Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 14. juni 2011 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-22-78-2-09

39. Udvidet forvaltningsrevision vedrørende udbudsområdet

Resume

Der er efter ønske fra forretningsudvalget gennemført en udvidet forvaltningsrevisionsundersøgelse af regionens udbudsproces i forhold til varer og tjenesteydelser. Undersøgelsen viste, at Indkøb & Medicoteknik (tidligere ”Indkøb & Logistik” og ”Medicoteknisk Afdeling”) har været ansvarlig for 97 af de 156 udbud og bidraget med juridisk assistance i yderligere 19.

 

Alt i alt har 20 forskellige afdelinger gennemført udbud. Revisionen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt med en større grad af central koordinering på indkøbsområdet, at arbejdsprocessen vedrørende udbud revurderes for at give mulighed for diversitet i udbudstypen samt, at der tilskyndes til at bruge regionens e-handelssystem ILM. Derudover har revisionen gennemgået 2 konkrete udbudsprocesser, og revisionen vurderer, at udbuddene er foregået hensigtsmæssigt, og der blev inddraget relevante høringspartnere/vidensressourcer.

Direktionen indstiller,

at forvaltningsrevisionsundersøgelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget besluttede den 9. februar 2010 at gennemføre en udvidet forvaltningsrevisionsundersøgelse af regionens udbudsproces i forhold til varer og tjenesteydelser. Undersøgelsen har haft til formål at belyse omfanget af regionens udbud, og hvilke udbudsformer regionen har taget i anvendelse med henblik på at komme med anbefalinger til optimering af regionens fremtidige udbudsprocesser. Revisionen har nu forfattet den vedlagte udvidede forvaltningsrevisionsundersøgelse baseret på en række interviews med nøglepersoner på indkøbsområdet og datamateriale fra administrationen.

 

Region Midtjylland indkøber hvert år varer og tjenesteydelser for ca. 5,2 mia. kr. (ekskl. medicin, køb af jord og bygninger samt entreprenør- og håndværkerydelser). En del af dette forbrug sker på baggrund af udbud eller er omfattet af indkøbsaftaler.

 

Regionen har fra 2007 til april 2010 foretaget 156 udbud af varer og tjenesteydelser, heraf er 114 udbud af varer og 42 udbud af tjenesteydelser – udbuddene er en sammentælling af offentliggjorte udbud på regionens hjemmeside. Regionens Indkøb & Medicoteknik (tidligere ”Indkøb og Logistik” og ”Medicoteknisk Afdeling”) har tilsammen været ansvarlig for 87 af de 114 udbud af varer og har været involveret eller bidraget med juridisk assistance i yderligere 4 – hvorved den nuværende Indkøb & Medicoteknik samlet har været involveret i 80 % af alle vareudbud.

 

Indkøb & Medicoteknik har i forhold til tjenesteydelser haft ansvaret for 10 af de 42 udbud og har været involveret eller bidraget med juridisk assistance i yderligere 15 sager – hvorved Indkøb & Medicoteknik samlet har været involveret i 60 % af alle udbud af tjenesteydelser.

 

20 forskellige afdelinger har gennemført udbud af varer og/eller tjenesteydelser. Det vurderes, at de øvrige afdelinger, som gennemfører udbud, de seneste par år oftere end tidligere har inddraget Indkøb & Medicoteknik i udbuddet. 

 

Revisionen vurderer, trods den øgede inddragelse de seneste år, at det til dels hindrer vidensdeling og stordriftsfordele, at så mange forskellige afdelinger håndterer udbud. Revisionen finder også, i lyset af det øgede samarbejde mellem regionerne og det øgede antal aktindsigts- og klagesager på indkøbsområdet, at det vil være hensigtsmæssigt med en større grad af central koordinering på indkøbsområdet. Derudover vurderer revisionen, at det bør sikres, at indkøbs- og udbudspolitikken er implementeret decentralt - herunder særlig tydeliggørelse af, hvad indkøbs- og udbudsfunktionerne kan hjælpe med, og hvornår og hvordan de kan/bør inddrages. Revisionen finder endvidere, at der i højere grad kunne stilles konkrete årlige succeskriterier (kvalitative som kvantitative mål) for indkøbs- og udbudsområdet.

 

Udbudsformen vælges konkret i forhold til det enkelte udbud, men revisionen vurderer, at mange udbud er påvirket af korte tidsfrister, og at der derfor typisk anvendes et offentlig udbud og ikke f.eks. udbud med prækvalifikation. Revisionen anbefaler derfor, at arbejdsprocessen vedrørende udbud revurderes - herunder særligt bevillingsprocessen og tidsfristerne, således det vil være muligt at lave flere udbud med f.eks. prækvalifikation for derved at opnå en bedre kvalitet og/eller pris.

 

Revisionen finder, at det bør tilskyndes, at regionens e-handelssystem ILM anvendes i større grad end det bliver i dag, da det vil øge indkøbs- og udbudsfunktionens overblik over indkøbene og derved optimere regionens muligheder for udbud. Administrationen er enig i denne vurdering, og der vil blive iværksat en række tiltag med henblik på at øge brugen og mængden af varer i systemet – tiltag af både teknisk og indholdsmæssig karakter. 

Revisionen har endeligt gennemgået 2 konkrete udbudsprocesser, og revisionen vurderer, at selve udbudsprocesserne har været hensigtsmæssige, der synes at være tænkt over udbudsforløbet, samt at der er inddraget relevante høringspartnere og vidensressourcer. 

 

Revisionen vurderer dog:  

  • at der med fordel kan stilles krav til leverandørerne om de underliggende/supporterende it-systemer og platforme, der efterfølgende skal benyttes til kommunikation

  • at der med fordel kan indføres standardskabeloner til evalueringsfasen, som vil kunne forkorte sagsbehandlingstiden og i øvrigt gøre fasen mere tilgængelig

 

Sideløbende med udarbejdelsen af denne forvaltningsrevisionsrapport har regionen i forbindelse med de administrative besparelser i omstillingsplanen besluttet at fusionere de to afdelinger, der hovedsageligt arbejder med udbud – Indkøb og Logistik samt Medicoteknisk Afdeling. Denne fusion er implementeret pr. 1. april 2011, og Indkøb og Medicoteknik arbejder på:

 

  • at fremkomme med en samlet strategi for indkøbs- og logistikområdet herunder de mål, der er opstillet i omstillingsplanen, i de nationale målsætninger og pejlemærker for vidensdeling for sygehusbyggeri

  • at få udarbejdet et grundlag for fastsættelse af både kvantitative og kvalitative mål for indkøbsområdet

  • at få synliggjort Indkøb & Medicoteknisk resultater.

 

Sammenhængende hermed blev det ligeledes i forbindelse med omstillingsplanen besluttet, at den nye indkøbs- og udbudsfunktion (Indkøb & Medicoteknik) fremover bl.a. skal afregnes via resultatkontrakter. Der arbejdes i øjeblikket med at udarbejde et koncept for disse.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Conny Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-176-07

40. Bidrag til sundhedsministeren i forhold til fælles vejledning for håndtering af aborterede fostre

Resume

Der har i den seneste tid været debat om forskelle i håndteringen af aborterede fostre. Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder har derfor bedt regionsrådene melde tilbage med overvejelser i forhold til en kommende fælles praksis. Der er på baggrund af drøftelser i det Rådgivende Udvalg vedrørende Hospitaler og bidrag fra hospitalerne udarbejdet et svarudkast til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at svarudkast til Indenrigs- og Sundhedsministeren godkendes.

Sagsfremstilling

Der har i den seneste tid været debat om forskelle i håndteringen af aborterede fostre. Sundhedsminister Bertel Haarder har derfor fremsendt brev af 5. maj 2011, hvori han anmoder regionsrådene om en beskrivelse af den nuværende praksis samt overvejelser om kommende fælles praksis. Brevet vedlægges som bilag.


I brevet henvises der til, at der er enighed blandt de politiske ordførere i Folketinget om, at der snarligt skal laves en fælles vejledning på området. Med brevet er vedhæftet en række anbefalinger for området udgivet af Det Etiske Råd.

 

På baggrund af drøftelserne i det Rådgivende Udvalg vedrørende Hospitaler samt bidrag fra hospitalerne er der udarbejdet et svarudkast til Indenrigs- og Sundhedsministeren.

Det er aftalt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at bidraget fra regionsrådet fremsendes efter godkendelse i regionsrådet den 22. juni 2011.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Conny Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-11

41. Orientering om økonomiaftalen for 2012

Resume

Den 2. juni 2011 indgik regeringen og Danske Regioner aftale om regionernes økonomi for 2012. Med aftalen opnår sundhedsområdet i Region Midtjylland en realvækst på 322 mio. kr. Hertil skal lægges 65 mio. kr. som følge af befolkningstilvækst og deraf følgende større bloktilskudsandel. Der er ikke realvækst til Regional Udvikling.

 

Anlægsrammen bliver som følge af aftalen på 628 mio. kr., hvoraf 218 mio. kr. er hensættelser til kvalitetsfondsprojekterne. Anlægsrammen er nedjusteret med 50 mio. kr. i forhold til 2011. Der gives en foreløbig redegørelse for økonomiaftalen for 2012 og konsekvenserne for Region Midtjylland. Budgetforudsætningerne for 2012 uddybes i forslag til budgetrammer på forretningsudvalgets møde 22. juni 2011.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 2. juni 2011 indgik regeringen og Danske Regioner aftale om regionernes økonomi for 2012. Økonomiaftalen for 2012 ligger i forlængelse dels af "Aftale om genopretning af dansk økonomi" indgået af regeringen og Dansk Folkeparti i maj 2010 og dels af "Aftale om sundhed" indgået af regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller i maj 2011.
 
De overordnede rammer for regionernes økonomi i 2012 blev fastlagt med "Aftale om genopretning af dansk økonomi". Med aftalen begrænses væksten i sundhedssektoren i perioden 2011-2013 til i alt 5 mia. kr. De 2 mia. kr. blev udmøntet med økonomiaftalen for 2011. Med økonomiaftalen for 2012 udmøntes yderligere 1,5 mia. kr. Region Midtjyllands andel af realvæksten er på 322 mio. kr.
 
"Aftale om sundhed" indgår i regeringens 2020-aftalekompleks. I aftalen fremsættes en række pejlemærker for sundhedsområdet frem til 2020. Flere af pejlemærkerne er indarbejdet i økonomiaftalen. Det gælder f.eks. psykiatri, kvalitet i behandlingen og telemedicinsk satsning.
 
Det gennemgående tema i økonomiaftalen for 2012 er i lighed med aftalen for 2011 dæmpet vækst og omprioritering inden for eksisterende rammer. Blandt andet fremgår det af aftaleteksten, at der skal omprioriteres fra administration til borgernær service. Set i forhold til 2010-niveau skal den regionale administration ifølge aftalen reduceres med 2½ % i 2012 og 5 % i 2013. Med de administrative besparelser som fulgte af ”Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland” er regionens andel af reduktionen gennemført.
 
Lov- og cirkulæreprogrammet for 2012 er endnu ikke vedtaget, det forventes at ske i den kommende uge.
 
Realvækst i driftsudgifterne fra 2011 til 2012

Sundhed
Som følge af "Aftale om genopretning af dansk økonomi" tilføres sundhedsområdet en realvækst på 1,5 mia. kr. i 2012. Region Midtjyllands andel af realvæksten er på 322 mio. kr. Inden for denne ramme skal blandt andet implementering af Kræftplan III ske. Realvæksten mellem 2011 og 2012 er samlet set 108 mio. kr. lavere end realvæksten mellem 2010 og 2011.
 
Den vejledende fordeling af væksten samt Region Midtjyllands andel fremgår af tabel 1.
 
Tabel 1: Realvækst på sundhedsområdet

Mio. kr.
Hele landet
Region Midtjylland
Aktivitetsstigning
650
139
Øvrigt, sygehuse (sygehusmedicin m.v.)
605
130
Tilskudsmedicin
45
10
Praksissektor
200
43
I alt
1.500
322

 

I økonomiaftalen forudsættes en aktivitetsstigning på sundhedsområdet fra 2011 til 2012 på 3 %. Det ene procentpoint gives som realvækst (650 mio. kr.), mens de resterende 2 procentpoint er forudsat opnået ved produktivitetsstigning på hospitalerne. I alt er der tale om en aktivitetsstigning på 1.950 mio. kr. Region Midtjyllands andel af realvækst til aktivitetsstigning på hospitalerne er på 139 mio. kr.
 
Udover de 650 mio. kr., der er afsat til aktivitetsstigning, er der på landsplan afsat 605 mio. kr. til øvrig vækst inden for sygehussektoren. Region Midtjyllands del udgør 130 mio. kr. 

Der er vejledende afsat i alt 245 mio. kr. til praksissektor og tilskudsmedicin. Region Midtjyllands andel heraf er 53 mio. kr. Med aftalen afskaffes medicingarantien fra 2012.  

Udover den nævnte realvækst, opnår Region Midtjylland en større andel af det samlede bloktilskud primært som følge af stigende befolkning. Den yderligere vækst udgør på sundhedsområdet 65 mio. kr. Der redegøres udførligt for sammensætningen af bloktilskuddet i notat, der fremlægges til 1. behandling af budgettet for 2012.
 
Det er værd at bemærke, at det såvel af økonomiaftalen som af "Aftale om Sundhed" fremgår, at regeringen vil søge satspuljepartiernes tilslutning til at afsætte 150 mio. kr. årligt til psykiatrien.
 
Endvidere blev det i forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 besluttet at afsætte 600 mio. kr. til at sikre trygheden i overgangen til den nye sygehusstruktur. Den såkaldte Akutpulje er udmøntet for 2011 med 249,3 mio. kr. til Region Midtjylland.
 
Regional Udvikling
Der tilføres ikke realvækst til Regional Udvikling. Tværtimod reduceres finansieringsgrundlaget for Regional Udvikling med yderligere 13 mio. kr. jævnfør økonomiaftalen for 2011. På grund af stigende befolkning og deraf følgende større andel af bloktilskuddet stiger Regional Udviklings finansieringsgrundlag derudover med 1,2 mio. kr.
  
Rammen for drifts- og anlægsudgifter i 2012

Rammen for nettodriftsudgifterne fremgår af tabel 2. Anlægsrammen ses af tabel 3.
 
Tabel 2: Ramme for nettodriftsudgifter samt for anlægsudgifter m.m.

Mio. kr.
Hele landet
Region Midtjylland
Nettodriftsudgifter inkl. medicingaranti
100.042
21.444
Anlægsudgifter
2.940
628
Renter m.m.
92
22
I alt
103.074
22.094

 
Tabel 3: Fordeling af anlægsrammen

Mio. kr.
Hele landet
Region Midtjylland
Anlægsudgifter, basisbalance
1.778
380
Hensættelse til kvalitetsfonden
1.022
218
Anlægsindtægter
-60
-13
Yderligere anlægsramme afsat til central it-pulje
50
11
Yderligere anlægsramme
150
32
I alt
2.940
628

Anlægsrammen for 2012 er nedjusteret med 50 mio. kr. set i forhold til 2011.

 
Den videre proces for vedtagelse af budget 2012

  • Temamøde 20. juni: Gennemgang af økonomiaftalen for 2012 og konsekvenserne for Region Midtjylland

  • Forretningsudvalgsmøde samt regionsrådsmøde 22. juni: Udmelding af budgetrammer for 2012

  • Budgetseminar 10. august: Politisk prioritering samt tema om økonomistyring

  • 15. og 24. august: 1. behandling af budget 2012

  • 20. og 28. september: 2. behandling af budget 2012

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Conny Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen