Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 17. maj 2011 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-22-78-2-10

36. Region Midtjyllands Årsregnskab 2010

Resume

Region Midtjyllands årsregnskab 2010 forelægges til godkendelse med henblik på afgivelse til revision.
 
Årsregnskabet aflægges efter det omkostningsbaserede princip. Men økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner på sundhedsområdet er udgiftsbaseret. Økonomistyringen på sundhedsområdet er derfor også udgiftsbaseret. På sundhedsområdet har Region Midtjylland fokus på det udgiftsbaserede regnskabsresultat jf. også regionsrådets bevilling.
 
Det udgiftsbaserede driftsresultat eksklusiv sygesikringsmedicin viser, at der på sundhedsområdet er brugt 142 mio. kr. mere end den udgiftsramme, der ligger i økonomiaftalen for 2010, som er indgået mellem Danske Regioner og regeringen. Det svarer til ca. 0,8 % af den samlede udgiftsramme til drift af sundhedsområdet, når der ses bort fra sygesikringsmedicinen.
 
Med økonomiaftalen for 2011, er der aftalt en aktivitetsstigning fra 2009 til 2010 på 1,4 % i forhold til behandling af Region Midtjyllands borgere. Aktivitetsstigningen fra 2009 til 2010 er opgjort til 4 %. 


Samlet set har regionen overholdt regionsrådets bevilling i 2010 til drift og anlæg på sundhedsområdet.
 
På driften har de somatiske hospitaler, behandlingspsykiatrien og administrationen ydet en målrettet indsats for budgetoverholdelse. Væksten i udgifterne til ny dyr medicin har vist et markant fald siden sidste år og endvidere har væksten i antallet af ydelser i praksissektoren været stagnerende.  


På det regionale udviklingsområde er der et omkostningsbaseret overskud på 11,5 mio. kr.
 
På social- og specialundervisningsområdet er der et omkostningsbaseret underskud på 25,7 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjyllands årsregnskab 2010 godkendes med henblik på afgivelse til revision, og

 

at revisionens påtegning af årsregnskab 2010 forelægges regionsrådet, når det foreligger i september 2011,

Sagsfremstilling

I henhold til lov om regioner m.v. aflægger forretningsudvalget regionens årsregnskab til regionsrådet.
 
Der forelægges hermed Årsrapport 2010.
 
Årsrapport 2010 indeholder en samlet præsentation af regionens økonomi, aktivitet, politiske aktiviteter, planlægningsaktiviteter, organisatoriske ændringer med udgangspunkt i regionens Ledelses- og Styringsgrundlag. Årsrapporten giver overblik over Region Midtjyllands økonomiske situation og præstationer i 2010. Herudover indeholder årsrapporten oplysninger og artikler, som på en kort og overskuelig måde giver indblik i regionens mange aktiviteter. 
 
Regnskabsbemærkninger 2010 kan ses på regionens hjemmeside. Regnskabsbemærkningerne indeholder en detaljeret gennemgang af bevillinger og regnskabsresultatet.
 
Regnskabsresultatet for alle 3 finansieringskredsløb skal opgøres efter det omkostningsbaserede princip og budgettet for alle 3 områder er lagt ud fra omkostningsbaserede principper. Det omkostningsbaserede regnskab fokuserer på periodens ressourceforbrug, dvs. omkostningerne periodiseres svarende til forbrugstidspunktet. Det betyder, at udgifter til investeringer og større anskaffelser periodiseres i resultatopgørelsen og fordeles over en årrække som afskrivninger, svarende til aktivets levetid. Tilsvarende registreres hensættelser til f.eks. feriepenge og tjenestemandspensioner, når disse optjenes.
 
Det omkostningsbaserede resultat er beskrevet i Årsrapport 2010.
 
Økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner på sundhedsområdet er udgiftsbaseret. Økonomistyringen på sundhedsområdet er derfor også udgiftsbaseret. For Regional Udvikling er forskellen mellem det udgifts- og omkostningsbaserede regnskab begrænset.


Overholdelse af Økonomiaftale med regeringen
Økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner fastlægger udgiftsrammen for regionens økonomi.
 
Det økonomiske driftsresultat eksklusive sygesikringsmedicin viser, at der på sundhedsområdet er brugt 142 mio. kr. mere end den udgiftsramme, der ligger i økonomiaftalen for 2010, som er indgået mellem Danske Regioner og regeringen. Det svarer til ca. 0,8 % af den samlede udgiftsramme til drift af sundhedsområdet, når der ses bort fra sygesikringsmedicinen.
 
Udgifterne til tilskud til sygesikringsmedicinen har været 60 mio. kr. højere end de forudsatte rammer. Samlet er der tale om en merudgift på 202 mio. kr. i forhold de forudsatte udgiftsrammer.
 
Resultatet er en markant forbedring i forhold til regnskabsresultatet for 2009.
 
Bevillingsoverholdelse på sundhed
Sundhedsområdet omfatter bl.a. hospitaler, praktiserende læger og speciallæger, ambulance og tilskud til medicin.
 
Budgettet er udgiftsbaseret, og økonomistyringen er tilrettelagt herefter.
 
Samlet set har regionen overholdt de afgivne bevillinger på drift og anlæg.
Driftsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 389,0 mio. kr. i forhold til regionsrådets bevilling. Anlægsudgifterne er 408,0 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes forsinkelser på en række af anlægsbyggerier.
 
Til driften af sundhedsområdet er der ydet tillægsbevillinger på i alt 605 mio. kr. i 2010.
 
Tillægsbevillinger i 2010:
[image]
 
Der er afgivet tillægsbevillinger vedrørende:

 

 • Midtvejsreguleringer og DUT – reguleringer vedrørende ny lovgivning m.v. på i alt netto 67 mio. kr. inkl. medicin 

 • Overførsler fra 2009 til 2010 på driften på i alt 123 mio. kr.  

 • I forbindelse med økonomidrøftelserne i regionsrådet medio 2010 blev der givet en tillægsbevilling på 200 mio. kr., som konsekvens af, at der ikke blev vedtaget en ændring af regionernes bloktilskudsfordelingsnøgle, som ville have tilført Region Midtjylland 200 mio. kr. fra 2011 og fremover. Derfor budgetteres der med et driftsunderskud i 2010.  

 • Og endelig blev der i Økonomi- og aktivitetsrapporten i december 2009 forventet et merforbrug på i alt netto 215 mio. kr.

 

Resultatet svarer til regionsrådets forventninger i foråret 2010. Der var her forventet, at regionernes bloktilskud ville blive reguleret fra 2011, og således at Region Midtjyllands bloktilskud ville blive forøget med ca. 200 mio. kr. fra 2011. For at undgå ekstraordinære engangsbesparelser i 2010 blev der forudsat en tilsvarende merudgift på driften i 2010. Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte et ekstraordinært låneoptag på 200 mio. kr. i 2010 til finansiering heraf.
 
Regnskabsresultatet er bedre end forventet i december 2010.
 
Resultatet for 2010 er først og fremmest kommet i hus ved:

 • At der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010 blev indarbejdet besparelser på 100 mio. kr., og at der ved budgetforliget for 2011 blev fremrykket besparelser til 2010 på 103 mio. kr.

 • At de somatiske hospitaler, behandlingspsykiatrien og administrationen samlet har haft et mindreforbrug i forhold til de tildelte budgetter, hvilket er resultatet af en målrettet indsats for at sikre budgetoverholdelse. Dette er blandt andet sket ved en markant reduktion i udgifter til vikarer på 74 mio. kr. samt ved reduktioner i personalet.

 • At udgifterne til ny dyr medicin viser et markant fald i realvæksten fra 17 % i 2009 til 2 % i 2010.

 • At der antallet af ydelser i 2010 i praksissektoren stort set er uændret i forhold til 2009, hvor der i tidligere år har været en realvækst på 1,8 %.

 

Bevillingsoverholdelse på social- og specialundervisning
Social- og specialundervisningsområdet omfatter forskellige sociale tilbud, specialundervisning samt kommunikationstilbud. Regionen har et regionalt leverandøransvar på de tilbud, Region Midtjylland driver. Kommunerne har myndighedsansvaret og de regionale sociale tilbud m.v. finansieres fuldt ud af kommunerne via takster.
 
Nettodriftsresultatet for 2010 viser et overskud 25,7 mio. kr. Underskuddet skyldes primært, regionsrådets beslutning om tilbagebetaling til kommunerne af akkumuleret overskud for perioden 2007 – 2009.
 
I forhold til kommunerne og takstafregningen for drift af sociale tilbud er der et underskud på 37,4 mio. kr. Hvis der ses bort fra den ekstraordinære tilbagebetaling af det akkumulerede overskud i perioden 2007 – 2009 er der et overskud på 2,6 mio. kr. i forhold til kommunerne.  


Bevillingsoverholdelse på Regional Udvikling
Regional udvikling afholder udgifter til kollektiv trafik, erhvervsudvikling, miljø, uddannelse og kultur samt administration.
 
I 2010 er der brugt 11,5 mio. kr. mindre end finansieringsgrundlaget, hvilket angiver årets omkostningsbaserede resultat. Der er et akkumuleret mindreforbrug på 208,2 mio. kr. Der er budgetteret med 196,7 mio. kr. ud over finansieringsgrundlaget, hvilket skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2009 til 2010.

 

Aktiviteten i 2010
Somatik: Med økonomiaftalen for 2011, er der aftalt en aktivitetsstigning fra 2009 til 2010 på 1,4 % i forhold til behandling af Region Midtjyllands borgere. Aktivitetsstigningen fra 2009 til 2010 er opgjort til 4 %. Region Midtjylland har ligeledes opfyldt aktivitetskravet for at få udbetalt regionens andel af statens aktivitetsafhængige pulje, som for regionen er på 550 mio. kr.
 
Psykiatri: Der har været en stigning i ambulante besøg på ca. 7.200 svarende til en stigning på 4,6 %. Herudover har der været en mindre stigning i antallet af personer i behandling på 398 personer, svarende til 1,7 %.
 
Social og specialundervisning: Der har været en høj udnyttelse af de regionale sociale tilbud.
 
Regional Udvikling: En ny erhvervsudviklingsstrategi og en ny Regional Udviklings Plan er under udarbejdelse og regionen sikrer transport til uddannelsesinstitutionerne.
 
Likviditet
Ved udgangen af 2010 er regionens likvide midler på -215,3 mio. kr. Regionen har et tilgodehavende på 324,7 mio. kr. vedrørende kvalitetsfondsprojekter. Tilgodehavendet vil forbedre de likvide midler.
 
Regionens gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder er opgjort til 1.152 mio. kr.
I 2009 var gennemsnitslikviditeten på 1.491 mio. kr.
 
Den fortsatte høje gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2010 skal sammenholdes med forslag om overførsel af 797,6 mio. kr. Midlerne er bevilget af regionsrådet til drift og anlæg i 2010. Hvis midlerne havde været anvendt, ville likviditeten alt andet lige være tilsvarende lavere.

 

Den videre proces
For at styrke aktualiteten af Årsrapporten vil den efter regionsrådets behandling være tilgængelig i trykt form. Årsrapporten vil være at finde på hovedbibliotekerne samt på rådhusene. Herudover vil Årsrapporten være tilgængelig på regionens hjemmeside.
 
Regnskabets hovedtal præsenteres ligeledes i de regionale dagblade og 25 lokale ugeblade i starten af juni måned 2011.
 
Tidsplanen for den videre behandling af årsregnskab 2010:

 • Behandling i regionsrådet den 25. maj 2011

 • Offentliggørelse af Årsrapport 2010

 • Afgivelse/fremsendelse til revisionen senest den 1. juni 2011

 • Revisionen afleverer revisionsberetning senest den 15. august 2011

 • Behandling i forretningsudvalget af revisionsberetningen samt administrationens svar herpå den 6. september 2011

 • Behandling i regionsrådet af revisionsberetningen samt administrationens svar herpå den 28. september 2011

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-3-11

37. Budgetoverførsler 2010 til 2011 og følgende budgetår 2012 - 2014

Resume

På baggrund af det korrigerede budget og regnskab for 2010 beskrives i denne indstilling et forslag til endelige budgetoverførsler fra 2010 til 2011 og budgetoverslagsårene 2012-2014. Endvidere beskrives regionsrådets fastsatte generelle principper for overførsler mellem budgetår.

 

De samlede overførsler beløber sig til 797,6 mio. kr. og er fordelt med:

 • 134,8 mio. kr. på sundhedsområdet, hvoraf 117,3 mio. kr. overføres til driftsbudgettet for 2011 – 2014 og 17,5 mio. kr. overføres til anlægsbudgettet 2011,

 • 46,6 mio. kr. på socialområdet inklusiv andel fælles formål og

 • 208,2 mio. kr. for Regional Udvikling inklusiv andel fælles formål

 • 408,1 mio. kr. overføres på anlægsbudgettet

 
Der sker i forbindelse med overførselssagen en endelig opgørelse af hospitalernes budgettilførsler til hjemtrækningsprojekter, nye behandlinger og ny dyr medicin i henhold til reglerne for styringsmodellen 2010.  

 

Merforbrugene for 3 af hospitalerne indstilles fordelt over en længere årrække. Dette er begrundet i størrelsen af merforbruget samtidig med, at der er store udfordringer med gennemførelse af omstillingsplanen.

Direktionen indstiller,

at de endelige budgetoverførsler fra 2010 til 2011-2014 på i alt 797,626 mio. kr. jf. tabel 1 godkendes og fordeles i henhold til skemaerne i vedlagte notat,

 

at afdragsordninger for 2009 for Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Viborg ændres, og at hospitalernes samlede gæld vedrørende merforbrug for 2009 og 2010 afdrages over 4 år jf. tabel 2 i sagsfremstillingen, og

 

at bevillingsrammen til låneoptag på socialområdet øges med 52,171 mio. kr. jf. overførslerne af uforbrugte anlægsmidler på socialområdet. Der søges om dispensation til låneoptaget.

Sagsfremstilling

Forslag til endelige overførsler for de enkelte drifts- og anlægsbevillinger beskrives nedenfor. Der vedlægges notat om budgetoverførsler 2010 til 2011 og følgende budgetår, som indeholder en uddybende beskrivelse.
 
Overførslerne er baseret på de nuværende regler for budgetoverførsler i Region Midtjylland. Positive budgetoverførsler fra 2010 til 2011 udvider alt andet lige forbrugsmulighederne i 2011. Betydningen af dette i forhold til overholdelse af økonomiaftalens udgiftsrammer og et forventet nyt lovinitiativ om udgiftslofter på sektorområder beskrives.

 

1. Principper om overførsel mellem budgetår

I forbindelse med de årlige budgetvedtagelser godkender regionsrådet reglerne for overførsler mellem budgetår. Principperne for budgetoverførslerne 2010 til 2011 tager udgangspunkt i følgende:

 

 • at overførselssagen for sundhedsområdet, Regional Udvikling og Fællesstabene tager udgangspunkt i de afgivne bevillinger for 2010.

 • at overførselssagen for socialområdet tager udgangspunkt i regnskabsresultatet, således at mer-/mindreindtægter fra kommunale takstbetalinger i forhold til de faktiske omkostninger overføres.

 
Reglerne for overførsler mellem budgetår siger bl.a.:

 

 • Mer- og mindreforbrug overføres som udgangspunkt fuldt ud til næste års bevilling.

 • Overførslerne sker under forudsætning af, at institutionernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne.

 • Formålet skal kunne accepteres. Dvs. formålet skal være rimeligt i forhold til institutionens opgaver, planer med institutionen og lignende.

 
Der er i tabel 1 vist bevillingsafvigelsen på de enkelte områder. Bevillingsafvigelsen er defineret som forskellen mellem det korrigerede budget 2010 og regnskab 2010. Det korrigerede budget indeholder samtlige bevillinger, som regionsrådet har afgivet eksklusiv den særlige bevillingssag i december 2010. Der er her tale om en bevilling, hvor regionsrådet anerkender, at der kan forventes et merforbrug ud over det budgetlagte, men hvor regionsrådet samtidig beslutter, at et eventuelt merforbrug skal overføres til 2011.
 
I det omfang de materielle forudsætninger for bevillingerne ikke er opfyldte, bliver der korrigeret for dette i bevillingsafvigelsen.
 
Tabel 1 viser endvidere en samlet oversigt over de forventede overførsler fra 2010 til budget 2011 – 2014.

 

Tabel 1: Oversigt over overførslerne fra 2010 til 2011 og frem *)

Mio. kr.
Bevillings-
afvigelse
Overførsler, drift 2011
Overførsel, drift 2012 – 2014
Overførsler, anlæg 2011
Overførsler i alt
 
+=overskud/ -=underskud
+=udgifter/ -=indtægter
+=udgifter/ -=indtægter
+=udgifter/ -=indtægter
+=udgifter/ -=indtægter
 
 
 
 
 
 
OVERFØRSLER: DRIFT
 
 
 
 
 
Sundhedsområdet
 
 
 
 
 
Hospitaler
10,712
149,955
-139,243
0,000
10,712
Fælles udgifter og indtægter
79,466
76,520
 
0,000
76,520
Primær Sundhed - medicin
-49,486
0,000
 
0,000
0,000
Øvrig Primær Sundhed
49,945
15,769
 
0,000
15,769
Adm., Sundhed
3,479
1,000
 
0,000
1,000
Behandlingspsykiatrien
57,467
39,967
 
17,500
57,467
Andel fælles formål
5,961
-26,634
 
0,000
-26,634
Sundhedsområdet i alt
157,544
256,577
-139,243
17,500
134,834
Socialområdet
 
 
 
 
 
Resultat
46,567
46,884
 
0,000
46,884
Andel fælles formål
0,000
-0,317
 
0,000
-0,317
Socialområdet i alt
46,567
46,567
 
0,000
46,567
Regional Udvikling
 
 
 
 
 
Omkostninger ekskl. fælles formål
208,370
208,293
 
0,000
208,293
Andel fælles formål
-0,196
-0,119
 
0,000
-0,119
Regional Udvikling i alt
208,174
208,174
 
0,000
208,174
 
 
 
 
 
 
OVERFØRSLER: ANLÆG
 
 
 
 
 
Sundhedsområdet i alt
404,912
-1,523
 
406,435
404,912
Socialområdet i alt
52,171
0,000
 
52,171
52,171
Låneoptag socialområdet
-52,171
0,000
 
-52,171
-52,171
Kvalitetsfondsprojekter i alt
3,139
0,000
 
3,139
3,139
Anlæg i alt
408,051
-1,523
 
409,574
408,051
 
 
 
 
 
 
Likviditets påvirkning
820,336
 
 
 
-797,626

*) Inklusiv ændringer i hospitalernes afdragsordninger, som beskrevet i tabel 2.
 
Som det fremgår af tabellen, så er der et samlet mindreforbrug på 820,3 mio. kr. Heraf indstilles 797,6 mio. kr. overført til budget 2011 – 2014. Der er et mindreforbrug på 22,7 mio. kr. på sundhedsområdet, som ikke indstilles overført. Der er tale om mindreforbrug vedrørende primær sundhed, fællespuljer og administration.

 

Der er i vedlagte notat givet en detaljeret beskrivelse af forudsætningerne for de foreslåede overførsler.

 

For Sundhedsområdet foreslås overført 256,6 mio. kr. til driftsbudgettet i 2011, mens der for Regional Udvikling foreslås overført 208,2 mio. kr. For begge områder bliver forbrugsmuligheden udvidet med tilsvarende beløb. Dette kan betyde, at der kan opstå problemer med at sikre budgetoverholdelse på driftsbudgetterne i 2011 i forhold til de udgiftsrammer, der ligger til grund for økonomiaftalen for 2011. Der kan samtidig forventes en ny budgetlov, som lægger afgørende vægt på, at de fastsatte udgiftslofter for driftsbudgetterne for de enkelte sektorområder holdes.
 
Normalt kan det forventes, at overførsler ind i et budgetår modsvares af tilsvarende overførsler ud af budgetåret. Dette kan imidlertid ikke forventes for hverken Sundhedsområdet eller Regional Udvikling i 2011.
 
Der foreslås på sundhedsområdet ekstraordinært store overførsler fra 2010 til 2011, hvilket primært skyldes, at merforbrug på 3 hospitaler foreslås overført til budgetårene 2012 til 2014. Hertil kommer, at der i 2011 skal gennemføres en omfattende omstillingsplan, hvilket øger muligheden for at overførslerne også bliver brugt i 2011, og der kun bliver overført mindre beløb ud af 2011.
 
Der er på sundhedsområdet følgende muligheder for at sikre den nødvendige økonomiske balance i 2011:

 • Det vedtagne driftsbudget 2011 er ca. 34 mio. kr. mindre end de økonomiske rammer, der ligger til grund for økonomiaftalen 2011, hvilket reducerer problemets størrelse tilsvarende,

 • Der er i lighed med tidligere år mulighed for at overføre 100 – 125 mio. kr. vedrørende driftsmidler fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet. Anlægsbudgettet er ikke omfattet af udgiftsloftet, og forventes heller ikke at blive det i budgetloven.

 • Det vil blive henstillet til de hospitaler med positive overførsler i 2011, at de skal sikre, at der opnås positive overførsler fra 2011 til 2012. I 2012 forventes ingen problemer i forhold til overholdelse af udgiftsrammerne, idet der her vil blive tale om en væsentlig budgetreduktion på de hospitaler, der skal afdrage gammel gæld.

 

Overførslerne på Regional Udvikling modsvares af tilsvarende mindreforbrug i tidligere driftsår, idet der på dette område aldrig har været tale om merforbrug i forhold til udgiftsrammerne i økonomiaftalerne. Der er blandt andet tale om midler, som er disponeret under erhvervsudvikling, men som endnu ikke er kommet til udbetaling. Det er derfor overvejende sandsynligt, at udgifterne i 2011 og de kommende år vil overstige de udgiftsrammer, der ligger i økonomiaftalen for 2011 og aftalerne for de følgende år. Det vides endnu ikke, hvordan den ny budgetlov bliver udformet, men det kan give betydelige problemer, hvis det forudsættes, at udgiftsrammen i økonomiaftalerne skal holdes inklusiv forbrug af overførsler. Hvis dette er tilfældet, skal der laves en plan for sikring af budgetoverholdelse på dette område.  
 
2. Sundhedsområdets budgetoverførsler af driftsbevillinger  

Somatiske hospitaler

De styringsmæssige forudsætninger for hospitalerne har været, at der ved udgangen af 2010 foretages en endelig opgørelse af de materielle forudsætninger for tildelte midler til hjemtrækningsprojekter, til nye behandlinger og ny dyr medicin.
 

Den generelle regel, om at mer- og mindreforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud til næste års bevilling, følges for 5 ud af de 8 hospitaler.

Regionsrådet beslutter i september 2010 en fremrykning af besparelser til 2010 for at opnå den nødvendige økonomiske balance. Den oprindelige forudsatte besparelse på 22 mio. kr. på hospitalerne i 2010 blev forøget til 67,5 mio. kr. I beslutningen bemærkes det, at de fremrykkede besparelser og engangsbesparelser i 2010 er særligt vanskelige at gennemføre for de hospitaler, der afvikler gammel gæld. Det vil her være muligt at udskyde afviklingen af gæld til senere år.
 

For Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Viborg er merforbruget for 2009 og 2010 af en sådan størrelsesorden, at afviklingen indstilles fordelt jf. tabellen nedenfor. Bevillingsændringerne i medfør af de nye afdragsprofiler for 2009 og 2010 er uddybet i afsnit 2.1 i vedlagte notat.
 

Tabel 2: Oversigt over 3 hospitalers tilbagebetalingsordning

Mio. kr.
Merforbrugs gæld i alt
Tilbagebetaling i 2011
Tilbagebetaling i 2012
Tilbagebetaling i 2013
Tilbagebetaling i 2014
Regionshospitalet Randers
-28,729
-9,576
-9,576
-9,577
0
Hospitalsenheden Vest
-84,370
0
-37,185
-37,185
-10,000
Regionshospitalet Viborg
-83,712
0
-36,856
-36,856
-10,000
De 3 hospitaler i alt
-196,811
-9,576
-83,617
-83,618
-20,000

Alle hospitaler er midt i arbejdet med at implementere omstillingsplanen, hvilket gør det vanskeligt at afdrage gælden så hurtigt som tidligere besluttet. For Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Viborg er der særlige problemstillinger omkring udgifter til opsagt, men endnu ikke fratrådt personale. På den baggrund rækker deres afdragsprofil ud i 2014.
 
Fordelt over budgetårene 2011 – 2014 ser de foreslåede overførsler til hospitalerne således ud:
 
Tabel 3: Samlede overførsler for hospitalerne i 2011 - 2014

Mio. kr.
2011
2012
2013
2014
I alt
Regionshospitalet Horsens
20,843
0,000
0,000
0,000
20,843
Regionshospitalet Randers
 
 
 
 
 
Oprindelig 2009 ordning (tilbageføres)
2,108
2,108
0,000
0,000
4,216
Ny 2009 ordning
-1,405
-1,405
-1,406
0,000
-4,216
2010 ordning
-8,171
-8,171
-8,171
0,000
-24,513
Regionshospitalet Randers i alt
-7,468
-7,468
-9,577
0,000
-24,513
Hospitalsenheden Vest
 
 
 
 
 
Oprindelig 2009 ordning (tilbageføres)
23,205
23,205
0,000
0,000
46,410
Ny 2009 ordning
0,000
-18,205
-18,205
-10,000
-46,410
2010 ordning
0,000
-18,980
-18,980
0,000
-37,960
Hospitalsenheden Vest i alt
23,205
-13,980
-37,185
-10,000
-37,960
Hospitalsenheden Silkeborg
-1,610
0,000
0,000
0,000
-1,610
Århus Universitetshospital
8,580
0,000
0,000
0,000
8,580
Regionshospitalet Viborg
 
 
 
 
 
Oprindelig 2009 ordning (tilbageføres)
22,679
22,679
0,000
0,000
45,358
Ny 2009 ordning
0,000
-17,679
-17,679
-10,000
-45,358
2010 ordning
0,000
-19,177
-19,177
0,000
-38,354
Regionshospitalet Viborg i alt
22,679
-14,177
-36,856
-10,000
-38,354
Århus Universitetshospital
70,810
0,000
0,000
0,000
70,810
Friklinikken, Brædstrup
12,916
0,000
0,000
0,000
12,916
 
 
 
 
 
 
I alt
149,955
-35,625
-83,618
-20,000
10,712

Fælles udgifter/indtægter

Der overføres midler for i alt 61,951 mio. kr., hvor der er tale om særlige betingelser af kontraktlig eller overenskomstmæssig art eller indtægtsdækket virksomhed, hvor indtægter skal returneres til f.eks. staten, hvis de ikke anvendes efter dens formål.  

 

De øvrige overførsler på i alt 14,569 mio. kr. følger den generelle regel, hvor mer- og mindreforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud til næste års bevilling. Dette princip er fulgt for hospicer, Medicoteknisk Afdeling og Midtlab.

 

Behandlingspsykiatrien

Behandlingspsykiatrien har bedt om overførsel af det faktiske mindreforbrug på i alt 57,467 mio. kr. Heraf vedrører 14,233 mio. kr. særlige overførsler med ekstern bevillingsgiver: satspuljemidler, trepartsinitiativer og statslige forskningsmidler.  

 

Det resterende mindreforbrug på 43,234 mio. kr. søges overført til delvis at imødekomme ubalancer, besparelseskrav og til udsatte vedligeholdelsesprojekter og til implementeringen af EPJ. Det foreslås, at 17,5 mio. kr. afsættes på anlægsområdet til Masterplanen for de psykiatriske afdelinger i Århus Universitetshospital, Risskov inkl. et i henhold til Den Danske Kvalitets Model påkrævet nødstrømsanlæg.

 

Medicintilskud

I henhold til økonomiaftalen (medicingarantien) reguleres 75 % af regionernes samlede afvigelse over bloktilskuddet. Der overføres ikke midler til eventuel dækning heraf.

 

Øvrig Primær Sundhed 

Der er for Primær Sundhed ansøgt særlige overførsler på 14,393 mio. kr. til bl.a. kvalitetsudviklingspuljen og regional efteruddannelsespulje. Derudover søges der om overførsel af 1,376 mio. kr. til Projekt- og udviklingspuljen.

 

Sundhedsadministrationen

Der søges om overførsel af 1,0 mio. kr. til den igangværende udvikling af et nyt afregningssystem.

 

3. Socialområdets budgetoverførsler af driftsbevillinger  

Inden for socialområdet foreslås det samlede overskud på 13,7 mio. kr. overført. Dette har sammenhæng med, at nettoforbruget indenfor en periode skal balancere med kommunernes betalinger. Hvis der eksempelvis opstår et mindreforbrug som følge af flere indtægter end forudsat i budgettet, skal disse kunne anvendes i det efterfølgende år, så der kan leveres tilsvarende flere ydelser/ophold for de midler, som kommunerne eller andre har betalt.   
 
4. Budgetoverførsler Regional Udvikling

På området for Regional Udvikling søges samtlige afvigelser på i alt 208,2 mio. kr. overført. Overskuddet skyldes primært tidsforskydninger i forhold til udbetalingerne til igangsatte projekter.  

5. Fælles formål og administrationens budgetoverførsler af driftsbevillinger  

Ved vurderingen af overførsler for fællesadministrationen er der lagt vægt på, at midler til indtægtsdækkede aktiviteter, bindende aftaler og presserende opgaver kan overføres. Der er nogle enkelte betalingsforskydninger, som ligeledes er ansøgt overført.  

 

På det fællesadministrative område viser regnskabsresultatet på bevillingsniveau, at der i 2010 totalt set har været afholdt flere udgifter end budgetteret. Merforbruget på it-områdets driftsbudget overføres fuldt ud.  

 

Fællesstabe med merforbrug får overført merforbruget fuldt ud. Fællesstabe med mindreforbrug, har i vedlagte notat begrundet de ønskede overførsler.  

 

Der sondres i begrundelserne mellem særlige overførsler og almindelige overførsler. Særlige overførsler er der, hvor der er indgået formelle bindinger på afholdelse af udgifter i forhold til kommuner og leverandører. Der kan også være tale om lovmæssige bindinger, som f.eks. de personalepolitiske-puljer, der indgår i trepartsdrøftelserne. De almindelige overførsler er mer-/mindreforbrug, som for fællesstabene ligeledes skal begrundes.  

 

Af de ansøgte overførsler på i alt -27,070 mio. kr. vedrører 9,131 mio. kr. særlige overførsler.

De øvrige overførsler på driften udgør -36,201 mio. kr. Begrundelserne for de enkelte overførsler fremgår af det vedlagte notat.  

 

Fællesadministrationens overførsler foreslås fordelt i henhold til fordelingsprincipperne for budget 2011.   
 
6. Anlægsoverførsler  

I kvartalsrapporten pr. 30. september 2010 var det forventningen, at der skulle overføres ca. 535 mio. kr. Ændringen skyldes primært, at statens betaling af kvalitetsfondsindtægter på i alt 325 mio. kr. fortsat afventes. De største overførsler vedrører DNU projektet RCV og intensiv på 117,4 mio. kr., Medicotekniske puljer på i alt 91,5 mio. kr., som skyldes, at udbudsprojekterne tager lang tid at gennemføre og Århus Universitetshospital, Strålekapacitet med 49,7 mio. kr.
  
Anlægsoverførsler Sundhedsområdet

De samlede overførsler af rådighedsbeløb på i alt 406,435 mio. kr. fra 2010 til 2011 skyldes primært periodeforskydninger på en lang række anlægsprojekter.

 

Regionsrådsmødet 19. januar 2011 punkt 1 og 2
På regionsrådsmødet blev det besluttet at overføre i alt 35,344 mio. kr. til Projektering og renovering af det eksisterende Århus Universitetshospital og Tilbygning til behandlingsbygning Syd, Regionshospitalet Horsens. Beløbene blev finansieret af pulje til etablering af vagtcentral og puljen til større anlægsprojekter.
 
Reserven
Den samlede overførsel af reserven vil på baggrund af indstillingerne i vedlagte notat udgøre 20,664 mio. kr., som indstilles overført til 2011.  

 

Afsluttede anlægsregnskaber

I henhold til Bevillings- og kompetencereglerne skal merforbrug på afsluttede anlægsarbejder overføres til bevillingshaverens driftsbudget. Mindreforbrug føres tilbage til reserven.  

 

Merforbrug på i alt 1,523 mio. kr. indstilles overført til hospitalernes driftsbudgetter.  

 

Anlægsoverførsler Socialområdet

De samlede overførsler af rådighedsbeløb på anlægsområdet på i alt 52,171 mio. kr. fra 2010 til 2011 skyldes tidsforskydninger på anlægsprojekter.
 
Anlægsoverførsler Kvalitetsfondsprojekter

Der overføres i alt uforbrugte rådighedsbeløb til udgifter på 327,877 mio. kr., samt uforbrugte rådighedsbeløb til kvalitetsfondsindtægter på 324,738 mio. kr. Statens udbetaling af kvalitetsfondsindtægterne forventes igangsat i løbet af foråret 2011.

 

Regulering af Byggeomkostningsindekset for anlægsoverførslerne

Anlægsbudgettet er som et generelt princip tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik. Rådighedsbeløbene for 2010 er afsat i indeks 121,2, som er byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2010. Indekset for Budget 2010 er foreløbigt fastsat til 121,0. Rådighedsbeløbene i vedlagte notat indstilles reguleret fra byggeomkostningsindeks 121,2 (regnskab 2010 niveau) til byggeomkostningsindeks 121,0 (budget 2010 niveau). Idet forskellen mellem de to indeks er mindre end +/- 0,5 % har indeksændringen ingen beløbsmæssige konsekvenser.


Låneoptag  

Socialområdet

På baggrund af anlægsoverførslerne foreslås det, at bevillingen til låneoptag på socialområdet øges med 52,171 mio. kr. jf. overførslerne af uforbrugte anlægsmidler på socialområdet. Jf. Budget 2011 søges der om lånedispensation for de øvrige anlægsprojekter på socialområdet, idet kasseudlægget for anlægsprojekterne ikke dækkes af takstaftalen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-3-11

38. Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2011

Resume

Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2011 beskriver økonomien, aktiviteten og investeringerne på sundhedsområdet, socialområdet, det regionale udviklingsområde og det fællesadministrative område. Herudover vurderer rapporten likviditeten og finansieringen af regionens opgaver.
 
På sundhedsområdets driftsbudget vurderes der balance. De to væsentligste merudgiftsområder er Behandling over regionsgrænser med et forventet merforbrug på 26,8 mio. kr. og Bløderpatienter med et forventet merforbrug på 27,1 mio. kr.  

Direktionen indstiller,

at kvartalsrapporten pr. 31. marts 2011 tages til efterretning, og

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-25 godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomien er opdelt i 3 finansielle kredsløb: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. Udgifterne til fællesadministration deles mellem sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling, jævnfør fordelingsprincipperne i budgettet.  

 

Vedlagte Økonomi- og aktivitetsrapport giver en uddybende gennemgang af økonomi og aktivitet for kredsløbene og de fællesadministrative områder. I første afsnit er der et resumé for de tre kredsløb og en opfølgning på økonomiaftalen.  

 

Sundhedsområdet:

Mio. kr.
Budget 2011
Korrigeret Budget
Forventet regnskab
Afvigelse (+=overskud)
Finansiering i alt
-21.400,8
-21.400,8
-21.400,8
0,0
Driftsudgifter i alt
20.667,6
20.632,8
20.633,3
-0,5
Renteudgifter i alt
121,2
121,2
121,2
0,0
Anlægsudgifter i alt
696,2
741,3
741,3
0,0
Udgiftsbaseret resultat
84,2
94,4
94,9
-0,5
Låneoptag
-327,9
-329,9
-329,9
0,0
Likvid påvirkning (+=tilgang)
243,7
235,5
235,0
-0,5

 

Det samlede skøn for driftsbudgettet på sundhedsområdet viser balance. Det korrigerede budget er 34,8 mio. kr. under økonomiaftaleniveauet på 20.667,6 mio. kr. jævnfør bevillingssagen i forbindelse med omstillingsplanen, hvor der blev lagt 22 mio. kr. i kassen, Psykiatriens finansiering af anlægsprojekter for 12,8 mio. kr. Dertil kommer ovenstående bevillingsafvigelse på -0,5 mio. kr.
  
Der forventes balance for de somatiske hospitaler under et. For Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Vest og Regionshospitalet Viborg er det forudsat, at den med overførselssagen indstillede afdragsordning for merforbruget i 2009/2010 vil blive godkendt.
 
Hospitalernes forventede aktivitet i 2011 er 1,6 % over basislinjen. Der er loft over Region Midtjyllands aktivitetspulje til hospitalerne. Loftet udgør 105 mio. kr., hvilket svarer til en samlet meraktivitet på 210 mio. kr. DRG-værdi. Hospitalerne kompenseres ikke for meraktivitet udover dette aktivitetsniveau. Der er dog mulighed for, at hospitalerne beskriver projekter omkring hjemtrækning fra andre regioner eller privathospitaler og derigennem får tilført midler til øget aktivitet.
 
Der forventes et aktivitetsniveau, som betyder, at Region Midtjylland opnår den samlede statslige aktivitetsafhængige pulje.
 
Ny dyr medicin og nye behandlinger: Der forventes et mindreforbrug til ny dyr medicin på 22,4 mio. kr. og til nye behandlinger på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget på ny dyr medicin skyldes formindskede medicinudgifter til Region Syddanmark som følge af hjemtrækning af onkologipatienter. Ved årsafslutningen for det enkelte regnskabsår reguleres hospitalernes budgetter for eventuelle afvigelser i forhold til tildelte budgetter og de faktisk afholdte udgifter. Ved f.eks. forsinket ibrugtagning af ny medicin og nye behandlinger vil der blive tilbageført budgetbeløb.
 
Patientforsikring: Der forventes balance på baggrund af udviklingen i udgiftsniveauet for 1. kvartal. Området er vanskeligt at forudsige, men for nuværende er der ikke indikationer for merforbrug på kontoen.
 
Behandling over regionsgrænser: Der forventes et samlet merforbrug på 26,8 mio. kr. udover den afsatte reservepulje til imødegåelse af udgiftspresset på området på 18 mio. kr. Merforbruget skyldes overvejende vigende indtægter på hovedfunktionsbehandling. Region Nordjyllands fortsatte hjemtrækning fra et bredt udsnit af Regionshospitalet Viborgs afdelinger betyder forventede mindreindtægter på 39 mio. kr. Administrationen er i dialog med Regionshospitalet Viborg om, hvilke tiltag der er behov for i forhold til at sikre den nødvendige kapacitetstilpasning på hospitalet.
 
Bløderpatienter: Der forventes en merudgift på 27,1 mio. kr. til bløderpatienter, et område der påvirkes af enkelte patienters behov for en særlig dyr behandling.
 
It-området: It forventer et underskud på 26 mio. kr. i 2011. It-afdelingen styrer mod at afdrage merforbruget for 2009/2010 med 7 mio. kr. i 2011 og 13 mio. kr. i både 2012 og 2013 (svarende til det forventede merforbrug på 26 mio. kr.). 
 
Alle hospitaler inklusiv Præhospitalet og Behandlingspsykiatrien har udarbejdet en ledelsesberetning, som fremgår af bilaget Hospitalernes ledelsesberetninger.

 

Socialområdet:

Mio. kr.
Budget 2011
Korrigeret Budget
Forventet regnskab
Afvigelse (+=overskud)
Finansiering i alt
-1.147,9
-1.147,9
-1.281,9
134,0
Driftsudgifter i alt
1.119,0
1.117,1
1.255,9
-138,8
Anlægsudgifter i alt
57,7
49,3
49,3
0,0
Udgiftsbaseret resultat
28,8
18,5
23,3
-4,8
Låneoptag
-36,7
-28,3
-28,3
0,0
Likvid påvirkning (+=tilgang)
7,9
9,8
5,0
-4,8

 

Samlet forventes nettomerudgifter på 4,8 mio. kr. Dette dækker over forventede merindtægter fra kommunale betalinger på 134,0 mio. kr. og forventede driftsmeromkostninger på 138,8 mio. kr. Dette skyldes en række individuelt tilrettelagt projekter og en større efterspørgsel efter døgnpladser end budgetteret.
 
I 2010 lå indtægtsniveauet 289 mio. kr. over takstaftalen, der er derfor tale om en markant nedgang i forhold til 2010.
 
Udover nettomerudgifterne på 4,8 mio. kr. har Folketinget vedtaget et lovforslag, der overfører opgaver vedrørende takstaftalen til kommunerne. Det forventes, at opgaveflytningen vil medføre en nedgang i bloktilskuddet til Socialområdet på 3,4 mio. kr. Indtægtsnedgangen forventes udmøntet med lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) i juni 2011.

 

Regional Udvikling:

Mio. kr.
Budget 2011
Korrigeret Budget
Forventet regnskab
Afvigelse (+=overskud)
Finansiering i alt
-585,1
-585,1
-585,1
0,0
Driftsudgifter i alt
583,1
583,1
583,1
0,0
Udgiftsbaseret resultat
-2,1
-2,1
-2,1
0,0
Låneoptag
0,0
0,0
0,0
0,0
Likvid påvirkning (+=tilgang)
2,1
2,1
2,1
0,0

 

Der forventes et merforbrug på 8,5 mio. kr. til kollektiv trafik, som især skyldes en nedskrivning af de forventede indtægter på uddannelseskort med 16,8 mio. kr. som følge af harmoniseringen af reglerne vedrørende befordring til ungdoms- og videregående uddannelser.
 
Der er indstillet overførsler til Regional Udvikling på 208 mio. kr., som er akkumuleret af uforbrugte midler fra 2007-2010. Inklusive overførsler forventes kredsløbet for Regional Udvikling at have balance.

 

Anlæg

I bilaget Anlægsinvesteringer er der en detaljeret beskrivelse af anlægsområdet. Der er særlig fokus på en række større anlægsprojekter, inklusive kvalitetsfondsprojekterne. De indstillede overførsler for anlægsområdet udgør i alt 460 mio. kr. Bevillingshaverne forventer på baggrund af indstillingen i overførselssagen et mindreforbrug på 173 mio. kr. Erfaringsmæssigt stiger forventningerne til overførsler i løbet af året. Derfor forventes overførslerne til 2012 at være på et lignende niveau, som fra 2011.

 

Gennemsnitslikviditeten

Ved budgetvedtagelsen for 2011 blev gennemsnitslikviditeten vurderet til at udgøre 125 – 390 mio. kr. ved udgangen af 2011 under forudsætning af, at anlægsoverførslerne bruges.
 
Den nuværende vurdering er et niveau på omkring 1.000 mio. kr., der især afhænger af at Staten udbetaler 325 mio. kr. i skyldige Kvalitetsfondsindtægter og at anlægsoverførslerne af uforbrugte rådighedsbeløb vil være på samme niveau, som ind i budgetåret 2011 det vil sige på 460 mio. kr. Såfremt anlægsoverførslerne bruges i 2011 vil gennemsnitslikviditeten komme ned på 550 mio. kr.

 

Bevillingsændringer

I forbindelse med kvartalsrapporten indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag Bevillingsændringer er der beskrivelser af de i alt 25 bevillingsskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede. Til bevillingsskemaerne bemærkes følgende:
 
Skema 8 Ny dyr medicin og skema 9 Nye behandlinger:
Udgiftsbehovet på området håndteres, jævnfør regionsrådets beslutning den 20. maj 2009, som en refusionsordning. I forbindelse med kvartalsrapporterne foretages således revurderinger af udgiftsbehovet til ny/dyr medicin og nye behandlinger i 2011, som grundlag for løbende korrektioner i hospitalernes budgetter for 2011.
 
Skema 23 og 25 Salg af bygninger:
Der arbejdes på at afhænde en række bygninger. I 2010 besluttede regionsrådet, at provenuet fra salget af bygninger i Brædstrup, Odder og Grenaa (skema 23) skal finansiere en række finanslovspuljeprojekter på anlægsområdet. Provenuet fra salget af Kjellerup vil tilgå Kvalitetsfondsprojektet Viborg jævnfør forudsætningerne for tilsagnsskrivelsen. Den øvrige del af nettoprovenuet på i alt 18,7 mio. kr. (skema 25) vil tilgå de likvide aktiver. 
 
Skemaerne 1 – 7, 10 - 22 og 24:
Der er tale om budgetneutrale bevillingsflytninger mellem driftsenheder og/eller udmøntning fra centrale puljer.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-35-78-6-10

39. Forvaltningsrevision - Analyse af vækst i personaleforbrug 2007-2010

Resume

Der er efter ønske fra forretningsudvalget gennemført en forvaltningsrevisionsundersøgelse af udviklingen i personaleomsætningen i perioden 2007 til 2010 på sundhedsområdet - herunder administrationen. Undersøgelsen viser, at Region Midtjylland er steget med 2.050 fuldtidsansatte i perioden. Stigningen i personaleforbruget kan primært forklares ved en generel stigning i aktiviteten på de somatiske hospitaler. Revisionen vurderer endvidere, at administrationen og Aarhus Universitetshospital med relevante og valide data har belyst problemstillingen og anbefaler, at den overordnede analyse mellem personaleforbrug, økonomi og aktivitet fremadrettet laves med fast interval.

Direktionen indstiller,

at forvaltningsrevisionsundersøgelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget besluttede den 17. august 2010 at gennemføre en forvaltningsrevisionsundersøgelse af udviklingen i personaleomsætningen fra 2007 til 2010 på sundhedsområdet herunder administrationen. Revisionen har udarbejdet vedlagte forvaltningsrevisionsundersøgelse på baggrund af datamateriale og tabeller udarbejdet i samarbejde med administrationen og Aarhus Universitetshospital.

Revisionens rolle har i den forbindelse været at vurdere grundlag og metoder for udarbejdelse af opgørelser over personaleforbrug samt vurdere forskellige forklaringsfaktorer i forhold til stigningen i personaleforbruget. Revisionen har desuden udvalgt et område til en selvstændig caseanalyse. Caseanalysen er lavet med det formål at se på sammenhængen mellem centrale og decentrale data med henblik på forklaringer på udviklingen samt metodiske udfordringer og usikkerhed ved anvendelse af tallene på hospitalniveau.

Forvaltningsrevisionsundersøgelsen viser udviklingen i antal fuldtidsansatte, og sammenholder udviklingen med udviklingen i økonomien og for de somatiske hospitaler med udviklingen i aktiviteten.
 
Hovedkonklusionerne er:  

Region Midtjylland havde i 2007 et personaleforbrug på 22.135 fuldtidsansatte på sundhedsområdet og i administrationen. Dette er frem til 2010 vokset til 24.185 fuldtidsansatte. Stigningen på 2.050 fuldtidsansatte fordeler sig således på områder:

 • Driftsfunktioner (hospitaler, psykiatri og præhospitalet) er steget med 1.669 fuldtidsansatte

 • Fællesfunktioner er steget med 187 fuldtidsansatte

 • Stabsfunktioner er steget med 44 fuldtidsansatte

 • Øvrige funktioner (DNU og Sosu elever) er steget med 151 fuldtidsansatte

 
Som det fremgår, er størstedelen af stigningen i personaleforbruget fundet sted i driftsfunktionerne. Fordeles stigningen på personalegrupper, er de følgende 5 grupper steget mest:

 • sygeplejersker er steget med 660 fuldtidsansatte

 • læger er steget med 358 fuldtidsansatte

 • lægesekretærer er steget med 250 fuldtidsansatte

 • administrativt kontor og it personale er steget med 221 fuldtidsansatte

 • administrativt personale akademikere er steget med 164 fuldtidsansatte

 

Stigningen i antal fuldtidsansatte er i perioden 2007 til 2010 lavere end den generelle udgiftsvækst i regionen. Ses der isoleret på de somatiske hospitaler, er stigningen i antal fuldtidsansatte tilsvarende lavere end den generelle udgiftsvækst og aktivitetsvæksten.

Det ses af undersøgelsen, at administration har oplevet en relativ større stigning end de øvrige områder. Stigningen i de centrale administrative afdelinger (stabs- og fællesfunktioner) er velbegrundet, og er hovedsagelig forårsaget af vakante stillinger i 2007 (hvilket betød et lavt udgangspunkt), opgaveforskydninger mellem decentralt og centralt niveau (særligt indflytningen af mere end 100 it medarbejdere fra hospitalerne til den centrale it afdeling) og vækst i indtægtsdækket virksomhed.

Den generelle stigning i administrative personalegrupper er derudover forårsaget af, dels at flere driftsfunktioner har ansat administrative medarbejdere til at forbedre styringen af driften og dels aflaste de kliniske medarbejdere. Endvidere har administrationen fået flere nye administrative opgaver, som konsekvens af øgede registrerings- og styringskrav, et eksempel herpå er indførelsen af den danske kvalitetsmodel.

Regionsrådet besluttede i forbindelsen med omstillingsplanen for 2011-2012 at reducere de centrale administrative funktioner med 20 mio. kr. i 2011 og 47,5 mio. kr. i 2012. Hertil kommer besparelser i hospitalernes administration bl.a. som konsekvens af de to hospitalsfusioner. Konsekvenserne heraf kan endnu ikke ses i personaleforbrugstallene.

Danske Regioner offentliggjorde den 3. maj 2011 analysen "Benchmarking af regionernes fællesfunktioner". Dette benchmark viser, at Region Midtjylland i oktober 2010 lå på niveau med de øvrige regioner i forhold til administrationernes samlede størrelse. Flere regioner har på linje med Region Midtjylland efterfølgende besluttet administrative besparelser i 2011-2012.

Revisionens vurderinger:
Revisionen vurderer på baggrund af datamaterialet, at stigningen i personaleforbruget primært kan forklares ved en generel stigning i aktiviteten på de somatiske hospitaler. Endvidere vurderer revisionen, at Region Midtjylland med relevante og valide data har været i stand til at belyse den problemstilling, som satte analysen i gang.

 

Revisionen har følgende anbefalinger:

 • at den overordnede analyse af sammenhænge mellem aktivitet, økonomi og personaleforbrug fremadrettet laves med et fast interval og indgår i regionsrådets samlede overblik over udviklingen på udvalgte nøgletal.

 • at metoden for beregning af personaleforbruget fremadrettet udarbejdes i tråd med de erfaringer og anbefalinger, som er udviklet i denne analyse. Bl.a. at der ved analyse på sygehusniveau korrigeres for betydningen af tværregionale funktioner placeret på de enkelte sygehuse i regionen.

 
Metoderne og erfaringerne fra forvaltningsrevisionsrapporten og Danske Regioners ”Benchmarking af regionernes fællesfunktioner" vil blive indarbejdet i de fremtidige analyser/redegørelser til regionsrådet vedrørende personaleforbrug.

Revisionen vurderer samtidig, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis Region Midtjylland fremadrettet søger at sikre tydeligere afgrænsning af personaletyper (stillingskategorier) og fokuserer på at udbrede en mere ensartet og standardiseret registreringspraksis på tværs af enheder, når nye medarbejdere oprettes i lønsystemet. Dette er for at kunne udvikle og løbende producere en retvisende analyse af personaleforbrug.

Sideløbende med forvaltningsrevisionens analyse er der i forbindelse med omstillingsplanens hospitalsfusioner truffet beslutning om oprettelse af et regionalt stillingskartotek, hvilket er i tråd med revisionens anbefalinger.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-11

40. Svar til Statsforvaltningen vedrørende klage fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti

Resume

Statsforvaltningen har, på baggrund af henvendelse fra gruppeformændene Anne V. Kristensen, Jette Skive og Poul Müller på vegne af henholdsvis Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, anmodet regionsrådet om en redegørelse vedrørende en klage over regionsrådsformand Bent Hansen og regionsrådet for overtrædelse af regionsloven og en række forvaltningsretlige grundsætninger. Der forelægges udkast til redegørelse til statsforvaltningen.

Direktionen indstiller,

at redegørelsen til statsforvaltningen godkendes.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har i brev af 22. marts 2011 anmodet regionsrådet om en redegørelse vedrørende klage over regionsrådsformand Bent Hansen og regionsrådet for overtrædelse af regionsloven og en række forvaltningsretlige grundsætninger. Anledningen er henvendelse af 17. marts 2011 til statsforvaltningen fra gruppeformændene Anne V. Kristensen, Jette Skive og Poul Müller på vegne af henholdsvis Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

 

Henvendelsen af 17. marts 2011 vedlægges som bilag. I henvendelsen anføres det, at en række handlinger, udført i forbindelse med beslutning om budgetændringer for 455 mio. kr. i regionen, er i strid med en række bestemmelser i regionsloven og grundlæggende forvaltningsretlige principper.

 

Udkast til redegørelse fra regionsrådet til statsforvaltningen vedlægges. Af de i redegørelsen tilknyttede bilag vedlægges i papirform til regionsrådet alene "Bilag A. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen - 75/25 % reglen", som er en del af notatet om "Spørgsmål vedrørende omstillingsplan - del 2", og notatet "Bemærkninger til indkomne henvendelser vedrørende forslagene på laboratorieområdet i Koncernledelsens "Omstillingsplan for fremtidens Sundhedsvæsen"". Samtlige bilag er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti tog forbehold.
 
Flemming Knudsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen