Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 22. juni 2011 kl. 11:30
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-30-72-176-07

4. Bibeholdelse af fødeafdelingen på Regionshospitalet Holstebro til den nye sygehusstruktur er på plads

Resume

I forbindelse med omstillingsplanen blev det besluttet, at fødeafdelingerne i Holstebro og Silkeborg nedlægges. Med ”Aftale om sundhed” mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller fremgår, at aftaleparterne vil understøtte, at fødeafdelingen i Holstebro bibeholdes til, den nye sygehusstruktur er på plads. Til dette formål vil aftaleparterne afsætte ca. 15 mio. kr. årligt og 7 mio. kr. i 2011. Regionsrådet i Region Midtjylland anmodes derfor i et brev af 22. juni 2011 fra ministeriet om at sikre, at fødeafdelingen på Regionshospitalet Holstebro bibeholdes til, den nye struktur er på plads.

Direktionen indstiller,

at regionsrådet imødekommer regeringens anmodning vedrørende fødeafdelingen på Regionshospitalet Holstebro, jf. skrivelse af 22. juni 2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeren.

Sagsfremstilling

Med plan for ”Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland” besluttede regionsrådet 31. januar 2011 at nedlægge fødeafdelingerne i Silkeborg og Holstebro.

 

Begge hospitalsenheder har, i overensstemmelse med regionsrådets beslutning, de seneste måneder arbejdet på at implementere omlægningen af fødselsbetjeningen. Blandt andet er der opsagt personale knyttet til fødeafdelingerne, og der er ansat nyt personale tilpasset efter den planlagte nye organisering af gynækologien og obstetrikken i Region Midtjylland. Ved Hospitalsenheden Vest er der samtidig foretaget en række bygningsmæssige dispositioner med henblik på at udmønte den planlagte organisering.

 

Den 26. maj 2011 indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller den såkaldte ”Aftale om Sundhed”. Som element heri fremgår det, at parterne er enige om at understøtte, ”at fødeafdelingen på Holstebro Sygehus bibeholdes til, den nye sygehusstruktur er på plads. Aftaleparterne er samtidig enige om at afsætte ca. 15 mio. kr. årligt, indtil den nye struktur er på plads.

 

På baggrund heraf har regionsrådsformanden den 30. maj 2011 rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder med henblik på at modtage en uddybende udmøntningsskrivelse fra ministeriet. Henvendelsen vedlægges som bilag. Der er kommet svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeren den 22. juni 2011, som vedlægges som bilag.

 

I svaret fremgår, at regeringen med henvisning til ”Aftale om sundhed” anmoder Region Midtjylland om ”at tage initiativ til at sikre, at fødeafdelingen på Holstebro Sygehus bibeholdes til, den nye struktur er på plads.

 

Det fremgår ligeledes, at ministeriet har forelagt et aktstykke for Folketingets Finansudvalg, hvor der anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2011 kan gives et tilskud på 7 mio. kr. til fødeafdelingen på Holstebro Sygehus med henblik på at understøtte, at afdelingen bibeholdes frem til, den nye sygehusstruktur er på plads. Dette aktstykke forventes behandlet 23. juni 2011. Fra 2012 og indtil den nye struktur er på plads, vil der være 15 mio. kr. til rådighed årligt, hvilket også fremgår i ”Aftale om sundhed.”

 

Ministeriet forudsætter endvidere, at forventede komplicerede fødsler ved Hospitalsenheden Vest visiteres i overensstemmelse med gældende retningslinjer/gældende faglig praksis.

 

Ministeriet forudsætter endelig, at der som hidtil i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger etableres samarbejde med pædiatri med neonatalogisk kompetence. Administrationen skal således bemærke, at der ikke er pædiatri på Regionshospitalet Holstebro. Det indebærer blandt andet, at børnene skal overflyttes til Regionshospitalet Herning i de tilfælde, hvor der er behov for neonatalogisk assistance. Det forventes dog kun at være sjældent forekommende, da forventede komplicerede fødsler i forvejen skal visiteres til Regionshospitalet Herning.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at regionsrådet konstaterer, at et politisk flertal i folketinget har indgået en politisk aftale. Regionsrådet imødekommer på den baggrund regeringens anmodning vedrørende fødeafdelingen på Regionshospitalet Holstebro, jf. skrivelse af 22. juni 2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeren.

 

Susanne Buch Nielsen, Jørgen Winther og Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen