Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 3. maj 2011 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-00-31-09

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Nedsættelse af Task Force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation

Formanden orienterede om, at der er overvejelser om i regi af Kontaktudvalget at nedsætte en Task Force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation. Det er tanken, at Task Forcen blandt andet skal have til opgave at pege på initiativer, der kan skabe rammerne for innovation og udvikling og bidrage til et mere sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen. Forretningsudvalget vil få sagen forelagt på mødet den 14. juni 2011.

 

Conny Jensen og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-78-1-11

2. Nye økonomiske styringsmodeller på sundhedsområdet

Resume

En væsentlig del af økonomien i Region Midtjylland afholdes i dag på udgiftskonti, hvor budgetansvaret er placeret centralt. I budgetforliget for 2011 er det besluttet, at fordele og ulemper ved en højere grad af decentralisering til de somatiske hospitaler vurderes.
 
I denne sagsfremstilling præsenteres udgiftsområderne med centralt budgetansvar, og konkrete områder til decentralisering udpeges. Overvejelser omkring nye styringsmodeller samt nogle overordnede modeller for decentralisering præsenteres.
 
Administrationen vil arbejde videre med at evaluere og konkretisere nye økonomistyringsmodeller for de udpegede områder. Resultatet af arbejdet vil blive fremlagt på regionsrådets budgetseminar den 10. august 2011.

Direktionen indstiller,

at der arbejdes videre med beskrivelse af fordele og ulemper ved øget decentralisering af budgetansvaret på det somatiske område på 11 udvalgte områder, og

 

at overvejelser om nye økonomistyringsmodeller fremlægges til drøftelse og eventuel beslutning på regionsrådets budgetseminar den 10. august 2011.

Sagsfremstilling

Den 8. september 2010 blev der indgået budgetforlig vedrørende budget 2011. Det fremgår af dette budgetforlig; ”Aftale om budget 2011 for Region Midtjylland”, at:
 
”De nuværende principper for økonomi- og aktivitetsstyringen i Region Midtjylland skal vurderes. Budgettet til en række vanskeligt styrbare udgifter til ny dyr medicin, nye behandlinger, udvidet frit valg, behandling over regionsgrænser og patientskadeerstatninger samt en række udgifter til efteruddannelse, medicoteknisk udstyr mv. er placeret på sundhedsområdets fælleskonti (somatikken). Fordele og ulemper ved en højere grad af decentralisering til de somatiske hospitaler skal vurderes. Regionsrådet forelægges ved udgangen af 1. kvartal 2011 en nærmere udredning heraf."

 
I det vedlagte notat fremgår det, at totaløkonomien inden for områder med centralt budgetansvar er på mere end 4 mia. kr. Dette er ganske betydelige budgetbevægelser. Til sammenligning har regionens største hospital (før 1. april 2011), Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, i 2011 vedtagne bruttodriftsudgifter på 3,9 mia. kr.


De områder, hvor der er centralt budgetansvar, omfatter i alt ca. 70 forskellige emner, der hver især har egne formål og rationaler, der ofte er af faglig-teknisk art eller hvor der er et ønske om fælles prioritering på tværs af hospitaler.
 
For at prioritere er der udvalgt 11 områder, som undersøges nærmere med henblik på decentralisering. Disse 11 områder omfatter 75 % af den ovennævnte totaløkonomi på godt 4 mia. kr. i det vedtagne budget 2011.
 
Områderne er:
 

 • Takststyringspulje

 • Pulje til strålebehandling

 • Pulje til ny dyr medicin

 • Medicin til særlige patientgrupper

 • Bløderpatienter

 • Fællespulje til nye behandlinger

 • Patientforsikring

 • Respiratorbehandling i eget hjem

 • Behandling over regionsgrænser/selvejende institutioner

 • Udvidet frit sygehusvalg

 • Kommunal indtægt for ambulant genoptræning

 
Frem til regionsrådets budgetseminar den 10. august 2011 arbejder administrationen på at lave oplæg, der kan danne udgangspunkt for en drøftelse af mulighederne for at decentralisere budgetansvaret inden for disse områder.
 
Det vedlagte notat præsenterer de indledende overvejelser omkring placeringen af budgetansvaret.
  
Hvis det godkendes, at der arbejdes på at udarbejde nye modeller for økonomistyring for de ovennævnte områder, vil regionsrådet på budgetseminaret den 10. august 2011 få forelagt diskussionsoplæg, der belyser fordele og ulemper ved at decentralisere budgetansvar samt metoder til at følge op på decentraliserede budgetansvar inden for disse områder.
 
Hvis regionen ved etablering af egentlige, formaliserede optageområder for hospitalerne kan tildele hvert enkelt hospital et ansvar for hovedfunktions-behandlingen af en defineret gruppe af patienter, vil det også være muligt at decentralisere væsentlige dele af de i dag centralt placerede udgiftsområder til hospitalerne.
 
Det foreslås derfor, at der arbejdes efter, at der for hospitalerne i Region Midtjylland etableres optageområder for behandling på hovedfunktionsniveau.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Conny Jensen og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-90-2-09

3. Orientering om udvendig vedligeholdelse af Region Midtjyllands bygninger

Resume

I forbindelse med budgetforliget for 2008 vedtog regionsrådet en hensigtserklæring om synliggørelse af regionens afholdte udgifter til bygningsvedligeholdelse. I vedlagte sagsfremstilling er udgifterne hertil opgjort for regnskabsåret 2009 og 2010. Herudover er redegjort for, hvorledes planlægning af bygningsvedligeholdelse vil blive tilrettelagt i fremtiden.
 
Redegørelsen for de afholdte udgifter for 2008 blev behandlet af regionsrådet på mødet den 17. juni 2009.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2008 vedtog regionsrådet en hensigtserklæring om synliggørelse af regionens afholdte udgifter til bygningsvedligeholdelse.
 
Nedenfor er redegjort for hvor mange ressourcer, der er anvendt på udvendig vedligeholdelse af regionens bygninger i 2009 og 2010. Der redegøres ligeledes for, hvorledes planlægning af udvendig vedligeholdelse af regionens bygninger og arealer vil blive håndteret i fremtiden.
 
Der henvises til vedlagte notat vedrørende udvendig bygningsvedligeholdelse 2009 – 2010.
 
Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse 
Udvendig vedligeholdelse defineres i denne sammenhæng som vedligeholdelse af klimaskærm (vægge, tage, døre og vinduer m.v.) og gråt terræn (parkeringspladser, veje, fortove m.v.).
 
Region Midtjyllands driftsområder har i 2009 anvendt ca. 40 mio. kr. og i 2010 ca. 44 mio. kr. på udvendig vedligeholdelse. Den samlede bygningsmasse udgør ca. 1,2 mio. kvadratmeter og målt pr. kvadratmeter svarer det til, at der samlet er anvendt ca. 33 og 37 kr. pr. kvadratmeter i henholdsvis 2009 og 2010.
 
I henhold til standarder for udgifter til udvendig vedligeholdelse, anses vedligeholdelsesniveauet for at være lavt, når der bruges ca. 20 kr. pr. kvadratmeter og højt, når der bruges ca. 50-56 kr. pr. kvadratmeter. Ca. 26 kr. pr. kvadratmeter anses for at være et middelniveau.
 
Region Midtjyllands udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse ligger i 2009 og 2010 på et niveau lidt over middel.
 
Udover de bogførte udgifter til ydelser leveret af eksterne leverandører gennemfører driftsområdernes egne ansatte (håndværkere, pedeller m.v.) udvendig vedligeholdelse i mindre grad.
 
Den fremtidige planlægning af arbejdet med udvendig vedligeholdelse 

Regionsrådet har i forbindelse med budgetforliget for 2009 vedtaget, at der skal foretages bygningssyn hvert 3. år. Bygningstilsynet, der foretages af en ekstern rådgiver i samarbejde med bygningskontoret og hospitalernes tekniske afdelinger, gennemføres for at skaffe et overblik over bygningernes vedligeholdelsesmæssige stand til brug for den fremtidige planlægning af bygningsvedligeholdelsen.


Resultatet af synet samles i et elektronisk vedligeholdelsesmodul, der ligeledes skal danne grundlag for de kommende redegørelser til regionsrådet.
 
Tilsvarende er der igangsat en lovpligtig energimærkning af regionens bygninger. Regionen er forpligtet til at iværksætte energibesparende tiltag for forslag, der har en tilbagebetalingstid på mindre end 5 år. Bygningskontoret udarbejder en plan for disse initiativer, og planen forelægges regionsrådet.
 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Conny Jensen og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-3-24-07

4. Orientering om årsberetning vedrørende mangfoldighedsindsatsen for Region Midtjylland 2010

Resume

Årsberetning vedrørende mangfoldighedsindsatsen 2010 er netop afsluttet. Den indeholder bl.a. oplysninger om køns- og aldersfordelingen, ansatte fordelt efter herkomst og konkrete eksempler på mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland. Årsberetningen udsendes som printvenlig version og vil blive lagt på Region Midtjyllands hjemmeside, når den har været forelagt regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at årsberetningen vedrørende mangfoldighedsindsatsen 2010 tages til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland blev vedtaget af regionsrådet den 20. april 2009. Regionsrådet har ønsket at følge udviklingen vedrørende mangfoldighedsindsatsen. Hermed følger udkast til årsberetning for mangfoldighedsindsatsen 2010.
 
Mangfoldighedsindsatsen skal medvirke til at styrke Region Midtjylland som en attraktiv, mangfoldig og rummelig arbejdsplads. Mangfoldighedsindsatsen har tre hovedindsatsområder; ligestilling, etnisk ligestilling og handicapområdet.  


Region Midtjylland har i forbindelse med den årlige evaluering af mangfoldighedsindsatsen opgjort køns- og aldersfordelingen samt antal ansatte fordelt efter herkomst på Region Midtjyllands arbejdspladser, som refereres i årsberetningen. Årsberetningen indeholder endvidere gode eksempler på, hvordan mangfoldighed f.eks. kan føre til bedre pleje af patienterne.
 
Årsberetningen udsendes som printvenlig version til arbejdspladser og stabe i Region Midtjylland samt relevante eksterne samarbejdspartnere. Årsberetningen vil desuden være tilgængelig på Region Midtjyllands hjemmeside, når den har været forelagt regionsrådet.

Beslutning

Sagen blev udsat.

 

Conny Jensen og Anne V. Kristensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen