Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 9. oktober 2012 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Fortegnelse over de af forretningsudvalget i Region Midtjylland trufne afgørelser i mødet den 9. oktober 2012 - åben fortsat dagsorden  

 

Alle medlemmer var mødt undtagen Kurt H. Jørgensen, der havde meldt afbud. 

 

Mødet blev hævet kl. 13.25.


Sagnr.: 1-13-3-65-07

23. Ændring af Region Midtjyllands rygepolitik

Resume

På baggrund af en ændring af rygeloven samt et ønske om en skærpelse af regionens rygepolitik fra flere hospitaler, er der udarbejdet et forslag til en revideret rygepolitik.

Direktionen indstiller,

at forslaget til en revideret rygepolitik for Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog i 2007 en rygepolitik for Region Midtjylland. Rygepolitikken blev udarbejdet med udgangspunkt i loven samt et ønske om mulighed for lokale rygepolitikker på hospitaler, institutioner mv. Region Midtjyllands rygepolitik omfatter både medarbejdere, brugere og borgere.

 

Rygeloven er blevet ændret i 2012. Ændringerne af loven indebærer, at:

 

 1. På børneinstitutioner, opholdssteder og lignende, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt for børn og unge samt elever at ryge på institutionens område. Aldersgrænsen for denne gruppe var tidligere 16 år.

 2. Der er mulighed for, at det på anbringelsessteder målrettet børn og unge under 18 år, der også fungerer som bolig for de unge, kan besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger udendørs på institutionens område.

 3. Der er mulighed for, på sikrede afdelinger på døgninstitutioner og delvis lukkede døgninstitutioner, der også fungerer som bolig for unge under 18 år, at beslutte, at det er tilladt, at de unge ryger i rygerum, på deres egne værelser og udendørs på institutionens område.

 4. Der er mulighed for, at døgninstitutioner, opholdssteder og lignende, der fortrinsvis har optaget unge i 15-16 års alderen og derover, og som også fungerer som bolig for de unge, kan beslutte, at det er tilladt, at de unge ryger i rygerum og på deres egne værelser.

 5. Hvis der er steder, hvor der er rygekabiner, så skal der skiltes med, at luften udenfor disse kan være sundhedsskadelig.

 

Disse ændringer er indarbejdet i forslaget til revideret rygepolitik for Region Midtjylland.

  

Herudover er der fra flere hospitalers side et ønske om en yderligere stramning af rygepolitikken, således at der som udgangspunkt bliver et rygeforbud på hospitalerne både i bygningerne, køretøjer og på arealerne – omfattende både medarbejdere, brugere og borgere.

 

Efter den nuværende rygepolitik omhandler rygeforbuddet som udgangspunkt ikke udendørs arealer.

 

Lokalt kan ledelsen tillade, at der er mulighed for rygning udendørs på afgrænsede og afmærkede områder for medarbejdere, borgere og brugere.

 

Ledelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade patienter og pårørende på hospitaler og hospicer at ryge indendørs, jf. lovens § 10.  

 

På døgninstitutioner, botilbud og lignende institutioner for voksne kan den enkelte beboer beslutte, om der må ryges i det værelse eller den bolig, der tjener som den pågældendes private hjem. Beboere må ikke ryge i værelset eller boligen i det tidsrum, hvor personalet opholder sig der, jf. lovens § 11.

 

På den baggrund er vedlagte forslag til revideret rygepolitik udarbejdet. Forslaget er blevet behandlet af RMU den 27. september 2012, hvor der var bred opbakning til rygepolitikken.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at forslaget til en revideret rygepolitik for Region Midtjylland godkendes, idet de lokale ledelser dog skal give brugere og borgere mulighed for at ryge på et velegnet udendørs areal.

 

Jørgen Winther foreslog, at regionsrådet beder Regions-MEDudvalget om en vurdering af, hvordan de vil opfatte et totalt rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette var der enighed om i forretningsudvalget.

 

Kurt H. Jørgensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-61-1-12

24. Godkendelse af tillæg til lejeaftale vedrørende Regionshuset Aarhus

Resume

Der foreslås indgået et tillæg til lejeaftalen med Danica Ejendomme i forhold til Regionshuset Aarhus. Aftalen vil frigøre plads på Aarhus Universitetshospital på Brendstrupgårdsvej, så der skabes plads til samling af Teknisk Afdeling i Det Nye Universitetshospital, og i Risskov, så der skabes plads til Ambulatorium for mani og depression. Samtidig muliggør det en fysisk samling af en række administrative afdelinger og løser flere arbejdsmiljøproblemer.

 

Region Midtjyllands andel af etableringsudgifterne foreslås afholdt af den i anlægsbudget 2013 afsatte ramme til regionshusene.

Direktionen indstiller,

at tillæg til lejeaftalen med Danica Ejendomme vedrørende lejemålet til Regionshuset Aarhus på Olof Palmes Allé 26-36, 8200 Aarhus, godkendes,

 

at der fra den i budget 2013 afsatte anlægsbevilling til regionshusene gives Regionssekretariatet en bevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. (indeks 130,0) til etableringsudgifter i forbindelse med ændring af lejeaftalen vedrørende Regionshuset Aarhus, og

 

at der deponeres 12,1 mio. kr. i 2013 finansieret via uforbrugte anlægs- og driftsmidler relateret til regionshusene i 2012 og 2013.

Sagsfremstilling

Der er med udlejer, Danica Ejendomme, forhandlet en ændring af lejeaftalerne vedrørende Olof Palmes Allé 13-36 i Aarhus, som huser Regionshuset Aarhus. Ændringen indebærer blandt andet, at Region Midtjylland lejer 3.300 kvadratmeter på Olof Palmes Allé 32 og samtidig forlader et lejemål på 663 kvadratmeter på Olof Palmes Allé 22. Derudover ændres en tidsbegrænset fremlejeaftale på ca. 500 kvadratmeter til at blive en integreret del af lejeaftalen.

 

Tillægget til lejeaftalen vil derfor netto udvide lejemålet på Olof Palmes Allé med ca. 2.100 kvadratmeter, men samtidig frigøres der samlet et tilsvarende areal på Aarhus Universitetshospital (Brendstrupgårdsvej og Risskov).

 

Formålet med ændringen er todelt. For det første vil det frigøre lokaler på Aarhus Universitetshospital, Brendstrupgårdsvej og på Aarhus Universitetshospital i Risskov, så de i stedet kan anvendes til presserende hospitalsformål. På Brendstrupgårdsvej giver det plads til en samling af Teknisk Afdeling i Det Nye Universitetshospital, og dermed undgås det at skulle etablere nye lokaler hertil som led i Kvalitetsfondsprojektet. I en overgangsperiode vil det endvidere give mulighed for midlertidige placeringer af fx administrative funktioner, der vil skulle flyttes som led i ombygningerne i de eksisterende hospitalsbygninger. I Risskov er der som led i realiseringen af masterplanen behov for at frigøre de lokaler i den gamle hovedbygning, som anvendes af Koncern HR (uddannelsesfunktionen), til en samling af Ambulatorium for mani og depression. Begge dele vil medvirke til en mere rationel drift og hensigtsmæssig måde at kunne udøve ledelse af funktionerne på.

 

For det andet vil den samlede løsning, som opfølgning på Omstillingsplanen, give mulighed for at samle en række administrative afdelinger, som i dag er placeret adskilt.

 

Lejeaftalen giver i forhold til Regionshuset Aarhus følgende forbedringer: 

 

 • Koncern HR’s aktiviteter samles, så der bliver et samlet regionalt uddannelsescenter på Olof Palmes Allé 26, mens alle medarbejdere i både Center for Kompetenceudvikling og Organisation, Ledelse og Procesoptimering samt Midtlab samles i nabobygningen Olof Palmes Allé 32

 • Center for Telemedicin placeres ved siden af Midtlab på Olof Palmes Allé 32

 • Indkøb & Medicoteknik samles på Olof Palmes Allé 13-15 (den ene del af afdelingen flytter fra Brendstrupgårdsvej)

 • It samles på Olof Palmes Allé 32-36 (hermed opnås en fysisk samling af It's medarbejdere i Regionshuset Aarhus som led i arbejdet med at konsolidere den fælles it-funktion i Aarhus)

 • Præhospitalet får mulighed for at bibeholde et areal på ca. 500 m2, som pt. lejes på en tidsbegrænset fremlejeaftale. Arealet ligger i sammenhæng med de øvrige lokaler til Præhospitalet på Olof Palmes Allé 34, og det anvendes til at huse medarbejdere, der er blevet ansat i Præhospitalet i forbindelse med blandt andet etablering af en forskningsafdeling, flytningen af Kørselskontoret fra AUH Nørrebrogade, etablering af nyt kontrolrum, etablering af helikopterordningen og indførelse af den danske kvalitetsmodel. Derudover har det givet rammer til etablering af to hvilerum og lægekontorer.

 • Mødelokalerne på Olof Palmes Allé 32-36 samles i forbygningen, hvor de blandt andet vil være let tilgængelige for gæster udefra og have nem adgang til betjening fra kantinen.

 

På det bygningsmæssige område indebærer aftalen, at udlejer står for delvis nyindretning af de omfattede arealer, og at der sikres løsning af arbejdsmiljømæssige problemstillinger ved blandt andet etablering af udvendig solafskærmning på hele bygningen Olof Palmes Allé 32-36 og etablering af person- og godslifte i uddannelsescentret på Olof Palmes Allé 26.

 

De nye lokaler forventes at blive klar til ibrugtagning 1. april 2013.

 

Økonomi

De nye arealer lejes til samme pris, som regionen i forvejen betaler i nabobygningen (925 kr. pr. kvadratmeter). Det er derudover aftalt, at der laves en ændring i reguleringen af huslejen i forhold til det samlede lejemål på Olof Palmes Allé 13-36, så den fremover reguleres med udviklingen i nettoprisindekset, dog max. 4 procent årligt. Hidtil har der også været aftalt en minimumsregulering på 2 procent årligt. Uopsigelighedsperioden for lokalerne på Olof Palmes Allé 26-36 er fem år fra 1. april 2013, mens lokalerne på Olof Palmes Allé 13-19 vil kunne opsiges fra 1. juni 2016.

 

I forhold til etableringsudgifterne er det aftalt, at udlejer betaler 9,3 mio. kr., mens Region Midtjylland betaler 4 mio. kr. Afviger den endelige udgift fra dette beløb, deles afvigelsen ligeligt mellem de to parter. Region Midtjylland betaler derudover for udgifter til etablering af netværk og sikring mv. (skønnet udgift på samlet 1 mio. kr.).

 

Driftsudgifterne til det samlede lejemål afholdes inden for det nuværende budget til drift af regionshusene (idet der blandt andet i forbindelse med en kommende kvartalsrapport sker en overflytning af driftsmidler som følge af, at lokaler på Brendstrupgårdsvej og i Risskov fremover anvendes til hospitalsformål).

 

Etableringsudgifterne foreslås afholdt af de i anlægsbudget 2013 afsatte midler til regionshusene.

 

I henhold til deponeringsbekendtgørelsen vil der efter modregning af værdien af andre lejemål til regionshusene, som Region Midtjylland har opsagt, i 2013 skulle ske deponering af 12,1 mio. kr. Dette beløb finansieres i forbindelse med budgetoverførselssagen vedrørende budget 2012 og 2013 via opsparede anlægs- og driftsmidler relateret til regionshusene i 2012 og 2013, jf. blandt andet den politisk godkendte budgetoverførsel fra 2011 til 2012 til formålet.

 

Tabel. Oversigt over bevillingsmæssige konsekvenser 

[image]

 

Eventuelle yderligere ændringer i den samlede lejeaftale

Det drøftes i øjeblikket med andre lejere på Olof Palmes Allé 13-19, om der for at imødekomme deres ændrede lokalebehov skal ske nogle yderligere justeringer i Region Midtjyllands lejemål på adressen. Ændringerne vil i givet fald i store træk være udgiftsneutrale for Region Midtjylland.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at indholdet i et tillæg til lejeaftalen med Danica Ejendomme vedrørende lejemålet til Regionshuset Aarhus på Olof Palmes Allé 26-36, 8200 Aarhus, godkendes,

 

at der fra den i budget 2013 afsatte anlægsbevilling til regionshusene gives Regionssekretariatet en bevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. (indeks 130,0) til etableringsudgifter i forbindelse med ændring af lejeaftalen vedrørende Regionshuset Aarhus, og

 

at der deponeres 12,1 mio. kr. i 2013 finansieret via uforbrugte anlægs- og driftsmidler relateret til regionshusene i 2012 og 2013.'

 

Kurt H. Jørgensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-2-2-10

25. Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Randers Statsskole

Resume

Der skal udpeges et nyt medlem til bestyrelsen for Randers Statsskole, da Morten Noreng ønsker at udtræde af bestyrelsen pr. 1. oktober 2012.

Direktionen indstiller,

at der udpeges et nyt bestyrelsesmedlem til Randers Statsskole.

Sagsfremstilling

På regionsrådets møde den 20. januar 2010 blev Morten Noreng udpeget til bestyrelsen for Randers Statsskole med virkning fra 1. maj 2010. Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

 

Morten Noreng ønsker at udtræde af skolens bestyrelse pr 1. oktober 2012. Randers Statsskole har derfor i en henvendelse den 18. september 2012 anmodet om, at regionsrådet i Region Midtjylland udpeger et nyt medlem til bestyrelsen for den resterende del af funktionsperioden frem til maj 2014.

 

Randers Statsskole er en selvejende institution, som udbyder gymnasiale uddannelser.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kurt H. Jørgensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen