Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 8. maj 2012 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-00-31-09

1. Gensidig orientering *

Sagsfremstilling

Gensidig orienteringBeslutning

TV-udsendelser

Bente Nielsen orienterede om, at Regional udvikling medvirker i ni tv-udsendelser med afsæt i indsatsområderne til den regionale udviklingsplan. Den sidste og afsluttende udsendelse vil blive sendt direkte fra regionrådssalen den 13. november 2012 med en paneldebat om regionens fremtid. Udsendelserne vises på Kanal Østjylland, Kanal Midtvest, TV2 Østjylland samt TV2 Midtvest. Region Midtjylland bidrager med 125.000 kr. fra midlerne til den regionale udviklingsplan. 

Udrednings- og behandlingsgaranti

Bente Nielsen orienterede om, at regeringen den 27. april har offentliggjort et oplæg til en ny udrednings- og behandlingsgaranti, som man planlægger at indføre i 2013/2014.

 

Formålet med garantien er at tilbyde patienterne udredning inden for en måned, samtidig med at der indføres en differentieret behandlingsgaranti således, at alvorlig sygdom behandles inden for en måned, mens øvrig sygdom behandles inden for to måneder.

 

Administrationen har på baggrund af de oplysninger, der foreligger på nuværende tidspunkt, udarbejdet et notat, som blev udleveret på mødet og sendt pr. mail til regionsrådet.

 

Rekrutteringssituationen på det hæmatologiske område

Den hæmatologiske funktion på Hospitalsenheden Vest skal fremadrettet varetages på Regionshospitalet Viborg.

 

Bente Nielsen orienterede om, at Regionshospitalet Viborg meddelt administrationen, at hospitalet på grund af rekrutteringsudfordringer først pr. 1. september 2012 kan overtage patienter fra Hospitalsenheden Vests optageområde.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-138-11

2. Praksisplan for fodterapi

Resume

Med baggrund i overenskomst om fodterapi er der udarbejdet et forslag til praksisplan for fodterapi. I praksisplanen anbefales det, at kapaciteten udvides med 5 ydernumre i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at praksisplanen for fodterapi godkendes, og

 

at der opslås 5 ydernumre.

Sagsfremstilling

I juni 2011 blev der indgået ny overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter. Ifølge overenskomsten skal regionen udarbejde en plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fodterapeutiske betjening i regionen. Planen danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fodterapeutiske kapacitet.

 

Praksisplanen udarbejdes på baggrund af en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i alle områder af regionen. Planen indeholder overvejelser om:

 

 • Fodterapi - herunder tilskudsregler og patienttyper.

 • Kvalitet og service - herunder it, efteruddannelse og ventetider.

 • Samordning med det øvrige sundhedsvæsen – herunder fodterapeuternes rolle i regionens samlede behandlingstilbud til diabetikere.

 • Økonomi – herunder udgiftstal for regionen.

 • Kapacitet – herunder geografiske forhold og fremtidig kapacitet.

 

Samarbejdsudvalget for fodterapi har været inddraget i udarbejdelsen af praksisplanen. Der har været nedsat en arbejdsgruppe omkring udarbejdelsen af planen bestående af fodterapeuterne fra samarbejdsudvalget og administrationen i Region Midtjylland.

 

Udkast til praksisplan har været udsendt til høring hos Landsforeningen af statsautoriserede fodterapeuter, fodterapeuterne i samarbejdsudvalget, kommunerne i regionen, hospitalerne i regionen, Praksisudvalget for almen praksis, Regionsudvalget for Diabetesforeningen i Region Midtjylland samt Det Regionale Diabetesudvalg. Praksisplanen er blevet tilrettet på baggrund af høringssvarene.

 

Der foreligger nu et færdigt udkast til en praksisplan, der kan danne grundlag for den fremtidige fodterapeutbetjening af regionens borgere. I planen sættes der blandt andet fokus på sammenhængende patientforløb, kvalitetsudvikling og jævn geografisk fordeling af placeringen af fodterapeuter i Region Midtjylland.

 

I praksisplanen opstilles der følgende anbefalinger på fodterapiområdet i Region Midtjylland:

 

 • Region Midtjylland arbejder med rammerne for en dataunderstøttende kvalitetsudvikling i den enkelte praksis. Det anbefales, at et antal praksis fra Region Midtjylland deltager i det nationale udviklingsarbejde og afprøvning på området. 

 • Region Midtjylland arbejder med implementering af kliniske retningslinjer, og det anbefales, at fodterapeuterne på sigt inddrages i NIP audits vedrørende fodundersøgelser sammen med de praktiserende læger. 

 • Det anbefales, at regionen i samarbejde med fodterapeuterne afholder en faglig temadag for fodterapeuter hver andet år med start i 2013. 

 • Det anbefales, at der er fokus på handicapvenlige adgangs- og toiletforhold ved nynedsættelse, nybygning, flytning og væsentlige ombygninger. 

 • I Region Midtjylland lægges der vægt på at skabe sammenhængende patientforløb til gavn for borgerne. Det anbefales derfor, at fodterapi indtænkes i relevant tværfaglig strategi- og planarbejde som for eksempel revision af forløbsprogram for type 2 diabetes. 

 • Det anbefales, at der ses nærmere på, hvordan kommunikationen mellem fodterapeuten og samarbejdspartnere kan udvikles. 

 • Det anbefales, at der igangsættes en undersøgelse af de mobile fodterapeuters aktivitet i forhold til at komme med en anbefaling af fremtidig uddeling af mobile ydernumre. 

 • Det anbefales, at der i Region Midtjylland opslås 5 ydernumre, således den samlede kapacitet kommer op på 155 ydere i lighed med før konflikten på området. Det anbefales, at de 5 ydernumre skal fordeles mellem henholdsvis Ikast-Brande, Herning og Lemvig kommuner.

 

Den fremtidige kapacitet

Ifølge overenskomst om fodterapi skal kapaciteten på landsplan som minimum tilbage til det niveau, der var før konflikten.  Der er i dag en samlet kapacitet på 150 fodterapeuter i Region Midtjylland, hvor der før konflikten var 155 fodterapeuter i det område, som Region Midtjylland dækker i dag. På denne baggrund anbefales det at opslå 5 ydernumre i regionen.

 

Det vurderes, at udvidelsen kan ske indenfor den nuværende økonomiske ramme. Det korrigerede budget 2012 for fodterapi er 22 mio. kr. På baggrund af udgifterne til fodterapi i 2011 skønnes det, at regionens gennemsnitlige udgift pr. fodterapeut er 140.000 kr. Med en udvidelse af kapaciteten til 155 forventes den samlede årlige udgift at være 21,7 mio. kr.

 

Fordeling af de 5 nye ydernumre

Praksisplanen er tidligere blevet behandlet på møde i det rådgivende udvalg vedrørende nære sundhedstilbud den 6. marts 2012. Udvalget indstillede, at praksisplanen godkendes og at placeringen af de 5 ydernumre drøftes endeligt i Samarbejdsudvalget for fodterapeuter. Praksisplanen er efterfølgende blevet behandlet på møde i forretningsudvalget den 13. marts 2012, hvor det blev besluttet, at praksisplanen og placeringen af de fem nye ydernumre skulle drøftes i Samarbejdsudvalget for Fodterapeuter igen inden sagen behandles i forretningsudvalget.

 

Samarbejdsudvalget har efterfølgende på møde den 16. april 2012 drøftet sagen og anbefaler på baggrund af denne drøftelse samt analyserne i praksisplanen, at de fem nye ydernumre fordeles således:

 

2 i Ikast-Brande Kommune - alternativt i den vestlige del af Hedensted eller sydlige del af Herning.

1 i Herning Kommune - gerne den sydlige del af Kommunen.

1 i Lemvig Kommune, Struer Kommune eller den nordlige del af Holstebro Kommune.

1 i den nordlige del af Silkeborg Kommune eller den vestlige del af Viborg Kommune.

 

Der er med denne præcisering af fordelingen taget højde for, at kommunegrænserne ikke er retvisende for, hvilke geografiske områder, der har behov for yderligere fodterapeutkapacitet. Der er således med dette forslag lagt yderligere vægt på, at der er placeret ydernumre i alle dele af regionen.

 

Indkomne høringssvar i forhold til praksisplanen samt bemærkninger til praksisplanen fra fodterapeuterne i Samarbejdsudvalget er vedlagt som bilag.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-13-11

3. Henvendelse fra Anne V. Kristensen vedrørende høj ventetid i psykiatrien

Resume

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag om høj ventetid i psykiatrien.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Sagen er udsat fra forretningsudvalgets møde den 17. april 2012.

 

Anne V. Kristensen har i henvendelse af 19. marts 2012 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende høj ventetid i psykiatrien.

 

Anne V. Kristensen skriver i henvendelsen:

 

"Jeg vil gerne have en sag på i forretningsudvalget vedrørende presseklip fra Dagens medieovervågning 19/03/2012 - Region Midtjylland - vedrørende nyhed under psykiatri".

 

Presseklippet har følgende ordlyd:

 

Høj ventetid i psykiatrien (DR P4 Østjylland, 18. Marts 2012 klokken 12.30 )

 

Brug dog privathospitalerne til at mindske de lange ventetider for børn, der har brug for psykiatrisk hjælp. Den opfordring kommer fra Venstres næstformand i regionsrådet, Anne V. Kristensen. Det bekymrer mig altid med lange ventetider. Men særligt når det er børn med psykiske problemer, så går det både ud over deres dagligdag i skolen og igen ud over deres familie. Og jeg kender mange eksempler på, hvordan hele familien simpelthen bliver ramt af den lange ventetid, siger hun. Privathospitalerne har en kapacitet, der kan bruges, når vi ikke kan få besat stillingerne i psykiatrien, mener Anne V. Kristensen. Der bør ikke være et problem med ventetid, mener hun. Der er en ventetidsgaranti i Region Midtjylland på 2 måneder, men i virkeligheden er den 118 dage i gennemsnit.

 

Til brug for sagens drøftelse har administrationen udarbejdet et notat om udviklingen i ventelisten i Region Midtjyllands børne- og ungdomspsykiatri, der er vedlagt sagen.

Beslutning

Forretningsudvalget bad om at få forelagt en ny redegørelse for udviklingen i ventelisten i Region Midtjyllands børne- og ungdomspsykiatri i november 2012.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-11

4. Henvendelse fra Harry Jensen vedrørende lukning af Naturstyrelsens enhed i Ringkøbing

Resume

Regionsrådsmedlem Harry Jensen har anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag vedrørende lukning af Naturstyrelsens enhed i Ringkøbing.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Harry Jensen har i henvendelsen anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende lukning af Naturstyrelsens enhed i Ringkøbing.

 

Harry Jensen skriver i henvendelsen:

 

"Af medsendte pressemeddelelse af den 29. marts 2012 fremgår det blandt andet, at Naturstyrelsen vil nedlægge seks enheder, der i dag er placeret i byerne, og flytte opgaverne ud på skovridergårdene. Dernæst vil man samle myndighedsudøvelsen i den centrale enhed i København.

 

Dette betyder blandt andet, at Naturstyrelsens enhed i Ringkøbing skal lukkes, og de 43 medarbejdere flyttes - på sigt.

 

Jeg vil gerne have denne problemstilling drøftet i forretningsudvalget og regionsrådet, idet det er min opfattelse, at Staten her stærkt medvirker til, at det bliver endnu vanskeligere at sikre en udvikling i hele regionen, ligesom det modvirker regeringens egne ord om at skabe positiv udvikling i yderområderne."

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller, 

at der rettes henvendelse til miljøministeren om sagen, idet der i henvendelsen tages forbehold for regionsrådets efterfølgende godkendelse af henvendelsen.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-18-11

5. Ændring af lokalplan samt frasalg af ejendomme på hospitalsgrunden i Ringkøbing

Resume

I forbindelse med etablering af Sundhedshuset i Ringkøbing og disponering over ejendommene på sygehusgrunden indstilles det, at fire ejendomme på grunden frasælges. Før et frasalg kan finde sted, skal Region Midtjylland ansøge om en ændring af lokalplanen for området, idet den nuværende lokalplan kun tillader sygehusdrift i bygningerne.

Direktionen indstiller,

at der ansøges om en ændring i lokalplanen,

 

at Region Midtjylland sætter ejendommene til salg i offentligt udbud,

 

at direktionen bemyndiges til at indgå aftale med lokal ejendomsmægler om at forestå udbuddet, og

 

at netto salgsprovenuet tilgår Region Midtjyllands kasse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Sundhedscentret i Ringkøbing indstilles fire ejendomme frasolgt.

 

Hospitalsgrunden ved Regionshospitalet i Ringkøbing er omfattet af lokalplan nr. 01.066 og nr. 01.122. Bebyggelsens art og anvendelse er i lokalplanen fastlagt til offentlige formål (sygehus).

 

Med henblik på et frasalg af de fire bygninger er det nødvendigt at ansøge om ændring af lokalplanen, således at de konkrete bygninger kan anvendes til boligformål eller bolig- og erhvervsformål og ikke som nu, hvor bygningerne udelukkende må anvendes til sygehusformål.

 

Efter et længere forløb har Ringkøbing-Skjern Kommune nu udtrykt positiv indstilling til en ansøgning om ændring af lokalplanen for området. Som led i en forberedelse, planlægges en anmodning om udarbejdelse af plangrundlag for området behandlet i Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunen har som praksis, at udarbejdelse af plangrundlag sker for ansøgers egen regning og risiko.

 

Ejendommene er energiforsynet fra Regionshospitalet og skal ved et frasalg have separate stikledninger.

 

De bygninger der indstilles frasolgt er:

 

En selvstændig villa, Nørredige 24 (ubeboet, har været anvendt til funktionærbolig), boligareal 120 kvadratmeter, opført 1973. Ikke særskilt udmatrikuleret og derfor ikke vurderet separat.

 

Et rækkehus med fire boliger, Nørredige 22A-22D (delvis ubeboet, har været anvendt til funktionærbolig), boligareal 592 kvadratmeter (to rækkehuse af 131 kvadratmeter og to af 165 kvadratmeter), opført 1966. Ikke særskilt udmatrikuleret og derfor ikke vurderet separat.

 

En boligblok med otte lejligheder (udlejet), Reberbanen 32. Boligareal 532 kvadratmeter ekskl. kælder på 229 kvadratmeter. Ejendomsværdi 1,7 mio. kr.

 

En funktionærbolig med 16 værelser og erhvervsareal, Nørreport 10, (delvis udlejet). Opført 1939. Boligareal 288 kvadratmeter, erhvervsareal 1.149 kvadratmeter. Ikke særskilt udmatrikuleret og derfor ikke vurderet separat.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Bent Hansen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen