Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Tillægsdagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 7. februar 2012 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-21-78-1-12

30. Godkendelse af Budgetvejledning 2013

Resume

Budgetvejledningen 2013 for Region Midtjylland er grundlaget for arbejdet med det kommende års budget og de følgende overslagsår ved en tidsmæssig tilrettelæggelse af budgetarbejdet og forslag til principper for en række proceduremæssige forhold, f.eks. pris- og lønregulering, overførelser mellem budgetår, bevillingsniveauer mv. I forhold til tidligere år tilrettelægges de kommende års budgetlægning i højere grad efter Ledelses- og Styringsgrundlaget for Region Midtjylland. Således at prioriteringen af økonomiske ressourcer, mål for aktivitet og produktivitet og udviklingsmål for kvalitet og service bliver set som en helhed.

 

Direktionen indstiller,

at budgetvejledning 2013 for Region Midtjylland godkendes som grundlag for det videre budgetarbejde i regionen, og

 

at regionsrådet orienteres om eventuelle ændringer i medarbejderinddragelsen i budgetlægningsprocessen (afsnit 3.2 i budgetvejledningen) som følge af regions- MEDudvalgets drøftelse af samme 24. februar 2012.

Sagsfremstilling

Budgetvejledningen indeholder:
 
I. Ændring i budgetlægningen i Region Midtjylland

De kommende års budgetlægning tilrettelægges efter Ledelses- og Styringsgrundlaget for Region Midtjylland, således at prioriteringen af økonomiske ressourcer, mål for aktivitet og produktivitet og udviklingsmål for kvalitet og service bliver set som en helhed.

 

I budgetlægningen for 2013 vil der således være et særligt fokus på det sundhedsmæssige udgiftsbehov, hvor der skal udarbejdes en kortlægning af sammenhænge mellem strukturelle indikatorer, sociale indikatorer, indikatorer for borgernes adfærd og indikatorer for systemafhængige forhold, der er bestemmende for sundhedsudgifterne. Resultatet af kortlægningen skal dernæst inddrages i den årlige prioritering af ressourcerne.

 

I tillæg hertil kommer, at budgetlægningen for 2013 fokuserer på udarbejdelse af bindende udviklingsmål for kvalitet og service. Regionsrådet inddrages i udarbejdelsesprocessen.

 

Endnu et fokusområde i budgetlægningen for 2013 vil være udviklingen af de økonomiske styringsmodeller, der vil ske med udgangspunkt i:

 

  • Økonomiaftaler.

  • Ny lovgivning, herunder forventet lov om udgiftslofter (budgetlov) og mål for ventetid.

  • Økonomiske incitamenter, der er klare og som konsekvent fremmer målsætningerne.

  • At udviklingsmål for kvalitet og service inddrages.

  • At budgetoverholdelse sikres.

  • At Ledelses- og Styringsgrundlaget iagttages.

 

Yderligere et fokusområde er, at Rapporteringssystemet skal udvikles med udgangspunkt i helhedstænkningen i Ledelses- og Styringsgrundlaget og der således skal udvikles et mere sammenhængende rapporteringssystem, der forbinder budget, kvartalsrapporter og regnskabsrapporter/årsberetning.

 

Region Midtjylland står overfor betydelige nyinvesteringer i hospitalsbyggeri. Der udarbejdes en revideret investeringsplan, der sikrer en gennemførelse af byggerierne indenfor kortest mulige tidshorisont.

 

II. Tids- og procesplan for udarbejdelsen af Budget 2013

Tidsplanen er i hovedtræk:

I maj 2012 afholdes budgetseminar for regionsrådet. På seminaret vil der være oplæg om økonomiske prioriteringer på det kommende års budget samt oplæg til udviklingsmål for kvalitet og serviceydelser.

 

På mødet den 26. juni 2012 vil forretningsudvalget fastlægge rammer for sektorernes fortsatte arbejde med forslag til Budget 2013. Materialet til mødet vil beskrive de regionale konsekvenser af Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner (forventes indgået senest den 15. juni 2012). 

 
Ved 1. behandlingen af forslag til Budget 2013 i forretningsudvalg og regionsråd henholdsvis 14. og 22. august 2012 gives der indstilling om eventuelle politiske prioriteringer. Der vil være udarbejdet forslag til budgetbemærkninger inkluderende dels DUT-reguleringer og dels de materiale forudsætninger for budgetforslaget.

 

Der er budgetforligsdrøftelser 11. september 2012.

 

Ved forretningsudvalgets 2. behandling 18. september 2012 behandles eventuelle ændringsforslag til budgetforslaget. 

 

Den 26. september 2012 har regionsrådet 2. behandling af forslag til Budget 2013. 

 

Budgetvejledningen rummer endvidere forslag til tidsplan for inddragelsen af medarbejderne (MED-systemet) og høring af Sundhedsbrugerrådet i budgetprocessen.  

 

III. Principper for budgetlægningen for 2013 

Der fremlægges forslag til principper for budgetlægningen vedrørende bevillingsniveauer, overførsler mellem budgetår, pris- og lønregulering og fordelingsnøgle for fælles formål og administration.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-12

31. Henvendelse fra Poul Müller vedrørende etablering af helikopterlandingsplads i Thyborøn

Resume

Regionsrådsmedlem Poul Müller har anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag om etablering af landingsmulighed for akutlægehelikopteren i Thyborøn.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Poul Müller har i henvendelse af 16. januar 2012 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende etablering af landingsmulighed for akutlægehelikopteren i Thyborøn.

 

Poul Müller skriver i henvendelsen:

 

"Vi har alle i regionsrådet fået en henvendelse vedrørende landingsmulighed for lægehelikopteren i Thyborøn ved lægehuset. Jeg skal anmode om, at denne sag sættes på dagsordenen til forretningsudvalg og regionsråd.

 

Om muligt vil jeg gerne bede om, at der til brug for sagens behandling udarbejdes et skøn over omkostninger ved anlæg af en sådan landingsmulighed samt om der vil være driftsmæssige udgifter/ besparelser."

 

Som bilag vedlægges henvendelse til regionsrådet fra lægerne Hans Holmsgaard og Viggo Kragh Jørgensen vedrørende etablering af helikopterlandingsplads i Thyborøn samt notat om udgifter til drift og anlæg af landingspladser.

Beslutning

Sagen blev udsat.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-11

32. Henvendelse fra Bente Nielsen angående Dansk Index og præhospitale ordninger

Resume

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag om Dansk Index og præhospitale ordninger.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har i henvendelse af 30. januar 2012 anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag om Dansk Index og præhospitale ordninger.

 

Bente Nielsen skriver i henvendelsen:

 

Kære Bent Hansen

 

På hospitalsudvalgsmødet d.d. blev spørgsmålet rejst både i forhold til ordningen i Vest og omkring Karupbilens fremtid.

 

Regionsrådet har undervejs udbygget de forskellige ordninger, og der er givet politisk tilsagn om, at området samlet skal evalueres/samles op før, der gennemføres ændringer. Noget du selv har slået fast i offentligheden.

 

Derfor var der almindelig forundring over, at ibrugtagning af Dansk Index nu ser ud til at give ændrede vilkår. Ændringer af service er en politisk beslutning, der ikke kan listes på plads med henvisning til nyt Index.

 

Jeg skal derfor venligst bede om, at sagen sættes på det kommende forretningsudvalgsmøde den 7. februar 2012, men forinden skal jeg bede dig overveje muligheden for at stoppe den instruks, der er udsendt til Vest med ikrafttrædelse 1. februar 2012.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at emnet behandles på regionsrådets temamøde den 20. februar 2012. Derudover planlægges der med politisk behandling af fremtiden for Karupbilen i marts måned 2012.

Tilbage til toppen