Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 22. maj 2012 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Ulla Diderichsen, der havde meldt afbud.

 

Anders Kühnau forlod mødet kl. 13.00 under behandlingen af punkt 39.

 

Jørgen Winther forlod mødet kl. 13.15 efter behandlingen af åben dagsorden.

 

Mødet blev hævet kl. 13.35.


Sagnr.: 1-22-78-1-11

32. Region Midtjyllands årsregnskab 2011

Resume

Region Midtjyllands årsregnskab 2011 forelægges til godkendelse med henblik på afgivelse til revision.

Regionerne er i dag underlagt to budget- og regnskabsprincipper, idet der stilles krav om omkostningsbaserede budgetter og regnskaber samtidig med, at der afrapporteres i forhold til udgiftsbaserede principper.

 

Det udgiftsbaserede driftsresultat inklusiv tilskudsmedicin viser, at der på sundhedsområdet er brugt 337 mio. kr. mindre end den tekniske andel af udgiftsrammen, der ligger i økonomiaftalen for 2011, som er indgået mellem Danske Regioner og regeringen. Det svarer til ca. 1,6 % af den samlede udgiftsramme til drift af sundhedsområdet.
 
Med økonomiaftalen for 2011, er der aftalt en aktivitetsstigning fra 2010 til 2011 på 3,0 % i forhold til behandling af Region Midtjyllands borgere. Aktivitetsstigningen fra 2010 til 2011 er for regionens borgere opgjort til 2,6 %, mens aktivitetsstigningen på egne hospitaler er opgjort til godt 3 % (både behandling af borgere fra Region Midtjylland og andre regioner).  

 
På driften indenfor somatiske hospitaler, psykiatrien og administrationen har der været meget kraftig fokus på økonomistyringen, og sikkerhed for at budgetterne holdes, herunder har der været en opbremsning i hospitalernes driftsinvesteringer vedrørende it-udstyr, efteruddannelse mv. Herudover er implementeringen af Omstillingsplanen gennemført hurtigere end forventet, hvilket har betydet en fremrykning af de vedtagne besparelser.

 

På finansieringssiden er der en mindreindtægt på 82,6 mio. kr. i forhold til det forudsatte for den kommunale medfinansiering.


På det regionale udviklingsområde er der i 2011 et omkostningsbaseret underskud på 3,6 mio. kr.
 
På social- og specialundervisningsområdet er der i 2011 et omkostningsbaseret underskud på 9,7 mio. kr.

Direktionen indstiller,

at Region Midtjyllands årsregnskab 2011 godkendes med henblik på afgivelse til revision, og

 

at revisionens påtegning af årsregnskab 2011 forelægges regionsrådet, når det foreligger i september 2012.

Sagsfremstilling

Region Midtjyllands årsregnskab 2011 forelægges til godkendelse med henblik på afgivelse til revision.

Årsrapport 2011 indeholder en samlet præsentation af regionens økonomi, aktivitet, politiske aktiviteter, planlægningsaktiviteter, organisatoriske ændringer med udgangspunkt i regionens Ledelses- og Styringsgrundlag. Årsrapporten giver overblik over Region Midtjyllands økonomiske situation og præstationer i 2011. Herudover indeholder årsrapporten oplysninger og artikler, som på en kort og overskuelig måde giver indblik i regionens mange aktiviteter. 

   

Omkostningsbaseret regnskabsresultat

Regnskabsresultatet for alle tre finansieringskredsløb skal opgøres efter det omkostningsbaserede princip og budgettet for alle tre områder er lagt ud fra omkostningsbaserede principper. Det omkostningsbaserede regnskab fokuserer på periodens ressourceforbrug, det vil sige, at omkostningerne periodiseres svarende til forbrugstidspunktet. Det betyder, at udgifter til investeringer og større anskaffelser periodiseres i resultatopgørelsen og fordeles over en årrække som afskrivninger svarende til aktivets levetid. Tilsvarende registreres hensættelser til f.eks. feriepenge og tjenestemandspensioner, når disse optjenes.
 
Det omkostningsbaserede resultat er beskrevet i Årsrapport 2011.
 
Økonomistyringen og rapporteringen

Danske regioner og regeringen indgår årlige økonomiaftaler. I aftalerne lægges afgørende vægt på udgiftsstyring, således at regionerne i både budget og regnskab overholder de aftalte rammer og nettodriftsudgifter. Det gælder både på sundhedsområdet og i forhold til regional udvikling. For regional udvikling er forskellen mellem det udgiftsbaserede og omkostningsbaserede regnskab begrænset.

 

På social- og specialundervisning er økonomien baseret på rammeaftaler og takstindtægter fra kommunerne. Økonomistyringen er omkostningsbaseret.


Sundhed, udgiftsbaseret regnskabsresultat

Sundhedsområdet omfatter bl.a. hospitaler inkl. psykiatrien, praktiserende læger og speciallæger, ambulance og tilskud til medicin.

Økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner fastlægger udgiftsrammen for regionens økonomi.
 
Det økonomiske driftsresultat inklusiv tilskudsmedicin viser, at der på sundhedsområdet er brugt 337 mio. kr. mindre end den tekniske andel af udgiftsrammen, der ligger i økonomiaftalen for 2011, som er indgået mellem Danske Regioner og regeringen. Det svarer til ca. 1,6 % af den samlede udgiftsramme til drift af sundhedsområdet.
  

Resultatet er således en markant forbedring i forhold til 2010 og der er for første gang overskud på sundhedsområdet i Region Midtjylland.

 

Regionsrådets bevillinger tager udgangspunkt i Økonomiaftalen med regeringen. Samlet set har regionen overholdt de afgivne bevillinger på drift og anlæg.

 

Driftsresultatet ekskl. renter viser et samlet mindreforbrug på 506 mio. kr. i forhold til regionsrådets bevillinger.

 

Resultatet er væsentligt forbedret siden økonomirapporteringen i efteråret 2011 ved:

 

 • At der indenfor somatiske hospitaler, psykiatrien og administrationen har været meget kraftig fokus på økonomistyringen og sikkerhed for, at budgetterne holdes, herunder har der været en opbremsning i hospitalernes driftsinvesteringer vedrørende it-udstyr, reduktion i vikarudgifter, efteruddannelse mv.

 • At implementeringen af Omstillingsplanen er gennemført hurtigere end forventet, hvilket betyder en fremrykning af de vedtagne besparelser.

 

I økonomiaftalen for 2011 forudsat en aktivitetsstigning på 3,0 %.

 

På de somatiske hospitaler har aktivitetsudviklingen været mere dæmpet i 2011 end de forudgående år. Aktivitetsstigningen på egne hospitaler er opgjort til godt 3 % (både behandling af borgere fra Region Midtjylland og andre regioner). Aktivitetsstigningen for egne borgere (både behandling på egne hospitaler, andre regioners hospitaler, privathospitaler og praksisområdet) er steget med godt 2,6 %.

 

I forhold til statens aktivitetspulje på det somatiske område opfylder regionen fuldt ud forudsætningerne for udbetaling af det maksimale tilskud på 556,5 mio. kr.


I psykiatrien har der været 4,9 % flere personer i kontakt i 2011. Der er dog produceret færre ydelser målt på antal sengedage og antal ambulante besøg svarende til 0,4 %. 

Det skal i sammenhæng med aktivitetsopgørelserne bemærkes, at finansieringssiden er 82,6 mio. kr. mindre end forudsat for den kommunale medfinansiering, netop som følge af lavere aktivitet samt omlægning fra stationær til ambulant behandling.  

 

Til anlæg på sundhedsområdet er der ydet tillægsbevillinger på i alt netto 365 mio. kr.

 

Anlægsudgifterne er 41 mio. kr. højere end budgetteret (inkl. Kvalitetsfondsprojekter). Merforbruget vil blive indstillet overført til 2012, og vil ligeledes indgå i budgetlægningen for 2013 og fremover.
 
Social- og specialundervisning, omkostningsbaseret regnskabsresultat
Social- og specialundervisningsområdet omfatter sociale tilbud, specialundervisning samt kommunikationstilbud. Regionen har et regionalt leverandøransvar på de tilbud, Region Midtjylland driver. Kommunerne har myndighedsansvaret, og de regionale sociale tilbud mv. finansieres fuldt ud af kommunerne via takster.
 
Nettodriftsresultatet for 2011 viser et underskud på 9,7 mio. kr.
 
I forhold til kommunerne og takstafregningen for drift af sociale tilbud er der et underskud på 21,6 mio. kr. primært som følge af ekstraordinær engangsforrentning af gamle anlægsprojekter.

 

Hvis der ses bort fra den ekstraordinære engangsforrentning af anlæg under opførelse fra tidligere år, er der tale om et overskud på 3,5 mio. kr. Der er således ikke tale om en strukturel ubalance.

 

Der har været en faldende efterspørgsel efter de regionale tilbud fra kommunerne i forhold til 2010. I 2011 har belægningsprocenten på de regionale sociale tilbud været på 101 % mod 109 % i 2010. Pladsforbruget er faldet med 47 pladser. For aktivitetstilbud har belægningen været på 96 % mod 104 % i 2010.

 

Der er på social- og specialundervisningsområdet et samlet akkumuleret mindreforbrug i perioden 2007 - 2011 på i alt 24,9 mio. kr.

 

Regional udvikling, omkostningsbaseret regnskabsresultat
Regional udvikling afholder udgifter til kollektiv trafik, erhvervsudvikling, miljø, uddannelse og kultur samt administration.
 
I 2011 er der brugt 3,6 mio. kr. mere end finansieringsgrundlaget, hvilket angiver årets omkostningsbaserede resultat, hvilket dog skal ses i sammenhæng med de akkumulerede overførsler fra perioden 2007 til 2010.

 

Der er et akkumuleret mindreforbrug i perioden 2007 - 2011 på 204,6 mio. kr. Der er budgetteret med 208,2 mio. kr. ud over finansieringsgrundlaget, hvilket skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2010 til 2011. De afgivne bevillinger er dermed overholdt i 2011.

 

Der har været fokus på at styrke de regionale opgaver herunder implementering af handlingsplanen for 2011-2012 på erhvervsudviklingsområdet, forbedre den kollektive trafik for de uddannelsessøgende samt forarbejdet til letbanen i Aarhus. På miljøområdet har der været særlig fokus på rent grundvand og klimaudfordringerne.

 

Likviditet
Ved udgangen af 2011 er regionens likvide midler på 90,7 mio. kr. Regionen har et tilgodehavende på 511 mio. kr. vedrørende kvalitetsfondsprojekter. Tilgodehavendet vil forbedre de likvide midler.
 
Regionens gennemsnitlige likviditet for de seneste 12 måneder er opgjort til 1.503 mio. kr.
I 2010 var gennemsnitslikviditeten på 1.152 mio. kr.

 

Stigningen på 351 mio. kr. skyldes primært låneoptag til styrkelse af regionens likviditet, uforbrugte drifts- og anlægsmidler samt forskydninger i betalingsstrømmene hen over årsskiftet.

  

Regnskabsbemærkninger 2011

Regnskabsbemærkninger for 2011 kan ses på regionens hjemmeside. Regnskabsbemærkningerne indeholder en detaljeret gennemgang af bevillinger og regnskabsresultatet.

Den videre proces
For at styrke aktualiteten af årsrapporten vil den efter regionsrådets behandling være tilgængelig i trykt form. Årsrapporten vil være at finde på hovedbibliotekerne samt på rådhusene. Herudover vil årsrapporten være tilgængelig på regionens hjemmeside.
 
Regnskabets hovedtal præsenteres ligeledes i de regionale dagblade og 25
lokale ugeblade i starten af juni måned 2012.
 
Tidsplanen for den videre behandling af årsregnskab 2011:

 

 • Behandling i regionsrådet den 30. maj 2012.

 • Offentliggørelse af Årsrapport 2011.

 • Afgivelse/fremsendelse til revisionen senest den 1. juni 2012.

 • Revisionen afleverer revisionsberetning senest den 15. august 2012.

 • Behandling i forretningsudvalget af revisionsberetningen samt administrationens svar herpå den 4. september 2012.

 • Behandling i regionsrådet af revisionsberetningen samt administrationens svar herpå den 26. september 2012.

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-11

33. Budgetoverførsler 2011 til 2012 og 2013

Resume

På baggrund af det korrigerede budget og regnskab for 2011 beskrives i denne indstilling et forslag til budgetoverførsler fra 2011 til 2012 og 2013. Forslagene er udarbejdet i henhold til de regler om overførsler mellem budgetår, som regionsrådets har godkendt.

 

Det forventes, at Folketinget snarest vedtager en ny budgetlov, hvor der indføres årlige udgiftslofter for regionerne under ét for henholdsvis sundhedsområdets nettodrift og for regional udvikling. Samtidig indføres økonomiske sanktioner med virkning fra 2012, hvis regionerne i regnskabet ikke overholder udgiftsrammerne i økonomiaftalen 2012. De skitserede principper har bred opbakning i Folketinget. Principperne giver særlige udfordringer i forhold til håndteringen af overførslerne.

 

Med henblik på at opnå den fornødne budgetsikkerhed hos alle budgetansvarlige foreslås det, at regionsrådet godkender de foreslåede overførsler vedrørende sundhedsområdets nettodriftsbudget, det administrative budget, socialområdet og anlægsområdet. For sundhedsområdets nettodrift vil det betyde, at det korrigerede budget bliver 77,9 mio. kr. større end regionens forholdsmæssige andel af den økonomiske ramme, der ligger til grund for økonomiaftalen 2012 (= forventet udgiftsloft i budgetlov). Det foreslås, at der indsættes en negativ budgetramme på 77,9 mio. kr., således at der er overensstemmelse mellem korrigeret budget og regionens andel af det forventede udgiftsloft i 2012. Den negative budgetramme udmøntes i forbindelse med 2. kvartalsrapport for 2012 på baggrund af aftaler med hospitalerne og administrative enheder om overførsler ud af 2012.

 

Det foreslås, at en stillingtagen til de foreslåede overførsler for regional udvikling afventer en nærmere udredning, således at indgåede dispositioner, aftaler og juridiske bindinger kan afholdes inden for den nuværende budgetramme på 595,7 mio. kr. (= forventet andel af udgiftslov i budgetlov), og således at det sikres, at regnskabet for 2012 ikke overskrider regionens forholdsmæssige andel af den aftalte ramme.

 

Hvis der sker ændringer i den fremsatte budgetlov eller i de beskrevne sanktionsbestemmelser, herunder princippet om virkning fra regnskab 2012, vil der blive tage højde for dette i senere indstilling til regionsrådet.

Direktionen indstiller,

at budgetoverførslerne fra 2011 til 2012-2013 jf. bilag 1-4 godkendes og fordeles i henhold til skemaerne i vedlagte notat,

 

at der afsættes en bevilling på -77,900 mio. kr. til reduktion af driftsrammen på sundhedsområdet jf. tabel 5,

 

at bevillingsrammen til låneoptag på socialområdet øges med 50,196 mio. kr. jf. overførslerne af uforbrugte anlægsmidler på socialområdet. Der søges om dispensation til låneoptaget, og

 

at stillingtagen til budgetoverførslerne for regional udvikling afventer en nærmere redegørelse for, hvordan de kan tilpasses inden for den nuværende driftsramme.

Sagsfremstilling

Forslag til budgetoverførsler fra 2011 til 2012 beskrives i afsnit 1 for sundhedsområdets nettodriftsbudget, socialområdet, regional udvikling og anlægsområdet. Der vedlægges notat om budgetoverførsler fra 2011 til 2012 og følgende budgetår, som beskriver forslaget til overførsler på bevillingsniveauer. Forslagene er udarbejdet i henhold til de regler om overførsler mellem budgetår, som regionsrådet har godkendt.

 

Det forventes, at Folketinget snarest vil vedtage en ny budgetlov, hvor der indføres årlige udgiftslofter for henholdsvis sundhedsområdets nettodrift og for regional udvikling. Samtidig indføres økonomiske sanktioner med virkning fra 2012, hvis regionerne i regnskabet ikke overholder udgiftsrammerne i økonomiaftalen 2012. Dette giver særlige problemstillinger i forhold til håndteringen af overførslerne, navnlig i forhold til regional udvikling. Dette beskrives i afsnit 2.

 

1. Overførsel mellem budgetår

Adgangen til at overføre mer-/mindreforbrug mellem årene skal sikre størst mulig omkostningsbevidsthed i driftsenhederne og i administrationen. Overførsel af merforbrug skal sikre, at der er det størst mulige incitament til at overholde tildelte bevillinger. Modsat kan manglende muligheder for at overføre mindreforbrug anspore til en uhensigtsmæssig anvendelse af afgivne bevillinger, idet en sådan regel vil anspore til ekstraordinære forbrug op mod budgetårets udløb.

 

Sundhedsområdets nettodriftsbudget

I tabel 1 er vist regnskabsresultatet 2011 sammenholdt med det korrigerede budget 2011 for hele sundhedsområdets nettodrift. Endvidere ses forslag til anvendelse af overførsler til 2012 og 2013.

 

Tabel 1: Sundhedsområdets nettodriftsbudget og budgetoverførsler

Mio. kr. (+=nettoudgift)
Korrigeret Budget 2011*
Regnskab 2011
Bevillings-
afvigelse* (+=overskud)
Overførsler i alt,
fordelt på:
Gælds-
afvikling
Drifts- formål
Anlæg
Sundheds-
området i alt
20.781,3
20.275,3
506,1
494,0
107,4
344,5
42,1

*) Inklusiv bevillingsændringer som følge af økonomistyringsmodellerne for 2011. 

 

Der er et mindreforbrug på 506,1 mio. kr. Der foreslås heraf samlet overført 494,0 mio. kr. til 2012 og 2013. Differencen på 12,1 mio. kr. mellem de afgivne bevillinger og forslaget til overførsler er udtryk for, at der på de vanskeligt styrbare udgiftsområder (praksissektoren, medicintilskud, respiratorpatienter, patientskadeforsikringer mv.) og administrative fælleskonti er et samlet mindreforbrug, som ikke bliver overført til 2012. Den positive difference er endvidere et udtryk for en styrkelse af kassebeholdning i forhold til det forventede.

 

Overførslerne anvendes til:

 • Tre hospitaler har gæld vedrørende regnskab 2009 og 2010 på samlet 200,9 mio. kr. Af mindreforbruget i 2011 foreslås overført 107,4 mio. kr. til afvikling af gæld fordelt med 81,8 mio. kr. i 2012 og 25,6 mio. kr. i 2013. Den resterende del af gælden afvikles indenfor de tre hospitalers budgetrammer for 2012 – 2014.

 • Der foreslås overført 42,1 mio. kr. til anlægsformål. Overførslen finansierer udgifter til it-system til præhospitalets vagtcentral, ombygnings- og renoveringsbehov i psykiatrien og til renovering af sundhedshus i Ringkjøbing.

 • Der foreslås overført 344,5 mio. kr. til hospitalsdrift og til administrative puljer mv. Overførslen svarer til 1,7 % af driftsbudgettet i 2011. Niveauet svarer til overførsler fra 2010 til 2011, hvor der ind i 2011 blev overført 216,7 mio. kr. svarende til 1,1 % af driftsbudgettet. Overførsler mellem årene på dette niveau kan ses som et udtryk for en høj grad af økonomisk ansvarliglighed i alle budgetansvarlige enheder.

 

I det omfang de materielle forudsætninger for bevillingerne ikke er opfyldte, bliver der korrigeret for dette i bevillingsafvigelsen. De styringsmæssige forudsætninger for hospitalerne har været, at der ved udgangen af 2011 foretages en endelig opgørelse af de materielle forudsætninger for tildelte midler til hjemtrækningsprojekter, til nye behandlinger og ny dyr medicin. Endvidere skal hospitalerne og psykiatrien leve op til generelle aktivitetsmæssige forudsætninger.

 

Der er for de somatiske hospitaler under et foreslået positive reguleringer på i alt 12,3 mio. kr., som er finansieret af mindreforbrug på fælleskonti, jf. beskrivelsen i afsnit 2.1. Det bemærkes, at der for Hospitalsenheden Midt udestår en endelig opgørelse af opfyldelsen af de aktivitetsmæssige forudsætninger. Eventuelle forslag til justeringer i de beskrevne forudsætninger vil blive forelagt regionsrådet.

 

I bilagsskema 1 og 3 er forslaget til overførsler til 2012 og 2013 specificeret på bevillingsområder for henholdsvis sundhedsområdet og fælles formål.

 

Socialområdet

På socialområdet er der lovmæssigt krav om, at området over en årrække skal balancere, idet kommunerne finansierer området fuldt ud. Det er derfor årets regnskabsresultat og det akkumulerede regnskabsresultat for tidligere år, der er styrende for overførslerne.

 

Tabel 2 viser forslag til overførsler fra 2011 til 2012 for socialområdet.

 

Tabel 2: Socialområdets overførsler fra 2011 til 2012

Mio. kr. (+=overskud/ -=underskud)
Akkumuleret resultat 2010
Regnskab 2011
Overføres til 2012
Socialområdet i alt
46,5
-21,6
24,8

Til om med 2010 har der været et akkumuleret overskud på 46,5 mio. kr. Der er et driftsunderskud i 2011 på 21,6 mio. kr. Det akkumulerede overskud 2011 er herefter på 24,8 mio. kr. (=46,5 – 21,6), som skal overføres til 2012. Det bemærkes, at regionen over tid skal sikre, at der er balance mellem de kommunale takstbetalinger og regionens omkostninger.

 

I bilagsskema 2 er forslaget til overførsler til 2012 specificeret på bevillingsområder for socialområdet.

 

Regional udvikling

Tabel 3 viser regnskabsresultat 2011 sammenholdt med det korrigerede budget 2011 for regional udvikling.

 

Tabel 3: Regional Udvikling nettodriftsbudgettet og budgetoverførsler

Mio. kr. (+=nettoudgift)
Korrigeret Budget 2011
Regnskab 2011
Bevillings-
afvigelse (+=overskud)
Overførsler i alt
Regional udvikling i alt
793,3
588,7
204,6
204,6

På området for regional udvikling er der ønsker om at overføre mindreudgiften på i alt 204,6 mio. kr. overført. Mindreudgiften skyldes primært tidsforskydninger i forhold til udbetalingerne til disponerede erhvervsudviklingsprojekter.

 

Erhvervsudviklingsprojekterne under regional udvikling har en særlig udfordring, idet bevillingerne til de enkelte projekter besluttes i vækstforum og har en stor grad af ekstern medfinansiering (EU, private mv.), som ikke følger et finansår. Projekterne løber over flere år og med store eksterne og uforudsigelige påvirkninger, hvilket skaber betalingsforskydninger mellem år. Der er aftalemæssige eller juridiske bindinger for uforbrugte midler i 2011, som bør videreføres i 2012.

 

Det vurderes, at en overførsel på 204,6 mio. kr. kan konflikte med forudsætningerne i budgetloven. Det anbefales, at en stillingtagen til overførsler fra 2011 til 2012 afventer en udredning, jf. beskrivelsen i afsnit 2.

 

Anlægsområdet

Tabel 4 viser det korrigerede anlægsbudget 2011 samt regnskab 2011 for henholdsvis sundhedsområdets almindelige anlægsbudget, socialområdet og kvalitetsfondsprojekterne. Der har på flere anlægsprojekter været mindreforbrug, som primært skyldes periodeforskydninger. Hertil kommer, at der har været væsentlige forsinkelser i statens forudsatte udbetalinger af kvalitetsfondsmidlerne.

  

Tabel 4: Anlægsoverførsler og kvalitetsfondsprojekter

Mio. kr. (+=udgifter/ -=indtægter)
Korrigeret Budget 2011
Regnskab 2011
Bevillings-
afvigelse (+=overskud)
Overførsler i alt
Sundhedsområdet i alt
1.092,6
712,6
380,0
366,7
Socialområdet i alt
104,5
54,3
50,2
50,2
Låneoptag socialområdet
-104,5
-54,3
-50,2
-50,2
Alm. Anlæg i alt
1.092,6
712,6
380,0
366,7
Udgifter til kvalitetsfondsprojekter i alt
523,0
389,2
133,8
133,8
Kvalitetsfondsindtægter i alt
-623,2
0,0
-623,2
-623,2
Kvalitetsfondsprojekter i alt
-100,3
389,2
-489,4
-489,4

For sundhedsområdets almindelige anlægsramme udgør de samlede overførsler rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 i alt 366,7 mio. kr. Differencen på 13,3 mio. kr. skyldes, at en række lånefinansierede projekter til energifremmende foranstaltninger afsluttes med mindreforbrug og et par enkelte projekter er ikke blevet realiserede. De 13,3 mio. kr. benyttes til at afdrage de optagne lån. Ved igangsætning af nye projekter til energifremmende foranstaltninger, optages der nye lån.

 

De samlede overførsler af rådighedsbeløb på socialområdet udgør i alt 50,2 mio. kr. fra 2011 til 2012. På baggrund af anlægsoverførslerne foreslås det, at bevillingen til låneoptag på socialområdet øges med 50,2 mio. kr. jf. overførslerne af uforbrugte anlægsmidler på socialområdet. Jf. Budget 2012 søges der om lånedispensation for anlægsprojekterne på socialområdet, idet kasseudlægget for anlægsprojekterne ikke dækkes af takstaftalen.

 

For kvalitetsfondsprojekterne overføres i alt uforbrugte rådighedsbeløb til udgifter på 133,8 mio. kr., samt uforbrugte rådighedsbeløb til kvalitetsfondsindtægter på 623,2 mio. kr. Statens udbetaling af kvalitetsfondsindtægterne er igangsat i 2012 for Det Nye Universitetshospital i Aarhus, og forventes igangsat i løbet af 2012 for Ombygningen af Regionshospitalet i Viborg. Det Nye Regionshospital i Vest, Gødstrup afventer det endelige tilsagn inden udbetalingen påbegyndes.

  

I bilagsskema 4, er forslaget til overførsler til 2012, specificeret på overordnet bevillingsniveau. Opgørelserne på anlægsprojektniveau fremgår af notat om budgetoverførsler.  

 

2. Overførsler set i lyset af ny budgetlov

Regeringen har fremsat et forslag til ny budgetlov og et forslag om ændring af lov om regionernes finansiering. Det er et grundlæggende krav, at regionerne under ét overholder de aftalte udgiftsrammer. Der fastsættes et-årige udgiftslofter for henholdsvis sundhedsområdets nettodriftsudgifter og for regional udvikling. Der forventes umiddelbart ikke fastsat udgiftslofter for anlægsområdet.

 

Der indføres sanktionsbestemmelser, hvis regionerne overskrider de aftalte rammer. Overskrides rammerne i et regnskabsår, vil overskridelsen blive reguleret i næste års bloktilskud. 40 % af overskridelsen afregnes kollektivt og 60 % afregnes individuelt for den/de regioner, som har overskredet de aftalte rammer. Sanktionsbestemmelserne får virkning fra og med 2012, således at eventuelle overskridelser af rammerne i 2012 vil få virkning for bloktilskuddet i 2013.

 

Lovforslaget har bred politisk opbakning i Folketinget, hvorfor der ikke forventes ændringer i ovenstående principper. Det må også forventes, at de enkelte regioner planlægger efter at overholde deres forholdsmæssige andel af de aftalte udgiftsrammer.

 

For Region Midtjylland vil de beskrevne forslag til overførsler fra 2011 til 2012 medføre, at det korrigerede budget 2012 bliver større end regionens forholdsmæssige andel af de aftalte udgiftsrammer for henholdsvis sundhedsområdets nettodriftsudgifter og regional udvikling i 2012. Dette giver på begge områder særlige udfordringer.

 

Sundhedsområdets nettodriftsbudget

Som beskrevet ovenfor foreslås overført 426,3 mio. kr. til driftsbudgettet i 2012, fordelt med 81,8 mio. kr. til hospitalers afvikling af gæld for 2009 og 2010 samt 344,5 mio. kr. til øvrige overførsler i 2012.

 

Tabel 5 viser sammenhængen mellem regionens forholdsmæssige andel af den økonomiske udgiftsramme i økonomiaftalen 2012 og regionens korrigerede budget.

 

Tabel 5: Sammenhæng mellem det korrigerede nettodriftsbudget 2012 og regionens forholdsmæssige andel af rammen for nettodriftsudgifter i økonomiaftalen 2012

Mio. kr.
Regionens andel af økonomiaftalen 2012
Korrigeret Budget 2012
Afvigelse
Forudsat driftsramme
21.463,0
21.114,6
348,4
Forslag til overførsler
 
426,3
 
Driftsramme tillagt overførsler
21.463,0
21.540,9
-77,9
Korrektion af bevillingsrammen
 
-77,9
 
Driftsramme tillagt overførsler og korrektion
21.463,0
21.463,0
0,0

 

Med henblik på at opnå den fornødne budgetsikkerhed hos alle budgetansvarlige enheder er det vigtigt, at regionsrådet godkender en overførsel på 426,3 mio. kr. Dette vil betyde, at det korrigerede budget 2012 vil være 77,9 mio. kr. højere end regionens andel af økonomiaftalen 2012.

 

Med henblik på at regionsrådet ikke beslutter et korrigeret budget 2012, som ligger over regionens andel af økonomiaftalen 2012 og de forudsætninger for sanktioner, der forventes indført i forbindelse med budgetlov og ændring af lov om regionernes finansiering, foreslås indsat en budgetkorrektion til senere udmøntning på 77,9 mio. kr.

 

Administrationen vil udmønte puljen ved at indgå aftaler med driftsenheder og administrative enheder om positive overførsler fra 2012 til 2013. Udmøntningen vil blive forelagt i forbindelse med 2. kvartalsrapport 2012.

 

Regional udvikling

Som det er beskrevet i afsnit 1, er der ønsker om overførsler for 204,6 mio. kr. fra 2011 til 2012. Som det fremgår af tabel 6, vil en sådan overførsel medføre, at det korrigerede budget 2012 bliver tilsvarende højere end regionens andel af udgiftsrammen i økonomiaftalen 2012.

 

Tabel 6: Sammenhæng mellem det korrigerede nettodriftsbudget 2012 og regionens forholdsmæssige andel af rammen for nettodriftsudgifter i økonomiaftalen 2012

Mio. kr.
Regionens
andel af økonomiaftalen 2012
Korrigeret Budget 2012
Afvigelse
Forudsat driftsramme
595,7
595,7
0,0
Ønsker om overførsler
 
204,6
 
Driftsramme tillagt overførsler
595,7
800,2
-204,6

Alle regioner har tilsvarende Region Midtjylland store overførsler mellem driftsårene, som er begrundet i indgåede aftaler, som blandt andet er besluttet i vækstforum, hvor der knytter sig væsentlige erhvervsmæssige og kommunale interesser. Der har imidlertid været en anden konteringspraksis i Region Midtjylland end i de fleste andre regioner.

 

I Region Midtjylland udgiftsføres bevillinger på driftsregnskabet på udbetalingstidspunktet, og ikke på det tidspunkt, hvor bevillingen er juridisk bindende. Denne praksis er etableret efter rådgivning fra regionens revisor.

 

Flere regioner har valgt en anden konteringspraksis, hvor bevillinger udgiftsføres i driftsregnskabet på det tidspunkt, hvor bevillingen afgives, samtidig med at beløbet optages på statuskonti som kortfristet gæld til det pågældende projekt.

 

Hvis Region Midtjylland havde haft en tilsvarende praksis, ville driftsregnskabet for 2011 udvise et større forbrug og behovet for overførsler ville være tilsvarende mindre. Administrationen vil kontakte Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik på at få korrigeret for forskellen i konteringspraksis ved opgørelse af udgifterne i 2012.

 

I de foreslåede overførsler indgår en række væsentlige dispositioner, aftaler eller juridiske bindinger, som forudsættes overholdt. Godkender regionsrådet en budgetoverførsel på godt 200 mio. kr. vil der være væsentlig risiko for, at regionen i betydelig omfang vil overskride den angivne ramme på 597,5 mio. kr.

 

Det foreslås, at der laves en nærmere udredning, hvordan budget 2012 kan tilpasses med afsæt i: 

 • hensyn til indgåede dispositioner, aftaler og juridiske bindinger, som de er beskrevet i vedlagte notat om overførsler,

 • muligheder for prioritering indenfor rammerne af budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013 – 2015,

 • muligheden for korrektion til det forventede udgiftsloft i 2012, således at det anerkendes, at bevillinger der er juridisk bindende for regionsrådet allerede inden udgangen af 2011, bliver undtages loftet.

 

Det er målet, at budgetrammen på 597,5 mio. kr. ikke udvides, og at der lægges vægt på, at regnskabet for 2012 ikke overskrider regionens forventede andel af udgiftsloftet i 2012.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-4-11

34. Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2012

Resume

Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2012 beskriver økonomien, aktiviteten og investeringerne på sundhedsområdet, socialområdet, det regionale udviklingsområde og det fællesadministrative område. Herudover vurderer rapporten likviditeten og finansieringen af regionens opgaver.

 

På sundhedsområdets driftsbudget vurderes der et mindreforbrug på 88,6 mio. kr. Til gengæld forventes der mindreindtægter på 106,1 mio. kr. fra den kommunale medfinansiering. Samlet set et merforbrug på 17,5 mio. kr. for sundhedsområdet.

 

Der er en forventning om mindre renteudgifter på 28,6 mio. kr. i 2012. Det er i hensigtserklæringen om renteudgifter forudsat, at et eventuelt provenu skal hensættes til ekstra renteudgifter til midlertidig lånefinansiering af kvalitetsfondsprojekterne.

Direktionen indstiller,

at kvartalsrapporten pr. 31. marts 2012 tages til efterretning, og

 

at bevillingsændringerne i skemaerne 1-37 godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomien er opdelt i 3 finansielle kredsløb: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. Udgifterne til fællesadministration deles mellem sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling, jævnfør fordelingsprincipperne i budgettet.

 

Vedlagte økonomi- og aktivitetsrapport giver en uddybende gennemgang af økonomi og aktivitet for kredsløbene og de fællesadministrative områder. I første afsnit er der et resumé for de tre kredsløb og en opfølgning på økonomiaftalen.

 

1. Sundhedsområdet

Mio. kr.
Budget 2012
Korrigeret Budget
Forventet regnskab
Afvigelse (+=overskud)
Finansiering i alt
-22.109,1
-22.094,1
-21.988,0
-106,1
Driftsudgifter i alt
21.155,6
21.114,6
21.026,0
88,6
Renteudgifter i alt
142,9
142,9
142,9
0,0
Anlægsudgifter i alt
532,3
570,0
570,0
0,0
Udgiftsbaseret resultat
-278,3
-266,6
-249,1
-17,5

Det samlede skøn for sundhedsområdet viser et merforbrug på 17,5 mio. kr.

 

Der er en forventning om mindre renteudgifter på 28,6 mio. kr. i 2012. Det er i hensigtserklæringen om renteudgifter forudsat, at et eventuelt provenu skal hensættes til finansiering af renteudgifter til midlertidig låneoptag til kvalitetsfondsbyggerierne fra 2013 og frem til og med 2016 samt til yderligere anlægsinvesteringer i 2015 og fremover. Derfor medregnes mindreudgifterne til renter ikke til finansiering af merforbruget på sundhedskredsløbet.

 

For den kommunale medfinansiering forventes mindreindtægter på 106,1 mio. kr. Dette skyldes den aktivitetsmæssige opbremsning på både det somatiske område og i psykiatrien, omlægningen fra stationær til ambulant behandling samt omlægninger af takssystemet, der alt andet lige medfører en lavere grad af kommunal medfinansiering. Der er flere mulige løsninger til mindreindtægterne fra den kommunale medfinansiering:

 

 • Region Midtjylland har bedt Danske Regioner tage problemstillingen op med den statslige pris- og lønfremskrivning af de kommunale takster. Problemstillingen medfører mindreindtægter for Region Midtjylland på skønnet 70 mio. kr. i 2012.

 • Mulighederne for at øge aktiviteten uden merudgifter vil blive drøftet med hospitalerne og psykiatrien.

 • Mindreudgifterne under fællesudgifter og -indtægter kan bruges til at finansiere mindreindtægterne for den kommunale medfinansiering.

 • Mindreudgifterne til renter kan bruges til at finansiere mindreindtægterne for den kommunale medfinansiering.

 

Hospitalerne forventer samlet et mindreforbrug på 30 mio. kr. Regionshospitalet Horsens forventer et mindreforbrug på 20 mio. kr., mens psykiatrien forventer et mindreforbrug på 10 mio. kr.

 

Der forventes et aktivitetsniveau, som betyder, at Region Midtjylland opnår den samlede statslige aktivitetsafhængige pulje.

 

Ny dyr medicin og nye behandlinger: Der forventes et mindreforbrug til ny dyr medicin på 24,3 mio. kr. og til nye behandlinger på 36,2 mio. kr. Ved årsafslutningen for det enkelte regnskabsår reguleres hospitalernes budgetter for eventuelle afvigelser i forhold til tildelte budgetter og de faktisk afholdte udgifter. Ved f.eks. forsinket ibrugtagning af ny medicin og nye behandlinger vil der blive tilbageført budgetbeløb. 

 

Behandling over regionsgrænser: Der forventes et samlet merforbrug på 103,5 mio. kr. Merforbruget skyldes overvejende henholdsvis vigende indtægter og stigende udgifter på hovedfunktionsbehandling. Merforbruget løses ved hjælp af en række bevillingsændringer som følge af forventede mindreforbrug fordelt med 45 mio. kr. på behandling på privathospitaler, 11,8 mio. kr. på ny dyr medicin og 6,1 mio. kr. fra Reservepuljen til ny dyr medicin og nye behandlinger. Derudover reduceres budgetterne for Aarhus Universitetshospital med 37,5 mio. kr. og Regionshospitalet Randers med 3,1 mio. kr. grundet permanentgørelse af hjemtrækningsprojekter.

 

Alle hospitaler inklusiv præhospitalet og psykiatrien har udarbejdet en ledelsesberetning, som fremgår af bilaget hospitalernes ledelsesberetninger.

 

2. Socialområdet

Mio. kr.
Budget 2012
Korrigeret Budget
Forventet regnskab
Afvigelse (+=overskud)
Finansiering i alt
-1.137,7
-1.137,7
-1.186,5
48,7
Driftsudgifter i alt
1.109,3
1.109,2
1.162,4
-53,2
Driftsresultat
-28,4
-28,5
-24,1
-4,4
Anlægsudgifter i alt
46,4
60,2
60,2
0,0
Udgiftsbaseret resultat
17,9
31,7
36,1
-4,4

Samlet forventes nettomerudgifter på 4,5 mio. kr. Dette dækker over forventede merindtægter fra kommunale betalinger på 48,7 mio. kr. og forventede driftsmeromkostninger på 53,2 mio. kr. Dette skyldes primært en større efterspørgsel end budgetteret efter døgnpladser, som tilgodeser borgere med særlige behov.

 

3. Regional udvikling

Mio. kr.
Budget 2012
Korrigeret Budget
Forventet regnskab
Afvigelse (+=overskud)
Finansiering i alt
-600,5
-600,5
-600,5
0,0
Driftsudgifter i alt
599,2
599,2
596,8
2,4
Udgiftsbaseret resultat
-1,4
-1,4
-3,8
2,4

Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til kollektiv trafik.

 

Der er indstillet overførsler til regional udvikling på 205 mio. kr., som er akkumuleret af uforbrugte midler fra 2007-2011. Inklusive overførsler forventes bevillingerne under regional udvikling at have balance. Den endelige stillingtagen til overførslerne afventer en nærmere udredning i forhold til budgetlovens effekt på driftsrammen for regional udvikling.

 

4. Anlæg

I bilaget Anlægsinvesteringer er der en detaljeret beskrivelse af anlægsområdet. Der er særlig fokus på en række større anlægsprojekter. Der er ikke indmeldinger om afvigelser i forhold til anlægsrammen ved budgetvedtagelsen. Derfor forventes overførslerne til 2013 at være på et lignende niveau som til 2012.

 

5. Gennemsnitslikviditeten

Den nuværende vurdering er et niveau på omkring 1.500 mio. kr. Afhængig af forbruget af overførslerne kan gennemsnitslikviditeten komme ned på 840 - 1.250 mio. kr. ved udgangen af 2012.

 

6. Bevillingsændringer

I forbindelse med kvartalsrapporten indstilles en række bevillingsændringer gennemført. I vedlagte bilag Bevillingsændringer er der beskrivelser af samtlige bevillingsskemaer. Bevillingsændringerne er fuldt finansierede. Til bevillingsskemaerne bemærkes følgende:

 

Skema 4 Hjemtrækningsprojekter 2009, 2010 og 2011 og Skema 6 Tilpasning af budgetniveauer inden for fællesudgifter og –indtægter

Som det fremgår af bilaget Økonomi og aktivitet er der for behandling over regionsgrænser et forventet merforbrug på 103,5 mio. kr. Det indstilles med disse to skemaer, at behandling over regionsgrænser tilføres 103,5 mio. kr. Skema 6 vedrører en række indmeldte mindreforbrug, mens skema 4 omhandler permanentgørelsen af en række hjemtrækningsprojekter.

 

Skema 2 Regulering af ny dyr medicin på baggrund af regnskab 2011, Skema 3 Regulering af nye behandlinger på baggrund af regnskab 2011, Skema 21 Udmøntning nye behandlinger og skema 22 Udmøntning ny dyr medicin

Udgiftsbehovet på området håndteres, jævnfør regionsrådets beslutning den 20. maj 2009 som en refusionsordning. I forbindelse med kvartalsrapporterne foretages således revurderinger af udgiftsbehovet til ny/dyr medicin og nye behandlinger som grundlag for løbende korrektioner i hospitalernes budgetter.

 

Skema 33 Finansiering af anlægsprojekter

Der blev på regionsrådsmødet 21. marts 2012 givet en bevilling til Randers Sundhedscenter på 12,6 mio. kr. og til flytning af Risskov til DNU på 5 mio. kr. I forbindelse med bevillingsændringerne i kvartalsrapporten og overførslerne af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011, er der samlet set fundet finansiering til de to projekter.

  

Skemaerne 1, 5, 7 - 20, 23 - 32 og 34 - 37

Der er tale om budgetneutrale bevillingsflytninger mellem driftsenheder og/eller udmøntning fra centrale puljer.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-23-0-6-12

35. Samarbejde med statens ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S om salg af Aarhus Universitetshospital, Tage Hansens Gade, Aarhus

Resume

Der er i økonomiaftalen 2012 åbnet for, at regionerne i dialog med staten afsøger mulighederne for at indgå aftaler med det statslige ejendomsselskab Freja i forbindelse med frasalg af ejendomme.

 

Direktionen har haft møder med Freja om et samarbejde om salg af Aarhus Universitetshospital (AUH), Tage Hansens Gade. Der er udarbejdet et forslag til principper for et kommende samarbejde, som indstilles godkendt i regionsrådet.

 

Freja søger tilsvarende tilslutning i Finansministeriet. Under forudsætning af, at principper godkendes, vil der hen over sommeren blive udarbejdet en konkret vurdering af de økonomiske forhold. Når der foreligger en vurdering heraf vil regionsrådet få forelagt en endelig indstilling, om der skal indgås en bindende samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Freja.

Direktionen indstiller,

at det principgodkendes, at der arbejdes videre med henblik på en aftale med Freja Ejendomme A/S om salg af AUH, Tage Hansens Gade, og

 

at den konkrete aftale forelægges regionsrådet til godkendelse senere på året.

Sagsfremstilling

I økonomiaftalen for 2012 er det aftalt, at regionerne i dialog med staten afsøger mulighederne for at nyttiggøre den opsamlede erfaring vedrørende ejendomsmodning og –salg i det statslige ejendomsselskab Freja i forbindelse med de regionale ejendomsfrasalg.

 

Fokus vil være at få udnyttet Frejas særlige kendskab til salg af hidtil offentligt ejede ejendomme til andre formål, så der skabes størst mulig værdi af de offentlige aktiver i forbindelse med den konkrete afhændelse.

 

Efter aftale med Finansministeriet har administrationen drøftet en model for et kommende samarbejde med repræsentanter for statens ejendomsselskab Freja. Der er enighed om, at nedenstående model kan anvendes i et fremtidigt samarbejde.

 

Modellen indebærer,

 

1. Der udarbejdes en købsaftale, hvor Region Midtjylland ved aftalens indgåelse modtager en betaling for ejendommen. Ejendommen vurderes efter aktieselskabslovens bestemmelser om apportindskud, jf. Aktieselskabslovens § 6a, jf. § 33.

 

Det vil sige, at vurderingen og værdiansættelsen skal tage udgangspunkt i følgende vurderingstema:

 

”Ejendommen skal værdiansættes i overensstemmelse med aktieselskabslovens bestemmelser om apportindskud. Den vurderingssagkyndige skal således erklære, at ejendommens værdi mindst svarer til vurderingssummen. Med respekt herfor skal ejendommen værdiansættes til markedsværdi på kontantbasis.

 

Markedsværdien defineres i denne sammenhæng som den kontante sum, ejendommen utvivlsomt vil kunne forventes omsat til i handel og vandel på vurderingsdagen mellem en villig køber og en villig sælger i en normal, ubetinget handel mellem gensidigt uvildige parter efter en rimelig markedsføring og forhandling, hvori parterne hver især har handlet kyndigt, fornuftigt og uden tvang, med udgangspunkt i en ejendom, hvor ejers nuværende brug som udgangspunkt er ophørt, men med respekt af både leje- og andre brugsaftaler indgået med tredjemand og nuværende planforhold”.

 

Værdiansættelsen forventes fastsat konservativt, da det ikke er den endelige salgspris.

 

2. Der indgås aftale om et udviklingsprojekt af ejendommen. Aftalen indebærer, at Freja produktudvikler med henblik på, at gensælge ejendommen.

 

3. Der indgås en driftsaftale for drift af ejendommen fra overtagelsen til hospitalsfunktionernes fraflytning. I aftalen vil indgå, at Region Midtjylland fortsat betaler for almindelige driftsudgifter som energi, afgifter og vedligeholdelse.

 

4. Der indgås en aftale om overskudsmodel. Aftalen indebærer, at et eventuelt overskud (forskel mellem endelig salgspris, fratrukket diverse udgifter) og betalingen efter købsaftalen, jf. punkt 1, forventes delt mellem Freja og Region Midtjylland i forholdet 25 % til Freja og 75 % til regionen.

 

Lykkes det ikke for Freja at sælge ejendommen inden aftaleperiodens udløb overgår risikoen for eventuelt tab (i forhold til vurderet købesum) til Freja.

 

Den foreslåede model betyder således, at Region Midtjylland modtager en ”acontobetaling” for en forventet salgspris (beregnet efter apportindskudsmodellen), men har samtidig andel i avancen ved et salg til en højere pris. Beløbet modtages ved aftalens indgåelse, hvilket er et par år før fraflytningen.

 

Yderligere bilag om aftalens indhold forventes fremsendt fra Freja med henblik på forelæggelse på forretningsudvalgets møde.

 

Det er aftalt med Frejas direktør, at der søges tilslutning til ovenstående principper i henholdsvis regionsrådet og Finansministeriet med henblik på at udarbejde en konkret vurdering af betaling i henhold købsaftalen, Frejas omkostninger ved projektudviklingen og vurdering af endelig salgspris.

 

Regionsrådet tager således kun stilling til principperne på nuværende tidspunkt. Så snart der foreligger de økonomiske forhold vil regionsrådet få forelagt en endelig indstilling om, der skal indgås en bindende samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Freja. Det forventes, at der vil foreligge en vurdering efter sommerferien 2012.

Beslutning

Der blev på mødet uddelt udkast til hensigtserklæring mellem Freja Ejendomme A/S og Region Midtjylland.

 

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Venstre tog et foreløbigt forbehold.

 

Poul Müller og Jette Skive tog forbehold.

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-70-7-10

36. Energibesparende projekter på Regionshospitalerne i Silkeborg og Hammel

Resume

Der er gennemført et forstudie til et ESCO-projekt på Regionshospitalet Silkeborg. På baggrund heraf er der gennemført et egentligt projekt dækkende både Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter. Projektet viser, at der med en samlet investering på 18,4 mio. kr. kan gennemføres energibesparelser pr. år på ca. 1,8 mio. kr., svarende til en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 10 år (excl. låneomkostninger). Med låneomkostninger vil tilbagebetalingstiden være ca. 11 år. Investeringerne kan lånefinansieres.

Direktionen indstiller,

at der efter bekendtgørelse om regionernes låntagning optages et lån på 18,4 mio. kr. i 2013, og

 

at tilbagebetalingstiden fastsættes til 11 år og tilbagebetales af Hospitalsenheden Midt fra budget 2014.

Sagsfremstilling

Direktionen godkendte på møde den 9. november 2010, at der på baggrund af en foranalyse blev iværksat et udbud for energibesparelser på Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter.

 

Udbudsfasen er nu gennemført og der er skrevet kontrakt med EnergiMidt om gennemførelse af analysefasen og option på det efterfølgende arbejde med at gennemføre energibesparelserne.

 

Projektet er etableret som et ESCO-projekt. Et ESCO-projekt er et projekt om energibesparelser, hvor ESCO firmaets ydelser (svarende til en totalentreprenør) bliver betalt af energibesparelsen. I projektet garanterer ESCO-firmaet for den årlige energibesparelse. Opnås den ikke, betaler ESCO-firmaet. Hvis der opnås større energibesparelse end forudsat og aftalt, deles denne efter nærmere aftale med ESCO-firmaet.

 

Bekendtgørelsen om regionernes låntagning giver mulighed for at optage lån til at gennemføre projekter, der følger af en energimærkning, projekter som udskiftning af lyskilder og armaturer til mere eløkonomiske typer, anskaffelse af automatik til regulering eller styring af elforbruget samt udskiftning af elanlæg og elapparater i øvrigt til eløkonomiske typer. Endelig giver bekendtgørelsen mulighed for tiltag, der følger af bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger.

 

Projektet viser, at der med en samlet investering på 18,4 mio. kr. kan gennemføres energibesparelser pr. år på ca. 1,8 mio. kr., svarende til en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 10 år (excl. låneomkostninger). Med låneomkostninger vil tilbagebetalingstiden være ca. 11 år. Investeringerne kan lånefinansieres.

 

Investeringerne omfatter en lang række projekter inden for ventilation, belysning, solceller, behovsstyret ventilation, køling, isolering mv. på Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-76-13-12

37. Tv-produktion vedrørende den regionale udviklingsplan

Resume

På forretningsudvalgets møde den 8. maj 2012 blev der orienteret om, at administrationen har indgået aftale med Mediehus Aarhus om at yde tilskud til ni tv-udsendelser under overskriften "Sammen i Midten".

 

Administrationen blev anmodet om et notat om sagen.

Direktionen indstiller,

at notatet om en tv-produktion vedrørende den regionale udviklingsplan tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På forretningsudvalgets møde den 8. maj 2012 blev der orienteret om, at administrationen har indgået aftale med Mediehus Aarhus om at yde tilskud til ni tv-udsendelser under overskriften "Sammen i Midten". 

 

Mediehus Aarhus har tidligere søgt om tilskud til en tv-udsendelse via kulturmidlerne. Sagen blev behandlet den 16. november 2011 i regionsrådet, hvorefter Mediehus Aarhus modtog afslag på ansøgningen. Administrationen havde i sagsfremstillingen foreslået, at der blev afholdt et møde med ansøger om andre muligheder for samarbejde.

 

Mødet mellem administrationen og Mediehus Aarhus resulterede i et bud på en programserie under titlen "Sammen i Midten". Programmerne skal have særlig fokus på overskrifterne i den regionale udviklingsplan.

 

Detailplanlægningen og tilrettelæggelsen af de enkelte programmer står Mediehus Aarhus alene for.

 

Budgettet er på 190.600 kr. Heraf yder Region Midtjylland et tilskud på 125.000 kr. af midlerne afsat til udvikling af den regionale udviklingsplan.

 

Administrationen har udarbejdet et notat, som nærmere beskriver sagsforløbet. Notatet er vedlagt som bilag.

Beslutning

Forretningsudvalget tog notatet om en tv-produktion vedrørende den regionale udviklingsplan til efterretning idet det forudsættes, at såfremt der som led i produktionen afvikles en paneldebat, så inviteres alle partier i regionsrådet til at deltage.

 

Jørgen Winther, Harry Jensen, Anne V. Kristensen og Jette Skive stemte imod.

 

Jørgen Winther, Harry Jensen og Jette Skive bemærkede, at de principielt ikke finder, at Region Midtjylland skal yde tilskud til en sådan programserie.

 

Anne V. Kristensen bemærkede, at hun, med udgangspunkt i, at der er tale om sponsorerede udsendelser, ikke finder, at der bør optræde regionsrådspolitikere i udsendelserne.

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-34-76-1-12

38. Indspil til landsplanredegørelse 2012

Resume

Miljøministeren har indkaldt ideer til den kommende landsplanredegørelse med frist den 29. maj 2012.

 

Det rådgivende udvalg vedr. regional udvikling har på sit møde den 16. maj 2012 drøftet vedhæftede udkast til indspil.

Direktionen indstiller,

at høringssvar til landsplanredegørelse 2012 godkendes.

Sagsfremstilling

Miljøminister Ida Auken har indkaldt forslag til den kommende landsplanredegørelse fra regioner, kommuner og borgere. Ministeren har udpeget 6 temaer for landsplanredegørelsen:

 

 1. Udvikling i hele landet

 2. Klimatilpasning og grøn energi

 3. Bæredygtige byer

 4. Landdistrikter

 5. Det åbne land

 6. Danmark i en nordisk og europæisk kontekst

 

I den regionale udviklingsplan, som forventes endeligt vedtaget i regionsrådet den 20. juni 2012, er givet en række anbefalinger til staten med henblik på, at staten medvirker til at fremme den udvikling, som regionen og de 19 kommuner ønsker. Derfor er anledningen til at give staten anbefalingerne fra den regionale udviklingsplan udnyttet ved, at de fremføres relateret til de seks udpegede temaer.  

 

Det rådgivende udvalg vedr. regional udvikling har på sit møde den 16. maj 2012 drøftet brevudkastet. Udvalgets bemærkninger er indarbejdet i vedlagte svarudkast.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget, idet afsnittet på side 3 i henvendelsen til Naturstyrelsen om vand afsluttes med tilføjelse af følgende: "Desuden foreslår regionen, at staten fastlægger principper for reduktion af kystnedbrydningen."

 

Ulla Diderichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-1-12

39. Orientering om bemanding af akutlægebilerne i Herning og Holstebro

Resume

Vedrørende akutlægebilen i Herning finder både lægerne, der bemander bilen og Foreningen af Speciallæger umiddelbart, at ordningen med tjeneste både i bil og på hospital ikke kan fungere længere.

 

Vedrørende akutlægebilen i Holstebro kan der opstå en tilsvarende situation.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 25. april 2012, at akutlægebilen i Herning skal udbygges til en fuldt tilgængelig døgndækkende ordning med virkning fra 1. januar 2013, og at lægebemandingen sker med udgangspunkt i en konsulentordning. Samtidig lukkes akutbilordningen i Herning. 

 

Direktionen har den 14. maj 2012 forhandlet med Foreningen Af Speciallæger (FAS) om vilkårene for lægernes bemanding af akutlægebilen i Herning i perioden indtil 1. januar 2013. Direktionens honorartilbud til FAS for en døgnvagt blev umiddelbart ikke accepteret, da både lægerne og FAS fastholder, at ordningen med tjeneste både i bil og på hospital ikke kan fungere.

 

Akutlægebilen i Holstebro har fungeret tilsvarende akutlægebilen i Herning. Der er ikke besluttet ændringer på den præhospitale ordning i Holstebro. Bemandingen af akutlægebilen har hidtil været varetaget af 7 læger. Én har aktuelt meldt fra. Yderligere en har varslet framelding fra efteråret 2012. De resterende 5 læger kan ikke alene løfte arbejdsbyrden.

 

Administrationen arbejder videre med relevante løsningsmodeller og vil løbende orientere regionsrådet om udviklingen. Der henvises til vedlagte notat.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Ulla Diderichsen og Anders Kühnau var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen