Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 12. juni 2012 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt.

 

Carl Johan Rasmussen forlod mødet kl. 13.25 efter behandlingen af punkt 28.

 

Mødet blev hævet kl. 13.30.


Sagnr.: 1-31-72-141-09

25. Godkendelse af bevilling til udvidelse af Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Resume

Ombygningen og udvidelsen af Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) vil skabe rammerne for både den faglige og den kapacitetsmæssige styrkelse af funktionen. Projektet er en del af kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg og har et samlet budget på 103,8 mio. kr. (indeks 125,0). Prospektet fremlægges til godkendelse, og der søges om en anlægsbevilling til udførelse af projektet.

Direktionen indstiller,

at prospektet for etablering af Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) i Viborg godkendes,

 

at der gives en anlægsbevilling på 103,8 mio. kr. (indeks 125,0) til renovering og udvidelse af VCR,

 

at der afsættes rådighedsbeløb jf. bevillingsskema 1,

 

at rådighedsbeløbene finansieres af kvalitetsfondsmidlerne vedrørende om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg jf. bevillingsskema 1, og

 

at anlægsarbejderne udbydes i hoved- og fagentreprise med forudgående prækvalifikation.

Sagsfremstilling

VCR-projektet

Der søges om en bevilling til renovering og udvidelse af Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) beliggende i Viborg. VCR er en højtspecialiseret funktion, som Regionshospitalet Viborg varetager for hele Vestdanmark.

 

Anlægsprojektet vil give tidssvarende fysiske rammer for patienter, medarbejdere og pårørende. Derudover udvides kapaciteten for behandling af rygmarvsskadede fra 26 til 35 senge. Samtidig vil de nye fysiske rammer understøtte beslutningen om at udvikle og styrke forskningen på området med henblik på at opnå status som universitetsklinik.

 

Centret er placeret i et bygningskompleks, der i dag består af 3 bygningskroppe. Projekteringen har vist, at den mest optimale løsning indebærer nedrivning af to af de eksisterende bygninger, som erstattes med nybyg. Dette er lidt dyrere end det oprindelige forslag, hvor man bibeholdt alle de eksisterende bygninger. Til gengæld får man i det nye forslag en mere optimal løsning, både byggeteknisk og kvalitetsmæssigt.

 

Beskrivelse af løsningsforslaget

Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg består af fire delprojekter. Det første delprojekt er opførelsen af et parkeringshus, som er i gang. Nu fremlægges det andet delprojekt, som omhandler renovering og udvidelse af Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR), beliggende direkte ud til Søndersø ved Regionshospitalet Viborg.

 

VCR er organisatorisk en del af Neurologisk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Centret indgår i et fagligt, funktionelt og forskningsmæssigt samarbejde med Aarhus Universitetshospital.

 

Bygningskomplekset består i dag af tre bygninger: To af bygningerne er opført 1960’erne (nord- og sydfløjen) og mellembygningen er opført 1984. Der er siden kun gennemført renoveringer i mindre omfang.

 

Nordfløjen og mellembygningen nedrives og i stedet etableres en ny ankomst- og træningsbygning og sengefløj. Fordelen ved denne løsning er, at arealerne på den måde udnyttes mest effektivt. De teknisk mest komplicerede og krævende arealer som sengestuer og træningsfaciliteter etableres i nybygningen, mens kontorer, personalefaciliteter, ambulatorier og ergoterapien placeres i de eksisterende rammer i sydfløjen.

 

I dag er der 26 sengepladser, som er fordelt på 4 énsengsstuer, mens resten er flersengsstuer. Ikke alle stuer har tilhørende bad og toilet og hovedparten af handicaptoiletterne lever ikke op til dagens standard. Endelig er træningsfaciliteterne underdimensionerede og nedslidte. Derfor skal der etableres 35 moderne sengestuer med eget bad og toilet. Samtidig renoveres trænings- og personalefaciliteterne og der etableres et varmtvandsbassin. Endelig skabes der gode rammer for en forskningsenhed.

 

Opbygningen og etableringen af en egentlig forskningsenhed er i gang og med udarbejdelse af forskningsstrategi for VCR er der bl.a. ansat en adjunkt samt ph.d.-studerende. Med denne styrkelse af forskningen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade sker der samtidig en skærpelse af den faglige profil. VCR indgår som del af et bredere samarbejde og videndeling på tværs i Hospitalsenhed Midt, som med den højtspecialiserede funktion på Regionshospitalet Hammel Neurocenter samt neurologi i Viborg og neurorehabilitering i Skive udgør et fagligt stærkt fundament for udvikling af genoptræning af patienter.

 

Der har i projekteringen af det nye bygningskompleks været en brugerinddragelsesproces, hvor brugere og patientorganisationer har haft mulighed for at fremkomme med ønsker til indretningen af de nye fysiske rammer. Også interesseorganisationen for rygmarvsskadede (RYK) har deltaget i brugerprocessen, herunder i 9 brugergruppemøder og i afprøvning af mock-up (model af indrettet patientstue i fuld størrelse).

 

I vedlagte prospekt beskrives projektets detaljer, hvor husets nye form og organisering beskrives nærmere, herunder ankomstområde, cafe, genoptræning med varmtvandsbassin, fitness og træningshal, træningslejlighed, fysio- og ergoterapi, ambulatorier og sengefløj.

 

Miljørigtigt byggeri og totaløkonomi

Projektet vil følge hensigterne i Agenda 21-handlingsplanen i forhold til energi og miljø og i forhold til arbejdsmiljø. I handlingsplanen er der redegjort for en række indsatsområder, som er udpeget ud fra to perspektiver – tværgående organisatoriske indsatsområder og miljømæssige indsatsområder. De enkelte fokusområder vurderes ikke som enkeltstående elementer, men vil indgå i en helhedsvurdering ud fra en betragtning om økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed.

 

På baggrund af Region Midtjyllands Agenda 21, som den så ud på planlægningstidspunktet,  er projekteringen af VCR udført efter energikrav BR2015. Beregninger viser, at det vil være uforholdsmæssigt dyrt at bringe dette projekt op til BR2020, og at det ikke vil være realistisk at løfte den ældre del af bygningskomplekset til BR2020. Selv for den nybyggede del vil tilbagebetalingstiden være for lang - mellem 15 og 20 år. Desuden kan den eventuelle statslige lånepulje på 2,3% ikke finansiere den forventede meromkostning på 2,3 mio. kr. (indeks 125,0). For yderligere information om projektets energiklasse henvises til vedlagte bilag.

 

Økonomi

Der er i det endelige tilsagn fra kvalitetsfonden afsat en budgetramme på 90 mio. kr. (indeks 120,5) til udvidelse af Vestdansk Center for Rygmarvsskade – svarende til 93,3 mio. kr. i det aktuelle indeks (125,0). Anlægssummen for det aktuelle projekt er 103,8 mio. kr. (indeks 125,0), det vil sige 10,5 mio. kr. højere.

 

Tabel 1 nedenfor viser de enkelte budgetposter:

 

Tabel 1. Projektets anlægsbudget

1.000 kr. – indeks 125,0

Beskrivelse
Udgift
Projektomkostninger - herunder Projektkontor, totalrådgiver, tilslutninger
11.000
Kunst
500
Håndværker udgifter – herunder geoteknisk omkost., byggeplads/vinterforanstaltninger
72.400
Bygherreleverancer – herunder medicoteknisk udstyr, it og løst inventar
8.800
Uforudsete udgifter
5.800
Projektgranskning
300
Genhusning
 5.000
Sum ovenstående
103.800

 

Stigningen i anlægssummen skyldes dels, at den foreslåede løsning, hvor også mellembygningen rives ned, medfører en merudgift på ca. 5 mio. kr. og dels, at der nu er indregnet udgifter til genhusning.

 

De kliniske funktioner skal genhuses i byggeperioden fra 1. januar 2013 til 1. maj 2014. Dette vil ske i regionens bygningsmasse: Dels i neurologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg, dels i en af Psykiatriens bygninger i Søndersøparken, der p.t. er ubenyttet og desuden anvendes lejede lokaler til genoptræning. Det vurderes, at genhusning vil beløbe sig til 5,0 mio. kr., hvoraf 3,9 mio. kr. vedrører indretning af Søndersøparken. I forhold til Søndersøparken er der tale om blivende anlægsmæssige investeringer, som også fremadrettet kan anvendes til sygehusformål. 

 

Regionsrådet afgav den 23. marts 2011 en bevilling på 16 mio. kr. til rådgiverydelser i forbindelse med den videre planlægning af det samlede kvalitetsfondsprojekt på Regionshospitalet Viborg. Indeholdt i projektomkostningerne i ovenstående tabel er 2,5 mio. kr., som er brugt til planlægning af dette projekt.

 

Der er i projektet afsat ca. 300.000 kr. til en ekstern granskning af projektet. Det skyldes, at rådgiveropgaven for det konkrete projekt varetages af Arkitema og Moe & Brødsgaard, som også er bygherrerådgiver for det samlede projekt. Granskningen af projektet skal således sikre en uvildig vurdering af økonomien i projektet.

 

Rådgivernes økonominotat er vedlagt. (Bemærk at indeks i notatet er 120,5 mod 125,0 i sagsfremstillingen).

 

Finansiering

Stigningen i anlægsoverslaget for VCR finansieres ved reduktion af anlægsoverslaget for delprojektet Nyt Parkeringshus, hvor et gunstigt licitationsresultat har betydet, at det oprindelige budget kan nedjusteres med 6 mio. kr. Det indstilles desuden at overføre et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. fra delprojektet Ny patologisk afdeling, som afsluttes medio 2012. Den resterende del finansieres af de afsatte kvalitetsfondsmidler til ombygning af den eksisterende bygningsmasse. 

 

Finansieringen sker således fra det kvalitetsfondsfinansierede projekt, så samlet set vil merudgiften ikke betyde en overskridelse af det endelige tilsagn på 1,15 mio. kr. Der er vedlagt et anlægsoverslag for det samlede kvalitetsfondsprojekt.

 

Bevillingsskemaet nedenfor viser de bevillingsmæssige konsekvenser

[image]

I henhold til budgetteringsprincipperne for kvalitetsfondsprojekter afgives der samtidig med udgiftsbevillingen til et kvalitetsfondsprojekt en bevilling til kvalitetsfondsindtægter på 59,78 % af udgiften. De resterende 40,22 % (nettobeløbet) udgør Region Midtjyllands egenfinansiering.

 

Rådighedsbeløbene finansieres af den afsatte pulje til kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg. Med dette dagsordenspunkt er status for puljen som følger:

 

Tabel 2. Pulje til Viborg

1.000 kr.
2012
2013
2014
2015
2016-2020
Pulje, Viborg
26.487
178.800
164.400
296.800
275.709
VCR
-5.300
-70.400
-24.300
0
0
Rest, Pulje til Viborg (udgifter)
21.187
108.400
140.100
296.800
275.709

Tidsplan og udbudsform

Tidsplanen løber med byggestart primo 2013, og byggeriet forventes ibrugtaget den 1. maj 2014.

 

På grund af byggesagens karakter, hvor man blandt andet skal sammenbygge en nybygning med en bestående bygning, der skal renoveres, er der store krav til entreprenørerne. På den baggrund indstilles det, at der gennemføres en prækvalificeringsrunde, inden byggeopgaven udbydes i en hovedentreprise (råhus) og en række fagentrepriser.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-1-12

26. Bemandingssituationen på akutlægebilordningen i Holstebro

Resume

De anæstesilæger, der er tilknyttet akutlægebilordningen i Holstebro, har opsagt videre deltagelse i ordningen. Efter sommerferien 2012 vil der kun være en læge tilbage, som vil deltage i akutlægebilordningen i Holstebro.

 

Direktionen arbejder på at etablere en løsning på kort sigt og på langt sigt, og regionsrådet vil løbende blive orienteret om udviklingen.

Direktionen indstiller,

at orienteringen om bemandingssituationen på akutlægebilen i Holstebro tages til efterretning, herunder at den nuværende akutlægebilordning i Holstebro ophører pr. 1. august 2012,

 

at direktionen bemyndiges til at etablere en midlertidig løsning for perioden 1. august - 31. december 2012, som sikrer den lægefaglige og præhospitale dækning i den nordvestlige del af regionen,

 

at regionsrådet efter sommerferien 2012 får forelagt et løsningsforslag med henblik på en varig løsning fra 1. januar 2013, og

 

at der rettes henvendelse til ministeren for Sundhed og Forebyggelse med henblik på at orientere om situationen.

Sagsfremstilling

På forretningsudvalgets møde den 22. maj 2012 og regionsrådets møde den 30. maj 2012 er der orienteret om bemandingssituationen på akutlægebilen i Holstebro.

 

I mellemtiden er der indløbet opsigelser fra lægerne i Holstebro, der ikke længere vil deltage i akutlægebilordningen.

 

Den 31. maj 2012 deltog direktionen i et møde med anæstesilægerne fra Hospitalsenhed Vest og Præhospitalets ledelse for at drøfte bemandingssituationen. Lægerne tilkendegav, at de i perioden året ud vil fortsætte ordningen, men kun hvis den vender tilbage til den såkaldte konferencemodel, som blev anvendt tidligere, hvor lægen i Holstebro (og ikke AMK-vagtcentralen) selv vurderer, om akutlægebilen skal køre til den konkrete opgave som supplement til akutbilen. Ordningen vil således under alle omstændigheder lukke ved årets udgang, fordi lægerne ikke ønsker at fortsætte.

 

Direktionen kan ikke anbefale at ændre på den nuværende måde at disponere i henhold til Dansk Indeks. Konferencemodellen blev anvendt, da der ikke var sundhedsfaglig visitering fra AMK-vagtcentralen, og lægen vil kun have meget begrænsede oplysninger om det skete, tilstanden mv., før akutlægebilen når frem.

 

Det betyder, at den nuværende ordning, hvor akutlægebilen bemandes ved, at en læge samtidig med at have vagten i den præhospitale indsats ved akutlægebilen arbejder på Regionshospitalet Holstebro, som konsekvens af lægernes opsigelser, ophører med virkning fra 1. august 2012, og at konferencemodellen ikke bringes i anvendelse, idet der holdes fast i den nuværende måde at disponere på i henhold til Dansk Indeks for Akuthjælp.

 

Direktionen er samtidig gået i gang med at opstille forskellige mulige løsningsmodeller for perioden 1. august og året ud. Sådanne løsningsmodeller kan omfatte og inddrage andre præhospitale ordninger bl.a. akutbilen i Holstebro, akutlægebilen i Lemvig, akutlægehelikopteren mv. Der skal som tidligere nævnt under alle omstændigheder findes en varig løsning gældende fra 1. januar 2013.

 

Det foreslås derfor, at direktionen bemyndiges til etablere en løsning for perioden 1. august - 31. december 2012, som sikrer den nordvestlige del af regionen den bedst mulige lægefaglige og præhospitale dækning i øvrigt, og direktionen vil efter sommerferien 2012 vende tilbage med løsningsforslag med henblik på en varig løsning fra 1. januar 2013.

 

På baggrund af "Aftale om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning" indgået mellem Regeringen og Dansk Folkeparti den 8. juni 2010 vil administrationen udarbejde et udkast til brev fra regionsrådets fungerende formand til ministeren for Sundhed og Forebyggelse med henblik på at orientere om den aktuelle situation samt om Region Midtjyllands tiltag til løsning af problemet på kort sigt og på langt sigt. Udkastet eftersendes.

 

Der er endvidere behov for en nærmere udredning af, hvordan anvendelsen af Dansk Indeks influerer på den præhospitale planlægning og drift, og hvilke konsekvenser der skal drages heraf. Herunder skal der ses på, hvorledes Dansk Indeks bringes i anvendelse i andre regioner. Emnet programsættes derfor på en temadag for regionsrådet efter sommerferien.

 

Regionsrådet vil som nævnt efter sommerferien 2012 få forelagt et samlet forslag til en varig løsning på den fremadrettede præhospitale dækning i den nordvestlige del af regionen, bl.a. set i lyset af den igangværende undersøgelse af kvaliteten i ydelserne.

 

Der vedlægges notat om bemandingssituationen på akutlægebilen i Holstebro.

 

Afdelingschef Hans Peder Graversen, Kvalitet og Sundhedsdata vil deltage i forretningsudvalgets drøftelse af punktet på mødet den 12. juni 2012 med henblik på orientering om den igangværende undersøgelse af kvaliteten i de præhospitale ydelser.

 

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at orienteringen om bemandingssituationen på akutlægebilen i Holstebro tages til efterretning, idet det konstateres, at den nuværende akutlægebilordning i Holstebro på det foreliggende grundlag ophører pr. 1. august 2012, da lægerne har opsagt aftalen,

 

at audit og mulige løsninger forelægges forretningsudvalget på mødet den 26. juni med henblik på, at forretningsudvalget på mødet beslutter en midlertidig løsning for perioden 1. august-31. december 2012, som sikrer den lægefaglige og præhospitale dækning i den nordvestlige del af regionen,

 

at regionsrådet efter sommerferien 2012 får forelagt et løsningsforslag med henblik på en varig løsning fra 1. januar 2013, og

 

at der rettes henvendelse til ministeren for Sundhed og Forebyggelse med henblik på at orientere om situationen.

 

Fælleslisten og Poul A. Chrisensen inviteres til at deltage i drøftelsen af sagen på forretningsudvalgsmødet den 26. juni 2012.

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-26-17-12

27. Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 (Indstilling fra Vækstforum)

Resume

Regionsrådet ansøges om 25 mio. kr. af de regionale erhvervsfremmemidler til projektet Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017.

 

Regionsrådet har i august 2011 givet en hensigtserklæring på i alt 35 mio. kr. af de regionale erhvervsfremmemidler til projektet. Denne ansøgning vedrører de 25 af de 35 mio. kr. Administrationen ansøger om de resterende 10 mio. kr. senere.

 

Bevillingen på de 25 mio. kr. af de regionale erhvervsfremmemidler gives under forudsætning af, at Aarhus vinder titlen som Europæisk kulturhovedstad 2017, og at der opnås tilsagn om den samlede stipulerede offentlige finansiering på ca. 400 mio. kr.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af de regionale erhvervsfremmemidler bevilges 5 mio. kr. i 2013, 10 mio. kr. i 2014 og 10 mio. kr. i 2015, i alt 25 mio. kr. til Fonden Aarhus 2017 til projektet Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017, og 

 

at bevillingen gives under forudsætning af, at Aarhus udpeges til Europæisk Kulturhovedstad, samt at der opnås tilsagn om den samlede stipulerede offentlige finansiering på ca. 400 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hensigtserklæring

I august 2011 vedtog regionsrådet en hensigtserklæring om tilskud til projektet Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 (Aarhus 2017) på i alt 55 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. fra kulturmidlerne og 35 mio. kr. fra de regionale erhvervsfremmemidler.

 

Regionsrådet har på sit møde den 30. maj 2012 godkendt en bevilling på i alt 20,5 mio. kr. af kulturmidlerne til Aarhus 2017.

 

Regionale erhvervsfremmemidler i Aarhus 2017 

De regionale erhvervsfremmemidler bevilges til Fonden Aarhus 2017 (Fonden 2017). Der vil blive udarbejdet en resultatkontrakt mellem Region Midtjylland og Fonden 2017 med fokus på, at de regionale erhvervsfremmemidler gives i overensstemmelse med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan. Det betyder bl.a., at Fonden 2017 kan give tilskud til projekter, som:

 

  • Styrker den økonomiske og beskæftigelsesmæssige vækst i de kreative erhverv.

  • Styrker de traditionelle erhverv gennem samarbejde med kreative erhverv.

  • Styrker det kreative vækstlag.

  • Styrker rammebetingelserne for de kreative erhverv.

 

Projekterne skal endvidere organiseres som forretningsbaserede konsortier/partnerskaber, der bygger på en høj grad af tværfaglighed og har fokus på samspil mellem offentlige og private aktører. Det er desuden afgørende, at projekterne har en tilstrækkelig høj risikoprofil, således at der gives det bedst mulige grundlag for udvikling og innovation.

 

Projekterne skal dække hele Region Midtjylland eller som minimum flere kommuner. Samtidig skal projekterne kunne indgå i en tværregional, national og international sammenhæng. Endelig skal projekterne være skalerbare.

 

Aarhus som Europæisk kulturhovedstad i 2017

I august 2012 tildeles enten Sønderborg eller Aarhus titlen som Europæisk Kulturhovedstad 2017. Det sker efter anden ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 15. juni 2012. En jury med repræsentanter fra EU og kulturministeriet træffer afgørelse i sagen på baggrund af de indsendte ansøgninger og på baggrund af et besøg i kandidatbyerne i august 2012. Aarhus’ ansøgning indsendes i samarbejde med Region Midtjylland og regionens øvrige kommuner.

  

Aarhus 2017 har ”Rethink” eller ”Gentænk” som tema, og der er oprettet en hjemmeside, som løbende opdateres med informationer omkring projektet. Hjemmesiden har adressen:

http://www.aarhus2017.dk/

  

Økonomi 

Projektet Aarhus 2017 har et samlet budget på ca. 500,5 mio. Kr.

 

Tabel 1. Finansiering

Mio. kr.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
I alt
Region Midtjylland
Erhvervsfremmemidler
 
 
5,0
 
10,0
 
10,0
 
5,0*
 
5,0*
 
35,0
Region Midtjylland Kulturpulje
 
 
 
2,5
 
2,5
 
2,5
 
2,5*
 
2,5*
 
12,5
Region Midtjylland
Kulturudviklingsmidler
 
1,5
 
1,0
 
1,0
 
1,5
 
1,5*
 
1,5*
 
8,0
Aarhus Kommune
 
 
 
 
 
 
100,0
Øvrige Kommuner
 
 
 
 
 
 
45,0
Staten
 
 
 
 
 
 
200,0
Øvrige
 
 
 
 
 
 
100,0
Finansiering i alt
 
 
 
 
 
 
500,5

* Bevillinger til 2016-2017 vil blive forelagt regionsrådet i 2015.

 

Behovet for regional medfinansiering vil være størst i årene frem mod 2017, hvor der som nævnt er særlig fokus på netværk og udvikling. 

 

Vækstforum behandler sagen på sit møde den 7. juni 2012.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-82-1-12

28. Etablering af it-reinvesteringsramme fra 2012 og fremover

Resume

På it-området foreslås det, at der fra 2012 og fremover afsættes en årlig it-reinvesteringsramme på 50 mio. kr. til finansiering af it-reinvesteringer. Der er et akut behov allerede fra 2012 for, at der sker en løbende udskiftning af it-udstyr, således at regionen sikres en sikker og effektiv drift.

 

Det foreslås, at de 50 mio. kr. i 2012 tilvejebringes ved etablering af en leasingaftale. Den årlige ydelse på ca. 10,0–11,0 mio. kr. finansieres af den centrale leasingramme og/eller ved at tilvejebringe midler ved prioritering i forbindelse med budgetlægningen 2013.

Etablering af it-reinvesteringsrammen fra 2013 og fremover samt finansiering heraf fastlægges endeligt i forbindelse med anlægsprioriteringen ved budgetlægningen 2013.

Direktionen indstiller,

at der oprettes en it-reinvesteringsramme i 2012 på 50 mio. kr.,

 

at finansieringen af de 50 mio. kr. i 2012 sker ved etablering af an leasingaftale,

 

at den årlige ydelse på leasingaftalen for 2012 med virkning fra 2013, sker med en tilbagebetalingsprofil på 5 år svarende til en årlig ydelse på 10,0–11,0 mio. kr.,

 

at den årlige ydelse fra 2013 finansieres fra den centrale leasingramme og/eller ved at tilvejebringe midler ved prioritering i forbindelse med budgetlægningen 2013, og

 

at etablering af it-reinvesteringsrammen fra 2013 og fremover samt finansiering heraf fastlægges endeligt i forbindelse med anlægsprioriteringen ved budgetlægningen 2013.

Sagsfremstilling

Ved dannelsen af Region Midtjylland i 2007 blev der afsat et samlet rådighedsbeløb på 132,4 mio. kr. til it-investeringer og anskaffelser. Finansieringen heraf var dels prioritering af anlægsmidler og dels optagelse af lån via statens lånedispensationspulje på 500 mio. kr. til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen.

 

I årene 2008–2011 skønnes det, at der har været anvendt et gennemsnitligt årligt rådighedsbeløb på 20-30 mio. kr. til netværk, servere m.v., som bl.a. har været finansieret af medicoteknisk pulje.

 

Fra 2012 er der ikke afsat rådighedsbeløb på anlæg til it-investeringer og anskaffelser. Der er heller ikke afsat midler i it´s driftsbudget til de fornødne udskiftninger.

 

Der blev i forbindelse med regionsdannelsen indkøbt meget nyt it-udstyr, som nu skal udskiftes, ligesom serviceaftaler skal fornyes. En lang række af de oprindelige indkøb blev finansieret af de afsatte anlægsmidler. Generelt er det meget dyrt at indgå serviceaftaler på gammelt udstyr, hvorfor det som hovedregel vil være mere økonomisk rentabelt at indkøbe nyt udstyr, bl.a. som følge af bedre performance, væsentligt billigere serviceaftaler samt mindre el-forbrug.

 

Det skønnes, at genanskaffelsesværdien af it's nuværende anlægsaktiver udgør mere end 200 mio. kr. Med en gennemsnitlig afskrivningsperiode på 4–5 år skønnes det, at der fremadrettet vil være behov for en anlægsbevilling på 50 mio. kr. Dette er ekskl. de overførsler af it-udstyr fra hospitalerne, som finansieres af budgetoverførsler fra hospitalerne.

 

I 2012-2013 er der behov for reinvesteringer i regionens servere/storage, licenser og netværk svarende til ca. 50 mio. kr. Fremover er der således behov for en it-reinvesteringsramme, som senere kan konkretiseres afhængig af behov m.v. Der kan herved sikres it-området en bedre planlægningshorisont for de kommende års nødvendige it-reinvesteringer.

 

Regionsrådet orienteres om den konkrete udmøntning af it-reinvesteringsrammen, som ved anvendelse af andre afsatte rammebevillinger i anlægsbudgettet.

 

Økonomi

I 2012, som betragtes som et overgangsår, oprettes en it-reinvesteringsramme på i alt 50 mio. kr., som finansieres ved indgåelse af leasingaftale.

 

Alternativt ville finansieringen i overgangsåret 2012 kunne ske ved et lån i regionens kasse. Administrationen anbefaler dog, at finansieringen i overgangsåret 2012 sker ved etablering af en leasingaftale under henvisning til vedtagelsen af budgetloven, således at de forventede likviditetskrav bedre kan imødekommes de kommende år. Herudover er der p.t. en meget lav realrente (markedsrente minus inflation) også på leasingkontrakter.

 

Tilbagebetaling af ydelsen på leasingaftalen med start i 2013 sker over en 5-årig periode med ca. 10,0–11,0 mio. kr. årligt. Ydelsen finansieres af den centrale leasingramme og/eller ved prioritering i forbindelse med budgetlægningen 2013.

 

I forbindelse med budgetlægningen 2013 etableres en årlig it-reinvesteringsramme inden for regionens anlægsbudget. Finansieringen heraf vil indgå i drøftelserne omkring budget 2013 og forventes at kunne gennemføres ved omprioritering fra driftsrammen til anlægsrammen.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-6-10

29. Afvikling af Hypotekbanklån

Resume

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt Region Midtjylland, at Hypotekbanklånene på i alt 262,1 mio. kr. skal være tilbagebetalt inden udgangen af 2013. Region Midtjylland overtog Hypotekbanklånene fra amterne ved strukturreformen pr. 1. januar 2007.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyser, at der er mulighed for at refinansiere Hypotekbanklånene med lån med en maksimal løbetid på 10 år og uden afdragsfrihed. Af hensyn til at vilkårene for afvikling af Hypotekbanklånene kan indgå i drøftelserne af budget 2013, har administrationen under forbehold af regionsrådets godkendelse søgt om dispensation til refinansiering.

Direktionen indstiller,

at  Region Midtjylland søger om dispensation til refinansiering af Hypotekbanklånene på 262,1 mio. kr. i Økonomi- og Indenrigsministeriet, og

 

at  finansieringen af de årlige afdrag på 27 mio. kr. indgår i de politiske drøftelser af budget 2013.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har i forbindelse med strukturrreformen pr. 1. januar 2007 overtaget syv Hypotekbanklån, der er ydet til de tidligere Århus og Ringkøbing amter ved økonomiaftalerne indgået i 1991 og 1993. Lånene administreres af Statens Administration og den samlede hovedstol er 262.099.000 kr.

 

Nuværende lånenumre:
Hovedstol i kr.
3240100002-01
51.120.000
3240100003-01
125.640.000
3240100004-01
20.448.000
3240100005-01
50.256.000
3240100006-01
8.292.000
3240100007-01
1.844.000
3240100008-01
4.499.000
I alt
262.099.000

Lånene har hidtil været afdragsfrie, men i lånedokumenterne står der, at bestemmelse om lånets tilbagebetaling kan træffes af indenrigsministeren. Tilbagebetalingen skal varsles senest den 1. juli i året før, tilbagebetalingen skal ske.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 1. juni 2012 meddelt regionen, at Hypotekbanklånene skal være tilbagebetalt inden udgangen af 2013, jf. vedlagte brev.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyser endvidere, at der efter en konkret vurdering er mulighed for at refinansiere Hypotekbanklånene med lån med en maksimal løbetid på 10 år og uden afdragsfrihed. Ved vurderingen vil ministeriet lægge vægt på regionens likviditet.

 

Af hensyn til at vilkårene for afvikling af Hypotekbanklånene kan indgå i drøftelserne af budget 2013, har administrationen under forbehold af regionsrådets godkendelse søgt om dispensation til refinansiering. Ansøgningen er begrundet i regionens begrænsede likviditet.

  

Med en dispensation får Region Midtjylland mulighed for at afdrage de 262,1 mio. kr. over 10 år frem for at afdrage hele lånebeløbet i 2013. Finansieringen af de årlige afdrag på 27 mio. kr. indgår i de politiske drøftelser af budget 2013.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Carl Johan Rasmussen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-12

30. Henvendelse fra Poul Müller vedrørende tidsforbrug på direkte patientkontakt *

Resume

Regionsrådsmedlem Poul Müller har anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag om tidsforbrug på direkte patientkontakt.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Administrationen udsendte den 6. juni 2012 en redegørelse vedrørende en undersøgelse udarbejdet af fagforeningen Yngre Læger om brug af tid på direkte patientkontakt.

 

Undersøgelsen viser, at omtrent 25 % af yngre lægers arbejdstid bruges på direkte patientkontakt, og at knap halvdelen af yngre lægers arbejdstid går med journalarbejde, informationsindsamling samt koordinationsopgaver.

 

Administrationen bemærkede i den forbindelse, at undersøgelsen bygger på et spinkelt datamateriale; 24 yngre læger fordelt på 13 afdelinger rundt i landet, heraf én afdeling i Region Midtjylland, er blevet fulgt i ét døgn.

 

Regionsrådsmedlem Poul Müller har i henvendelse af 6. juni 2012 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende denne redegørelse.

 

Poul Müller skriver i henvendelsen:

 

"Tak for materialet. Jeg forstår, at der er reel tvivl om, hvorvidt resultaterne er retvisende grundet det ret lille statiske grundlag.

 

Jeg finder på den anden side, at man ikke kan sidde en sådan undersøgelse overhørig, da det jo ikke afvises, at der er/kan være noget om det, yngre læger anfører. Hvilket ærinde er yngre læger ude i, med mindre der er noget om det? Jeg synes, at det er svært at se et sådant ærinde.

 

Jeg vil gerne bede om, at sagen kommer på - i første omgang - forretningsudvalgets dagsorden, hvor der redegøres for ledelsens vurdering af, hvilke initiativer undersøgelsen kan føre til."

 

Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde.

 

Carl Johan Rasmussen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen