Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Tillægsdagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 8. februar 2011 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 0-9-2-11

29. Beslutningsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti vedrørende hospitalsstrukturen i Region Midtjylland

Resume

Det Konservative Folkeparti, Venstre  og Dansk Folkeparti har i henvendelse af 6. februar 2011 anmodet om at få sag på dagsordenen.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti har i henvendelse af 6. februar 2011 anmodet om at få følgende beslutningsforslag på dagsordenen:

 

”Regionsrådet har noteret sig regionsrådsformandens udtalelser i TVmidtvest (Mokka) den 1. februar om fremtidens hospitaler i Region Midtjylland. Formanden udtalte bl.a. andet,


at der på sigt alene er tre rigtige hospitaler i Region Midtjylland, nemlig Skejby (Universitetshospitalet), Viborg og Gødstrup,


at Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens kun skal bruges til at holde patienter væk fra Skejby, og


at Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens alene skal være back-up for Skejby.


Regionsrådet er ikke enig i formandens holdninger. Regionsrådet tager afstand fra, at to af regionens akuthospitaler i fremtiden skal karakteriseres som ikke-rigtige hospitaler.

 

Regionsrådet bekræfter, at akutforliget fra 2007 fortsat er gældende, hvor også Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens skal betragtes som rigtige hospitaler med bl.a. fulde akutmodtagelser.”

 

Der vedlægges udskrift af den del af udsendelsen, hvor emnet blev drøftet.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at sagen videresendes til regionsrådet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-25-07

30. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Poul Müller vedrørende opgørelse af responstider i Thyborøn og Harboøre

Resume

Regionsrådsmedlem Poul Müller har anmodet om at få sag på dagsordenen vedrørende opgørelse af responstider i Thyborøn og Harboøre.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Poul Müller har med flere henvendelser i perioden 8. december 2010 til 5. februar 2011 anmodet om at få oplyst aktuelle tal for responstider for postnumrene 7680 (Thyborøn), 7673 (Harboøre) og 7620 (Lemvig) i Lemvig Kommune.
 
I formandens hidtidige svar til Poul Müller fremgår det, at der ikke for nuværende er programmeret til generering af data på postnummer-niveau. Derudover er det foreslået, at drøftelse og beslutning om detaljeringsniveauet afventer den forventede politiske behandling af evalueringen af det præhospitale område på forretningsudvalgets møde den 8. februar 2011 henholdsvis regionsrådets møde den 23. februar 2011.

 

Der vedlægges henvendelserne fra Poul Müller samt svarerne herpå. Yderligere vedlægges formandens besvarelse på en borgerhenvendelse fra Hans Holmsgaard af 25. januar 2010 samt en redegørelse af 7. februar 2011.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at de ønskede oplysninger tilvejebringes, såfremt de kan frembringes med et rimeligt ressourceforbrug, og

 

at det med ibrugtagningen af det nye fælles vagtcentral-IT-system i regionerne i 2012 ønskes sikret, at man med dette system vil kunne foretage fleksible udtræk af data.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-11

31. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen vedrørende fedmeoperationer

Resume

Regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen har i henvendelse af 6. februar 2011 anmodet om at få sag på dagsordenen vedrørende fedmeoperationer.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Ulla Diderichsen har i henvendelse af 6. februar 2011 anmodet om at få sag på dagsordenen vedrørende fedmeoperationer.

 

Ulla Diderichsen anfører i henvendelsen:

"Jeg ønsker at stille forslag om at sende fedmeoperationer i udbud med henblik på at mindske de samlede omkostninger til operationerne."

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog, at administrationen udarbejder en sagsfremstilling, som forelægges politisk.

Tilbage til toppen