Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 1. marts 2011 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-00-31-09

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

I. § 2 aftale om samtaleterapi
Forretningsudvalget bemyndigede på sit møde den 8. februar 2011 administrationen til at indgå en § 2 aftale om samtaleterapi, der skærper kravene til lægernes kompetencer til at yde samtaleterapi. Der er endnu ikke indgået § 2 aftale vedrørende samtaleterapi. Lægerne afventer, at overenskomstens parter laver en vejledning til implementering af samtaleterapiydelsen.

 
II. 10. Nordiske folkesundhedskonference
Der orienteres om den 10. Nordiske Folkesundhedskonference, der finder sted den 24. – 26. august 2011 i Åbo, Finland. Det er et mødested for praktikere, forskere, planlæggere og politikere omkring forebyggelse og sundhedsfremme i regioner og kommuner. Det aftaltes, at beskrivelse af konferencen og program sendes ud i forbindelse med næste forretningsudvalgsmøde, og at der i den forbindelse tages stilling til, hvorvidt og i givet fald hvem, som deltager i konferencen.


III. Regionshospitalet Tarm
Der orienteres om presseomtale i forbindelse med røntgenfunktionen i Tarm. Der vil snarest blive indkøbt det fornødne udstyr eventuelt i forbindelse med et EU-udbud, og det forventes derfor, at det kun vil være en begrænset periode, hvor de pågældende undersøgelser ikke kan foretages i Tarm. Hospitalsledelsen udsender en pressemeddelelse om sagen, ligesom der udarbejdes en redegørelse over sagsforløbet.

 

IV. Opfølgende hjemmebesøgsordning i Silkeborg
Der udarbejdes dagsordenspunkt til forretningsudvalgsmødet den 15. marts 2011.

 

V. Regnskab 2010 orientering om foreløbigt resultat
Der orienteres om regnskab 2010. De seneste tal viser, at den samlede økonomiaftaleafvigelse for sundhedsområdet er på 203 mio. kr., hvilket stort set svarer til regionens ekstraordinære låneoptag på 200 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i den seneste standardiserede økonomiopfølgning forventedes et merforbrug på 524 mio. kr. Der er således sket en forbedring på 321 mio. kr. Regionsrådet orienteres, og der udsendes pressemeddelelse herom.

 

Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-11

2. Budgetvejledning 2012

Resume

Budgetvejledningen 2012 for Region Midtjylland er grundlaget for arbejdet med det kommende års budget og de følgende overslagsår ved en tidsmæssig tilrettelæggelse af budgetarbejdet og forslag til principper for en række proceduremæssige forhold, f.eks. pris- og lønregulering, overførelser mellem budgetår, bevillingsniveauer mv.

Direktionen indstiller,

at Budgetvejledning 2012 for Region Midtjylland godkendes som grundlag for det videre budgetarbejde i regionen.

Sagsfremstilling

Budgetvejledningen for 2012 er en teknisk opdatering af budgetvejledningen for 2011 og med baggrund i allerede trufne beslutninger på regionsrådets møde den 23. februar 2011 i forbindelse med punktet om ”Aftale om ændring af budget 2011 og forudsætningerne for budget 2012”.
 
Udkast til budgetvejledning 2012 for Region Midtjylland er vedlagt.
 
Budgetvejledningen indeholder:
 
I. Tids- og procesplan for udarbejdelsen af Budget 2012

Tidsplanen er i hovedtræk:

 

På mødet den 28. juni 2011 vil forretningsudvalget fastlægge rammer for sektorernes fortsatte arbejde med forslag til Budget 2012. Materialet til mødet vil beskrive de regionale konsekvenser af Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner (indgås senest den 15. juni 2011) vurderet i forhold til et teknisk budget 2012 og udgiftspres felter.  
 
Den 10. august 2011 afholdes budgetseminar for regionsrådet. Seminaret er en mulighed for en mere grundig informering og drøftelse af budgettets økonomi og materielle forudsætninger. Herudover vil budgetseminaret blive anvendt til endelig drøftelse af, hvordan økonomistyringen skal tilrettelægges på det somatiske område fra 2012.
 
Ved 1. behandlingen af forslag til Budget 2012 i forretningsudvalg og regionsråd henholdsvis den 15. og 24. august 2011 gives der indstilling om eventuelle politiske prioriteringer. Der vil være udarbejdet forslag til budgetbemærkninger inkluderende dels DUT-reguleringer og dels de materiale forudsætninger for budgetforslaget.

Ved forretningsudvalgets 2. behandling den 20. september 2011 behandles eventuelle ændringsforslag til budgetforslaget.

 

Den 28. september 2011 har regionsrådet 2. behandling af forslag til Budget 2012.

 

Budgetvejledningen rummer endvidere forslag til tidsplan for inddragelsen af medarbejderne (MED-systemet) og høring af Sundhedsbrugerrådet i budgetprocessen.  

 

II. Principper for budgetlægning for 2012

Der fremlægges forslag til principper for budgetlægningen vedrørende bevillingsniveauer, overførsler mellem budgetår, pris- og lønregulering og fordelingsnøgle for fælles formål og administration.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-72-7-09

3. Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler

Resume

Udbredelsen af betalingsparkering på regionens hospitaler har medført et ønske fra regionsrådet om, at der fastlægges et sæt af fælles principper for betalingsparkeringen i Region Midtjylland. På denne baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til principnotat for betalingsparkeringen, som skal medvirke til at sikre rimelige og ensartede forhold for de parkerende på de hospitaler, der vælger at indføre betalingsparkering.

Direktionen indstiller,

at forslaget vedrørende principper for betalingsparkering på Region Midtjyllands hospitaler godkendes.

Sagsfremstilling

Udbredelsen af betalingsparkering på Region Midtjyllands hospitaler har medført et ønske fra regionsrådet om, at der fastlægges et sæt af fælles principper for betalingsparkeringen. Universitetshospitalerne Aarhus og Skejby har allerede etableret betalingsparkering, det indføres snart på Regionshospitalet Randers - og det er på vej på flere af regionens øvrige hospitaler. Årsagen til den stigende tendens til betalingsparkering er, at mange hospitaler oplever store kapacitetsproblemer på parkeringsområdet.

 

På denne baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til principper for betalingsparkering. Principperne tager afsæt i de allerede etablerede ordninger på Universitetshospitalerne Aarhus og Skejby, samt på Regionshospitalet Randers.

 

Omdrejningspunktet for principperne er, at patienter, pårørende og medarbejdere skal opleve rimelige og ensartede forhold på de hospitaler, der vælger at indføre betalingsparkering. Der lægges derfor med principperne op til, at patienter kan parkere tæt på indgangene, at patienter i langvarige forløb kan parkere gratis, og at prisen for et medarbejder-p-kort skal antage et rimeligt niveau og afspejle forholdene i lokalområdet.

 

Notatet har været til høring på hospitalerne, og har været forelagt RMU, og de hørtes rettelser og tilføjelser er indarbejdet i dokumentet. RMU bakker ikke op om principnotatet, da der generelt ikke kan støttes op om indførelsen af betalingsparkering på regionens hospitaler. På hospitalerne er der opbakning til notatet.

Beslutning

Sagen udsættes.

 

Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-76-1-09

4. Udpegning af medlem til Vækstforum

Resume

Regionsrådet har på sit møde den 2. december 2009 udpeget 6 erhvervsorganisationer og 3 viden- og uddannelsesinstitutioner, der kan indstille medlemmer til det Vækstforum, der skal virke i perioden 1. januar 2010 - 31. december 2013. Øvrige indstillingsberettigede er kommunalbestyrelser og arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

 

Efterfølgende har regionsrådet på sit møde den 24. februar 2010 udpeget 20 medlemmer til Vækstforum efter indstilling fra ovennævnte parter.

 

Blandt erhvervsorganisationerne er Dansk Erhverv, som har indstillet, at der udpeges et nyt medlem, som skal repræsentere Dansk Erhverv, i stedet for Bodil Vilmand-Olsen, som i forbindelse med jobskifte ønsker at træde ud af Vækstforum.

Direktionen indstiller,

at indstillingen fra Dansk Erhverv drøftes.

Sagsfremstilling

Vækstforum består af 20 medlemmer, der udpeges af regionsrådet.

Vækstforum sammensættes således:

3 medlemmer udpeges på regionsrådets initiativ,
6 medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf et medlem skal repræsentere yderområderne,
6 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet,
3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiativ, og
2 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

Regionsrådet vedtog på sit møde den 2. december 2009 at udpege følgende erhvervsorganisationer mv. som indstillingsberettigede til vækstforum:

 

  • Dansk Industri - to medlemmer,

  • Dansk Erhverv - et medlem,

  • Landbrug og Fødevarer - et medlem,

  • Dansk Byggeri - et medlem,

  • Finansrådet - et medlem,

  • Aarhus Universitet - et medlem,

  • Professionshøjskolen VIA University College - et medlem,

  • Mercantec et medlem,

  • LO, AC og FTF i fællesskab indstiller et medlem, der repræsenterer lønmodtagerne i regionen, og

  • Dansk Arbejdsgiverforening indstiller et medlem, der repræsenterer arbejdsgiverne i regionen

 

Dansk Erhverv har indtil nu været repræsenteret ved Bodil Vilmand-Olsen, som på grund af jobskifte ikke længere ønsker at deltage i Vækstforum som repræsentant for Dansk Erhverv.

 

Dansk Erhverv indstiller i stedet

 

Adm. direktør
Bo Sejr Frandsen
Key2Know
Europaplads 16, 1.
8000 Århus

 

Af indstillingen fra Dansk Erhverv fremgår følgende: "Indstillingen af Bo Sejr Frandsen er motiveret af, at han besidder en stærk faglig profil og faglige kompetencer inden for feltet digitalisering. Disse kompetencer vurderes at være understøttende i forhold til den strategiske satsning på digitalisering i Vækstforums erhvervsstrategi".

 

Administrationen har gjort Dansk Erhverv opmærksom på, at der i forbindelse med erhvervsfremmelovens tilblivelse er forudsat, at der ved udpegning af medlemmer til det regionale vækstforum tilstræbes en ligelig fordeling af mænd og kvinder.

Beslutning

Dansk Erhverv anmodes om at indstille både en mand og en kvinde til medlem af Vækstforum.

 

Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-11-09

5. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende ventetid på akutklinikker

Resume

Anne V. Kristensen har i mail af 27. september 2010 anmodet om at få sag på dagsordenen om ventetid på akutklinikker.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Anne V. Kristensen har i henvendelse af 27. september 2010 anmodet om at få sag på dagsordenen om "Ventetid på akutklinikker

 

Venstre foreslår, at der sættes servicemål for maksimal ventetid på akutklinikker i lighed med skadestuer og ambulatorier.

 

Borgere, som netop har fået en skadestue erstattet med en akutklinik, skal ikke opleve forringelser i form af længere ventetider. Venstre foreslår derfor, at der sættes servicemål – også for akutklinikker."

 

Der vedlægges notat vedrørende servicemål på akutklinikker i Region Midtjylland.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt. Forslag om servicemål vil blive drøftet på møde i Strategisk Sundhedsledelsesforum i foråret 2011 og forelægges herefter til godkendelse i regionsrådet.

 

Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-11-09

6. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende telemedicinske rejsehold

Resume

Anne V. Kristensen har i henvendelse af 29. november 2010 anmodet om at ideoplæg til telemedicinske rejsehold bliver forelagt regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Anne V. Kristensen har i henvendelse af 29. november 2010 anmodet om at ideoplæg til telemedicinske rejsehold forelægges regionsrådet.

 

Ideoplægget samt administrationens bemærkninger hertil vedlægges som bilag.
 

Beslutning

Drøftes i forbindelse med temamøde efter sommerferien.

 

Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-79-08

7. Opfølgning på betænkning fra Det Midlertidige Udvalg til belysning af effekt og nytteværdi af nye dyre lægemidler i Region Midtjylland

Resume

Det Midlertidige Udvalg til belysning af effekt og nytteværdi af nye dyre lægemidler i Region Midtjylland udarbejdede medio 2009 en betænkning indeholdende en række nationale og regionale anbefalinger.
 

Dagsordenspunktet, er en opfølgning på betænkningen og beskriver, hvor og hvordan anbefalingerne fra Det Midlertidige Udvalg til belysning af effekt og nytteværdi af nye dyre lægemidler i Region Midtjylland er blevet håndteret.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om opfølgning på betænkning fra Det Midlertidige Udvalg til belysning af effekt og nytteværdi af nye dyre lægemidler i Region Midtjylland tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det Midlertidige Udvalg til belysning af effekt og nytteværdi af nye dyre lægemidler i Region Midtjylland udarbejdede medio 2009 en betænkning indeholdende en række nationale og regionale anbefalinger.

 

I vedlagte notat beskrives, hvordan de nationale og regionale anbefalinger er blevet håndteret.

 

De nationale anbefalinger er blevet adresseret og håndteret i regi af Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS), Det Nationale Udvalg til Vurdering af Kræftlægemidler (UVKL) og Danske Regioner.
 
De regionale anbefalinger er blevet forankret i Den Regionale Lægemiddelkomité, som har arbejdet med betænkningens anbefalinger. Den Regionale Lægemiddelkomité har bl.a. valgt at ændre lægemiddelkomitésystemet, således at lægemiddelindsatsen i Region Midtjylland fortsat udvikles.
 
Region Midtjyllands forbrugsmønster af dyre lægemidler følges nøje - og sammenlignes tværregionalt via Amgros kvartalsvise markedsovervågninger. Analysen fremsendes til direktionen i Region Midtjylland.  

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-139-06-V

8. Halvårlig orientering om resultater vedrørende NIP-apopleksi

Resume

En halvårsopfølgning for NIP-området apopleksi viser generel fremgang på området, men den viser også, at der fortsat kun er to ud af 10 indikatorer, som er opfyldt på regionsniveau. Indsendte handleplaner fra hospitalerne viser, at der arbejdes på at forbedre resultaterne, eksempelvis via øget fokus på samarbejde mellem de involverede afdelinger og hurtigere indlæggelse på apopleksiafsnit.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som supplement til de årlige orienteringer om resultater fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) fremlægges her en halvårlig opfølgning på NIP-området apopleksi. Den halvårlige opfølgning foretages især med henblik på at følge op på de indikatorer, hvor der er problemer.
 
Det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler har desuden besluttet at afholde temamøder med fokus på de forskellige områder inden for NIP. På disse temamøder er der mulighed for, at politikerne kan drøfte erfaringer og udfordringer med klinikere/fagfolk fra hospitalspraksis. Den 29. november 2010 blev der holdt temamøde med udvalget omkring NIP-akut mave-tarm kirurgi, og den 21. februar 2011 afholdes et temamøde med fokus på NIP-apopleksi.
 
Følgende hospitaler varetager apopleksibehandling: Regionshospitalet Horsens, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus.
 
Resultaterne i denne halvårsopfølgning vedrørende NIP-apopleksi dækker alle 12 måneder i 2010. Generelt er der en høj databasekomplethed for alle indikatorer, hvilket betyder at en stor andel af alle patienter med apopleksi også indberettes i NIP-databasen.
 
Tabellen nedenfor viser resultaterne for alle indikatorer i NIP-apopleksi. Tabellen medtager både resultater på regionsniveau og for de enkelte hospitaler. Resultaterne fokuserer som nævnt på opfyldelsen af indikatorerne i 2010. Men for at give et solidt sammenligningsgrundlag tages der afsæt i resultaterne for 2009; disse resultater er hentet fra årsopgørelsen.
 
Tabellen skal læses på den måde, at resultater i parentes betyder, at standarden for den pågældende indikator ikke er opfyldt. Resultater med fed skrift betyder, at standarden er opfyldt. Det ses således, at regionen samlet set opfylder to ud af 10 indikatorer i 2010, og det er de samme to indikatorer, som blev opfyldt i 2009, nemlig CT-/MR-skanning og mortalitet.

 

Resultater for apopleksi. Tallene i hvert felt refererer til henholdsvis resultatet fra årsopgørelsen og halvårsopfølgningen, dvs. for henholdsvis 2009 og 2010

 

Indikator
Standard
Periode
Region Midt
Horsens
Vest
Silke-borg
Aarhus
Randers
Viborg
1. Apopleksienhed, senest på 2. indlæggelsesdøgn
90
2009
(86)
86*
90
(83)
96
(48)
96
 
 
2010
(88)
88*
91
88*
92
(67)
94
2. Trombocythæmmende /blodpropopløsende behandling
95
2009
(89)
(81)
(82)
93*
95
(84)
95
 
 
2010
(89)
(88)
(82)
90*
95
(90)
93*
3. Antikoagulationsbehandling
95
2009
(75)
(70)
(80)
88*
97
(41)
85*
(blodfortyndende medicin)
 
2010
(79)
(79)
(79)
/
89*
(61)
86*
4. CT-/MR-skanning  
80
2009
82
79*
(75)
93
92
(68)
83
 
 
2010
84
87
80
88
90
76*
84
5. Vurdering ved fysioterapeut
90
2009
(78)
(81)
(85)
87*
(73)
(62)
  (83)
 
 
2010
(83)
87*
88*
85*
(79)
(76)
(83)
6. Vurdering ved ergoterapeut
90  
2009
(73)
(79)
(86)
(79)
(72)
(60)
(63)
 
 
2010
(83)
86*
(87)
85*
(81)
(78)
(79)
7. Vurdering af ernæringstilstand
90
2009
(74)
(64)
(74)
(81)
88*
(34)
(76)
 
 
2010
(82)
(68)
(81)
(78)
88*
(73)
91
8. Vurdering med vandtest (synkefunktion)
90
2009
(71)
(63)
(70)
(82)
(82)
(33)
(85)
 
 
2010
(77)
(70)
(77)
(81)
(83)
(64)
(85)
9. Ultralyd/CT-aniografi af halskar
90  
2009
(69)
(65)
(54)
(71)
(83)
(45)
(78)
(undersøgelse af halspulsåre)
 
2010
(72)
(63)
(63)
(69)
(84)
(51)
(84)
10. 30-dages mortalitet**
15
2009
12
14
12
15
9
8
13
 
 
2010
9
7
8
13
10
8
12

Kilde for årsopgørelsen: Rapport fra det nationale NIP-sekretariat af 26. marts 2010. Kilde for halvårsopfølgningen: InfoRM den 4. februar 2011.


Resultater med fed betyder ”standard opfyldt”, og resultater i parentes betyder ”standard ikke opfyldt”. En ”skråstreg” (/) indikerer, at der er ni eller færre patienter at måle på i det angivne år, hvorfor der ikke er patienter nok at måle på. Alle tallene i tabellen er i procent med undtagelse af kolonnen ”periode”, som er årstal.


* En stjerne indikerer, at standarden er opfyldt, når der tages hensyn til den statistiske usikkerhed.


** Standarden på 15 % er her en maksimumsværdi, mens de øvrige ni standarder er minimumsværdier.   
 
Som det fremgår af tabellen, er der betydelige forskelle hospitalerne imellem. Generelt ligger Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus, Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Viborg på et lidt højere niveau end de øvrige. Regionshospitalet Randers har opnået fremgang fra 2009 til 2010 for alle de indikatorer, hvor der konstateres problemer med målopfyldelsen. Men der er stadig et stykke vej for Regionshospitalet Randers til at nå i mål, og det samme må medgives for størsteparten af de øvrige hospitaler.
 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-139-06-V

9. Orientering om resultater vedrørende NIP hjerteinsufficiens

Resume

Den seneste årsrapport fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedrørende hjerteinsufficiens (hjertesvigt) viser, at der samlet set er standardopfyldelse på 5 ud af 8 indikatorer. Der er dermed opnået markante forbedringer på 4 indikatorer. Regionen såvel som de enkelte hospitaler opfylder for 3. år i træk resultatmålene vedrørende genindlæggelse og dødelighed. Seneste data for Region Midtjylland (InfoRM) viser, at regionen fastholder de opnåede resultater.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om resultater vedrørende NIP hjerteinsufficiens tages til orientering.

Sagsfremstilling

De årlige resultater fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) vedrørende hjerteinsufficiens (hjertesvigt) blev offentliggjort på www.sundhed.dk den 13. januar 2011. Resultaterne dækker perioden 21. juni 2009 – 20. juni 2010. 

95% af regionens patienter med hjerteinsufficiens er blevet indberettet til NIP, og datakompletheden for de enkelte indikatorer ligger over de nødvendige 80 % for alle indikatorer.
 
Over de seneste 5-10 år er der sket forbedringer i behandlingen af hjertesvigt, som tilskrives, at de medicinske behandlingsmuligheder er blevet bedre samtidig med, at hospitalerne har etableret hjertesvigtklinikker, så patienterne kommer i kontakt med behandlere med særlig ekspertise i behandling af hjertesvigt.
 
Som det ses af vedlagte tabel, opfylder regionen samlet set nu standarderne for 5 ud af de 8 indikatorer, hvor der er fastsat en standard. Det er en fremgang for 4 indikatorer og ingen tilbagegang samlet set.
 
Igennem de seneste år har der været særligt fokus på patientundervisning og vurdering af funktionsevne. Resultaterne viser fremgang på disse områder samt på behandlingen med blodtryksnedsættende medicin. Hospitalerne opfylder ligesom de foregående år resultatindikatorerne for dødelighed og genindlæggelse.
 
Seneste data for Region Midtjylland (InfoRM) viser, at regionen fastholder de opnåede resultater. 

I vedlagte bilag vises indikatorerne for NIP-hjerteinsufficiens for seneste og foregående årsrapport samt de seneste resultater trukket fra InfoRM.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-45-07

10. Orientering om resultater fra den Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabase for Brystkræft

Resume

Den seneste årsrapport fra den Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabase for Brystkræft viser, at hospitalerne i Region Midtjylland generelt lever op til standarderne på området. De onkologiske afdelinger har svært ved at holde trit med indberetningerne, og der er desuden behov for en indsats i forhold til kontrolforløbene. Indsatsen afventer, at en nedsat national arbejdsgruppe kommer med anbefalinger herfor.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om resultater fra den Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabase for Brystkræft tages til orientering.

Sagsfremstilling

De årlige resultater fra den Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabase for Brystkræft er blevet offentliggjort på www.dbcg.dk. Resultaterne dækker perioden 1. januar 2009 – 31. december 2009. Da brystkræft indgår i den Danske Kvalitetsmodel, følger administrationen op på årsrapporten fra DBCG (sammenslutning af brystkræftlæger) på samme vis som NIP-områderne. Den 10. januar 2011 blev afholdt regional audit, hvor resultaterne blev drøftet.

 

I Region Midtjylland er der to privathospitaler, der foretager udredning og behandling af brystkræft. Privathospitalet Hamlet (Mammaklinikken) deltog på auditten den 10. januar. 

Datakvalitet
Datakvaliteten er generelt høj, dog er indberetningerne vedrørende den onkologiske behandling mangelfuld og forsinket. Dette skyldes, at de onkologiske afdelinger er forpligtede til at indberette til alle kræftdatabaserne. Der arbejdes på at lette registreringsbyrden f.eks. ved at standardisere skemaerne for den onkologiske behandling til de forskellige kræftdatabaser, hvor det er fagligt muligt samt ved at indarbejde oplysningerne i MidtEPJ.
 
Resultater
Vedlagte tabel sammenfatter resultaterne fra den seneste årsrapport sammenholdt med resultaterne fra det foregående år. Det har ikke været muligt at skaffe nyere data fra databasen.


Resultater fremhævet med fed skrift betyder, at standarden er opfyldt. Resultater i parentes betyder, at standarden ikke er opfyldt.

 

Tabellen viser, at privathospitalerne Hamlet (Mammaklinikken) og Aros står for en meget lille del af behandlingerne i Region Midtjylland, idet der er indberettet henholdsvis 16 og 10 patienter herfra i hele 2009.
 
Hospitalerne i regionen lever generelt op til standarderne på området. Alle afdelingerne i Region Midtjylland har således standardopfyldelse på nær 1-2 indikatorer. Nedenfor kommenteres de resultater, som giver anledning til bemærkninger.


Regionshospitalet Randers opfylder ikke standarden for aksillymfeknude status (at bestemte typer af lymfeknuder i armhulen undersøges med den såkaldte Sentinel Node (SN) metode (indikator 4). Afdelingen har efterfølgende undersøgt årsagen og fundet, at det skyldes en fejl i indberetningen.
 
Standarden for andelen af brystbevarende operationer (indikator 6) opfyldes af alle hospitalerne i Region Midtjylland. Der er ligesom sidste år forskel på hvor mange af patienterne med store knuder, der tilbydes brystbevarende operation på tværs af afdelingerne, men det kan ikke konkluderes, at der derfor er et fagligt problem, da der ikke er tegn på at operationstypen har betydning på recidiv-raten (dvs. om kræften kommer igen). Recidiv-raten adresseres i indikator 10, som ikke viser forskelle på tværs af afdelingerne. Lægerne anbefaler, at det undersøges, hvordan de kosmetiske resultater kan inddrages i evalueringen af, om det er godt eller skidt med mange brystbevarende operationer.
 
Standarden for indberetningen til databasen (indikator 7) er ikke opfyldt på alle afdelinger i regionen, hvilket skyldes et efterslæb i registreringen.
 
Relativt få patienter gennemfører det kontrolprogram, som DBCG anbefaler (indikator 9), og andelen er faldende. Der er tale om et nationalt problem, og derfor er der nedsat en national arbejdsgruppe, der ser på tilrettelæggelse af kontrolforløbene samt indberetningsmåde. Klinikerne afventer denne revision samt de anbefalinger, som vil følge af arbejdet.
 
Resultaterne vedrørende komplikationer efter kirurgien (indikator 11) tyder på få komplikationer, men den faktiske andel af komplikationer er dog sandsynligvis højere, end den der bliver registreret. Hospitalerne er derfor blevet bedt om at sikre, at komplikationer registreres efter gældende retningslinjer.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Jette Skive og Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-81-2-11

11. Efterregulering af delingsaftaler og kontant kompensationsbetaling vedrørende skatterestancer

Resume

Finansministeriet har 4. januar 2011 udarbejdet et orienterende aktstykke til Finansudvalget, hvor der konstateres, at man anser delingsaftalerne for afsluttet. Det indebærer, at der ikke sker ændringer i den nuværende fordeling, og at man ser bort fra tilbageværende udeståender. Finansudvalget har 13. januar 2011 taget aktstykket til efterretning.
 
Region Midtjylland har jf. regionsrådets møde 23. februar 2011 anmodet Advokatfirmaet Horten om en juridisk vurdering af sagen. Det var også Horten der for Danske Regioner i december 2007 udarbejdede en juridisk vurdering af spørgsmålet om værdiansættelsen af skatterestancer.
 
Horten vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at forældelse begyndte at løbe fra 12. marts 2008, hvor beløbet skulle have været betalt til Region Midtjylland. I så fald forældes kravet mandag den 14. marts 2011, og stævning skal være indgivet til retten forinden. Det er ligeledes denne dato, der er lagt til grund af Finansministeriet.
 
I Hortens vurdering af om kravet kan gennemføres, henvises til konklusionerne i Hortens notat til Danske Regioner af 14. december 2007, hvoraf fremgår, at tilgodehavender i form af skatterestancer mv. skal værdiansættes i overensstemmelse med de opgørelsesprincipper i budget- og regnskabssystemet, der er benyttet for det endeligt godkendte regnskab for 2004. En almindelig fortolkning af disse principper fører til, at værdifastsættelsen skal ske til kurs 100.
 
Der er ikke hjemmel til at fravige budget- og regnskabssystemet til fordel for årsregnskabslovens principper hverken i lov, forarbejder eller praksis.
 
Region Midtjylland har 9. februar 2011 igen anmodet Finansministeriet om, at staten udbetaler Region Midtjyllands tilgodehavende vedrørende skatterestancer. Regionen fastholder, at der udestår et mellemværende vedrørende den endelige restafregning af efterreguleringen af delingsaftalerne for Århus, Viborg og Ringkjøbing amter. Regionen kan være nødsaget til anlægge en retssag mod staten for at afbryde forældelsen af kravet.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland ved advokatfirmaet Horten anlægger sag mod staten med henblik på,
at staten udbetaler regionens tilgodehavende vedrørende skatterestancer.

Sagsfremstilling

Finansministeriet har 4. januar 2011 udarbejdet et orienterende aktstykke til Finansudvalget, hvor der konstateres, at man anser delingsaftalerne for afsluttet i forhold til regionerne og kommunerne. Det indebærer, at der ikke sker ændringer i den nuværende fordeling, og at man ser bort fra tilbageværende udeståender. Oversendelse af aktstykket skyldes primært formalia i forhold til Folketinget og hensynet til revisionen. Aktstykket omhandler statens krav vedrørende skatterestancer mod nogle regioner og medtager ikke afvikling af statens gæld vedrørende skatterestancer til bl.a. Region Midtjylland.
 
Finansudvalget har 13. januar 2011 taget Aktstykke 71 orientering om endelig afslutning på delingen af nettoformuen i amterne til efterretning.
 
Region Midtjylland har anmodet Advokatfirmaet Horten om en vurdering af sagen. Det var også Horten der for Danske Regioner i december 2007 udarbejdede en juridisk vurdering af spørgsmålet om værdiansættelsen af skatterestancer.
 
Hortens vurdering:
 
For så vidt angår forældelsesproblematikken har tre datoer relevans. Den 21. december 2007 meddelte Finansministeriet regionerne, at skatterestancerne ville blive værdiansat til 0. Det var imidlertid først 12. marts 2008, at denne beslutning blev effektueret ved statens udbetaling af restafregning af statens kontante kompensation til Region Midtjylland. I restafregningen havde staten modregnet skatterestancerne. Dernæst har der været drøftelser mellem regionerne og staten vedrørende kravet på skatterestancerne, og disse drøftelser blev først endeligt afsluttet 4. januar 2011 ved udarbejdelse af orienterende aktstykke 71.
 
Der kan således argumenteres for, at forældelsesfristen begyndte at løbe 21. december 2007, hvor staten meddelte, at skatterestancerne ikke ville indgå i betalingen til regionerne. I så fald vil kravet være forældet 1. januar 2011, jf. udløbet af overgangsbestemmelserne mellem de hidtidige forældelsesregler og den nye 3 årige forældelsesregel. Der kan dog også argumenteres for, at forældelsen har været suspenderet under forhandlingerne mellem staten og regionerne, og at forældelse således tidligst indtræder 1 år efter, at disse forhandlinger blev endeligt afsluttet, hvilket skete 4. januar 2011 ved udstedelse af det orienterende aktstykke. Det er imidlertid overvejende sandsynligt, at forældelse begyndte at løbe fra 12. marts 2008, hvor beløbet skulle have været betalt til Region Midtjylland. I så fald forældes kravet mandag den 14. marts 2011, og stævning skal være indgivet til retten forinden. Det er ligeledes denne dato, der er lagt til grund af Finansministeriet.
 
For så vidt angår vurderingen af om kravet kan gennemføres, henvises til konklusionerne i Hortens notat til Danske Regioner af 14. december 2007, hvoraf fremgår, at tilgodehavender i form af skatterestancer mv. skal værdiansættes i overensstemmelse de opgørelsesprincipper i budget- og regnskabssystemet, der er benyttet for det endeligt godkendte regnskab for 2004. En almindelig fortolkning af disse principper fører til, at værdifastsættelsen skal ske til kurs 100.
 
Der er ikke hjemmel til at fravige budget- og regnskabssystemet til fordel for årsregnskabslovens principper hverken i lov, forarbejder eller praksis.
 
Lov om ophævelse af den amtskommunale indkomstskattelov har alene til følge, at der fra 1. januar 2007 ikke længere skal ske efterregulering i konsekvens af, at amtskommunerne er nedlagt, og der dermed ikke længere eksisterer en regional skatteudskrivning. Skatterestancer pr. 31. december 2006 skal sammen med den øvrige del af amtskommunernes nettoformue fordeles i stedet for som hidtil at blive udbetalt i takt med, at beløbene er blevet indbetalt. Når beløbene i årene fremover bliver betalt, vil de tilfalde staten.
 
Region Midtjylland har 9. februar 2011 igen anmodet Finansministeriet om, at staten udbetaler Region Midtjyllands tilgodehavende vedrørende skatterestancer. Regionen fastholder, at der udestår et mellemværende vedrørende den endelige restafregning af efterreguleringen af delingsaftalerne for Århus, Viborg og Ringkjøbing amter. Regionen kan være nødsaget til anlægge en retssag mod staten for at afbryde forældelsen af kravet.

 

Sagen forelægges til beslutning i forretningsudvalget, og sendes til orientering i regionsrådet.

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at Region Midtjylland ved advokatfirmaet Horten anlægger sag mod staten med henblik på, at staten udbetaler regionens tilgodehavende vedrørende skatterestancer, og

 

at administrationen samtidig bemyndiges til at tage fornyet kontakt til Finansministeriet med henblik på en suspension af forældelsesfristen.

 

Jette Skive var forhindret i at deltage i sagens behandling.

 

Tilbage til toppen