Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 12. marts 2013 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Kurt H. Jørgensen, der havde meldt afbud. 

Mødet blev hævet kl. 12.45.

 


Sagnr.: 1-21-78-1-13

32. Godkendelse af budgetvejledning 2014

Resume

Budgetvejledning 2014 for Region Midtjylland er grundlaget for arbejdet med det kommende års budget og de følgende overslagsår. Budgetvejledningen indeholder en beskrivelse af temaerne i budgetlægningen, som er:

 

 • Skabelse af et politisk prioriteringsrum

 • Udvikling af kvalitetsmål på sundhedsområdet

 • Udvikling af nye økonomiske styringsmodeller

 • Investeringer i hospitalsbyggeri

 

Budgetvejledningen indeholder samtidig den overordnede tidsplan for budgetarbejdet, en beskrivelse af inddragelsen af medarbejdere og Sundhedsbrugerråd samt forslag til principper for en række proceduremæssige forhold, f.eks. pris- og lønfremskrivning og fordelingsnøgle for fælles formål og administration.

Direktionen indstiller,

at budgetvejledning 2014 for Region Midtjylland godkendes som grundlag for det videre budgetarbejde i regionen, og

 

at regionsrådet orienteres om eventuelle ændringer i medarbejderinddragelsen i budgetlægningsprocessen (afsnit 3.2 i budgetvejledningen) som følge af regions-MEDudvalgets drøftelse af samme 11. april 2013.

Sagsfremstilling

Budgetvejledningen indeholder:

 

I. Temaer for budgetlægningen i Region Midtjylland

 

 • Skabelse af et politisk prioriteringsrum

Der skal gennemføres analyser af sundhedsudgifterne med henblik på at skabe et politisk prioriteringsrum.

 

 • Udvikling af kvalitetsmål på sundhedsområdet

Kvalitetsmålene fra budget 2013 skal revurderes, og der skal eventuelt suppleres med nye kvalitetsmål.

 

 • Udvikling af nye økonomiske styringsmodeller

De nye økonomiske styringsmodeller skal indeholde incitamenter, der understøtter skiftet i fokus fra mere aktivitet til et flersidet fokus på den rette aktivitet, kvalitet og sammenhæng på tværs.

 

 • Investeringer i hospitalsbyggerier

Region Midtjylland har vedtaget en ambitiøs investeringsplan. Det skal vurderes om investeringsplanen og finansieringen af denne skal justeres på baggrund af økonomiaftale og indførelsen af flerårige udgiftslofter.

 

II. Tids- og procesplan for udarbejdelsen af budget 2014

Tidsplanen er i hovedtræk:

 

Den 22. maj 2013 afholdes budgetseminar for regionsrådet. På seminaret drøftes regionens økonomi for de kommende år og udviklingen af nye økonomiske styringsmodeller.

 

På mødet i forretningsudvalget den 18. juni 2013 fastlægges rammerne for budget 2014. Materialet til mødet beskriver de regionale konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner.

 

Ved 1. behandlingen af budget 2014 i forretningsudvalget og regionsrådet henholdsvis 13. og 21. august 2013 behandles indstilling om eventuelle politiske prioriteringer. Der vil være udarbejdet forslag til budgetbemærkninger.

 

Den 29. august 2013 afholdes budgetseminar for regionsrådet. På seminaret drøftes de økonomiske rammer for budget 2014 og overslagsår.

 

Der er budgetforligsdrøftelser 4. september 2013.

 

Ved forretningsudvalgets 2. behandling af forslag til budget 2014 den 17. september 2013 behandles eventuelle ændringsforslag til budgetforslaget.

 

Den 25. september 2013 har regionsrådet 2. behandling af forslag til budget 2014.

 

III. Principper for budgetlægningen for 2014

Der fremlægges forslag til principper for budgetlægningen vedrørende bevillingsniveauer, pris- og lønregulering og fordelingsnøgle for fælles formål og administration.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kurt H. Jørgensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-76-2-11

33. Dimensionering af uddannelsespladser til pædagoguddannelsen 2013/2014 i Region Midtjylland

Resume

Praktikpladsforum indstiller, at der i studieåret 2013/2014 optages 1.192 på pædagoguddannelsen i Region Midtjylland, hvilket er en reducering af dimensioneringen af antallet af uddannelsespladser på i alt 5 %.

 

Det sker bl.a. på baggrund af analysen af behovet for velfærdsuddannede, herunder pædagoger, som blev gennemført af COWI i efteråret 2012, og som blev drøftet på regionsrådets møde den 23. januar 2013.

Direktionen indstiller,

at praktikpladsforums indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

Praktikpladsforum indstiller til regionsrådet og kommunekontaktrådet (KKR), at der optages 1.192 studerende i studieåret 2013/2014, hvilket er en reduktion i dimensioneringen på 5 % i forhold til foregående års dimensionering.

 

Indstillingen fra praktikpladsforum vedlægges som bilag sammen med referat fra mødet den 20. februar 2013.

 

Baggrund for indstilling

Region Midtjylland har som arbejdsgiver et ansvar for at stille praktikpladser til rådighed i forbindelse med bl.a. pædagoguddannelsen. Hovedparten af Region Midtjyllands pædagoger er ansat indenfor det sociale område. Derudover er der ansat få pædagoger i psykiatrien.

 

Optaget på pædagoguddannelsen i hver af de fem regioner fastsættes af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på baggrund af indstilling fra regionerne og KKR. Hertil er der i Region Midtjylland nedsat praktikpladsforum, hvor KKR-Midtjylland, Region Midtjylland, BUPL og SL i fællesskab udarbejder udkast til fælles indstilling til godkendelse i KKR og regionsrådet. Den efterfølgende fordeling af praktikpladser mellem kommunerne og regionen sker ud fra antallet af pædagoger opgjort i fuldtidsstillinger.

 

Med Region Midtjyllands mange døgntilbud fordelt geografisk over hele regionen i form af mindre satellitter, betyder det et forholdsvist stort antal praktikpladser, hvor de studerende reelt kun kommer i kontakt med relativt få pædagoger. Det er derfor en stor udfordring for regionen at tilvejebringe praktikpladser til de studerende og samtidig sikre et godt læringsmiljø. 

 

I forbindelse med dimensioneringen for 2011/2012 fik Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2011 udarbejdet en fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter uddannede pædagoger i Region Midtjylland for perioden 2010-2021.

I forbindelse med behandlingen af dimensioneringen for 2012/2013 vurderede praktikpladsforum dog, at der var behov for et bredere og mere nuanceret grundlag at træffe beslutning ud fra, og indstillingen blev et uændret optag. Dette blev godkendt i regionsrådet på mødet 21. marts 2012.

 

Praktikpladsforum anmodede i forlængelse heraf om, at KKR og Region Midtjylland foranlediger en nuanceret analyse gennemført på pædagogområdet i 2012 med henblik på, at denne kunne ligge til grund for dimensionering af optagelsespladser for studieåret 2013/2014.

 

En sådan analyse blev gennemført i efteråret 2012 af konsulentfirmaet COWI, og analysen blev behandlet i regionsrådets møde den 23. januar 2013. Her var beslutningen, at analysen indgår som grundlag for det videre arbejde på uddannelsesområdet.

 

Analysen er også drøftet i kommunekontaktrådet den 28. januar 2013 og på kontaktudvalgets møde den 18. februar 2013.

 

På pædagogområdet viser beregningerne i analysen, at udbuddet af pædagoger antages at stige fra 2013 og i resten af fremskrivningsperioden. Det er baseret på, at optaget, der er steget siden 2007, svarer til det nuværende niveau på årligt 1.255 studerende.

 

Efterspørgslen ventes imidlertid at være uændret eller faldende i fire af de fem scenarier, der er analyseret. I det sidste scenarie ventes efterspørgslen at stige.

 

De scenarier med uændret eller faldende efterspørgsel viser et overskud af pædagoger i 2022 på mellem 8 og 17 %, svarende til mellem 2.100 og 4.300 personer. Overskuddet indtræffer fra periodens start i den østlige del af regionen, hvorimod den vestlige del udviser en vis mangel frem til 2015-2016.

 

Det sidste scenarie – alternativscenariet, hvor hver fjerde ikke-faglærte inden for det pædagogiske område i nul-vækstscenariet antages at blive gradvist erstattet af uddannede pædagoger, viser en mangel på ca. 1.000 pædagoger svarende til ca. 4 % af arbejdsstyrken.

 

Ser man på effekten af de tiltag, der kan bidrage til øget udbud af allerede uddannede pædagoger (f.eks. mindsket sygefravær og deltidsbeskæftigelse) kan dette imidlertid sagtens opveje denne mangel.

 

Det er praktikpladsforums vurdering, at af de opstillede scenarier er overskudsscenarierne de mest sandsynlige, hvorfor en reduktion af optaget på 5 % anbefales.

 

Processuelle oplysninger

Opgaven med at afgive indstilling til Undervisningsministeriet om dimensionering og koordinering af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen har siden 2007 været forankret i såvel regionsrådet som kommunekontaktrådet.

 

Til at forberede den politiske beslutning i henholdsvis regionsrådet og kommunekontaktrådet er der nedsat et Praktikpladsforum med fem medlemmer udpeget af KKR, ét medlem udpeget af regionsrådet (Henrik Qvist), ét medlem fra hvert af fagforbundene BUPL og SL samt ét tilforordnet medlem udpeget af Professionshøjskolen VIA. Aarhus Kommune varetager sekretariatsbetjeningen af Praktikpladsforum.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

 

at praktikpladsforums indstilling godkendes, herunder en reduktion af optaget med 5 %.

 

Kurt H. Jørgensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-15-0-87-1-13

34. Tilsagn om støtte til World Water Forum 2018 (Indstilling fra Vækstforum)

Resume

Danmark har mulighed for at blive vært for den internationale konference World Water Forum i 2018. Værtskabet skal ses i sammenhæng med anbefalingerne fra Regeringens Vækstteam for Vand, Bio og Miljøløsninger, som har peget på mulighederne for udbygge den stærke danske position som vækstcenter for effektive og intelligente løsninger på verdens vandudfordringer.

 

Konferencen vil kunne skabe rammerne for et internationalt fokus på grønne danske løsninger inden for energi, fødevarer og vand. En stor del af de relevante virksomheder befinder sig i Region Midtjylland, og konferencen vil derfor være et muligt internationalt udstillingsvindue for de regionale virksomheder.

 

Arrangementet understøtter en række initiativer i den regionale udviklingsplan.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at Region Midtjylland tilkendegiver overfor Miljøministeriet at ville støtte World Water Forum 2018 med i alt 6,0 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, fordelt med 2,0 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018,

 

at en eventuel bevilling på 6,0 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler forudsætter en tilsvarende medfinansiering fra de øvrige regioner, og

 

at den samlede finansieringsplan gennemføres.

Sagsfremstilling

Regeringens Vækstteam for Vand, Bio og Miljøløsninger har peget på behovet for at skabe en mere effektiv vandsektor blandt andet gennem udvikling, anvendelse og udbredelse af vandeffektive teknologier. En målrettet indsats vil gøre det muligt for Danmark at udbygge positionen som vækstcenter for effektive og intelligente løsninger på verdens vandudfordringer.

 

Som Vækstteamet har anbefalet og efter konkret anmodning fra en række virksomheder er regeringen, som led i en samlet satsning på vandområdet, ved at undersøge mulighederne og potentialet i at ansøge om dansk værtskab for World Water Forum i 2018. World Water Forum er en international konference, hvor Danmark i 2018 vil kunne skabe rammerne for et internationalt fokus på grønne danske løsninger inden for energi, fødevarer og vand.

 

Arrangementet afholdes hvert tredje år og samler op mod 20.000 besøgende fra 200 lande. Hvis World Water Forum kommer til Danmark, vil det blive et af de største spydspidsinitiativer for grøn omstilling. Danmark er foreløbigt shortlistet til værtskabsrollen sammen med Brasilien, Qatar og Rusland.

 

En eventuel dansk ansøgning skal indsendes i maj 2013. Regeringen forventes medio marts at træffe beslutning om eventuel ansøgning. En af forudsætningerne for regeringens beslutning er tilsagn om mulig økonomisk støtte fra toneangivende danske aktører.

 

Som led i den videre ansøgningsproces er der nedsat en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Udenrigsministeriet og Miljøministeriet.

 

Arbejdsgruppen har nu påbegyndt arbejdet med at kontakte regioner og kommuner samt virksomheder og organisationer med interesse i grøn omstilling, ligesom der også er taget kontakt til flere internationale virksomheder, herunder også store fødevarevirksomheder.    

 

Udgiftsniveauet for afholdelse af World Water Forum ligger på cirka 200 mio. kr., og finansieringen hentes traditionelt ved 1/3 offentlige midler, 1/3 private bidrag (nationalt og internationalt) og 1/3 deltagerbetaling (nationalt og internationalt).

 

Det kan nævnes, at der er tilsagn om 7,0 mio. kr.,  hvoraf Grundfos har lovet støtte med 5,0 mio. kr.

 

Værtskabet annonceres allerede i 2014, hvilket vil betyde en længere planlægningshorisont og profileringsmulighed end normalt. Region Midtjylland vil derfor få mulighed for at spille en aktiv rolle op til og under et så stort arrangement, da mange stærke danske virksomheder inden for vand, fødevarer og energi ligger i regionen.

 

Den regionale udviklingsplan har temaer som klimatilpasning, miljø og energi og erhverv, som alle ville kunne være relevante for afviklingen af World Water Forum 2018.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kurt H. Jørgensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-9-6-12

35. Afrapportering fra studieturen i det midlertidige udvalg vedrørende demokrati

Resume

Det midlertidige udvalg vedrørende demokrati har været på studietur til Tampere, Finland den 31. oktober-2. november 2012.

 

Regnskab er udarbejdet med henblik på godkendelse. Rapport for turen er vedlagt til orientering.

Direktionen indstiller,

at regnskabet for det midlertidige udvalg vedrørende demokratis studietur til Tampere, Finland den 31. oktober – 2. november 2012 godkendes, og

 

at rapporten tages til orientering.

Sagsfremstilling

Demokratiudvalget har været på studietur til Tampere, Finland den 31. oktober-2. november 2012. Formålet med studieturen har været at understøtte udvalgets formål om at indsamle viden og erfaringer om, hvordan man kan arbejde med borger- og brugerinddragelse både i Danmark og i udlandet samt indhente inspiration til valgaktiviteter og politisk kodeks.

 

Demokratiudvalget blev præsenteret for nogle af Tamperes borgerinddragelsestiltag og tankerne bag. Tampere har generel fokus på borgerinddragelse og har en stor vilje til inddragelse og arbejder systematisk med det. Der blev blandt andet givet en præsentation af nogle digitale borgerinddragelsestiltag, hvor der er en meget tidlig inddragelse af borgerne, og hvor det er muligt med det samme at se og kommentere andres kommentarer. Udvalget blev også præsenteret for tiltag i forhold til involvering af udvalgte grupper, herunder både seniorer som børn og unge.

 

Demokratiudvalget blev ligeledes præsenteret for Tamperes politiske struktur, herunder deres arbejde med at lave sammenhængende struktur for samarbejdet internt politikere imellem såvel som samarbejdet til embedsmænd. Endelig blev Tamperes valgaktiviteter præsenteret og drøftet.

 

Udbytte og inspiration fra studieturen vil blive anvendt i demokratiudvalgets videre arbejde.

 

Der er udarbejdet rapport for studieturen, der er vedlagt som bilag.

 

Regnskab

Regnskab for studieturens seks udvalgsmedlemmer fremgår af nedenstående tabel:

[image]

  

Det oprindelige budget godkendt af regionsrådet var på 56.900 kr., udarbejdet med afsæt i deltagelse af syv udvalgsmedlemmer.  

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kurt H. Jørgensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-0-1-13

36. Regionsrådsvalg 2013

Resume

Regionsrådet skal nedsætte en regionsvalgbestyrelse, der skal varetage en række opgaver i forbindelse med afholdelse af regionsrådsvalg den 19. november 2013. Endvidere skal regionsrådet fastsætte mindsteantallet af stillere til kandidatlister ved regionsrådsvalget. Desuden foreslås det, at der rettes henvendelse til kommunerne i regionen med anmodning om, at de forestår en eventuel fornyet fintælling af stemmerne til regionsrådsvalget.

Direktionen indstiller,

at regionsvalgbestyrelsen kommer til at bestå af syv medlemmer,

 

at der udpeges medlemmer og stedfortrædere til regionsvalgbestyrelsen,

 

at der udpeges en næstformand for regionsvalgbestyrelsen,

 

at mindsteantallet af stillere til kandidatlister fastsættes til 50, og

 

at der rettes henvendelse til kommunerne i regionen med anmodning om, at de forestår en eventuel fornyet fintælling af stemmerne.

Sagsfremstilling

Nedsættelse af regionsvalgbestyrelse

Til regionsrådsvalget den 19. november 2013 skal der nedsættes en regionsvalgbestyrelse.

 

Regionsvalgbestyrelsen varetager følgende opgaver:

 

 • modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om liste- og valgforbund

 • tilvejebringer stemmesedler og opslag

 • forestår den endelige opgørelse af afstemningen

 • forestår opgørelsen af valget.

Regionsvalgbestyrelsen består af mindst fem og højst syv medlemmer, der vælges af regionsrådet ved forholdstalsvalg. Den gruppe, der udpeger et medlem, udpeger tillige en stedfortræder.

 

Regionsrådsformanden er formand for regionsvalgbestyrelsen. Regionsrådet vælger blandt regionsvalgbestyrelsens øvrige medlemmer en næstformand, der varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

 

Regionsvalgbestyrelsen skal i henhold til bekendtgørelse om lov om kommunale og regionale valg træffe en række beslutninger inden for allerede fastlagte tidsfrister. Af hensyn til overholdelse af disse tidsfrister foreslås det derfor, at der afholdes møder i regionsvalgbestyrelsen på følgende tidspunkter:

 

21. august kl. 13.00-14.00

23. oktober kl. 11.00-13.00

28. oktober kl. 12.00-14.00

21. november kl. 11.00-13.00

 

Endvidere vil der i tilfælde af fornyet fintælling af stemmerne blive afholdt et møde i regionsvalgbestyrelsen den 22. november kl. 13.00-14.00.

 

Fastlæggelse af mindsteantal af stillere til kandidatlister

En kandidatliste til regionsrådsvalget skal i henhold til bekendtgørelse om lov om kommunale og regionale valg være underskrevet af mindst 50 vælgere i regionen som stillere. Regionsrådet kan beslutte at forhøje mindsteantallet af stillere, der dog ikke kan overstige 150. Kandidatlisterne må højst være underskrevet af et antal stillere, der svarer til halvdelen mere end mindsteantallet af stillere i regionen. Hvis regionsrådet beslutter, at mindsteantallet af stillere skal være 50, vil kandidatlisterne således skulle være underskrevet af mellem 50 og 75 stillere. Ved valget til regionsrådet i november 2009 var mindsteantallet af stillere fastlagt til 50.

 

Henvendelse til kommunerne om fornyet fintælling af stemmer

Regionsvalgbestyrelsen kan beslutte, at der skal foretages en hel eller delvis fornyet fintælling af stemmerne til regionsrådsvalget.

 

Ved valget i 2009 indgik Region Midtjylland aftale med kommunerne i regionen om, at de, mod refusion af afholdte udgifter, ville forestå en eventuel fornyet fintælling af stemmerne til regionsrådsvalget. Det foreslås, at administrationen også retter henvendelse til kommunerne i forbindelse med det kommende valg med henblik på at anmode kommunerne om at foretage en eventuel fornyet fintælling af stemmerne. Alternativt skal Region Midtjylland selv forestå en eventuel fornyet fintælling, herunder etablere den fornødne logistik.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Kurt H. Jørgensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-13-1-32-12

37. Opdatering af ledelses- og styringsgrundlag for Region Midtjylland *

Resume

Der blev i marts 2012 igangsat en proces med henblik på at opdatere ledelses- og styringsgrundlaget for Region Midtjylland. I den forbindelse har bl.a. medlemmerne af koncernledelsen og Regions-MEDudvalget haft mulighed for at komme med input, og der har været udarbejdet et udkast, som har været i høring i koncernledelseskredsen og MEDsystemet.

Direktionen indstiller

at orienteringen om opdatering af ledelses- og styringsgrundlag for Region Midtjylland tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der blev i marts 2012 igangsat en proces med henblik på at opdatere ledelses- og styringsgrundlaget for Region Midtjylland. I den forbindelse har bl.a. medlemmerne af koncernledelsen og Regions-MEDudvalget haft mulighed for at komme med input, og der har været udarbejdet et udkast, som har været i høring i koncernledelseskredsen og MEDsystemet.

 

Der har under processen generelt været givet udtryk for, at der ikke var behov for omfattende ændringer, men der har været ønske om at få opdateret indholdet i forhold til den aktuelle virkelighed. Blandt de justeringer der er indarbejdet i det opdaterede ledelses- og styringsgrundlag kan følgende fremhæves som de væsentligste:

 

 • Mere fokus på borgerne (borgernes behov og den effekt der ønskes opnået for borgerne, dialog med borgerne, inddragelse af borgernes ressourcer osv.) og mindre fokus på Region Midtjylland som organisation. 

 • Mere fokus på omverdenen og den helhed som regionens arbejdspladser er en del af (inkl. samarbejde og samspil med f.eks. kommuner, praktiserende læger m.fl.). 

 • Mere fokus på hvad vi forstår ved ”god ledelse” i Region Midtjylland og herunder mere fokus på vigtigheden af handlekraft, helhedsorientering, medarbejderinddragelse og tillid. 

 • Mere fokus på miljøhensyn og ønsket om bæredygtig økonomisk vækst. 

 • Opdatering af strategisporene, så de i højere grad adresserer de nuværende udfordringer omkring stram økonomi og krav om nytænkning og kvalitetsudvikling samt sætter øget fokus på vigtigheden af tværgående samarbejde, inddragelse af borgerne, forskning, innovation og uddannelse.

 

Udover at tilrette ledelses- og styringsgrundlaget i henhold til de input, der er fremkommet under processen, er der ligeledes foretaget en generel gennemskrivning for at forkorte og præcisere indholdet. Samtidig er det grafiske udtryk justeret.

 

Der arbejdes på at lave en elektronisk eksempelsamling, som skal være tilgængelig på www.rm.dk, hvor der løbende formidles og opdateres eksempler på, hvordan ledelses- og styringsgrundlaget anvendes i praksis.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

 

Kurt H. Jørgensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen