Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 17. januar 2012 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-13-5-344-11

31. Prioritering af midler til uddannelse fra budget 2012

Resume

I budgettet for 2012 er der afsat henholdsvis 4 mio. kr. og 10,3 mio. kr. til på forskellig måde at styrke uddannelsesområdet. Administrationen forelægger et forslag til en prioritering af midlerne på i alt seks fokusområder til godkendelse.

Direktionen indstiller,

at forslag til prioritering af midlerne på seks fokusområder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som en del af aftalen om budget 2012 af 20. september 2011 vedtog regionsrådet at styrke uddannelsesområdet med 4 mio. kr. Samtidig var forligspartierne bag aftalen enige om, at ledige trepartsmidler på 10,3 mio. kr. skulle prioriteres til forskellige uddannelsesmæssige aktiviteter.

 

Siden indgåelsen af aftalen har administrationen gennemført en proces for at definere seks fokusområder for uddannelsen af regionens ledere og medarbejdere i overensstemmelse med intentionen bag bevillingen af de 4 mio. kr. + 10,3 mio. kr.

 

I vedlagte notat er beskrevet et forslag til, hvordan midlerne kan prioriteres på seks fokusområder:

 

 1. Bedre og mere sammenhængende forløb – bl.a. for den ældre patient.

 2. Borgeren som partner - bedre kommunikation mellem patient og sundhedspersonale.

 3. Dygtigere personale – med bedre praktiske færdigheder.

 4. Dygtigere yngre læger – højere kvalitet i videreuddannelsen.

 5. Dygtigere studerende – i den kliniske praksis.

 6. Dygtigere ledere – til kvalitet, innovation og økonomi.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-11

32. Tidsplan for økonomi- og kvartalsrapporter i 2012

Resume

Det foreslås, at der udarbejdes 9 økonomirapporter i 2012, hvoraf 3 vil være uddybende kvartalsrapporter, som følger op på drifts- og anlægsøkonomi samt aktivitet og servicemål indenfor alle 3 kredsløb samt det finansielle område. De resterende 6 månedlige økonomirapporter vil følge op på driftsøkonomien indenfor sundhedskredsløbet.

 

Derudover udarbejdes der 5 standardiserede økonomiopfølgninger, som også skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Direktionen indstiller,

at tidsplan for økonomi- og kvartalsrapporter i 2012 godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkender for hvert budgetår en tidsplan for de løbende økonomi- og kvartalsrapporter.

 
Konceptet for økonomi- og kvartalsrapporter i 2012

Konceptet i 2012 følger regionsrådets hensigtserklæring fra Budget 2011, med følgende overordnede principper:

 

 • Kvartalsrapporterne udgør den samlede vurdering af økonomi og aktivitet på både drift og anlæg for alle kredsløb samt det finansielle område.

 • I tillæg hertil udarbejdes månedlige økonomirapporter for sundhedskredsløbets drift (inkl. psykiatrien), således at der i alt udarbejdes 9 økonomirapporter vedrørende sundhedskredsløbets drift (inkl. de 3 kvartalsrapporter).

 • De månedlige økonomirapporter mailes til regionsrådet inden næste månedsskifte. Eventuelle afklarende/opklarende spørgsmål kan ske i forbindelse med det efterfølgende møde i forretningsudvalget. Kvartalsrapporterne følger deres normale proces.

 • Dertil kommer yderligere fem indberetninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet omkring det forventede regnskabsresultat hvert kvartal og det endelige regnskab, jf. nedenstående forslag til tidsplan. Disse indberetninger offentliggøres for regionsrådet forud for indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet 4 uger efter periodeafslutning.

 • Bevillingsændringer sker fortsat i forbindelse med kvartalsrapporterne og budgetreguleringssagen i december. Bevillingsændringerne omfatter udmøntning af centrale puljer i henhold principper fastsat af regionsrådet, budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsenheder og bevillingsændringer med effekt på likviditeten og drift-/anlægsrammerne.

 
Det følgende indeholder en uddybning af de tre rapporteringstyper – og forskellene imellem dem.
 
De månedlige økonomirapporter
De månedlige økonomirapporter er nogle lidt kortere løbende pejlinger på, hvordan driftsøkonomien ser ud indenfor sundhedskredsløbet, der baserer sig på driftsenhedernes eksisterende økonomiopfølgninger. De månedlige økonomirapporter vil således supplere de mere omfattende kvartalsrapporter og skal løbende give pejlinger på i hvilken retning, økonomien bevæger sig. Økonomirapporterne sendes til regionsrådet via mail.


Undtaget for månedlig økonomiopfølgning er områder med særlige aftaler/opfølgningsmodeller. Dette gælder for områderne ny dyr medicin og nye dyre behandlinger, som der er aftalt en særlig opfølgningskadance på, hvor hospitalerne indberetter forventninger til de centrale budgetansvarlige kvartalsvis.

 
Til regionsrådets møde i december forelægges desuden en vurdering af forventet regnskab for budgetåret med henblik på afsluttende tillægsbevillinger – denne lægges sædvanligvis i forlængelse af økonomirapporteringen pr. 31. oktober. Denne økonomirapportering omhandler derfor både drift og anlæg for samtlige kredsløb.
 
Kvartalsrapporterne
Det er i forbindelse med kvartalsrapporterne, at der er den kritiske dialog omkring og gennemgang af økonomiforventningerne – herunder forventningerne til tillægsbevillinger fra centrale puljer.
 
Det vil også være i forlængelse af kvartalsrapporter, at der skal tages stilling til, om de eventuelle forventede budgetubalancer i henhold til budgetforliget skal udløse kompenserende besparelser. Eventuelle budgetubalancer, der bliver indmeldt i de månedlige rapporter, vil således blive undersøgt nærmere inden den efterfølgende kvartalsrapportering forud for udarbejdelse af eventuelle handleplaner.

 

Standardiseret økonomiopfølgning for regionerne 
I overensstemmelse med aftalen om regionernes økonomi for 2011 om en udbygget og standardiseret økonomiopfølgning i regionerne skal der indberettes standardiserede oversigter til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Opfølgningsskemaet skal indsendes efter udløbet af hvert kvartal (senest 4 uger efter kvartalets afslutning) samt når det endelige regnskab foreligger. Disse indberetninger offentliggøres for regionsrådet forud for indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 
Den standardiserede økonomiopfølgning er en aflæsning af saldobalancen, der kortfattet er kommenteret ud fra tidligere vurderinger (da indberetningsfristerne er forud for, at kvartalsrapporterne er færdige). Disse indberetninger sendes til regionsrådet via mail. Denne indberetning vil blive fulgt op af en grundigere belysning og vurdering af økonomien i forbindelse med udarbejdelsen af kvartalsrapporterne, som forelægges for regionsrådet i den efterfølgende måned.

 
Tidsplan for kvartals- og økonomirapporter i 2012

Der er ved planlægningen af tidsplanen for økonomirapporteringen i 2012 taget hensyn til eksterne krav og sammenfald med andre vigtige økonomiske begivenheder i form af regnskabsaflæggelse, økonomiaftale og budgetvedtagelse.

 

I 2011 blev der fremlagt i alt 3 kvartalsrapporter, 6 økonomirapporter og 5 standardiserede økonomiopfølgninger. Det foreslås, at den samme opfølgningskadence benyttes i 2012.

 

Tidsplanen for de planlagte økonomirapporter i 2012 fremgår af nedenstående tabel. Såfremt der opstår begivenheder, der ikke kan håndteres inden for tidsrammerne af de planlagte kvartals- og økonomirapporter, vil der blive fremlagt særskilte sager.

 

Sag pr.
Type
Forretnings-
udvalgsmøde
Regions-
rådsmøde
Mail til
regionsråd
Indberetning ØIM og mail til regionsråd
31. december
Standardiseret økonomiopfølgning (foreløbig Regnskab 2011, eksklusiv
supplementsperiode)
 
 
 
31. januar
15. februar
Standardiseret
økonomiopfølgning (Regnskab 2011 inklusiv supplementsperiode)
 
 
 
15. marts
29. februar
Økonomirapport - sundhedsområdets driftsøkonomi
 
 
30. marts
 
31. marts
Standardiseret økonomiopfølgning
 
 
 
30. april
31. marts
Kvartalsrapport
22. maj
30. maj
 
 
30. april
Økonomirapport - sundhedsområdets driftsøkonomi
 
 
31. maj
 
31. maj
Økonomirapport - sundhedsområdets driftsøkonomi
 
 
29. juni
 
30. juni
Standardiseret økonomiopfølgning
 
 
 
10. august
30. juni
Kvartalsrapport
18. september
26.september
 
 
31. august
Økonomirapport - sundhedsområdets driftsøkonomi
 
 
28.september
 
30. september
Standardiseret økonomiopfølgning
 
 
 
31. oktober
30. september
Kvartalsrapport
13. november
21. november
 
 
31. oktober
Budgetreguleringen og Økonomirapport - sundhedsområdets driftsøkonomi
11. december
19. december
 
 
30. november
Økonomirapport - sundhedsområdets driftsøkonomi
 
 
9. januar
 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-11

33. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen om kræft i bugspytkirtlen

Resume

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag om kræft i bugspytkirtlen med tal for Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen fra Anne V. Kristensen om kræft i bugspytkirtlen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har i henvendelse af 26. december 2011 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende kræft i bugspytkirtlen.

 

Anne V. Kristensen skriver i henvendelsen:

 

"Jeg vil gerne have sagen nedenfor (artikel i dagbladet Politiken den 26. december 2011) om kræft i bugspytkirtlen på dagsordenen til forretningsudvalget, med tal for Region Midtjylland."

 

Omtalen i medierne er opstået på baggrund af en henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse til Sundhedsstyrelsen, hvor Kræftens Bekæmpelse problematiserer, at både kræftpakkernes forløbstider og cirkulæret om de maksimale ventetider for livstruende sygdomme overtrædes.

 

Administrationen har efterfølgende undersøgt situationen i Region Midtjylland på baggrund af monitoreringen af kræftpakker i InfoRM samt en redegørelse fra Kirurgisk afdeling L, Aarhus Universitetshospital, som behandler patienter med bugspytkirtelkræft i Region Midtjylland.

 

Ifølge InfoRM er 78 % af patienterne i Region Midtjylland med kræft i bugspytkirtlen blevet behandlet inden for den lægefaglige frist på 33 hverdage, der er fastsat i kræftpakkerne (perioden 1. juni – 31. december 2011).

 

Aarhus Universitetshospital har gennemgået 8 ud af 36 patientforløb, hvor den samlede forløbstid overskrider den fastsatte forløbstid. Gennemgangen viser, at i 3 af forløbene er der tale om fejl i registreringerne. I de øvrige 5 forløb handler det om lange, komplekse udredningsforløb.

 

Konklusionen er, at kun de 5 forløb med lang udredningstid reelt overskrider forløbstiden, hvilket giver en samlet målopfyldelse på 86 % i perioden 1. juni – 31. december 2011.

 

Det bemærkes, som det også fremgår af Sundhedsstyrelsens beskrivelse af dette pakkeforløb, at det kan være meget vanskeligt at fastslå, om en patient er egnet til operation. Det kan derfor være nødvendigt med supplerende eller gentagne undersøgelser samt fornyet vurdering på multidiciplinære (MDT) konferencer, hvilket i en række tilfælde vil forlænge udredningsforløbet. Dette er ovennævnte 5 forløb eksempler på.

 

Kirurgisk Afdeling L, Aarhus Universitetshospital meddeler, at afdelingen gennem længere tid har været præget af mangel på speciallæger. Der er derfor taget initiativ til en styrkelse af speciallægebemandingen i afdelingen og en bedre udnyttelse af operationskapaciteten, så målopfyldelsen fremover kan sikres. Det er forventningen, at den planlagte styrkelse af speciallægedækningen vil medføre, at afdelingen vil leve op til maksimalkravene vedrørende behandlings- og udredningstid senest ved udgangen af februar måned 2012.

 

I vedlagte bilag, som blev sendt til regionsrådets medlemmer den 4. januar 2012, redegøres for de forskellige datakilder, som Kræftens Bekæmpelse og Politiken refererer til, og der vises data fra Region Midtjyllands egen monitorering af kræft i bugspytkirtel samt æggestok og spiserør, som også er nævnt i Kræftens Bekæmpelses henvendelse til Sundhedsstyrelsen.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-11

34. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen om projekt "krop og kræft" på Aarhus Universitetshospital

Resume

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag om projekt "krop og kræft" på Aarhus Universitetshospital.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen fra Anne V. Kristensen vedrørende projekt "krop og kræft" på Aarhus Universitetshospital drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har i henvendelse af 4. januar 2012 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende projekt "krop og kræft" på Aarhus Universitetshospital.

 

Anne V. Kristensen skriver i henvendelsen:

 

”Krop og Kræft” i Aarhus er et tilbud til kræftpatienter om træning. Et tilsvarende tilbud findes på Sjælland og i Hovedstaden. Hos os er det imidlertid kun patienter i Aarhus, der modtager tilbuddet og endda kun dem, der er plads til.

 

Venstre vil bede om en belysning af mulighederne for dels at udvide tilbuddet, så behovet kan dækkes for patienter til behandling i Aarhus, og dels, at udvide det til også at omfatte kræftpatienter tilknyttet Viborg og Herning."

 

På baggrund af henvendelsen har administrationen udarbejdet et baggrundsnotat, der er vedlagt.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at emnet indgår i budgetforhandlingerne i efteråret 2012.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-11

35. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen vedrørende efteruddannelse af social- og sundhedshjælpere

Resume

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag om efteruddannelse af social- og sundhedshjælpere.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen fra Bente Nielsen vedrørende efteruddannelse af social- og sundhedshjælpere drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Bente Nielsen har i henvendelse af 1. december 2011 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende efteruddannelse af social- og sundhedshjælpere.

 

Bente Nielsen skriver i henvendelsen:

 

"Har vi skabt forhindringer i efteruddannelse af social- og sundhedshjælpere?

 

Regionen har som mål at uddanne flest mulige, samt sikre efteruddannelse. Et mål som SF hele tiden har lagt stor vægt på, og som jeg har en klar opfattelse af, at alle vores institutioner arbejder konstruktivt med. Men noget tyder på, at det ikke er helt enkelt. Derfor min opfordring til, at regionsrådet drøfter sagen.

 

Silkeborg Kommune og Social og Sundhedsskolen i Silkeborg har været klar med et projekt, som ikke lader sig gennemføre på grund af manglende praktikmulighed. Det er næppe, det eneste sted, vi kan stå i den situation.

 

Vi skal sikre, at de, der efteruddanner sig, også kan få deres autorisation. Derfor kan hospitalspraktik ikke undværes.

 

Vi skal sikre os planlægning, så skolerne og kommunerne ikke unødigt bremses i nye initiativer undervejs. Blot for at nævne et par mulige barrierer.

 

Problemet ser jeg ikke alene som et Silkeborg problem, f.eks. så har Region Syddanmark indledt et samarbejde over grænsen. En mulighed der ikke ligger lige for os.

 

Vi har i den grad brug for at sikre fremtidens medarbejdere på pleje- og sundhedsområdet i både region og kommuner, ellers skaber vi forhindringer for fremtiden."

 

På baggrund af henvendelsen har administrationen udarbejdet et baggrundsnotat, der er vedlagt.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at notatet tages til efterretning, idet regionsrådet beder om en redegørelse, der giver et bredere overblik over, hvordan Region Midtjylland arbejder med at løse uddannelsesopgaven, herunder hvordan rotationsordninger kan hjælpe med dette. Dette skal ske i koordinering med det arbejde, der foregår i Danske Regioner vedrørende et uddannelsespolitisk oplæg.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-11

36. Henvendelse fra regionrådsmedlem Harry Jensen om nedbrydelse af klitterne ved Ringkøbing Fjord

Resume

Regionsrådsmedlem Harry Jensen har anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag om nedbrydelse af klitterne, som beskytter store dele af blandt andet Ringkøbing Fjord.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen fra Harry Jensen om nedbrydelse af klitterne ved Ringkøbing Fjord drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Harry Jensen har i henvendelse af 11. januar 2012 anmodet om at få en sag på dagsordenen om nedbrydelse af klitterne, som beskytter store dele af blandt andet Ringkøbing Fjord med opland.

 

Harry Jensen skriver i henvendelsen:

 

"Undertegnede er meget bekymret for nedbrydelse af klitterne, som beskytter store dele af blandt andet Ringkøbing Fjord med opland.

 

Hvis der sker et gennembrud, vil det få stor regional betydning. På den baggrund beder jeg administrationen undersøge, hvor stor kysttilbagetrækningen er pr. år, og hvilke foranstaltninger man påtænker. Jeg har konstateret, at tilbagetrækningen af klitterne også er et stort problem i den nordlige del af Region Midtjylland.

 

Derfor, med baggrund i de mange storme, finder jeg det rigtigt, at ovennævnte behandles på et af de første forretningsudvalgsmøder."

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog,

 

at administrationen retter henvendelse til Kystdirektoratet for at fremskaffe de ønskede oplysninger om nedbrydelse af klitterne på Vesterhavskysten. Når de foreligger, drøftes sagen i det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-2-10

37. Orientering om afsluttende afrapportering for hensigtserklæringer i Budget 2011

Resume

Forliget om budget 2011, som blev indgået den 8. september 2010, indeholder en række hensigtserklæringer. Her orienteres om den afsluttende status for arbejdet med de 9 hensigtserklæringer. Dette er således den sidste samlede opfølgning på hensigtserklæringerne i Budget 2011. Herefter vil de af hensigtserklæringerne, som ikke er afsluttet, køre videre i egne spor med separate opfølgninger.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 8. september 2010 blev der indgået forlig om Budget 2011 for Region Midtjylland. Budgetforliget indeholdt 9 hensigtserklæringer.
 
På regionsrådets møde den 25. maj 2011 blev 1. statusrapportering på budgetforligets hensigtserklæringer forelagt regionsrådet til orientering.
 
Nærværende statusrapportering er den 2. og afsluttende for arbejdet med hensigtserklæringerne i Budget 2011.
 
Vedlagt denne sagsfremstilling er notat med afsluttende statusrapportering for hensigtserklæringerne i forliget om Budget 2011. I notatet er gengivet hensigtserklæringens fulde ordlyd samt udførlig status for arbejdet med hensigtserklæringen.

Nedenfor ses en oversigt med en kort beskrivelse af den afsluttende status og den videre opfølgning for de 9 hensigtserklæringer.
 

Nr.
Emne
Status
Opfølgning
1.
Krav om praktikpladser i forbindelse med udbud
Forslag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler om lære– og praktikpladser ved indgåelse af bygge– og anlægs-
kontrakter godkendt i regions-
rådet.
Hensigtserklæringen er afsluttet.
2.
Fremrykning af planlægningsarbejdet for flytning af Aarhus Universitetshospital, Risskov til DNU, Skejby
Regionsrådet forelægges i januar 2012 en vurdering af mulig-
hederne for at lade en privat entreprenør overtage Aarhus Universitetshospital, Risskovs nuværende bygninger mod at opføre nye bygninger ved DNU. Der udarbejdes en redegørelse for de udbudsmæssige mulighe-
der og udfordringer ved projek-
tet samt en vurdering af mar-
kedsinteressen for projektet, som vil danne grundlag for det videre arbejde. Der vil senere blive forelagt en konkret bevil-
lingssag i forhold til finansiering af rådgiverydelser.
Særskilt opfølgning på hensigtserklæringen.
3.
Yderligere hjemtrækninger fra Region Syddanmark 
Der har været forudsat hjem-
trækninger for 85 mio. kr. i perioden 2011-2013. Hjemtrækningerne følges løben-
de.
Der følges op i forbindelse med kvartalsrapporteringen i 2012 og 2013.
4.
Center for energiteknologier
Der er indgået en resultatkon-
trakt med Handels- og Inge-
niørhøjskolen, der løber i 2011 og 2012. Resultatkontrakten vil blive slutevalueret umiddelbart efter udgangen af 2012.
Særskilt opfølgning på hensigtserklæringen.
5.
Det præhospitale område
Afrapportering fra det rådgiven-
de udvalg. Udvalgets arbejde forventes forelagt i regionsrådet ved udgangen af 1. kvartal 2012. 
Særskilt opfølgning på hensigtserklæringen.
6.
Turisme
Turismehandlingsplanens akti-
viteter igangsat. Opfølgning sker gennem resultatkontrakt-op-
følgninger og en planlagt ekstern evaluering i regi af Region Midtjylland.
Særskilt opfølgning på hensigtserklæringen.
7.
Den regionale udviklingsplan
Forslag til regional udviklings-
plan er vedtaget af regionsrådet. Forslaget fremlægges i offentlig høring primo februar 2012.
Særskilt opfølgning på hensigtserklæringen. 
8.
Produktivitet i psykiatrien
Seneste opgørelse blev fremlagt for regionsrådet i august 2011. Der er et udviklingsarbejde i gang vedrørende målingen af produktivitet. Dette forventes forelagt for regionsrådet ultimo 2011/primo 2012.
Særskilt opfølgning på hensigtserklæringen.
9.
Politiske temadrøftelser
Der har været afholdt 9 åbne temadrøftelser i regionsrådet i 2011.
Hensigtserklæringen er afsluttet. 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen