Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Tillægsdagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 13. marts 2012 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-10-79-2-07

42. Revidering af Byggeregulativ for Region Midtjylland

Resume

Regionsrådet godkendte den 26. september 2007 et Byggeregulativ for Region Midtjylland.

 

Siden er der sket store ændringer af rammevilkårene, ligesom også organisationsplanen for Region Midtjylland er blevet ændret. Begge forhold gør det påkrævet, at der nu fremlægges et forslag til en ajourføring af Byggeregulativ for Region Midtjylland til godkendelse i regionsrådet.

 

Byggeregulativet indeholder en beskrivelse af de rammevilkår, der gælder for byggeri i Danmark og bestemmelser om, hvordan Region Midtjylland vælger at agere indenfor disse vilkår ved byggeopgaver.

Direktionen indstiller,

at det reviderede Byggeregulativ for Region Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Det gældende byggeregulativ blev udarbejdet hen over årsskiftet 2006/2007 i forbindelse med kommunalreformen og etablering af regionerne. Byggeregulativet blev vedtaget af regionsrådet på mødet den 26. september 2007.

 

Siden er der sket store ændringer af rammevilkårene, ligesom også organisationsplanen for Region Midtjylland er blevet ændret. Begge forhold gør det påkrævet, at der nu fremlægges et forslag til en ajourføring af Byggeregulativ for Region Midtjylland. Udkast til det reviderede byggeregulativ vedlægges som bilag.

 

Byggeregulativet indeholder en beskrivelse af de rammevilkår, der gælder for byggeri i Danmark og bestemmelser om, hvordan Region Midtjylland vælger at agere indenfor disse vilkår ved byggeopgaver.

 

Byggeregulativet gælder for alle regionens opgaver inden for bygningsområdet, hvortil der er knyttet en anlægsbevilling. Løbende reparations- og vedligeholdelsesarbejder, der er af en sådan karakter, at de berørte bygningers funktion og/eller arkitektur/fysik ændres væsentligt, er også omfattet af byggeregulativets retningslinjer, selvom opgaven finansieres over driftsbudgetterne.

 

Regulativet tager fortsat udgangspunkt i de overordnede mål for den administrative håndtering af Region Midtjyllands bygninger og byggeopgaver, som kan beskrives under følgende temaer: 

 

  • Region Midtjyllands bygninger skal anvendes optimalt i relation til de funktioner, som bygningerne danner ramme om.

  • Region Midtjyllands bygninger skal vedligeholdes, så den kapital, der er anbragt i bygningerne, sikres bedst muligt og bygningerne fremstår pæne, velfungerende og i orden.

  • Regionsrådet skal rådgives og vejledes kvalificeret og professionelt i alle spørgsmål om byggeri og bygninger i regionen.

  • Region Midtjylland skal som bygherre og ejendomsejer agere professionelt, pålideligt og troværdigt på den bygningsmæssige scene.

  • Nybyggeri skal tilrettelægges optimalt i henseende til økonomi, arkitektur, bygningsfysik, bæredygtighed samt tekniske anlæg og installationer.

  • Der skal til stadighed optimeres med hensyn til energiforbrug og miljø.

  • Arbejdsmiljø, herunder indeklimaforhold, skal varetages professionelt såvel ved nybyggeri som ved drift af bygninger.

  • Bygningsmassen skal dokumenteres fortløbende og i et omfang, så der til stadighed sikres overblik over bygningsmassens størrelse, anvendelse og kvalitet.

 

Som nævnt har ændringer i organisationsplanen medført behov for en præcisering af bygherrefunktionen, og hvor den er placeret. Princippet om decentralt ansvar, herunder at bygherrefunktionen indenfor somatikken er placeret hos matriklens hospitalsledelse, er fastholdt i det reviderede byggeregulativ.

 

Beslutningsprocedurerne i forbindelse med totalentreprise er præciseret. Det fremgår klart, at ”den midterste” godkendelse i regionsrådet for projekter over 10 mio. kr. sker, når der foreligger materiale, der beskriver projektet (tegninger og lignende). Tidspunktet for tilbudsindhentning er derimod ikke afgørende for, hvornår der foretages politisk behandling og meddelelse af restanlægsbevilling.

 

Den udvidede forvaltningsrevision af bygge- og anlægsområdet, som regionsrådet tog til efterretning på mødet den 26. oktober 2011, har blandt andet givet anledning til et helt nyt afsnit 9 i byggeregulativet, hvor der er redegjort for selve gennemførelsen af udbud på rådgivning, varekøb og af entrepriser. Udvælgelseskriterier ved prækvalifikation og tildelingskriterier og underkriterier til tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud beskrives. Også tilbudsvurdering og vægtning af underkriterier er nyt i byggeregulativet.

 

Udkastet til det reviderede byggeregulativ har været i høring hos blandt andet hospitalsledelserne, psykiatri- og socialledelsen, projektafdelingerne på kvalitetsfondsprojekterne og relevante stabsfunktioner.

 

Til forretningsudvalget:

Forretningsudvalget udsatte punktet fra mødet den 7. februar 2012 og havde i den forbindelse spørgsmål og kommentarer til udkastet til byggeregulativ. Disse spørgsmål og kommentarer er søgt imødekommet i det vedlagte notat samt i tilføjelser til udkastet til byggeregulativ. Der er i udkastet til byggeregulativ indsat et nyt afsnit 7.4 om "Funktionsudbud" og lavet rettelser og tilføjelser til afsnittene 10.3.3 omprisregulering og 10.3.4 om sikkerhedsstillelse.

 

Ændringerne i udkastet til byggeregulativ i forhold til det udkast, der blev fremlagt på mødet den 7. februar 2012, er skrevet med grøn tekst.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Kurt H. Jørgensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-188-11

43. Bevillingssag: Godkendelse af bevilling til projektorganisation og eksterne rådgivere i forbindelse med projektet ”Flytning af Risskov til DNU”.

Resume

I forlængelse af regionsrådets beslutning den 25. januar 2012 om et fortsat arbejde med projektet ”Flytning af Risskov til DNU” fremlægges nu en overordnet tidsplan for den kommende udbudsproces og en indstilling om en bevilling i 2012 på 5 mio. kr. til projektorganisation og udgifter til eksterne rådgivere.

Direktionen indstiller,

at der gives en rammebevilling på 5 mio. kr. til projektorganisation og eksterne rådgivere i forbindelse med projektet ”Flytning af Risskov til DNU”,

 

at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2012, og

 

at rådighedsbeløbet midlertidig finansieres af Region Midtjyllands kasse, og at der tages endelig stilling til finansieringen i forbindelse med overførselssagen.

Sagsfremstilling

Indledning

Det er med Psykiatriplanen fra 2008 besluttet, at psykiatrien i Risskov skal flytte til DNU i Skejby. I forliget om budget 2012 blev det besluttet, at "der tilstræbes en afklaring inden årets udgang af muligheder for at lade en privat entreprenør overtage Aarhus Universitetshospital, Risskovs nuværende bygninger mod at opføre nye bygninger ved DNU".

 

Den 25. januar 2012 behandlede regionsrådet en redegørelse for de udbudsmæssige muligheder og udfordringer ved projektet samt en vurdering af markedsinteressen for projektet. Samtidig besluttede regionsrådet, at der skulle tages kontakt til relevante ministerier for at få en principiel afklaring af mulighederne for at anvende en offentlig-Privat-Samarbejdsaftale (OPS-model) eller en Offentlig-Privat-Partnerskabsaftale (OPP-model) til gennemførelse af projektet. Der er rettet henvendelse til Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Region Midtjylland afventer svar herpå.

 

Endelig blev der i sagen fra den 25. januar 2012 nævnt, at der senere vil blive forelagt en konkret bevillingssag i forhold til finansiering af rådgiverydelser. Dette sker med nærværende sag. Samtidig fremlægges en overordnet tidsplan for udbudsprocessen.  

 

Den konkurrenceprægede dialog

På grund af opgavens kompleksitet vil det samlede projekt blive gennemført efter reglerne om konkurrencepræget dialog. Det sker uanset, om opførelse af nyt psykiatrisk center i DNU bliver et OPP-projekt eller et OPS-projekt.

 

Denne udbudsform har som fordel, at det er muligt for både Region Midtjylland og de deltagende konsortier undervejs i processen at få afklaret og præciseret en række forhold omkring såvel nyt psykiatrisk center i DNU som udbudsgrundlaget for salget af Aarhus Universitetshospital Risskov.

 

Processen vil blive tilrettelagt således, at den konkurrenceprægede dialog gennemføres efter en prækvalifikation, hvor der på baggrund af fastlagte udvælgelseskriterier, prækvalificeres mindst 3 konsortier.

 

Efter at den konkurrenceprægede dialog er afsluttet, vil de deltagende konsortier blive opfordret til at afgive endeligt tilbud på grundlag af de løsninger, der har været forelagt og præciseret under dialogen. Tilbuddene vil herefter skulle vurderes på baggrund af de valgte tildelingskriterier.

 

Det er Region Midtjylland, der leder den konkurrenceprægede dialog, herunder fastlægger dagsorden for dialogmøder og antallet af dialogmøder, ligesom Region Midtjylland vil forestå udarbejdelse af referater og evt. rettelsesblade i dialogfasen. Et fast dialogteam forestår alle dialogmøderne for at sikre ensartethed og ligelig behandling af tilbudsgiverne.

 

Tidsplan for udbudsprocessen

Udbudsprocessen ved udbud efter reglerne om konkurrencepræget dialog kan opdeles i fire faser:

1. Forberedelsesfase

2. Prækvalifikationsfase

3. Dialogfase

4. Tilbudsfase  

 

Nedenfor fremgår i tabelform en skitsering af en overordnet tidsplan for udbudsprocessen. Efter dialogrunden er overstået, vil der forestå en opsamling af resultaterne fra dialogmøderne og på den baggrund kan Region Midtjylland vurdere, om det har været muligt at få opfyldt de behov, som regionen havde til udbudsprocessen, og om processen skal fortsætte.

 

I et OPP-projekt er der større tyngde i planlægningsfasen end ved normale anlægsprojekter, hvilket resulterer i, at der i tidsplanen nedenfor er afsat ca. ¾ år til forberedelse og udarbejdelse af udbudsmateriale. Den skitserede tidsplan passer samtidig godt ind i de eksisterende byggeplaner for DNU-projektet.

 

Tabel 1: Overordnet tidsplan for udbudsprocessen

[image]

 

Efter at vinderen af udbuddet er fundet, igangsættes detailplanlægningen af projektet i foråret 2014.

 

Projektorganisation og rådgivere

Der er tale om et stort og komplekst projekt, hvilket nødvendiggør, at der til projektet tilknyttes en projektleder og projektmedarbejdere samt eksterne rådgivere. Projektlederen skal have tilknyttet projektmedarbejdere, som skal bistå arbejdet, og projektlederen vil ligeledes få backup fra de centrale stabe i regionen.

 

Projektlederen og projektmedarbejderne tilknyttes Projektafdelingen for DNU. Det giver mulighed for at trække på en række vigtige erfaringer og sikre den vigtige koordinering mellem de to projekter. Der vil dog være tale om en skarp adskillelse af økonomien til DNU-projektet, som er kvalitetsfondsfinansieret. Det sikres blandt andet ved at placere bevillingen centralt og ikke i Projektafdelingen for DNU.

 

Der nedsættes en styregruppe for projektet, der vil have direktør Anne Jastrup som formand.

 

Rådgivningsteamet vil bestå af en teknisk rådgiver, en finansiel rådgiver og en juridisk rådgiver. Den tekniske rådgiver skal bistå i udarbejdelse af udbudsmaterialet ved bl.a. at skitsere de ønskede løsninger i forhold til opførelse af nyt psykiatrisk center i DNU. Den finansielle rådgiver vil bistå med afklaring af de økonomiske forhold i enten OPP- eller OPS-modellen. Endelig vil den juridiske rådgiver have til opgave at bistå regionen med tilrettelæggelse og gennemførelse af det samlede udbud. Hertil vil der sandsynligvis være behov for at tilknytte en byplanrådgiver, der kan forestå dialogen med Aarhus Kommune omkring planarbejdet.

 

Der er tale om en kompleks proces, hvor det på nuværende tidspunkt f.eks. er vanskeligt at beregne det kommende antal møder og inddragelse af eksterne rådgivere. Der er således ikke gennemført et lignende projekt i Danmark. Det foreslås derfor, at der i første omgang afsættes en ramme på 5 mio. kr. i 2012 til ansættelse af en projektleder og projektmedarbejdere knyttet hertil samt til de nævnte eksterne rådgivere.

 

I nedenstående tabel 2 fremgår forslag til den afsatte bevilling, rådighedsbeløb og finansiering.

 

Tabel 2: Bevilling, rådighedsbeløb og finansiering

[image]

 

Det foreslås, at der gives en bevilling på 5 mio. kr. til projektorganisation og eksterne rådgivere i forbindelse med projektet ”flytning af Risskov til DNU” , og at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb i 2012. Det foreslås, at bevillingen placeres centralt.

 

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at finansiere rådighedsbeløbet på 5 mio. kr. af anlægsreserverne i 2012. Der vil dog være mulighed for finansiering i forbindelse med overførsler fra 2011 til 2012 og i forbindelse med anlægsregnskaber, der i øjeblikket er ved at blive udarbejdet for afsluttede anlægsregnskaber. Det foreslås derfor, at rådighedsbeløbet på 5 mio. kr. midlertidigt finansieres af Region Midtjyllands kasse, og at der endelig tages stilling til finansieringen i forbindelse med overførselssagen.

 

Behovet for anlægsmidler til projektet i 2013 og efterfølgende år vil blive fremlagt for regionsrådet i budget 2013.

 

Regionsrådet vil løbende blive orienteret om projektet.  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Poul Müller bemærkede, at han ikke kan tiltræde tidsplanen, idet det bør foregå langt hurtigere.

 

Anders Kühnau og Kurt H. Jørgensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-91-1-10

44. Energimærkning af regionens bygninger, aftalebundne energibesparelsesprojekter

Resume

Danske Regioner har med Klima- og Energiministeriet i januar 2009 indgået en aftale om realisering af energibesparelser i regionerne. Regionerne skal ifølge aftalen gennemføre de energibesparelsesprojekter, der har en tilbagebetalingstid på under 5 år. Indenrigs- og Socialministeriet har i den forbindelse fremsendt ændret lånebekendtgørelse om låneadgang til disse projekter.

Direktionen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning,

 

at projekter med lånebehov processes og forelægges regionsrådet løbende, og

 

at der ved sagsbehandlingen tages højde for, at ca. 65 mio. kr. af investeringerne med en tilbagebetalingstid på over 5 år, vedrører hospitalsmatrikler, der planlægges afhændet.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har i 2010 indgået aftale med firmaet Moe & Brødsgaard A/S om lovpligtig energimærkning af regionens bygninger. Energimærkningen er afsluttet i 2011.

 

I vedlagte notat er resultatet af energimærkningen gennemgået.

 

Forslagene er inddelt i projekter med tilbagebetalingstider på under 5 år, som regionen er forpligtiget til at gennemføre, - i projekter fra og med 5 og til og med 10 år -, samt projekter med en tilbagebetalingstid på over 10 år. Forslag, hvor tilbagebetalingstiden er længere end den tekniske levetid er sorteret fra.

 

Gennemgangen viser samlet projekter med et omfang på:

 

Mio. kr., tilbagebetalingstid.
Investering
Besparelse
Tilbage betalingstid /år
Under 5 år
12
5
2
Fra og med 5 og til og med 10 år
66
9
7
Over 10 år
88
6
15
I alt
166
20
8

Note: Tilbagebetalingstiden er udregnet uden evt. låneomkostninger.

  

De aftalebundne energibesparelser på under 5 år er typisk udskiftning til energisparepærer, armaturer, bevægelsescensorer, udskiftning af naturgaskedler og overgang til fjernvarme, mens hovedparten er forslag med en tilbagebetalingstid på mellem 5 og 10 år vedrører udskiftning af ældre ventilationsanlæg til varmevekslere med højere virkningsgrad. For forslagene med en tilbagebetalingstid på over 10 år er det ventilationsanlæg, efterisolering og solcelleteknologi, der dækker hovedparten af forslagene.

 

Institutionerne i Region Midtjylland har meldt tilbage, at de aftalebundne energibesparelser kan gennemføres inden for 5 år efter energimærket er udstedt, uden der er behov for benyttelse af låneadgangen.

 

Hospitalsenhed Midt har for projekter i Viborg og Skive taget forbehold for godkendelse af et planlagt projekt under den såkaldte ESCO-ordning, hvor en del af hospitalsenhedens aftalebundne energispareprojekter er medtaget. Disse projekter forelægges for regionsrådet i foråret 2012.

 

Administrationen gennemfører løbende en dialog med institutionerne om energispareprojekter. En del af de projekter, som Moe & Brødsgaard har registreret med en tilbagebetalingstid på mere end 5 år planlægges forelagt for regionsrådet på et senere tidspunkt. I forbindelse med sagsbehandlingen tages der hensyn til frasalg af de bygninger, der berøres af kvalitetsfondsprojekterne.

 

Konkrete energispareprojekter med lånebehov forelægges løbende for regionsrådet, idet der i forbindelse med forelæggelse koordineres med projekter under ESCO-ordningen og projekter under EU-energibesparelsesprogrammet ELENA, hvor der er EU-finansiering.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Kurt H. Jørgensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-34-71-3-12

45. Godkendelse af Region Midtjyllands deltagelse i ELENA - EU-energispareprojekt

Resume

ELENA er et EU-energibesparelsesprogram, der yder støtte til offentlige myndigheder ved energirenovering af bygninger, installationer, vedvarende energi mv. Programmet forudsætter en projektvolumen på mindst 50 mio. euro og en kort projektperiode på 3 år for at opnå en hurtig effekt. Programmet fremmer EU’s egne ”20-20-20”-mål.

 

Programmet foreslås gennemført i samarbejde med interesserede kommuner i Region Midtjylland og med Region Midtjylland som ansvarlig ansøger.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjylland deltager i og står som ansøger i et ELENA-projekt,

 

at Region Midtjylland står i forskud til udarbejdelse af forprojekt og afdækker risikoen, hvis projektet ikke kan videreføres efter forprojektet,

 

at risikoen dækkes af Region Midtjyllands energi- og miljøpulje med et beløb på op til 350.000 kr., og

 

at de samlede udgifter til forprojekt og udarbejdelse af ansøgning deles mellem de deltagende parter efter projektvolumen.

Sagsfremstilling

Forhistorie

Region Sjælland har sammen med 12 kommuner i regionen udarbejdet en ELENA-ansøgning og har fået tilsagn om støtte fra EU. Projektsummen er 465 mio. kr. og omfatter en række energispareprojekter inden for solceller, solvarme, jordvarme, klimaskærm, installationer og effektivisering af hospitalsudstyr.

 

Efter pressemeddelelsen fra Region Sjælland om ELENA, er Region Midtjylland blevet kontaktet af Herning Kommune, som er interesseret i at deltage i et ELENA-projekt, idet Herning Kommune står over for en energirenovering af de kommunale bygninger. Der har på dette grundlag været en række indledende drøftelser med bl.a. Herning, Randers, Ringkøbing-Skjern og Viborg kommuner for at tilrettelægge et Midtjysk ELENA.

 

Hvad er Elena?

ELENA står for European Local ENergy Assistance. Det er et EU-program for energibesparelser, hvor der ydes tilskud til forarbejde, planlægning og projektering af energispareprojekter. Der kan ydes lån i Den Europæiske Investeringsbank til at gennemføre projekterne. Det er også muligt at låne af de sædvanlige kanaler, hvis det er mere fordelagtigt. Programmet skal bidrage til at nå EU’s mål i ”20-20-20”-initiativet. Programmet administreres af Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

 

I et ELENA-projekt skal der tænkes stort, da projektvolumen skal være på mindst 50 mio. euro. Et projektvolumen af denne størrelse kan kun opnås ved, at der indgås et samarbejde med typisk en region og et antal kommuner.

 

Når der er givet tilsagn til projektstøtte, har ansøgerkredsen 3 år til at gennemføre projekterne. ELENA medfører derfor en mærkbar effekt for energibesparelser og en opkvalificering af projekterne på grund af projektstørrelsen, det relativt korte tidsforløb og videndeling blandt deltagerne.

 

Projektomfanget i et Midtjysk ELENA vurderes af administrationen til at kunne ligge på 400 - 600 mio. kr. De hospitaler og institutioner, der forventes solgt på grund af kvalitetsfondsprojektet og lignende, indgår ikke i ELENA. Da ELENA-projekterne skal gennemføres over en periode på 3 år, medfører det en fremrykning af energispareprojekter sammen med en tilsvarende positiv effekt for beskæftigelsen.

 

Over for EU skal der udpeges én deltager som ”ansvarlig ansøger”. Administrationen foreslår, at Region Midtjylland står som ansøger i et Midtjysk ELENA, og dermed tager Region Midtjylland et regionalt lederskab.

 

Gennemføres projektet ikke, bliver der tale om en tilbagebetaling til EU.

 

Hvad kan støttes?

For at opnå markante energibesparelser er det nødvendigt at se på klimaskærmen i de offentlige bygninger, ventilation og aircondition, belysning, vedvarende energikilder som solceller, solfangere og jordvarme.

 

Et ELENA-projekt skal for den samlede ansøgerkreds have ”en samlende fortælling” – en rød tråd – i de medtagne projekter. Grænsen for, hvad dette indebærer, revideres løbende.

 

Støtten fra EU er på 90 % af udgifterne til teknisk bistand, forberedelse, planlægning og projektering. Støtten er dog maksimeret til 90 % af 1/20 af projektsummen.

 

Region Midtjyllands andel og udbytte

Region Midtjylland undersøger pt. mulighederne for strategisk energiplanlægning i samarbejde med kommunerne i regionen. En central del heraf er energibesparelser. I denne sammenhæng vil et Midtjysk ELENA understøtte og kunne ses i sammenhæng med strategisk energiplanlægning.

 

Den netop gennemførte energimærkning af alle regionens bygninger viser, at Region Midtjylland har energispareprojekter på ca. 166 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på op til 20 år. Dette beløb skal dog reduceres på grund af salg af ejendomme. Region Midtjyllands andel i et Midtjysk ELENA vil blive afklaret under udarbejdelsen af forprojektet.

 

Hvis det forudsættes, at Region Midtjyllands energispareprojekter udgør 100 mio. kr., vil EU’s støtte udgøre 90 % af (1/20 af 100 mio. kr.) = 4,5 mio. kr.

 

Den del af planlægnings- og projekteringsomkostningerne, der ligger over dette beløb kan – uden om deponeringsreglerne - lånefinansieres sammen med udgifterne til det samlede projekt, enten i Den Europæiske Investeringsbank (EIB) eller via Region Midtjyllands sædvanlige lånekanaler.

 

ELENA forankres i Regional udvikling.

 

Der henvises i øvrigt til andet punkt på dagsordenen ”Aftalebundne investeringer”.

 

Proces

Processen i ELENA deles op i 3 naturlige faser.

 

Første fase i ELENA er udarbejdelse af et forprojekt, hvor de interesserede parters (region og et antal kommuner) projekter beskrives. Mulighederne for lån beskrives ligeledes. Forprojektet giver også et forslag til, hvordan projektet kan organiseres. Det hele beskrives i en samlet rapport. Udgifter til forprojektet anslås til ca. 350.000 kr. Herning, Randers, Ringkøbing-Skjern og Viborg kommuner har tilkendegivet interesse i at deltage i forprojektet. I den indledende fase af forprojektet vil samtlige kommuner i regionen blive kontaktet for deltagelse i et Midtjysk ELENA.

 

Anden fase: Efter forprojektet og tilsagn om deltagelse fra kommunerne udarbejdes den egentlige detaljerede ansøgning. Regionens EU-kontor har givet tilsagn om at deltage i denne fase. Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de deltagende kommuner om økonomi og andre forpligtigelser. Udgifterne til udarbejdelse af ansøgning og indledende projektforberedelse anslås til ca. 500.000 kr.

 

Den endelige politiske vedtagelse af deltagelse i projektet ligger i forbindelse med denne anden fase, hvor projektomfang og -detaljer kendes.

 

Tredje fase er den 3-årige periode, der følger efter godkendt ansøgning, hvor projekterne skal føres ud i livet.

 

Foreløbig tidsplan

Forprojekt: April 2012 – september 2012

Ansøgning: Oktober 2012 – marts 2013

Udførelse: Medio 2013 – medio 2016

 

Økonomi

Administrationen foreslår, at Region Midtjylland står i forskud med betaling af forprojektet, da de deltagende kommuner ikke kendes før, forprojektet er færdigt. Administrationen foreslår endvidere, at Region Midtjylland dækker risikoen, hvis projektet ikke kan videreføres. Endelig foreslår administrationen, at de samlede udgifter deles mellem de deltagende parter efter projektvolumen.

 

Der oprettes et ELENA-projekt i Koncernøkonomi, hvortil der overføres 350.000 kr. fra Region Midtjyllands energi- og miljøpulje i 2012 (puljen administreres af Koncernøkonomi). Hvis projektet ikke videreføres efter forprojektet nedskrives energi- og miljøpuljen med beløbet. Ved videreførelse af projektet vil Region Midtjyllands egne omkostninger blive fordelt på de enkelte delprojekter.

 

Efter overførsel af uforbrugte puljemidler fra 2011 til 2012 samt udlån af 350.000 kr. til ELENA-projektet vil der restere 2,8 mio. kr. i energi- og miljøpuljen, som sammen med afdrag og tilbagebetalinger i 2012 kan anvendes til nye udlån.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anders Kühnau og Kurt H. Jørgensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen