Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 23. februar 2011 kl. 12:30
i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-30-74-14-08

1. Gårdhaven - mulighed for ændring til at opføre erstatningsbyggeriet efter servicelovens bestemmelser

Resume

Region Midtjylland har ønsket at opføre erstatningsbyggeri for det socialpsykiatriske bosted Gårdhaven jf. almenboliglovgivningen. Der har været problemer omkring fortolkningen af lovgivningen. Socialministeriet har i brev af 17. september 2010 fastslået, at det er kommunerne og ikke regionerne, der skal indskyde grundkapitalen ved bygning af almene boliger.
 
Regionsrådet har den 13. oktober 2010 besluttet at søge om afbureaukratisering af almenboliglovgivningen, således at Region Midtjylland kan opføre Gårdhaven som almene boliger og med indskud af grundkapitalen. Der er desværre endnu ikke nogen afklaring vedrørende regionens ansøgning om afbureaukratisering.
 
Forinden Socialministeriets brev af 17. september 2010 var erstatningsbyggeriet for Gårdhaven sendt i udbud. Idet vedståelsesfristen overfor de udvalgte entreprenører udløber den 1. marts 2011, ser administrationen sig nødsaget til at foreslå iværksættelse af en nødprocedure, hvor erstatningsbyggeriet opføres efter servicelovens bestemmelser § 107/108. Dette foreslås af hensyn til beboerne samt planlægningen m.v. i Viborg kommune og de øvrige kommuner. Herudover vil det for regionen betyde - hvis vedståelsesfristen ikke overholdes – at regionen skal ud i et nyt udbud.
 
Hvis regionen får godkendt sin ansøgning om afbureaukratisering inden den 1. marts 2011, vil erstatningsbyggeriet for Gårdhaven blive opført som planlagt, dvs. som almene boliger.

Hvis boligerne opføres efter servicelovens bestemmelser vil det betyde, at den afgivne anlægsbevilling til erstatningsbyggeriet på i alt 45 mio. kr. reduceres med 8,4 mio. kr. Reduktionen skyldes udelukkende tekniske forhold omkring indregning af moms m.v. i bevillingen. En evt. opførelse efter servicelovens bestemmelser kan således foretages med en revideret anlægsbevilling på 36,6 mio. kr. Ændringen får ingen væsentlige økonomiske konsekvenser for beboerne, kommunerne eller regionen.

Direktionen indstiller,

at erstatningsbyggeriet for Gårdhaven, under forudsætning af at der ikke opnås tilsagn om afbureaukratiseringsprojekt inden den 1. marts 2001, som nødprocedure opføres efter servicelovens bestemmelser § 107/108 i stedet for almenboliglovgivningens bestemmelser,


at Indenrigs- og Sundhedsministeriet søges om lånedispensation på i alt 36,6 mio. kr. til gennemførelse af erstatningsbyggeriet efter servicelovens bestemmelser,


at der gives en tillægsbevilling på -8,4 mio. kr. til anlægsbevillingen vedrørende opførelse af erstatningsbyggeri for Gårdhaven, hvis projektet gennemføres under servicelovens bestemmelser,


at det forudsættes at såvel den enkelte beboers økonomi, og den kommunale takstbetaling ikke vil blive højere end hvis erstatningsbyggeriet var blevet etableret efter almenboliglovens bestemmelser, og

 

at erstatningsbyggeriet vedrørende Gårdhaven, hvis der efterfølgende gennemføres lovændring af almenboliglovgivningen om regionernes mulighed for indskydelse af grundkapital, omdannes til at blive drevet efter almenboliglovgivningen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 2. december 2009, at der blev meddelt en anlægsbevilling på i alt 45 mio. kr. til opførelse af almene boliger som erstatningsbyggeri for det socialpsykiatriske tilbud Gårdhaven. Projektet skulle opføres som almene boliger og reglerne herom.
 
Regionen har tidligere opført almene boliger, således at den samlede anlægsudgift inkl. grundkapitalen sker ud fra en model, hvor de almene boliger finansieres ved optagelse af realkreditlån, og hvor beboerne betaler afdrag og renter via betaling af husleje.

 

Grundkapitalen finansieres ved indskud af regionens værdi af grund, og forrentes af kommunerne via takstbetaling. Servicearealer finansieres ved optagelse af almindelig lån (dispensation via Indenrigs- og Sundhedsministeriet), og hvor afdrag og renter betales via taksterne.
 
Region Midtjylland gik i udbud med erstatningsbyggeriet for Gårdhaven efter beslutning i forretningsudvalget den 10. marts 2010. Licitationsresultatet forelå den 30. august 2010.
 
Viborg kommune har efterfølgende rejst tvivl om fortolkningen af lovgivningen omkring regionens finansieringsmodel for grundkapitalen. Viborg Kommune har på den baggrund kontaktet Socialministeriet, som har oplyst, at det er korrekt, at regionerne ikke kan finansiere grundkapitalen. Regionen har efterfølgende ligeledes henvendt sig til Socialministeriet for at få lov til at indskyde grundkapitalen. Socialministeriet har imidlertid i breve af 9. august og 17. september 2010 fastholdt, at regionerne, efter almenboligloven, ikke kan indskyde grundkapitalen. Socialministeriet bemærkede dog, at lovgivningen på området er tvetydig.
 
Dette skyldes, at i lovparagrafferne for den almene boliglovgivning står der, at regionsrådet tilvejebringer grundkapitalen. I forarbejderne til den almene boliglovgivning er det beskrevet, at kommunerne skal finansiere grundkapitalen.
 
På baggrund af ovenstående tilbagemelding fra Socialministeriet har regionsrådet på sit møde den 13. oktober 2010 godkendt forslag til afbureaukratiseringsprojekt vedrørende almene boliger omkring forslag om fritagelse for almenboliglovens bestemmelser i forhold til finansiering af grundkapital. Ansøgningen er sendt den 18. oktober 2010 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
 
Administrationen måtte, i forbindelse med afklaringen omkring mulighederne for at regionen kan indskyde grundkapitalen, udsætte licitationens vedståelsesfrist overfor de udvalgte entreprenører på projektet omkring Gårdhaven med 6 måneder. Denne frist udløber den 1. marts 2011.
 
Der er desværre endnu ikke nogen afklaring vedrørende regionens ansøgning om afbureaukratisering. Dette til trods for at Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Socialministeriet har haft sagen til behandling i 4 måneder.
 
Idet vedståelsesfristen nærmer sig, ser administrationen sig nødsaget til at foreslå, at erstatningsbyggeriet for Gårdhaven opføres efter servicelovens bestemmelser § 107/108 i stedet for almenboliglovgivningens bestemmelser.
 
Dette foreslås af hensyn til beboerne samt planlægningen m.v. i Viborg kommune og de øvrige kommuner. Herudover vil det for regionen betyde - hvis vedståelsesfristen ikke overholdes – at regionen skal ud i et nyt udbud.
 
Hvis regionen får godkendt sin ansøgning om afbureaukratisering inden den 1. marts 2011, vil erstatningsbyggeriet for Gårdhaven blive opført som planlagt, dvs. som almene boliger.
 
Konsekvenser for beboerne
Boliger til borgere med handicap og særlige behov kan tilbydes enten efter lov om almene boliger eller efter serviceloven. Når det drejer sig om boliger efter lov om almene boliger, er borgeren principielt sidestillet med andre beboere i almene boliger. Der er indgået en selvstændig lejekontrakt, hvor der er mulighed for at søge boligsikring. Støtte og bistand til borgere ydes efter reglerne i servicelovens §§ 83-85, som en selvstændig ydelse. Lejeforholdet reguleres af de almindelige regler om almene boliger, når det drejer sig om varsling af stigninger, opsigelser mv.
 
Når det drejer sig om boliger, som opføres efter serviceloven, sker der en beregning af huslejen, som tager udgangspunkt i særlige regler for området. Beregningen af husleje sker med udgangspunkt i areal- og omkostningsbestemte udgifter, hvor der også betales en andel af driftsudgifterne. Der er fastlagt en maksimal huslejebetaling, hvor der også indgår en indkomstbestemt beregning. Der skelnes mellem servicelovens §§ 107 og 108, der drejer sig om henholdsvis midlertidige og længerevarende ophold, der som udgangspunkt også omfatter den støtte og bistand, som beboerne har brug for.
 
Der er således tale om to forskellige regelsæt, hvor der både er forskel på beregningen af husleje og på mulighederne for opsigelse af lejeforholdet. I forhold til begge regelsæt bliver der dog taget hensyn til beboerens indkomst. I forhold til det konkrete byggeri på Gårdhaven er det eksisterende byggeri opført efter serviceloven. Derfor vil der i forhold til et erstatningsbyggeri efter serviceloven ikke være tale om en væsentlig ændring af grundlaget, bortset fra, at der er tale om, at de nye tidssvarende boliger er større og dermed også lidt dyrere.
 
Økonomiske konsekvenser ved opførelse efter servicelovens bestemmelser
Anlægsbevillingen til opførelse af Gårdhaven efter lov om almene boliger er på i alt 45 mio. kr. fordelt med 15 mio. kr. til servicearealer og 30 mio. kr. til den almene boligdel. Bevillingen til servicearealerne er eksklusiv moms og bevillingen til den almene boligdel er inklusiv moms.
 
Ved ændring af projektet til opførelse efter serviceloven vil denne bevilling skulle justeres, da hele bevillingen skal være eksklusiv moms. Samtidig er der i den oprindelige projektøkonomi på 45 mio. kr. indregnet værdien af grunden på 2 mio. kr. Region Midtjylland er i forvejen ejer af grunden, og der skal derfor ikke gives anlægsbevilling hertil ved opførelse efter serviceloven. Endvidere er der i forbindelse med opførelse af alment byggeri gebyrer til stat, kommune og byggeskadefonden, som ikke skal afholdes ved byggeri efter serviceloven. I nedenstående tabel vises de økonomiske konsekvenser for projektøkonomien ved ændring af projektets lovgrundlag.

 

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser for anlægsbevilling til Gårdhaven

 
Mio. kr.
Samlet anlægsbevilling ved byggeri efter almenboligloven
45,0
Heraf:
 
- Moms på boligdelen
6,0
- Grundværdi indregnet i projektøkonomien
2,0
- Gebyrer til stat, kommune og byggeskadefonden
0,4
I alt merudgifter ved alment byggeri i forhold til byggeri efter serviceloven
8,4
 
 
Anlægsbevilling ved byggeri efter serviceloven
36,6
 
 

 

Ved opførelse af Gårdhaven efter serviceloven er der således behov for en samlet anlægsbevilling på 36,6 mio. kr. til projektet. Det ændrede behov skyldes udelukkende, at der er tekniske udgiftsposter, som bortfalder, hvis erstatningsbyggeriet opføres efter servicelovens bestemmelser.
 
Rammeforudsætningerne ved gennemførelse af erstatningsbyggeri efter serviceloven er, at regionen fuldt ud finansierer projektet med et realkreditlån på i alt 36,6 mio. kr. Afskrivninger på det optagede lån vil indgå i den beregnede takst for tilbuddet.
 
Det forudsættes, at Region Midtjylland søger Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lånedispensation. Regionen vil efter modtagelse af lånedispensation kunne optage lån til finansiering af erstatningsbyggeriet. Regionen har hidtil uden problemer opnået lånedispensation til opførelse af sociale tilbud.
 
Afskrivning og forrentning af lånet samt regionens renteudgifter i forbindelse med midlertidig udlæg i byggeperioden finansieres fuldt ud af kommunernes takstbetaling.
 
Det forudsættes, at såvel den enkelte beboers økonomi og den kommunale takstbetaling er uændret ved brug af servicelovens bestemmelser i forhold til byggeri efter almenboliglovens bestemmelser. Endvidere er de to modeller forudsat udgiftsneutral for regionen. De indholdsmæssige konsekvenser svarer til beskrivelsen ovenfor om konsekvenser for beboerne.
 
Hvis der efterfølgende gennemføres en lovændring af almenboliglovgivningen om regionernes mulighed for indskydelse af grundkapital, vil regionen afsøge muligheden for at omdanne Gårdhaven til almene boliger efter almenboliglovgivningen.

 

Bevillingsændringer ved ændring fra alment byggeri til byggeri efter serviceloven

 

I tabel 2 fremgår de bevillingsmæssige ændringer som følge af evt. at opføre erstatningsbyggeriet for Gårdhaven efter Servicelovens bestemmelser i stedet for som almene boliger.

 

Tabel 2: Bevillingsskema

1.000 kr.
 
Rådighedsbeløb
Rådighedsbeløb
Rådighedsbeløb
 
Bevilling
2009
2010
2011
Oprindelig bevilling til Gårdhaven
 
45.000
 
1.000
 
15.000
 
29.000
- Servicearealer
14.900
1.000
5.000
8.900
- Almene boliger
30.100
0
10.000
20.100
 
 
 
 
 
Oprindelig finansiering
-45.000
-1.000
-15.000
-29.000
- Anlægspulje for sociale tilbud
-14.900
-1.000
-5.000
-8.900
- Låneoptagelse/byggekredit/ indskud af grund
 
-30.100
 
 
-10.000
 
-20.100
 
 
 
 
 
Tillægsbevilling
 
 
 
 
Bevillingerne til service- arealer og almene boliger sammenlægges ved opførelse under serviceloven og reduceres 1)
 
 
 
 
Gårdhaven
-8.400
 
 
-8.400
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
Låneoptagelse/indskud af grund
8.400
 
 
8.400

 

1) Reduktionen er inkl. de reguleringer, der er foretaget på grund af ændret byggeomkostningsindeks.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Poul Müller og Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen