Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 17. maj 2011 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering
2 Bevilling til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag til Delprojekt Vareforsyning BYG, DNU
3 Opfølgning på regionale erhvervsudviklingsaktiviteter finansieret af regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum
4 Udmøntning af puljer til indkøb af medicoteknisk udstyr 2011-2012
5 Realisering af Stråleplan for Region Midtjylland 2011
6 Tidsplan for revision af Region Midtjyllands Palliationsplan
7 Direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser
8 Etablering af ordning vedrørende afhentning af blodprøver i almen praksis
9 Sammenlægning af 4 sociale tilbud for borgere med udviklingshæmning og særlige problematikker i forhold til adfærd
10 Udvikling i aktivitet og produktivitet i behandlingspsykiatrien 2008 - 2010
11 Råstofplan 2012 - revision af Råstofplan 2008
12 Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter
13 Forlængelse af rente- og afdragsfrihed på lån til Performers House Silkeborg
14 Likvidation af Forskningsfonden for Midt- og Vestjylland
15 Høringssvar på henvendelse fra delstatsregeringen i Slesvig-Holsten vedrørende en Danmarksstrategi
16 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til medfinansiering af projekt Industry Smart Center MIDT
17 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til videreførelse af Kontaktmæglerinitiativet
18 Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til tiltrækning og afvikling af større sportsevents og udnyttelse af erhvervspotentialet
19 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til turismemæssig udnyttelse af tv-serie
20 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til programmet Udvikling og omstilling af vindmølleindustrien i Region Midtjylland
21 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til medfinansiering af projekt Scandinavian Game Developers
22 Forslag til navngivning
23 Drøftelse af borgertopmøde lørdag den 5. marts 2011
24 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende "Det tredje øje", Det Nye Universitetshospital i Århus
25 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende besparelser besluttet på regionsrådsmødet den 23. februar 2011
26 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende etablering af Skive Sundhedshus
27 Orientering om organisering af rådgiverydelser, herunder det "3. øje", i forbindelse med DNV-Gødstrup projektet
28 Endelig beretning fra Rigsrevisionen om elektroniske patientjournaler på hospitalerne
29 Orientering om status for kræftpakker januar 2011
30 Orientering om NIP-resultater for apopleksi 2010
31 Varetagelse af hepatitisbehandling af indsatte i statsfængslerne i Region Midtjylland
32 Orientering om Danske Regioners rapport om benchmarking af psykiatrien - herunder nøgletal for aktiviteten i 2009
33 Orientering om Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud i 2010
34 Orientering om notat om anvendelsesmuligheder for halm til energiformål
35 Orientering om arbejdet med hensigtserklæringerne i budget 2011
Sagnr.: 1-00-31-09

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Intet til orientering.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-145-07

2. Bevilling til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag til Delprojekt Vareforsyning BYG, DNU

Resume

I forbindelse med nedskaleringen af DNU-projektet besluttede regionsrådet, at den planlagte forsyningsby bestående af apotek, sterilcentral, køkken, vaskeri, centraldepot og affaldscentral udgik af det kvalitetsfondsfinansierede projekt. Der skulle tænkes i alternative forsyningsløsninger.

 

På regionsrådsmødet den 23. marts 2011 blev det dog vedtaget, at der etableres en varemodtagelse og affaldscentral på DNU finansieret af projektets risikopulje. Vareforsyning og affaldscentral indarbejdes i projektet, idet funktionerne på det eksisterende hospital ikke vurderes at kunne dække kapacitetsbehovet i DNU, og fordi det er nødvendige funktioner.

 

Projektafdelingen for DNU ønsker nu at udarbejde projektforslag for Delprojekt Vareforsyning BYG, som omfatter etablering af varemodtagelse, affaldscentral, logistikbro, overbygning C-gang og rørpostsystem.  

 

Det foreslås, at der gives projektafdelingen på DNU en anlægsbevilling på 9,9 mio. kr. til dette arbejde.

Direktionen indstiller,

at der udarbejdes dispositions- og projektforslag samt igangsættes for- og hovedprojekt for Delprojekt Vareforsyning BYG, DNU,

 

at Projektafdelingen DNU meddeles anlægsbevillinger og rådighedsbeløb jf. tabel 2, og

 

at rådighedsbeløb og bevilling finansieres, som anvist i tabel 2.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med nedskaleringen af DNU-projektet besluttede regionsrådet, at den planlagte forsyningsby bestående af apotek, sterilcentral, køkken, vaskeri, centraldepot og affaldscentral udgik af det kvalitetsfondsfinansierede projekt. Der skulle tænkes i alternative forsyningsløsninger. På regionsrådsmødet den 23. marts 2011 blev det dog vedtaget, at der etableres en varemodtagelse og affaldscentral på DNU finansieret af projektets risikopulje. Vareforsyning og affaldscentral indarbejdes i projektet, idet funktionerne på det eksisterende hospital ikke vurderes at kunne dække kapacitetsbehovet i DNU, og fordi det er nødvendige funktioner.

 

I det reviderede projekt, der nu ansøges om, placeres varemodtagelsen og affaldscentralen, hvor forsyningsbyen var planlagt etableret, dvs. umiddelbart udenfor ringvejen, der omgiver hospitalet. Dermed er der fortsat en betydelig gevinst at hente ved at transportere varer herfra ud til de enkelte afdelinger via logistiktracéet (gennemgående gangareal på 4. etage), der udgår fra varemodtagelsen/affaldscentralen og via logistikbroen over ringvejen gennemløber hele DNU. Endelig indeholder konceptet for den samlede vareforsyning et rørpostsystem, som hurtigt kan levere blodprøver, medicin mv. til alle afdelinger i DNU. Projektafdelingen for DNU ønsker nu at igangsætte Delprojekt Vareforsyning BYG, som omfatter etablering af varemodtagelse, affaldscentral, logistikbro, overbygning C-gang og rørpostsystem.
 
Det foreslås, at projektafdelingen DNU bevilges 9,9 mio. kr. til igangsætning af udarbejdelsen af dispositions- og projektforslag, samt en del af for- og hovedprojekt for Delprojekt Vareforsyning BYG. Årsagen til at projektet hedder Vareforsyning "BYG" er, at det er et delprojekt omhandlende logistikrelateret byggeri, og ikke et egentligt logistikprojekt.


Beskrivelse af delopgaver samt tidsplan
Delprojekt Vareforsyning BYG indeholder 5 elementer. De beskrives nærmere i det følgende: 


Varemodtagelse: Umiddelbart udenfor ringvejen etableres en fælles varemodtagelse for DNU, hvor eksterne leverandører afleverer varer (vasketøj, mad, forbrugsvarer mv.) Herfra vil varerne via logistikbroen og logistiktracéet blive transporteret ud på de enkelte afdelinger. Varemodtagelsen vil ligeledes fungere som opsamlingssted for returvarer fra afdelingerne (urent linned, tomme madvogne mv.). Varemodtagelsen forventes at stå færdig i januar 2015. Der er således ikke tale om en varecentral til opbevaring, men en egentlig modtagelse.

 
Affaldscentral: På DNU vil affald blive opsamlet i affaldsrum på afdelingerne, hvorfra det vil blive transporteret til affaldscentralen via logistiktracéet. Efter tømning bringes de tomme og rengjorte affaldsvogne tilbage til afdelingerne. Det planlægges, at affaldscentralen vil stå færdig i januar 2015.


Logistikbro: Med henblik på at få transportvognene fra varemodtagelsen til logistiktracéet er der planlagt etablering af en logistikbro over ringvejen. Det planlægges, at logistikbroen står færdig i februar 2014.
 
Overbygning C-gang: For at kunne etablere logistiktracéet er det nødvendigt at lave en overbygning på C-gangen på det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby. Eftersom overbygningen vil få samme bygningsbredde som det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby, bliver der skabt et areal, hvor der vil blive placeret et decentralt servicecenter samt kontorfaciliteter. Det forventes, at overbygningen vil stå færdig i januar 2014.
 
Rørpost: Rørpostsystemet er en væsentlig del af vareforsyningskonceptet for DNU og er beregnet til forsendelse af blodprøver, undersøgelsespræparater, medicin, blodprodukter og andet materiale, der kræver en hurtig levering. Kombineret med automatiseringer i apotek, laboratorier mv. er der et stort rationaliseringspotentiale i rørpostsystemet. Der er allerede udarbejdet dispositionsforslag for rørpost, og en del af udgifterne er allerede afholdt via planlægningsbevillingen. Der ansøges nu om bevilling til udarbejdelse af projektforslag for rørpost (en del af de 5,6 mio. kr. i tabel 1 nedenfor). Rørpost tages i brug i takt med færdiggørelsen af de enkelte bygninger i DNU.  


Økonomi og finansiering
Det samlede Delprojekt Vareforsyning BYG inkl. rådgiverhonorar, uforudsete udgifter og omkostninger andrager 191,2 mio. kr. (indeks 121).


Udgifterne til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag samt opstart af for- og hovedprojekt for Delprojekt Vareforsyning BYG udgør i alt 9,9 mio. kr. Tabel 1 viser budgettet.
 
Tabel 1. Rådgiverhonorar. Mio. kr., ekskl. moms.

Dispositionsforslag*
2,8
Projektforslag
5,6
Start af for- og hovedprojekt
1,1
Rådgiverhonorar i alt
9,5
Omkostninger
0,4
I alt
9,9

*Udgifterne til udarbejdelse af dispositionsforslag for rørpost er afholdt af planlægningsbevillingen, og er således ikke en del af de 2,8 mio. kr.

 

Det foreslås, at der gives bevilling til Delprojekt Vareforsyning BYG på 9,9 mio. kr. til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag, samt igangsætning af for- og hovedprojekt, og at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb fordelt på årene 2011-2012. Det samlede rådighedsbeløb i årene 2011-2012 foreslås finansieret af henholdsvis Pulje til det Nye Universitetshospital i Århus, Viborg og Gødstrup i 2011, og af hensættelser til kvalitetsfondsprojekter i 2012.

 

Tabel 2 præsenterer i oversigtsform, bevilling og finansiering.

 

Tabel 2, Bevilling og rådighedsbeløb, P/L, index 121, mio. kr., excl. moms.
 
 
Bevillinger
Rådigheds-beløb, 2011
Rådigheds-beløb, 2012
Rådighedsbeløb, i alt
Bevillingsændringer:
 
 
 
 
Delprojekt Vareforsyning BYG, rådgivning
9,9
 
7,7
 
2,2
9,9
Bevillingsændringer i alt
9,9
7,7
2,2
9,9
Finansiering
 
 
 
 
Pulje til det Nye Universitetshospital i Århus, Viborg og Gødstrup
 
-7,7
 
-7,7
Hensættelser til kvalitetsfondsprojekter
 
 
-2,2
-2,2
Forøgelse af anlægsbevilling
-9,9
 
 
 
Finansiering i alt 
-9,9
-7,7
-2,2
-9,9
Balance
0
0
0
0

Hermed resterer der 88,78 mio. kr. på "pulje til det Nye Universitetshospital i Århus, Viborg og Gødstrup" i 2011, og 86,04 mio. kr. på "hensættelser til kvalitetsfondsprojekter" i 2012.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-36-08

3. Opfølgning på regionale erhvervsudviklingsaktiviteter finansieret af regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum

Resume

Regionsrådet kan efter indstilling fra Vækstforum medfinansiere aktiviteter til fremme af regionens erhvervsudvikling. Disse aktiviteter iværksættes af selvstændige juridiske enheder, med hvem regionsrådet indgår kontrakter, herunder resultatkontrakter, om gennemførelsen. Der foretages halvårlige opfølgninger pr. 1. marts og 1. september på mål og resultatkrav med efterfølgende afrapportering til regionsrådet. Status pr. 1. marts 2011 er sammenfattet i to statusrapporter, der rummer henholdsvis en aktivitetsopfølgning og en økonomiopfølgning. Det overordnede indtryk er, at de regionale erhvervsfremmeaktiviteter pr. 1. marts 2011 afvikles planmæssigt med mindre afvigelser, for hvilke operatørerne har redegjort.

Direktionen indstiller,

at opfølgningen på de regionale erhvervsudviklingsaktiviteter pr. 1. marts 2011 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om erhvervsfremme kan regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum medfinansiere aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling. Disse aktiviteter skal iværksættes i regi af selvstændige juridiske enheder, med hvem regionsrådet indgår kontrakter, herunder resultatkontrakter, om gennemførelsen.

 

De resultatkontrakter, der anvendes til styring af de regionale erhvervsfremmeaktiviteter i Region Midtjylland, specificerer hvilke mål og resultatkrav, der skal opfyldes inden for en given periode og givne budgetmæssige rammer. Som hovedregel foretages der halvårlige opfølgninger pr. 1. marts og 1. september på mål og resultatkrav med efterfølgende afrapportering til regionsrådet. Regionsrådet orienterer Vækstforum om resultaterne af opfølgningen.

 

Afrapporteringen om mål og resultatkrav udarbejdes af de operatører, som regionsrådet har indgået resultatkontrakter med. Administrationen har sammenfattet operatørernes afrapportering pr. 1. marts 2011 i to statusrapporter, der vedlægges som bilag: 

 • Status 1. marts 2011: Aktivitetsopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan, og

 • Status 1. marts 2011: Økonomiopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan.

 

Afrapporteringen om de enkelte erhvervsfremmeaktiviteter kan læses på Region Midtjyllands hjemmeside, ligesom der er links til dem i den elektroniske version af statusopfølgningen.

 

Statusrapporterne er struktureret i overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan og handlingsplanens ni indsatsområder:

 1. Megasatsningen Energi og Miljø, herunder initiativerne, - Strategisk lederskab - Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi – Biomasse, samspil mellem energi og miljø - Teknologiudvikling i virksomheder.

 2. Megasatsningen Erhverv-Sundhed, herunder initiativerne  - Nyudvikling inden for sundheds-it - Øget kommercialisering af sundhedsinvesteringer.

 3. Megasatsningen Fødevarer, herunder initiativerne - Innovation – Specialiseret rådgivning - Kompetence.

 4. Uddannelse og Kompetenceudvikling, herunder initiativerne - Mere Uddannelse - Efteruddannelse - Udvidelse af arbejdsstyrken - Ledelsesudvikling.

 5. Innovation og it, herunder initiativerne - It som innovativ drivkraft - Vidensamarbejde - Brugerdreven Innovation (BDI) - Offentlig-Privat Innovation (OPI).

 6. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling, herunder initiativerne - Iværksætteri i uddannelser - Iværksætterrådgivning - Kapitalformidling – Virksomhedsrådgivning og netværk.

 7. Oplevelsesøkonomi, herunder initiativerne - Internationale oplevelsesfyrtårne - Regionale oplevelsesprojekter - Oplevelsesbaseret erhvervsudvikling - Turismeudvikling.

 8. Landdistriktsudvikling, herunder initiativerne – Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter – Udvikling af erhvervs-styrkepositioner i landdistrikter - Profilering af landdistrikterne som attraktive for bosætning og erhverv.

 9. Internationalisering, herunder initiativerne - Strategiske samarbejdsregioner - EU - Virksomhedsrettede initiativer.

 

Statusrapporterne vil fra og med den næste opfølgning pr. september 2011 blive struktureret på samme måde som vækstforums nye handlingsplan med otte indsatsområder og to tværgående dimensioner i form af internationalisering og regional balance.

 

Statusrapporterne er baseret på de erhvervsfremmeaktiviteter, hvor der er indgået kontrakter. Den overordnede vurdering er, at initiativerne under de respektive indsatsområder afvikles planmæssigt og at erhvervsfremmeaktørerne vurderer at kunne opfylde mål og resultatkrav ved kontrakternes ophør.

 

For en del projekters vedkommende har opstartsperioden dog været længere end forventet, hvilket har givet problemer med at gennemføre de planlagte aktiviteter inden for den oprindelige tidsplan. For at sikre kontrol, dels over projekterne og dels over afløbet af regionsrådets bevillinger, er det indskærpet, at projektforlængelser kræver regionens godkendelse.


Status for økonomiopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan:
Pr. 1. marts 2011 har regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum

bevilget 607,6 mio. kr. til erhvervsfremme. Hvis samtlige finansieringskilder medtages, udgør de ni indsatsområders samlede økonomi i alt 1,8 mia. kr.

 
For en mere udførlig gennemgang af økonomien henvises til bilaget "Økonomiopfølgning," hvor de enkelte indsatsområders økonomi er beskrevet på initiativniveau.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-2-11

4. Udmøntning af puljer til indkøb af medicoteknisk udstyr 2011-2012

Resume

Regionsrådet afsætter hvert år en del af anlægsbudgettet til indkøb af medicoteknisk udstyr. Formålet er at sikre, at hospitalerne har det nødvendige og tidssvarende udstyr til en god diagnostik og behandling af patienterne. I denne sagsfremstilling indstilles det, at der prioriteres indkøb for i alt 181,2 mio. kr. i 2011-2012. Årsagen til, at der allerede nu prioriteres midler i 2012 er, at det for en del af indkøbene tager lang tid at gennemføre udbud og indkøbe udstyret. Midlerne skal bl.a. bruges til indkøb af CT-scannere, MR-scannere, dialysemaskiner og ultralydsapparater.

 

Regionsrådet vil efter sommerferien blive præsenteret for en samlet plan for finansiering af medicoteknisk udstyr til kvalitetsfondsprojekterne.

Direktionen indstiller,

at der gives en bevilling på 181,2 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr i 2011-2012 jævnfør tabel 1 og 2 i sagsfremstillingen og det vedlagte bilag,

 

at direktionen i samarbejde med hospitalerne bemyndiges til at foretage omprioriteringer, hvis der skulle opstå driftsnødvendige situationer, hvor omprioritering er nødvendigt (f.eks. nedbrud), og

 

at eventuelle overskydende midler fra tidligere afsatte puljer til det nuklearmedicinske område og til omstillingsplanen anvendes til fællesindkøb af dialysemaskiner og ultralydsapparater.

Sagsfremstilling

Regionsrådet afsætter hvert år en del af anlægsbudgettet til indkøb af medicoteknisk udstyr. Formålet er at sikre, at hospitalerne har det nødvendige og tidssvarende udstyr til en god diagnostik og behandling af patienterne. Samtidig skal det sikres, at indkøbene koordineres på tværs af hospitalerne for at bruge ressourcerne bedst muligt.
 
I 2011 var der oprindeligt afsat 230 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr. En stor del af disse midler (147 mio. kr.) blev dog allerede bevilget på mødet i regionsrådet den 24. februar 2010. Årsagen til, at der allerede i 2010 blev prioriteret midler for 2011 er, at mange af de planlagte indkøb og gennemførelse af udbud strækker sig over en meget lang periode, således at en del af udgifterne først falder i det efterfølgende år. Tilsvarende foreslås det, at regionsrådet med denne sagsfremstilling tager stilling til prioritering af en del af budgettet for indkøb af medicoteknisk udstyr i 2012.
 
I forbindelse med omstillingsplanen blev der afsat 50 mio. kr. i 2011 til de udgifter, der må opstå i forbindelse med sammenlægninger af afdelinger og flytning af funktioner. Principperne for udmøntning af de 50 mio. kr. blev godkendt i regionsrådet den 23. marts 2011. Der resterer således 33 mio. kr. til prioritering i 2011. I 2012 er der afsat 260 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr. Heraf forslås det, at der prioriteres 117 mio. kr. for 2012.

 

Fordeling i puljer
Midlerne til indkøb af medicoteknisk udstyr er opdelt i tre puljer. Det enkelte hospital er fremkommet med ønsker til pulje 1 og 3 svarende til deres forventede andel af puljerne. For pulje 2 er der udarbejdet et samlet forslag til udmøntning på baggrund af de indkomne ønsker fra hospitalerne.

 

 • Pulje 1 er til indkøb af medicoteknisk udstyr med en værdi på under 2 mio. kr. Puljen fordeles med en ramme til hvert hospital, fordelt efter bruttobudget. Ved køb fra denne pulje finansieres typisk 75 % af udgiften fra puljen, mens den resterende del finansieres af hospitalernes egne driftsbudgetter. Det er hospitalsledelsen på det enkelte hospital, der i sidste ende afgør, hvordan deres andel af puljen skal anvendes.

 

 • Pulje 2 er til enkeltinvesteringer over 2 mio. kr. eller til større fælles temaer. I 2011 foreslås en pulje på i alt 70 mio. kr. I det vedlagte bilag ses en oversigt over administrationens forslag til fordeling af puljen. De største udgifter i 2011 vedrører udstyr til avancerede hjerteoperationer på hjerteafdelingen i Skejby (en såkaldt hybridstue til 14 mio. kr.), en hjerte-CT-scanner til Hospitalsenheden Vest (11,5 mio. kr.), en CT-scanner til Kræftcenteret på Århus Universitetshospital (10,9 mio. kr.), samt en CT-scanner og en MR-scanner (i alt 19,7 mio. kr.) til Neurocenteret på Århus Universitetshospital.

 

 • Pulje 3 er til indkøb af øvrigt mindre udstyr. Puljen fordeles med en ramme til hvert hospital fordelt efter bruttobudget. Det er det enkelte hospital, som i sidste ende afgør, hvorledes deres andel af puljen skal anvendes.

 
Tabel 1 viser forslaget til fordeling af de tre puljer. Samlet set er der afsat 101,2 mio. kr. til pulje 1 og 3, og 70 mio. kr. til pulje 2. Til uforudsete udgifter er der afsat 10 mio. kr., hvilket giver en samlet sum på 181,2 mio. kr. Indkøb og Medicoteknik står for indkøbene til pulje 1 og 2, mens hospitalerne selv varetager indkøbene fra pulje 3.

 

[image]
 

Finansiering
Det samlede finansieringsbehov er på 181,2 mio. kr. Hospitalernes egenbetaling til puljerne udgør 31,2 mio. kr., som finansieres via driften, jf. tabel 2.
 
Den resterende del på 150 mio. kr. forslås afsat som en anlægsbevilling. Det forslås, at anlægsbevillingen finansieres med det resterende rådighedsbeløb på 33,0 mio. kr. i 2011, og med 117 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 260 mio. kr. Der resterer herefter 143 mio. kr. til senere prioritering i 2012.

 

[image]

  

Fælles indkøb af dialysemaskiner og ultralydsmaskiner
I forbindelse med gennemgang af ønskerne til 2011 har flere hospitaler haft vanskeligt ved at opretholde et tilfredsstillende niveau på dialysemaskiner og ultralydsudstyr indenfor de afsatte rammer til pulje 1.
 
Det indstilles derfor, at der afsættes en pulje til dialysemaskiner på 10 mio. kr. i 2011. På sigt vurderes dog at være et yderligere behov på ca. 15 mio. kr. til dialyseområdet.
 
I forbindelse med prioriteringen af midler i 2010-2011 (regionsrådet den 24. februar 2010) blev der afsat 70 mio. kr. til investeringer på det nuklearmedicinske område. Fra denne pulje forventes et mindreforbrug på 15 mio. kr. Det indstilles, at disse midler anvendes på en generel opgradering af ultralydsudstyr på tværs af hospitalerne.
 
Herudover foreslås det, at eventuelle overskydende midler fra den afsatte pulje på 50 mio. kr. til omstillingsplanen anvendes til dialyse- og ultralydsområdet. I det omfang det ikke dækker behovet forslås det, at der afsættes yderligere midler til dette i forbindelse med udmøntningen af puljerne for 2012.
 
Særligt om udflytning af Århus Sygehus til DNU
Anlægsrammen for det nedskalerede DNU-projekt indeholder samlet set en ramme på 0,8 mia. kr. til anskaffelser indenfor logistik, IT, medicoteknik, løst inventar, fast teknisk udstyr og kunst og akustik. Dette beløb forventes ikke at kunne dække de faktiske omkostninger, hvorfor regionsrådet i september 2009 i forbindelse med godkendelse af anlægsrammen til det samlede DNU besluttede, at en stor del af finansieringen af anskaffelserne skal tilvejebringes via driftsmidler, puljer, leasing og genanvendelse mv.
 
For i videst mulig omfang at undgå at flytte større udstyr, og for at opspare midler til investeringer i forbindelse med udflytningen til det nye hospital, skal der fremover ske en vurdering af, hvorvidt investeringer i større udstyr kan afvente udflytningen, eller om der kan findes andre midlertidige løsninger. Det forventes derfor, at investeringerne i 2011-2012 på Århus Sygehus er nogle af de sidste større investeringer inden udflytningen til DNU.
 
En samlet plan for anskaffelse af udstyr til kvalitetsfondsprojekterne vil blive forelagt regionsrådet efter sommerferien. 

 

Energi og miljø

Ved indkøb og udskiftning af medicoteknisk udstyr vil det typisk være tilfældet, at det nye udstyr bruger mindre strøm - pga. ny teknologi. Der vil derfor til en vis grad være et energimæssigt sigte med investeringerne.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-290-07

5. Realisering af Stråleplan for Region Midtjylland 2011

Resume

Region Midtjyllands Stråleplan løber frem til og med 2015. Styregruppen til udrulning af Stråleplanen gør i Strålerapport V status over stråleproduktionen i 2010 og udbygningsplanerne for 2011.

 

Århus Universitetshospital tilbagefører 4 mio. kr. af strålebevillingen for 2010 i forbindelse med budgetoverførslerne 2010 til 2011. Det skyldes en lavere aktivitet end forventet i 2010 på grund af et lidt reduceret behandlingsbehov, og fordi alle strålebehandlinger foretaget i andre regioner endnu ikke er trukket hjem.  

 

I rapporten beskrives udbygningsbehovet inklusive bufferkapacitet for 2011 og 2012. Administrationen foreslår, at der først tages stilling til behovet for bufferkapacitet, når de resterende strålebehandlinger er trukket hjem fra Region Syddanmark. Det foreslås således, at der i 2011 bevilges 9,1 mio. kr. i øgede driftsudgifter til Århus Universitetshospital til udrulning af Stråleplanen for 2011. Merudgiften foreslås finansieret af den under fælles udgifter afsatte pulje til udbygning af Stråleplanen på 9,2 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland fortsætter udrulningen af Stråleplanen i 2011 med henblik på at blive selvforsynende inden for stråleterapi, og

  

at driftsbudgettet på Århus Universitetshospital i 2011 og frem tilføres 9,1 mio. kr. til udrulning af Stråleplanen med den i tabel 2 anviste finansiering.

 

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands Plan for Udskiftning og Implementering for Strålebehandlingsområdet (Stråleplan) løber til og med 2015. Siden 2007 har regionsrådet en gang årligt fået forelagt forslag til udrulning af Stråleplanen for det pågældende år. Hermed forelægges forslaget for 2011.

 

Forslaget er beskrevet i vedlagte Strålerapport V udarbejdet af Styregruppen vedrørende realisering af Stråleplanen, som direktionen har nedsat. Ligesom de fire første rapporter indeholder Strålerapport V en status over realiseringen af planerne for det forløbne år (2010), forslag til udrulning for det igangværende år (2011) og en skitse for den forventede udvikling for det kommende år (2012).

 

Status 2010

Der er som planlagt i Strålerapport IV i 2010 etableret en behandlingskapacitet svarende til 58.000 behandlinger. Det er opnået ved fortsat uddannelse af stråleterapeuter, et lavt niveau for afgang af stråleterapeuter og ved udbygning af antallet af behandlingstyper på acceleratorerne i Herning. Samtidig er den sidste accelerator af ældre dato udskiftet, således at der nu er 10 moderne acceleratorer til rådighed.

 

Det er stort set lykkedes at hjemtrække behandlingen af borgere fra Region Midtjylland fra strålecentrene i Odense, Aalborg og Rigshospitalet svarende til godt 2.000 behandlinger, ligesom der fortsat ikke sendes patienter til strålebehandling i udlandet.

 

Århus Universitetshospital har i 2010 i samarbejde med de praktiserende læger i den sydlige del af regionen og med Regionshospital Horsens arbejdet på at hjemtrække strålebehandlingerne fra Strålecentret på Vejle Sygehus. I 2009 leverede Vejle Sygehus 6.900 strålebehandlinger til borgere fra Region Midtjylland. I 2010 er det lykkedes at reducere dette med 3.100 behandlinger til 3.800 behandlinger.

 

Den ikke fuldt gennemførte hjemtrækning fra Vejle Sygehus er den væsentligste årsag til, at kapaciteten på 58.000 behandlinger i 2010 ikke blev fuldt udnyttet. Produktionen på acceleratorerne i Region Midtjylland nåede i alt op på 51.915 behandlinger. Men behandlingsbehovet har også vist sig at være ca. 3.000 behandlinger mindre end forudsagt i de tidligere strålerapporter.

 

Der har således været en uudnyttet kapacitet på ca. 6.000 behandlinger - svarende til ca. 10 %. Behovet for bufferkapacitet som følge af kræftpakkernes krav om accelererede patientforløb har været bredt drøftet i faglige kredse. I Strålerapport IV blev det i relation til vurdering af behovet for bufferkapacitet på stråleområdet anbefalet at afvente  erfaringerne fra driftsåret 2010 og de kommende anbefalinger fra Den Vestdanske Planlægningsgruppe på stråleområdet.

 

Ventetiderne for at få strålebehandling udgjorde i følge Stråleplan IV i 2009 mellem 2 og 16 uger. Strålerapport V viser, at ventetiden i 2010 med den nævnte 10 % bufferkapacitet har ligget på 2 uger bortset fra enkelte eksempler på lidt længere ventetider i sommerferieperioden.

 

Det er derfor Styregruppens foreløbige konklusion, at erfaringerne fra 2010 angiver, at en bufferkapacitet på 10 % giver mulighed for at tilbyde alle behandling inden for Strålecentrets servicemål om maksimum to ugers ventetid. Servicemålet er fastsat på grundlag af kræftpakkernes forskellige tidsterminer for strålebehandling som enten primær eller sekundær behandling.

 

Den Vestdanske Planlægningsgruppe på Stråleområdet anbefaler i rapport fra april måned 2010, at der indtil videre planlægges ud fra et behov for en bufferkapacitet på 10 %.

 

Driftssituationen i de kommende år vil udbygge erfaringsgrundlaget for en endelig fastlæggelse af behovet for bufferkapacitet med henblik på, at Strålecentret kan overholde kræftpakkernes tidsmæssige normer for at begynde strålebehandling.

 

Plan 2011 

Behandlingsbehovet er på baggrund af erfaringerne fra 2010 reduceret med 3.000 behandlinger. Der forventes fortsat en årlig stigning i behandlingsbehovet på 5 %. Herudover vil behovet for 2011 blive påvirket af hastigheden for hjemtrækningen af de sidste knap 4.000 behandlinger fra Strålecentret i Vejle. Der forventes på denne baggrund et samlet behandlingsbehov på ca. 59.000 behandlinger.

 

Behandlingskapaciteten vil stige til 62.500 behandlinger på grund af helårseffekten af de stråleterapeuter, der afsluttede uddannelsen i løbet af 2010 - samt på grund af indfasningen af accelerator 11 og 12 ved strålefunktionen i Skejby.

 

Der vil i 2011 således kun blive etableret en bufferkapacitet på ca. 6 %. Med en buffer på 6 % kan der periodevis opstå problemer med at overholde servicemålsætningen om 2 ugers ventetid.  

 

Med henblik på at opnå en større bufferkapacitet i 2012 foreslår Styregruppen, at der optages et hold stråleterapeuter til uddannelse i efteråret 2011. Administrationen anbefaler imidlertid at afvente hjemtrækningen af de sidste strålebehandlinger fra Vejle Sygehus, før der evt. i løbet af 2011 træffes beslutning om at tilføre Århus Universitetshospital midler til at udvide kapaciteten gennem uddannelse af flere stråleterapeuter.

 

Skitse 2012

Behandlingsbehovet for 2012 fremskrives til ca. 62.000 behandlinger. I kraft af det foreslåede uddannelseshold fra efteråret 2011 vil behandlingskapaciteten stige til 67.800 behandlinger. Med det foreslåede uddannelseshold i efteråret 2011 vil der i løbet af 2012 kunne etableres en bufferkapacitet ca. 10 %. Ved beslutning om senere optag af nyt uddannelseshold vil bufferkapaciteten i 2012 blive reduceret.

 

Økonomi

Århus Universitetshospital tilbagefører i forbindelse med budgetoverførsler fra 2010 til 2011 4,0 mio. kr. af bevillingen for 2010 til udrulning af Stråleplanen for 2010, jf. den opståede, men ikke planlagte bufferkapacitet i 2010 omtalt ovenfor. Beløbet indgår til at styrke kassebeholdningen.  

 

Tabel 1. Udgiftsprofil 2011 og 2012 i henhold til Strålerapport IV og Strålerapport V - mio. kr. 2009 p/l

Udgiftsart
 
2011 -
Rapport IV
2011-
Rapport V
2012 -
Rapport IV
2012 -
Rapport V
Løn
41,9
41,9
43,6
46,8
Løn - personale under uddannelse
0,0
1,2
0,0
0,0
Øvrig drift
5,2
5,2
5,9
5,9
Udvidet åbningstid
3,5
3,5
3,0
3,0
Radiologi
0,3
0,3
0,3
0,3
Patologi
1,0
1,0
1,0
1,0
Patienthotel
1,0
1,0
1,0
1,0
Strålefunktionen v. Skejby
5,82
5,8
12,98
13,0
Total
58,72
59,9
67,78
71,0

 

Driftsudgifterne til udrulning af Stråleplanen udgjorde i 2010 49,6 mio. kr. Driftsudgifterne for 2011 udgør i følge forslaget fra Styregruppen i Rapport V 59,9 mio. kr., dvs. en stigning på 10,3 mio. kr.  

 

I denne stigning indgår 1,2 mio. kr. til optag af nyt hold stråleterapeuter i efteråret 2011. Med administrationens forslag om at udsætte beslutningen om at optage flere stråleterapeuter til senere, jævnfør ovenfor, vil udgiftsniveauet i 2011 kunne reduceres til 58,7 mio. kr. svarende til en stigning på 9,1 mio. kr. og dermed holdes inden for den i Budget 2011 under Fælles puljer afsatte pulje på 9,2 mio. kr. til udbygning af Stråleplanen.

 

Fra 2011 til 2012 skitseres et løft i driftsudgifterne på 11,1 mio. kr. fra 59,9 mio. kr. til 71,0 mio. kr. Det foreslås, at finansieringen fastlægges i forbindelse med arbejdet med Budget 2012 og overslagsårene.

 

Tabel 2 - bevillingsskema

Tillægsbevillinger, 1.000 kr., drift, 2011-P/L
2011
2012
2013
2014
2015
Bevillingsændring
 
 
 
 
 
Århus Universitetshospital
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
Bevillingsændringer alt
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
Finansiering
 
 
 
 
 
Fælles udgifter - Pulje til udbygning af stråleplan
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
Finansiering i alt
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
Total
0
0
0
0
0

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-32-11

6. Tidsplan for revision af Region Midtjyllands Palliationsplan

Resume

Regionsrådet vedtog i forbindelse med Budget 2010 at revidere Region Midtjyllands Palliationsplan med henblik på forberedelse af Budget 2011. I lyset af Statens initiativer til udarbejdelse af en Kræftplan III besluttede regionsrådet i maj 2010 at udsætte revisionen til 2011. Administrationen foreslår en tidsplan for revisionen, der sigter mod at forelægge regionsrådet et forslag til revideret Palliationsplan i forsommeren 2012.

 

Administrationen gør samtidig opmærksom på, at der i mellemtiden kan blive behov for at forelægge regionsrådet beslutningsforslag om del-initiativer inden for det palliative område. Eksempelvis forslag til udmøntning af de midler, som regionsrådet fra Budget 2011 og frem har afsat til at styrke den palliative indsats, og forslag til udmøntning af midler som en del af Kræftplan III.

Direktionen indstiller,

at tidsplan for revision af Region Midtjyllands nuværende Palliationsplan godkendes med henblik på, at regionsrådet i forsommeren 2012 får forelagt forslag til ny Palliationsplan for Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i september 2007 den gældende Palliationsplan for Region Midtjylland.

 

I Budgetforliget for 2010 indgår følgende hensigtserklæring: "Med henblik på forberedelse af Budget 2011 udarbejdes der en beskrivelse af den palliative indsats med henblik på styrkelse af indsatsen i form af f.eks. udadgående funktioner fra palliative team, således at indsatsen over for alvorligt syge og døende i eget hjem styrkes."

 

Regionsrådet besluttede den 26. maj 2010 at udsætte denne revision af Region Midtjyllands Palliationsplan til 2011. Udsættelsen var begrundet med, at det ikke ville være hensigtsmæssigt at påbegynde en revision af Palliationsplanen, før udfaldet af Kræftplan III var kendt, idet det var forventningen, at der i forlængelse af Kræftplan III ville blive udarbejdet nye nationale retningslinjer for det palliative område.

 

Administrationen har den 23. februar 2011 afleveret status til regionsrådet for førnævnte hensigtserklæring. Det fremgår af status, at administrationen i forlængelse af den politiske aftale om Kræftplan III, og med udgangspunkt i regionsrådets beslutning om at afsætte 2 mio. kr. i Budget 2011 til at styrke de palliative team 2011 forelægger regionsrådet en ny tidsplan for revision af Region Midtjyllands Palliationsplan.

 

Der blev i november måned 2010 indgået politisk forlig om Kræftplan III. Forliget indeholder flere initiativer på det palliative område:

 

 • Der skal udvikles et national tværfagligt og tværsektorielt forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og palliation. Regioner og kommuner skal forankre forløbsprogrammet i sundhedsaftalerne. Der blev afsat 1 mio. kr. til i 2011 at udvikle forløbsprogrammet og 30 mio. kr. i 2012 og 40 mio. kr. i 2013 til at understøtte forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og palliation.

 • Der skal ske en styrkelse af det regionale, specialiserede palliative tilbud, som skal sikre døgndækkende adgang til specialiseret palliativ behandling og specialiseret rådgivning til det basale niveau (kommuner, praktiserende læger og almindelige sygeafdelinger). Der blev afsat 8 mio. kr. til dette initiativ fra 2011. Ministeriet forventes i maj måned 2011 at orientere regionerne om udmøntningen af disse midler.

 • Der skal ske en udbygning af hospicekapaciteten fra 208 pladser i 2010 til 250 pladser ved udgangen af 2014. Til etablering af disse pladser afsættes der 6 mio. kr. i 2011 og 5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014. Til drift af de 42 nye pladser afsættes der 6 mio. kr. i 2011, 15 mio. kr. i 2012, 22 mio. kr. i 2013 og 29 mio. kr. årligt fra 2014 og frem.

 • Der afsættes 1 mio. kr. i 2011 til at opdatere Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer for den palliative indsats, som dækker hele det palliative område inklusiv kræft. Opdateringen skal koordineres med det førnævnte forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og palliation. Sundhedsstyrelsen har i marts måned 2011 nedsat arbejdsgruppe og baggrundsgruppe til at forestå arbejdet, der planlægges afsluttet i september måned 2011.

 • Der skal udarbejdes et katalog over bedste praksis for den palliative indsats i primærsektoren, herunder i almen praksis. Sundhedsstyrelsen forventer dette arbejde afsluttet ved udgangen af 2012.

 • Der afsættes 4 mio. kr. årligt fra 2012 til Palliativt Videnscenter, og der skal tages stilling til finansiering af aktiviteterne på RehabiliteringsCenter Dallund i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2012. Aktiviteterne på Rehabiliteringscenter Dallund og Palliativt Videnscenter skal sammentænkes fra 2012 i et nyt Videnscenter for Rehabilitering og Palliation.

 

På baggrund af disse initiativer i Kræftplan III og tidsplanen for disse foreslår administrationen, at arbejdet med at revidere Region Midtjyllands Palliationsplan påbegyndes i forsommeren 2011 og afsluttes i forsommeren 2012.

 

Samtidig ønsker administrationen at gøre opmærksom på, at der i denne periode kan blive behov for at forelægge regionsrådet del-initiativer inden for det palliative område. Der kan f.eks. være tale om initiativer som følge af udmøntning af midler fra Kræftplan III i løbet af 2011/2012.

 

Der kan også være tale om initiativer til realisering af regionsrådets beslutning i Budget 2011 om at styrke den palliative indsats med 2,0 mio. kr. årligt. Regionsrådet vedtog således den 15. december 2010 at udmønte en del af disse midler til at etablere regionens sjette palliative team ved Regionshospitalet Horsens fra den 1. juli 2011. Nettoudgiften andrager i 2011 0,42 mio. kr. og fra 2012 og frem 0,85 mio. kr. årligt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-264-07

7. Direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser

Resume

Administrationen har, i samarbejde med repræsentanter fra hospitalernes billeddiagnostiske afdelinger samt repræsentanter for de alment praktiserende læger og kiropraktorerne, udarbejdet et forslag til udvidet adgang til direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til flere billeddiagnostiske undersøgelser.
 
Formålet er at lette adgang for praktiserende læger og kiropraktorer til diagnostiske faciliteter på hospitalerne, at sikre bedre ressourceanvendelse i sundhedsvæsenet og harmonisere eksisterende ordninger i regionen.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget godkender muligheden for direkte henvisning fra de praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser, jf. anbefalingerne i afrapporteringen.

Sagsfremstilling

I en række sammenhænge er det blevet anbefalet at give praktiserende læger og kiropraktorer lettere adgang til diagnostiske faciliteter på hospitaler, bl.a. i anbefalingerne fra en tænketank med medlemmer fra Dansk Selskab for Intern Medicin og Danske Regioner, Region Midtjyllands visionsplan for almen praksis, Region Midtjyllands praksisplan for kiropraktorområdet mv.

 

Administrationen besluttede i foråret 2009 at igangsætte en række initiativer på det radiologiske område i Region Midtjylland. Et af initiativerne var at undersøge mulighederne for ensartet henvisnings- og visitationspraksis samt undersøge om fri henvisningsret giver anledning til øget aktivitet.
 
Der blev i efteråret 2009 nedsat en arbejdsgruppe med cheflæge Christian Møller-Nielsen, repræsentanter fra alle hospitalernes billeddiagnostiske afdelinger samt repræsentanter for de alment praktiserende læger og kiropraktorer. Arbejdsgruppen har udarbejdet vejledninger for direkte henvisninger fra almen praksis og praktiserende kiropraktorer til billeddiagnostiske afdelinger på Region Midtjyllands hospitaler på følgende områder:

 • MR-scanning af patienter med ryglidelser.

 • Billeddiagnostisk udredning af patienter med lidelser i knæ.

 • Billeddiagnostisk udredning af patienter med lidelser i skulderleddet.

 • Billeddiagnostisk udredning af patienter med lidelser i albueleddet.

 • Billeddiagnostisk udredning af patienter med urologiske symptomer.

 
Direkte henvisning til billeddiagnostik kan bidrage til at optimere patientforløb og sikre bedre ressourceanvendelse i sundhedsvæsenet. Yderligere vil en sådan ordning medføre en udligning af praksis i regionen, idet der allerede i varierende omfang findes ordninger, der giver læger og kiropraktorer i nogle områder mulighed for at booke tider til undersøgelser på nogle hospitaler.
 
Retningslinjerne har været drøftet i Samarbejdsudvalg for alment praktiserende læger, og været sendt i høring i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet.
 
Vejledningerne foreslås implementeret på alle billeddiagnostiske afdelinger i Region Midtjylland med virkning fra 1. juni 2011.
 
Med henblik på at sikre, at løsningen ikke bliver udgiftsdrivende, og at der ikke foretages unødvendige undersøgelser, evalueres ordningen efter ca. 1 år.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-70-11

8. Etablering af ordning vedrørende afhentning af blodprøver i almen praksis

Resume

Region Midtjylland ønsker at opsige rammeaftalen med de alment praktiserende læger om centrifugering af blodprøver med udgangen af november 2011. Det indebærer, at hospitaler med klinisk biokemiske afdelinger etablerer afhentning af blodprøver hos alment praktiserende læger, der kan træde i kraft samtidig med opsigelsen.

Administrationen foreslår, at opgaven sendes i udbud i forbindelse med etablering af afhentningsordningen.

Direktionen indstiller,

at opgaven vedrørende centrifugering af blodprøver sendes i udbud inden sommerferien 2011 med henblik på etablering af en afhentningsordning pr. 1. december 2011, idet hospitalerne har mulighed for at afgive kontrolbud,

 

at Region Midtjylland opsiger rammeaftalen vedrørende centrifugering af blodprøver til udløb med udgangen af november 2011, og

 

at der søges indgået en ny aftale med Praksisudvalget om finansiering af blodprøverør m.m., herunder evt. betaling for afhentning af andet prøvetagningsmateriale fra de alment praktiserende læger, hvor de alment praktiserende læger tidligere selv i overensstemmelse med Landsoverenskomsten har afholdt udgifter til dette.

Sagsfremstilling

Efter regionsrådets beslutning den 23. februar 2011 opsiges rammeaftalen om centrifugering af blodprøver hos alment praktiserende læger. Det var i beslutningen forudsat, at hospitalerne samtidig skulle iværksætte afhentning af blodprøver i almen praksis efter aftale med områdets praktiserende læger. I beslutningen indgår også, at der senest den 1. september 2013 tages stilling til et eventuelt udbud af opgaven.

 

Administrationen foreslår efter nærmere overvejelse, at opgaven med afhentning af blodprøver allerede nu sendes i et distriktsopdelt udbud med 1 eller 2 daglige afhentninger. Et udbud vil sikre en ensartet og økonomisk optimal opgaveløsning. Baggrunden herfor er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

 

Specialerådet vedrørende klinisk biokemi høres i forhold til de faglige krav til afhentningsfrekvenser.

 

Et tilbud til de alment praktiserende læger om en afhentningsordning omfatter alene afhentning af ucentrifugerede blodprøver. Der vil herudover for hospitalerne være synergier at hente i forbindelse med andet materiale, som fra andre afdelinger sendes til og fra de alment praktiserende læger (patologisk afdeling, mikrobiologisk afdeling, immunologisk afdeling m.m.). Derfor vil Region Midtjylland samtidig tilbyde de alment praktiserende læger, at de med afhentningsordningen kan fremsende andet prøvetagningsmateriale efter nærmere aftale om betaling.

 

Praksisudvalget har meddelt opsigelse af § 2 aftalen om kvalitetssikring af analysevirksomhed og blodprøvetagning m.v. i almen praksis i Region Midtjylland. Opsigelsen træder i kraft, når der er etableret en ny afhentningsordning, hvilket forventes at ske 1. december 2011. Aftalen vedrører udbredelse af centrifugeringsaftalen i Horsens/Hedensted området med henblik på at sikre ensartede regionale vilkår for almen praksis. Denne del af aftalen opsiges. Aftalen indeholder endvidere almen praksis' betaling for, at hospitalerne vederlagsfrit leverer prøveglas m.m. til de alment praktiserende læger. Denne del af aftalen er en del af tidligere gennemførte besparelser og opretholdes.


Økonomi

Medfinansieringen af afhentningen og betalingen for det prøvetagningsudstyr, hospitalerne leverer til de alment praktiserende læger, reguleres i en aftale med Praksisudvalget.
 
Udbuddet forventes at resultere i en besparelse på cirka 13 mio. kr. Den samlede besparelse kan imidlertid først endeligt opgøres, når resultatet af udbuddet foreligger, og når summen af synergieffekter kendes. I forbindelse med indførelse af afhentningsordning vil der være en engangsudgift i størrelsesorden op til 4 mio. kr. til etablering af varmeskabe i almen praksis. Denne udgift finansieres af pulje til medicoteknisk udstyr i forbindelse med omstillingsplanen.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-73-35-07

9. Sammenlægning af 4 sociale tilbud for borgere med udviklingshæmning og særlige problematikker i forhold til adfærd

Resume

Det foreslås, at Region Midtjyllands fire sociale tilbud til borgere med udviklingshæmning og særlige problematikker i forhold til adfærd: Nørholm Kollegiet, Granbakken Bo- og aktivitetscenter, Bo- og aktivitetscentret Elbæk Højskole og Bo- og aktivitetstilbuddet Mosetoft fra 1. januar 2012 sammenlægges til én organisation. Det vurderes, at der med sammenlægningen vil kunne opnås faglige og økonomiske fordele, som vil styrke tilbuddenes muligheder for at løfte stærkt specialiserede opgaver til konkurrencedygtige takster. Den nye organisation vil i kraft af sin størrelse kunne gøre sig gældende som leverandør af højt specialiserede sociale ydelser på landsplan og være rustet til hurtig omstilling ved ændringer i den kommunale efterspørgsel.

Direktionen indstiller,

at Bo- og behandlingstilbuddet Nørholm Kollegiet, Granbakken Bo- og Aktivitetscenter, Bo- og aktivitetscentret Elbæk Højskole og Bo- og aktivitetstilbuddet Mosetoft fra 1. januar 2012 sammenlægges til én organisation.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland driver fire sociale tilbud for borgere med udviklingshæmning og særlige problematikker i forhold til adfærd, som løser stærkt specialiserede opgaver på området. De fire tilbud er Bo- og behandlingstilbuddet Nørholm Kollegiet i Herning Kommune, Granbakken Bo- og aktivitetscenter i Norddjurs Kommune, Bo- og aktivitetscentret Elbæk Højskole i Horsens Kommune og Bo- og aktivitetstilbuddet Mosetoft i Viborg kommune.

 

Tilsammen er tilbuddene i 2011 normeret med 132 døgnpladser og 100 dagpladser (heraf 1 akutplads i Herning).
 
Tilbuddene har bl.a. ansvaret for specialmiljøer for udviklingshæmmede personer med dom, voksne personer med ADHD, udviklingshæmmede personer med Praeder-Willi Syndrom og udviklingshæmmede personer med psykiatrisk diagnose. Herudover løser Nørholm Kollegiet og Mosetoft en række særlige opgaver i midlertidige projekter. Endeligt løser tilbuddene opgaver vedrørende varetægtsanbragte personer (surrogat).

 

Der er aktuelt indskrevet borgere fra 28 kommuner – heraf 19 kommuner uden for Region Midtjylland. De fire tilbud har i 2011 et samlet budget på 143 mio. kr., hvortil kommer salg af projektpladser for ca. 31 mio. kr. Der er aktuelt ansat 372 medarbejdere på de fire tilbud (opgjort i fuldtidsansatte).
 
Der er efter dannelsen af Region Midtjylland opbygget et netværkssamarbejde mellem de fire tilbud for borgere med udviklingshæmning og særlige problematikker i forhold til adfærd omkring matchning og konkrete udviklingsopgaver. Samarbejdet har betydet mulighed for at inddrage flere specialer i opgaveløsningen og en hurtig opgaveløsning i flere komplicerede sager, hvor en kommune har efterspurgt en akut løsning.

 

Det vurderes, at der ved gennemførelse af en sammenlægning af de fire tilbud i én organisation med fælles ledelse og tværgående funktioner vil kunne opnås yderligere faglige og økonomiske fordele, som vil styrke tilbuddenes muligheder for at løfte stærkt specialiserede opgaver indenfor området til konkurrencedygtige takster.

 

Den nye organisation vil i kraft af sin størrelse kunne gøre sig gældende som leverandør af højt specialiserede ydelser på landsplan og være rustet til hurtig omstilling ved ændringer i den kommunale efterspørgsel og f.eks. etablere udredningsforløb og midlertidige projektpladser, når kommunerne efterspørger dette.

 

Volumenmæssigt vil den nye organisation både kunne samle dyre projektpladser i fagligt og økonomisk mere robuste enheder til lavere takster og realisere stordriftsfordele på områderne ledelse og administration. Sammenlægningen vil også væsentligt forbedre mulighederne for at udvikle den faglige kvalitet og dokumentation. For medarbejderne forventes det, at sammenlægningen vil give mulighed for mere attraktive og udviklende arbejdspladser.
 
På ovenstående baggrund foreslås de fire sociale tilbud sammenlagt til én organisation pr. 1. januar 2012. I forberedelsesfasen frem til sammenlægningen den 1. januar 2012 vil der blive etableret et midlertidigt projektsekretariat, som får til opgave at forberede fælles administration, MED-struktur, arbejdsmiljøorganisation mv. Der skal endvidere fastlægges en fremtidig ledelsesstruktur for den samlede organisation. Regionsrådet vil senere blive forelagt en indstilling om navngivning af det nye tilbud.
 
De fire tilbuds MED-udvalg har drøftet fusionsplanerne på et dialogmøde i januar 2011, hvor forslaget til organisatorisk sammenlægning af de fire tilbud blev drøftet. Efterfølgende er der foretaget en høringsrunde blandt de fire tilbuds MED-udvalg i forhold til indarbejdede ændringer og endelig indstilling til politisk behandling vedrørende sammenlægning af de fire tilbud med virkning pr. 1. januar 2012. Der er opbakning til forslaget, som vil blive gennemført under tæt inddragelse af MED-udvalgene. Sammenlægningen vil endvidere blive forelagt Center-MEDudvalget i Center for Voksensocial på førstkommende møde.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-74-27-10

10. Udvikling i aktivitet og produktivitet i behandlingspsykiatrien 2008 - 2010

Resume

Regionsrådet har i forbindelse med budgetforligene i 2010 og 2011 haft fokus på produktivitetsudviklingen i psykiatrien. Forretningsudvalget har den 11. januar 2011 besluttet, at regionsrådet skal forelægges en beskrivelse af udviklingen i aktivitet og produktivitet i behandlingspsykiatrien.
 
Redegørelsen viser, at behandlingspsykiatrien har haft en stigende ambulant aktivitet, og behandler 10 % flere patienter i 2010 end i 2008.
 
Redegørelsen viser endvidere, at udgifter pr. patient er faldet med 5,2 % fra 2008 til 2010, og at antallet af patienter pr. ansat sundhedspersonale er steget fra 12 til 13.
 
Endelig har der været en positiv udvikling af kvaliteten i behandlingen af skizofreni.

Direktionen indstiller,

at redegørelsen vedrørende produktivitetsudviklingen i behandlingspsykiatrien fra 2008 til 2010 tages til orientering, og

 

at fremtidige redegørelser for produktivitetsudviklingen i behandlingspsykiatrien følger Danske Regioners definitioner, og fremlægges for regionsrådet første gang i august 2011.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har gennem de seneste to budgetforlig udtrykt forventning om en øget produktivitet i psykiatrien.
 
I forbindelse med budgetforlig 2010 blev det besluttet, at den direkte patienttid skal hæves fra 43 % til 50 %. Dette skete med baggrund i en undersøgelse af anvendelse af arbejdstiden i psykiatrien. Undersøgelsen var udarbejdet af KPMG og viste, at 43 % af arbejdstiden i psykiatrien anvendes til patientrettede aktiviteter.
 
Af budgetforlig 2011 fremgår det, at ”forligsparterne afventer tilbagemelding på sidste års hensigtserklæring vedrørende forøgelse af den direkte patienttid i psykiatrien, og ønsker i den sammenhæng aktivitets- og produktivitetsudvikling i psykiatrien inddraget i tilbagemeldingen".
 
Forretningsudvalget har den 11. januar 2011 besluttet, at der i foråret 2011 skal fremlægges en beskrivelse af udviklingen i aktivitet og produktivitet fra 2008 til 2010, samt at vedtagne produktivitets- og kvalitetsmål erstatter en ny måling svarende til KPMG’s undersøgelse af arbejdstiden i psykiatrien.
 
Forretningsudvalget har besluttet:
 

 1. At beskrivelsen af produktivitetsudviklingen skal følge to måltal:

 • Udgifter pr. patient.

 • Antal patienter pr. ansat.

 
2.  At produktivitetsudviklingen suppleres af et måltal for kvaliteten:  

 • Samlet målopfyldelse for det nationale indikator projekt vedrørende skizofreni.

 
3. At produktivitetsmålene erstatter en ny måling svarende til KPMG’s undersøgelse af arbejdstiden i psykiatrien.

 
De to måltal for produktiviteten i psykiatrien i Region Midtjylland indgår som centrale nøgletal i den benchmarkinganalyse af psykiatrien, som Danske Regioner har offentliggjort i marts 2011.
 
Definitionen af måltallene i Region Midtjylland følger så vidt muligt Danske Regioners definitioner, men afviger på et enkelt punkt. Danske Regioner anvender ”de tilrettede nettodriftsudgifter” til beregning af måltallet for udgifter pr. patient. ”De tilrettede nettodriftsudgifter” for 2010 opgøres i april/maj 2011, og er først tilgængelige medio maj 2011. Det anbefales, at fremtidige redegørelser for produktivitetsudviklingen i behandlingspsykiatrien behandles på et regionsrådsmøde i august. Første gang i august 2011. Det vil give mulighed for at følge Danske Regioners definitioner af måltal for produktivitet.
 
I stedet for ”de tilrettede nettodriftsudgifter” anvender vedlagte notat behandlingspsykiatriens nettodriftsudgifter tillagt bruttoudgifterne til sats-pulje projekter.
 
Notatet viser udviklingen i behandlingspsykiatriens aktiviteter fra 2008 til 2010:

 • Antallet af sengedage er faldet fra 167.920 i 2008 til 167.527 i 2010. Det er et fald på 0,2 %.

 • Antallet af ambulante besøg og hjemmebesøg er steget fra 141.078 besøg i 2008 til 162.647 besøg i 2010. Det er en stigning på 15 %.

 • Antallet af patienter i kontakt (unikke cpr.numre) er steget fra 21.116 patienter i 2008 til 23.297 patienter i 2010. Det er en stigning på 10 %.

 • Driftsudgifterne i faste priser er steget fra 1.312,9 mio. kr. til 1.369,7 mio. kr. Det er en stigning på 4,3 %.

 
Notatet viser udviklingen i behandlingspsykiatriens produktivitet fra 2008 til 2010: 

 • Udgifter pr. patient (2010 P/L) er faldet fra 62.029 kr. i 2008 til 58.793 kr. i 2010. Det er et fald i udgifter pr. patient på 5,2 %.

 • Antal patienter pr. ansat er steget fra 12 patienter i 2008 til 13 patienter i 2010. Det er en stigning på 5,8 %.

 

Endelig viser notatet udviklingen i den samlede målopfyldelse for det nationale indikator projekt vedrørende skizofreni: 

 • Voksenpsykiatri: I 2008 opfyldte 62 % af patientforløbene fuldt ud det nationale indikator projekts krav til behandling. I 2010 er det steget til 72 %, hvilket er 4 % over landsgennemsnittet.

 • Børne- ungdomspsykiatri: I 2008 opfyldte 95 % af patientforløbene fuldt ud det nationale indikator projekts krav til behandling. I 2010 opfyldte 94 % af patientforløbene det nationale indikator projekts krav til behandling.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-34-76-1-09

11. Råstofplan 2012 - revision af Råstofplan 2008

Resume

Regionsrådet gennemgår hvert fjerde år den gældende råstofplan for at vurdere, om der er behov for at revidere planen. Til brug for vurderingen har regionen i første kvartal 2011 haft en redegørelse i høring. I samme periode har regionsrådet haft et debatoplæg i høring med henblik på at indkalde idéer og forslag mv. til en eventuel revision af planen.
 
Høringerne har resulteret i godt 100 forslag/idéer/bemærkninger/indsigelser til høringsoplæggene, som samlet betyder, at der er peget på at udlægge 27 nye råstofgraveområder eller udvide eksisterende råstofgraveområder. Administrationen anbefaler på den baggrund, at Råstofplan 2008 revideres i form af, at der udarbejdes en Råstofplan 2012, og at ”Forslag til Råstofplan 2012” forelægges regionsrådet i 4. kvartal 2011.

Direktionen indstiller,

at Råstofplan 2008 revideres i form af, at der udarbejdes en Råstofplan 2012, og

 

at "Forslag til Råstofplan 2012" forelægges regionsrådet til godkendelse i 4. kvartal 2011, hvorefter der gennemføres en 8 ugers høringsfase.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med revisionen af den regionale udviklingsplan skal regionsrådet i henhold til råstofloven i hver valgperiode vurdere, om der er behov for at justere den gældende råstofplan for regionen. Til brug for regionsrådets vurdering udarbejdes en redegørelse, som sendes i offentlig høring i mindst otte uger. Såfremt regionsrådet finder, at der er behov for at revidere råstofplanen, indkalder regionsrådet idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet. Dette sker i form af et debatoplæg.
 
Regionsrådet vedtog på sit møde den 15. december 2010, at regionsrådet i 2. kvartal 2011, efter en samtidig offentlig høring af regionsrådets redegørelse og debatoplæg, træffer beslutning om, hvorvidt råstofplan 2008 skal revideres i form af, at der udarbejdes en råstofplan 2012.
 
De gennemførte høringer har resulteret i, at regionen har modtaget godt 100 forslag/idéer/bemærkninger/indsigelser til høringsoplæggene, som samlet betyder, at der er peget på at udlægge 27 nye råstofgraveområder eller udvide eksisterende råstofgraveområder. Administrationen anbefaler på den baggrund, at Råstofplan 2008 revideres i form af, at der udarbejdes en Råstofplan 2012. Et resumé af de indkomne bidrag kan ses på regionens hjemmeside på adressen www. raastofplan-midt.dk under "Bemærkninger til Debatoplæg."
 
For de 27 nye forslag til eventuelle kommende råstofgraveområder er der lavet en indledende miljøvurdering, som sendes i en 8 ugers høringsperiode i maj-juni hos naboer og øvrige berørte parter.
 
Såfremt regionsrådet beslutter, at der skal udarbejdes en Råstofplan 2012, vil administrationen afholde møder med råstof- og planlægningsafdelinger i de kommuner, hvor der kan forventes ændringer i forhold til den gældende Råstofplan 2008. På disse møder vil idéer/forslag/indsigelser blive drøftet, og administrationen vil i drøftelserne søge at skabe enighed mellem kommuner og region om beslutningsgrundlaget.
 
På baggrund heraf vil administrationen udarbejde et "Forslag til Råstofplan 2012," der forelægges regionsrådet til godkendelse i 4. kvartal 2011. Herefter skal "Forslag til Råstofplan 2012" sendes i mindst 8 ugers offentlig høring, der forventes at kunne foregå i 1. kvartal 2012.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-27-10

12. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter

Resume

Regionsrådet yder tilskud til kulturelle aktiviteter. Til ansøgningsfristen den 1. marts 2011 er indkommet 65 ansøgninger om tilskud. Der forelægges indstillinger, hvor ansøgningerne er opdelt i 3 kategorier, hvor prioritet 1 klart falder inden for Regions Midtjyllands kulturpolitik, prioritet 2 i et vist omfang falder inden for retningslinjerne, og prioritet 3 falder uden for kulturpuljens retningslinjer. Der er i alt 3 mio. kr. til rådighed til de to ansøgningsrunder i 2011.

Direktionen indstiller,

at der af Region Midtjyllands midler til kulturelle aktiviteter (kulturpuljen) bevilges i alt 1.061.000 kr. til de i sagsfremstillingen beskrevne ansøgninger med prioritet 1: Ansøgning nr. 19 (200.000 kr.), nr. 20 (120.000 kr.), nr. 31 (100.000 kr.), nr. 44 (200.000 kr.), nr. 48 (150.000 kr.), nr. 49 (61.000 kr.) og nr. 60 (230.000 kr.),

 

at der til ansøgninger med prioritet 2 bevilges i alt 730.300 kr., der fordeles således: Nr. 23: 44.300 kr. (ansøgt 44.300 kr.), nr. 24: 150.000 kr. (ansøgt 200.000 kr.), nr. 35: 100.000 kr. (ansøgt: 150.000 kr.), nr. 38: 100.000 kr. (ansøgt 100.000 kr.), nr. 40: 20.000 kr. (ansøgt 20.000 kr.), nr. 43: 200.000 kr. (ansøgt 250.000 kr.) nr. 55: 116.000 kr. (ansøgt 116.000 kr.), og

 

at der meddeles afslag til de i sagsfremstillingen beskrevne ansøgninger med prioritet 3: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 29,30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65.

Sagsfremstilling

I henhold til den af regionsrådet vedtagne kulturpolitik for Region Midtjylland er kulturmidlerne delt i to: "Kulturudviklingsmidlerne" og "Kulturpuljen". Kulturudviklingsmidlerne er afsat til strategiske indsatser på kulturområdet, og kulturpuljen er afsat til ansøgninger. Den strategiske del anvendes i forhold til særlige indsatsområder. Regionen kan selv tage initiativ til satsninger, ligesom projekter og aktiviteter kan sættes i værk i form af udbud til en bred kreds af aktører.

 

For kulturpuljen gælder følgende retningslinjer for tilskud fra puljen:

 

 • Projekter, der bidrager til at synliggøre særlige regionale ressourcer og styrkepositioner.

 • Projekter, der medvirker til at fremme kendskabet til regionens natur- og kulturarv.

 • Projekter, der bidrager til at synliggøre regionens kulturliv nationalt og internationalt.

 • Projekter, der styrker internationalt samarbejde.

 • Projekter, der styrker talentudvikling i regionen.

 

Kulturpuljen har to ansøgningsfrister: 1. marts og 1. september. Der er i alt 3 mio. kr. til rådighed til de to ansøgningsrunder. Der er til ansøgningsfristen 1. marts 2011 indkommet 65 ansøgninger. Der vedlægges et samlet notat af 12. april 2011 med beskrivelse af de 65 ansøgninger. De enkelte ansøgninger kan rekvireres i administrationen. Ansøgningerne er delt i tre kategorier: 1., 2. og 3., hvor

 

 • 1. prioritet er ansøgninger, som klart falder inden for Region Midtjyllands kulturpolitik.

 • 2. prioritet er ansøgninger, som i et vist omfang falder inden for Region Midtjyllands kulturpolitik, men hvor det er vanskeligt for administrationen at prioritere inden for gruppen.

 • 3. prioritet er ansøgninger, som falder uden for kulturpuljens retningslinjer.

 

De 65 ansøgninger er på i alt 7.087.765 kr., idet én ansøgning på 250.000 kr. er overført til udviklingsmidlerne, mens 3 ansøgninger på i alt 1.110.000 kr. er trukket tilbage. Der er i alt 3 mio. kr. til rådighed til anvendelse i de to ansøgningsrunder i 2011. Administrationen vurderer, at

 

 • 7 ansøgninger falder i gruppen prioritet 1 med et samlet ansøgt beløb på 1.061.000 kr.

 • 7 ansøgninger falder i gruppen prioritet 2 med et samlet ansøgt beløb på 880.300 kr.

 • 51 ansøgninger falder i gruppen prioritet 3, som ikke vurderes at opfylde vilkårene for tilskud.

 

Administrationen foreslår, at de 7 ansøgninger i prioritet 1 bevilges de ansøgte beløb, at ansøgninger i prioritet 2 bevilges i alt 730.300 kr. og at der gives afslag på alle ansøgninger i gruppe 3. Samlet betyder dette et forbrug af kulturpuljen på 1.791.300 kr.

 

Ansøgning nr.
Ansøger
Kontaktperson
Titel
Ansøgt beløb
Prioritet
Indstillet beløb, adm. forslag
19
Foreningen Kulturremisen
Birgit Vinge
Kunsten i bevægelse…
200.000
1
200.000
20
Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder
Karen Marie Demuth
Arkitektur, landskab og medborgerskab - en opdagelsesrejse for børn og unge i landdistrikterne
120.000
1
120.000
31
ILT Sekretariatet
Niels Andersen
ILT 11 - Internationalt Levende Teater
100.000
1
100.000
44
DSI Swinging Europe
Per Bech Jensen
UnderGround - Swinging Europe
200.000
1
200.000
48
Museumsarbejdsgruppen Kulturring Østjylland
Kirsten Helby
Historiemaskinen
150.000
1
150.000
49
Art Hvide Sande
Anne-Marie Hjelm
Art Hvide Sande 2011
61.000
1
61.000
60
Entré Scenen
Sigrid Aakvik
ID Festival - Inter Disciplin
230.000
1
230.000
23
Hjerls Eventur
Charlotte Kristine Kristensen
Hjerls Eventur - På jagt efter Kulturarv!
44.300
2
44.300
24
Skanderborg Museum
Henrik Bredmose Simonsen
Grundtvig på prærien - om danske indvandrerkolonier i USA
200.000
2
150.000
35
Århus Kunstbygning
Charlotte Sprogøe
Sigrids stue
150.000
2
100.000
38
PromoXon
Bo Johansen
WorldNordicXchange Festival 2011
100.000
2
100.000
40
KUNSTPAKHUSET
Bente Jensen
Udstillingen Centre Choc
20.000
2
20.000
43
Randers Kammerorkester
David Riddell
CARMINA BURANA - musik på tværs
250.000
2
200.000
55
Foreningen Vestjyske Fortællespor
Ingrid Hvass
Fortællespor - grunduddannelse i fortællekunst
116.000
2
116.000
1
LystrupKoret
Flemming Larsen
Kendte operatoner i festlige rammer
20.000
3
0
2
Holstebro Musikskoles støtteforening
Bent Johansen
Afholdelse af koncerter og workshops i 2011
15.000
3
0
 
3
Viborg Kammerkor
Rikke Ellekilde
Requiem
21.500
3
0
5
Odin Teatret
Svenning Hoffmann Sørensen
Først danser du med lysten - så danser lysten med dig
92.500
3
0
6
Woodlyd
Lars Vedsø
Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2011
50.000
3
0
8
Ebeltoft Kunstforening
Hertzwall Herold
SKULP/TUR udstilling ved Ebeltoft Vig
?
3
0
10
Teatergruppen MUZAK
Kirsten Aastrup
Drama i Gullestrup
15.000
3
0
11
Handicapcentret Kronjylland
Lars Pedersen
Handicapminifestival
10.000
3
0
12
Vestjysk Koncertkor
Eva Grauenkjær
Opførelser af Bach’s H-mol messe
20.000
3
0
13
Holmsland Klit Turistforening
Dorthe Frydendahl
Bunkevis Kunst
300.000
3
0
14
Ringkøbing Biograf
Lene Pedersen
Reetablering af biografen
?
3
0
15
Idrætsfritidsordningen Randers
Carlo R. Mains
Idrætsbørnehave ved Dronningborghallen i Randers
200.000
3
0
16
Kunst- og kulturcentret Tuskjær
Elin Nilsson
Projekt BØRN OG MUSIK / BØRNEVÆRKSTED
34.000
3
0
17
HUSET
Ruth Morell
Aarhus II. Designkonkurrence
120.000
3
0
18
DOXBIO
Josephine Michau
DOXBIO
150.000
3
0
21
Resonance.dk
Hans Sudow
Sagnsymfoni
1.006.500
3
0
25
Klassiske Dage/Koncertsamvirket i Holstebro
Irma Fjordside
Carl Nielsen - den store danske komponist
150.500
3
0
26
Rose Lejren
Jan Vestentoft
Projekt Østbørn 2011
?
3
0
27
Kunstnergruppen Silkaden
Leif Dræby
Vi hader julen!
10.900
3
0
28
Foreningen Nojazz
Sanne Grothe Wive
1:1 Teater
50.000
3
0
30
Foreningen KiC
Tchai Munch
Kunthåndværk i Centrum
50.000
3
0
29
OrkesterEfterskolen
Mikkel Lundkvist
Oprettelse af Jysk GradeCenter - et treårigt forsøgsprojekt
220.000
3
0
32
Foreningen Mongolernes Venner
 
Mongolier er også et folkeslag
15.000
3
0
33
Rasmus Sjøgren
 
Doors Of Perception
35.000
3
0
34
Theatret Thalias Tjenere
Stephan Vernier
Fyrst Drakulya
75.000
3
0
36
Stadil-Vedersø Sogneforeningen
Aase Christiansen
Egnsspil ved Kaj Munks Præstegård
20.000
3
0
37
Foreningen Ars Moriendi
Line Tjørnhøj
The Score
100.000
3
0
39
Opgang 2
Lise Ørskov
Andre Horisonter
350.000
3
0
41
Institut for (X)
Rakel Nåvik
Formidling og synliggørelse af Bureau Detours og Inst. For (X)
74.000
3
0
42
Kultur- og Kontaktsted Kragelund
Svend Hamann Petersen
Kulturhøjskole for sindslidende
22.500
3
0
45
Jysk Akademisk Kor
Ellen Margrethe Bang
Koncertrejse til Belgien
20.000
3
0
46
Foreningen Fodfæste
Pernille Overø
At skabe med det der er
170.000
3
0
50
Danish Design Museum
Preben Buchhave
Elerten - som satte Randers på det grønne Danmarkskort
25.000
3
0
51
Den Selvejende Inst. Fiskeriets Hus
Jonna Larsen
Digitalisering af natur- og kulturformidling
100.000
3
0
52
Foreningen Vild med ORD
Maria Drakidis
Vild med ORD, Aarhus litteraturfestival 2011
100.000
3
0
53
Skovgaard Museet
Anne-Mette Villumsen
GOLDdigger
254.875
3
0
54
Blood Sweat Drum and Bass Big Band
Jens Chr. Jensen
On the Road to Damascus
120.000
3
0
56
Randers Kommune
Karen Kornerup
Demokrati til tiden
37.000
3
0
57
Papirmuseet Bikuben
Bent Schmidt Nielsen
Formidling af arbejder- og industrikultur
300.000
3
0
58
Musikforeningen MONO
Lene Ethelberg Jensen
Mer' Monitor
58.790
3
0
59
Christian Dietrichsen
 
AquaSonic
200.000
3
0
61
BørneJazzKlubben
Mads Maaløe
Børnejazz i Århus og Ebeltoft
86.000
3
0
62
Folkeuniversitet i Aarhus
Trine Bang
Herregårdskultur i Region Midtjylland
342.400
3
0
63
Danseværket
Charlotte Mors
Dansefestival
200.000
3
0
64
Skulpturlandskab-Syddjurs
Jørgen Ulrik Jensen
Danmarks Internationale Skulpturenter
75.000
3
0
65
KaosPiloterne
Bo Blaabjerg
Northside - en Festival baseret på brugerinvolvering & oplevelsesdesign
150.000
3
0
4
Charlotte K. Kristensen
 
Hjerls Eventur
-
anden sag
-
9
Holstebro Museum
Helle Henningsen
Middelalderborge i Region Midtjylland
-
anden sag
-
7
Dansk Plakatmuseum
Peder Stougaard
International Plakat Festival 2012
-
tilbage-
kaldt
-
22
DGI Karpenhøj
Jannie Heegaard
Mytologisk skulpturpark som formidler af kultur, kunst, natur- og friluftsliv
-
tilbage-
kaldt
-
47
Klaus Hansen
 
Hall of Fame - in new LIVE
-
tilbage-
kaldt
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.087.765
 
1.791.300

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-2-11

13. Forlængelse af rente- og afdragsfrihed på lån til Performers House Silkeborg

Resume

Performers House Silkeborg anmoder om 5 års forlængelse af rente- og afdragsfrihed på lån, der oprindeligt er ydet af Århus Amts Udviklingsfond. Region Midtjylland overtog i forbindelse med strukturreformen tre lån på i alt 8 mio. kr. til Performers house Silkeborg. Som et led i en rekonstruktion anmoder Performers House Silkeborg om 5 års forlængelse af rente- og afdragsfriheden på lånene således, at ydelser på i alt 2.753.000 kr., der påløber i forlængelsen, afvikles efter 2035. Silkeborg Kommune har kautioneret for de tre lån.

Direktionen indstiller,

at rente- og afdragsfriheden på tre lån, ydet til Performers House Silkeborg, forlænges med yderligere 5 år, og indtil 1. april 2016, idet det forudsættes, at Silkeborg kommune som kautionist godkender forlængelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med delingen af Århus Amts aktiver og passiver overtog Region Midtjylland lån ydet af Århus Amts Udviklingsfond. Herunder tre lån ydet til Performers House Silkeborg på i alt 8 mio. kr. Lånene er ydet i perioden 2004 til 2008, alle med en løbetid på 30 år og med rentefrihed i 5 år og afdragsfrihed i 8 år.

 

Som et led i en rekonstruktionsplan, hvor Real Dania låner skolen 12 mio. kr. rente- og afdragsfrit, anmoder Performers House Silkeborg om, at rente- og afdragsfriheden på lånene fra Region Midtjylland forlænges med yderligere 5 år, til 1. april 2016. I rekonstruktionsplanen indgår desuden, at lån ydet af Silkeborg Kommune gøres tilsvarende rente- og afdragsfrit. Desuden anmodes der om, at Region Midtjyllands pant i ejendom yderligere respekterer 1,76 mio. kr. til Real Dania.

 

Lånene fra Århus Amts Udviklingsfond var primært begrundet med et kultur- og uddannelsespolitisk formål: Oprettelsen af Performers House Silkeborg skulle skabe uddannelsestilbud til kreative unge, således at disse kunne udgøre en positiv og fremadrettet kraft på det kulturelle område. Endvidere indgik, at dette på længere sigt også vil være til gavn for erhvervslivet.

 

Det må vurderes, at der kan være risiko for, at formålet, som lånene blev givet til – oprettelse af en højskole med de nævnte tilbud – fortabes, hvis Region Midtjylland inddriver gælden, og skolen må lukke. Det kan konstateres, at der gennem drøftelser med Performers House og Silkeborg Kommune er skabt et fundament for interesse hos investorer, og at der er lagt en økonomisk redningsplan, bl.a. med deltagelse af Real Dania.

 

En forlængelse af rente- og afdragsfriheden på lånene indtil 1. april 2016 vil indebære en udskydelse af ydelser på i alt 2.753.000 kr. til perioden 2035 – 2042. Heraf udgør afdrag 663.000 kr. og renteindtægter 2.089.000 kr., jf. nedenstående tabel: 

 

 
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2035 - 2042
Rente
180
326
461
457
448
216
- 2.089
Afdrag
 
 
45
91
345
182
- 663
Likviditetsvirkning i alt
180
326
506
548
793
398
- 2.753

 

Silkeborg Kommune har kautioneret for de tre lån, og Region Midtjylland vil efter gældsbrevenes ordlyd kunne anmode kommunen om indfrielse af lånenes restgæld, såfremt Performers House ikke betaler renter eller afdrag.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-0-76-4-07

14. Likvidation af Forskningsfonden for Midt- og Vestjylland

Resume

Forskningsfonden for Midt- og Vestjylland er etableret af Ringkøbing Amtsråd i 2005. Forskningsfonden, der etableredes med egen bestyrelse, skulle skabe videnudvikling gennem støtte til aktiviteter på bl.a. Handels- og Ingeniørhøjskolen - i dag Aarhus Universitet-Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-HIH) - og Center for Applied Market Science (CAMS), der er en underafdeling af Copenhagen Business School (CBS) i Herning. I forbindelse med strukturreformen overtog Region Midtjylland administrationen af forskningsfonden.

 

Forskningsfondens bestyrelse besluttede i 2008, da fondens midler var ved at være opbrugte, at opløse fonden. Bestyrelsen besluttede i samme forbindelse, at overskydende midler skulle fordeles ligeligt mellem AU-HIH og CAMS til nye projektaktiviteter

Direktionen indstiller,

at den resterende kapital i Forskningsfonden for Midt- og Vestjylland uddeles til Aarhus Universitet-Handels- og Ingeniørhøjskolen og Center for Applied Market Science, der hver modtager 50 % af midlerne til gennemførelse af de i sagsfremstillingen beskrevne projekter.

Sagsfremstilling

Forskningsfonden for Midt- og Vestjylland er etableret af Ringkøbing Amtsråd, som i 2004 afsatte midler til erhvervsforskning i Midt- og Vestjylland. I forlængelse heraf etablerede amtsrådet i 2005 en forskningsfond med egen bestyrelse. Formålet med Forskningsfonden for Midt- og Vestjylland var: 

 • Udbygning af den erhvervsrettede forskning i Midt - og Vestjylland med henblik på at styrke vækst, erhvervsudvikling og konkurrenceevne i regionen.  

 • Den erhvervsrettede forskning bør tage udgangspunkt i problemfelter i relation til regionens virksomheder eller brancher og omfatte emner som:

  • Globalisering i erhvervslivet: Muligheder og konsekvenser

  • Industrielle netværk og sourcing

  • Innovationsstrategier

  • Teknologi og organisering

  • Internationale markedsføringsstrategier

  • Udbygge og fremme innovation vedrørende fremtidig energiforsyning.  

Det var fondens opgave at skabe vidensudvikling gennem støtte til aktiviteter på bl.a. Handels- og Ingeniørhøjskolen - i dag Aarhus Universitet-Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-HIH) - og Center for Applied Market Science (CAMS), der er en underafdeling af Copenhagen Business School (CBS) i Herning.
 
I forbindelse med strukturreformen overtog Region Midtjylland administrationen af forskningsfonden. Et notat om fondens historik og baggrund, dens aktuelle status samt planerne for fondens afvikling vedlægges som bilag.
 
Ultimo 2008 besluttede forskningsfondens bestyrelse at nedlægge sig selv og at opløse fonden. Ved samme lejlighed blev der truffet beslutning om, at indestående grundkapital skulle udbetales i overensstemmelse med fondens formål og den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Forskningsfonden modtog civilstyrelsens tilladelse til likvidation og besluttede at anvende en del af de resterende midler i fonden på allerede bevilgede projekter og at fordele overskydende midler ligeligt mellem AU-HIH og CAMS til nye projektaktiviteter.
 
Administrationen har indhentet projektbeskrivelser for nye projektaktiviteter fra AU-HIH og CAMS. Projektbeskrivelserne vedlægges som bilag.

AU-HIH agter at anvende restmidlerne fra Forskningsfonden til forskning, der sigter på at fremme erhvervsudviklingen i Midt- og Vestjylland og som samtidig understøtter forskningsbaseringen af de to kandidatuddannelser på AU-HIH. Der er tre primære indsatsområder for forskningen:  

 • Innovation i private virksomheder.

 • Erhvervsklynger og turisme.

 • Cleantech innovation, forretningsudvikling og vedvarende energiteknologier.  

CAMS planlægger at anvende deres andel af fondens restbeløb til følgende tre projekter: 

 • Mellemmandens bidrag til værdiskabelse i det globale leverandørnetværk.

 • Konsulenters rolle i innovationsprojekter.

 • Videndeling mellem kunder og leverandører i produktudviklingsprojekter. 

Det er administrationens vurdering, at projektbeskrivelserne  

 • er forenelige med forskningsfondens overordnede formål om erhvervsrettet forskning i Midt - og Vestjylland,

 • er i overensstemmelse med den gældende regionale erhvervsudviklingsstrategi, og

 • sikrer størst mulig effekt.    

Økonomisk er den aktuelle status for Forskningsfonden for Midt- og Vestjylland:

 

Tabel 1: Restmidler, Forskningsfonden for Midt- og Vestjylland  

Rest på forskningsfondens konto pr. 01.04.11
5.369.508
- heraf hensættelser til senere udbetaling
3.167.758
- pulje til ikke-disponerede projekter
2.201.750

 

Når administrationen har modtaget afrapporteringer og afsluttende regnskaber fra beløbsmodtagerne, indsendes endeligt regnskab for fonden til Civilstyrelsen, hvorefter fonden vil være afviklet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-2-76-1-11

15. Høringssvar på henvendelse fra delstatsregeringen i Slesvig-Holsten vedrørende en Danmarksstrategi

Resume

Region Midtjylland har sammen med de øvrige danske regioner modtaget henvendelse fra delstatsregeringen i Slesvig-Holsten vedrørende delstatens vedtagelse af en Danmarksstrategi om tættere samarbejde mellem Slesvig-Holsten og de danske regioner.

 

Der er udarbejdet et fælles vestdansk høringssvar, som på grund af tidsfristen er tiltrådt af regionsrådets formand, jf. § 5 i regionsrådets styrelsesvedtægt.

Direktionen indstiller,

at høringssvar på henvendelse fra delstatsregeringen i Slesvig-Holsten vedrørende en Danmarksstrategi tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har modtaget en henvendelse fra delstatsregeringen i Slesvig-Holsten vedrørende udarbejdelse af en Danmarksstrategi, som delstatsregeringen forventes at vedtage i løbet af sommeren. Delstatsregeringen opfordrede de danske regioner til at afgive bemærkninger til strategien inden 1. april 2011, og der var fra delstatsregeringen udarbejdet et såkaldt konceptuelt papir med forslag til samarbejdsområder. 
 
Baggrunden for henvendelsen er, at delstatsregeringen i november 2010, på baggrund af vedtagelsen af EU’s 2020-strategi og Østersøstrategien, har besluttet at søge etableret et tættere dansk-tysk samarbejde gennem en Danmarksstrategi, som i sommeren 2011 skal vedtages af delstatsregeringen. Danmark er Slesvig-Holstens vigtigste partner i Skandinavien og Østersøområdet, og med etableringen af Femern-forbindelsen bliver forbindelsen til Danmark endnu tættere.

 

Slesvig-Holsten har i mange år samarbejdet med de syddanske kommuner og amter, og efterfølgende med Region Syddanmark, og man ønsker nu at overføre de positive erfaringer til et samarbejde med regionerne i hele Danmark, herunder Region Midtjylland.  

 

Delstatsregeringen foreslår følgende strategiske samarbejdsområder:

 

 • Trafikinfrastruktur på Jyllands- og Femernruten (f.eks. udvikling af et regionaløkonomisk koncept til Femernruten)

 • Grænseoverskridende arbejdsmarked og sprogkompetence (f.eks. nedsættelse af en ny dansk-tysk arbejdsmarkedskommission)

 • Sundhed og sundhedsøkonomi (intensivering af sundhedssamarbejdet med hele Danmark)

 • Energi- og klimabeskyttelse (f.eks. udbygning af samarbejdet inden for vindenergi, biomasse m.v.)

 • Turisme (udbygningen af turismen mellem Slesvig-Holsten og Danmark ved hjælp af flere og bedre tilbud)

 • Fødevareøkonomi (f.eks. opbygning af et strategisk partnerskab inden for fødevareøkonomien, især inden for forskning og udvikling samt viden og uddannelse)

 • EU-støttestrukturer (udvikling af en fælles holdning til de europæiske støttestrukturer efter 2014).

 

Der er i henvendelsen lagt vægt på, at landsdelen Slesvig og regionen Ostholstein/Lübeck ikke spilles ud mod hinanden, især i forhold til trafikinfrastrukturen, hvor landsdelen Slesvig er bekymret for, at delstatsregeringen vil fjerne midler fra Jyllandsruten og i stedet anvende dem til udvikling af Femernruten. Delstatsregeringen slår dog fast, at der er brug for begge korridorer til at udvikle Slesvig-Holsten, hvorfor dette vil ikke komme på tale.

 

Der er udarbejdet et fælles vestdansk høringssvar fra Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Region Syddanmark og de syddanske kommuner har endvidere udarbejdet et selvstændigt høringssvar på baggrund af det omfattende samarbejde med Slesvig-Holsten. Sagen har været politisk behandlet i Region Syddanmark i forbindelse med en temadrøftelse af det dansk-tyske samarbejde i regionsrådet, mens det fælles vestdanske høringssvar endnu ikke har været politisk behandlet i Region Nordjylland og i Region Midtjylland, da teksten til det fælles vestdanske høringssvar først forelå den 29. marts 2011. Regionsrådets formand har i medfør af bestemmelsen i § 5 i regionsrådets styrelsesvedtægt tiltrådt høringssvaret.

Høringssvaret fokuserer især på udviklingen af Jyllandsruten, med henblik på at afstemme trafikpolitiske tiltag, og lægger op til, at et øget regionalt samarbejde med Hamborg kan styrke denne udvikling. Jyllandsruten er af afgørende trafik- og erhvervsmæssig betydning og vil i fremtiden spille en stigende rolle for udviklingen af både Vestdanmark og Nordtyskland i den globale konkurrence. Bl.a. vil hurtigere og mere direkte tog fra Ålborg til Hamborg være af stor betydning, og der argumenteres for, at der arbejdes på at få Jyllandsruten indføjet som en del af EU's overordnede transportnet TEN-T.
 
Endvidere fokuseres der på, at samarbejdet mellem Slesvig-Holsten og de vestdanske regioner også kan bruges til at fremme fælles interesser på nationalt og europæisk plan, især med hensyn til transport og infrastruktur.
 
Endelig lægges der vægt på, at der fremover sker viden- og strategiudvikling vedrørende kystturisme, eventuelt med henblik på at Vestdanmark, Slesvig-Holsten og Hamborg positionerer sig samlet på det internationale marked.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-3-11

16. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til medfinansiering af projekt Industry Smart Center MIDT

Resume

Randers Kommune ansøger om 1,9 mio. kr. til medfinansiering af projektet ”Industry Smart Center MIDT” (ISC MIDT), der ønskes gennemført i perioden 2011-2014. Projektet har fået tilsagn om støtte på 7.685.700 kr. fra Fornyelsesfonden. Det samlede budget er 12,9 mio. kr. Projekt ISC MIDT har som mål at udvikle et best practice eksempel på, hvordan industriel produktion kan fastholdes og udbygges i et højtlønsområde.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 270.000 kr. i 2011, 813.150 kr. i 2012, 771.900 kr. i 2013 og 86.250 kr. i 2014, i alt 1.941.300 kr., til Randers Kommune til medfinansiering af projekt ”Industry Smart Center MIDT.”

Sagsfremstilling

Indledningsvis bemærkes, at der som bilag vedlægges en økonomioversigt vedrørende anvendelsen af regionsrådets midler til erhvervsudvikling. Oversigten viser dels de erhvervsudviklingsmidler, der er til rådighed, dels vækstforums indstillinger til dette møde og endelig hvad der vil være til disposition, hvis vækstforums indstillinger om anvendelse af erhvervsudviklingsmidlerne følges.

 

Om den foreliggende sag bemærkes, at Vækstforum på sit møde den 2. marts 2011 besluttede at indstille til regionsrådet at bevilge 1.941.300 kr. til ”Industry Smart Center MIDT”(ISC MIDT) med forbehold for, at projektet opnåede støtte fra Fornyelsesfonden.  

 

Randers Kommune har ansøgt Fornyelsesfonden og Region Midtjylland om medfinansiering af projekt Industry Smart Center MIDT, der ønskes gennemført i perioden 2011-2014. Region Midtjylland ansøges om 1.941.300 kr. til projektet, der har et samlet budget på 12,9 mio. kr.

 

Projektet har fået tilsagn om støtte på 7.685.700 kr. fra Fornyelsesfonden. Fornyelsesfonden udspringer af den politiske aftale i Folketinget om fordelingen af globaliseringsmidlerne. Fondens formål er at understøtte grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder i hårdt ramte områder. Der kræves 15 % medfinansiering med regionale midler.

 

Om baggrunden for ansøgningen kan anføres, at fremstillingsindustrien i Region midtjylland har gennemført en betydelig outsourcing gennem de seneste 10 år. I særlig grad presses lønsomheden i den traditionelle fremstillingsindustris store serier, hvor lønniveauet ikke kan konkurrere med lavlønslandenes. Derimod er fremstillingsindustrien i Region Midtjylland fortsat konkurrencedygtig i form af de kompetencer, der ligger i viden og knowhow forbundet med at omsætte udviklingsafdelingers visioner og kravspecifikationer til konkrete produkter. Et benchmark, hvor Randers sammenlignes med andre europæiske storbyer, viser, at Randers har et stærkt udgangspunkt.   

 

Visionen med projekt Industry Smart Center MIDT er, at den viden og de særlige styrkepositioner, der eksisterer i Randers og i Region Midtjylland, kan udvikles og medføre yderligere innovation ved målrettet at fokusere på den del af fremstillingsindustrien, hvor produkterne har en livscyklus på maksimalt 5 år, og hvor der generelt er tale om et lavt stykantal. Dette forventes at bidrage til at hæve fremstillingsindustriens placering i værdikæden fra at være underleverandør til at være aktiv sparringspartner i udviklingsarbejdet, med afgørende merværdiskabelse i relation til produktudvikling og logistik. Denne transformationsproces er af afgørende betydning for fremstillingsindustriens fremtid i Danmark.

 

Det er projektets mål, at Industry Smart Center MIDT skal være et internationalt, forretningsdrevet og innovativt center for fremstillingsvirksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, der sammen arbejder for at fastholde og udvikle attraktive industrielle arbejdspladser med særlig fokus på energi- og miljøområdet. Det overordnede mål er, at Industry Smart Center MIDT skal udvikle et best practice eksempel på, hvordan industriel produktion kan fastholdes og udbygges i et højtlønsområde.

 

Industry Smart Center MIDT etableres som et partnerskab med virksomheder indenfor maskinbearbejdning, overfladebehandling, intelligente teknologiløsninger, ingeniørservices, smedevirksomheder samt uddannelses- og videninstitutioner, således at centret fremstår som bindeleddet mellem kundernes udviklingsafdelinger og fysiske funktionsduelige produkter.

Projektet forventes at kunne medvirke til at realisere en række mål i vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, herunder medvirke til at øge internationalisering, innovation og produktivitet i midtjyske virksomheder. Region Midtjyllands erhvervsfremmeprogrammer som KLYNGEmidt, VÆKSTmidt Accelerator og CleanTEKmidt forventes ligeledes at kunne understøtte og udvikle Industry Smart Center MIDT projektet.

Ansøger har bl.a. opstillet følgende mål for projektet:

 

 • Forventede antal nye fuldtidsstillinger skabt som følge af projektet de næste 5 år fra projektets start: 550.

 • Forventede antal nyetablerede virksomheder skabt som følge af projektet de næste 5 år fra projektets start: 15

 • Forventet øgning af omsætningen i det hårdt ramte områdes erhvervsliv som følge af projektet de næste 5 år fra projektets start: 660 mio. kr.

 • Progressiv vækst og transformation af fremstillingsindustriens opgaver og merværdiskabelse.

 • Etablering af Industry Smart Center MIDT som globalt best practice center.

 • Konkrete nye samarbejder mellem fremstillingsvirksomheder og vidensinstitutioner.

 • Nye partnerskaber mellem offentlige og private virksomheder.

 
Aktiviteter

 1. Opstart og primo markedsføring

  • Etablering af centret, indgåelse af etableringsaftaler med virksomheder og rammer for mødet mellem virksomheder, erhvervsfremmeaktører og vidensinstitutioner.

  • Udvikling af markedsføringsmateriale og markedsføring af centret.

 2. Viden og knowhow i spil

  • Skabe konkrete forandringer i centrets deltagervirksomheder gennem følgende aktiviteter: A) Deltagervirksomhederne mødes, udveksler, konkretiserer tiltag og inspirerer hinanden. B) Tværnationale aktiviteter med lignende miljøer i Norden med henblik på at videnoverdrage og erfaringsudveksle. C) Konkrete aktiviteter tilrettelægges og gennemføres af centret for at sikre de egentlige transformationsprocesser i virksomhederne.

 3. Værktøjs- og konceptudvikling

  • Udvikling af de koncepter der kan sikre, at centret har aktuelle og konkrete værktøjer til virksomhederne, herunder IT-bårne administrative styresystemer.

 4. Den anden bølge af nye virksomheder i Industry Smart Center MIDT

  • Tiltrækning af nye iværksættere/virksomheder. Tilrettelægge iværksætter- og transformationsforløb for nye iværksættere/virksomheder med afsæt i de regionale kendte rammer for erhvervsfremme i Region Midtjylland.

 5. Forskning on location

  • Etablering af procedurer for forskningssamarbejde mellem centrets virksomheder og forskningsinstitutionerne. Indgåelse af samarbejdsaftaler mellem virksomheder og forskningsinstitutionerne og gennemførelse af udviklingsforløb mellem disse parter.

 

Tabel 1: Økonomioversigt 

Udgiftsbudget (1.000 kr.)
 
2011
2012
2013
2014
Total
Opstart og primo markedsføring
 
1.800
 
 
 
1.800
Viden og knowhow i spil
 
 
3.436
3.736
100
7.272
Værkstøjs- og konceptudvikling
 
 
140
 
 
140
Den anden bølge af nye virksomheder i ISC MIDT
 
 
1.095
860
 
1.955
Forskning on location
 
 
750
550
475
1.775
Total
 
1.800
5.421
5.146
575
12.942
 
 
 
 
 
 
 
Finansiering (1.000 kr.)
 
 
 
 
 
 
 
Finansieringsandel (%)
2011
2012
2013
2014
Total
Virksomhedernes egenbetaling
19,43
349,79
1.053,46
1.000,01
111,74
2.515,00
Randers Kommune
6,18
111,27
335,10
318,10
35,54
800,00
Region Midtjylland
15,00
270,00
813,15
771,90
86,25
1.941,30
Fornyelsesfonden
59,39
1.068,94
3.219,30
3.055,99
341,47
7.685,70
Total
100
1.800
5.421
5.146
575
12.942

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-12-07

17. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til videreførelse af Kontaktmæglerinitiativet

Resume

Kontaktmæglerinitiativet indgår i initiativet "Markedsplads for højtuddannede,” som regionsrådet har bevilget midler til. En evaluering af initiativet viser, at især ét af de fire delinitiativer, de lokale kontaktmæglere, har skabt et perspektivrigt udgangspunkt for en holdningsændring til ansættelse af højtuddannede medarbejdere i regionens små og mellemstore virksomheder. På denne baggrund indstilles det, at der bevilges midler til at videreføre dette delinitiativ i yderligere 2 år, mens de øvrige delinitiativer afsluttes eller fortsætter uden regional medfinansiering.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1.312.500 kr. i 2011, 1.812.500 kr. i 2012 og 625.000 kr. i 2013, i alt 3.750.000 kr., til Aarhus Universitet i Herning til videreførelse af Kontaktmæglerinitiativet.

Sagsfremstilling

Kontaktmæglerinitiativet indgår i initiativet "Markedsplads for højtuddannede,” som regionsrådet har bevilget 9,1 mio. kr. til gennemførelsen af. Regionsrådet vedtog på sit møde den 15. december 2010, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere 3,75 mio. kr. til videreførelse af Kontaktmæglerinitiativet. Vækstforum besluttede på sit møde den 26. april 2011 at indstille til regionsrådet, at der bevilges 2,25 mio. kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. i 2012 til videreførelse af initiativet.
 
Initiativet "Markedsplads for højtuddannede" blev igangsat i 2007. Initiativet har omfattet følgende aktiviteter:

 

 • Career Campus i Ringkøbing

 • Karriereværksted/kursus for studerende ved videregående uddannelser

 • Lokale karrieremesser

 • Udstationering af kontaktmæglere ved lokale erhvervsråd

 
"Markedsplads for højtuddannede" er evalueret af Oxford Reseach i juni 2010, ligesom projektet har været genstand for følgeforskning fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. For en nærmere beskrivelse af projektet og de to evalueringsrapporter henvises til sagsfremstillingen til regionsrådets møde den 15. december 2010.

 

På baggrund af de eksterne evalueringer og administrationens vurdering af "Markedsplads for højtuddannede," foreslås det, at delinitiativet kontaktmæglerne videreføres i to år, mens de øvrige delinitiativer afsluttes eller videreføres uden regional medfinansiering. Det er forventningen, at en videreførelse af kontaktmæglerinitiativet i en 2-årig periode kan skabe den nødvendige tid og rum til at udfolde potentialerne i initiativet, herunder at videreudvikle og implementere nye metoder, og især skabe et solidt fundament for en permanentgørelse af kontaktmægleropgaverne i kommunalt regi, uden regional medfinansiering, efter 2012.
 
Det er Vækstforums vurdering, at Aarhus Universitet i Herning, i kraft af sin organisation og sit netværk til kommuner, andre videregående uddannelsesinstitutioner, erhvervsråd og det øvrige erhvervsservicesystem, har gode muligheder for at løfte opgaven som operatør og at få flere højtuddannede medarbejdere ansat i regionens små og mellemstore virksomheder. Herunder også, i samarbejde med andre interessenter, at udvikle og implementere nye metoder og værktøjer til kontakt og samarbejde mellem virksomhederne og de videregående uddannelsesinstitutioner. Aarhus Universitet i Herning har været operatør på Kontaktmæglerinitiativ 2008-2010.
 
Initiativet bidrager bl.a. til at forbedre vilkårene for små og mellemstore virksomheder i regionens landdistrikter og yderområder. Initiativet er særligt attraktivt for virksomheder i kommuner i regionens vestlige del, hvor det er vanskeligst at rekruttere højtuddannede medarbejdere. Pt. har Horsens, Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Holstebro, Struer, Lemvig og Viborg Kommuner besluttet at deltage i initiativet, mens Skive Kommune overvejer sin deltagelse. 
 
Der vil blive indgået en resultatkontrakt med Aarhus Universitet i Herning. Hovedelementerne i resultatkontrakten er: 

   

Effekter

 • Videreførelsen af Kontaktmæglerinitiativet skal bidrage til, at der kommer flere højtuddannede medarbejdere i regionens små og mellemstore virksomheder.

 • Videreførelsen skal desuden bidrage til, at der sker en fortsat udvikling af nye metoder og værktøjer til kontakt og samarbejde med SMV'er. Der vil blive lagt stor vægt på, at de nye metoder og værktøjer efterfølgende implementeres i erhvervsservicesystemet og i de videregående uddannelsesinstitutioner.

 • Videreførelsen skal sikre, at der sker en forankring af kontaktmægleropgaverne i erhvervsservicesystemet eller hos en anden aktør efter sommeren 2013.

 • Videreførelsen skal bidrage til, at der skabes et større out-come i de deltagende virksomheder i form af nye innovative produkter, processer eller forretningsmetoder. De opnåede effekter dokumenteres via oplysninger fra virksomhederne.

 • Der skal etableres min. 300 forpligtende samarbejdsaftaler mellem virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner. Heraf skal min. 50 omfatte ordinære ansættelser af højtuddannede i et tilsvarende antal virksomheder, mens de øvrige omfatter projektarbejder og ansættelser af studerende og praktikanter.

 • Operatøren skal inden udgangen af 1. halvår 2012 udarbejde et konkret forslag til en forankring af kontaktmægleropgaverne i erhvervsservicesystemet eller hos en anden aktør efter 2013. Forslaget skal udarbejdes i et tæt samarbejde med de deltagende kommuner som de primære samarbejdspartnere.

 

Organisering:

 • Operatøren skal etablere en projektorganisation og et netværkssamarbejde med en række lokalt forankrede Kontaktmæglere som udførende part.

 • Operatøren skal ved opstarten af initiativet etablere et tæt samarbejde med især de deltagende kommuner. Der skal indgås aftaler om fordeling af kontaktmæglerfunktionerne og om rollefordelingen i forbindelse med varetagelsen af initiativets udviklingsopgaver.

 • Der skal etableres et tæt samarbejde med Aarhus Universitet OutReach, der er operatør for Vækstforums initiativ, "Program for Vidensamarbejde" og lignende initiativer, der retter sig mod at øge samarbejdet mellem virksomheder og uddannelses- og vidensmiljøer, for at opnå den størst mulige synergi mellem initiativerne.

 • Der skal ved opstarten af initiativet etableres et tæt samarbejde med AC, Akademikernes Centralorganisation, der er operatør på et nationalt initiativ, der specifikt retter sig mod virksomheder i landets yderområder. Parterne skal koordinere indsatsen i de berørte kommuner i regionen, og skabe synergi mellem initiativerne.

 

Aktiviteter:

 • Operatøren skal etablere og drive en projektorganisation for kontaktmæglerfunktionen, herunder etablere netværksaktiviteter for kontaktmæglerne.

 • Kontaktmæglerne skal gennemføre det antal nye og opfølgende kontakter til små og mellemstore virksomheder, der er nødvendigt, for at opnå de fastsatte effekter.

 • Operatøren skal synliggøre initiativet gennem en effektiv markedsføringsindsats overfor virksomhederne i målgruppen.

 • Der skal etableres mindst 300 forpligtende samarbejdsaftaler mellem virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner. Heraf skal mindst 50 omfatte ordinære ansættelser af højtuddannede i et tilsvarende antal virksomheder, mens de øvrige omfatter projektarbejder og ansættelser af studerende og praktikanter.

 • Operatøren skal inden udgangen af 1. halvår 2012 udarbejde et konkret forslag til en forankring af kontaktmægleropgaverne i erhvervsservicesystemet eller hos en anden aktør efter 2013. Forslaget skal udarbejdes i et tæt samarbejde med de deltagende kommuner som de primære samarbejdspartnere.

 • Operatøren skal gennemføre en omfattende dokumentation, vurdering og formidling af initiativets metoder og værktøjer til erhvervsservicesystemet og øvrige interessenter.


Tabel 1: Budget 2011-13 Kontaktmæglere           

                                          2011            2012             2013              i alt

Løn til kontaktmæglere
1.166.000
2.000.000
   834.000
4.000.000
Lokaler, transport
   292.000
   500.000
   208.000
1.000.000
Projektledelse, mv.
   292.000
   500.000
   208.000
1.000.000
I alt
1.750.000
3.000.000
1.250.000
6.000.000

 
Tabel 2: Finansiering 2011-13 Kontaktmæglere          

                                          2011              2012             2013             i alt

Kommuner
   437.500
1.187.500
   625.000
2.250.000
Region Midtjylland
1.312.500
1.812.500
   625.000
3.750.000
I alt
1.750.000
3.000.000
1.250.000
6.000.000

 

Det til sagen hørende bilag er tilgængeligt på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-38-08

18. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til tiltrækning og afvikling af større sportsevents og udnyttelse af erhvervspotentialet

Resume

Region Midtjylland ansøges om støtte til afviklingen af aktiviteter i tilknytning til to store sportsevents i regionen, og til et projekt, der kan styrke tiltræknings- og afviklingskompetencer i forbindelse med større events og udnytte det erhvervs- og profileringsmæssige potentiale i forbindelse hermed. Det drejer sig om cykelløbet
Giro d'ltalia, hvor de tre første etaper i 2012 køres i Region Midtjylland,
gastronomi- og fødevareevent i forbindelse med U21 EM i fodbold og samarbejde mellem Oslo, Gøteborg og Region Midtjylland om udvikling af tiltræknings- og afviklingskompetencer i forbindelse med større events.
 
Samlet er sigtet med projekterne at bidrage til sammenhæng og synergi mellem større sportsevents og udnyttelse af det erhvervsmæssige potentiale i denne sammenhæng samt at opbygge ny viden og kompetencer i krydsfeltet mellem større events og erhvervsudvikling.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 2,5 mio. kr. i 2012 til Herning og Horsens kommuner til aktiviteter i forbindelse med afviklingen af etaper af cykelløbet Giro d'ltalia,

 

at der bevilges 560.000 kr. i 2011 til et samarbejde med Food Organisation of Denmark (F.O.O.D.) om en gastronomi- og fødevareevent i forbindelse med EM-slutrunden i fodbold for U21 landshold, og

 

at der bevilges 410.000 kr. i 2011, 260.000 kr. i 2012 og 2013 og 70.000 kr. i 2014, i alt 1 mio. kr., til Institut for Idræt, Aarhus Universitet, til et internationalt samarbejde om videreudvikling af kompetencer og organisatoriske setup for at optimere udnyttelsen af erhvervspotentialet ved større events.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 18. juni 2008, efter indstilling fra Vækstforum, at reservere en økonomisk ramme på 5 mio. kr. til at støtte initiativer, der kan tiltrække internationale sportsbegivenheder til Region Midtjylland og udnytte det erhvervsøkonomiske potentiale i den forbindelse. Hidtil har Region Midtjylland bidraget til at tiltrække U21 EM-slutrunden i fodbold, der afvikles i regionen i sommeren 2011. 

Vækstforum besluttede på sit møde den 26. april 2011 at indstille til regionsrådet, at der bevilges 2,5 mio. kr. til tiltrækning af Giro d'ltalia, 0,56 mio. kr. til en gastronomi- og fødevareevent i forbindelse med EM-slutrunden i fodbold for U21 landshold og 1 mio. kr. til et internationalt samarbejde om at udnytte erhvervspotentialet ved større events.
 
Aktiviteterne har bl.a. som mål at skabe synergi mellem de enkelte aktiviteter og få indhøstet erfaringer, der kan anvendes ved fremtidige forsøg på at tiltrække sportsevents til regionen og skabe erhvervsudvikling i forbindelse hermed. Det drejer sig om følgende aktiviteter:
 
Giro d'ltalia 2012.
De tre første etaper af cykelløbet Giro d'ltalia gennemføres i 2012 i Region Midtjylland. Giro d'ltalia er en mega-event, der løber over 21 dage. De første to etaper køres henholdsvis som en enkeltstart i Herning by og en landevejsetape med Herning som start- og målby. Det forventes, at etapen kommer igennem Holstebro, Lemvig, Søndervig og Ringkøbing.
 
Horsens er start- og målby for 3. etape, der er en landevejsetape. Den endelige rute er endnu ikke fastlagt, men den forventes at blive på 180 km., hvor man passerer igennem en række midtjyske byer.  
 
Giro d'ltalia er en international profileringsmulighed for Region Midtjylland, kommuner og byer. Over 350 millioner TV-seere vil følge løbet, størsteparten til de afgørende bjergetaper samt netop starten på Giro'en. 22 TV-broadcastere formidler TV til 160 lande, heraf live i 123 lande, ligesom en række øvrige medier vil bringe reportager fra Giro'en.
 
Der vil endvidere blive gennemført en række sideevents, der er planlagt til gennemførelse i perioden op til selve eventen, og som vil indeholde motionscykelløb og skolecykleprojekter med fokus på folkesundhed og færdselssikkerhed.
 
Internationale fødevareevents i forbindelse med U21 EM i fodbold
Region Midtjylland indgår i et samarbejde med Food Organisation of Denmark (F.O.O.D.) om at koble internationale fødevareevents på U21 EM i juni måned 2011. Formålet er dels at profilere regionens kvalitetsfødevarer og fødevareoplevelser, og dels at brande Danmark (og Region Midtjylland) som gastronomi- og fødevareland.
 
Der planlægges gennemført følgende fire aktiviteter:

 • Startarrangement – En minifestival (2 dage ultimo maj) med Malling og Schmidt i Aarhus som det kreative omdrejningspunkt, hvor udenlandske og danske topkokke skaber oplevelser med de jyske fødevarer og den jyske natur. Festivalen arrangeres i samarbejde med den internationale organisation Omnivore.

 • Nations Cup for ungdomskokkelandshold: Konkret afholdes der 3 ungdomslandskampe mellem nationale kokkehold fra Danmark, England og Spanien. I Spanien og England er der meget stor interesse for både fodbold og gastronomi. Kokkelandskampene forventes afholdt i Viborg, Silkeborg og Aarhus i forbindelse med landenes fodboldkampe og den afsluttende finale den 25. juni. Lokale ressourcer, eksempelvis tekniske skoler og fødevareleverandører/-netværk vil blive inddraget. Øvrige aktører: Udenrigsministeriet, DBU m.fl. F.O.O.D. forestår i samarbejde med SOP & Co. detailplanlægning, projektledelse, markedsføring og internationale kontakter.

 • Gadeevents – Klog hverdagsmad: Der afholdes lokale fødevarefestivaler i tilknytning til kokkelandskampene i Herning, Viborg og Aarhus. Det bliver de lokale turist- og handelsstandsforeninger, der sammen med lokale fødevarenetværk, som eksempelvis Vestjyske fødevarer og oplevelser og Viborgegnens fødevarenetværk, skal stå for planlægningen af disse. Udover markedsaktiviteter, kan fødevarefestivalen danne rammen om workshops, lokale kokkekonkurrencer, livetransmissioner fra ungdomskokkelandsholdenes konkurrencer etc. F.O.O.D, Region Midtjylland og eventuelt sponsorer medfinansierer de fysiske faciliteter i forbindelse med festivalerne (telte, boder, mobile køkkener mv.). Lokale tovholdere indgår i en koordineringsgruppe.

 • Fødevareture for udenlandske journalister: I forbindelse med de lokale fødevarefestivaler og kokkelandskampe arrangeres busture for udvalgte udenlandske journalister med henblik på at give dem noget andet ”at skrive hjem om” end blot fodboldkampene. Turene (1-2 pr. by) skal fremvise og fortælle den gode historie om de regionale kvalitetsfødevarer og nordisk madkultur med rod i den vilde natur, bæredygtighed, egenart og håndværkstraditioner. Til turene tilknyttes en spændende og farverig guide (en kok, madskribent eller lign.), ligesom journalisterne vil møde engagerede ”fødevarefortællere” og blive budt på smagsoplevelser på de forskellige lokaliteter.

 
Den forventede effekt er synergi og synlighed ved at koble U21 EM i fodbold med en international profilering af regionale fødevareerhverv via en international gastronomi- og fødevareevent. Markedsføringsmæssigt sikrer F.O.O.D, at topjournalister og madskribenter fra internationale A-medier deltager i hele arrangementet med henblik på at skabe omtale af fødevarerne og Midtjylland som gastronomisk destination i verdensklasse. 
 
Fødevarerådet er orienteret om arrangementerne og støtter initiativet.
 
Internationalt samarbejde om eventbaseret innovation
Der er tale om et internationalt samarbejde i Kattegat-Skagerrak regionen om eventbaseret innovation med fokus på at øge afkastet og økonomisk vækst af de investeringer som stat, regioner og kommuner skyder i konkrete større sportsarrangementer. Projektet gennemføres som et EU-KASK (Kattegat-Skagerrak) projekt med deltagere fra Oslo, Gøteborg og Region Midtjylland, hvor Aarhus Universitet, Institut for Idræt, er Lead Partner.
 
Indsamling af viden og kompetencer i forbindelse med udnyttelse af de erhvervsmæssige og innovative muligheder ved større events, har vist sig at være påtrængende. Der er opbygget gode nationale, regionale og lokale kompetencer i forbindelse med tiltrækning og afvikling af større events, men at skabe synergi og sammenhæng til egentlig erhvervsinnovation er fortsat en udfordring. Erfaringerne fra Oslo og Gøteborg skal gennem dette projekt bidrage i forhold til denne udfordring.
 
Den forventede effekt er udvikling af kompetencer, kvalitetsforbedring og nye teknologier, der kan bidrage til at skabe bedre synergi mellem større events og udnyttelse af det erhvervsmæssige potentiale i den forbindelse. For at fastholde og videreudvikle erfaringerne etableres et kompetenceforum, der skal sikre videndeling og kompetenceudvikling i forbindelse med større events og udnyttelse af erhvervspotentialet. 


Tabel 1: Budget (1.000 kr.) 

 
2011
2012
2013
2014
2015
I alt
Giro d’Italia
5.475
26.220
 
 
 
31.695
Kokkeevent U 21*
1.000
 
 
 
 
1.000
Eventbaseret innovation (KASK)**
5.200
10.400
10.400
5.200
 
31.200
Budget i alt
11.675
36.620
10.400
5.200
 
63.895

 
Tabel 2: Finansiering (1.000 kr.)

 
2011
2012
2013
2014
2015
I alt
Region Midtjylland
970
2.760
260
70
 
4.060
Herning, Horsens m.fl. (Giro d’Italia)
5.475
23.720
 
 
 
29.195
Kokkeevent U 21*
440
 
 
 
 
440
Eventbaseret innovation (KASK)**
4.790
10.140
10.140
5.130
 
30.200
Finansiering i alt
11.675
36.620
10.400
5.200
 
63.895

* Medfinansiering fra lokale offentlige og private aktører indgår ikke i budget og finansiering.
** EU’s Kattegat Skagerrak program.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-12-11

19. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til turismemæssig udnyttelse af tv-serie

Resume

Aarhus Kommune søger midler til udnyttelse af de turismemæssige potentialer i forbindelse med filmatiseringen af en ny krimi tv-serie, baseret på Elsebeth Egholms romanserie med journalisten Dicte i hovedrollen. Serien sendes på dansk TV2, i Skandinavien og forventes endvidere vist på en række andre turismemarkeder i 2012. Serien forventes at kunne bidrage til at tiltrække flere turister og dermed skabe øget omsætning. Serien har endvidere potentiale til at medvirke til at give Aarhus det rette image som Europas kulturhovedstad i 2017.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 1 mio. kr. i 2011 til Aarhus Kommune til udnyttelse af de turismemæssige potentialer i forbindelse med krimi tv-serie ”DICTE,” idet midlerne bevilges under forudsætning af, at den øvrige lokale og regionale finansiering tilvejebringes.

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på sit møde den 26. april 2011 at indstille til regionsrådet, at der bevilges 1 mio. kr. til udnyttelse af de turismemæssige potentialer i forbindelse med en krimi tv-serie ”DICTE” i Aarhus. Midlerne forudsætter, at den samlede finansiering tilvejebringes.
 
Aarhus Kommune søger om 1 mio. kr. til udnyttelse af de turismemæssige potentialer i forbindelse med filmatiseringen af en ny krimi tv-serie ”DICTE” i Aarhus. Serien er baseret på Elsebeth Egholms romanserie med journalisten Dicte i hovedrollen.

 

Producenterne og TV2 forventer, at serien første gang vises på dansk TV2 fra efteråret 2012 og frem til udgangen af 2013. Serien er en skandinavisk co-produktion, og visning i Skandinavien er dermed garanteret. Endvidere er der et betydeligt potentiale med hensyn til salg til andre nærmarkeder på turismeområdet, først og fremmest Tyskland.  
 
TV-serien vises enten som 6 afsnit à 90 minutter eller 12 episoder à 45 minutter og forventes sendt i prime-time søndage kl. 20.00. Forventet seertal er 1,2-1,5 mio. seere pr. afsnit.  
 
Den forventede regionale omsætning i forbindelse med "DICTE" vurderes til 30-35 mio. kr. af et samlet budget på 70 mio. kr. Omsætningen er primært forbundet med lokale lønninger, leje af udstyr, overnatninger etc. Hertil kommer de effekter, der udspringer af de PR- og kommunikationsindsatser, der vil omkranse serien, og som skal bringe seere, borgere, turister, gæster og erhvervsfolk tættere på Aarhus og regionen før, under og efter serien. Endelig vil der være cross media spin-off muligheder, som bl.a. kan udnyttes af aktører i det regionale produktionsmiljø, herunder aktører med tilknytning til Filmby Aarhus.
 
Projektet 'DICTE' har tre naturlige faser, der griber ind i hinanden - før, under og efter tv-serien - og i alle tre faser vil tværfaglig organisering og samarbejde om de strategiske målsætninger være nødvendig. Netop initiativer, der følger op på eksponeringen, er vigtige for tiltrækningen af turister. De skaber genkendelse og er med til at udvikle turister og andre målgruppers associationer og oplevelser af byens centrale ikoner. Det er muligt at planlægge en række oplevelser og iscenesættelser rundt omkring i byen, som støtter op om den overordnede by-branding og forlænger effekten af 'DICTE'. Disse aktiviteter tænkes ind i forlængelse af den kommende satsning på erhvervsturisme i bl.a. Aarhus og passer strategisk ind i denne.    
 
Organisering og økonomi
Organiseringen og ledelsen af projektet samles i Filmby Aarhus’ regi. Det er Miso Film ApS der filmatiserer tv-serien med støtte fra Den Vestdanske Filmpulje (DVF), North Sea Screen Partners (NSSP), TV2/Danmark, og SF Film.

Det samlede budget for tv krimiserien er på 70 mio. kr. Heraf er 6 mio. kr. regional/lokal medfinansiering fra Region Midtjylland, Aarhus Kommune og Den Vestdanske Filmpulje.   Aarhus Kommune har ansøgt Region Midtjylland om 1 mio. kr. ud af i alt 6 mio. kr. i regional/lokal medfinansiering for at realisere projektet.

 

Tabel 1: Samlet finansieringsplan (mio.  kr.)
Regional/lokal medfinansiering
 
Region Midtjylland
1,0
Aarhus Kommune
1,0
Den Vestdanske Filmpulje
3,0
Lokale sponsorer
1,0
Anden finansiering
 
DFI
20,0
Nordisk Film & TV fond
2,4
Miso Film
2,2
TV2 DK (invest)
4,5
TV2 DK (visning)
26,5
TV4 SVE (visning)
3,0
TV2 NO (visning)
2,4
SF Film Distributør (min gar.)
3,0
 
 
Finansiering i alt
70,0

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-23-6-11

20. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til programmet Udvikling og omstilling af vindmølleindustrien i Region Midtjylland

Resume

Regionsrådet har tidligere bevilget 4,46 mio. kr. til programmet Udvikling og omstilling af vindmølleindustrien i Region Midtjylland under forudsætning af en medfinansiering på 7,49 mio. kr. fra Fornyelsesfonden, idet regionsrådet bevilgede 1 mio. kr. uanset medfinansieringen. Fornyelsesfonden har givet afslag på ansøgningen fra Vindmølleindustrien om medfinansiering. Vindmølleindustrien har på den baggrund reduceret programmet og det samlede budget fra 19,925 mio. kr. til 13,585 mio. kr. og søger den nu gældende bevilling på 1 mio. kr. fra Regionsrådet forøget med 5,71 mio. kr. til i alt 6,71 mio. kr.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges yderligere 5,71 mio. kr. til brancheforeningen Vindmølleindustrien til udvikling og omstilling af vindmølleindustrien i Region Midtjylland, idet de i alt bevilgede 6,71 mio. kr. fordeles med 1,07 mio. kr. i 2011, 2,745 mio. kr. i 2012, 1,91 mio. kr. i 2013 og 985.000 kr. i 2014.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog på sit møde den 23. marts 2011, efter indstilling fra Vækstforum, at bevilge 4,46 mio. kr., til brancheforeningen Vindmølleindustrien til udvikling og omstilling af vindmølleindustrien i Region Midtjylland. Bevillingen forudsatte en medfinansiering på 7,49 mio. kr. fra Fornyelsesfonden, idet 1 mio. kr. kunne anvendes uanset medfinansiering fra Fornyelsesfonden.

 
Vækstforum besluttede på sit møde den 26. april 2011 at indstille til regionsrådet, at der bevilges i alt 6,71 mio. kr. af de regionale midler til erhvervsfremme til projektet, idet Fornyelsesfonden har meddelt afslag på Vindmølleindustriens ansøgning om støtte. Fornyelsesfonden har ikke taget stilling til projektets indhold. Afslaget begrundes med, at ansøgningen er målrettet vindmøllesektoren i hele Region Midtjylland og tager udgangspunkt i omstillingsbehovet i en lang række virksomheder, som ikke alle er placeret i hårdt ramte kommuner. Ved hårdt ramte kommuner forstås kommuner, hvor ledigheden og/eller stigningen i ledigheden ligger væsentligt over landsgennemsnittet. Det fremgår af afslaget, at projekter, for at opnå støtte, entydigt skal være målrettet et hårdt ramt område i form af en eller flere kommuner.
 
Vindmølleindustrien har på baggrund af afslaget reduceret programmet og budgettet herfor fra 19,925 mio. kr. til 13,585 mio. kr., idet formål og mål med programmet fastholdes.
 

Det overordnede formål med programmet er at skabe øget omsætning og beskæftigelse i Vindmøllesektoren i Region Midtjylland. Målet er, at der i perioden 2011-2014 sker en styrkelse og udvikling af Region Midtjylland som ”Wind power Hub” samt en styrkelse af de regionale vindvirksomheders konkurrenceevne med særligt fokus på underleverandørerne.  

 

Den forventede effekt er, at programmet skaber 300 fuldtidsstillinger i vindmøllesektoren i Region Midtjylland i projektperioden og 500 fuldtidsstillinger 5 år fra projektets start. Projektets forventede effekt er herudover, at det skaber en øget omsætning på 300 mio. kr. i vindmøllesektoren i Region Midtjylland i projektperioden samt en øget omsætning på 500 mio. kr. 5 år fra projektets start.

Vindmølleindustrien vil årligt fremsende opgørelse over udviklingen i antal fuldtidsstillinger og omsætningen hos vindmølleindustrien i Region Midtjylland fordelt på kommuner.

 

Indhold

Programmet indeholder fortsat de oprindelige elementer: 

 1. Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling?

 2. Strategiforløb for virksomhedsledere.

 3. Virksomhedsudvikling i netværk.

 4. Introduktionsforløb til vindmøllemarkedet.

 5. Vind i kompetencegivende uddannelser.

 6. Markedsføring af regionen som Wind Power Hub.

 
1. Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling?
Virksomhederne i hele værdikæden er i gang med at omdefinere roller og ansvarsfordeling mellem sig og kigger efter inspiration til denne nye organisering i en række andre brancher. Analysen vil beskrive, hvad der sker netop i disse år og perspektivere denne bevægelse i forhold til den danske leverandørbase. Analysen skal således danne grundlag for at træffe mere kvalificerede beslutninger på alle niveauer. Analysen vil endvidere afdække Danmarks muligheder for at tiltrække udenlandske vindvirksomheder. 
 
2. Strategiforløb for virksomhedsledere
Projektet har til formål at understøtte de regionale underleverandørers evne og mulighed for at navigere på et globalt marked under hastig forandring og vil indeholde følgende elementer:

 

 • 2 større strategi workshops med oplægsholdere fra mere modne industrier, som f.eks. fly- og/eller bilindustrien.

 • Målrettede fabrikant workshops med både danske og udenlandske vindmøllefabrikanter

 • Henvise virksomheder til Væksthus Midtjyllands Accelerator rådgivningspakker.

 
3. Virksomhedsudvikling i netværk
Netværket har til formål at øge de deltagende virksomheders globale konkurrenceevne samt inspirere andre virksomheder til at indgå i lignende netværk. Der er tale om en videreudvikling af det nuværende virksomhedssamarbejde i MidtVind (samarbejde mellem 14 underleverandørvirksomheder). Netværket vil være åbent for deltagelse af andre virksomheder, og deltagelse kan ske på forskellige niveauer. Samarbejdet vil bl.a. omfatte følgende indsatsområder:

 

 • Produktudvikling i samarbejde med forsknings- og udviklingsinstitutioner.

 • Markedsføring og faciliteter på udenlandske markeder.

 • Kvalitetsstyring og produktionsoptimering.

 • Miljø og samfundsansvar (CSR).

 • Systematisk indsamling, kvalificering og bearbejdning af markedsinformation.

 
4. Introduktionsforløb til vindmøllemarkedet
Formålet med introduktionsforløbet er at give såvel nye som eksisterende virksomheder adgang til det globale vindmøllemarked i vækst. Nye aktører vil desuden kunne tilføre vindbranchen nye kompetencer. Projektet vil blive gennemført i et partnerskab mellem Væksthus Midtjylland og Vindmølleindustrien og vil aktivere de eksisterende erhvervsstøtteordninger over for de relevante virksomheder.

 
5. Vind i kompetencegivende uddannelser
Projektet skal øge vindvirksomhedernes globale konkurrenceevne gennem målrettet og effektiv kompetenceudvikling og uddannelse.


I første del af projektet kortlægges vindmølleindustriens behov i et tæt samarbejde med vindmøllebranchen og relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner.


De identificerede kompetenceudviklingsbehov søges dækket ved udvikling af særlige forløb (kurser, uddannelser, kompetenceudviklingsforløb mv.), der tilgodeser udviklingsbehovene hos branchens aktører. De udviklede forløb testes i pilotforløb. Der søges iværksat et samarbejde med Region Syddanmark og Region Nordjylland om projektet.

 

6. Markedsføring af regionen som Wind Power Hub
Formålet er at få internationale vindvirksomheder til at etablere sig i regionen samt for at markedsføre de eksisterende vindvirksomheder over for det globale marked.


Den europæiske vindorganisation EWEA holder konference i København i 2012. I forbindelse hermed, og i samarbejde med Invest in Denmark, vil der blive arrangeret events og delegationsbesøg hos virksomheder i regionen. Følgende kommuner deltager: Ikast-Brande, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Aarhus. 
  

Økonomi

Tabel 1: 

Udgiftsbudget
(1000 kr.)
2011/8
2012
2013
2014/7
Total
Total
oprindelig
1. Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling?
600
500
0
0
1.100
1.600
2. Strategiforløb for virksomhedsledere
300
600
500
300
1.700
3.500
3. Virksomhedsudvikling i netværk
560
1.120
1.120
560
3.360
4.200
4. Introduktionsforløb til vindmøllemarkedet*
0
0
0
0
0
3.200
5. Vind i kompetencegivende uddannelse
1.325
2.775
1.925
700
6.725
6.725
6. Markedsføring af Regionen som Wind Power Hub
165
455
80
0
700
700
Total
2.950
5.450
3.625
1.560
13.585
19.925

*Søges gennemført via eksisterende virksomhedsprogrammer under Væksthus Midtjylland.

 

Tabel 2: 

Finansieringsbudget
(1000 kr.)
Total
Total
oprindelig
Fornyelsesfonden
0
7.490
Region Midtjylland
6.710
4.460*
Kommuner
350
350
Invest in Denmark
250
250
Vindmølleindustrien
600
200
Deltagende virksomheder
1.700
3.100
Vestas og Siemens
1.050
1.050
Uddannelsesinstitutioner
2.925
3.025
Total
13.585
19.925

*Denne oprindelige bevilling fra regionsrådet forudsatte medfinansiering fra Fornyelsesfonden. Regionsrådet besluttede på sit møde den 23. marts 2011 at bevilge 1 mio. kr. uanset bevilling fra Fornyelsesfonden.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-33-76-29-3-11

21. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til medfinansiering af projekt Scandinavian Game Developers

Resume

Viden Djurs søger om 3,4 mio. kr. til medfinansiering af projektet Scandinavian Game Developers. Projekt Scandinavian Game Developers har som formål at etablere et internationalt samarbejde mellem eksisterende og potentielle innovationsmiljøer inden for spiludvikling, forsknings- og uddannelsesinstitutioner med fokus på udnyttelse af det potentiale, der er i forhold til udvikling og afsætning af computerspil til uddannelse og træning, samt at der udvikles forretningsmodeller tilpasset dette marked.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 0,507 mio. kr. i 2011, 1,3 mio. kr. i 2012, 1,107 mio. kr. i 2013 og 0,434 mio.kr. i 2014, i alt 3,429 mio. kr. til Viden Djurs som medfinansiering af projekt Scandinavian Game Developers, idet bevillingen forudsætter støttetilsagn fra EU’s KASK (Kattegat-Skagerrak) program.

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på sit møde den 26. april 2011 at indstille til regionsrådet, at der af de regionale midler til erhvervsudvikling bevilges 3,429 mio. kr. til "Viden Djurs" som medfinansiering af projektet "Scandinavian Game Developer", og at bevillingen gøres betinget af et støttetilsagn fra KASK-programmet.
 
Viden Djurs er en paraplyorganisationen for de to erhvervsskoler Grenaa Tekniske Skole og Grenaa Handelsskole samt kursuscentrene CV2 og Detaildivisionen. Også Handelsgymnasium Rønde, 3D College Denmark, GameIT College, Danish Horse College samt den korte videregående uddannelse Datamatiker med speciale i spiludvikling er en del af Viden Djurs.

 

Viden Djurs har ansøgt om medfinansiering af projektet Scandinavian Game Developers.

Scandinavian Game Developers er udviklet i samarbejde med Högskolan i Skövde, Sverige, The Animation Workshop - VIA University College og Aarhus Social- og Sundhedsskole. Projektet har som formål at etablere et internationalt samarbejde mellem eksisterende og potentielle innovationsmiljøer inden for spiludvikling, forsknings- og uddannelsesinstitutioner med fokus på udnyttelse af det potentiale, der er i forhold til udvikling og afsætning af computerspil til uddannelse og træning, samt at der udvikles forretningsmodeller tilpasset dette marked.


Projektet skal ses i sammenhæng med den regionale satsning "Shareplay" (tidligere "Cross Media"), som har til formål at sikre de bedst mulige forudsætninger for udvikling af det erhvervsmæssige potentiale i grænseområderne mellem kreative erhverv, teknologiplatforme og formidlingsformer. Her vil projektet kunne bidrage med et "vækstlag", der kan udvikles yderligere via Shareplay. Derudover er der mulighed for, at projektet kan bidrage til udviklingen af læringsmaterialer til bl.a. sundhedsområdet.

 

Ansøger er gjort opmærksom på, at projektet skal inddrage Væksthus Midtjylland og de relevante tilbud, der er til rådighed for iværksættere i den sammenhæng.

 

Projektet er internationalt, såvel i projektforløbet, hvor der vil blive inddraget internationale eksperter og viden på området, og i forhold til markedet, der for spilprodukter er globalt.

 

I forhold til at bidrage til gode vilkår for erhvervsliv i yderområder og landdistrikter, er projektet af stor betydning. Viden Djurs har således i en årrække udbudt uddannelser inden for spiludvikling og har tiltrukket studerende fra hele landet.

 

Effekt og aktiviteter

Ansøger har blandt andet opstillet følgende effektmål for projektet: 

 • De inkubatorer, som indgår i projektet, vil overgå til en drift efter projektets ophør.

 • Der vil efter projektets ophør være en stigning i antallet af etablerede virksomheder på 50 %, svarende til at 75 entreprenører har etableret sig i inkubatorerne.

 • "Serious Games" vil være etableret som et forretningsområde i KASK-regionen med et netværk af mindst 10 virksomheder i de første 3 år efter projektets ophør.

 

Aktiviteterne i projektet er:

(A) Analyse til kortlægning af forretningsmodeller og inkubationsmiljøer i relation til spiludviklere.

(B) Metodeudvikling:

 • Udvikling af forretningsmodeller med fokus på produktions- og distributionsmuligheder samt adgang til nye markeder for underholdningsspil.

 • Udvikling af forretningsmodel, der er målrettet produktion og distribution af "serious games" som samarbejde mellem forsker, virksomheder og inkubatorer.

 • Inkubationsmiljøer - der udvikles en model for inkubatorer, der opfylder de særlige krav, der stilles til spilbranchen.

 • Læringsspil - planlægning og produktion af et læringsspil til SOSU, som vil give praktisk erfaring til studerende og iværkættere med brugercentreret udvikling af et serious game

(C) Test af metoder

(D) Kommunikation og videnspredning, som udgør en stor del af projektet, da der er stor fokus på at skabe opmærksomhed omkring branchen og dens potentiale.

 

Projektet er organiseret med Viden Djurs som projektleder, en række arbejdsgrupper med ansvar for ovennævnte aktiviteter samt en styregruppe bestående af repræsentanter fra Viden Djurs, Högskolan i Skövde, Sverige, The Animation Workshop - VIA University College og Aarhus Social- og Sundhedsskole samt Kristian Bang Nørgaard fra Shareplay, som skal sikre sammenhængen til netop Shareplay-satsningen.
 

Økonomi 

Tabel 1:  

Udgiftsbudget (1.000 kr.)
2011
2012
2013
2014
Total
Analyse
608
330
0
0
938
Metodeudvikling
372
1.200
152
65
1.789
Test af metoder
0
601
1.028
24
1.653
Kommunikation og videnspredning
302
1.200
1.400
1.100
4.002
Projektledelse
272
520
500
310
1.602
Total
1.554
3.851
3.080
1.499
9.984
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 2:

Finansiering (1.000 kr.)
2011
2012
2013
2014
Total
KASK*
770
1.906
1.515
737
4.928
Ansøger - egen finansiering
277
645
458
328
1.627
Region Midtjylland
507
1.300
1.107
434
3.429
Total
1.554
3.851
3.080
1.499
9.984
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* EU's Kattegat-Skagerrak program

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-16-0-7-06-V

22. Forslag til navngivning

Resume

Ændringerne i hospitalsstrukturen som følge af omstillings- og spareplanen betyder, at der skal tages stilling til navngivningen af de nye hospitalsenheder. Dertil kommer, at byrådet i Aarhus har besluttet, at byen fremover staves med dobbelt-a. Dette har betydning for flere af Region Midtjyllands enheder.

Direktionen indstiller,

at det fusionerede universitetshospital (Århus Universitetshospital, Skejby og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus) ændrer navn til Aarhus Universitetshospital, og

 

at Regionshuset Århus omdøbes til Regionshuset Aarhus.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Omstillingsplan til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland er flere hospitaler fusioneret, og i den forbindelse skal der tages stilling til navngivningen af de nye enheder.

 

Aarhus Universitetshospital

Byrådet i Aarhus har besluttet, at byens navn pr. 1. januar 2011 staves med dobbelt-a. På den baggrund har Kontaktudvalget for Universitetshospitalet foreslået en navneændring til Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital består af det tidligere Århus Universitetshospital, Skejby og Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

I forbindelse med fusionen af hospitalerne ophører den hidtidige praksis, hvor navnet Århus Universitetshospital blev efterfulgt at en præcisering af lokaliteten (f.eks. Århus Universitetshospital, Skejby og Århus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade).
 
Hvis der fremover er behov for nærmere præcisering, skal navnet Aarhus Universitetshospital efterfølges af afdelingsnavn, f.eks.:

 • Aarhus Universitetshospital, Radiologisk Afdeling

 • Aarhus Universitetshospital, Administrationen

 • osv.

 

I kommunikationen med borgere skal afdelingens fysiske adresse fremgå tydeligt, så der ikke opstår tvivl om, hvor f.eks. behandlingen skal foregå.


Internt på hospitalet og i administrationen bruges forkortelsen AUH, mens Aarhus Universitetshospitals logo bliver uforandret med bolle-å. Navnetrækket i forbindelse med logoet ændres dog til den nye stavemåde.
 
Regionshospitalet
Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Skive, Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter er ligeledes fusioneret, og her vil det blive foreslået, at de nuværende navne bibeholdes.
 
Der vil derudover være et stort behov for et kortere og mere mundret navn til den samlede hospitalsenhed, som signalerer, at der er tale om en sammenhængende organisation med fælles ledelse, og som kan bruges i kommunikation af ikke-patientrettet karakter. Den fusionerede enheds HMU har foreslået, at der internt afholdes en navnekonkurrence, for dermed at forankre det nye navn for den samlede hospitalsenhed lokalt. Regionsrådet vil på den baggrund senere få forelagt en indstilling til fremtidigt navn for hospitalsenheden.

Administrationen

Jævnfør Aarhus Byråds beslutning om at ændre byens stavemåde, foreslås det, at regionshuset i byen omdøbes til Regionshuset Aarhus.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anne V. Kristensen tog forbehold.

 

Jette Skive bemærkede, at hun finder, at navneskiftet ikke må medføre ekstra udgifter for regionen.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-0-80-2-10

23. Drøftelse af borgertopmøde lørdag den 5. marts 2011

Resume

Lørdag den 5. marts 2011 holdt Region Midtjylland borgertopmøde i Silkeborg Hallerne med temaet: Sundhedsvæsenet - værdier og udfordringer.

 

Der er i marts 2011 offentliggjort en samlet rapport for alle fem regioner, der holdt borgertopmøde samtidig og efter samme koncept. Rapporten indeholder resultater fra afstemninger, borgernes anbefalinger og evalueringer af borgertopmødet.

 

De 230 deltagere på Region Midtjyllands borgertopmøde har i april 2011 fået tilsendt rapporten.

 

For at sikre en god opfølgning på borgertopmøderne, har Demokratiudvalget under Danske Regioner desuden udarbejdet en analyse af resultaterne.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet melder tilbage til Danske Regioners bestyrelse i forhold til hvilke initiativer der kan iværksættes på landsplan.

Sagsfremstilling

Lørdag den 5. marts 2011 holdt Region Midtjylland borgertopmøde i Silkeborg Hallerne. Temaet var: Sundhedsvæsenet - værdier og udfordringer.


I forbindelse med beslutningen om at holde borgertopmøder i de fem regioner har Demokratiudvalget under Danske Regioner, der har ansvaret for den overordnede planlægning af og opfølgning på borgertopmøderne, opfordret regionerne til at fastsætte regionale opfølgningsaktiviteter, der skal sikre, at borgernes input bliver brugt og indgår i det videre politiske arbejde.
 
En samlet rapport fra de fem borgertopmøder med omkring 1.100 deltagende borgeres synspunkter og anbefalinger samt resultater fra afstemninger er i april 2011 sendt til de 230 deltagere på borgertopmødet i Region Midtjylland. I rapporten indgår også uddrag af deltagernes evaluering af borgertopmødet. Rapporten vedlægges som bilag.

 

For at sikre en god opfølgning på borgertopmøderne, har Demokratiudvalget under Danske Regioner desuden udarbejdet en analyse af resultaterne, som vedlægges som bilag.

 

Proces

Sagen behandles i de tre rådgivende udvalg, der har leveret input til temaer på borgertopmødet, nemlig det rådgivende udvalg vedrørende primær sundhed og kommunesamarbejde, det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler samt det rådgivende udvalg vedrørende psykiatri- og socialområdet.

 

Drøftelserne i udvalgene danner grundlag for svarudkast til Danske Regioners bestyrelse i forhold til hvilke initiativer, der kan iværksættes på landsplan. Svarudkastet eftersendes til forretningsudvalget.


Demokratiudvalget
Demokratiudvalget under Danske Regioner vil efterfølgende evaluere borgertopmødet og vurdere hvilke anbefalinger, der kan gives til opfølgende aktiviteter på landsplan. Region Midtjylland er i udvalget repræsenteret ved Anders Vistisen (DF) og Bente Nielsen (SF).
 
Danske Regioner har i et notat beskrevet evalueringstiltag i forbindelse med borgertopmøderne. Notatet vedlægges som bilag.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at svarudkastet til Danske Regioners bestyrelse i forhold til hvilke initiativer, der kan iværksættes på landsplan, godkendes.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-11

24. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende "Det tredje øje", Det Nye Universitetshospital i Århus

Resume

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har i henvendelse af 27. april 2011 anmodet om at få sag på dagsordenen vedrørende Niras' opgave som "Det tredje øje" vedrørende Det Nye Universitetshospital i Århus.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har i henvendelse af 27. april 2011 anmodet om at få sag på dagsordenen vedrørende Niras' opgave som "Det tredje øje" vedrørende Det Nye Universitetshospital i Århus.

 

"Vi vil gerne bede om at få en ny vurdering af DNU fra Niras i august, når resultatet af økonomiforhandlingerne foreligger. Derudover vil vi foreslå en afrapportering hvert halve år og en løbende økonomiopfølgning på DNU"

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at regionsrådet orienteres om referaterne fra de kvartårlige møder mellem Niras og direktionen.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-11

25. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende besparelser besluttet på regionsrådsmødet den 23. februar 2011

Resume

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen ønsker sag på dagsordenen vedrørende besparelser på 170 mio. kr. besluttet på regionsrådets møde den 23. februar 2011.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har i henvendelse af 27. april 2011 anmodet om at få sag på dagsordenen vedrørende besparelser på 170 mio. kr. besluttet på regionsrådets møde den 23. februar 2011.

 

"Vi vil gerne bede om en løbende afrapportering om, hvordan besparelserne på 170 mio. kr. besluttet den 23. februar, som hospitalerne selv skal finde, bliver udmøntet. Vi har f.eks. netop kunnet læse, at de 12 mio. kr., der skulle spares i Silkeborg, har betydet strukturændringer for 2.500 hjertepatienter. Det er tidligere besluttet, at alle strukturændringer skal besluttes i regionsrådet."

Beslutning

Der blev omdelt et statusnotat om afledte besparelser på det somatiske område vedrørende omstillingsplanan 2011 og 2012.

 

Venstre stillede forslag om, at regionsrådet skal have en løbende afrapportering om, hvordan besparelserne på 170 mio. kr., besluttet den 23. februar 2011, som hospitalerne selv skal finde, bliver udmøntet.

 

For forslaget stemte Venstre, Jette SKive tog et foreløbigt forbehold, mens de øvrige medlemmer stemte imod.

 

Forretningsudvalget indstiller,

 

at sagen drøftes.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-90-06-V

26. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende etablering af Skive Sundhedshus

Resume

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har i henvendelse af 27. april 2011 anmodet om at få sag på dagsordenen vedrørende evaluering og gennemgang af processen for Skive Sundhedshus.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har i henvendelse af 27. april 2011 anmodet om at få sat en sag på dagsordenen vedrørende evaluering og gennemgang af forløbet fra beslutning til status i dag for Skive Sundhedshus.

 

Der vedlægges et notat, som giver en status for etableringen af Skive Sundhedshus samt et overblik over den politiske proces.

 

Det er administrationens vurdering, at en evaluering af hele processen vedrørende Skive Sundhedshus vil være ganske omfattende, fordi arbejdet med etableringen af sundhedshuset er forløbet over mere end 3 år.

Beslutning

Sagen blev udsat.

 

Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-153-09

27. Orientering om organisering af rådgiverydelser, herunder det "3. øje", i forbindelse med DNV-Gødstrup projektet

Resume

DNV-Gødstrup projektet er nu i det stadie, hvor der skal tilknyttes en totalrådgiver for 1. etape og til udarbejdelse af helhedsplanen, en bygherrerådgiver og et "3. øje" til projektet. I denne sag gives der en orientering om proces og status for valg af de to rådgivere og det 3. øje. Samtidig gives en kort beskrivelse af de opgaver og kontraktforhold, som vil være gældende for forskellige aktører.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

DNV-Gødstrup projektet er nu i det stadie, hvor der skal tilknyttes 1) en totalrådgiver for 1. etape og til udarbejdelse af helhedsplanen, 2) en bygherrerådgiver og 3) et 3. øje til projektet. I denne sag gives der en orientering om proces og status for valg af de to rådgivere og det 3. øje. Samtidig gives en kort beskrivelse af de opgaver og kontraktforhold, som vil være gældende for forskellige aktører.

 

Totalrådgiver for etape 1 og til udarbejdelse af helhedsplan 

I efteråret 2010 blev fem konsortier udvalgt gennem en prækvalifikation til at deltage i projektkonkurrencen om at blive totalrådgiver for 1. etape og udarbejdelse af helhedsplanen for projektet. Der er bud fra alle fem prækvalificerede konsortier. De indkomne bud bliver i løbet af foråret vurderet med henblik på endelig offentliggørelse af vinderen i forbindelse med regionsrådsmødet den 22. juni 2011.


Når den kommende totalrådgiver for etape 1 og for udarbejdelse af helhedsplan er fundet, ultimo juni 2011, vil der blive udarbejdet en endelig kontrakt mellem parterne. Kontrakten vil omfatte hele totalrådgivningsydelsen for etape 1 (ca. 78.000 kvadratmeter forventet afsluttet 2016/2017) samt helhedsplanen og opfølgningen herpå i perioden frem til 2020. Endvidere vil kontrakten indebære en aftale om fagtilsyn i byggeperioden samt medvirken ved det efterfølgende totalrådgiverudbud af kommende etaper. Der påtænkes tilknyttet byggeledelse ved særskilt udbud gældende for hele projektet.
 
Kontrakten er opdelt således, at totalrådgiverens arbejde udføres i regning efter medgået tid i faserne byggeprogram og dispositionsforslag. Det gælder ligeledes arbejdet med sikring af helhedsplanens intentioner i de efterfølgende faser og udarbejdelse af byggeprogrammer for øvrige totalrådgiver udbud. Der aftales et overslag for arbejdsopgaven. I udarbejdelsen af projektforslaget og i de efterfølgende faser fastlåses kontrakten med en fast procentsats af de honorarbærende byggeudgifter.
 
Bygherrerådgiver 

I foråret og sommeren 2011 pågår der ligeledes et bygherrerådgiverudbud. Bygherrerådgiveren får til opgave at understøtte bygherrens funktioner og opgaver i forhold til de kommende totalrådgivere og andre tilknyttede rådgivere, både for etape 1 og efterfølgende etaper, samt medvirke til koordinering i byggeriets mange faser. Bygherrerådgiveropgaven forventes at gælde hele tidsperioden frem til endelig aflevering i 2020.


På nuværende tidspunkt er prækvalifikationsannoncen udsendt med henblik på at finde prækvalificerede, som efterfølgende kan byde ind på opgaven. Udsendelse af udbudsmaterialet forventes foretaget ultimo juni 2011, umiddelbart efter at der er offentliggjort en vinder af projektkonkurrencen for valg af totalrådgiver. Det forventes, at der er fundet en bygherrerådgiver, der kan skrives kontrakt med i løbet af september 2011.
 
Bygherrerådgiverens opgaver vil blandt andet være risikostyring, kvalitetssikring, udbudsstrategi og håndtering af udbud-, tids- og økonomiplanlægning.

 
Bygherrerådgiverens ydelser vil blive håndteret i regning efter medgået tid og styret af et budget. Kontrakten indgås for hele forløbet frem mod 2020. Som kontrakten med totalrådgiveren vil der også her være indarbejdet en opsigelsesmulighed således, at den kan opsiges med et vist varsel.
 
Det 3. øje 

Regionsrådet og Region Midtjyllands direktion får tilknyttet et uvildigt konsulentfirma til at foretage en kvalitets- og risikovurdering af projektet – et ”3. øje”.
 
Det 3. øjes opgaver følger grundlæggende de fokusområder, der indgår i ledelses- og styringsgrundlaget for Region Midtjylland. Fokusområderne er Omdømme, Effekt, Ydelser, Organisation og Ressourcer. Dette udmøntes i følgende opgaver for det 3. øje:

 • Vurdere at der i projektorganisationen for DNV-Gødstrup er tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til udførelse af projektet (Organisation og Ressourcer)

 • Vurdere de fastlagte samarbejdsstrukturer mellem byggeprojektets aktører og hvorledes samarbejdet mellem disse fungerer (Organisation og Omdømme)

 • Foretage en vurdering af, om den af Bygherrerådgiveren udarbejdede risikovurdering er retvisende i forhold til projektets kvalitet, driftsforhold, tidsplan, anlægsbudget og omdømme, samt om Projektsekretariatet håndterer de fundne risici hensigtsmæssigt (Effekt og Ydelser)

 • Foretage en vurdering af projektets status i forhold til overholdelse af budget, tidsplan og kvalitet. (Effekt og Ydelser)

 • Foretage en løbende rapportering til direktionen, som repræsentant for regionsrådet, og årligt udarbejde en rapport, som forelægges regionsrådet.

 • Bidrage med forbedringsforslag til projektet ud fra de forhold som det 3. øje identificerer.

 

Årlig rapportering til regionsrådet
I den årlige rapport vil der være et bredt fokus på projektets organisering, projektorganisationens ressourcer og kompetencer, samarbejde, overholdelse af budget og tidsplan og risici. Den årlige rapport kan anses som en generel sammenfatning af den løbende rapportering, som det 3. øje har givet til direktionen i løbet af året.
 
Direktionen vil inden fremlæggelse af den årlige rapport for regionsrådet bede Projektledelsen og rådgiverne om deres bemærkninger til rapporten. Projektledelsen og rådgiverne har i den forbindelse mulighed for at udtrykke, hvorvidt de deler det 3. øjes vurdering, og de kan samtidig beskrive de eventuelle tiltag, som vil blive sat i gang på baggrund af rapporten fra det 3. øje.
 
Løbende rapportering til direktionen
Det 3. øje har mulighed for at påpege forhold i projektet, som direktionen kan tage med til dialog hos Projektledelsen. Direktionen har således mulighed for på en mere kvalificeret måde at indgå i en konstruktiv dialog i forbindelse med styregruppemøder og i den løbende dialog med projektets bygherre. Det 3. øje mødes med direktionen hvert kvartal.

 

Administrationen er i øjeblikket ved at igangsætte et EU-udbud for opgaven som det 3. øje, og det forventes, at det 3. øje kan blive valgt i september 2011. Det 3. øje vil blive engageret i hele projektforløbet. De kontraktlige forhold vedrørende det 3. øje er der endnu ikke taget stilling til.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-56-10

28. Endelig beretning fra Rigsrevisionen om elektroniske patientjournaler på hospitalerne

Resume

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har anmodet om regionsrådets kommentarer til Rigsrevisionens beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene fra februar 2011.

Beretningen rummer en række betragtninger om regionernes EPJ-strategier, blandt andet det synspunkt, at regionerne skal formulere mere præcise mål for anvendelsen af elektronisk patientjournal.

Direktionen indstiller,

at beretningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Rigsrevisionen igangsatte i januar 2010 en undersøgelse af regionernes planer for udrulning af elektroniske patientjournaler og resultaterne af den nationale koordinering på området.

Resultatet foreligger nu og er tilgængeligt på Rigsrevisionens hjemmeside på http://www.rigsrevisionen.dk/media(1768,1030)/04-2010.pdf

 

Rigsrevisionen anerkender regionernes arbejde med at nedbringe antallet af EPJ-systemer. Det vil efter de foreliggende planer betyde, at der senest i 2013 er ét EPJ-system i hver region.

 

Rigsrevisionen kritiserer på den anden side, at der ikke er opstillet konkrete mål for udbredelse af EPJ. Man hæfter sig f.eks. ved, at der ikke er konkrete mål for afskaffelse af papirjournalen, eller for hvornår lægerne ophører med at diktere til sekretær og i stedet dokumenterer direkte i EPJ.

 

I den forbindelse har Region Midtjylland under arbejdet med beretningen fremført, at afskaffelse af papirjournalen sker, når den elektronisk journal bliver taget i brug. Det er allerede sket på de hospitaler, som har udrullet MidtEPJ, selvom det ikke er besluttet eksplicit.

 

Der er ikke truffet princip-beslutning om, at lægerne selv skriver i den elektroniske journal. Det er i nogle arbejdssituationer mest rationalt, at lægerne dikterer til sekretær og bruger tiden på at tale med patienterne. I andre situationer er det mest rationelt, at de skriver selv. Det vil blive understøttet teknisk i MidtEPJ, idet diktaterne som lyd vil blive tilgængelige, indtil de er skrevet ind.

 

Elektroniske patientjournaler er led i den teknologiske udvikling og i digitaliseringen af de kliniske arbejdsgange. Det er ledelsernes opgave at anvende de teknologiske muligheder bedst muligt. Der vil nødvendigvis være forskel på, hvad der er bedst i forskellige situationer. Det er ikke hensigtsmæssigt at fastlægge detaljerede, regionale forskrifter for anvendelsen af den elektroniske patientjournal.

 

Rigsrevisionens analyse af status på EPJ i regionerne er baseret på et konkret datamateriale fra en række af EPJ-systemerne, som dokumenterer, hvor meget EPJ faktisk bliver brugt. Tallene er fra foråret 2010 og regionshospitalerne i Randers, Viborg og Horsens ligger i front med hensyn til anvendelse af EPJ. En tilsvarende analyse i dag ville utvivlsomt vise, at Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Silkeborg er oppe på samme niveau. Ikke alle regioner har kunnet levere de nødvendige data, men det er positivt, at Rigsrevisionen baserer sin analyse på konkrete data og dermed sætter en ny standard for nationale EPJ-analyser.

 

Rigsrevisionen er temmelig kritisk i forhold til Sundhedsministeriets indsats. Det kritiseres, at udviklingen af EPJ er overladt til regionerne, og at ministeriet ikke har taget konkrete initiativer til at koordinere udviklingen.

 

Der er - både på statsligt niveau og i regionerne - et klart ønske om at koordinere it-udviklingen. Men samtidigt er der en vis erkendelse af, at grænsen mellem at koordinere udviklingen og at sætte den i stå, kan være hårfin. Både Region Midtjylland og de øvrige regioner har ambitiøse målsætninger for udrulning af fælles EPJ-systemer indenfor meget kort tid. Disse planer kan nemt blive bremset, hvis staten i den nuværende udviklingsfase tager skridt til at koordinere.  

 

Rigsrevisionens beretning giver ikke anledning til at forslå ændringer i de foreliggende planer for udrulning af MidtEPJ.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-72-64-07

29. Orientering om status for kræftpakker januar 2011

Resume

Danske Regioner har den 16. april 2011 offentliggjort den sidste af en række spørgeskemabaserede overvågninger af kræftpakkerne. Overvågningen beskriver situationen i januar måned 2011. Fremover monitoreres kræftpakkerne af de regionale monitoreringssystemer. I Region Midtjylland i ledelsesinformationssystemet InfoRM.

 

Status fra januar 2011 viser overordnet et positivt billede af udviklingen, idet forløbstiderne for de fleste kræftpakker overholdes eller blot overskrides med få dage. Pakkerne vedrørende kræft i blære og nyre samt mandlige kønsorganer volder dog regionerne problemer på grund af en stor patienttilstrømning. Det overordnede billede går igen i Region Midtjyllands andel af den samlede status.

 

Sammen med denne status over kræftpakkerne har Danske Regioner beskrevet, hvordan dansk kræftbehandling har udviklet sig meget positivt i de senere år. Der er således fald i dødeligheden, fald i forløbstider og stigende aktivitet. Danske Regioner beskriver også igangværende initiativer med henblik på at forbedre kvaliteten for patienter, der ikke "passer ind" i pakkeforløbene, f.eks. patienter uden klare symptomer og patienter med anden samtidig sygdom.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Danske Regioner har siden kræftpakkernes indførelse med jævnlige mellemrum offentliggjort en regional status for disse. Danske Regioner har den 16. april 2011 offentliggjort vedlagte status for pakkeforløbene pr. januar 2011.

 

Status er baseret på en spørgeskemabaseret rundspørge til de fem regioner og er udtryk for et øjebliksbillede.

 

Overordnet viser status et positivt billede af udviklingen, idet forløbstiderne for de fleste kræftpakker overholdes eller overskrides med få dage. Det er dog gennemgående, at der er vanskeligheder med at overholde forløbstiderne i pakkerne vedrørende kræft i blære, nyre samt mandlige kønsorganer. Der er en meget voldsom tilgang af patienter, der skal udredes, kontrolleres og behandles for prostatakræft, hvilket medfører, at tiderne for udredning og behandling ikke kan overholdes.

 

Billedet går igen i Region Midtjyllands andel af denne samlede status. Denne viser også overordnet et positivt billede af situationen i begyndelsen af året, hvor tiderne for udredning, behandling og efterbehandling overholdes for langt de fleste kræftpakker. Undtagelsen fra denne hovedregel er som ved tidligere opgørelser hoved-halskræft, hvor det ikke er muligt for Århus Universitetshospital at overholde forløbstiden for udredning. Hoved-halskræftpakken har meget snævre tidsterminer, som det i forbindelse med Sundhedsstyrelsens igangværende revision af kræftpakkerne overvejes at justere.

 

Hvad angår pakken vedrørende kræft i blære og nyre overholdes forløbstiderne ikke på Århus Universitetshospital, og det samme er tilfældet for pakken vedrørende kræft i prostata. Trods hospitalets udvidelse af kapaciteten er det ikke lykkedes at skabe overensstemmelse mellem behov for kapacitet. Der er udarbejdet et samtaleværktøj til praktiserende læger, som har til formål at støtte disse i en præcis anvendelse af PSA-testen (for undersøgelse af tegn på prostatakræft), og der er igangsat et projekt "shared care", der har til formål at udvikle en samarbejdsmodel mellem de tre urinvejskirurgiske afdelinger (Skejby, Viborg og Holstebro) og almen praksis. Samarbejdsmodellen har flyttet en del af kontrol- og efterbehandlingsfunktionerne i forbindelse med prostatakræft fra hospitalsafdelingerne til almen praksis.

 

Regionshospitalet Randers havde i begyndelsen af året midlertidige vanskeligheder med at overholde tiden fra henvisning til indkaldelse af kvinder med begrundet mistanke om brystkræft, men hospitalet regner med, at en fordobling af tiderne til forundersøgelser af brystkræft i Billeddiagnostisk Afdeling kan reducere ventetiden.

 

Denne status er den sidste i rækken af statusopgørelser fra Danske Regioner, idet regionerne fremover monitorerer kræftpakkerne ud fra egne monitoreringssystemer - således i Region Midtjylland i ledelsesinformationssystemet InfoRM. Systemet blev demonstreret for regionsrådet på temamøde den 15. november 2010.

 

Sammen med status over kræftpakkerne har Danske Regioner beskrevet, hvordan dansk kræftbehandling har været inde i en positiv udvikling i de senere år. Danske Regioner henviser i vedlagte dokument således til et fald i dødeligheden, et fald i forløbstiderne og en stigning i antallet af operationer, strålebehandlinger og antal kemoterapibehandlinger.

 

Danske Regioner har nu fokus på de kræftpatienter, som fortsat oplever for lange forløbstider og har bedt Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (grupper af kræftspecialister) om at analysere, hvilke patienttyper, der har for lange forløb. Der er en forventning om, at det drejer sig om patienter, der ikke umiddelbart "passer ind" i et pakkeforløb på grund af uklare symptomer eller patienter med anden samtidig sygdom.

 

Det kan i den sammenhæng bemærkes, at Center of Excellence her i regionen har et regionsdækkende tilbud om udredning af patienter med uklare symptomer og med mistanke om alvorlig sygdom. Erfaringerne fra blandt andet tilbuddet i Silkeborg vil danne grundlag for en kommende national kræftpakke for patienter med uklare symptomer og mistanke om alvorlig sygdom, der udvikles som led i Kræftplan III.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-139-06-V

30. Orientering om NIP-resultater for apopleksi 2010

Resume

Den seneste årsrapport fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedrørende apopleksi viser, at der samlet set var standardopfyldelse på 2 ud af 10 indikatorer i Region Midtjylland i 2010. Knap halvdelen af patienterne fik den komplette behandlingspakke. Siden sidste årsopgørelse har der været fremgang på målopfyldelsen på i alt syv indikatorer i Region Midtjylland, hvilket indikerer, at afdelingerne er inde i en positiv udvikling på området.

Der kan dertil nævnes, at resultatet for dødeligheden i Region Midtjylland er bedre end i resten af landet. Der er således 29 % mindre risiko for at dø af apopleksi, hvis man indlægges på et hospital i Region Midtjylland i forhold til landsgennemsnittet.


På den nyligt afholdte regionale audit den 31. marts 2011 blev det overordnet konkluderet, at Region Midtjylland til næste årsopgørelse forventes at være i mål med langt de fleste af indikatorerne. De seneste data for 1. kvartal 2011, der blev trukket på InfoRM 19. april 2011, tyder således også på en fremgang i målopfyldelsen, idet der her sås opfyldelse af syv indikatorer ud af ti, når der tages højde for den statistiske usikkerhed.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til orientering.

Sagsfremstilling

De årlige resultater fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedrørende apopleksi blev offentliggjort på www.sundhed.dk den 29. april 2011. Resultaterne dækker perioden 1. januar 2010 - 31. december 2010. 

Resultaterne for 2010 viser, at regionen som helhed har standardopfyldelse på to ud af ti indikatorer, mens der på landsplan er opfyldt tre ud af ti indikatorer. Siden sidste årsopgørelse har der været fremgang på målopfyldelsen på i alt syv indikatorer i Region Midtjylland hvilket indikerer, at afdelingerne er inde i en positiv udvikling på området. Knap halvdelen af patienterne i regionen fik den komplette behandlingspakke.
 
Resultatet for dødeligheden i Region Midtjylland er bedre end i resten af landet. Der er således 29 % mindre risiko for at dø af apopleksi, hvis man indlægges på et hospital i Region Midtjylland i forhold til landsgennemsnittet (udregnet ved hjælp af justeret odds-ratio, det vil sige, at der er også taget højde for prognostiske faktorer).
 
På den afholdte regionale audit den 31. marts 2011 blev det overordnet konkluderet, at Region Midtjylland af følgende grunde kan forventes snart at være i mål med standarderne, således at der ved næste årsopgørelse ses opfyldelse af langt de fleste af indikatorerne:

 • Standarden vedrørende indlæggelse på apopleksienhed er tæt på målopfyldelse og opfyldelse af denne indikator vil sikre, at de øvrige tidsfrister bedre kan overholdes.

 • Indikatorerne vedrørende medicinsk behandling kan forbedres alene ved et øget fokus på korrekt registrering.

 • Der er indført weekendbemanding i terapien flere steder med henblik på overholdelse af tidsfristerne for terapeutvurderingerne.

 • Indikatoren vedrørende ernæringsvurdering er i fremgang, og indgår desuden i Den Danske Kvalitetsmodel og dermed i hospitalernes akkreditering.

 • Målopfyldelse vedrørende vandtest bringes indenfor rækkevidde med en ny definition af indikatoren samt en nedsættelse af standarden til 80 %.

 • Vedrørende indikatoren for ultralyd/CT af halskar arbejdes der i samarbejde med røntgenafdelingerne på at løse problemerne vedrørende ventetid på undersøgelsen.

 

Databasekompletheden for 2010 er på 90 % både i Region Midtjylland og nationalt, og det anses for tilfredsstillende.

I vedlagte bilag vises indikatorerne for apopleksi for seneste og foregående årsrapport samt de seneste resultater trukket fra InfoRM.

På den nyligt afholdte regionale audit fremlagde afdelingerne egne resultater. Afdelingerne orienterede om særlige problemområder samt om planlagte/allerede iværksatte forbedringstiltag. Denne orientering fremgår ligeledes af bilaget. 

Seneste data for 1. kvartal 2011 for Region Midtjylland, der blev trukket på InfoRM den 19. april 2011, tyder på fremgang i indikatoropfyldelsen, idet der her sås målopfyldelse for yderligere fem indikatorer, således at Region Midtjylland samlet set opfyldte syv ud af ti indikatorer i 1. kvartal 2011, når der tages højde for den statistiske usikkerhed.

Der skal ved vurderingen af dette resultat tages højde for, at der på dette tidspunkt knap tre uger efter afslutning af perioden dog manglede at blive indberettet nogle af patienterne.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-890-07

31. Varetagelse af hepatitisbehandling af indsatte i statsfængslerne i Region Midtjylland

Resume

Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Århus Universitetshospital, Skejby har startet behandling af indsatte i statsfængslerne i Region Midtjylland for hepatitis C virus pr. 1. april 2011. Ordningen er den første af sin art i Danmark. Hidtil har kun et fåtal af indsatte med hepatitis modtaget behandling for deres sygdom.
 

Direktionen indstiller,

at orienteringen om igangsætning af projekt vedrørende hepatitisbehandlingen af indsatte i statsfængslerne tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Århus Universitetshospital, Skejby har i samarbejde med Direktoratet for Kriminalforsorgen igangsat behandling af indsatte i statsfængslerne i Region Midtjylland for hepatitis C virus pr. 1. april 2011. Ordningen er den første af sin art i Danmark. Region Midtjylland er forpligtet til at tilbyde behandling til denne patientgruppe, men hidtil har de indsatte kun i meget begrænset omfang henvendt sig til Århus Universitetshospital, Skejby for at få behandlet deres sygdom.
 

Karakteristisk for hepatitis C virus udbredelsen er, at 80 % af patienterne er blevet smittet gennem intravenøs stofmisbrug. Dette misbrug er ofte knyttet til kriminel adfærd, og på den baggrund er der en hyppig forekomst af kronisk hepatitis C virus infektion blandt fængselsindsatte.


Direktoratet for Kriminalforsorgen, Århus Unuversitetshospital, Skejby og administrationen ser store perspektiver i samarbejdet og organiseringen af behandlingen ud fra patienthensyn og etiske grunde. Hvis projektet opnår succes, vil Kriminalforsorgen anvende behandlingsmodellen som udgangspunkt for udbredelse til de andre regioner. Internationale studier af lignende behandlingsmodeller af indsatte i fængsler har påvist en på sigt betydelig samfundsøkonomisk besparelse.
 
Kronisk leverbetændelse (hepatitis) forårsaget af hepatitis C virus medfører over en årrække risiko for leverforandring og udvikling af leverskader såsom skrumpelever og leverkræft. Ved at give behandling for hepatitis C har man mulighed for at fjerne virus og dermed reducere risikoen betydeligt for alvorlige følgesygdomme senere i livet. Varigheden af behandlingen er enten 24 eller 48 uger.
 
Behandling og kontrol af de indsatte skal foregå i statsfængslerne. Der forventes at blive behandlet ca. 14 patienter årligt. Der planlægges etableret en udetjeneste bestående af én læge (afdelingslæge) samt én sygeplejerske. Det vurderes, at der er behov for, at de to personer én dag hver 14. dag er på besøg i fængslerne.
 

De samlede udgifter til behandling er ved fuld implementering i 2012 ca. 1.009.000 kr., heraf er særligt medicinen omkostningsfuld, og udgør 638.795 kr. i 2011, og 851.726 kr. i 2012. En tredjedel af medicinudgifterne skal finansieres af Region Midtjylland, hvilket udgør 213.000 kr. i 2011 og 284.000 kr. i 2012, og to tredjedele kan viderefaktureres til de andre regioner, idet 2/3 af patienterne er udenregionale.  

 

Behandling af hepatitispatienter foregår allerede i dag på Århus Universitetshospital, Skejby og der vil med dette projekt ske en udvidelse af den gruppe patienter, der tilbydes behandling. Medicinudgiften vedrørende Region Midtjyllands patienter finansieres i dag via refusionsordningen for ny/dyr medicin og nye behandlinger. Med projektet vil refusionsordningen komme til at omfatte en lidt større patientgruppe og udgift. Den øgede udgift kan afholdes inden for rammen til ny/dyr medicin og nye behandlinger i 2011.

 
Direktoratet for Kriminalforsorgen under Justitsministeriet medvirker til finansiering af lønudgiften til behandlingen svarende til den reduktion i omkostninger til transport og ledsagelse, som Kriminalforsorgen sparer ved, at behandlingen udføres i fængslerne frem for på hospitalet. Dette beløb udgør i 2011-priser 1.000 kr. pr. kontrol pr. patient. I 2012, hvor aftalen får helårseffekt, forventes 204 kontrolbesøg og dermed et finansieringsbidrag på 204.000 kr. Dette bidrag svarer til den ekstraudgift til løn, som Infektionsmedicinsk Afdeling får som følge af projektet.

 

Afdelingen vil evaluere på resultaterne og erfaringerne i januar 2013. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-74-1-10

32. Orientering om Danske Regioners rapport om benchmarking af psykiatrien - herunder nøgletal for aktiviteten i 2009

Resume

Danske Regioner har i januar 2011 udgivet en rapport om benchmarking af psykiatrien. Rapporten indeholder ligeledes nøgletal for aktiviteten for 2009.

 

Rapporten viser, at Region Midtjylland inden for voksenpsykiatri har den korteste gennemsnitlige indlæggelsestid og det laveste antal ambulante besøg pr. patient. Samtidig havde voksenpsykiatrien de næstlaveste tilrettede driftsudgifter pr. 1.000 indbyggere i 2009. Inden for børne- og ungdomspsykiatri har Region Midtjylland den laveste antal ambulante besøg pr. patient.  

Direktionen indstiller,

at Danske Regioners rapport om benchmarking af psykiatrien tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Danske Regioner har i januar 2011 udgivet en rapport om benchmarking af psykiatrien i de fem regioner. Rapporten indeholder også nøgletal for aktiviteten i 2009 og erstatter dermed Danske Regioners nøgletalsrapport for psykiatrien i 2009.

 

Rapportens hovedresultater kan opdeles i 4 emner.

 

1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien

Personaleforbruget i voksenpsykiatrien varierer betydeligt mellem regionerne. I Region Midtjylland var der 60 patienter pr. læge eller psykolog i 2009 mod et landsgennemsnit på 63. I børne- og ungdomspsykiatrien var der 35 patienter pr. læge eller psykolog i 2009. Her var landsgennemsnittet 40 patienter pr. læge eller psykolog.

 

Antallet af normerede sengepladser er relativt ens på tværs af regionerne i forhold til befolkningsstørrelsen. Region Midtjylland har det laveste antal senge pr. 1.000 indbyggere af de fem regioner med 0,48 sengepladser pr. 1.000 indbyggere. på landsplan var der gennemsnitligt 0,69 sengepladser pr. 1.000 indbyggere.  

 

Antallet og håndteringen af henvisninger til psykiatrien er forskelligt regionerne imellem. Således varierer antallet af henvisninger, der modtages og henvisninger, der afvises. Region Syddanmark modtager flest henvisninger inden for såvel voksen- som børne- og ungdomspsykiatri, men er samtidig den region, som afviser færrest henvisninger. Region Midtjylland modtager ca. 4.000 henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien. Heraf afvises ca. 34 %.      

 

2. Patientprofil

Det er ofte dokumenteret, at forbrug af både psykiatriske og somatiske sygehusydelser hænger sammen med befolkningens socioøkonomiske status. Ligeledes har diagnoseprofilen i en given region betydning for forbruget af behandlingsydelser.

 

Der er relativt store forskelle i diagnosefordelingen på tværs af regionerne. Region Hovedstaden har ca. 30-50 % flere patienter med skizofreni pr. indbygger end de øvrige regioner. Region Syddanmark og Region Midtjylland har ligeledes ca. 30 % flere patienter med affektive lidelser pr. indbygger end de øvrige regioner.

 

3. Aktivitet

Region Midtjylland havde samlet set en lidt mindre andel af patienter i psykiatrisk behandling end regionens andel af befolkningen. I børne- og ungdomspsykiatrien havde Region Midtjylland 23,6 % af patienterne i behandling. I voksenpsykiatrien var andelen af patienter i behandling 20,5 %.

 

I voksenpsykiatrien i Region Midtjylland blev ca. 25 % af patienterne indlagt, hvilket er den næstlaveste andel på landsplan. Heraf var ca. 22 % i både ambulant og stationær behandling. I børne- og ungdomspsykiatrien blev ca. 8 % af patienterne indlagt, og ca. 6 % af disse var i både ambulant og stationær behandling.

 

Den gennemsnitlige indlæggelsestid i voksenpsykiatrien var den laveste på landsplan, ca. 18 dage. Samtidig var kun 71 % indlagt i mere end én dag, hvilket var den laveste andel sammenlignet med de andre regioner. Den gennemsnitlige indlæggelsestid i børne- og ungdomspsykiatrien var ca. 24 dage, og heraf var 69 % indlagt i mere end 2 dage. Belægningsprocenten i Region Midtjylland var i 2009 henholdsvis 95 % for voksenpsykiatrien og 91 % for børne- og ungdomspsykiatrien.

 

Der var i 2009 150 ambulante besøg pr. 1.000 indbyggere i voksenpsykiatrien i Region Midtjylland. Antallet af ambulante besøg pr. patient var lige under 8, hvilket er under landsgennemsnittet. Godt 25 % af patienterne havde kun 1 besøg. I børne- og ungdomspsykiatrien var der ca. 65 besøg pr. 1.000 indbyggere. Hver patient havde lidt mere end 4 besøg, det laveste på landsplan, og ca. 39 % af patienterne havde kun 1 besøg.

 

I 2009 var der en tendens til, at regionerne i den østlige del af landet havde et markant større forbrug af psykiatrisk behandling privatpraktiserende speciallæger end regionerne i den vestlige del. Region Midtjylland var den region, der havde det næstlaveste forbrug af ydelser hos privatpraktiserende speciallæger i psykiatrien.

 

4. Økonomi

De tilrettede driftsudgifter i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland var i 2009 963 kr. pr. indbygger, hvilket var det højeste udgiftsniveau på landsplan i 2009. Samtidig havde børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland en vækst på 5 % i de tilrettede driftsudgifter, hvilket var klart lavest på landsplan. I voksenpsykiatrien var udgiftsniveauet 1.177 kr. pr. indbygger, en udgiftsniveau der lå under landsgennemsnittet. Generelt er der på tværs af regionerne en sammenhæng mellem udgiften pr. patient og andelen af patienter, som behandles under indlæggelse.

 

I rapporten er der opstillet et produktivitetsmål for psykiatrien, hvor aktiviteten værdisættes og sammenholdes med de tilrettede driftsudgifter. Region Midtjylland havde den næsthøjeste produktivitet af de fem regioner. Produktivitetsmålet siger dog intet om kvaliteten af behandlingerne og hvor velfungerende de psykiatriske behandlingstilbud er.

 

Det bør afslutningsvis bemærkes, at Region Midtjylland på baggrund af rapporten er gået i dialog med Region Syddanmark i forhold til, hvordan Region Syddanmark tilrettelægger deres praksis.      

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-5-1-06-V

33. Orientering om Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud i 2010

Resume

Regionsrådet får hvert år en status på regionens tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud. 
 
Det fremgår af status for 2010, at Tilsynet har gennemført de i regionsrådets vejledning vedtagne antal tilsynsbesøg, samt at det overordnet set er Tilsynets vurdering, at der arbejdes fagligt kvalificeret i forhold til opgaveløsningen på tilbuddene, og at brugerne generelt er tilfredse med den hjælp og støtte, de modtager på de regionalt drevne sociale tilbud.

 

Herudover oplyses om en række af Tilsynets andre aktiviteter i 2010.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud for 2010 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af serviceloven, at regionerne fører det institutionelle tilsyn med egne tilbud på det sociale område, og at regionsrådet tager stilling til, hvordan tilsynet konkret skal tilrettelægges.  

 

Regionsrådet har i den forbindelse godkendt en "Vejledning til tilsyn på det sociale område", som løbende revideres. Seneste udgave af vejledningen vedlægges som bilag til sagen.

 

I Tilsynets statussag for 2009 redegjordes i detaljer for Tilsynets organisation, formål og arbejdsmetoder, herunder hvordan tilsynsbesøgene konkret udføres og følges op. For yderligere information herom henvises til "Status for Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud 2009", som er vedlagt som bilag til sagen.

 

Det bemærkes, at alle tilsynsrapporter offentliggøres på det enkelte tilbuds hjemmeside, på regionens hjemmeside og på Tilbudsportalen.
 
Konklusioner vedrørende tilsynsbesøgene i 2010
På baggrund af de i 2010 udarbejdede tilsynsrapporter er det overordnet set Tilsynets vurdering, at der arbejdes fagligt kvalificeret i forhold til opgaveløsningen på tilbuddene, og at brugerne generelt er tilfredse med den hjælp og støtte, de modtager på de regionalt drevne sociale tilbud.

 

Regionsrådet besluttede den 26. maj 2010 at give mulighed for ikke at udføre både et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på alle tilbud hvert år. Modificeringen skulle ikke have betydning for tilsynets samlede aktivitet, men alene betyde et mere målrettet tilsynskoncept og mulighed for at prioritere i tilsynsindsatsen.

 

Nogle tilbud har således kun fået ét tilsynsbesøg, mens andre på baggrund af Tilsynets konkrete vurdering, har haft tre tilsynsbesøg. Samlet set har Tilsynet afholdt de 66 tilsynsbesøg, som var målet for 2010. For detaljeret information om fordelingen af tilsynsbesøgene i 2010 henvises til vedlagte Oversigt over tilsynsbesøg i 2010.

 

I vedlagte "Region Midtjyllands tilsyn med de sociale tilbud for 2010" redegøres nærmere for Tilsynets konklusioner vedrørende tilsynsbesøgene i 2010 samt for en række af Tilsynets andre aktiviteter i 2010.  

 

Tilsynets andre aktiviteter i 2010

Tilsynet har i 2010 igangsat et pilotprojekt, hvor værdien af andre former for dataindsamlingsmetoder end traditionelle interviews er blevet undersøgt på tre tilbud. Pilotprojektet vil blive evalueret inden sommerferien 2011.

 

Tilsynet har i 2010 deltaget som evaluatorer i forbindelse med evalueringen af implementeringen af fase 1 og 2 af Dansk Kvalitetsmodel på socialområdet.

 

Tilsynet har sammen med tilsynskonsulenter fra de øvrige regioner arrangeret den årlige tilsynskonference. Konferencen havde stor tilslutning fra både regional og kommunal side og havde temaet "Tilsyn set som en evalueringsform, henholdsvis som en styringsform". Det forventes, at der også afholdes en tilsynskonference ultimo 2011.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-10-10

34. Orientering om notat om anvendelsesmuligheder for halm til energiformål

Resume

Administrationen har på baggrund af DONG Energy's planer om at reducere mængden af halm som brændsel på kraftværkerne fået udarbejdet et notat, der belyser anvendelsesmulighederne for halm til energiformål. Baggrunden er regionsrådets drøftelse af problemstillingen, foranlediget af en henvendelse herom fra regionsrådsmedlem Harry Jensen. Notatet viser, at halm er en betydende energiressource, som på såvel kort som lang sigt kan udnyttes.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om notat om anvendelse af halm til energiformål tages til orientering.

Sagsfremstilling

Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling drøftede notatet om anvendelse af halm til energiformål på sit møde den 7. april 2011, hvor udvalget tog notatet til orientering.
 
Baggrunden for udarbejdelsen af notatet er, at DONG Energy i august 2010 meddelte, at man vil aftage 25 % mindre halm på kraftværkerne og erstatte halmen med importerede træpiller.
 
På foranledning af regionsmedlem Harry Jensen drøftede regionsrådet problemstillingen på sit møde den 13. oktober 2010. Regionsrådet vedtog at rette henvendelse til Klima- og Energiministeren med opfordring til at tage initiativ til udarbejdelse af en plan for udnyttelse af de indenlandske biomasseressourcer.
 
Klima- og Energiministeren henviser i sit svar af 9. november 2010 til regeringens "Energistrategi 2050," som på daværende tidspunkt var under udarbejdelse, og til de kommende energiforhandlinger i Folketinget.
 
Efter anmodning fra administrationen har førende videninstitutioner på området udarbejdet vedlagte notat om anvendelsesmulighederne for halm. Notatet viser, at der er en overskudsmængde af halm i Danmark på ca. 1 mio. tons pr. år, som i dag ikke anvendes, men som kunne anvendes til energiformål. Dette svarer til 1,8 % af landets energiforbrug.
 
Erstatning af naturgas med halm i naturgasfyrede kraftvarmeværker er et samfundsøkonomisk gunstigt CO2 reducerende tiltag, som også har en positiv effekt på beskæftigelsen.
 
På længere sigt vil der formentligt blive færdigudviklet andre anvendelsesmuligheder for halm, herunder evt. storskala produktion af ethanol efter det princip, som DONG anvender på pilotanlægget Inbicon i Kalundborg.
 
Vedlagte notat blev offentliggjort den 22. marts 2011 i forbindelse med Danske Halmleverandørers årsmøde, hvor regionsrådsformand Bent Hansen havde et indlæg om udnyttelse af halm til energiformål, set ud fra Region Midtjyllands satsning på energi- og miljøområdet.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-2-10

35. Orientering om arbejdet med hensigtserklæringerne i budget 2011

Resume

Forliget om budget 2011, som blev indgået den 8. september 2011, indeholder en række hensigtserklæringer. Her orienteres om status for arbejdet med de 9 hensigtserklæringer - herunder opfølgningsmetode og tidsplan.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er i budgetforliget for 2011 besluttet 9 hensigtserklæringer, hvori forligspartierne udtrykker enighed om en nærmere belysning af og/eller indsats over for forskellige problematikker.
 
Der er i april 2011 udarbejdet en status for alle hensigtserklæringerne.

Nedenfor ses en oversigt med en kort beskrivelse af status for de 9 hensigtserklæringer.
 

 
Emne
Status
a.
Praktikpladser i forbindelse med udbud
Arbejdsgruppe udarbejder de administrative retningslinjer på området. Endelig afrapportering forelægges regionsrådet inden sommerferien.
 
b.
Fremrykning af planlægningsarbejde
Ifølge tidsplanen afleveres et færdigt produkt til direktionen den 1. juni 2011, således at forslaget kan indgå i budgetdrøftelserne for 2012.
 
c.
Yderligere hjemtrækninger fra Region Syddanmark
 
De enkelte hjemtrækningsprojekter er under konkretisering (fuld effekt i år 3) og iværksættelse.
d.
Center for energiteknologier
Sagen om etablering af center for energiteknologier blev behandlet på regionsrådets møde den 27. april 2011 og forventes igangsat snarest.
 
e.
Det præhospitale område
Inden august 2011 fremlægges en midlertidig afrapportering til regionsrådet.
 
f.
Turisme
Vækstforum har godkendt ”Ny VÆKST i turismen – en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020” og ”Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland”.
 
g.
Den regionale udviklingsplan
Til belysning af de forskellige vilkår for vækst er gennemført en række analyser.
 
h.
Produktivitet i psykiatrien
Redegørelse vedrørende produktiviteten i behandlingspsykiatrien 2008-2010 bliver forelagt regionsrådet den 25. maj 2011.
 
i.
Politiske temadrøftelser
Der er i første halvår 2011 planlagt fire temadrøftelser på åbne møder.

 

I vedlagte notat redegøres for de enkelte hensigtserklæringer, hvori bl.a. beskrives baggrund/kontekst, opfølgningsmetode og tidsplan for arbejdet og afrapporteringen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen