Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 13. november 2012 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt bortset fra Kurt H. Jørgensen og Ulla Diderichsen, der havde meldt afbud.

 

Flemming Knudsen forlod mødet kl. 11.15 efter behandlingen af punkt 1.

 

Det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde deltog i drøftelsen af punkt 1. Fra udvalget deltog Niels Callesøe, Laila Munk Sørensen, Mette Valbjørn, Torben Nørregaard og Ove Nørholm.

 

Mødet blev hævet kl. 13.05.


Sagnr.: 1-21-78-4-11

22. Kvartalsrapporten pr. 30. september 2012

Resume

Kvartalsrapporten pr. 30. september 2012 beskriver økonomien, aktiviteten og investeringerne på sundhedsområdet, socialområdet, det regionale udviklingsområde og det fællesadministrative område. Herudover vurderer rapporten likviditeten og finansieringen af regionens opgaver.

 

I forhold til sanktionsniveauet i budgetloven viser kvartalsrapporten, at Region Midtjylland er i mål med at sikre de nødvendige overførsler ud af 2012. Der er aftalt principper med hospitalerne og de administrative stabe, som sikrer, at regionen rammer plet i forhold til budgetloven og de tilknyttede sanktionsbestemmelser.

 

På socialområdet forventes et positivt driftsresultat på 13 mio. kr.

 

For regional udvikling er der kommet et nyt regelgrundlag vedrørende konteringen af tilsagn om tilskud til erhvervsudvikling mv. Ændringen forventes at løse problematikken omkring overførslerne af uforbrugte midler på 205 mio. kr. fra tidligere år.

Direktionen indstiller,

at kvartalsrapporten pr. 30. september 2012 tages til efterretning,

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-38 godkendes, og

 

at bevillingsændringerne i notatet om regulering af byggeomkostningsindekset 2012 godkendes.

Sagsfremstilling

1. Sundhedsområdet

[image]

 

Det korrigerede driftsbudget på 21.240,6 mio. kr. svarer til budgetlovens ramme. På sundhedsområdets driftsbudget vurderes der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., og dermed forventes der overholdelse af sanktionsniveauet for driftsrammen i 2012.

 

Derudover forventes mindreudgifter til renter på 70,1 mio. kr. og på anlægsbudgettet et mindreforbrug på 269,3 mio. kr. Til gengæld forventes der mindreindtægter på 125,0 mio. kr. fra den kommunale medfinansiering. Samlet set et mindreforbrug på 215,0 mio. kr. for sundhedsområdet.

 

Finansiering

Prognosen for den kommunale medfinansiering viser mindreindtægter på 125,0 mio. kr., som kan opdeles i to problemstillinger:

 

  • Ca. 70 mio. kr. skyldes, at pris- og lønfremskrivningen af de konkrete satser i statens afregningssystem for kommunal medfinansiering er lavere end den prisfremskrivning, der er forudsat i økonomiaftalen 2012, hvor den samlede ramme for kommunal medfinansiering er fastsat.

  • Ca. 55 mio. kr. skyldes omstilling fra stationær til ambulant behandling og flere samme dags ambulante behandlinger. Disse ændringer medfører teknisk set et fald i den opgjorte DRG-værdi, selv om der ikke behandles færre patienter. Ved sådanne omlægninger er der aftalt en justering af den statslige baseline for udbetaling af aktivitetspuljen. Dette er ikke tilfældet for den kommunale medfinansiering. Problemstillingen viser, at der er konflikt mellem den nuværende økonomiske styringsmodel og regionens bestræbelser på at sikre budgetoverholdelse og en høj faglig kvalitet.

 

Finansieringsmankoen på den kommunale medfinansiering reducerer de likvide aktiviteter med 125,0 mio. kr. Dette modsvares af, at der skønnes mindre udgifter til renter på 70,1 mio. kr. og at der skønnes mindreforbrug på 45,6 mio. kr., på områder uden overførselsret.

 

Driftsudgifter

[image]

 

På regionsrådsmødet i maj 2012 blev driftsrammen øget som følge af overførslerne fra 2011. Det betød, at det korrigerede budget lå 291,9 mio. kr. over sanktionsniveauet jf. den nye budgetlov.

 

Budgetloven og de tilknyttede sanktionsbestemmelser forudsætter, at regionernes regnskabsresultat 2012 ikke overskrider det vedtagne budget 2012 tillagt aftalte reguleringer for lovændringer, pris- og lønreguleringer og lignende.

 

For at sikre at regnskabet kommer på niveau med sanktionsniveauet, besluttede regionsrådet i forbindelse med 2. kvartalsrapport, at driftsrammen skulle reduceres til sanktionsniveauet på 21.240,6 mio. kr. ved hjælp af en uudmøntet reduktionsramme på 291,9 mio. kr. Dermed blev det korrigerede budget for de øvrige bevillingsområder fastholdt som det korrigerede budget inklusiv overførsler jf. opstillingen i ovenstående tabel.

 

Der har siden august 2012 været en tæt dialog med hospitalerne, psykiatrien og de administrative afdelinger med henblik på at sikre den nødvendige udgiftsreduktion.

 

Indmeldingerne fra de budgetansvarlige enheder til 3. kvartalsrapport, viser et mindreforbrug på 525,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler, hvilket er 233,6 mio. kr. større end den påkrævede udgiftsreduktion. Der har for alle driftsenheder og stabe været stor vilje til økonomisk tilbageholdenhed. Samtidig har der henover 2012 været et fald i udgifterne til praksisområdet, tilskudsmedicin og andre vanskeligt styrbare områder. Derudover er der centrale puljer, hvor der har været tilbageholdenhed med udmøntningen.

 

I dialog med hospitaler, stabe og øvrige driftsenheder fastlægges anvendelsen af de op til 233,0 mio. kr. i løbet af november. Der bliver lagt vægt på en langsigtet konsolidering af økonomien med indfrielse af leasingaftaler, anskaffelse af driftsudstyr mv.

 

Regionsrådet vil få forelagt Budgetreguleringssagen 2012 på regionsrådsmødet i december, med en status for økonomien pr. 31. oktober 2012.

 

Overførslerne til 2013 og frem

I budget 2013, er der afsat en pulje på 192,7 mio. kr. til overførsler fra 2012. Yderligere overførsler vil blive overført til senere år, såfremt der ikke kan skaffes et råderum til dem i 2013.

 

Aktiviteten

Det forventes, at aktivitetsniveauet på de somatiske hospitaler stiger med ca. 3 % som forudsat i økonomiaftalen 2012. Der sker løbende ændringer i behandlinger mv. på hospitalerne, og eventuelle aktivitetskonsekvenser forelægges staten med henblik på korrektioner i den statslige baseline. Dermed forventes det, at Region Midtjylland får udbetalt den samlede statslige aktivitetsafhængige pulje på 570 mio. kr.

 

Psykiatrien forventer en større aktivitet end forudsat, og det forventes, at psykiatrien når produktivitetsmålet på 2 %.

 

Renter

Der forventes samlet set færre renteudgifter på 70,1 mio. kr. på grund af et lavere renteniveau end forudsat ved budgetlægningen. Afvigelsen bidrager til at mindske likviditetseffekten af ubalancen på den kommunale medfinansiering.

 

Anlæg

I bilaget Anlægsinvesteringer er der en detaljeret beskrivelse af anlægsområdet. Der forventes overførsler til 2013, for 269,3 mio. kr. for sundhedsområdet.

 

2. Socialområdet

[image]

 

Samlet forventes et positivt driftsresultat på 13,0 mio. kr. på driften. Dette dækker over forventede merindtægter fra kommunale betalinger på 67,2 mio. kr. og forventede driftsmeromkostninger på 54,2 mio. kr. Dette skyldes primært meraktiviteter, ekstra ressourcer i forbindelse med omstillingsplanen og specielle opgaver omkring beboere med særlige behov.

 

På anlægsområdet forventes overførsler til 2013 på 52,9 mio. kr.

 

3. Regional Udvikling

[image]

 

Der forventes balance på kredsløbet for Regional Udvikling.

 

Konsekvenserne af budgetloven og overførslerne til regional udvikling på 205 mio. kr., som er akkumuleret af uforbrugte midler fra 2007-2011, er ved at være afklaret. Regelsættet for konteringen af tilskud er blevet ændret. Dette medfører, at de uforbrugte midler ikke går tabt.

 

Regionsrådet vil i december 2012 få forelagt en sag med en nærmere beskrivelse af ændringen af regelsættet og effekten på økonomistyringen fremadrettet.

 

4. Gennemsnitslikviditeten

Den nuværende vurdering er et niveau på omkring ca. 1.800 mio. kr. ved udgangen af 2012. Betalingsforskydninger henover årsskiftet 2012/2013 kan ændre niveauet alt efter, hvornår regningerne bliver betalt.

 

5. Bevillingsændringer

I forbindelse med kvartalsrapporten indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag Bevillingsændringer er der beskrivelser af samtlige bevillingsskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede. Til bevillingsskemaerne bemærkes følgende:

 

Skema 1 Udmøntning nye behandlinger og skema 2 Udmøntning ny dyr medicin

Udgiftsbehovet på området håndteres, jævnfør regionsrådets beslutning den 20. maj 2009, som en refusionsordning. I forbindelse med kvartalsrapporterne foretages således revurderinger af udgiftsbehovet til ny/dyr medicin og nye behandlinger, som grundlag for løbende korrektioner i hospitalernes budgetter.

 

Ved årsafslutningen for det enkelte regnskabsår reguleres hospitalernes budgetter for eventuelle afvigelser i forhold til tildelte budgetter og de faktisk afholdte udgifter. Ved f.eks. forsinket ibrugtagning af ny medicin og nye behandlinger vil der blive tilbageført budgetbeløb.

 

Skemaerne 3 - 38

Der er tale om budgetneutrale bevillingsflytninger mellem driftsenheder og/eller udmøntning fra centrale puljer.

 

Regulering af byggeomkostningsindekset

Det foreslås, at byggeomkostningsindekset for Budget 2012 fastsættes til indeks 129,2 svarende til Danmarks Statistiks opgørelse for 2. kvartal 2012. Det medfører, at rådighedsbeløbene for 2012 reguleres fra indeks 125,0 til indeks 129,2.

 

Finansieringen er opdelt på anlægskredsløbene: de tre kvalitetsfondsprojekter, sundhedsområdets almindelige anlægsramme, socialområdet og området for fælles formål. I vedlagte notat om regulering af byggeomkostningsindekset 2012 fremgår reguleringerne på projektniveau.

 

Reguleringerne på i alt 32,9 mio. kr. finansieres af Puljen til Det Nye Universitetshospital 15,2 mio. kr., Puljen til Om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 2,9 mio. kr., Puljen til Det Nye Hospital i Vest 3,3 mio. kr., Puljen til anlægsprojekter 10,7 mio. kr. og Rammebevillingen til Udvikling på socialområdet 0,8 mio. kr. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kurt H. Jørgensen, Ulla Diderichsen og Flemming Knudsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-11

23. Orientering om afsluttende afrapportering for hensigtserklæringer samt udmøntning af pulje i budgetforlig 2012

Resume

Forliget om budget 2012, som blev indgået den 20. september 2011, indeholder 13 hensigtserklæringer samt en udmøntning af en reserveret pulje på 50 mio. kr. 

 

Her orienteres om den afsluttende status for arbejdet med henholdsvis hensigtserklæringerne og udmøntningen af den reserverede pulje på 50 mio. kr. indenfor prioriterede områder.

 

Herefter vil hensigtserklæringerne og de prioriterede områder køre videre i egne spor med separate opfølgninger.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hensigtserklæringerne i budgetforliget for 2012 

Der er i budgetforliget for 2012 besluttet 13 hensigtserklæringer, hvori forligspartierne udtrykker enighed om en nærmere belysning af og/eller indsats over for forskellige problematikker.

 

Der er vedlagt et notat om den afsluttende samlede statusrapportering for hensigtserklæringerne i forliget om Budget 2012. I notatet er gengivet hensigtserklæringens fulde ordlyd samt nuværende status for arbejdet med hensigtserklæringen og den videre proces for hensigtserklæringen.

 

Der vil herefter være separate opfølgninger på hensigtserklæringerne.  

 

Udmøntning af det reserverede beløb til budgetforligsdrøftelserne på 50 mio. kr. 

Der blev med budgetforliget for 2012 prioriteret et reserveret beløb 50 mio. kr. indenfor syv områder.

 

Der er vedlagt et notat om den afsluttende statusrapportering for udmøntningen af det reserverede beløb på 50 mio. kr. indenfor de prioriterede områder. I notatet er der for hvert område gengivet den fulde ordlyd samt udførlig status for arbejdet med udmøntningen indenfor området. Som det fremgår af statusrapporteringen, er det reserverede beløb på 50 mio. kr. udmøntet indenfor de prioriterede områder.

 

Der vil herefter være separate opfølgninger for de prioriterede områder.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kurt H. Jørgensen, Ulla Diderichsen og Flemming Knudsen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen