
3.600.000 kr.
I alt
4.600.000 kr.


Finansiering

Videninstitutionens medfinansiering
0 kr.
Privat virksomheds medfinansiering
3.600.000 kr.
Medfinansiering i alt
3.600.000 kr.
 
 
Innovationspuljen
1.000.000 kr.
I alt
4.600.000 kr.

 

 

 

Projekt ”Platform til forankring og effektivisering af vidensbaserede arbejdsprocesser”.

Projektets formål er udvikle og afprøve en platform til forankring og effektivisering af videnbaserede arbejdsprocesser.

 

På tværs af brancher og virksomhedsstørrelser kræver kunder i dag certificering og stigende produktivitet hos deres leverandører. En væsentlig del af nøglen til at kunne efterkomme disse krav er virksomhedernes evne til at definere, implementere og forankre deres processer. Kernen i projektet går ud på at gøre de ofte statiske procesbeskrivelser aktive ved at integrere dem med relevante data og input fra processernes udførelse, så procesbeskrivelserne bliver mere værdiskabende for virksomhedens medarbejdere. Herved muliggøres også automatisk opfølgning på processerne, således at forankring og forbedringsmuligheder kan identificeres.

 

Målet er at kunne gå på markedet med en komplet standardløsning, der effektivt vil kunne forbedre produktivitet og modenhed hos en bred gruppe af virksomheder. Det forretningsmæssige potentiale er stort, og der er i høj grad mulighed for at "produktificere" ydelser, som ellers typisk er både konsulenttunge og tidkrævende for virksomhederne.

 

Ansøgningen og It-rådets evaluering er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

Hovedansøger: Aarhus School of Engineering.

Partnere: Callis ApS.
Ansøgningsbeløb: 450.000 kr.  

Projektets løbetid: 12 måneder.

 

Tabel 2: Økonomioversigt, Aarhus School of Engineering.

Budget.

 
 
Videninstitution
450.000
Private virksomheder
450.000
I alt
900.000

 

Finansiering

Videninstitutioners medfinansiering
0 kr.
Virksomheders medfinansiering
450.000
Medfinansiering i alt
450.000
 
 
Innovationspuljen
450.000
I alt
900.000

  

De til sagen hørende bilag er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-2-76-10-08

5. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til aktiviteter i Enterprise Europe Network

Resume

Enterprise Europe Network (EEN), der er verdens største ”virksomhed til virksomhed” netværk, blev etableret af EU-Kommissionen i 2008. Netværket består af ca. 570 erhvervsaktører i 45 lande. I Danmark kommer Enterprise Europe Network netværket i perioden 2011 – 2012 til at bestå af 6 aktører , herunder i Region Midtjylland Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande i Herning og Agro Business Park i Foulum.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1,625 mio. kr. i 2011 og 1,625 mio. kr. i 2012, i alt 3,25 mio. kr., til Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande og Agro Business Park til aktiviteter i Enterprise Europe Network.

Sagsfremstilling

Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande i Herning og Agro Business Park i Foulum ansøger om medfinansiering af aktiviteter i Region Midtjylland i 2011 og 2012 i Enterprise Europe Network. Medfinansieringen udgør 1,625 mio. kr. pr. år i 2 år, i alt 3,25 mio. kr. Ansøgningen med to tilhørende bilag er sammen med redegørelser fra Central Denmark EU Office og Væksthus Midtjylland tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 3. november 2010 at indstille til regionsrådet, at der bevilges 3,25 mio. kr. til de to midtjyske konsortiedeltagere i Enterprise Europe Network.

 

I Danmark kommer Enterprise Europe Network netværket i perioden 2011 - 2012 til at bestå af seks aktører: NordDanmarks EU kontor, AluCluster, Næstved-Egnens Udviklingsselskab, Netmatch, Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande og Agro Business Park. Det danske netværk har en fælles kontrakt med Europa Kommissionen, og Agro Business Park er koordinator for det danske netværk.

 

Det samlede budget for det danske netværk udgør i 2011 - 2012 i alt 15,66 mio. kr., hvoraf EU-Kommissionen finansierer 60 %, svarende til 9,4 mio. kr.

 

Enterprise Europe Network (EEN) blev etableret i 2008 af Europa Kommissionen af Generaldirektoratet for Erhvervspolitik. Netværket bygger på to tidligere europæiske netværk: Euro Info Centre (EIC), der især rettede sig mod små og mellemstore virksomheder, og Innovation Relay Centre (IRC), der havde fokus på innovation og kobling af virksomheder og videninstitutioner. De pågældende to netværk blev etableret i henholdsvis 1987 og 1995.

 

EEN har været repræsenteret i Region Midtjylland i perioden 2008 - 2010, hvor de tre midtjyske parter i det landsdækkende konsortium bestod af Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande, Håndværksrådet International og Agro Business Park. Håndværksrådet International er udtrådt af konsortiet på grund af konkurs.

 

EEN er verdens største ”virksomhed til virksomhed” netværk. Netværket består af og har adgang til over 570 andre erhvervsaktører i 45 lande, der kan matche danske virksomheder med relevante udenlandske samarbejdspartnere. EEN har en særlig position i erhvervsfremmesystemet som specialist inden for internationale virksomhed til virksomhed kontakter. Netværket assisterer virksomheder og videnaktører med:

 

 • Etablering af nye markeder via direkte samarbejde med udenlandske virksomheder.

 • Etablering af teknologisk samarbejde på tværs af grænser, herunder udbud og efterspørgsel af ny teknologi.

 • Etablering af projektsamarbejde, herunder projekter med støtte fra EU og andre.

 • Og gennemfører lokale/regionale og internationale aktiviteter, der understøtter ovenstående samt giver regionale virksomheder viden og indsigt i internationale og/eller teknologiske muligheder.

 

Enterprise Europe Network har hidtil samarbejdet med en række af de øvrige aktører i regionen indenfor erhvervsfremmesystemet og vil også fremover kunne bidrage med relevante virksomhedskontakter og netværk til nye eller allerede etablerede virksomhedsrettede initiativer.

 

Midtjyllands EU kontor - Central Denmark EU Office – har etableret projektet iFacilitator med henblik på at få flere midtjyske små og mellemstore virksomheder til i højere grad at søge EU’s forskningsrettede midler. I dette projekt spiller Enterprise Europe Networks aktører i Region Midtjylland en aktiv rolle som medlem af styregruppen og konkret ved udpegning og besøg hos relevante virksomhedsemner. (Eksempler på dette kan ses på side 5 i ansøgningen).

 

En række af Enterprise Europe Network’s tilbud og aktiviteter fungerer i sammenhæng med den virksomhedsvejledning, Væksthus Midtjylland yder. Samspillet med Europe Enterprise Network ses også i væksthusets arbejde med vækstpakker fokuseret på teknologi og internationalisering. EEN’s omfattende distributør-, agent- og leverandørdatabase fungerer som supplement til de virksomheder, der gør brug af Danmarks Eksportråds medarbejder på Væksthuset.

 

EEN indgår som en vigtig partner i en del af de sektorsatsninger, Vækstforum og regionsrådet har igangsat, bl.a. Innovations Netværk for Biomasse og Region Midtjyllands Future Food Innovation, hvor EEN netværket skal bidrage aktivt til den internationale kontakt og etablering af samarbejder. Future Food Innovation er en del af megasatsningen på fødevarer, hvor EEN, foruden at have kendskab til EU's udviklingsmidler, har en vigtig opgave med at skabe kontakt til udenlandske virksomheder og netværk.

 

De til sagen hørende bilag er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside. Yderligere information om Enterprise Europe Network findes på www.een.eu

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-7-06-V

6. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turisme i 2011

Resume

Fonden Midtjysk Turisme er en erhvervsdrivende fond, der har som formål at fremme og udvikle turisme og oplevelsesøkonomi i regionen. Midtjysk Turisme finansieres af en basisbevilling og en procesbevilling fra regionsrådet, hvor det i årlige resultatkontrakter med Region Midtjylland fastlægges, hvilke ydelser der ønskes leveret på turismeområdet. Midtjysk Turisme har i perioden 2008-2010 haft en samlet bevilling på 7,7 mio. kr. i basismidler og 7,8 mio. kr. i procesmidler. Bevillingen udløber med udgangen af 2010.

 

Der vil i 1. halvdel af 2011 blive fastlagt nye rammer for Midtjysk Turismes arbejde med den regionale udvikling af turismen. For at kunne videreføre Midtjysk Turisme, indtil en ny handlingsplan for turismen er vedtaget, indstiller Vækstforum, at der bevilges i alt 5,6 mio. kr. til Fonden Midtjysk Turisme i 2011. En evaluering af Midtjysk Turisme viser, at fonden har haft en vigtig rolle med at understøtte en decentral opgaveløsning på området og har gennemført en række konkrete udviklingsaktiviteter.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges et basistilskud på 2,8 mio. kr. i 2011 til Fonden Midtjysk Turisme, og

 

at der af erhvervsudviklingsmidlerne bevilges procesmidler på 2,8 mio. kr. i 2011 til Fonden Midtjysk Turisme til gennemførelse af konkrete projekter i henhold til en resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på sit møde den 3. november 2010 at indstille til regionsrådet, at der ydes et udviklingstilskud på 5,6 mio. kr. af de regionale midler til erhvervsudvikling i 2011 til Fonden Midtjysk Turisme.

 

Fonden Midtjysk Turisme blev, efter beslutning i regionsrådet (forberedelsesudvalget) den 13. december 2006, etableret som en erhvervsdrivende fond, der har som formål at fremme og udvikle turisme og oplevelsesøkonomi i regionen. Midtjysk Turisme er etableret som en mindre organisation med fokus på en decentral opgaveløsning. Midtjysk Turismes finansiering er tilvejebragt via årlige resultatkontrakter med Region Midtjylland, hvori fastlægges, hvilke ydelser der ønskes leveret på turismeområdet.

 

Midtjysk Turisme har i perioden 2008-2010 haft en samlet bevilling på 7,7 mio. kr. i basismidler og 7,8 mio. kr. i procesmidler. Bevillingen udløber med udgangen af 2010.

 

Administrationen har gennemført en intern evaluering af Midtjysk Turisme, baseret på de halvårlige opfølgninger på de indgåede resultatkontrakter med Midtjysk Turisme. Desuden indgår elementer fra analysen af "Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland." Region Midtjylland og Midtjysk Turisme igangsatte i september 2009 en undersøgelse af turismens vækstpotentiale i regionen, med det formål at tilvejebringe et grundlag for udvikling af en langsigtet vækstplan for turismen i Region Midtjylland. Undersøgelsen, der er gennemført af Teknologisk Institut, peger på en række potentialer, som tilsammen forventes at kunne skabe en øget omsætning i turismen på 1,5 mia. kr. fra 2015. Undersøgelsen er tilgængelig på Region Midtjyllands hjemmeside og kan rekvireres i administrationen.

 

Det fremgår af evalueringen, at Midtjysk Turisme har løst følgende centrale opgaver:

 

 • Udmøntning af vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplaner på turismeområdet.

 • Understøtning og medvirken til et øget samarbejde inden for turismen i regionen.

 • Igangsætning og koordinering af nye vækstinitiativer.

 • Videnindsamling og formidling af viden til turismeerhvervet.

 

Det fremgår endvidere af den nævnte analyse "Turismens vækstpotentiale," at der er behov for en stærkere regional turismeorganisation, såfremt det vækstpotentiale, som analysen afdækker, skal kunne realiseres.

 

Det er vurderingen, at Midtjysk Turisme har løst de aftalte opgaver i de indgåede resultatkontrakter fuldt tilfredsstillende. Der vil derfor i forbindelse med realiseringen af en kommende vækstplan for turismen indgå overvejelser om Midtjysk Turismes rolle og hvordan Midtjysk Turisme kan styrkes for at skabe grundlag for, at en ambition om en øget årlig omsætning på 1,5 mia. kr. i 2015 skal kunne nås.

 

Vedlagte notat "Fonden Midtjysk Turisme" rummer en kort beskrivelse af Midtjysk Turismes opgaver, en overordnet gennemgang af opfølgningerne på de indgåede resultatkontrakter, en oversigt over gennemførte projekter og vurderinger fra analysen "Turismens vækstpotentiale."

 

Vækstforum vedtog på sit møde den 3. november en ny vækststrategi for turismen. For at kunne videreføre Midtjysk Turisme, indtil en ny handlingsplan for udviklingen af turismen er vedtaget, indstiller Vækstforum, at der bevilges 5,6 mio. kr. til Fonden Midtjysk Turisme i 2011, svarende til niveauet i 2010. Udviklingstilskuddet forudsættes anvendt til at koordinere og igangsætte udviklingsaktiviteter på turismeområdet, rådgive aktører og formidle ny viden. Desuden gennemføres der særlige turismeindsatser, f.eks. kvalitets- og kompetenceudvikling, destinationsudvikling mm. for udviklingsmidlerne. Følgende resultatmål, der er en videreførelse af de nuværende, vil indgå i resultatkontrakten med Midtjysk Turisme: Kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling, organisationsudvikling og videnplatform.

 

Med udgangspunkt i den nye vækststrategi for turismen forventes det, at hovedelementerne i en kommende resultatkontrakt, efter vedtagelse af en ny handlingsplan for turismen, vil indeholde følgende:

 

Resultatmål:

 

 • Stærke feriesteder: Det er målet at fremme organiseringen af få stærke feriesteder i to operationelle enheder (DestinationManagementOrganisation) - med placering på Djursland og i Ringkøbing-Skjern Kommune, for at accelerere kvalitets- og produktudbuddet og dermed tiltrække flere turister.

 • Erhvervsturisme: Det er målet at etablere et stærkt erhvervsturismepartnerskab mellem kommuner, destinationer og erhvervsaktører - med udgangspunkt i Århus og Herning, for at kunne tiltrække flere kongresser og faglige møder inden for regionens styrkeområder.

 • Mersalg: Det er målet at højne kvaliteten af ferieprodukter til afsætning for herigennem at bidrage til at skabe mere salg - og dermed øge døgnforbruget pr. turist.

 

Ydelser:

 

 • Midtjysk Turisme skal facilitere og koordinere processen mod etableringen af de tre stærke forretningsområder.

 • Midtjysk Turisme skal udfærdige en operationel handlingsplan som understøtter udviklingen mod de tre stærke forretningsområder.

 

Organisering:

 

 • Midtjysk Turisme vil sammen med Region Midtjylland færdiggøre den samlede vækstplan for "Ny VÆKST i turismen" - og dermed skabe en platform for en fokuseret og professionel turisme med fokus på udvikling af tre stærke forretningsområder

 • Midtjysk Turisme vil sikre opbakning til vækstplanen fra turismens aktører

 

Ressourcer:

 

Fastlægges i væksthandlingsplanen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-1-3-09

7. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekter under partnerskabet UNIK - ny og innovativ teknologi til kroniske patienter

Resume

Regionsrådet har reserveret 2,5 mio. kr. til projektet "Innovative løsninger til kronisk syge" under det nationale partnerskab UNIK - ny og innovativ teknologi til kroniske patienter, der har sekretariat på Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet. Partnerskabet er nu i gang, der er nedsat en styregruppe og partnerskabets vedtægter er godkendt. Indtil videre er der sat syv projekter i gang, hvori der deltager en bred kreds af aktører fra regionen, både som projektledelse og som part. Yderligere udviklingsprojekter vil blive etableret inden for partnerskabet gennem indstilling fra styregruppen. Partnerskabet, der er dannet på baggrund af et udbud fra Rådet for Teknologi og Innovation(RTI), løber i perioden 2010-2013. De fem regioner indgår i en uformel følgegruppe, nedsat af RTI, for at sikre videndeling regionerne imellem.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til "Innovative løsninger til kronisk syge," bevilges 2,5 mio. kr. i 2010 til Syddansk Universitet til projekter under partnerskabet UNIK - ny og innovativ teknologi til kroniske patienter.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 24. februar 2010, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere 2,5 mio. kr. i 2010 af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling til gennemførelse af projekter under partnerskabet "Innovative løsninger til kronisk syge."

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 3. november 2010 at indstille til regionsrådet, at der bevilges 2,5 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til projekter under partnerskabet UNIK - ny og innovativ teknologi til kroniske patienter af reservationen på 2,5 mio. kr.

 

UNIK er et partnerskab bestående af virksomheder, universiteter, professionshøjskoler, kommuner, sygehuse, patientforeninger og interesseorganisationer. Partnerskabets formål er at skabe teknologi og koncepter, der gør kronikere kompetente til at håndtere egen sygdom. Dette kræver nye servicekoncepter og forretningsmodeller, hvor en række forskellige virksomheder samarbejder om brede teknologiske løsninger, og hvor man udnytter strategisk forskning inden for it-systemer og it-services til social- og sundhedsområdet.

 

Partnerskabet er dannet på baggrund af et udbud om "innovative samfundsløsninger" fra Rådet for Teknologi og Innovation (RTI). Partnerskabet løber i perioden 2010–2013 og de fem regioner indgår i en uformel følgegruppe, nedsat af RTI, for at sikre videndeling regionerne imellem. Partnerskabet har sekretariat på Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet.

 

Fire spydspidsprojekter med fokus på de fire store kronikergrupper: KOL, diabetes, hjerte-/karlidelser og muskel/skeletlidelser udgør partnerskabets hovedaktiviteter, der er baseret på tætte samspil mellem private virksomheder og offentlige aktører. Hertil kommer tre tværgående projekter, der har fokus på it-infrastruktur, fælles kronikerjournal og brugerdreven innovation. VIA University College, Aarhus Universitet, Delta Århus (GTS) og Alexandra Instituttet varetager sammen projektledelsen af fire projekter.

 

Yderligere udviklingsprojekter vil blive igangsat efter indstilling fra styregruppen. Udviklingsprojekter, der vil kunne medfinansieres af bevillingen fra Region Midtjylland, skal opfylde følgende krav:

 

 • Projekterne skal relatere sig til partnerskabets faglige fokusområde og bidrage til opfyldelse af partnerskabets mål

 • Projekterne skal understøtte udvikling af ny viden samt formidling og nyttiggørelse af forsknings- og videninstitutionernes viden, med udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov

 • Projekterne skal have deltagelse af flere virksomheder, forsknings-/videninstitutioner samt andre aktører herunder offentlige institutioner

 • Projekterne skal have en nyhedsværdi og generisk interesse, dvs. interessere en bredere kreds end blot de deltagende virksomheder

 • Projekterne skal baseres på en aftale mellem de involverede parter, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter for projektet fremgår klart

 • Resultaterne efterfølgende formidles til en bredere kreds

 • Projekterne skal have deltagelse af aktører fra Region Midtjylland

 

Innovationsprojekterne må ikke:

 

 • Skræddersyes til én bestemt virksomhed i en sådan grad, at projektets bredere almennyttige værdi forsvinder

 • Have karakter af produktudvikling for enkeltvirksomheder

 • Virke konkurrenceforvridende.

 

 UNIKs mål for de direkte effekter af partnerskabets samlede antal projekter er:

 

 • 40 virksomheder skal inden udgangen af 2012 have opnået innovation via deltagelse i projekter under partnerskabet

 • Mindst 20 % af disse virksomheder skal i 2013 have udviklet sig til vækstvirksomheder

 • Partnerskabet skal inden år 2013 medvirke til opstart af mindst ti nye velfærdsteknologiske virksomheder, hvor viden og resultater fra UNIKs projekter spiller en afgørende rolle for etableringen af disse virksomheder

 • Mindst fem etablerede virksomheder, der i dag ikke sælger produkter til social- og sundhedssektoren, skal i 2013 have udviklet – eller være på vej til at udvikle - nye forretningsområder på grund af deltagelsen i UNIK

 • Projekterne under UNIK skal medvirke til en stigning i forsknings- og udviklingsindsatsen på samlet mindst 50 mio. kr. i perioden 2010-2012 blandt de deltagende virksomheder

 

Partnerskabet er organiseret med en styregruppe, der har som opgave at:

 

 • Rådgive sekretariatet om partnerskabets aktiviteter

 • Træffe beslutning om optagelse af nye parter

 • Følge op på projektets aktiviteter, tidsplaner og økonomi

 • Behandler forslag til nye udviklingsprojekter

 • Forberede det årlige seminar

 • Sparre i forhold til enkelte projekters ”advisory board”

 • Kommunikere om partnerskabets aktiviteter

 • Kontrollere at Forsknings- og Innovationsstyrelsens bevillingsbetingelser overholdes

 

Region Midtjylland er repræsenteret i styregruppen.

  

Økonomi

 

Tabel 1: Budget for partnerskabet UNIK

 
RÅdet for Teknologi og Innovation
Privat medfinansiering
Anden offentlig finansiering
Egenfinansiering (primært fra vidensinstitutioner)
Generelle aktiviteter
3.172.680
671.320
5.000.000
 
Spydspidsprojekter
7.626.297
8.590.000
 
850.000
Tværgående projekter
8.243.577
5.752.000
900.000
350.000
Udviklingsprojekter
3.457.446
3.000.000
9.100.000
 
Total
22.500.000
18.013.320
15.000.000
1.200.000
 

 

Den samlede finansiering udgør 56.713.320 kr., heraf medfinansierer regionen i alt 15 mio. kr. Heraf 10 mio. kr. fra Region Syddanmark og 2,5 mio. kr. fra henholdsvis Region Nordjylland og Region Midtjylland. RTI har bevilget 22,5 mio. kr. Derudover er der privat medfinansiering. Det foreliggende budget illustrerer de midler, der er tilvejebragt. Hensigten er, at eksisterende og nye projekter inden for partnerskabet skal kunne søge midler gennem de forskellige ordninger under Forsknings- og Innovationsstyrelsen og supplere med midler fra andre kilder, herunder private virksomheder, regioner, kommuner etc. Der vil derfor være en løbende udvikling af budgetrammen.

 

En oversigt over medlemmerne af styregruppen og et uddybet budget er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-12-07

8. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til videreførelse af kontaktmæglerinitiativet

Resume

Regionsrådet har bevilget 9,1 mio. kr. til initiativet "Markedsplads for højtuddannede." Der er gennemført en evaluering af initiativet. Evalueringen viser, at især ét af de fire delinitiativer, de lokale kontaktmæglere, har skabt et perspektivrigt udgangspunkt for en holdningsændring til ansættelse af højtuddannede medarbejdere i regionens små og mellemstore virksomheder. Af de 16 deltagende kommuner ønsker 14 kommuner at deltage aktivt i en videreførelse af initiativet. På denne baggrund indstilles det, at der reserveres midler til at videreføre dette delinitiativ i yderligere 2 år, mens de øvrige delinitiativer afsluttes eller fortsætter uden regional medfinansiering.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres 2,25 mio. kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. i 2012, i alt 3,75 mio. kr., til videreførelse af Kontaktmæglerinitiativet under "Markedsplads for højtuddannede."

Sagsfremstilling

Regionsrådet har, efter indstilling fra Vækstforum, bevilget 9,1 mio. kr. til gennemførelse af projekter i initiativer "Markedsplads for højtuddannede" i perioden 2007-2010.

 

Vækstforum besluttede på sit møde den 3. november 2010 at indstille til regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres 2,25 mio. kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. i 2012 til videreførelse af Kontaktmæglerinitiativet under "Markedsplads for højtuddannede."

 

Initiativet "Markedsplads for højtuddannede" blev igangsat i 2007. I løbet af projektperioden er der gennemført eksperimenter med nye metoder og modeller til fremme af små og mellemstore virksomheders ansættelse af højtuddannet arbejdskraft. Forventningen har været en markant stigning i antallet af ansatte højtuddannede i virksomhederne i de lokalområder, der har deltaget i eksperimenterne. Projektets langsigtede mål er relaterede til erhvervsudviklingsstrategiens delmål om at øge virksomhedernes innovationskompetencer. Initiativet har omfattet følgende aktiviteter:

 

 • Career Campus i Ringkøbing

 • Karriereværksted/kursus for studerende ved videregående uddannelser

 • Lokale karrieremesser

 • Udstationering af kontaktmæglere ved lokale erhvervsråd

 

"Markedsplads for højtuddannede" er evalueret af Oxford Reseach i juni 2010, ligesom projektet har været genstand for følgeforskning fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. De to evalueringsrapporter er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

På baggrund af de eksterne evalueringer og administrationens vurdering af "Markedsplads for højtuddannede," foreslås det, at delinitiativet kontaktmæglerne videreføres i to år, mens de øvrige delinitiativer afsluttes eller videreføres uden regional medfinansiering.

 

Finanskrisen har haft en negativ indvirkning på virksomhedernes behov for ansættelse af højtuddannede medarbejdere. Der kan nu spores en større efterspørgsel efter arbejdskraft, men der består fortsat en udfordring i at nedbryde eksisterende barrierer hos små og mellemstore virksomheder i forhold til ansættelse af højtuddannede medarbejdere. Det er forventningen, at en videreførelse af kontaktmæglerinitiativet i en 2-årig periode kan skabe den nødvendige tid og rum til at udfolde potentialerne i initiativet, herunder at videreudvikle og implementere nye metoder, og især skabe et solidt fundament for en permanentgørelse af kontaktmægleropgaverne i kommunalt regi, uden regional medfinansiering, efter 2012.

 

Videreførelsen vil være i tråd med regeringens aktuelle plan for et "Danmark i balance i en globaliseret verden,” hvor ét af initiativerne netop sigter mod at få flere akademikere ansat i virksomhederne i landets yderområder. Det statslige initiativ løber i 2011 og vil omfatte 3-4 kommuner i Region Midtjylland. Et tæt samarbejde mellem operatørerne for de to initiativer skal hindre over-lap og sikre, at der opnås størst mulig synergi mellem de to initiativer.

 

Opgaven som operatør annonceres i en åben ansøgningsrunde. De resultatmål, der vil blive indarbejdet i resultatkontrakten med operatøren, er beskrevet i et notat, der er tilgængeligt på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

I den hidtidige model for kontaktmæglerinitiativet har operatøren, Aarhus Universitet/Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU/HIH), haft partnerskabsaftaler med fem lokale erhvervsråd/erhvervsservicecentre som udførende part. Der er enighed mellem Region Midtjylland og de deltagende kommuner om at sigte mod, at kontaktmæglerindsatsen i en fremtidig model forankres i kommunalt regi og integreres i erhvervsfremmesystemet. Kommunerne ønsker at påtage sig en væsentlig del af projektlederrollen i projektperioden og at have en aktiv rolle i udarbejdelsen af en model for en permanent forankring af kontaktmæglerindsatsen. Der henvises til notat fra erhvervs- og udviklingsadministrationerne i samarbejdskommunerne. Notatet er tilgængeligt på Region Midtjyllands hjemmeside.

 

Økonomi   

 

Tabel 1: Budget 2011-12  

Udgifter (mio. kr.)
2011
2012
i alt
Løn til kontaktmæglere
2,0
2,0
4,0
Lokaler, transport
0,5
0,5
1,0
Projektledelse, mv.
0,5
0,5
1,0
I alt 2011-12
3,0
3,0
6,0

 

Tabel 2: Finansiering 2011-12

 
2011
2012
i alt
Kommuner
0,75
 
1,5
 
2,25
Region Midt
2,25
1,5
3,75
I alt
3,0
3,0
6,0

 

De til sagen hørende bilag er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-76-2-07

9. Indstilling til undervisningsministeriet vedrørende oprettelse af højere teknisk eksamen (HTX) i Skanderborg

Resume

Regionsrådet afgiver indstilling til undervisningsministeriet om placeringen af nye uddannelsessteder i regionen. Aarhus Tech har anmodet om en tilkendegivelse fra regionsrådet om oprettelse af HTX på Campus Højvangen i Skanderborg.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget meddeler undervisningsministeriet, at Region Midtjylland anbefaler oprettelse af to HTX klasser i Skanderborg, og

 

at sagen forelægges regionsrådet til efterretning, idet eventuelle supplerende bemærkninger fra regionsrådet vil blive eftersendt.

Sagsfremstilling

Aarhus Tech har i henvendelse af 2. november 2010 anmodet regionsrådet om en tilkendegivelse vedrørende oprettelse af højere teknisk eksamen (HTX) på Campus Højvangen i Skanderborg. I henhold til Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse skal regionsrådet afgive indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen for bl.a. højere teknisk eksamen.

 

Skanderborg Odder Center for Uddannelse har indgået en samarbejdsaftale om HTX-uddannelsen med Aarhus Tech, med henblik på at oprette en HTX-uddannelse på Campus Højvangen i Skanderborg. Aarhus Tech har det institutionsmæssige ansvar for udbuddet (fag, pædagogik, studieadministration mv.).

 

Nedenstående tabel 1 viser den samlede tilgang af elever til HTX i perioden 2000 - 2009, fordelt på skolerne i Horsens, Silkeborg og Aarhus kommuner:

 

Tabel 1:
Tilgang af HTX-elever fordelt på skoler
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Professionshøjskolen VIA University College
54
68
68
46
52
50
50
77
83
94
Silkeborg Tekniske Skole
38
51
26
51
53
48
55
71
99
99
Aarhus Tech
225
230
230
244
265
253
289
266
328
320
I alt
317
349
324
341
370
351
394
414
510
513

 

Tilgangen af elever med bopæl i Skanderborg kommune til HTX-uddannelsen fremgår af nedenstående tabel, hvoraf det fremgår, at der i de seneste år har været en tilgang på 60-70 elever fra Skanderborg Kommune til HTX-uddannelsen på de tre skoler i Horsens, Silkeborg og Aarhus kommuner.

 

Tabel 2:
Tilgang af elever med bopæl i Skanderborg Kommune til HTX
 
 
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Professionshøjskolen VIA University College
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
Silkeborg Tekniske Skole
 
8
 
8
 
 
 
5
19
11
Aarhus Tech
48
47
39
36
29
42
45
34
52
54
I alt
56
60
42
45
37
43
50
41
71
66

 

I 2008 gik 2/3 af eleverne fra Ry på Silkeborg tekniske Skole, mens 1/3 gik på Aarhus Tech.  

 

I redegørelsen fra Aarhus Tech anføres det, at hovedparten af HTX elever fra Skanderborgområdet i dag går på Aarhus Tech i Viby og at det forventes, at en stor del af de fremtidige elever vil søge ind på HTX i Skanderborg, hvis udbuddet oprettes. Et HTX-udbud vil, jf. redegørelsen, styrke Campus Højvangen, hvor der i forvejen er almen studentereksamen (STX), højere handelseksamen (HHX) og 2-årigt HF. Der påpeges i redegørelsen en række fordele ved etableringen af et HTX-udbud, herunder bl.a. kortere transport, bedre fastholdelse, understøttelse af målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, faglig synergi mellem institutionerne, bedre brobygning mellem folkeskole og gymnasiale uddannelser.

 

Ønsket om udbud af HTX har været i høring hos følgende: Skanderborg Kommune, Skanderborg Gymnasium, Odder Gymnasium, VIA Erhvervsuddannelser og Silkeborg Tekniske Skole med svarfrist mandag den 8. november 2010. Alle har afgivet høringssvar, der vedlægges som bilag. Svarene er opsummeret i nedenstående tabel:

  

Tabel 3: Høringssvar

Høringspart
Hovedpointer
Skanderborg Gymnasium
Stiller sig undrende overfor forventninger om faglig synergi mellem HTX, HHX og HF
Tilbudet vil ikke alene berøre Skanderborg og nærmeste omegn, men også Ry, Låsby, Galten/Skovby
Vigtigt med et HTX tilbud på Campus Højvangen
 
Skanderborg Kommune
Stor tilfredshed med, at Aarhus Tech påtænker at udbyde HTX i Skanderborg Kommune
 
Silkeborg Tekniske Skole
Finder begrundelsen om den korte afstand til Århus, Horsens og Silkeborg usaglig.
Anfører, at målet om ca. 100 elever pr. år vil fjerne en væsentlig del af grundlaget for et rentabelt teknisk gymnasium i Silkeborg.
Anfører, at Aarhus Tech har allerede iværksat annoncekampagne i Silkeborg.
 
Horsens Tekniske Skole
(VIA University College)
Mener, at udbuddet af HTX i Skanderborg vil have alvorlige konsekvenser for både Horsens og Silkeborg Tekniske Skoler
Betvivler den faglige synergi i forhold til Merkantilt EUD, HF, VUC og HHX.
Betvivler argumentet i forhold til transporttid.
 
Odder Gymnasium
Stiller sig positivt overfor planerne om et udbud af HTX i Skanderborg

 

På baggrund af de indkomne høringssvar indstiller administrationen, at regionsrådet anbefaler udbuddet af HTX i Skanderborg, dog med den bemærkning, at undervisningsministeriet kun bør tillade oprettelse af 2 klasser, for derigennem at sikre et varieret udbud i regionen, uden at det betyder mindre tilgang til de øvrige uddannelsesinstitutioner. Regionsrådet er anmodet om at afgive indstilling inden 1. december. På grund af sagens hastende karakter indstilles det endvidere, at forretningsudvalgets beslutning forelægges regionsrådet til efterretning, idet eventuelle supplerende bemærkninger fra regionsrådet vil blive eftersendt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-16-1-10-10

10. Bemyndigelse til beslutning om valg af leverandør i forbindelse med etablering af akutlægehelikopterberedskab

Resume

Med henblik på, at der gives den nødvendige tid til implementering af akutlægehelikopteren som en supplerende del af det præhospitale beredskab foreslås det, at regionsrådet bemyndiger forretningsudvalget til at træffe den endelige beslutning om valg af leverandør af akutlægehelikopter i forbindelse med forretningsudvalgets møde den 11. januar 2011. Det er således væsentligt, at implementeringsperioden efter kontraktindgåelsen bliver så lang som mulig, idet det øger sandsynligheden for idriftsættelse af forsøgsordning med akutlægehelikopter i Region Midtjylland og Region Nordjylland pr. 1. april 2011. I implementeringsfasen skal der ske oplæring af personale, indhentning af tilladelser mv.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget bemyndiges til at træffe beslutning om valg af leverandør af akutlægehelikopter.

Sagsfremstilling

Der pågår i øjeblikket en proces med udbud af en akutlægehelikopter til at indgå som supplement i det præhospitale beredskab i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Forsøgsperioden for akutlægehelikopterbedskabet er fastsat til 13 måneder.

 

Forsøgsperioden med akutlægehelikopter finansieres af en del af den afsatte pulje på 100 mio. kr., der i forlængelse af aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti er afsat til etablering af helikopterordninger og landingspladser. Som det fremgår af aftaleteksten skal evalueringen af begge ordningerne (både Region Midtjylland/Region Nordjyllands og Region Sjællands/Region Hovedstadens) danne baggrund for anbefalinger om den fremtidige lægehelikopterordning i Danmark. For at optimere mulighederne herfor lægger Indenrigs- og Sundhedsministeriet stor vægt på, at akutlægehelikopterberedskab kan gå i drift pr. 1. april 2011.

 

Erfaringerne fra helikopterordningen i Region Sjælland og Region Hovedstaden tilsiger, at der er behov for tilstrækkelig tid i implementeringsperioden efter kontraktindgåelsen, fordi der skal ske træning og uddannelse af personale, indhentning af de nødvendige tilladelser mv. Desuden skal samarbejdet med den eksisterende organisation etableres (akutlægehelikopteren disponeres fra AMK-Vagtcentralen på Olof Palmes Alle). Generelt skal der iværksættes så mange ting i implementeringsperioden, at hver ekstra dag, den kan udvides med, må betragtes som værdifuld i forhold til at sikre rettidig driftsstart.

 

Tidsplanen for det nærværende projekt i Region Midtjylland og Region Nordjylland har igennem hele processen været udfordret af hensynet til denne implementeringsperiodes længde samt hensynet til, at udbudsperiodens længde har indflydelse på antallet af bydere og robustheden af de tilbud, som udarbejdes. Dette skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af driftsstart den 1. april 2011.

 

Det er indarbejdet i den eksisterende tidsplan, at der efter gennemgangen af de indkomne tilbud sker en politisk behandling af det endelige valg af leverandør i januar 2011. Med henblik på at implementeringsperiodens længde bliver så lang som overhovedet muligt foreslås på denne baggrund, at regionsrådet i henhold til delegerings- og kompetencereglerne bemyndiger forretningsudvalget til at foretage det endelige valg af leverandør på forretningsudvalgets møde den 11. januar 2011. Region Nordjylland forventer at behandle punktet i deres forretningsudvalg allerede den 3. januar 2011.

 

Dette vil have som konsekvens, at der umiddelbart i forlængelse af dette møde vil kunne ske en tilkendegivelse om tildeling af kontrakt, som dog først formelt kan indgås efter de 10 følgende dage af hensyn til den såkaldte "stand-still"-periode, som er den obligatoriske pause forud for kontraktindgåelsen, som muliggør, at øvrige bydere kan nå at indgive klage.

 

En bemyndigelse af forretningsudvalget til at foretage det endelige valg af leverandør vil således betyde, at der kan indregnes yderligere en uge til at foretage den nødvendige implementering. Dette øger sandsynligheden for driftsstart pr. 1. april 2011.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-212-06-V

11. Ansøgning om puljemidler til sundhedstilbud i udkantsområder

Resume

I juni 2010 indgik Regeringen og Dansk Folkeparti aftale om at afsætte 600 mio. kr. til nære sundhedstilbud i udkantsområder. Den 13. oktober blev Regionsrådet orienteret om, at Region Midtjylland i samarbejde med Holstebro, Lemvig og Struer kommune udarbejder ansøgninger om at få del i puljemidlerne til nære sundhedstilbud i disse kommuner. Disse ansøgninger blev godkendt i Forretningsudvalget den 26. oktober og herefter indsendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 29. oktober.

 

I nærværende dagsordenspunkt redegøres for de øvrige ansøgninger, som efterfølgende er udarbejdet i regionen.

Direktionen indstiller,

at ansøgningerne godkendes.

Sagsfremstilling

I juni 2010 indgik Regeringen og Dansk Folkeparti aftale om at afsætte 600 mio. kr. til nære sundhedstilbud i udkantsområder. Udmøntningen af denne pulje sker ved, at der afsættes:

 

 1. 100 mio. kr. til etablering af fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse – som udgangspunkt i eksisterende bygninger.

 2. 300 mio. kr. til lægehuse, sundheds- og akuthuse i udkantsområder tilpasset lokale forhold – som udgangspunkt til indkøb af apparatur samt til ombygning af eksisterende bygninger

 3. 50 mio. kr. til udbygning af præhospitale beredskaber.

 4. 100 mio. kr. til helikopterordninger mv.

 5. 50 mio. kr. til målrettet kompetenceløft til sundhedsprofessionelle med særlige opgaver i forhold til sundheds- og akuthuse/præhospitale beredskaber (sygeplejersker, paramedicinere m.fl.) samt uddannelse af særlige førstehjælpere.

 

De nære sundhedstilbud skal understøtte den nye hospitalsstruktur, som betyder, at de faglige specialer samles på større og mere specialiserede enheder og at der etableres nye fælles akutmodtagelser.

 

Regionsrådet er på mødet den 13. oktober blevet orienteret om ansøgninger vedrørende nære sundhedstilbud i Nordvestjylland, som de 3 kommuner (Holstebro, Lemvig og Struer) har udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland, og som er indsendt til ministeriet den 29. oktober 2010. I det følgende redegøres der for de øvrige ansøgninger om nære sundhedstilbud i regionen, som blev indsendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 15. november med forbehold for regionsrådets godkendelse.

 

Det drejer sig om 2 ansøgninger til puljen om udbygning af præhospitale beredskaber, hvor det ene projekt vedrører ansøgning om midler til etablering af et forsøgsprojekt i Horsens/Hedensted med tele- og videokommunikation mellem ambulancer og akutmodtagelser. Formålet er at give akutmodtagelsen vigtige præhospitale informationer for at forbedre modtagelsen af patienten og om muligt styrke behandlingsmulighederne undervejs til hospitalet. Der ansøges om støtte for 2,0 mio. kr.

 

Det andet projekt er et Ø-projekt, hvor der ansøges om støtte på 1,5 mio. kr. til etablering af "first responder" ordninger i tilknytning til ø-beredskaber i Region Midtjylland.

Formålet er at styrke det initiale løbende præhospitale beredskab ved at uddanne et korps af førstehjælpere på øerne, som kan supplere det øgede beredskab, der forventes i kraft af forsøgsordningen med lægehelikopter i Region Midtjylland fra 1. april 2011.

 

Endelig er der en ansøgning om støtte på 319.500 kr. til et projekt om udbredelse af teledermatologi til udkantsområder i Region Midtjylland. Tidligere erfaringer med forsøg på området viser, at telemedicin er velegnet til det dermatologiske speciale, og at patienterne i mange tilfælde kan behandles hos egen læge uden at skulle møde op hos speciallægen, fordi teledermatologien skaber bedre muligheder for samarbejde mellem almen praksis og speciallægerne. Der henvises til vedlagte beskrivelse af projektet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-289-07

12. Etablering af et palliativt team ved Regionshospitalet Horsens

Resume

Region Midtjyllands Palliative Plan indeholder blandt andet en plan for at udbygge de nuværende fem palliative team med et sjette team til servicering af Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg kommuner. Med henvisning til, at der i Budget 2011 er afsat en pulje på 2,0 mio. kr. til at styrke de palliative team, ansøger Regionshospitalet Horsens om midler til at påbegynde opbygningen af et palliativt team, der kan dække Horsens og Hedensted kommuner. Disse kommuner bliver i dag serviceret af Det Palliative Team ved Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus. Det foreslås, at Regionshospitalet Horsens tilføres midler til drift af et palliativt team omfattende Horsens og Hedensted kommuner, og at udgiften finansieres dels ved opsigelse af aftalen med Vejle Sygehus, dels af den afsatte pulje på 2,0 mio. kr. i Budget 2011 til styrkelse af de palliative team. Aftalen med Vejle Sygehus vil tidligst kunne opsiges med varsel fra den 1. juli 2011, hvorfor teamet på Regionshospitalet Horsens foreslås etableret fra samme dato. Odder og Skanderborg kommuner vil fortsat blive serviceret af Det Palliative Team ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Direktionen indstiller,

at Regionshospitalet Horsens i henhold til Region Midtjyllands Palliative Plan påbegynder opbygningen af Region Midtjyllands sjette palliative team ved fra den 1. juli 2011 at etablere et team til Hedensted og Horsens Kommuner,

 

at Regionshospitalet Horsens opsiger aftalen med Det Palliative Team ved Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus om servicering af Hedensted og Horsens kommuner med virkning fra den 1. juli 2011,

 

at Regionshospitalet Horsens i 2011 tilføres 0,97 mio. kr. til driften af teamet,

 

at udgiften finansieres via kontoen for nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser svarende til 0,55 mio. kr.,

 

at resten - 0,42 mio. kr. - finansieres af pulje på 2,00 mio. kr. afsat i Budget 2011 til styrkelse af de pallliative team, hvorefter der resterer 1,58 mio. kr.,

 

at Regionshospitalet Horsens med virkning fra 2012 tilføres 1,95 mio. kr. til driften af teamet, og

 

at udgiften fra 2012 finansieres via kontoen til nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser svarende til 1,10 mio. kr., og at resten - 0,85 mio. kr. - finansieres af pulje på 2,00 mio. kr. afsat i Budget 2011 til styrkelse af de palliative team, hvorefter der resterer 1,15 mio. kr.

Sagsfremstilling

Den Palliative Plan for Region Midtjylland vedtaget af regionsrådet den 26. september 2007 indeholder blandt andet en plan for udbygning af de palliative team med et team ved Regionshospitalet Horsens. Hermed ville der i regionen være 6 palliative team inklusive de eksisterende team udgående fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Hospitalsenheden Vest samt regionshospitalerne Randers, Viborg og Silkeborg.

 

De Palliative Team udgør sammen med de otte palliative senge på hospitalerne og de 50 hospicepladser Region Midtjyllands specialiserede palliative indsats. Opgaven for de palliative team er:

 

 • at varetage koordineringen af den palliative indsats mellem de forskellige instanser

 • at rådgive såvel primærsektoren som sekundærsektoren om behandlingen af almene palliative patienter

 • i samarbejde med primærsektoren og sekundærsektoren at tage sig af behandlingen af patienter med komplicerede palliative problemstillinger og forløb

 • at undervise og videreformidle viden om palliative indsats til den primære sektor

 • at medvirke til at udvikle den fremtidige palliative indsats, blandt andet gennem forskning.

 

Regionsrådet fik den 20. august 2008 forelagt et forslag til udmøntning af Den Palliative Plan, der blandt andet indeholdt forslag om dels en udbygning af de palliative team med henblik på at opnå større tværfaglighed og dels om etablering af et sjette team i Horsens. Regionsrådet besluttede at søge de øgede udgifter i forbindelse med udmøntning af Den Palliative Plan indarbejdet i Budget 2009, men i forbindelse med vedtagelse af Budget 2009 fandt regionsrådet imidlertid ikke mulighed for at indarbejde flere udgifter til det palliative område.

 

I forbindelse med Budget 2011 blev der afsat 2,0 mio. kr. til at styrke de palliative team.

 

Regionshospitalet Horsens har på den baggrund udarbejdet vedlagte ansøgning om at påbegynde opbygningen af det sjette palliative team som beskrevet i forslag til udmøntning af Den Palliative Plan. Med henvisning til dette forslag har Regionshospitalet beregnet de aktuelle udgifter til et fuldt udbygget team i overensstemmelse med Den Palliative Plan omfattende geografisk dækning af kommunerne Hedensted, Horsens, Skanderborg og Odder. Driftsudgifterne til et fuldt udbygget team vil andrage ca. 3,4 mio. kr. årligt.

 

Siden regionsdannelsen har Hedensted og Horsens modtaget bistand fra Det Palliative Team ved Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus. Udgifterne for Region Midtjylland andrager 1,10 mio. kr. om året.

 

Regionshospitalet Horsens har afgrænset sin ansøgning til et forslag om, at hospitalet påbegynder opbygningen af et palliativt team, der kan servicere Hedensted og Horsens kommuner. Dette vil være i god overensstemmelse med bestræbelserne på at lave sammenhængende patientforløb inden for Region Midtjyllands rammer. Odder og Skanderborg kommuner vil fortsat blive betjent af Det Palliative Team ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

 

Et team til betjening af Hedensted og Horsens kommuner vil på helårsbasis kunne realiseres for 1,95 mio. kr., idet det foreslås, at hospitalet selv afholder udgifterne til befordring af personalet. Heraf foreslås 1,10 mio. kr. finansieret ved opsigelse af aftalen med Det Palliative Team ved Vejle Sygehus. Den resterende udgift på 0,85 mio. kr. foreslås finansieret af puljen på 2,0 mio. kr. afsat i Budget 2011 til styrkelse af de palliative team. Der resterer herefter fra 2012 1,15 mio. kr. i puljen.

 

Teamet på Regionshospitalet Horsens vil på grund af frist for opsigelse af aftalen med Vejle Sygehus først kunne etableres med virkning fra juli 2011, hvorfor udgiften i 2011 vil udgøre 0,97 mio. kr., hvoraf 0,55 mio. kr. foreslås finansieret ved opsigelse af aftalen med Det Palliative Team ved Vejle Sygehus. Den resterende udgift på 0,42 mio. kr. foreslås finansieret af puljen på 2,0 mio. kr. afsat i Budget 2011 til styrkelse af de palliative team. Der resterer herefter i 2011 1,58 mio. kr.i puljen.

 

 
 
Tillægsbevillinger, 1.000 kr.
2011
Drift
Udgifter
2012
Drift
Udgifter
2013
Drift
Udgifter
Bevillingsændringer
Regionshospitalet Horsens
 
970
 
1.950
 
1.950
Bevillingsændringer i alt
970 
 
1.950
 
1.950
Finansiering
Konto for nettoudgifter til varer og tjenesteydelser på tværs af regionsgrænser
Pulje afsat i Budget 2011 til styrkelse af palliative team
 
 
550
 
420
 
 
 
1.100
 
850
 
 
1.100
 
850
Finansiering i alt
970
1.950
1.950
Total
0
0
0

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-139-06-V

13. Orientering om resultater vedrørende diabetes fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)

Resume

De seneste resultater fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedrørende diabetes viser, at Region Midtjylland samlet set opfylder alle standarderne, og der er forbedringer for fire af de otte indikatorer. Almen praksis indgår for tredje gang i opgørelsen.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Årsrapporten fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedrørende diabetes blev offentliggjort på www.sundhed.dk den 4. november 2010. Opgørelsen dækker perioden marts 2009 – februar 2010.

 

Ambulatorierne i Region Midtjylland klarer behandlingen af diabetespatienter flot. Skemaet nedenfor viser indikatorerne for diabetes, og regionens samlede opfyldelse af standarderne. Der kan være enkelte hospitaler, som ikke opfylder standarden trods en samlet opfyldelse for regionen (og omvendt). Dette ses i antal hospitaler med standardopfyldelse. Det fremgår, om der har været fremgang siden sidste årsrapport. 

 

Oversigt over Region Midtjyllands resultater

Indikator
Standard opfyldt for hele RM
Resultat / Standard
(i procent)
Hospitaler med standard opfyldt/
totalt antal hospitaler*
Fremgang
Undersøgelse af langtidsblodsukker
Ja
100/95
10/10
Nej
Måling af blodtryk hvert år
Ja
100/95
10/10
Ja
Måling af kolesterol
Ja
98/90
9/10
Nej
Undersøgelse af nyrefunktion
Ja
98/95
10/10
Nej
Undersøgelse af øjne mindst hvert 2. år
Ja
94/90
10/10
Ja
Undersøgelse af øjne mindst hvert 4. år
Ja
98/95
10/10
Nej
Undersøgelse af fødder mindst hvert 2. år
 
Ja
97/95
9/10
Ja
Samlet undersøgelsespakke**
Ikke fastsat standard
89/-
-
Ja

* Resultaterne for de to Medicinsk Endokrinologiske ambulatorier på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er opgjort hver for sig. Århus Sygehus tæller derfor som to hospitaler i tabellen.

** Procentdel af patienter, der får foretaget alle relevante undersøgelser. Det svarer til ovennævnte indikatorer på nær den omhandlende øjenundersøgelse inden for 4 år.   

 

Som det kan ses af ovenstående skema, opfylder regionen samlet set alle standarder, hvilket er tilfredsstillende. Der er en forbedring af regionens samlede resultat for fire af de otte indikatorer.

 

89 % af diabetespatienterne, der er behandlet på regionens ambulatorier, får foretaget alle relevante undersøgelser, hvilket er en forbedring i forhold til sidste årsrapport, hvor det var 81 %.

 

Resultater for almen praksis indgår for tredje gang i opgørelsen, men de skal tolkes med nogen forsigtighed, fordi de kun dækker en lille del af patienterne, der behandles hos praktiserende læger. Resultaterne for almen praksis fremgår ikke af ovenstående skema.

 

Almen praksis i Region Midtjylland ligger på niveau med landsresultatet for almen praksis for alle standarderne, men opfylder kun standarderne om, at patienterne skal have målt langtidsblodsukker hvert år og målt kolesterol mindst hvert andet år.

 

97 % af alle regionens patienter med diabetes er blevet indberettet til NIP. Resultater og indsatser beskrives yderligere i bilaget.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-42-72-3-08

14. Resultat af undersøgelse af antal nyrepatienter med Nefrogen Systemisk Fibrose som følgevirkning efter MR-skanning med kontrastmidler

Resume

Lægemiddelstyrelsen har fremsendt resultatet af en landsdækkende undersøgelse af antallet af nyrepatienter med nefrogen systemisk fibrose (NSF) efter MR-skanning med Omniscan eller et andet gadoliniumholdigt kontrastmiddel. Der blev opsporet i alt 67 tilfælde af NSF på landsplan, heraf 18 tilfælde på Region Midtjyllands hospitaler.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Lægemiddelstyrelsen har fremsendt resultatet af en landsdækkende undersøgelse af antallet af nyrepatienter med nefrogen systemisk fibrose (NSF) efter MR-skanning med Omniscan eller et andet gadoliniumholdigt kontrastmiddel. Undersøgelsen blev af to omgange iværksat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at opspore det samlede antal nyrepatienter med NSF. Først en undersøgelse i 2008 og herefter en mere grundig undersøgelse i 2009-10, som nu er afsluttet. I Region Midtjylland har alle hospitaler deltaget i undersøgelsen.

 

Det fremgår af vedlagte rapport, at regionerne har indberettet i alt 67 tilfælde af NSF fra de offentlige sygehuse. Der er overvejende tale om opsporing af patienter i live, da NSF konstateres efter klinisk undersøgelse af hudlæge. Der er især fundet NSF-patienter på sygehusene i Herlev, Skejby, Ålborg og Odense. I Region Midtjylland er opsporet 17 tilfælde på Århus Universitetshospital og 1 tilfælde på Regionshospitalet Holstebro.

 

De opsporede patienter eller deres pårørende har fået mulighed for at anmelde erstatningskrav til Patientforsikringen.

 

Rapporten fra Lægemiddelstyrelsen samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets orientering til Folketingets Sundhedsudvalg er vedlagt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Bent Hansen og Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen