Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 18. september 2012 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Fortegnelse over de af forretningsudvalget i Region Midtjylland trufne afgørelser i mødet den 18. september 2012 - åben dagsorden

 

Alle medlemmer var mødt.

 

Claus Hammer-Pedersen og Per Højmark, KPMG, deltog i drøftelsen af punkt 22.

 

Punkt 22, 1 og 25 blev behandlet først på mødet.

 

Harry Jensen forlod mødet kl. 12.20 under behandlingen af punkt 26.

 

Mødet blev hævet kl. 12.35.


Sagnr.: 1-22-78-3-12

22. Revisionsberetning for regnskabsåret 2011 og endelig godkendelse af Årsrapport 2011

Resume

KPMG, Region Midtjyllands revision, har den 15. august 2012 fremsendt revisionsberetning nr. 22 vedrørende afslutning af revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2011.

 

Revisionsberetningen har tre såkaldte supplerende oplysninger, som ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger, men som revisionen ønsker at orientere regionsrådet om. Herudover indeholder revisionsberetningen to fortsat gældende supplerende oplysninger, jf. revisionsberetning nr. 19 af 15. august 2011.

Direktionen indstiller,

at Revisionsberetning nr. 22 vedrørende afslutning af revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2011 tages til efterretning,

 

at Region Midtjyllands Årsrapport 2011 endeligt godkendes, og

 

at Årsrapport 2011, revisionsberetning nr. 22 og udskrift af regionsrådets behandling af sagen sendes til tilsynsmyndigheden.

 

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af beretningen, at revisionen har forsynet Region Midtjyllands Årsrapport 2011 med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

 

Revisionsberetningen indeholder ingen revisionsbemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden.

 

I henhold til regionslovens § 23 skal regionsrådet efter modtagelse af revisionsberetningen træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og endeligt godkende regnskabet.

 

Regionsrådet godkendte den 30. maj 2012 årsregnskab 2011 og sendte dette til revisionen.

 

I revisionsberetningens afsnit 2.1 er der foretaget en sammenfatning af de supplerende oplysninger, som revisionen har givet anledning til. I afsnit 2.2 belyses Region Midtjyllands resultater i perioden 2007–2011.

 

Revisionsberetningen har tre såkaldte supplerende oplysninger, som ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger, men som revisionen ønsker at orientere regionsrådet om. Herudover indeholder revisionsberetningen to fortsat gældende supplerende oplysninger, jf. revisionsberetning nr. 19 af 15. august 2011.

 

Administrationen har i vedlagte notat af 13. september 2012 om revisionsberetning nr. 22 vedrørende regnskab 2011 redegjort for de supplerende oplysninger og for administrationens kommentarer og initiativer i den anledning. Notatet indeholder endvidere administrationens supplerende kommentarer til Region Midtjyllands resultater i perioden 2007 -2011.

 

Revisor Claus Hammer-Pedersen deltager i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-3-12

23. Revisionsberetning nr. 21 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2011

Resume

Regionens revision, KPMG, har fremsendt revisionsberetning nr. 21 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2011.

 

Revisionsberetningen giver ikke anledning til at fremkomme med bemærkninger eller supplerende oplysninger til regionsrådet eller Beskæftigelsesministeriet.

 

 

 

Direktionen indstiller,

at revisionsberetning nr. 21 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2011 for Region Midtjylland tages til efterretning, og

 

at revisionsberetning nr. 21 og udskrift af regionsrådets behandling af sagen sendes til Beskæftigelsesministeriet og tilsynsmyndigheden.

 

 

Sagsfremstilling

Regionens revision, KPMG, har fremsendt revisionsberetning nr. 21 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2011. Afregningen vedrører løntilskud til personer ansat i henhold til lov om servicejob, og den samlede statsrefusion for 2011 er opgjort til 696.374 kr.

 

Revisionsberetningen giver ikke anledning til at fremkomme med bemærkninger eller supplerende oplysninger til regionsrådet eller Beskæftigelsesministeriet.

 

Revisionsberetningen skal med regionsrådets bemærkninger sendes til Beskæftigelsesministeriet og tilsynsmyndigheden.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-11

24. Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2012

Resume

Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2012 beskriver økonomien, aktiviteten og investeringerne på sundhedsområdet, socialområdet, det regionale udviklingsområde og det fællesadministrative område. Herudover vurderer rapporten likviditeten og finansieringen af regionens opgaver.

 

Sundhedsområdets nettodriftsbudget viser et mindreforbrug på 279 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er dels tale om en forbedring i forhold til vanskeligt styrbare områder på 118 mio. kr., herunder bidrager tilskudsmedicin med 92 mio. kr., og dels har hospitalerne og de administrative stabe indrapporteret mindreforbrug på 161 mio. kr.

 

I forhold til sanktionsniveauet i budgetloven, skal det korrigerede budget reduceres med 313,5 mio. kr. Kvartalsrapporten viser, at Region Midtjylland stort set er i mål med at sikre de nødvendige overførsler ud af 2012. Der er aftalt principper med hospitalerne og de administrative stabe, som sikrer, at regionen rammer plet i forhold til budgetloven og de tilknyttede sanktionsbestemmelser.

 

På socialområdet forventes et positivt driftsresultat på 14,6 mio. kr.

 

Kvartalsrapporten viser en varig likviditetsforbedring på 68 mio. kr.

 

For regional udvikling udestår en endelig afklaring på konteringsproblematikken omkring tilskudstilsagn og overførslerne af uforbrugte midler fra tidligere år.

Direktionen indstiller,

at kvartalsrapporten pr. 30. juni 2012 tages til efterretning, og

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-59 godkendes.

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

1. Sundhedsområdet

[image]

 

På sundhedsområdets driftsbudget vurderes der et mindreforbrug på 279 mio. kr., mindreudgifter til renter på 70,1 mio. kr. og på anlægsbudgettet et mindreforbrug på 96,6 mio. kr. Til gengæld forventes der mindreindtægter på 120 mio. kr. fra den kommunale medfinansiering. Samlet set et mindreforbrug på 325,6 mio. kr. for sundhedsområdet.

 

Finansiering

Prognosen for den kommunale medfinansiering viser mindreindtægter på 120,0 mio. kr., som kan opdeles i to problemstillinger:

 

 • Ca. 70 mio. kr. skyldes, at pris- og lønfremskrivningen af de konkrete satser i statens afregningssystem for kommunal medfinansiering er lavere end den prisfremskrivning, der er forudsat i økonomiaftalen 2012, hvor den samlede ramme for kommunal medfinansiering er fastsat.

 • Ca. 50 mio. kr. skyldes, at omstillingsplanen har medført en række organisatoriske omlægninger, omstilling fra stationær til ambulant behandling og flere samme dags ambulante behandlinger. Disse ændringer medfører teknisk set et fald i den opgjorte DRG-værdi, selv om der ikke behandles færre patienter. Ved sådanne omlægninger er der, med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, aftalt en justering af den statslige baseline for udbetaling af aktivitetspuljen. Det er dermed sikret, at hensigtsmæssige omlægninger af organiseringen og behandlingen af patienter ikke får indflydelse på udbetalingen af den statslige aktivitetspulje på det somatiske område. I forhold til den kommunale medfinansiering vil regionens indtægter falde med 28 % af den reducerede DRG-værdi. I forhold til psykiatrien vil omlægninger til f.eks. share care og telemedicinske konsultationer tilsvarende betyde reduktion i den kommunale medfinansiering.

 

Der er i økonomiaftalen 2012 forudsat en aktivitetsstigning på 3 %, hvoraf de 2 % finansieres ved produktivitetsforbedringer. Hvis den beskrevne negative effekt skal udlignes, vil det alt andet lige betyde et ekstra produktivitetskrav på knap 1 %.

 

Problemstillingerne viser, at der er konflikt mellem den nuværende økonomiske styringsmodel og regionens bestræbelser på at sikre budgetoverholdelse og en høj faglig kvalitet. Problemstillingen drøftes med Danske Regioner.

 

Finansieringsmankoen på den kommunale medfinansiering reducerer de likvide aktiviteter med 120 mio. kr. Dette modsvares af, at der skønnes mindre udgifter til renter på ca. 70 mio. kr., og at der på vanskeligt styrbare områder i 2012 forventes et mindreforbrug på ca. 118 mio. kr.

 

Nettodriften

Det forventede resultat for 2012 vurderes i forhold til dels regionsrådets vedtagne korrigerede budget, dvs. inklusiv overførsler fra 2011 til 2012, og dels i forhold til sanktionsniveauet i budgetloven.

 

Vurdering i forhold til det korrigerede budget:

Der skønnes et samlet mindreforbrug på driften på 279 mio. kr., som fordeler sig med:

 

 • Områder med overførselsret, dvs. hospitaler, stabe og øvrige driftsenheder, skønnes at have en mindreudgift på 161 mio. kr. Mindreforbruget vil her typisk blive overført, hvis formålet er acceptabelt. Der er dermed ikke nogen varig likviditetsvirkning af mindreforbruget.

 • Vanskeligt styrbare områder, dvs. praksisområdet, tilskudsmedicin, patientskadeerstatninger, bløderpatienter, samhandel, privathospitaler og ny dyr medicin/nye behandlinger, skønnes at have et mindreforbrug på 118 mio. kr. Mindreforbruget forudsættes at styrke kassebeholdningen, idet det ikke overføres.

 

Det forventes, at aktivitetsniveauet på de somatiske hospitaler stiger med ca. 3 %, som forudsat i økonomiaftalen 2012. I skønnet over aktivitetsstigning er der indregnet de tekniske korrektioner for den opgjorte DRG-værdi, som er aftalt med staten. Dermed forventes det, Region Midtjylland får udbetalt den samlede statslige aktivitetsafhængige pulje på 570 mio. kr.

 

Psykiatrien forventer en større aktivitet end forudsat, og det forventes, at psykiatrien når produktivitetsmålet på 2 %.

 

Sanktionsniveauet i 2012

Budgetloven og de tilknyttede sanktionsbestemmelser forudsætter, at regionernes regnskabsresultat 2012 ikke overskrider det vedtagne budget 2012 tillagt aftalte reguleringer for lovændringer, pris- og lønreguleringer og lignende. For at undgå sanktioner for 2012 planlægger alle regioner, at regnskabsresultatet holder sig inden for den enkelte regions forholdsmæssige andel af rammen.

 

Region Midtjyllands korrigerede nettodriftsbudget indeholder overførsler fra 2011 til 2012, som medfører en højere budgetramme end tilladt efter sanktionsbestemmelserne. Der skal gennemføres følgende korrektion af budgettet i 2012: 

 

[image]

 

Budgettet skal nedjusteres med 313,5 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående, forventes der et mindreforbrug på 279 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 118 mio. kr. skyldes mindreforbrug til vanskeligt styrbare områder. Der er navnlig tale om et mindreforbrug til tilskudsmedicin på 92 mio. kr. Der er herudover indrapporteret mindreforbrug fra hospitalerne, administrative stabe og diverse puljer svarende til 161 mio. kr.

 

Med kvartalsrapporten foreslås overført 10,9 mio. kr. til anlægsbudgettet.

 

Der resterer en yderligere tilpasning på 23,6 mio. kr. Det er aftalt, at denne tilpasning fordeles mellem de enkelte budgetansvarlige enheder. Så snart de endelige tekniske forudsætninger er på plads, udmeldes et endeligt måltal for de enkelte budgetansvarlige enheder, ligesom der lægges loft over det maksimale forbrug i de fælles puljer.

 

Der er endvidere aftalt en proces med hospitalerne og de administrative stabe i november/december 2012, hvor det sikres, at regionens regnskabsresultat rammer plet i forhold til det tilladte niveau.

 

I forbindelse med 3. kvartalsrapport vil der blive indgået aftaler med de bevillingsansvarlige om overførsler til 2013, der sikrer ovenstående.

 

Renter

Der forventes samlet set færre renteudgifter på 70 mio. kr. på grund af et lavere renteniveau end forudsat ved budgetlægningen. Afvigelsen bidrager til at mindske likviditetseffekten af ubalancen på den kommunale medfinansiering.

 

Anlæg

I bilaget Anlægsinvesteringer er der en detaljeret beskrivelse af anlægsområdet. Der forventes overførsler til 2013, for ca. 97 mio. kr. for sundhedsområdet.

 

2. Socialområdet

[image]

 

Samlet forventes et positivt driftsresultat på 14,6 mio. kr. på driften. Dette dækker over forventede merindtægter fra kommunale betalinger på 61,2 mio. kr. og forventede driftsmeromkostninger på 46,6 mio. kr. Dette skyldes primært meraktiviteter, ekstra ressourcer i forbindelse med omstillingsplanen og specielle opgaver omkring beboere med særlige behov.

 

På anlægsområdet forventes overførsler til 2013 på 40,4 mio. kr.

 

3. Regional Udvikling

[image]

 

Der forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. til kollektiv trafik.

 

Konsekvenserne af budgetloven og overførslerne til regional udvikling på 205 mio. kr., som er akkumuleret af uforbrugte midler fra 2007-2011, er under afklaring. Der er dialog med de relevante ministerier omkring regionernes forskellige konteringspraksis, og der forventes en snarlig afklaring. De seneste drøftelser tyder på, at der kan findes en løsning på problemet.

 

4. Gennemsnitslikviditeten

Den nuværende vurdering er et niveau på omkring ca. 1.800 mio. kr. ved udgangen af 2012, der især afhænger af, at overførslerne til 2013 vil være på samme niveau som fra 2011 til 2012.

 

Kvartalsrapporten viser en varig likviditetsforbedring på 68 mio. kr. Der er tale om to positive effekter på 188 mio. kr. Det forventes, at udgifterne til renter bliver 70 mio. kr. og de vanskeligt styrbare udgiftsområder bliver 118 mio. kr. mindre end budgetteret. Hertil kommer, at der forventes overførsler fra sundhedsområdets drifts- og anlægsbudget samt regional udvikling, som midlertidigt styrker likviditeten. Modsat betyder tabet på den kommunale medfinansiering på 120 mio. kr. et varigt likviditetstræk.

 

5. Bevillingsændringer

I forbindelse med kvartalsrapporten indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag Bevillingsændringer er der beskrivelser af samtlige bevillingsskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede. Til bevillingsskemaerne bemærkes følgende:

 

Skema 1 Teknisk tilpasning af reduktionsramme og Skema 2 tilpasning af medicintilskud

Ved budgetoverførselssagen 2011 til 2012 på regionsrådsmødet den 30. maj 2012, blev der afsat en reduktionspulje på 77,9 mio. kr. for at tilpasse driftsrammen til Region Midtjyllands forholdsmæssige andel af økonomiaftalen. Den nye budgetlov medfører, at sanktionsniveauet beregnes fra oprindeligt budgetniveau tillagt aftalekorrektion.

 

I forbindelse med økonomiaftalen 2013 er der blevet aftalt et nyt niveau for Medicintilskud i 2012. Det foreslås, at bevillingen til medicintilskud reduceres til 1.470 mio. kr. i henhold til økonomiaftalen.

 

Der følges op på den samlede reduktionsramme med 3. kvartalsrapport 2012, på regionsrådsmødet den 21. november 2012.

 

Skema 3 og 4-18 Midtvejsregulering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2012 og udmøntning/fordeling heraf

Bevillingsændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet finansieres via bloktilskud og kommunal medfinansiering, og er derfor likviditetsneutrale.

 

Skema 49 Pulje til tværregionale it-projekter

Der har via finansloven været afsat en pulje til tværregionale it-projekter, hvor regionerne har været medfinansierende. Den tværgående statslige it-pulje nedlægges og der er uforbrugte midler i puljen. Region Midtjyllands andel heraf udgør 21,3 mio. kr., som tilbagebetales i indeværende år.

 

It-området i Region Midtjylland har for tiden store budgetmæssige udfordringer med at udvikle og implementere nye systemer samtidig med at få gamle systemer lukket ned. Det drejer sig om bl.a. EPJ-, PACS-, PAS og laboratoriesystemer m.v.

 

Til imødekommelse af It-afdelingens merudgifter i 2012 foreslås det, at midlerne fra den statslige it-pulje tilføres It-afdelingens budget 2012.

 

Skema 34 Udmøntning nye behandlinger og skema 35 Udmøntning ny dyr medicin

Udgiftsbehovet på området håndteres, jævnfør regionsrådets beslutning den 20. maj 2009, som en refusionsordning. I forbindelse med kvartalsrapporterne foretages således revurderinger af udgiftsbehovet til ny/dyr medicin og nye behandlinger, som grundlag for løbende korrektioner i hospitalernes budgetter.

 

Der forventes et mindreforbrug til ny dyr medicin på 38,9 mio. kr. og til nye behandlinger på 32,1 mio. kr. Ved årsafslutningen for det enkelte regnskabsår reguleres hospitalernes budgetter for eventuelle afvigelser i forhold til tildelte budgetter og de faktisk afholdte udgifter. Ved f.eks. forsinket ibrugtagning af ny medicin og nye behandlinger vil der blive tilbageført budgetbeløb.

 

Skema 50-57 Kvalitetsfondsprojekter

De nye udbetalingsprofiler og økonomiaftalen 2013 medfører en rammetilpasning af udgifterne i 2012, 2013 og 2014. Samtidig er finansieringens fordeling over årene ændret. Det betyder, at kvalitetsfondsindtægterne ikke fordeles jævnt over årene, men at de i stedet primært udbetales i de første byggeår. Samlet betyder det en lang række bevillingsændringer, som også indarbejdes i budget 2013.

 

For de igangsatte anlægsprojekter har bevillingsændringerne ingen effekt, da det alene drejer sig om ændringer til indtægtsbevillinger og tilpasning af udgiftsrammerne for 2012, 2013 og 2014.

 

Skemaerne 19-33, 36-48 og 58-59

Der er tale om budgetneutrale bevillingsflytninger mellem driftsenheder og/eller udmøntning fra centrale puljer.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-1-12

25. Forslag til budget 2013: 2. behandling

Resume

Hermed fremlægges forslag til budget 2013 til regionsrådets 2. behandling. 

   

Den 11. september 2012 blev der indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Fælleslisten og Poul A. Christensen (uden for partierne).

 

Forretningsudvalget forelægges budgetforslag og budgetbemærkninger udarbejdet på baggrund af budgetforlig 2013, regionsrådets 1. behandling af budgetforslag 2013 den 22. august 2012, alle beslutninger til og med regionsrådsmødet den 22. august 2012 samt indstillede tekniske bevillingsændringer i 2. kvartalsrapport 2012, jf. andet punkt på dagsordenen.

 

Regionsrådsformanden vil umiddelbart efter 2. behandlingen i forretningsudvalget udsende meddelelse til regionsrådsmedlemmerne om, at eventuelle ændringsforslag fra de politiske grupper bedes tilgå administrationen senest den 24. september 2012 kl. 12.00. Herefter vil de indgå i regionsrådets 2. behandling af budgetforslag 2013.

 

Der er indkommet en række høringssvar fra MED-systemet og sundhedsbrugerrådet til budgetforslag 2013, som vedlægges til orientering.

Direktionen indstiller,

at budget 2013 - udarbejdet på baggrund af regionsrådets 1. behandling af budgetforslag 2013 den 22. august 2012, alle beslutninger til og med regionsrådsmødet den 22. august 2012 samt indstillede bevillingsændringer i 2. kvartalsrapport 2012, jf. andet punkt på dagsordenen - godkendes, og

 

at administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser samt eventuelle tekniske justeringer af social- og specialundervisningsområdets budget frem til publiceringen af regionens budget.

 

 

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget fastlagde den 26. juni 2012 de foreløbige budgetrammer for 2013.

 

På regionsrådets møde den 22. august 2012 blev budgetforslag 2013 1. behandlet. Herudover behandlede regionsrådet indstillinger vedrørende sager med konsekvenser for budget 2013. Regionsrådet tiltrådte ligeledes indstillinger vedrørende Lov- og cirkulæreprogram.

Den 11. september 2012 blev der indgået budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Fælleslisten og Poul A. Christensen (uden for partierne).  

Budgetforlig 2013 er vedhæftet.

 

Budgetforslag 2013 er udarbejdet på baggrund af regionsrådets 1. behandling, beslutninger til og med regionsrådets møde den 22. august 2012 og budgetforlig 2013.

 

Derudover er der indarbejdet en række tekniske ændringer i budgetforslag 2013 på sundhedsområdet, som følge af 2. kvartalsrapport 2012, som forelægges til beslutning under andet punkt på dagsordenen. De tekniske ændringer er indarbejdet i budgetforslaget for på et tidligt tidspunkt at tage højde for beslutninger, der har konsekvenser for budget 2013, og for at de tekniske ændringer ikke senere skal forelægges regionsrådet som bevillingsændringer til budget 2013. Der er udelukkende tale om tekniske udgiftsneutrale omflytninger mellem forskellige bevillingsområder foranlediget af den tætte sammenhæng i økonomistyringen af hospitalerne og fælleskontiene på sundhedsområdet.

 

Der henvises til vedhæftede oversigt over tekniske bevillingsændringer, som følge af 2. kvartalsrapport 2012.

Der vedlægges Budgetbemærkninger 2013, hvor ovenstående forhold er indarbejdet.

 

Socialområdet

De endelige takster og dimensionering inden for socialområdet vil senest være på plads den 15. oktober 2012, hvor rammeaftalen skal være godkendt - også af kommunerne. Der vil således kunne ske mindre tekniske justeringer af bruttoudgifts- og indtægtsbudgettet.  

 
I øvrigt 

Ændringsforslag til forslag til budget 2013

Regionsrådsformanden vil umiddelbart efter behandlingen i forretningsudvalget udsende meddelelse om, at eventuelle ændringsforslag fra de politiske grupper bedes tilgå administrationen senest den 24. september 2012 kl. 12.00. Eventuelle ændringsforslag vil blive udsendt den 25. september 2012 til samtlige regionsrådsmedlemmer og vil dermed kunne indgå i regionsrådets 2. behandling af budgetforslag 2013 den 26. september 2012. 

  

Offentliggørelse af regionens budget 2013  

Det vedtagne budget og de flerårige budgetoverslag skal ifølge regionslovens § 20 være tilgængelige for regionens borgere. En kort redegørelse for budgettet skal efter regionsrådets nærmere bestemmelse offentliggøres inden det nye regnskabsårs begyndelse.

 

Budgettet vil primært blive gjort tilgængeligt for borgerne på regionens hjemmeside, hvor der er mulighed for både at finde de overordnede budgettal og gå i dybden med budgettet.

 

Budgettets hovedtal præsenteres ligeledes i de regionale dagblade og lokale ugeaviser i november/december måned 2012. Borgere i Region Midtjylland bliver således informeret om, at regionsrådet har vedtaget et budget for regionen, og at yderligere information kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside. 

 

Høringssvar fra MED-Systemet 

I henhold til afsnit 3.2 i budgetvejledning 2013 informeres og inddrages regionens medarbejderudvalg samt sundhedsbrugerrådet i arbejdet med budget 2013. Der er i den forbindelse indkommet en række høringssvar fra MED-Systemet og fra sundhedsbrugerrådet til budgetforslaget, som vedlægges.

Der vedhæftes bilag med indkomne høringssvar.  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-289-07

26. Etablering af ni nye hospicepladser i 2014

Resume

Der er med aftale om Budget 2013 afsat 4,9 mio. kr. fra 2014 til etablering af ni hospicepladser. Der skal træffes beslutning om, hvilken model der skal arbejdes videre med, herunder den geografiske placering.

Direktionen indstiller,

at der træffes beslutning om valg af model inklusive heraf afledte beslutningspunkter.

 

 

Sagsfremstilling

Ny drøftelse efter Aftale om Budget 2013

Der blev i Aftale om Budget 2013 afsat 4,9 mio. kr. fra 2014 med henblik på at imødekomme kravet om at etablere ni nye hospicepladser. Der er behov for, at regionsrådet træffer beslutning om hvilken model, der skal arbejdes videre med, herunder den geografiske placering. Afhængig af hvilken model, regionsrådet vælger for at etablere ni nye pladser, er der behov for at træffe en række beslutninger om den videre proces hen imod at indgå overenskomst om driften af disse.

 

Tidsplan og forudsætninger, der skal opfyldes i henhold til Ministeriet for Sundhed- og forebyggelse

Der var den 1. august 2012 frist for at ansøge pulje i Ministeriet for Sundhed- og forebyggelse om etablerings- og driftstilskud til at oprette nye hospicepladser.

Region Midtjylland har fået udsættelse af fristen til den 1. oktober 2012 under forudsætning af, at Region Midtjylland etablerer ni nye pladser inden udgangen af 2014, jf. den landspolitiske aftale om Kræftplan III. Der er således tale om en to-trins proces:

 

 1. Den 1. oktober 2012 skal Region Midtjylland således kunne præsentere Ministeriet for en model, der vil føre frem til, at der er etableret ni nye pladser inden udgangen af 2014.

 2. Efterfølgende skal en selvejende institution indsende den endelige ansøgning til ministeriet. Ansøgningen skal indeholde:

 • Projektbeskrivelse, herunder budget for anlæg og drift og finansieringen heraf, samt tidsplan.

 • Beskrivelse af, hvordan hospice vil leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

 • Vedtægter for den selvejende institution (eller udkast hertil).

 • Tilsagn fra den selvejende institution om at være omfattet af det frie sygehusvalg.

 • Tilsagn fra regionen om indgåelse af driftsoverenskomst (og eventuelt udkast hertil).

Udvidet redegørelse fra administrationen

Administrationen har udvidet den redegørelse for økonomien ved forskellige modeller for etablering af ni nye hospicepladser, der blev forelagt regionsrådet i forbindelse med drøftelserne af Budget 2013.

 

Den vedlagte redegørelse er udvidet med henblik på at besvare de spørgsmål, der blev rejst under drøftelserne af Budget 2013.

 

Det fremgår af notatet, at der er tre modeller for at udbygge med ni hospicepladser. Alle modeller holder sig inden for den afsatte økonomiramme på 4,9 mio. kr. i budgetforliget for 2013.  

Modeller for placering af ni nye hospicepladser og udgifterne forbundet hermed

Model 1 – Etablere pladser i eksisterende hospicer

Der etableres fire pladser i Hospice Søholms nuværende lejemål og der indgås overenskomst med Sct. Maria Hospice i Region Syddanmark om driften af fem pladser.

Nettoudgift for Region Midtjylland vil være på 0,7 mio. kr.

 

Der er ved valg af model 1 behov for, at der træffes beslutning om:

 

 • At der indledes forhandlinger med bestyrelsen for Hospice Søholm om at udvide. normeringen med fire pladser fra 11 pladser til 15 pladser.

 • At der afsættes 5,532 mio. kr. til Hospice Søholm som følge af opnormeringen.

 • At der afsættes 0,274 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital til lægedækning af de fire pladser på Hospice Søholm.

 • At der optages forhandlinger med Region Syddanmark og Sct. Maria Hospice om at indgå overenskomst om driften af fem pladser.

 

Ovenstående indstilling er baseret på økonomimodellen for 2009 for hospiceområdet, hvor der opereres med gennemsnitspriser for en hospiceplads. Denne økonomimodel skal tages op til revision, såfremt regionsrådet ønsker at søge at realisere en eventuel produktivitetsgevinst på anslået 0,6 mio. kr. ved bedre udnyttelse af personaleressourcerne på Hospice Søholm ved 15 pladser mod de nuværende 11 pladser.  

Model 2 – Etablere et nyt hospice i bestående bygninger

Der etableres ni pladser ved at foretage ombygning af dele af Regionshospitalet Brædstrup. Modellen forudsætter, at der kan indgås overenskomst med en selvejende institution, der ønsker at drive et hospice med ni pladser på denne matrikel og er indforstået med regionens ønsker til den bygningsmæssige standard.

 

Nettoudgift for Region Midtjylland vil afhængig af de konkrete ejendomsudgifter være på mellem 3,9 og 4,1 mio. kr. og under forudsætning af, at der kan ske hjemtrækning af tre hospicepladser fra Sct. Maria Hospice i Region Syddanmark.

 

Det er administrationens vurdering, at frasalg til et selvejende hospice med driftsoverenskomst med Region Midtjylland vil være undtaget fra kravet om udbud.

 

Der skal udarbejdes en samlet plan for anvendelsen af bygningsmassen på Regionshospitalet Brædstrup.

 

Der er ved valg af model 2 behov for, at der træffes beslutning om:

 

 • At der søges efter en samarbejdspart med hvilken, der kan indgås overenskomst om driften af ni hospicepladser i en del af det nuværende Regionshospital Brædstrup inden for en årlig ejendomsudgift på maksimum 2,4 mio. kr.

 • At der afsættes 0,616 mio. kr. til Regionshospitalet Horsens til lægedækning af ni hospicepladser. 

 

Model 3 – Etablere et nyt hospice i nybyggeri

Der etableres ni pladser i nyt byggeri opført til formålet. Modellen forudsætter, at der kan indgås overenskomst med en selvejende institution, der ønsker at drive et hospice på den af regionsrådet valgte lokalitet.

 

Nettoudgift for Region Midtjylland vil være på mellem 3,7 og 4,9 mio. kr. under forudsætning af, at der kan ske hjemtrækning af tre hospicepladser fra Sct. Maria Hospice i Region Syddanmark.

 

Der er ved valg af model tre behov for, at der træffes beslutning:

 

 • At fastlægge den geografiske placering af et nyt hospice med ni pladser.

 • At der søges efter en samarbejdspart med hvilken, der kan indgås overenskomst om driften af ni hospicepladser på den valgte lokalitet.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at der med afsæt i model to etableres ni hospicepladser i Brædstrup,

 

at der søges efter en samarbejdspart med hvilken, der kan indgås overenskomst om driften af de ni hospicepladser i en del af det nuværende Regionshospital Brædstrup inden for en årlig ejendomsudgift på maksimum 2,4 mio. kr., og

 

at der afsættes 0,616 mio. kr. til Regionshospitalet Horsens til lægedækning af de ni hospicepladser.

 

Dansk Folkeparti støtter indstillingen under forudsætning af, at et nyt notat, der foreligger inden regionsrådets møde, ikke giver væsentligt nye oplysninger i forhold til det foreliggende materiale.

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti tog forbehold.

 

Harry Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-78-4-12

27. Forslag til udvidet forvaltningsrevision 2012-2013 *

Resume

Som led i den almindelige revision af regionens regnskab udfører regionens revision, KPMG, løbende forvaltningsrevision og juridisk – kritisk revision, der består i analyse og vurdering af regionens forretningsgange og arbejdstilrettelæggelse.

 

Herudover er det i regionens revisionsregulativ forudsat, at der kan gennemføres udvidet forvaltningsrevision, som er planlagte og målrettede undersøgelser af områder og forhold, som har væsentlig økonomisk rækkevidde.

 

Regionsrådet, administrationen og regionens revision kan stille forslag om udvidet forvaltningsrevision.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget drøfter igangsætning af udvidede forvaltningsrevisionsopgaver i 2012–2013.

 

 

Sagsfremstilling

Som udvidet forvaltningsrevision blev der i 2009 gennemført tre undersøgelser, som er forelagt regionsrådet den 20. januar 2010:

 

 • Sygefravær.

 • Indkøbsaftaler.

 • Prognosticering af forbruget af privathospitaler.

 

I 2010 og 2011 er der gennemført fire undersøgelser:

 

 • Udbud af tjenesteydelser.

 • Udbudsformer i forbindelse med udførelsen af byggeopgaver.

 • Personaleomsætningen og stigningen i antal medarbejdere fra 2007 til 2009.

 • Mellemregional afregning.

 

Regionsrådet har ikke efterfølgende taget beslutning om at igangsætte nye udvidede forvaltningsrevisionsopgaver.

 

Regionens aftale om revision omhandler kun den lovpligtige basisrevision, som omfatter løbende forvaltningsrevision og juridisk – kritisk revision og revisionserklæringer på projektregnskaber.

 

Øvrige revisionsopgaver er tilkøbsydelser, som regionen kan iværksætte og aftale med et revisionsfirma. Regionen er med den nye aftale om revision ikke bundet til at købe øvrige revisionsopgaver ved KPMG.

 

Der er i budgettet mulighed for to til tre udvidede forvaltningsrevisionsopgaver om året.

 

Regionsrådet, administrationen og regionens revision kan stille forslag om udvidet forvaltningsrevision.

 

Administrationen har følgende forslag til udvidede forvaltningsrevisionsopgaver:

 

 1. Udviklingen i regionens forventede udgifter til tjenestemandspension frem til 2030. Der er i 2008 udarbejdet en analyse af forventede udgifter til tjenestemandspension i perioden 2008–2020. Der ønskes en ajourføring af beregningsgrundlaget, da det er et forhold af væsentlig økonomisk betydning, og der er stor langsigtet usikkerhed.

 2. Budgetloven og styringsmæssige konsekvenser. Hvordan kan regionen optimere den økonomiske styring i forhold til budgetloven.

Beslutning

Sagen blev udsat.

 

Harry Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-5-12

28. Salg af ejendommen Fuglemosevej 1A, Kjellerup

Resume

Regionsrådet besluttede på mødet den 30. maj 2012 at sætte ejendommen Fuglemosevej 1A i Kjellerup til salg ved et offentligt udbud.

 

Der har været afholdt offentligt udbud med en budfrist den 3. september 2012, kl. 12.00. Der er ikke kommet tilbud på ejendommen.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på mødet den 30. maj 2012 at sætte ejendommen Fuglemosevej 1A i Kjellerup til salg gennem et offentligt udbud.

 

Ejendommen har været benyttet af regionspsykiatrien og er en særskilt udmatrikuleret villa opført i 1998 med et bebygget areal på 200 kvadratmeter og udnyttet tagetage på 161 kvadratmeter, i alt et samlet erhvervsareal på 361 kvadratmeter. Grundarealet udgør 934 kvadratmeter, og ejendomsværdien udgør 2,25 mio. kr. (2010).

 

Ejendommen er beliggende på "hospitalsarealet" i Kjellerup og er omfattet af lokalplan nr. 23-002 fra Silkeborg Kommune. Ejendommen er beliggende i lokalplanens delområde V, der er fastlagt til liberale erhverv, kontor- og serviceerhverv, undervisning, forskning og boligformål. Ejendommen er særskilt varmeforsynet.

 

Der er ikke kommet tilbud på køb af ejendommen.

 

Ejendommen holdes fortsat på markedet, dog nu uden budfrist.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Harry Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-2-11

29. Henvendelsessag fra Anders Vistisen vedrørende en henvendelse til regeringen om motorvejen mellem Herning og Holstebro

Resume

Regionsrådsmedlem Anders Vistisen har på vegne af Dansk Folkepartis gruppe anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag vedrørende en henvendelse til regeringen om motorvejen mellem Herning og Holstebro.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anders Vistisen har på vegne af Dansk Folkepartis gruppe i en henvendelse af 4. september 2012 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende en henvendelse til regeringen om motorvejen mellem Herning og Holstebro.

 

Anders Vistisen skriver i henvendelsen:

 

"Dansk Folkeparti foreslår, at et samlet regionsråd gennem formanden retter henvendelse til regeringen med henblik på at presse på for, en forlængelse af motorvejen fra Herning til området mellem Holstebro og Struer fremskyndes.

Det er med stor beklagelse, at Dansk Folkeparti har kunnet konstatere, at den lovede motorvej fra Herning via det nye sygehus i Gødstrup til det nordvestlige område af regionen ikke er en del af den netop fremlagte finanslov.

Det er bemærkelsesværdigt på baggrund af, at såvel den tidligere regering, Dansk Folkeparti som den nye statsminister, Helle Thorning Schmidt, alle har givet deres tilsagn til projektet. Det er samtidig en stor forringelse af den service, som akutte patienter i denne del af regionen er blevet stillet i udsigt.

Derfor finder Dansk Folkeparti det formålstjenligt, at et samlet regionsråd retter henvendelse til regeringen for at presse på for, at den lovede motorvejsløsning også hurtigst muligt igangsættes. En løsning som et samlet regionsråd i flere omgange har støttet, bl.a. i den regionale udviklingsplan.

På den baggrund håber Dansk Folkeparti, at regionen nu samlet vil rette en direkte appel til regeringen for at illustrere sin uforbeholdne støtte til projektet og give en stærk opfordring til at prioritere projektet, f.eks. som led i regeringens såkaldte ”kick-start” af dansk økonomi.

Det foreslås:

at forvaltningen på baggrund af sagsfremstillingen forfatter et brev til regeringen, og

at regionsformanden tager henvendelsen med til regeringen."

Beslutning

Forretningsudvalget godkendte en skrivelse til transportministeren. Sagen sættes på regionsrådsmødet som en efterretningssag.

 

Harry Jensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen