Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Tillægsdagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 11. januar 2011 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-31-72-138-09

11. Bevillingssag; Godkendte og nye ansøgninger, finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter

Resume

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt Region Midtjyllands ansøgninger til Finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter for projekter på Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens og i Psykiatrien. Ansøgningerne er fremsendt som erstatning for tidligere fremsendte projekter, der ikke opnåede godkendelse. Projekterne andrager en samlet værdi af 31,45 mio. kr., hvoraf regionen skal egenfinansiere halvdelen. Det foreslås derfor, at de midler, der er reserveret til egenfinansieringen af finanslovspuljeprojekterne, nu bevilges til de konkrete projekter.

 

Derudover har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i december lavet en fælles ansøgningsrunde for alle regioner til udmøntning i 2010, da der fortsat resterede 23,4 mio. kr. i Finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter. Administrationen har derfor fremsendt en ansøgning til ministeriet om projekter på forskellige hospitaler i regionen samt i psykiatrien til en samlet værdi af 42 mio. kr. (heraf er det forudsat, at regionen egenfinansierer 50 %, og staten 50 %). Der er i ansøgningen taget forbehold for regionsrådets godkendelse, da det ellers ikke ville være muligt at nå at fremsende ansøgningen til fristen i december. Af disse projekter er ét projekt på Regionshospitalet Holstebro, ét projekt på Regionshospitalet Randers samt to projekter i psykiatrien til en samlet værdi på 11,5 mio. kr. godkendt i ministeriet. Det foreslås på denne baggrund, at regionsrådet godkender fremsendelsen, og at der gives bevilling og rådighedsbeløb til de 4 projekter. Egenfinansieringen af de 4 projekter foreslås at ske af midler i henholdsvis Miljø- og Energipuljen og låneadgangen til elprojekter.

Direktionen indstiller,

at der gives bevilling og rådighedsbeløb på i alt 31,45 mio. kr. (indeks 121) til de godkendte finanslovsprojekter i 2011 (jf. sag fremlagt for regionsrådet den 24. februar 2010), jf. tabel 1,

 

at af rådighedsbeløbene, jf. tabel 1, finansieres 15,7 mio. kr. af Finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter, 4 mio. kr. af hospitalernes driftsbudget, 1,39 mio. kr. af Miljø- og energipuljen og 10,335 mio. kr. ved salg af bygninger i 2011,

  

at fremsendelsen af vedhæftede ansøgning til Finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter til Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendes,

 

at der gives bevilling og rådighedsbeløb i 2011 på i alt 11,5 mio. kr. (indeks 121) til de af ministeriet godkendte projekter, jf. tabel 2,

 

at af rådighedsbeløbene, jf. tabel 2, finansieres 5,75 mio. kr. af Finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter, 3,75 mio. kr. af Miljø- og energipuljen og 2 mio. kr. finansieres ved låneoptag på låneadgangen til elprojekter i 2011, og

 

at der gives bevilling til låneoptag til elprojekter på 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Denne fremlæggelse for regionsrådet har 2 formål; dels at orientere om at projekter som Region Midtjylland har ansøgt om på Finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter nu er godkendt i Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt at give bevilling og rådighedsbeløb til disse. Dels at få regionsrådets godkendelse af at der fremsendes nye ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, da ministeriet har meddelt, at der eksisterer et restbeløb i Finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter til udmøntning i 2010.

 

Godkendte ansøgninger; Finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter

Regionsrådet godkendte den 24. februar 2010 at fremsende ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til puljen til mindre vedligeholdelsesprojekter. Der blev fundet 50 % egenfinansiering til projekterne gennem forventede indtægter ved frasalg, hospitalernes driftsbudget samt miljø- og energipuljen. Der blev således givet bevilling og rådighedsbeløb til projekterne, der gik på tværs af hospitalerne. Et antal af projekterne viste sig dog ikke at kunne godkendes, da ministeriet vurderede, at de ikke i tilstrækkelig grad opfyldte puljens formål. Som konsekvens heraf godkendte regionsrådet den 17. november 2010 at fremsende nye ansøgninger som erstatning herfor. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu godkendt disse ansøgninger, der omfatter projekter på Regionshospitalet Horsens, i Psykiatrien og på Regionshospitalet Randers.

 

Det foreslås på denne baggrund, at de midler, der er reserveret til egenfinansieringen af de oprindelige projekter, nu konverteres til anvendelse på disse nye projekter. Projekterne andrager en samlet værdi af 31,45 mio. kr., hvoraf regionen skal egenfinansiere halvdelen. Projekterne andrager samme beløbsmæssige størrelse pr. hospital, som de oprindeligt fremsendte projekter, dog undtaget projekterne i Horsens, hvor der nu kun ansøges om projekter for samlet 11,1 mio. kr., mod oprindeligt 40 mio. kr. Egenfinansieringen blev i sagsfremstillingen fra februar, som ovenfor nævnt, fundet enten via hospitalernes driftsbudget, Miljø- og Energipuljen, og for projekterne i Horsens vedkommende skulle egenfinansieringen delvist findes gennem salget af Regionshospitalet Odder (75 %), og delvist gennem Miljø- og Energipuljen (25 %). Der ansøges nu kun om samlet 11,1 mio. kr. til Regionshospitalet Horsens, og det foreslås derfor at bevare den oprindelige fordeling, således at 75 % af projekterne finansieres gennem midler fra frasalget af Regionshospitalet Odder, og 25 % af Miljø- og energipuljen.

 

Tabel 1 giver et overblik over projekternes økonomi og finansieringen. 

 

Tabel 1 - Godkendte projekter; Finanslovspuljen. mio. kr., indeks  121

 
 
Samlet anlægssum
Finansiering Staten
Egenfinansiering; Region Midtjylland
Hospital/omr.
Projekt
Anl.sum
Staten
Hospitalernes driftsbudget
Miljø og energipulje
Salg
Regionshospitalet Horsens
Renovering og ombygning af apotek
6
3
 
0,75
2,25
Regionshospitalet Horsens
Genhusning af medicinske senge
5,1
2,55
 
0,64
1,91
Psykiatrien
Århus Universitetshospital, Risskov; samling af funktioner
6
3
3
 
 
Psykiatrien
Regionshospitalet Herning; samling af medarbejdere
2
1
1
 
 
Regionshospitalet Randers
Renovering af adm.bygning
7,9
3,95
 
 
3,95
Regionshospitalet Randers
Ombygning af apopleksiafsnit
1,8
0,9
 
 
0,9
Regionshospitalet Randers
Ombygning af sengeafsnit mm.
1,1
0,55
 
 
0,55
Regionshospitalet Randers
Reparation af tage om murkroner
1,55
0,775
 
 
0,775
I alt:
 
31,45
15,725
4
1,39
10,335

 

For en nærmere gennemgang af projekterne henvises til sagsfremstillingen den 17. november 2010.

 

Ny fælles ansøgningsrunde; Finanslovspuljen til mindre vedligeholdelsesprojekter

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i december lavet en fælles ansøgningsrunde for alle regioner til udmøntning i 2010, da der fortsat resterede 23,4 mio. kr. i puljen. Administrationen har derfor fremsendt en ansøgning til ministeriet om projekter på forskellige hospitaler i regionen, samt i psykiatrien, til en samlet værdi af 42 mio. kr. (heraf er det forudsat, at regionen egenfinansierer 50 %, og staten 50 %). Der er i ansøgningen taget forbehold for regionsrådets godkendelse, da det ellers ikke ville være muligt at nå at fremsende ansøgningen til fristen i december. Af disse projekter er ét projekt på Regionshospitalet Holstebro, ét projekt på Regionshospitalet Randers samt to projekter i psykiatrien godkendt i ministeriet. Projekterne andrager en samlet værdi af 11,5 mio. kr.

 

Ministeriet havde modtaget ansøgninger fra alle 5 regioner og har tilstræbt en ligelig fordeling af midlerne.


Det foreslås på denne baggrund, at regionsrådet godkender fremsendelsen. Det foreslås også, at der gives bevilling og rådighedsbeløb til de 4 projekter, og at egenfinansieringen af de 4 godkendte projekter sker af midler i henholdsvis Miljø- og Energipuljen og låneadgangen til elprojekter, således at anlægsbudgettet ikke belastes. For begge puljers vedkommende er der tale om en låneadgang, hvor de implicerede hospitaler betaler lånet ned over driften i løbet af 10 år. Overskuddet hertil findes gennem den medførte energibesparelse.

 

Tabel 2 illustrerer, at egenfinansieringen på Regionshospitalet Holstebro findes på låneadgangen til elprojekter, samt at alle øvrige midler findes via Miljø- og Energipuljen. Lånepuljen til el-projekter kræver ikke forudgående godkendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

 

Der findes ikke noget øvre loft for låneadgangen til elprojekter, mens der med godkendelsen af denne sag resterer 8,94 mio. kr. på Miljø- og Energipuljen, inklusiv forventet overførsel.

 

Tabel 2. Fremsendte projekter til restpulje; Finanslovs-pulje. Mio. kr. Indeks 121.

 
 
Samlet anlægssum
Finansiering; Staten
Egenfinansiering; Region Midtjylland
Hospital
Projekt
Anl.sum
Staten
Miljø og energipulje
Låneadgang til elprojekter
Regionshospitalet Holstebro
Ventilation og køl
4
2
 
2
Regionshospitalet Randers
Ventilation samt udskiftning og renovering af udstyr i kantine
1
0,5
0,5
 
Psykiatri, Århus Universitetshospital, Risskov
Udskiftning af vinduer og ventilation, bygning 14J
4
2
2
 
Psykiatri, Århus Universitetshospital, Risskov
Isolering og udskiftning af tag på ældre bygning,
2,5
1,25
1,25
 
 
 
11,5
5,75
3,75
2

 

En række projekter på bl.a Århus Universitetshospital, Skejby, Skive Sundhedshus og Regionshospitalet Silkeborg blev ikke godkendt af ministeriet. Administrationen vil vurdere mulighederne for at finde finansiering til de ikke-godkendte projekter ad anden vej. Der henvises til en mere udførlig gennemgang af de ikke-godkendte projekter i den vedlagte ansøgning til ministeriet.

 

Det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler har på møde den 3. januar 2011 overfor forretningsudvalget anbefalet den foreliggende indstilling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-74-27-10

12. Måling af produktiviteten i Psykiatrien

Resume

Regionsrådet har i forbindelse med budgetforligene i 2010 og 2011 haft fokus på produktivitetsudviklingen i psykiatrien. En række tiltag er iværksat med henblik på at øge produktiviteten. Et af midlerne er at øge den direkte patienttid fra 43 % til 50 %. På det somatiske område er der på landsplan udviklet sammenlignelige produktivitetsmål på tværs af regioner, hospitaler og afdelinger. Dette findes ikke på det psykiatriske område. Der skal derfor besluttes en række overordnede produktivitetsmål, så regionsrådet kan følge produktivitetsudviklingen i psykiatrien.

Direktionen indstiller,

at produktivitetsudviklingen i psykiatrien i Region Midtjylland fremadrettet følges gennem følgende to måltal for produktivitet i psykiatrien: Udgift pr. patient, antal patienter pr. ansat suppleret med måltallet vedrørende faglig kvalitet: den samlede målopfyldelse for det nationale indikator projekt vedr. skizofreni. Dette kan fra 2012 udvides til også at omfatte det nationale indikatorprojekt for depression, og

 

at regionsrådet samtidig med offentliggørelsen af benchmarkingundersøgelsen fra Danske Regioner vil blive forelagt en beskrivelse af produktivitetsudviklingen ud fra de valgte indikatorer samt en beskrivelse af aktivitetsudviklingen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har gennem de seneste to budgetforlig udtrykt forventning om en øget produktivitet i psykiatrien.

I forbindelse med budgetforlig 2010 blev det besluttet, at den direkte patienttid skal hæves fra 43% til 50%. Dette skete med baggrund i en undersøgelse af anvendelse af arbejdstiden i psykiatrien. Undersøgelsen var udarbejdet af KPMG og viste at 43% af arbejdstiden i psykiatrien anvendes til patientrettede aktiviteter.

Af budgetforlig 2011 fremgår det at ”forligsparterne afventer tilbagemelding på sidste års hensigtserklæring vedrørende forøgelse af den direkte patienttid i psykiatrien, og ønsker i den sammenhæng aktivitets- og produktivitetsudvikling i psykiatrien inddraget i tilbagemeldingen".

Forretningsudvalget valgte den 7. december 2010 at udsætte sagen om aktivitets- og produktivitetsudviklingen i psykiatrien med henblik på en administrativ bearbejdning.
 
Psykiatrien har iværksat en række aktiviteter, som alle har til mål at øge produktiviteten. Der kan blandt andet nævnes indførelse af pakkeforløb inden for udvalgte behandlingsområder, øget anvendelse af ny teknologi i behandlingen og ændrede arbejdsgange. I forbindelse med sidstnævnte tiltag har alle afdelinger iværksat konkrete initiativer i forhold til at øge den direkte patienttid.
 
På de somatiske områder er der på landsplan udviklet sammenlignelige produktivitetsmål på tværs af regioner, hospitaler og afdelinger (DRG). En tilsvarende model er ikke udviklet på psykiatriområdet, og intet tyder på, at det vil ske i den nærmeste fremtid. Det er således nødvendigt at udvikle en særskilt produktivitetsopgørelse for psykiatrien, så udviklingen i produktivitet i psykiatrien kan følges tæt.
 
Produktivitet defineres som forholdet mellem ydelser og ressourcer. I vurderingen af produktivitetsudviklingen er det hensigtsmæssigt også at inddrage en vurdering af den faglige kvalitet. Et sådan måltal bør derfor indgå i den samlede vurdering af produktivitetsudviklingen, idet øget produktivitet bør have en sammenhæng til faglig kvalitet
 
Der er forskellige modeller, hvorpå produktivitetsudviklingen kan måles. En model er at gentage målingen omkring anvendelse af direkte patienttid som et mål for produktivitetsudvklingen. Denne model er relativ sårbar overfor organisatoriske ændringer. Derudover kan medarbejdernes konkrete besvarelser være styrende i forhold til formålet med undersøgelsen.

Det anbefales derfor, at nedenstående produktivitetsmål erstatter en ny måling svarende til KPMG’s undersøgelse af arbejdstiden af psykiatrien.
 
Det anbefales således, at der anvendes en model, hvor to overordnede mål udpeges som indikatorer for produktivitetsudviklingen, herunder udviklingen i den direkte patienttid. Der anbefales følgende to mål: Udgift pr. patient og antal patienter pr. ansat. De to måltal for produktivitet kan beskrives som måltal over tid. Ved at sammenligne tal for 2008 med tal for 2010 kan det vurderes, om der har været den ønskede produktivitetsstigning, som der er lagt op til i forbindelse med budgetforliget. Tallene for 2010 kan opgøres primo 2011. Derudover anbefales det, at de to produktivitetsmål suppleres med følgende kvalitetsmål: Den samlede målopfyldelse for det nationale indikatorprojekt vedr. skizofreni. Dette kan fra 2012 udvides til også at omfatte det nationale indikatorprojekt for depression.
 
De to anbefalede måltal for produktiviteten i psykiatrien i Region Midtjylland indgår som centrale nøgletal i den benchmarkinganalyse af psykiatrien, som Danske Regioner er i gang med at udarbejde. Analysen forventes offentliggjort i foråret 2011. Definitionen af måltallene i Region Midtjylland vil følge Danske Regioners definitioner.
 
Administrationen vil samtidig med forelæggelsen af benchmarkinganalysen fra Danske Regioner i foråret 2011 fremlægge en beskrivelse af produktivitetsudviklingen udfra ovenstående tre mål, samt en beskrivelse af aktivitetsudviklingen. Beskrivelsen vil således være en administrativ bearbejdning af det materiale, som blev forelagt forretningsudvalget den 7. december.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-17-10

13. Genbehandling af to ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter (kulturpuljen)

Resume

Forretningsudvalget besluttede på sit møde den 9. november 2010 at tilbagesende to ansøgninger til kulturpuljen til genovervejelse i det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling. Det drejer sig om ansøgning om tilskud til ”Verdensdamen” – en bog om malerinden Elisabeth Jerichau-Baumann og ansøgning om tilskud til "Dans i øjenhøjde". Udvalget fastholder anbefaling til forretningsudvalget.

Direktionen indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningerne om tilskud til ”Verdensdamen" – en bog om malerinden Elisabeth Jerichau-Baumann og "Dans i øjenhøjde", idet projekterne vurderes at falde uden for retningslinjerne for tilskud fra Region Midtjyllands kulturmidler.

Sagsfremstilling

Regionsrådet yder tilskud til kulturelle aktiviteter. Ansøgninger til den særlige kulturpulje opdeles af administrationen i tre kategorier, hvor prioritet 1 klart falder inden for Region Midtjyllands kulturpolitik, prioritet 2 i et vist omfang falder inden for retningslinjerne, mens prioritet 3 vurderes at falde uden for kulturpolitikkens retningslinjer.
 
Forretningsudvalget behandlede på sit møde den 9. november 2010 en række ansøgninger om tilskud fra kulturpuljen til kulturelle aktiviteter. Udvalget besluttede at tilbagesende to ansøgninger til genovervejelse i det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling. Det drejer sig om en ansøgning om tilskud på 100.000 kr. til ”Verdensdamen” – en bog om malerinden Elisabeth Jerichau-Baumann og en ansøgning om tilskud på 96.000 kr. til "Dans i øjenhøjde". Ansøgningerne, der af administrationen vurderes at falde i kategori 3, er beskrevet i et notat, der vedlægges som bilag.

 

Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling besluttede på sit møde den 3. december 2010 at fastholde sin tidligere anbefaling til forretningsudvalget om, at der meddeles afslag på ansøgningerne om tilskud til ”Verdensdamen" – en bog om malerinden Elisabeth Jerichau-Baumann og "Dans i øjenhøjde," idet projekterne vurderes at falde uden for retningslinjerne for tilskud fra kulturmidlerne.

Der resterer 118.700 kr. på kulturpuljen i 2010.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-30-09

14. Forberedelse af møde den 31. januar 2011 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland

Resume

Forberedelse af dagsordenen til møde den 31. januar 2011 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget drøfter emner til dagsordenen til mødet den 31. januar 2011 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget er i 2011 vært ved to møder med de medlemmer af Folketinget, der er valgt i Region Midtjylland. Endvidere er Kommunekontaktrådets formandskab inviteret til at deltage i møderne. Møderne afholdes mandag den 31. januar og mandag den 29. august 2011 med mødestart kl. 10.00.
 
Efter aftale på mødet med folketingsmedlemmerne den 30. august 2010 vil der på det kommende møde den 31. januar 2011 være en demonstration af Region Midtjyllands elektroniske patientjournal.

 
Som forberedelse af dagsordenen til mødet den 31. januar foreslår administrationen, at forretningsudvalget drøfter, hvilke emner, der foruden patientjournalen, kan være af særlig interesse at drøfte på mødet med folketingsmedlemmerne. Administrationen har desuden anmodet de inviterede folketingsmedlemmer om at fremsende forslag til emner, der ønskes drøftet på mødet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-53-1-11

15. Orientering om ny overenskomst med de praktiserende læger

Resume

Der er den 21. december 2010 indgået aftale om ny overenskomst med de praktiserende læger, som træder i kraft den 1. april 2011. Der gives hermed en orientering om hovedelementerne i aftalen.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 21. december 2010 blev der indgået aftale om ny overenskomst med de praktiserende læger. Under forudsætning af, at aftalen godkendes af RLTN og PLO’s repræsentantskab ultimo januar 2011, træder den nye overenskomst i kraft pr. 1. april 2011. 


Hovedelementerne i den nye aftale er følgende: 

  • Aftalen adskiller sig fra tidligere aftaler ved, at den i højere grad forpligter lægerne til at være en del af det sammenhængende sundhedsvæsen.

  • Der sættes fokus på systematik og kvalitet i behandlingen af kroniske sygdomme, og der stilles krav til dokumentation og anvendelse af IT.

  • Der er etableret en højere grad af budgetsikkerhed og opbremsning i den vækst i udgifterne, som har kendetegnet området i de senere år.

  • Endelig får regionerne større beslutningskompetence og bedre redskaber til at løse lægedækningsproblemerne.

 
Hovedelementerne i aftalen er nærmere beskrevet i vedlagte notat ”Orientering om ny overenskomst med de praktiserende læger”.


Den samlede aftaletekst er tidligere udsendt til regionsrådets medlemmer den 21. december 2010.
 
Opfølgning

Der vil administrativt og i relation til Samarbejdsudvalget for almen praksis blive igangsat en opfølgning på aftalen med henblik på, at de nye bestemmelser kan anvendes hurtigst muligt, når aftalen træder i kraft til april.
 
De af regionsrådets medlemmer, som er medlemmer af det rådgivende udvalg vedrørende Primær Sundhed og kommunesamarbejdet og Samarbejdsudvalget for almen praksis, vil blive inviteret til en nærmere orientering omkring aftalen.
 
I den nye overenskomst er samtaleterapi en obligatorisk ydelse, og dermed er forudsætningerne for den af regionsrådet vedtagne besparelse på samtaleterapi ændret. I et særskilt dagsordenspunkt, som eftersendes, redegøres der nærmere for problemstillingen.
 
Aftalens samlede økonomi vil senere blive fremlagt til politisk behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-230-06-V

16. Orientering om etape 1 af Letbaneprojektet i Aarhus-området

Resume

Der er nedsat en embedsmandsgruppe, der skal udarbejde et aftalegrundlag om etablering af anlægsselskabet for letbanen herunder for statens overdragelse af Grenaabanen. Aftalen skal indarbejdes i det efterfølgende lovgrundlag. Der er i efteråret 2010 fremkommet oplysninger, der rejser tvivl om hensigtsmæssigheden af den hidtidige materielstrategi med hybridtog, der kører på el i byen og på diesel på Grenaa- og Odderbanen. Det er administrationens synspunkt, at letbaneprojektet skal være velbeskrevet, herunder at alternative tekniske løsninger - f.eks. med udvidet elektrificering - er analyseret og vurderet, inden endelig aftale indgås og indskrives i lovgivningen. Region Midtjyllands ejerandel i anlægsselskabet er foreløbig sat til 5,8 %.

Direktionen indstiller,

At orienteringen om etape 1 af Letbaneprojektet i Aarhus-området tages til orientering.

Sagsfremstilling

På regionsrådsmødet den 17. oktober 2010 blev det besluttet, at Region Midtjylland meddeler transportministeren, at Region Midtjylland er indstillet på at indtræde i et fælles anlægsselskab sammen med Aarhus Kommune og staten om etablering af etape 1 for letbanen i Aarhus-området.

 

Der er den 26. november 2010 mellem forligspartierne bag trafikaftalen fra januar 2009 "En grøn transportpolitik" indgået en aftale, benævnt "Bedre Mobilitet," om udmøntning af tilskud til forskellige anlægsprojekter, puljer mv. Der er i aftalen afsat yderligere 200 mio. kr. til letbanens etape 1. Desuden fremgår det, at staten indgår som mindretalsejer i et anlægsselskab sammen med Aarhus Kommune og Region Midtjylland, og at staten overdrager Grenaabanen til et kommende letbaneselskab eller parterne bag. Det er ikke hensigten, at staten deltager i et driftsselskab af letbanen i Aarhus.
 
Der er nedsat en embedsmandsgruppe med repræsentanter fra staten, Aarhus Kommune samt Region Midtjylland. Midttrafik (Letbanesekretariatet) er associeret medlem af embedsmandsgruppen. Embedsmandsgruppen skal udarbejde et aftalegrundlag om etablering af anlægsselskabet, herunder for statens overdragelse af Grenaabanen, som skal indarbejdes i det efterfølgende lovgrundlag.

 

Det forventes, at en aftale mellem parterne kan indgås inden udgangen af januar 2011 med henblik på, at lovgivningen kan vedtages i indeværende folketingssamling.

 

Efter de foreløbige drøftelser vil anlægsselskabet få følgende ejerfordeling: Aarhus Kommune 47,2 %, staten 47 % og Region Midtjylland 5,8 %. Ejerandelene er fastlagt ud fra et samlet anlægsbudget på 1.345 mio. kr.  

 

Et væsentligt forhold for projektets realisering er afklaring af en fremtidig togmaterielstrategi. I det forberedende arbejde er der taget udgangspunkt i et hybridtog, der er eldrevet på strækningerne i Aarhus og dieseldrevet uden for byen på Odder- og Grenaabanen. Hybridløsningen er kun udbredt i mindre omfang, bl.a. i Kassel i Tyskland. I løbet af efteråret 2010 har det i forbindelse med udbud af hybridtog til en ny letbane i Braunschweig i Tyskland vist sig, at der kun kan forventes at være én leverandør af hybridtog på markedet, og at anskaffelsesprisen er væsentligt højere end tidligere forudsat. Hertil forventes generelt højere vedligeholdelsesomkostninger på hybridtog, sammenlignet med rene el- eller dieseltog. I Braunschweig har den højere anskaffelsespris betydet, at projektet er sat i stå.

 

Samtidig har det vist sig, at omkostningerne til elektrificering af letbanestrækninger er ca. 3 mio. kr. pr. km., hvilket er lavere end først antaget.

 

Det er administrationens synspunkt, at letbaneprojektet skal være velbeskrevet, herunder at alternative tekniske løsninger - f.eks. med udvidet elektrificering - er analyseret og vurderet, inden endelig aftale indgås og indskrives i lovgivningen. Alternativt er det administrationens opfattelse, at der som minimum i lovgivningen bør sikres den nødvendige rummelighed til, at der kan indhentes alternative tilbud på andre tekniske løsninger end den hidtil forudsatte hybridtogsløsning.

 

Hvis det viser sig, at hybridtog også i Letbaneprojektet i Aarhus bliver væsentligt dyrere end forudsat, vil en tilbagefaldsløsning kunne blive, at der fortsættes med traditionelle dieseltog i samdrift på Grenaa- og Odderbanen kombineret med en eldrevet sporvognsløsning på den nyanlagte strækning i Aarhus by til Lystrup. Dette vil reducere anlægsomkostningerne og investeringerne i togmateriel. Til gengæld vil det ikke blive det integrerede letbaneprojekt, der hidtil har været forudsat, men alene et sporvognsprojekt i Aarhus by. Yderligere etaper med udbygning til nabokommunerne vil heller ikke være realistisk

 

Transportministeriet har meddelt, at fristen for fremsættelse af lovforslag i indeværende folketingssamling er i marts måned.

 

For at sikre et grundigt gennemarbejdet projekt er det derfor administrationens indstilling i embedsmandsgruppen at den aftale, der er lagt op til skal indgås mellem parterne ultimo januar 2011, får karakter af en hensigtserklæring om, at der sikres rummelighed i lovgivningen til alternative anlægsløsninger eller afsættes tid til at gennemarbejde projektet inden fremsættelse af et lovforslag.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-3-10

17. Økonomiopfølgning Regionshospitalet Viborg pr. 30. november 2010

Resume

Vurderingen af det forventede årsresultat for Regionshospitalet Viborg er uændret i forhold til sidste måned.

Direktionen indstiller,

at økonomiopfølgningen pr. 30. november 2010 for Regionshospitalet Viborg tages til orientering.

Sagsfremstilling

Vurderingen af det forventede årsresultat for Regionshospitalet Viborg er fortsat en budgetoverskridelse på 52,9 mio. kr., hvoraf 22,5 mio. kr. er afdrag på gæld fra 2009. Som i de tidligere måneder er der indregnet en udskydelse af de fremrykkede besparelser/engangsbesparelser til senere år. Forretningsudvalget har på mødet den 5. oktober 2010 besluttet, at Regionshospitalet Viborg kunne udskyde engangsbesparelsen i 2010 og afdrage den sammen med den øvrige gæld over de næste 3 år. Rent teknisk bliver det håndteret i overførselssagen vedrørende regnskab 2010. Opgørelsen af den forventede gæld ved indgangen til 2011 er vist i nedenstående tabel.

 

 
Mio. kr.
Budgetafvigelse på driften 2010
30,4
Afdrag på gæld fra 2009
22,5
Forventet årsresultat
52,9
Fremrykket besparelse 2010
8,7
Forventet regnskabsresultat til overførselssagen
61,6
Restgæld vedrørende 2009
45,1
Samlet gæld, der skal afdrages over de næste 3 år
106,7

 

På forretningsudvalgsmødet den 5. oktober 2010 blev afdragsprofilen for årene 2011, 2012 og 2013 besluttet at være 22 %, 39 % og 39 %.
 
I forhold til sidste måned er der en klar forbedring af afdelingernes overholdelse af budgettet, og samlet set for afdelingerne er der nu et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det periodiserede budget. For november måned 2010 isoleret set er der tale om et mindreforbrug på 4 mio. kr. for hele hospitalet og dermed mere end økonomisk balance for måneden. På medarbejdersiden er antallet af stillinger ved indgangen til november måned 213 færre end i januar måned 2010.
 
Udviklingen i DRG-værdien er opgjort til og med oktober og viser fortsat en meraktivitet, men dog en anelse faldende for den del, der tæller med i takststyringen. For at leve op til udbetalingen af meraktiviteten skal der være en meraktivitet i kategorien generelt på 46,8 mio. kr. Den vigende meraktivitet giver en risiko for at skulle tilbagebetale en mindre del af takstpuljen. En eventuel tilbagebetaling forventes at kunne modsvares af et tilsvarende mindreforbrug for afdelingerne. Dermed fastholdes det forventede regnskabsresultat.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-11

18. Henvendelse fra regionsrådsmedlem John Thorsø vedrørende Regionshospitalet Holstebro

Resume

Regionsrådsmedlem John Thorsø har i henvendelse af 6. januar 2011 anmodet om at få sag på dagsordenen vedrørende Regionshospitalet Holstebro.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen fra John Thorsø drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem John Thorsø har i henvendelse af 6. januar 2011 anmodet om at få følgende sag på dagsordenen:

 

"Der ligger i dag fra administrationens side en besparelse på at lukke ASA (medicinske afdeling) på Holstebro sygehus.


Den strider mod den politiske beslutning og som er en som er taget uden en politisk beslutning.


Formål:
Formål med etablering af fælles Akutmodtageenheder (Fame) er at sikre, at modtagelse og primær behandling af akutte patienter, der modtages på akuthospitaler i Region Midtjylland, foregår i et akut behandlingssystem baseret på høj kvalitet, sikkerhed, patienttilfredshed og effektivitet.


Akutafdelingen blev etableret i løbet af første halvår af 2009 ud fra FAME – Konceptet.


Man kører i dag med belægninger på over 100 % både i Herning og Holstebro, men ikke på Ringkøbing sygehus.


Forventet antal indlæggelser i akutafdelingen i 2010:
ASA Herning medicin relativ andel i %: 55 %
ASA Holstebro medicin relativ andel i %: 45 %

Akutberedskab i Nordvestjylland:
De nuværende akutfunktioner på Holstebro sygehus opretholdes indtil det nye akuthospital i Gødstrup er etableret, medmindre opgaverne overgår til det fuldt udbyggede sundheds- og akuthus."

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-52-72-2-08

19. § 2 aftale om samtaleterapi

Resume

Region Midtjyllands opsigelse af rammeaftalen om samtaleterapi med virkning fra 1. januar 2011 som del af regionsrådets besparelser på 40 mio. kr. på praksissektoren vil kun få virkning i 3 måneder, idet en ny overenskomst på almenlægeområdet indfører samtaleterapi som grundydelse.
 
For at undgå, at Region Midtjyllands borgere vil opleve væsentlige ulemper ved en mellemliggende periode, vurderes det at være nødvendigt at indgå en § 2 aftale med de praktiserende læger, der i videst muligt omfang kan begrænse disse ulemper.
 
Overenskomsten, herunder ændringerne for samtaleterapi, vil have økonomiske konsekvenser, der snarest muligt forelægges regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at administrationen bemyndiges til at indgå en § 2 aftale om samtaleterapi gældende fra 1. februar 2011 til 31. marts 2011.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på sit møde den 29. september 2010 at opsige rammeaftalen om samtaleterapi med regionens praktiserende læger med virkning fra 1. januar 2011. Opsigelsen af aftalen indgik i budgetforliget som en del af besparelserne på 40 mio. kr. på budgettet for 2011 i praksissektoren.
 
Der er den 21. december 2010 indgået en ny overenskomst mellem RTLN og PLO på almenlægeområdet, hvor samtaleterapi indføres som en grundydelse fra 1. april 2011.
 
Det vurderes at være hensigtsmæssigt at indgå en § 2 aftale med de praktiserende læger, der gør det muligt at yde samtaleterapi i en overgangsperiode fra 1. februar 2011 til ikrafttrædelse af overenskomsten, således at der ikke for borgerne opleves væsentlige ulemper i forbindelse med overgangsperioden.
 
Da kvaliteten af ydelsen bl.a. er betinget af de dokumentationskrav til lægernes kompetencer, der ifølge den ny overenskomst kan fastsættes af regionen, bør Region Midtjylland indgå en § 2 aftale, der skærper kravene til lægernes kompetencer til at yde samtaleterapi.
 
Det forhold, at Region Midtjylland alligevel ikke har mulighed for varigt at opsige rammeaftalen om samtaleterapi, vil betyde, at de forudsatte besparelser i 2011 og fremover på 20 mio. kr. på dette område, ikke ville kunne indfries fuldt ud. Regionsrådet vil få forelagt en redegørelse af de budgetmæssige konsekvenser af den nye overenskomst, inklusive samtaleterapi, snarest muligt.

Tilbage til toppen