Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 11. december 2012 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt bortset fra Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen, Jette Skive, Jørgen Winther og Kurt H. Jørgensen, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.30.


Sagnr.: 1-22-78-4-12

31. Forslag til udvidet forvaltningsrevision 2012-2013 *

Resume

Som led i den almindelige revision af regionens regnskab udfører regionens revision, KPMG, løbende forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision, der består i analyse og vurdering af regionens forretningsgange og arbejdstilrettelæggelse.

 

Herudover er det i regionens revisionsregulativ forudsat, at der kan gennemføres udvidet forvaltningsrevision, som er planlagte og målrettede undersøgelser af områder og forhold, som har væsentlig økonomisk rækkevidde.

 

Regionsrådet, administrationen og regionens revision kan stille forslag om udvidet forvaltningsrevision.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget drøfter igangsætning af udvidede forvaltningsrevisionsopgaver i 2012–2013.

  

Sagsfremstilling

Som udvidet forvaltningsrevision blev der i 2009 gennemført tre undersøgelser, som er forelagt regionsrådet den 20. januar 2010:

 

 • Sygefravær

 • Indkøbsaftaler

 • Prognosticering af forbruget af privathospitaler

 

I 2010 og 2011 er der gennemført fire undersøgelser:

 

 • Udbud af tjenesteydelser

 • Udbudsformer i forbindelse med udførelsen af byggeopgaver

 • Personaleomsætningen og stigningen i antal medarbejdere fra 2007 til 2009

 • Mellemregional afregning

 

Regionens aftale om revision omhandler kun den lovpligtige basisrevision, som omfatter løbende forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision og revisionserklæringer på projektregnskaber.

 

Øvrige revisionsopgaver er tilkøbsydelser, som regionen kan iværksætte og aftale med et revisionsfirma. Regionen er med den nye aftale om revision ikke bundet til at købe øvrige revisionsopgaver ved KPMG.

  

Regionsrådet, administrationen og regionens revision kan stille forslag om udvidet forvaltningsrevision.

 

Regionens revision, KPMG, har tre forslag til udvidede forvaltningsrevisionsopgaver:

 

 1. Budgetlov og styringsmæssige konsekvenser.
  Formålet er at vurdere, om ledelsesrapporteringen understøtter ledelsens styringsbehov i tilknytning til budgetloven og dermed bidrager til en effektiv og kvalificeret beslutningsproces.

 2. Overblik over omfanget af internt og eksternt finansierede forskningsprojekter, herunder analyse af kontrolmiljø og ledelsestilsyn.
  Formålet er at skabe overblik over omfanget af internt og eksternt finansierede forskningsprojekter.

 3. Analyse af regionens forsyningsområde.
  Formålet er at skabe overblik over det samlede regionale forsyningsområde med henblik på at kunne udarbejde en regional forsyningsstrategi.

Administrationen har følgende forslag til udvidet forvaltningsrevisionsopgave:

 1. 4. Evaluering af forvaltningen af RIS/PACS området. (It til billeddiagnostik)
  Formål: Årsagerne til problemer ønskes belyst ved en bred gennemgang af forvaltningen af området, da det forventes at være en kombination af mange årsager, der medfører de oplevede problemer.
  It til billeddiagnostik:
  RIS er forkortelse af Røntgen Informations System
  PACS er forkortelse af Picture Achieve Communication System

 

Revisionsfirmaet Deloitte har tidligere været inddraget i opgaver på dette område, og administrationen foreslår, at Revisionsfirmaet Deloitte udfører denne opgave.

Administrationen vil efterfølgende udarbejde kommissorium for de valgte forvaltningsrevisionsopgaver.

 

Det er indenfor budgetrammen muligt at igangsætte alle fire udvidede forvaltningsrevisionsopgaver i 2012 og indtil medio 2013.

 

Herefter kan forretningsudvalget igen drøfte eventuel igangsætning af nye opgaver.

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at der iværksættes udvidet forvaltningsrevision i 2012-2013 vedrørende de i dagsordenen foreslåede emner.

 

Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen, Jette Skive, Jørgen Winther og Kurt H. Jørgensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-11

32. Budgetreguleringen 2012 og Økonomirapporten pr. 31. oktober 2012

Resume

Den overordnede vurdering er, at der er strukturel balance i driftsøkonomien på sundhedsområdet.

 

For socialområdet foreslås der budgetreguleringer svarende til den forventede aktivitet.

 

For sundhedsområdet, Regional Udvikling og Fælles formål forventes der mindreforbrug eller budgetoverholdelse på samtlige bevillingsområder, og der sker derfor ingen budgetregulering heraf.

 

Der tages stilling til overførsler af mer- /mindre udgifter og indtægter i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2012.

Direktionen indstiller,

at økonomirapporten pr. 31. oktober 2011 tages til efterretning, og

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-14 i bilaget bevillingsændringer godkendes.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år forelægges der inden udgangen af året en budgetreguleringssag. I henhold til regionsloven må der ikke iværksættes foranstaltninger, som medfører udgifter eller indtægter for regionen, før regionsrådet har afgivet bevilling. Dette medfører, at en overskridelse af en bevilling kræver en tillægsbevilling fra regionsrådet.

 

Budgetreguleringen sker alene i forhold til budgettet for 2012. Der tages stilling til overførsler af mer- og mindreforbrug i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2012.

 

Der foreslås budgetreguleringer for socialområdet i indeværende år. For sundhedsområdet, Regional Udvikling og Fælles formål forventes der mindreforbrug eller budgetoverholdelse på samtlige bevillingsområder. Der indstilles derudover en række budgetneutrale bevillingsændringer.

  

1. Sundhedsområdet

[image]

 

Det korrigerede driftsbudget på 21.240,6 mio. kr. svarer til budgetlovens ramme. På sundhedsområdets driftsbudget vurderes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., og dermed forventes der overholdelse af sanktionsniveauet for driftsrammen i 2012.

Vedlagte Økonomirapport giver en uddybende gennemgang af sundhedsområdets driftsøkonomi.

 

Finansiering

Den seneste prognose for den kommunale medfinansiering viser mindreindtægter på 140,0 mio. kr., som kan opdeles i to problemstillinger:

 

 • Ca. 70 mio. kr. skyldes, at pris- og lønfremskrivningen af de konkrete satser i statens afregningssystem for kommunal medfinansiering er lavere end den prisfremskrivning, der er forudsat i økonomiaftalen 2012, hvor den samlede ramme for kommunal medfinansiering er fastsat.

 • Ca. 70 mio. kr. skyldes omstilling fra stationær til ambulant behandling og flere samme dags ambulante behandlinger. Disse ændringer medfører teknisk set et fald i den opgjorte DRG-værdi, selv om der ikke behandles færre patienter.

Vurderingen er ændret i forhold til kvartalsrapporten pr. 30. september 2012, hvor den forventede mindreindtægt var på 125,0 mio. kr.

 
Driftsudgifter

[image]

 

På regionsrådsmødet i maj 2012 blev driftsrammen øget som følge af overførslerne fra 2011. Det betød, at det korrigerede budget lå 291,9 mio. kr. over sanktionsniveauet jf. den nye budgetlov.

 

Budgetloven og de tilknyttede sanktionsbestemmelser forudsætter, at regionernes regnskabsresultat 2012 ikke overskrider det vedtagne budget 2012 tillagt aftalte reguleringer for lovændringer, pris- og lønreguleringer og lignende. Dette er benævnt som sanktionsniveauet.

 

For at sikre, at regnskabet kommer på niveau med sanktionsniveauet, besluttede regionsrådet i forbindelse med 2. kvartalsrapport, at driftsrammen skulle reduceres til sanktionsniveauet på 21.240,6 mio. kr. ved hjælp af en uudmøntet reduktionsramme på 291,9 mio. kr.

 

Der har siden august 2012 været en tæt dialog med hospitalerne, psykiatrien og de administrative afdelinger med henblik på at sikre den nødvendige udgiftsreduktion. 

 

Indmeldingerne fra de budgetansvarlige enheder til økonomirapporten pr. 31. oktober 2012 viser et mindreforbrug på 544,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. For at overholde sanktionsniveauet skulle regionen reducere udgiftsrammen med 291,9 mio. kr., så den indmeldte udgiftsreduktion er 252,8 mio. kr. større end den påkrævede. Der har for alle driftsenheder og stabe været stor vilje til økonomisk tilbageholdenhed. Samtidig har der henover 2012 været et fald i udgifterne til praksisområdet, tilskudsmedicin og andre vanskeligt styrbare områder. Derudover er der centrale puljer, hvor der har været tilbageholdenhed med udmøntningen.

 

I dialog med hospitaler, stabe og øvrige driftsenheder er anvendelsen af de op til 252,0 mio. kr. fastlagt. Der er lagt vægt på en langsigtet konsolidering af økonomien med indfrielse af leasingaftaler, anskaffelse af driftsudstyr mv.

 

Følgende udgifter vil blive afholdt centralt med henblik på en langsigtet konsolidering:

[image]

 

Udgifterne vil blive konteret særskilt under bevillingerne Fællesudgifter og –indtægter og Fælles formål og administration, så der kan redegøres for dem ved regnskabsaflæggelsen. Samtidig medfører den særskilte kontering, at hospitaler og øvrige driftsenheder fastholder deres almindelige bevillingsramme.

 

Overførslerne til 2013 og frem

I budget 2013 er der afsat en pulje på 192,7 mio. kr. til overførsler fra 2012. Yderligere overførsler vil blive overført til senere år, såfremt der ikke kan skaffes et råderum til dem i 2013.

 

Renteudgifter

Der er en forventning om mindre renteudgifter på 70,1 mio. kr. i 2012 på grund af et lavere renteniveau end forudsat ved budgetlægningen. Heraf fordeles størstedelen til sundhedskredsløbet.

 

I Budgetforlig 2012 er det i hensigtserklæringen om renteudgifter forudsat, at et eventuelt provenu skal hensættes til finansiering af renteudgifter til midlertidig låneoptag til kvalitetsfondsbyggerierne fra 2013 og frem og fra 2016 til yderligere anlægsinvesteringer.

 

Ved budgetvedtagelsen for 2013 er renteniveauet for 2013 og frem blevet tilpasset. De nye/godkendte udbetalingsprofiler for kvalitetsfondsprojekterne er indarbejdet i budget 2013, hvilket medfører, at låneoptaget for kvalitetsfondsprojekterne ligger i årene 2014 og frem. Der er ligeledes ved budgetvedtagelsen 2013 fuld finansiering af investeringsplanen.

 

Afvigelsen bidrager til at mindske likviditetseffekten af ubalancen på den kommunale medfinansiering. 

  

Anlæg

Afvigelsen på anlægsudgifterne forventes fortsat at være et mindreforbrug på 269,3 mio. kr. jf. opgørelsen i kvartalsrapporten pr. 30. september 2012.

 

2. Socialområdet

[image]

 

Samlet forventes et driftsunderskud på 3,6 mio. kr. Dette skyldes primært meraktiviteter, ekstra ressourcer i forbindelse med omstillingsplanen og specielle opgaver omkring beboere med særlige behov.

 

Kommunale takstbetalinger

Vurderingen af de kommunale takstbetalinger svarer næsten til vurderingen i kvartalsrapporten pr. 30. september 2012. Det forventes nu, at takst-merindtægterne bliver på 67,0 mio. kr. mod 67,2 mio. kr. i kvartalsrapporten.

 

Driftsomkostninger

De samlede nettomerdriftsomkostninger vurderes til 67,0 mio. kr. i forhold til 54,2 mio. kr. i kvartalsrapporten pr. 30. september 2012. En stigning i de forventede merdriftsomkostninger på 12,8 mio. kr.


Anlægsudgifter

Afvigelsen på anlægsudgifterne forventes fortsat at være et mindreforbrug på 52,9 mio. kr. jf. opgørelsen i kvartalsrapporten pr. 30. september 2012. 

 

3. Regional Udvikling

[image]

 

Der forventes balance på kredsløbet for Regional Udvikling. Vurderingen er uændret i forhold til 3. kvartalsrapport.

 

Der henvises til særskilt sag på dagsordenen om Regional Udvikling og ændringen af regelsættet om konteringen af projekttilskud og effekten på økonomistyringen fremadrettet.

 

4. Gennemsnitslikviditeten

Den nuværende vurdering er et niveau på omkring ca. 1.800 mio. kr. ved udgangen af 2012. Betalingsforskydninger henover årsskiftet 2012/2013 kan ændre niveauet alt efter, hvornår regningerne bliver betalt.

  

5. Bevillingsændringer

I forbindelse med kvartalsrapporten indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag Bevillingsændringer er der beskrivelser af samtlige bevillingsskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede. Til bevillingsskemaerne bemærkes følgende:

 

Skema 12 Budgetregulering af socialområdet

Det indstilles, at der gives bevilling til bevillingsområder med forventede merudgifter og merindtægter, da bevillingsoverskridelser kræver en forudgående tillægsbevilling fra regionsrådet.

 

For socialområdet drejer det sig om bevillingen Driftsomkostninger med forventede merudgifter på 67,0 mio. kr., som finansieres af de forventede øgede kommunale takstbetalinger 67,0 mio. kr.

 

For de somatiske hospitaler er der samlet set et mindreforbrug, hvorfor der ikke sker en budgetregulering af området. Øvrige bevillingsområder forventer alle et mindreforbrug inkl. udgifterne til den langsigtede konsolidering.

 

Skemaerne 1–11 og 13-14
Der er tale om budgetneutrale bevillingsflytninger mellem driftsenheder og/eller udmøntning fra centrale puljer.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen, Jette Skive, Jørgen Winther og Kurt H. Jørgensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-76-3-12

33. Håndtering af tilsagn vedrørende projekttilskud indenfor erhvervsudvikling, uddannelse og kultur på det regionale udviklingsområde og håndtering af indskud til letbaneanlægsselskabet

Resume

Regionsrådet besluttede den 30. maj 2012 i sag om budgetoverførsler 2011 til 2012 og 2013, at stillingtagen til budgetoverførslerne for regional udvikling afventer en nærmere redegørelse for, hvordan de kan tilpasses inden for den nuværende driftsramme.

 

Budgetoverførslerne for regional udvikling udgjorde 204 mio. kr. Heraf vedrører 190 mio. kr. projekttilskud indenfor områderne erhvervsudvikling, uddannelse og kultur. Startindskud i letbaneanlægsselskabet udgør 13 mio. kr. Øvrige overførsler bl.a. vedrørende kollektiv trafik er gennemført ved ændringer i budget 2012, jf. Kvartalsrapport 3.

 

Økonomi og Indenrigsministeriet har nu ændret budget- og regnskabsprincipperne vedrørende projekttilskud indenfor områderne erhvervsudvikling, uddannelse og kultur på det regionale udviklingsområde som følge af indførelse af budgetloven.

 

Omlægningen gennemføres med virkning fra regnskabsår 2012 ved primokorrektion til regnskab 2012 på 190 mio. kr. og fremrykning af projekttilskud fra 2013 til 2012 på 43 mio. kr.

 

Regionens ikke-lånefinansierede andel af indskud i letbaneanlægsselskabet ydes som anlægstilskud på 12,5 mio. kr. i 2012.

Direktionen indstiller,

at primokorrektion til regnskab 2012 på 190,358 mio. kr. vedrørende tilskud til projekter indenfor erhvervsudvikling, uddannelse og kultur godkendes,

 

at reserverede projekttilskud i overslagsåret 2013 indenfor erhvervsudvikling, uddannelse og kultur på 42,759 mio. kr. fremrykkes til 2012 og finansieres af restbudgettet i 2012 til projekttilskud, og

 

at anlægstilskud på 12,515 mio. kr. i 2012 til dækning af regionens ikke-lånefinansierede andel af indskud i letbaneanlægsselskab godkendes, jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

I henhold til økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og Danske Regioner skal der i efteråret 2012 i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabsudvalg drøftes tekniske forhold i regionernes budget- og regnskabssystem med relevans i forhold til indførelse af budgetlovgivningen. Det omfatter bl.a. en afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har med orienteringsskrivelse nr. 16 af 27. september 2012 ændret budget- og regnskabsprincipperne. Omlægningen gennemføres med virkning fra regnskabsår 2012 ved, at der foretages en primokorrektion af regionernes balance pr. 1. januar 2012 svarende til udestående tilsagn pr. denne dato, således at disse ikke påvirker driftsregnskaberne for 2012 og efterfølgende år.

 

Håndtering af primokorrektion til regnskab 2012 

Region Midtjylland har tidligere anvendt en regnskabspraksis, hvor bevillinger udgiftsføres på udbetalingstidspunktet, og ikke på det tidspunkt, hvor bevillingen er juridisk bindende. Denne praksis er etableret efter rådgivning fra regionens revisor.

 

I forbindelse med implementeringen af den nye regnskabspraksis er der behov for en overgangsordning, der administreres ved en primokorrektion på balancen svarende til udestående tilsagn pr. denne dato. Primokorrektion 2012 må ikke overstige mindreforbruget i perioden 2007-2011.

 

Region Midtjyllands primokorrektion kan opgøres således, jf. regionsrådets behandling af ”Budgetoverførsler 2011 til 2012 og 2013” på mødet den 30. maj 2012:

 

(i 1.000 kr.)
 
Erhvervsudvikling
176.691
Uddannelse
6.472
Kultur
7.195
Primokorrektion i alt
190.358

 

Ved godkendelse af primokorrektionen indgår beløbet ikke i regnskab for 2012 og følgende regnskabsår. Hermed er overførslen vedrørende projekttilskud indenfor erhvervsudvikling, uddannelse og kultur løst.

   

Håndtering af restbudget i 2012 til afdækning af reserverede projekttilskud i overslagsåret 2013 

I budget 2012 er der et ikke disponeret beløb på 42,759 mio. kr. vedrørende projekttilskud indenfor erhvervsudvikling, uddannelse og kultur. Restbudgettet skulle efter hidtidige regler overføres til 2013 til finansiering af allerede reserverede projekttilskud i 2013. Men efter indførelse af budgetloven er det ikke muligt at overholde udgiftsloftet og undgå eventuelle sanktioner med den hidtidige praksis.

 

Derfor foreslår administration, at der sker fremrykning af et tilsvarende beløb til projekttilskud fra 2013 til 2012. Der er tale om en budgetneutral ændring i periodiseringen af det samlede projekttilskud.

 

Fremtidig håndtering af tilsagnsmidler

Administrationen har udarbejdet forslag til fremtidig praksis til håndteringen af tilsagnsmidler. Forslaget er drøftet med regionens revision, som kan tilslutte sig regionens vurdering og metode som mest hensigtsmæssig af styringsmæssige hensyn, herunder overholdelse af budgetloven.

 

Regionen afventer herefter Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning om udmøntningen af regelændringen og en overgangsordning vedrørende registrering af projekttilsagn i overslagsårene.

 

Håndtering af ikke-lånefinansieret indskud i letbaneanlægsselskabet 

Regionsrådet har på mødet den 28. september 2011 afsat pulje til letbaneformål på budget 2011 til de 20 % af indskuddet, der ikke kan lånefinansieres.  

 

Regionsrådet har 14. december 2011 vedtaget, at Region Midtjyllands indskud i letbaneanlægsselskabet, for så vidt angår den andel, der ikke lånefinansieres, finansieres af reservepulje til letbaneformål. Anlægstilskuddet er ikke udbetalt i 2011, idet regionen har afventet vedtagelse af lovforslaget. 

 

I forbindelse af afslutningen af regnskab 2011 er reservepuljen tilgået regionens likvide midler og skulle have været overført til budget 2012.    

Regionens ikke-lånefinansierede andel af indskud i letbaneanlægsselskabet ydes som anlægstilskud på 12,515 mio. kr. i 2012 og finansieres af de likvide reserver.   

Anlægsbevillinger i 2012 er ikke omfattet af budgetloven og sanktionsbestemmelserne. 

  

Tabel 1. Bevillingsskema 1

[image]

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anne V. Kristensen, Ulla Diderichsen, Jette Skive, Jørgen Winther og Kurt H. Jørgensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen