Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 14. august 2012 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-21-78-1-12

37. Forslag til budget 2013: 1. behandling

Resume

Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner den 9. juni 2012 godkendte forretningsudvalget den 26. juni 2012 det forelagte forslag til budgetrammer for 2013.

 

Administrationen har med udgangspunkt i forretningsudvalgets behandling af budgetrammerne for 2013 den 26. juni 2012 udarbejdet forslag til budget 2013 og overslagsår.

 

I budgetforslaget er der indarbejdet forslag om at afsætte 166,1 mio. kr. til dækning af merudgifter i 2013. Der er indarbejdet 10 bindende kvalitetsmål på sundhedsområdet, som skal styrke kvaliteten af indsatserne således, at sundhedsvæsenet bevæger sig i den ønskede retning og økonomien styrkes.

 

Der er udarbejdet et forslag til investeringsplan 2013-2021. Planen baserer sig på den fremlagte anlægsplan på budgetseminaret den 23. maj 2012.

  

Der forelægges forskellige sager, der tidligere er blevet henvist til drøftelse i forbindelse med behandlingen af budget 2013.

 

Der fremlægges en vurdering af de mellemlange konsekvenser af henholdsvis budget 2013 samt øvrige planlægningsmæssige budgettiltag de kommende år. Analysen viser, at den væsentlige udfordring for Region Midtjylland de kommende år består i, at en fastholdelse af investeringsplanen og dermed muligheden for at opnå effektiviseringsgevinster på omkring 6-8 % samt bedre kvalitet på regionens hospitaler.
  

Budgetforslaget forudsætter en fortsat stram økonomistyring i hele regionen.

Direktionen indstiller,

at budgetrammer og budgetforslag for driftsbudget 2013 for sundhed, regional udvikling og fælles formål og administration godkendes som beskrevet i notat om forslag til budget 2013,

 

at forslag om uændret sats for kommunale udviklingsbidrag på det regionale udviklingsområde lægges til grund for den videre budgetlægning og dialogen med kommunerne,

 

at forslag til investeringsplan 2013-2021 for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2013, og

 

at forslag til bindende kvalitetsmål godkendes.

Sagsfremstilling

Den 9. juni 2012 blev der indgået økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Herved blev grundlaget for den videre politiske behandling af budgettet for 2013 fastlagt. Den 26. juni 2012 godkendte forretningsudvalget det forelagte forslag til budgetrammer for 2013.
 
Regionen har efter behandlingen af budgetrammerne i juni måned 2012 modtaget den endelige bloktilskudsudmelding med specifikation af regionens indtægter samt det af Folketingets Finansudvalg vedtagne aktstykke med de endelige reguleringer i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT-reguleringer). Konsekvenserne heraf er indarbejdet i budgetforslaget.
 
Det kommunale udviklingsbidrag på det regionale udviklingsområde er uændret (dog p/l-reguleret) og vil ligge til grund for den videre budgetlægning og dialogen med kommunerne. Størrelsen af det kommunale udviklingsbidrag fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne. Hvis regionsrådet skal gennemføre en forhøjelse af grundbidragene i forhold til niveauet fra året før (reguleret med den forventede pris- og lønudvikling) forudsætter det, at mindst 1/3 af de kommunale repræsentanter i kontaktudvalget er enige i forhøjelsen. Der vurderes ikke at være grundlag for forhøjelse af de kommunale grundbidrag.
 
I det efterfølgende beskrives de vigtigste elementer i budgetforslaget, idet der henvises til det vedlagte sammenfattende budgetnotat ”Forslag til Budget 2013 for Region Midtjylland” for en mere detaljeret beskrivelse af budgetforslaget for 2012 samt dets bagvedliggende forudsætninger. Der vedlægges ligeledes uddybende tekniske notater vedrørende Investeringsplan 2013, Kvalitetsmål i budget 2013 samt Udrednings- og behandlingsgaranti.

 

Det skal bemærkes, at det her fremlagte forslag til Budget 2013 hænger tæt sammen med følgende øvrige punkter til dette mødes dagsorden:

 

 • Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2012 og 2013 (DUT).

 • Plan for den fremtidige palliative indsats i Region Midtjylland.

Den nye budgetlov og ændring af lov om regionernes finansiering vil medføre ændringer af økonomistyringen på såvel sundhedsområdet som det regionale udviklingsområde. Der udestår imidlertid nogle tekniske drøftelser mellem Danske Regioner og regeringen om ændringer i budgetlovgivningen herunder konteringspraksis vedrørende regional udvikling. Så snart dette er afklaret, vil regionsrådet få forelagt indstilling herom.

 

Udkast til budgetbemærkninger for 2013 vil blive udsendt som bilag til førstebehandlingen af Budget 2013 til regionsrådets møde den 22. august 2012. Som forberedelse til det fremlagte forslag til budget for 2013 vil der i forbindelse med temamødet for regionsrådet den 20. august 2012 blive redegjort nærmere for budgetforslaget. Herunder også konsekvenserne for budgetoverslagsårene 2014–2016.

 

Forretningsudvalget andenbehandler Budget 2013 den 18. september 2012, mens regionsrådet andenbehandler Budget 2013 den 26. september 2012. 

 

Sundhedsområdet 

Region Midtjyllands drifts- og anlægsudgifter i 2013 budgetteres til i alt 22.455,7 mio. kr. Af disse udgifter er 21.786,1 mio. kr. driftsudgifter, mens der er anlægsudgifter for i alt 669,6 mio. kr. Indtægterne udgør i alt 22.447,1 mio. kr. 

 

I forudsætningerne for budgetforslag 2013 er der fuld finansiering af alle udgifter, herunder udgifter til renter og afdrag, således at der ikke sker forringelse af regionens likviditet.

 

Forslag til budget 2013 for sundhedsområdet fremgår af tabellen side 12 i det vedlagte sammenfattende notat ”Forslag til Budget 2013 for Region Midtjylland”.

 

Driftsbudgettet

I forslag til rammerne for sundhedsområdets nettodriftsbudget er der afsat 166,1 mio. kr. til dækning af merudgifter i 2013. Dette tilvejebringes ved, at økonomiaftalen forudsætter en nedsættelse af udgifterne til tilskudsmedicin med 103,3 mio. kr. Herudover foreslås reguleringer i regionens budget, der tilvejebringer yderligere 62,8 mio. kr.

 

Rammen til dækning af merudgifter på 166,1 mio. kr. foreslås anvendt til følgende:

 

 • 15,8 mio. kr. til kapacitetsudbygning i psykiatrien

 • 55 mio. kr. til praksissektoren

 • 50 mio. kr. til pulje til vanskeligt styrbare områder

 • 45,3 mio. kr. til reserve til uforudsete udgifter og indfrielse af leasinggæld. Leasinggælden forudsættes forøget med 137 mio. kr. i budget 2013 med henblik på at fastholde det planlagte anlægsniveau.

 

Det er endvidere lagt til grund for budgetrammerne, at produktivitetskravet til de somatiske hospitaler løftes fra 2 % til 3 % - svarende til en produktionsværdi på ca. 143 mio. kr. Der er ikke afsat en aktivitetspulje i 2013.

 

Der er samtidig forudsat en produktivitetsstigning på 2 % for psykiatrien og administrationen. 

 

Anlægsbudgettet

Der er udarbejdet et forslag til investeringsplan 2013-2021. Planen baserer sig på den fremlagte anlægsplan på budgetseminaret den 23. maj 2012.

 

I økonomiaftalen for 2013 er der forudsat et anlægsloft. Det betyder, at Region Midtjylland er nødt til at reducere anlægsudgifterne med 137 mio. kr. For at kunne gøre dette foreslås det, at der leases medicoteknisk udstyr for 137 mio. kr. i budgetforslaget for 2013.

 

Anlægsudgifterne i forslag til budget 2013 holdes indenfor regionens andel af det aftalte anlægsloft (eksklusiv kvalitetsfondsprojekterne) i økonomiaftalen, og den fremlagte anlægsplan på budgetseminaret 23. maj 2012 fastholdes. Det er en forudsætning, at udgifter for 137 mio. kr. til medicoteknisk udstyr finansieres ved leasingaftaler.

 

Region Midtjylland kan fastholde de planlagte udgifter til kvalitetsfondsprojekterne i 2013 i på i alt 1.534 mio. kr. indenfor rammerne af økonomiaftalen.

 

Der henvises til det uddybende notat vedrørende Investeringsplan 2013-2021.

 

Kvalitetsmål

Budget 2013 indeholder forslag til bindende kvalitetsmål på udvalgte områder. Kvalitetsmålene skal medvirke til at udvikle kvaliteten af indsatserne i Region Midtjylland, og kvalitetsmålene skal være med til at sikre, at sundhedsvæsenet bevæger sig i den ønskede retning. Bedre kvalitet skal være med til at styrke økonomien i sundhedsvæsenet, og bedre kvalitet – eksempelvis i form af færre unødvendige genindlæggelser - er en forudsætning for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet i en periode med en begrænset vækst i sundhedsudgifterne.  

 

Der er vedlagt uddybende notat vedrørende forslag til Kvalitetsmål.

 

Udrednings- og behandlingsret

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udsendte den 2. juli 2012 lovforslag om ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg i høring. Lovforslaget omhandler den i regeringsgrundlaget og i økonomiaftalen for regionerne for 2013 omtalte udrednings- og behandlingsret.

 

Der er vedlagt uddybende notat vedrørende Udrednings- og behandlingsret.

 

Sager til politisk drøftelse

Forretningsudvalget og regionsrådet har i forbindelse med behandlingen af forskellige sager siden efteråret 2011 anført, at en række sager skal drøftes i forbindelse med budgetlægningen. I det omfang ønskerne skal gennemføres, skal midlerne tages af den afsatte reservepulje på 45,3 mio. kr. jf. ovenfor.

 

Der henvises til oversigten i det vedlagte sammenfattende notat ”Forslag til Budget 2013 for Region Midtjylland” side 7.  

 

Budgetoverslag 2014-2016

Der er foretaget en vurdering af de mellemlange konsekvenser af henholdsvis budget 2013 og øvrige planlægningsmæssige budgettiltag de kommende år.

 

En væsentlig udfordring for Region Midtjylland de kommende år består i at fastholde investeringsplanen og dermed muligheden for at opnå effektiviseringsgevinster på omkring 6-8 % samt at opnå bedre kvalitet på regionens hospitaler.

 

Fastholdelsen af investeringsplanen vil medføre, at der i 2014 skal gennemføres driftsbesparelser for 174 mio. kr. og yderligere besparelser på 24 mio. kr. i 2015. I 2016 vil der være et forventet mindreforbrug på 26 mio. kr. Hen over budgetoverslagsårene er der en akkumuleret ubalance på i alt 172 mio. kr. Dette svarer til godt 1 % af driftsbudgettet.

 

Alternativt kan investeringsplanen gennemføres i et langsommere tempo og derved undgå at gennemføre evt. besparelser som følge af overførsler fra drift til anlæg. Konsekvensen vil dog være, at de mulige effektiviseringsgevinster på mellem 6-8 % og forbedringen af kvaliteten på regionens hospitaler vil komme senere.

 

Der henvises til oversigten i det sammenfattende notat ”Forslag til Budget 2013 for Region Midtjylland” side 36.

  
Socialområdet 

Socialområdet er specialiseret i en indsats for voksne og en indsats for børn og unge.

 

Regionens leverandøransvar overfor kommunerne fastsættes i den årlige styringsaftale. I aftalen fastsættes omfanget af regionens tilbud samt de takster, kommunerne skal betale for brug af tilbuddene og dermed de samlede omkostninger.

 

Der er indmeldingsfrist for takster den 15. oktober 2012. Der vil derfor frem til 15. oktober 2012 kunne ske mindre justeringer af taksterne, som vil give ændringer i bruttoomkostningerne, men netto vil der ikke være ændringer, idet omkostningerne vil være 100 % kommunalt finansieret.

 

I forbindelse med vedtagelsen af Styringsaftalen for 2012 blev der aftalt permanente reduktioner i taksterne på 2,0 % fra 2013 og yderligere 2,5 % fra 2014. Reduktionerne er indarbejdet i det forelagte budgetforslag.

 

Det omkostningsbaserede budgetforslag for 2013 for socialområdet indeholder en samlet omkostningsramme på 1.115,2 mio. kr. inkl. fællesomkostninger til Fælles formål og Administration og renter.

   

I afsnit 2 i det vedlagte sammenfattende notat ”Forslag til Budget 2013 for Region Midtjylland” beskrives de nærmere budgetforudsætninger for det regionale udviklingsområde.  

 

Regional Udvikling 

Den økonomiske ramme for regional udvikling er med økonomiaftalen fastsat til 603,1 mio. kr. i 2013. Heraf kommer 445,1 mio. kr. fra bloktilskud, mens 157,9 mio. kr. kommer fra det kommunale udviklingsbidrag.

 

I afsnit 3 i det vedlagte sammenfattende notat ”Forslag til Budget 2013 for Region Midtjylland”, beskrives de nærmere budgetforudsætninger for det regionale udviklingsområde.  

 

Det fremgår af økonomiaftalen, at regeringen og Danske Regioner er enige om, at der i efteråret i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabsudvalg drøftes tekniske forhold i regionernes budgetsystem med relevans i forhold til indførelse af budgetlovgivningen. Det omfatter bl.a. en afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde. Arbejdet færdiggøres i september 2012 og konsekvenserne heraf vil kunne have virkning for budget 2013.

 

Fælles formål og administration

Den samlede ramme i budgetforslaget for 2013 for fælles formål og administration udgør i alt 478,1 mio. kr. Baggrunden for denne budgetramme er nærmere beskrevet i afsnit 4 i det vedlagte sammenfattede notat ”Forslag til Budget 2013 for Region Midtjylland”.


Finansielle poster
De finansielle poster budgetteres på sundhedsområdet til i alt 199,3 mio. kr. i 2013.

 

De nærmere forudsætninger for beregning af afdrag og renter er beskrevet i afsnit 5 i vedlagte sammenfattende notat ”Forslag til Budget 2013 for Region Midtjylland”. Endvidere henvises der til det uddybende notat vedr. renter og gæld.

 

Likviditet i 2013
Likviditeten i 2013 er beskrevet i afsnit 6 i det sammenfattende notat ”Forslag til Budget 2013 for Region Midtjylland”. Endvidere henvises der til det uddybende notat vedrørende renter og gæld.

 

Udtalelse fra medarbejderne i Regions-MEDudvalget (RMU)

Der vedlægges udtalelse fra medarbejderne i RMU vedrørende de udmeldte budgetrammer for 2013.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-12

38. Reguleringer i Region Midtjyllands budgetrammer for 2012 og 2013 som følge af DUT og særlige reguleringer

Resume

Den 9. juni 2012 indgik regeringen og Danske Regioner økonomiaftale om regionernes økonomi for 2013 samt midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2012. Folketingets Finansudvalg har herefter tiltrådt bloktilskudsaktstykke nr. 114. Aktstykket fastsætter regionernes bloktilskud for 2013 og midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2012. 

Bloktilskuddet for 2013 fastsættes på baggrund af det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 2013, samt reguleringer i henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) for ændringer i regionernes opgaver.  

Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2012 foretages som følge af DUT, hvor regionerne i 2012 kompenseres for de opgaveændringer i 2012, der er påført regionerne efter, at aktstykket for 2011 blev tiltrådt samt særlige midtvejsreguleringer vedrørende medicingarantien 2011 og udmøntning af midler til tværregionale it-projekter.

Direktionen indstiller,

at fordelingen af DUT-reguleringer og særlige reguleringer for 2012 og 2013 godkendes.

Sagsfremstilling

Den 9. juni 2012 indgik regeringen og Danske Regioner økonomiaftale om regionernes økonomi for 2013. I forlængelse af økonomiaftalen har Folketingets Finansudvalg den 21. juni tiltrådt aktstykke nr. 114, der bl.a. omfatter en fastsættelse af bloktilskuddet for 2013 og midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2012.  

 

Reguleringer i Region Midtjyllands budgetrammer for 2013 som følge af DUT

Aktstykket fastsætter regionernes bloktilskud for 2013 på baggrund af det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 2013, samt reguleringer i henhold til DUT for ændringer i regionernes opgaver.

  

Tabel 1. Reguleringer i Region Midtjyllands budgetrammer for 2013 som følge af DUT

Mio. kr.
2013 p/l
Sundhed landsplan
Sundhed Region Midtjylland
Regional udvikling landsplan
Regional Udvikling Region Midtjylland
 
DUT
 
320,9
 
68,5
 
 2,0
 
 0,4

DUT-reguleringerne i 2013 i medfør af ovenstående samt de afledte effekter på den kommunale medfinansiering er i nedenstående tabel 2 fordelt på sektorer i Region Midtjylland.


Tabel 2. DUT-reguleringernes fordeling på sektorer 2013

Mio. kr.
2013 P/L
Somatik mv.
Praksis/ medicin
Psykiatri
Regional Udvikling
Til senere fordeling
 
DUT
 
37,790
 
34,088
 
0,002
 
0,397
 
-3,414
Effekt på den kommunale medfinansiering
 
 
11,328
 
 
14,745
 
 
0,000
 
 
0,000
 
 
0,000
Total
49,118
48,833
0,002
0,397
-3,414

Nedenfor følger en oplistning af DUT-reguleringer med særlig betydning for Region Midtjyllands budgetrammer for 2013.

 

 • Lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af regler for egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen samt tolkebistand m.v.), som medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 22,467 mio. kr. i 2013. Kompensationen vedrører således merudgifter i forhold til aktiviteten ved at foretage behandlingerne, mens merudgifter i forbindelse med medicin er indregnet i den tekniske budgetramme for 2013.

 • Lov om ændring af sundhedsloven (tilskud til tandbehandling til personer med medfødte sjældne sygdomme), som medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 4,737 mio. kr. i 2013. Midlerne fordeles på et senere tidspunkt mellem Nære Sundhedstilbud, Regional Specialtandpleje og Aarhus Universitetshospital.

 • Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper, som medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 11,649 mio. kr. i 2013.

 • Øget adgang til specialiseret palliativ behandling og rådgivning (Kræftplan III), som medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 1,728 mio. kr. i 2013. Den konkrete udmøntning af midlerne til somatik, som udgør 1,728 mio. kr. er beskrevet i indstilling ”Plan for den fremtidige palliative indsats i Region Midtjylland”, som fremlægges for regionsrådet på mødet den 22. august 2012.

 • Implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft (Kræftplan III), som medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 1,728 mio. kr. i 2013. Den konkrete udmøntning af midlerne til somatik, som udgør 0,864 mio. kr. er beskrevet i indstilling ”Plan for den fremtidige palliative indsats i Region Midtjylland”, som fremlægges for regionsrådet på mødet den 22. august 2012.

 • Diagnostisk pakkeforløb (Kræftplan III), som medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 18,349 mio. kr. i 2013.

 • Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III), som medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 8,385 mio. kr. i 2013.

 

De enkelte elementer i DUT-reguleringerne i 2013 er yderligere specificeret i "Notat vedrørende reguleringer af budgetrammer 2013 som følge af DUT". Reguleringerne er indarbejdet i det budgetforslag for 2013, som er fremlagt i et andet dagsordenspunkt. 

  

Midtvejsreguleringer i Region Midtjyllands budgetrammer for 2012 som følge af DUT og særlige reguleringer

Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2012 foretages som følge af særlige reguleringer omhandlende udmøntning af midler til tværregionale it-projekter og medicingarantien 2011 samt DUT, hvor regionerne i 2012 kompenseres for de opgaveændringer i 2012, der er påført regionerne, efter aktstykket for 2011 blev tiltrådt.


Tabel 3. Midtvejsregulering af bloktilskud til regionerne 2012 som følge af opgaveændringer

Mio. kr.
2013 P/L
Sundhed landsplan
Sundhed Region Midtjylland
Regional udvikling landsplan
Regional Udvikling Region Midtjylland
Lov- og cirkulæreprogram
 
342,1
 
 73,0
 
 1,1
 
 0,2
Særlige reguleringer
 -19,0
 -4,1
 0,0
 0,0

Midtvejsreguleringerne i 2012 i medfør af ovenstående samt de afledte effekter på den kommunale medfinansiering er i nedenstående tabel 4 fordelt på sektorer i Region Midtjylland. 

 

Tabel 4. Fordeling af midtvejsreguleringerne 2012 på sektorer

Mio. kr. (2013 P/L)
Somatik mv.
Praksis/ medicin
Psykiatri
Regional Udvikling
Til senere fordeling
Lov- og cirkulæreprogram
 
43,454
 
29,518
 
0,046
 
0,219
 
0,000
Særlige reguleringer
 
21,345
 
-25,401
 
0,000
 
0,000
 
0,000
Effekt på den kommunale medfinansiering
 
 
11,650
 
 
13,964
 
 
0,000
 
 
0,000
 
 
0,000
Total
76,449
18,082
0,046
0,219
0,000

 

Der er tale om en række positive og negative reguleringer som følge af opgaveændringer. Nedenfor følger en oplistning af DUT-reguleringer med særlig betydning for Region Midtjyllands budgetrammer for 2012.  

 • Ændring af sundhedsloven (ophævelse af regler for egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen samt tolkebistand m.v.), som medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 22,220 mio. kr. i 2012. Kompensationen vedrører således merudgifter i forhold til aktiviteten ved at foretage behandlingerne, mens merudgifter i forbindelse med medicin vil blive vil blive indarbejdet i budgettet for 2012 i forbindelse med kvartalsrapporter.

 • Ændring af sundhedsloven (tilskud til tandbehandling til personer med medfødte sjældne sygdomme), som medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 4,675 mio. kr. i 2012. Midlerne fordeles på et senere tidspunkt mellem Nære Sundhedstilbud, Regional Specialtandpleje og Aarhus Universitetshospital.

 • Ændring af bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper, som medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 5,762 mio. kr. i 2012.

 • Øget adgang til specialiseret palliativ behandling og rådgivning (Kræftplan III), som medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 0,854 mio. kr. i 2012. Den konkrete udmøntning af midlerne til somatik, som udgør 0,854 mio. kr. er beskrevet i indstilling ”Plan for den fremtidige palliative indsats i Region Midtjylland”, som fremlægges for regionsrådet på mødet den 22. august 2012.

 • Implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft (Kræftplan III), som medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 1,281 mio. kr. i 2012. Den konkrete udmøntning af midlerne til somatik, som udgør 0,641 mio. kr. er beskrevet i indstilling ”Plan for den fremtidige palliative indsats i Region Midtjylland”, som fremlægges for regionsrådet på mødet den 22. august 2012.

 • Diagnostisk pakkeforløb (Kræftplan III), som medfører, at Region Midtjyllands bloktilskud øges med 18,142 mio. kr. i 2012.

 

De enkelte elementer i midtvejsreguleringen af DUT i 2012 er yderligere specificeret i "Notat vedrørende midtvejsregulering af budgetrammer 2012 som følge af DUT og særlige reguleringer". De enkelte elementer vil blive indarbejdet i budgettet for 2012 i forbindelse med 2. kvartalsrapport for 2012.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-82-2-12

39. Anlægsregnskaber på it-området 2007-2010

Resume

Regionsrådet har løbende afgivet bevillinger i forbindelse med forskellige it-anlægsprojekter i perioden 2007-2010.

 

Der foreligger nu revisionsgodkendte regnskaber for otte anlægsregnskaber. Der er tale om en række særlige it-anlægsprojekter, som er etableret i slutningen af de enkelte regnskabsår. Samtlige otte anlægsregnskaber har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen. Der er dog en enkelt supplerende bemærkning vedrørende afholdelse af projektrelevant forbrug på den almindelige driftsbevilling.

Direktionen indstiller,

at it-anlægsregnskaberne for perioden 2007-2010 jf. det vedlagte notat godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har siden 2007 løbende godkendt, at der flyttes bevillinger vedrørende it-projekter fra drifts- til anlægsbudgettet. Baggrunden har været et behov for at reducere nettodriftsudgifterne på sundhedsområdet, således at driftsudgifterne i det enkelte regnskabsår ikke overstiger regionens andel af den årlige ramme for nettodriftsudgifter i økonomiaftalerne (tillagt aftalte reguleringer).

 

Der er tale om projekter, som har været en del af de generelle driftsbevillinger, og som har indgået i den almindelige regnskabsaflæggelse. Administrationen har ikke været opmærksom på, at når en bevilling flyttes fra drift til anlæg, omfattes den af regelsættet om, at der formelt skal aflægges anlægsregnskaber for det enkelte konkrete anlægsbudget.

 

I forbindelse med revisionsberetningen for regnskab 2010 gjorde KPMG opmærksom på, at der skal aflægges konkrete anlægsregnskaber. Revisionsberetningen blev forelagt regionsrådet i september 2011.

 

Administrationen har nu udarbejdet de formelle anlægsregnskaber for samtlige it-projekter siden 2010. Der vedlægges notat om it-projekter for perioden 2007-2010 samt bilag vedrørende de enkelte anlægsregnskaber.

 

Revisionen har nu revideret de otte anlægsregnskaber. Revisionens konklusion er, at anlægsregnskaberne i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i regionens kasse- og regnskabsregulativ og regionsrådets beslutninger. Ligeledes er der etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter at de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskaberne, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

 

Revisionen har dog en enkelt supplerende bemærkning for anlægsprojekterne. Der har ikke været en helt skarp linje mellem projektudgifter afholdt under de etablerede anlægsprojekter og den almindelige drift. Der er således konstateret et projektrelevant forbrug på den almindelige driftsbevilling. Årsagen hertil skal ses i relation til hensynet om overholdelse af økonomiaftalerne og overførsler mellem drift og anlæg i slutningen af regnskabsårene jf. ovenfor.

 

Det skal bemærkes, at der på it-området ikke er en klar sondring mellem, hvad der kan opfattes som driftsudgift henholdsvis anlægsudgift.

 

Bilag vedrørende revisionens uafhængige revisorerklæringer for de otte anlægsprojekter vedlægges.

 

Der er ikke flere anlægsprojekter over 10 mio. kr., der skal aflægges særskilte regnskaber for. Aflæggelse af regnskaber for øvrige it-anlægsprojekter under 10 mio. kr. vil ske i forbindelse med den almindelige årsregnskabsaflæggelse.

  

Afslutningsvis skal det bemærkes, at administrationen sammen med revisionen har fokus på at styrke den løbende projekt- og økonomistyring m.v. i forbindelse med fremtidige anskaffelser på it-området.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-30-09

40. Møde med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland *

Resume

Forberedelse af dagsorden til møde den 27. august 2012 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget drøfter emner til dagsordenen til mødet den 27. august 2012 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget er i 2012 vært ved to møder med de medlemmer af Folketinget, der er valgt i Region Midtjylland. Kommunekontaktrådets formandskab er også inviteret til at deltage i møderne.

 

Det første møde i 2012 blev holdt den 30. januar 2012. Det andet møde afholdes den 27. august 2012 kl. 10.00-12.00.

 

Dagsordenen til mødet den 27. august 2012 er under udarbejdelse og forretningsudvalget kan derfor foreslå emner, der kan være relevante at drøfte på mødet.

 

Folketingsmedlemmerne er også blevet opfordret til at sende forslag til emner.

Beslutning

Forretningsudvalget godkendte direktionens forslag til dagsorden.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-2-12

41. Forslag om studietur for det midlertidige udvalg vedrørende demokrati

Resume

Det midlertidige udvalg vedrørende demokrati har som et af sine hovedformål at indsamle international viden og erfaringer, der kan anvendes i Region Midtjylland med henblik på at styrke demokratiske processer og inddragelse af borgerne i regionen. Udvalget ønsker på baggrund heraf at tage på en studietur til Tampere i Finland fra den 31. oktober til den 2. november 2012. Studieturen vil give udvalget konkret indsigt i, hvorledes man i Finland har arbejdet med borgerinddragelse.  

 

Udvalget anmoder om regionsrådets godkendelse af studieturen.

Direktionen indstiller,

at forslag om studietur for det midlertidige udvalg vedrørende demokrati godkendes.

Sagsfremstilling

Det midlertidige udvalg vedrørende demokrati ansøger om at tage på en studietur fra den 31. oktober til den 2. november 2012 til Tampere i Finland. Hensigten med studieturen er at understøtte udvalgets overordnede formål om at understøtte den demokratiske proces i Region Midtjylland blandt andet ved at indsamle viden og erfaringer om, hvordan man kan arbejde med borger- og brugerinddragelse både i Danmark og i udlandet.

 

Udvalget har beskæftiget sig med borgerinddragelse på to af udvalgets møder, hvor fokus har været introduktion af forskellige metoder til borgerinddragelse samt præsentation af konkrete erfaringer med borgerinddragelse blandt andet fra projekter i kommuner og egne projekter i Region Midtjylland. I forbindelse med at indsamle viden og inspiration fra udenlandske initiativer har udvalget drøftet mulighederne for at tage på en studietur. Udvalget bad på mødet den 18. juni 2012 administrationen om at arbejde videre med et programudkast for en studietur til Finland, nærmere bestemt Tampere.

 

Tampere er Finlands tredje største by og indgår i netværk om og har etableret forskellige initiativer vedrørende borgerinddragelse med henblik på at styrke det lokale demokrati. Tampere har etableret en demokratienhed gældende i perioden 2004-2020 ”The Local Democracy Unit of Tampere.” Enheden er en udviklingsenhed, der er ansvarlig for udviklingen af borgerinddragelse i Tampere. Enheden skal rådgive om og hjælpe med borgerinddragelse, samt sikre koordinering af tiltag samt afrapportering hver tredje måned til byrådet, der er øverst ansvarlig for borgerinddragelse og prioriterer det højt.  

 

Der er udarbejdet et forslag til programudkast, der er vedlagt som bilag. Der tages forbehold for ændringer, da der ikke er foretaget bestillinger og lavet endelige aftaler inden regionsrådets godkendelse af studieturen.

 

Deltagere

Deltagere på studieturen vil være medlemmerne af det midlertidige udvalg vedrørende demokrati (syv personer) samt tre personer fra administrationen. Endvidere inviteres Danske Regioners demokratiudvalg og Region Nordjyllands rådgivende udvalg for beslutningsprocesser og mangfoldighed, såfremt de har mulighed for og interesse i at deltage.

 

Budgetoverslag

Administrationen har udarbejdet nedenstående budgetoverslag for udvalgets deltagelse i studieturen. Der tages forbehold for ændringer, da flybilletter mv. endnu ikke er bestilt.

Budgetoverslaget er udarbejdet for udvalgets syv medlemmer.

 

Kr.
Pris pr. person
Udgift for hele udvalget
Transport, flybilletter (tur/retur)
2.500
17.500
Øvrig transport
1.200
8.400
Hotel (2 overnatninger)
1.800
12.600
Forplejning
1.200
8.400
Øvrige udgifter, gaver m.m.
 
10.000
I alt
 
56.900

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen