Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 8. oktober 2013 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Susanne Buch Nielsen, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.30.


Sagnr.: 1-00-31-09

1. Gensidig orientering *

Sagsfremstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Intet til gensidig orientering.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-11-11-06-V

2. Patienten i pressen - politik for mediernes adgang til at filme, fotografere eller interviewe patienter

Resume

Der er stor interesse for udsendelser med patienten i fokus. Særligt er mange tv-stationer interesserede i at lave reportageprægede udsendelser, hvor patienter indgår i "lige-nu- og her-situationer": På landevejen efter ulykken, på skadestuen, i akutlægehelikopteren mv.

"Patienten i pressen" er et udkast til politik på området. Målet er at opnå den rette balance mellem på den ene side åbenhed/synlighed i sundhedsvæsenet og på den anden side at værne om patient og pårørende i en sårbar situation.

Direktionen indstiller,

at udkast til politikken "Patienten i pressen" drøftes, og

 

at politikken sendes til RegionsMED-udvalget for drøftelse og eventuelt videresendelse i høring hos HovedMED-udvalgene på hospitaler og i psykiatrien.

Sagsfremstilling

Mandag den 18. marts 2013 blev der afholdt en høring for regionsrådet om de etiske udfordringer, der er forbundet med at åbne sundhedsvæsenet for medierne.

 

Vedlagte udkast til kommunikationspolitik er et udkast til en koncerndækkende tilgang til feltet.

 

Kommunikationspolitikken beskriver, på hvilke betingelser medierne får adgang til at overvære, interviewe og filme situationer, hvor patienter indgår.

 

Der er tilstræbt en balance mellem på den ene side åbenhed/synlighed og på den anden side beskyttelse af patienten og de pårørende. Politikken er på flere områder udtryk for en stramning af den eksisterende praksis i regionen. Således lægges der f.eks. op til krav om skriftlige kontrakter, ligesom der er indført en længere fortrydelsesret for patientens side end praksis generelt har været i organisationen.

 

Det er vigtigt at bemærke, at politikken udelukkende gælder produktioner over et længere tidsforløb. Altså om mere magasinprægede udsendelser/artikler med patienten i en central rolle. Politikken gælder ikke den løbende nyhedsproduktion, hvor krav om skriftlig kontrakt vil være uhensigtsmæssig og umulig at håndtere i en dag til dag-sammenhæng. 

 

Tidsplan

Politikken sendes til RegionsMED-udvalget med henblik på drøftelse og videresendelse i høring i samtlige HovedMED-udvalg på hospitalerne og i psykiatrien. Herefter forelægges politikken regionsrådet for drøftelse og vedtagelse.

 

Planen for drøftelse og vedtagelse af politikken ser således ud:

 

 • Drøftelse i RegionsMED-udvalget: 5. december 2013

 • Høring i HovedMED-udvalgene: December 2013 - primo marts 2014

 • Drøftelse af høringssvar i RegionsMED-udvalget: April 2014

 • Politisk drøftelse i forretningsudvalget: 13. maj 2014

 • Politisk drøftelse/vedtagelse i regionsrådet: 25. juni 2014.

Beslutning

Sagen blev udsat med henblik på yderligere bearbejdning.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-1-13

3. Henvendelse fra Anne V. Kristensen vedrørende fysioterapeuter i psykiatrien

Resume

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har anmodet om, at der på dagsordenen optages en sag vedrørende fysioterapeuter i psykiatrien.

Direktionen indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen har i mail af 26. september 2013 henvendt sig vedrørende fysioterapeuter i psykiatrien.

 

Anne V. Kristensen skriver i henvendelsen:

 

"Ifølge kvartalsrapporten vedrørende økonomi og aktivitet pr. 30. juni 2013, forventes der et overskud i psykiatrien på 5 mio. kr.

Venstre foreslår, at der udarbejdes et projektforslag til et pilotprojekt i psykiatrien, hvor fysisk træning og aktivitet integreres i den psykiatriske behandling.

Tidligere undersøgelser har vist, at fysisk træning dels forbedrer behandlingsresultatet og dels, ved fortsat fysisk træning, forebygger gentagne depressioner.

Venstre ønsker, at projektet skal afdække effekt med henblik på generel implementering i psykiatrien, både på forskellige diagnosegrupper og ambulante og indlagte patienter.

Projektet bør ligeledes forholde sig til eventuelt fremtidig organisering i samarbejde med kommunerne".

Beslutning

Forretningsudvalget vedtog, at der udarbejdes et notat om, hvad der gøres i forvejen i Region Midtjylland, og hvilke erfaringer der er andre steder. Sagen forelægges derefter det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde og forretningsudvalget.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-70-2-13

4. Godkendelse af revideret udbudspolitik 2013

Resume

I forbindelse med at regionsrådet vedtog Region Midtjyllands nye indkøbspolitik på regionsrådsmødet 24. april 2013, blev det besluttet, at regionens udbudspolitik skulle til politisk behandling i efteråret 2013.

 

Udbudspolitikken er blevet opdateret, så den passer til regionens indkøbspolitik og organisering.

Direktionen indstiller,

at udkast til revideret udbudspolitik 2013 godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at regionsrådet vedtog Region Midtjyllands nye indkøbspolitik på regionsrådsmødet 24. april 2013, blev det besluttet, at regionens udbudspolitik skulle til politisk behandling i efteråret 2013.

 

Administrationen har ajourført den eksisterende udbudspolitik, således at den afspejler den nuværende organisation, og er tilpasset den nye indkøbspolitik.

 

I afsnit 2 vedrørende lovgrundlaget er delen om servicestrategi slettet, da regionerne ikke længere er lovmæssigt forpligtet til at udarbejde en. Det vil sige, at det nu er frivilligt at have en servicestrategi, udbudspolitik og udbudsstrategi.

 

Den eneste større principielle ændring er i afsnit 4, hvor medicoteknisk udstyr samt it-systemer er taget ud som en selvstændig del under vareområdet. I stedet for er it-området præciseret i en note, og medicoteknikken er helt taget ud, da det ikke er særområde. Dette skyldes, at mindre medicoteknisk udstyr er overgået fra at være betragtet som en anlægsudgift til en driftsudgift, hvilket afspejler de nye regnskabsprocedurer efter budgetloven.

 

Der er i afsnit 6 tilføjet et afsnit om udbudssamarbejde med andre regioner og muligheden for at indgå fælles udbud med kommunerne i regionen. Dette afspejler, at Region Midtjylland allerede i dag indgår i 42 fælles regionale udbud og er i gang med at afsøge muligheder for fælles udbud med Horsens Kommune.

 

Den konkrete udmøntning af udbudspolitikken sker dels via centralt udarbejdede udbudsplaner på vare- og tjenesteydelsesområdet samt decentralt på relevante driftsopgaver. Alle udbud koordineres på centralt niveau. Regionen har i forlængelse af udbudspolitikken en udbudsstrategi, der blev godkendt i regionsrådet 23. marts 2011. Udbudsstrategien vedrører udlicitering af driftsopgaver. Opfølgning på udbudsstrategien er også på dagsordenen til regionsrådsmødet den 30. oktober 2013. I forbindelse hermed er der fremlagt et forslag til, hvordan regionen fremadrettet kan arbejde målrettet med udbud af driftsopgaver og udlicitering på baggrund af, at regionen ikke længere er forpligtet til at udarbejde service- og udbudsstrategier.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet udbudspolitikkens afsnit 5 ændres, så beskrivelsen at den overordnede strategi forkortes, så den slutter med ordene: ”I denne helhedsbetragtning indgår ressourceforbruget ved at udlicitere”. Derudover tilføjes et afsnit om intelligente udbud, hvor det så vidt muligt skal indgå i helhedsvurderingen, at Region Midtjyllands køb af varer og tjenesteydelser fremmer udviklingen af nye løsninger, der understøtter vækst og jobskabelse. Endvidere tydeliggøres det i afsnit 10, hvorledes der følges op på de sociale klausuler.

 

Der laves til regionsrådets behandling et supplerende notat med eksempler på indholdet af de forskellige opgavetyper, der fremgår af tabel 2.

Venstre og Det Konservative Folkeparti tog et foreløbigt forbehold.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-70-4-13

5. Orientering om afrapportering for udbudsstrategien 2010-2013

Resume

Regionsrådet godkendte den 23. marts 2013 Region Midtjyllands udbudsstrategi. Udbudsstrategien omhandler udbud af driftsopgaver (udlicitering), som regionen løser eller tidligere har løst. Udbud i almindelighed er ikke omfattet, da disse er omhandlet i indkøbspolitikken.

 

Udbudsstrategien skal ses i forlængelse af udbudspolitikken, der definerer kompetencefordelingen og retningslinjer for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, hvor udbudsstrategien opstiller konkrete områder og mål, hvor det påtænkes at konkurrenceudsætte. Udbudsstrategien er gældende for regionsrådets funktionsperiode 2010-2013 og skal følges op af en afrapportering på de konkrete mål.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Afrapportering på udbudsstrategien 2013 viser, at Region Midtjylland i sin helhed har opfyldt målene opstillet i udbudsstrategien, hvilket fremgår af vedlagte bilag, hvor alle målområder og -opfyldelse er beskrevet. 

 

Fremtidig udbudsstrategi

Grundet ændring i lovgivningen er det ikke længere lovpligtigt for Region Midtjylland at udarbejde en udbudsstrategi, ligesom regionen ikke er forpligtet til at have en servicestrategi. Årsagen til denne ændring var et led i afbureaukratisering i kommunerne og regionerne, hvor området blev frigivet til individuel planlægning og form, så der kunne spares administrative ressourcer. Derfor vil det i 2014 være relevant for regionsrådet at drøfte, hvordan man ønsker at tilrettelægge arbejdet omkring udlicitering m.v., og om regionen fortsat ønsker at udarbejde service- og udbudsstrategier med tilhørende opfølgning, eller om en anden form ønskes.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-101-29-12

6. Orientering om status for implementering af Partnerskab for grønne indkøb

Resume

På regionsrådsmødet den 27. februar 2013 vedtog regionsrådet, at Region Midtjylland skulle optages i Partnerskab for grønne indkøb som den første region. I partnerskabet har de eksisterende medlemmer allerede udarbejdet en række målsætninger, som Region Midtjylland ved indmeldelsen forpligtede sig til at leve op til, hvis de var relevante for regionen. Der gives hermed en status for implementeringen af Partnerskab for grønne indkøb.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har med baggrund i målsætningerne i Partnerskab for grønne indkøb udarbejdet en implementeringsplan. Der er samlet 26 mål i implementeringsplanen, hvor fire af disse ikke er relevante for Region Midtjylland. For 11 af målsætningerne er regionen allerede i mål, og skal kun sørge for fortsat at leve op til målene fremadrettet. For de øvrige mål lever regionen ikke op til målsætningerne, og det fremgår af implementeringsplanen, hvilken plan der er lavet for disse. Det gælder for alle målene, at regionen forventes at leve op til dem medio 2014, dog ikke for de mål, der er behæftet med "medtages i næste udbudsrunde". Her afhænger muligheden for målopfyldelse af, hvornår regionens nuværende udbudsrunde udløber.

 

Det gør sig særligt gældende for regionen, sammenlignet med partnerskabets andre medlemmer, at de udarbejdede mål ikke tager højde for somatikken og behandlingspsykiatriens særlige forhold, hvilket bevirker, at regionen kun delvist kan opfylde enkelte mål.

 

Optagelsen i partnerskabet stiller ikke krav om ændringer i allerede opstartede projekter/sager. Dette er i særdeleshed vigtigt på bygge- anlægsområdet, hvor f.eks. kvalitetsfondsprojekterne ikke skal til at inddrage eventuelle nye krav fra partnerskabet.

Implementeringsplanen er overskueliggjort med en farvekode, hvor grønt er helt opfyldt, gult er delvist opfyldt, rødt er ikke opfyldt og lilla er for målområder, der ikke er relevante i regional kontekst.

 

Overblik over målopfyldelse

Region Midtjylland opfylder i dag halvdelen af målene, der er relevante for regionen. Det er især på de mere håndfaste vareområder, som f.eks. it, bleer og rengøringsartikler.

De målområder, hvor regionen ikke er i mål, deler sig i tre kategorier:

 

 1. Kortlægningsopgaver – i partnerskabet skal bilparken og økologiprocenter kortlægges for at sætte videre målsætninger. De individuelle målsætninger vil afhænge af nuværende niveau, så den endelige målsætning kendes ikke på nuværende tidspunkt.

 2. Udbudsopgaver – en del af de mål, der endnu ikke er opfyldt, er på områder, der afventer den næste udbudsrunde. Dette gælder f.eks. indenfor fødevareområdet med kaffe/te og frugt/grønt.

 3. Procesopgaver – regionen skal udarbejde fælles standarder og krav. Det gælder f.eks. på bygge- anlægsområdet, hvor der skal stilles krav til miljørigtigt byggeri, og på transportområder, hvor der skal laves mål om reduktion af fossile brændstoffer m.m.

I takt med at der bliver opsat konkrete mål og udarbejdet planer for opfyldelse af disse, vil de relevante planer blive lagt op til politisk drøftelse og beslutning. Det vil typisk være de områder/planer, hvor ambitionsniveauet kan sættes forskelligt, og hvor det kan have en økonomisk betydning for regionen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-21-78-2-13

7. Orientering om økonomirapport pr. 31. august 2013 *

Resume

Regionsrådet har besluttet, at der på sundhedsområdet skal udarbejdes månedlige økonomirapporter samt månedlige vurderinger af likviditeten. Økonomirapporten for august 2013 vedlægges.

Direktionen indstiller,

at økonomirapporten pr. 31. august 2013 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Nedenstående oversigt viser en sammenfattende vurdering af sundhedsområdets nettodrift pr. 31. august 2013.  

[image]

 

Samlet viser det forventede regnskab 2013 et overskud på 255,5 mio. kr. Det forventede overskud er sammensat af:

 

 • Hospitaler: De somatiske hospitaler forventer at komme ud med et mindreforbrug på 20,0 mio. kr. Præhospitalet og Psykiatri forventer mindreforbrug på henholdsvis 6,0 mio. kr. og 8,0 mio. kr.

 • Fællesudgifter og –Indtægter: Forventningen er et mindreforbrug på 48,5 mio. kr., hvilket er et yderligere mindreforbrug på 11,6 mio. kr. i forhold til kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013.

 • Praksissektoren: Der forventes et mindreforbrug på 99,7 mio. kr. hvilket er lig kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013.

 • Tilskudsmedicin: Forventer et mindreforbrug på 74,2 mio. kr. hvilket er et yderligere mindreforbrug på 19,9 mio. kr. i forhold til kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013.

 

Overførsler til 2014 og muligheder for konsolidering

Af det samlede mindreforbrug på 255,5 mio. kr. vedrører 75,5 mio. kr. driftsenheder, der som udgangspunkt har fuld overførselsret. I budget 2014 blev der afsat en pulje på 192,7 mio. kr. til finansiering af overførsler. Ved overførselssagen fra 2012 til 2013 og frem blev der anvendt 142,4 mio. kr. af puljen i 2014. Dermed resterer der 50,3 mio. kr. i 2014 til finansiering af overførslerne fra 2013. Overførsler ud over de 50,3 mio. kr. vil blive overført til 2015.

 

For områderne praksissektoren (ekskl. eksterne puljer) og tilskudsmedicin samt dele af Fællesudgifter og -indtægter, er der ingen overførselsret.

 

Det betyder, at der inden for den samlede nettodriftsramme i 2013 vil være mulighed for at gennemføre følgende planlagte/besluttede særlige foranstaltninger til konsolidering på i alt 180,0 mio. kr.:

 • I budgetforliget for 2014 er der forudsat, at der indfries en leasingramme på 137 mio. kr. til medicoteknisk udstyr.

 • Anskaffelse af nyt sygesikringssystem på 8 mio. kr.

 • Opbygning af centralt lager til erstatning af decentrale lagre på 10 mio. kr.

 • Anskaffelse af ny it-platform på 20 mio. kr.

 • Anskaffelse af ny platform til regionens ledelsesinformationssystem på 5 mio. kr.

 

I forbindelse med 3. kvartalsrapport udarbejdes forslag til regionsrådets godkendelse.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Susanne Buch Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen