Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Tillægsdagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 1. marts 2011 kl. 10:00
i konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-31-81-2-11

11. Efterregulering af delingsaftaler og kontant kompensationsbetaling vedrørende skatterestancer

Resume

Finansministeriet har 4. januar 2011 udarbejdet et orienterende aktstykke til Finansudvalget, hvor der konstateres, at man anser delingsaftalerne for afsluttet. Det indebærer, at der ikke sker ændringer i den nuværende fordeling, og at man ser bort fra tilbageværende udeståender. Finansudvalget har 13. januar 2011 taget aktstykket til efterretning.
 
Region Midtjylland har jf. regionsrådets møde 23. februar 2011 anmodet Advokatfirmaet Horten om en juridisk vurdering af sagen. Det var også Horten der for Danske Regioner i december 2007 udarbejdede en juridisk vurdering af spørgsmålet om værdiansættelsen af skatterestancer.
 
Horten vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at forældelse begyndte at løbe fra 12. marts 2008, hvor beløbet skulle have været betalt til Region Midtjylland. I så fald forældes kravet mandag den 14. marts 2011, og stævning skal være indgivet til retten forinden. Det er ligeledes denne dato, der er lagt til grund af Finansministeriet.
 
I Hortens vurdering af om kravet kan gennemføres, henvises til konklusionerne i Hortens notat til Danske Regioner af 14. december 2007, hvoraf fremgår, at tilgodehavender i form af skatterestancer mv. skal værdiansættes i overensstemmelse med de opgørelsesprincipper i budget- og regnskabssystemet, der er benyttet for det endeligt godkendte regnskab for 2004. En almindelig fortolkning af disse principper fører til, at værdifastsættelsen skal ske til kurs 100.
 
Der er ikke hjemmel til at fravige budget- og regnskabssystemet til fordel for årsregnskabslovens principper hverken i lov, forarbejder eller praksis.
 
Region Midtjylland har 9. februar 2011 igen anmodet Finansministeriet om, at staten udbetaler Region Midtjyllands tilgodehavende vedrørende skatterestancer. Regionen fastholder, at der udestår et mellemværende vedrørende den endelige restafregning af efterreguleringen af delingsaftalerne for Århus, Viborg og Ringkjøbing amter. Regionen kan være nødsaget til anlægge en retssag mod staten for at afbryde forældelsen af kravet.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland ved advokatfirmaet Horten anlægger sag mod staten med henblik på,
at staten udbetaler regionens tilgodehavende vedrørende skatterestancer.

Sagsfremstilling

Finansministeriet har 4. januar 2011 udarbejdet et orienterende aktstykke til Finansudvalget, hvor der konstateres, at man anser delingsaftalerne for afsluttet i forhold til regionerne og kommunerne. Det indebærer, at der ikke sker ændringer i den nuværende fordeling, og at man ser bort fra tilbageværende udeståender. Oversendelse af aktstykket skyldes primært formalia i forhold til Folketinget og hensynet til revisionen. Aktstykket omhandler statens krav vedrørende skatterestancer mod nogle regioner og medtager ikke afvikling af statens gæld vedrørende skatterestancer til bl.a. Region Midtjylland.
 
Finansudvalget har 13. januar 2011 taget Aktstykke 71 orientering om endelig afslutning på delingen af nettoformuen i amterne til efterretning.
 
Region Midtjylland har anmodet Advokatfirmaet Horten om en vurdering af sagen. Det var også Horten der for Danske Regioner i december 2007 udarbejdede en juridisk vurdering af spørgsmålet om værdiansættelsen af skatterestancer.
 
Hortens vurdering:
 
For så vidt angår forældelsesproblematikken har tre datoer relevans. Den 21. december 2007 meddelte Finansministeriet regionerne, at skatterestancerne ville blive værdiansat til 0. Det var imidlertid først 12. marts 2008, at denne beslutning blev effektueret ved statens udbetaling af restafregning af statens kontante kompensation til Region Midtjylland. I restafregningen havde staten modregnet skatterestancerne. Dernæst har der været drøftelser mellem regionerne og staten vedrørende kravet på skatterestancerne, og disse drøftelser blev først endeligt afsluttet 4. januar 2011 ved udarbejdelse af orienterende aktstykke 71.
 
Der kan således argumenteres for, at forældelsesfristen begyndte at løbe 21. december 2007, hvor staten meddelte, at skatterestancerne ikke ville indgå i betalingen til regionerne. I så fald vil kravet være forældet 1. januar 2011, jf. udløbet af overgangsbestemmelserne mellem de hidtidige forældelsesregler og den nye 3 årige forældelsesregel. Der kan dog også argumenteres for, at forældelsen har været suspenderet under forhandlingerne mellem staten og regionerne, og at forældelse således tidligst indtræder 1 år efter, at disse forhandlinger blev endeligt afsluttet, hvilket skete 4. januar 2011 ved udstedelse af det orienterende aktstykke. Det er imidlertid overvejende sandsynligt, at forældelse begyndte at løbe fra 12. marts 2008, hvor beløbet skulle have været betalt til Region Midtjylland. I så fald forældes kravet mandag den 14. marts 2011, og stævning skal være indgivet til retten forinden. Det er ligeledes denne dato, der er lagt til grund af Finansministeriet.
 
For så vidt angår vurderingen af om kravet kan gennemføres, henvises til konklusionerne i Hortens notat til Danske Regioner af 14. december 2007, hvoraf fremgår, at tilgodehavender i form af skatterestancer mv. skal værdiansættes i overensstemmelse de opgørelsesprincipper i budget- og regnskabssystemet, der er benyttet for det endeligt godkendte regnskab for 2004. En almindelig fortolkning af disse principper fører til, at værdifastsættelsen skal ske til kurs 100.
 
Der er ikke hjemmel til at fravige budget- og regnskabssystemet til fordel for årsregnskabslovens principper hverken i lov, forarbejder eller praksis.
 
Lov om ophævelse af den amtskommunale indkomstskattelov har alene til følge, at der fra 1. januar 2007 ikke længere skal ske efterregulering i konsekvens af, at amtskommunerne er nedlagt, og der dermed ikke længere eksisterer en regional skatteudskrivning. Skatterestancer pr. 31. december 2006 skal sammen med den øvrige del af amtskommunernes nettoformue fordeles i stedet for som hidtil at blive udbetalt i takt med, at beløbene er blevet indbetalt. Når beløbene i årene fremover bliver betalt, vil de tilfalde staten.
 
Region Midtjylland har 9. februar 2011 igen anmodet Finansministeriet om, at staten udbetaler Region Midtjyllands tilgodehavende vedrørende skatterestancer. Regionen fastholder, at der udestår et mellemværende vedrørende den endelige restafregning af efterreguleringen af delingsaftalerne for Århus, Viborg og Ringkjøbing amter. Regionen kan være nødsaget til anlægge en retssag mod staten for at afbryde forældelsen af kravet.

 

Sagen forelægges til beslutning i forretningsudvalget, og sendes til orientering i regionsrådet.

Tilbage til toppen