Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Tillægsdagsorden
til
mødet i Forretningsudvalget
den 17. april 2012 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg


Sagnr.: 1-31-72-1-12

31. Forslag om udbygning af akutlægebilen i Herning til en fuldt tilgængelig døgndækkende lægebilsordning med virkning fra 1. januar 2013

Resume

Med henblik på at sikre en harmonisering af akutlægebilen i Herning med akutlægebilerne i den østlige del af regionen, foreslås en udbygning af bilen med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig med at ordningen træder i kraft, vil akutbilen i Herning kunne nedlægges.

 

Ændringen af ordningen indebærer, at kontrakten sendes i udbud. Da der samtidig forestår snarlige udbud af akutlægebilerne i Silkeborg og Viborg samt af akutbilen i Skive, foreslås der et samlet udbud af hensyn til muligheden for at opnå en gunstig pris.

Direktionen indstiller,

at akutlægebilen i Herning udbygges til fuldt tilgængelig døgndækkende akutlægebil pr. 1. januar 2013,

 

at den lægelige bemanding af akutlægebilen sker med udgangspunkt i en konsulentordning, jf. model 2 i bilag til sagsfremstillingen,

 

at etableringsudgifterne til medicoteknisk udstyr m.v. i akutlægebilen på i alt 490.000 kr. finansieres af puljen til medicotekniske anskaffelser i 2013,

 

at den sygeplejerskebemandede akutbil i Herning nedlægges, når den fuldt dækkende akutlægebilsordning træder i kraft, og

 

at akutlægebilerne i Herning, Silkeborg og Viborg samt akutbilen i Skive sendes i et samlet udbud.

Sagsfremstilling

Bemandingen på den døgndækkende akutlægebil i Herning er i dag integreret i hospitalets anæstesiologiske afdeling, og rykker derfor kun ud i det omfang lægen kan frigøres fra arbejdet på afdelingen. Der er endvidere en døgndækkende akutbil i Herning, som er bemandet med anæstesisygeplejerske og ambulancebehandler.

 

Med indførelse af disponeringsværktøjet Dansk Indeks pr. 1. maj 2011 er der skabt mulighed for at sikre en ensartet disponering af de præhospitale udrykninger. Den hospitalsintegrerede bemanding på akutlægebilen i Herning medfører imidlertid, at det ikke er muligt at trække på lægerne til akutbilsudrykninger i det omfang, der er behov for.

 

Regionsrådet vedtog derfor den 21. marts 2012, at der skulle udarbejdes forslag til at udbygge akutlægebilen i Herning til en fuldt tilgængelig døgndækkende lægebilordning, som skulle erstatte den nuværende akutlægebil ordning og den sygeplejerskebemandede akutbil i Herning.

 

I vedlagte notat er der udarbejdet forslag til en udbygning i overensstemmelse med regionsrådets beslutning.

 

Udbygning af akutlægebilen og nedlæggelse af akutbilen i Herning

Udbygningen indebærer, at lægen på akutlægebilen bliver dedikeret til udrykning med akutlægebilen. Samtidig bemandes bilen, i modsætning til i dag, med en lægeassistent, der også skal fungere som chauffør.

 

Der er udarbejdet to modeller for organiseringen. I Model 1 tilknyttes de læger, der skal arbejde på akutlægebilen Hospitalsenheden Vest i dagtiden og som konsulenter i den øvrige del af døgnet. I model 2 dækkes hele døgnet af konsulentaflønnet læge. Af rekrutteringsmæssige årsager anbefales model 2.

 

Med samtidig nedlæggelse af den nuværende ordning og den sygeplejerskebemandede akutbil forventes udgiften til model 2 at være udgiftsneutral. Engangsudgifterne vil beløbe sig til 490.000 kr. og foreslås finansieret af puljen til medicotekniske anskaffelser i 2013.

 

Den nye organisering af akutlægebilen foreslås at træde i kraft den 1. januar 2013, samtidig med akutbilen i Herning nedlægges.

 

Udbud af akutlægebilerne i Herning, Viborg og Silkeborg samt akutbilen i Skive 

Den skitserede omorganisering af akutlægebilen i Herning er af en sådan karakter, at kontrakten skal sendes i udbud i henhold til EU-udbudsdirektivet. Da kontrakten for akutbilen i Skive skal i udbud i 2012, og kontrakten for akutlægebilerne i Silkeborg og Viborg står overfor udbud i 2012/2013 foreslås det, at der snarest igangsættes et samlet udbud med henblik på at opnå en gunstigere prissætning.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anne V. Kristensen og Kurt H. Jørgensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-6-10

32. Ansøgning om lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2012

Resume

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt Region Midtjylland, at regionen bevilges en lånedispensation vedrørende afdrag på lån i 2012 på 159 mio. kr., hvilket er 53 mio. kr. mindre end beløbet på 212 mio. kr., som Region Midtjylland havde ansøgt om.

 

Det foreslås, at differencen på 53 mio. kr. findes ved at anvende det henlagte kassebeløb på 53,9 mio. kr. i Region Midtjyllands budget for 2012. Således nedbringes den langfristede gæld med 53 mio. kr., mens det henlagte beløb til kassen i budgettet mindskes med 53 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at afdraget på den langfristede gæld øges med 53 mio. kr., mens det henlagte beløb til kassen i Region Midtjyllands Budget for 2012 mindskes med 53 mio. kr.

Sagsfremstilling

I økonomiaftalen for 2012 er der fastlagt en samlet låneramme til refinansiering af afdrag på 350 mio. kr. I Region Midtjyllands budget for 2012 er det forudsat, at Region Midtjylland søger og opnår adgang til lån på 212 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendte en tilsvarende ansøgning om refinansiering af afdrag i 2011.

 

Region Midtjylland har i brev af 16. januar 2012 ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om lånedispensation vedrørende afdrag på lån i 2012 på 212 mio. kr.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 21. januar 2012 meddelt Region Midtjylland, at regionen bevilges en lånedispensation vedrørende afdrag på lån i 2012 på 159 mio. kr. Den bevilgede lånedispensation er således 53 mio. kr. mindre end Region Midtjyllands oprindeligt ansøgte beløb på 212 mio. kr.

 

Det bemærkes, at der i Region Midtjyllands budget for 2012 blev henlagt 53,9 mio. kr. til kassen.

 

Det foreslås, at differencen på 53 mio. kr. findes ved at anvende det henlagte kassebeløb på 53,9 mio. kr. i Region Midtjyllands budget for 2012. Således nedbringes den langfristede gæld med 53 mio. kr., mens det henlagte beløb til kassen i budgettet mindskes med 53 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anne V. Kristensen og Kurt H. Jørgensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-60-90-1-12

33. Tilstandsvurdering af regionens bygninger

Resume

Region Midtjylland har indgået aftale med firmaet Moe & Brødsgaard A/S om energimærkning og tilstandsvurdering af klimaskærm og ”gråt areal” på regionens bygninger. Arbejdet er afsluttet i 2011 og synliggør et genopretningsbehov på brutto ca. 207 mio. kr. over en 10-årig periode. Beløbet er incl. matrikler, der forventes frasolgt. Behovet udgør 87 mio. kr. for de blivende matrikler og 120 mio. kr. for matrikler, der forventes frasolgt. Prioritering af anlægsmidler til vedligeholdelse af klimaskærmen foreslås at ske i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse.

Direktionen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning, og

 

at prioritering af anlægsmidler til vedligeholdelse af klimaskærmen sker i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse.

Sagsfremstilling

Tilstandsvurderingen af regionens ejendomme omfatter bygningernes klimaskærm og de til bygningerne tilhørende ”grå arealer”. Tilstandsvurderingen af den enkelte ejendom resulterer i en rapport, der rummer oplysninger om bygningsdele og arealer, der trænger til gennemgående opretning samt priser og tidshorisonter.

 

Tilstandsvurderingerne er sammenfattet i vedlagte notat.

 

Tilstandsvurderingerne angiver et samlet behov på ca. 207 mio. kr. til genopretning af klimaskærmen over en 10-årig periode, svarende til gennemsnitlig ca. 21 mio. kr. pr. år.

 

Tilstandsvurderingerne koncentrer sig om udskiftning af vinduer, udskiftning af tegltage og tagpap, udskiftning af vindskeder, træværk og ovenlysvinduer, udskiftning af belægning på køreveje og p-pladser samt vedligeholdelse af mur- og træværk.

 

Ca. 57 mio. kr. af de ca. 207 mio. kr. drejer sig om de dele af bygningsmassen, der i perioden frem til 2020 fraflyttes og frasælges på grund af de såkaldte kvalitetsfondsprojekter. Hertil kommer ca. 63 mio. kr. vedrørende Aarhus Universitetshospital, Risskov.

 

Mio. kr.
Somatik
Psykia-
tri
Socialområ-
det
Regionshuse
NST (læ- gehuse)
I alt
Blivende matrikler
64
7
13
2
1
87
Matrikler, der forventes solgt
57
63
 
 
 
120
I alt
121
70
13
2
1
207

 

Frasalget af matrikler vil reducere behovet for midler til vedligeholdelse.

 

Prioritering af vedligeholdelsesbehovet på 87 mio. kr. for de blivende matrikler vil indgå i prioritering af anlægsmidler.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anne V. Kristensen og Kurt H. Jørgensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-10-72-4-07

34. Forhøjet vederlag til medlemmer af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland

Resume

I Region Midtjylland er nedsat to regionale videnskabsetiske komitéer med hver 11 medlemmer. Hvervet som medlem af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland honoreres med et årligt vederlag. Satserne i bekendtgørelsen er blevet forhøjet.

Direktionen indstiller,

at medlemmer af De Videnskabsetiske komitéer for Region Midtjylland, komité I og II, modtager et årligt honorar på 12.130 kr., at formændene modtager et årligt honorar på 42.555 kr. og næstformændene modtager et årligt honorar på 36.390 kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udpegning af medlemmer til De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland, komité I og II, vedtog regionsrådet den 20. januar 2010 at honorere hvervet som komitémedlem med 10.000 kr. årligt og med 35.000 kr. årligt til formændene og 30.000 kr. årligt til næstformændene. Satserne fremgik af den dagældende komitélov § 28, stk. 3 (lov nr. 402 af 28. maj 2003).

 

Den 1. januar 2012 trådte lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter i kraft (ny komitélov).

 

I medfør af komitélovens § 36, stk. 7, og § 39, stk. 4, er bekendtgørelse af 28. februar 2012 om indstilling af forskningsaktive medlemmer til de regionale videnskabsetiske komitéer og vederlag til medlemmer af de regionale videnskabetiske komitéer vedtaget.

 

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. marts 2012 og regulerer bl.a. vederlag til medlemmer af de regionale videnskabsetiske komitéer. Satserne for hvervet som komitémedlem, herunder som formand og næstformand, er blevet forhøjet til 12.130 kr. årligt for menige medlemmer, 42.555 kr. årligt til formændene og 36.290 kr. årligt til næstformændene, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Beslutning

Susanne Buch Nielsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Anne V. Kristensen og Kurt H. Jørgensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-38-11

35. Udpegning af et ekstra medlem til styregruppen for masterplanen for Grenaa Havn

Resume

Grenaa Havn er i gang med at udarbejde en masterplan for havnen, og anmodede i den forbindelse Region Midtjylland om at udpege et medlem til styregruppen. Regionsrådet har på regionsrådsmødet den 14. december 2011 udpeget Gert Schou til styregruppen. Havnen har imidlertid anmodet regionsrådet om at udpege endnu et medlem til styregruppen, fordi Norddjurs Kommune har ønsket at have to medlemmer af styregruppen.


Direktionen indstiller,

at der udpeges et ekstra medlem til styregruppen for Grenaa Havn.

Sagsfremstilling

Grenaa Havn er i gang med at udarbejde en udviklings- og masterplan for havnens udvikling i de kommende år. Udviklings- og masterplanen skal være med til at afdække mulige udviklingspotentialer og konkrete tiltag med henblik på at sikre havnens vækst og position som en betydende havn i Region Midtjylland.

 

Udviklings- og masterplanen finansieres af Region Midtjylland, Norddjurs Kommune og Grenaa Havn.

 

I forbindelse med dette arbejde er der nedsat en styregruppe, som skal have det overordnede ansvar for projektet. Tanken var, at styregruppen skulle bestå af:

 

  • et regionsrådsmedlem fra Region Midtjylland

  • et kommunalbestyrelsesmedlem fra Norddjurs Kommune

  • et bestyrelsesmedlem fra Grenaa Havn

 

Regionsrådet har derfor på regionsrådsmødet den 14. december 2011 udpeget Gert Schou til styregruppen. Imidlertid har Norddjurs Kommune ønsket at have to medlemmer af styregruppen, hvorfor Region Midtjylland også er blevet bedt om at udpege et ekstra medlem til styregruppen, som således kommer til at bestå af:

 

  • to regionsrådsmedlemmer fra Region Midtjylland

  • to kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Norddjurs Kommune

  • et bestyrelsesmedlem fra Grenaa Havn

 

På den baggrund anmodes regionsrådet om at udpege endnu et medlem til styregruppen.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at Vagn Larsen udpeges som ekstra medlem til styregruppen for Grenaa Havn.

 

Anne V. Kristensen og Kurt H. Jørgensen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen