Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Forretningsudvalget
den 15. januar 2013 kl. 10:00
i Konferencelokalet, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt.

 

Mødet blev hævet kl. 13.15.


Sagnr.: 1-21-78-7-12

35. Tidsplan for kvartals- og økonomirapporteringer i 2013

Resume

Det foreslås, at der udarbejdes otte rapporter om regionens økonomi i 2013, hvoraf tre vil være uddybende kvartalsrapporter, som følger op på økonomi og aktivitet samt kvalitets- og servicemål. De resterende fem månedlige økonomirapporter vil følge op på driftsøkonomien indenfor sundhedskredsløbet.

 

Derudover udarbejdes der fem standardiserede økonomiopfølgninger, som også skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, og fire kvalitetsfondsrapporteringer, som også skal indberettes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Direktionen indstiller,

at tidsplan for kvartals- og økonomirapporteringer i 2013 godkendes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkender for hvert budgetår en tidsplan for de løbende kvartals- og økonomirapporteringer.

 
Konceptet for kvartals- og økonomirapporteringer i 2013

Konceptet i 2013 følger regionsrådets hensigtserklæring fra Budget 2011, med følgende overordnede principper:

 

  • Kvartalsrapporteringerne udgør den samlede vurdering af økonomi og aktivitet for alle kredsløb. I 2013 udvides kvartalsrapporteringerne til også at indeholde kvalitetsmålene. Kvartalsrapporteringerne behandles på regionsrådsmøderne.

  • I tillæg hertil udarbejdes månedlige økonomirapporter for sundhedskredsløbets drift (inkl. psykiatrien), således at der i alt udarbejdes otte økonomirapporter vedrørende sundhedskredsløbets drift (inkl. de tre kvartalsrapporter). De månedlige økonomirapporter udsendes på mail til regionsrådet inden næste månedsskifte. Eventuelle afklarende/opklarende spørgsmål kan ske i forbindelse med det efterfølgende møde i forretningsudvalget.

  • Der udarbejdes fire rapporter vedrørende kvalitetsfondsprojekterne. Disse sendes efter regionsrådets behandling til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  • Dertil kommer fem indberetninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet omkring det forventede regnskabsresultat hvert kvartal og det endelige regnskab. Disse indberetninger offentliggøres for regionsrådet forud for indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  • Bevillingsændringer sker fortsat i forbindelse med kvartalsrapporteringerne. Bevillingsændringerne omfatter udmøntning af centrale puljer i henhold til principper fastsat af regionsrådet, budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsenheder og bevillingsændringer med effekt på likviditeten og drift-/anlægsrammerne.

 
Det følgende indeholder en uddybning af de fire rapporteringstyper – og forskellene imellem dem.
 
De månedlige økonomirapporter
De månedlige økonomirapporter er nogle lidt kortere løbende pejlinger på, hvordan driftsøkonomien ser ud indenfor sundhedskredsløbet og baserer sig på driftsenhedernes eksisterende økonomiopfølgninger. De månedlige økonomirapporter vil således supplere de mere omfattende kvartalsrapporteringer og skal løbende give pejlinger på i hvilken retning, økonomien bevæger sig. Økonomirapporterne sendes til regionsrådet via mail.


Undtaget for månedlig økonomiopfølgning er områder med særlige aftaler/opfølgningsmodeller. Dette gælder for områderne ny dyr medicin og nye dyre behandlinger, hvor der er aftalt en særlig opfølgningskadance på, hvor hospitalerne indberetter forventninger til de centrale budgetansvarlige kvartalsvis.

  
Kvartalsrapporteringerne
Det er i forbindelse med kvartalsrapporteringerne, at der er den kritiske dialog omkring og gennemgang af økonomiforventningerne – herunder forventningerne til tillægsbevillinger fra centrale puljer.
 
Det vil også være i forlængelse af kvartalsrapporteringerne, at der skal tages stilling til, om de eventuelle forventede budgetubalancer i henhold til budgetforliget skal udløse kompenserende besparelser. Eventuelle budgetubalancer, der bliver indmeldt i de månedlige rapporter, vil således blive undersøgt nærmere inden den efterfølgende kvartalsrapportering forud for udarbejdelse af eventuelle handleplaner.

 

Kvalitetsmålene indarbejdes, som noget nyt, i kvartalsrapporteringerne. Denne rapportering er delvis ny (i denne form), men bygger på de erfaringer, der er med at rapportere på enkeltstående servicemål i forbindelse med kvartalsrapporteringen samt de særskilte rapporteringer, der laves til regionsrådet angående kvalitet/kliniske kvalitetsdatabaser.

 

Kvalitetsfondsrapporterne
I henhold til økonomiaftalen for 2012 er der mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner fastlagt en kvartalsrapport, som danner grundlag for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses opfølgning. Kvartalsrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse påbegyndes fra det tidspunkt, hvor der sker den første udbetaling af midler fra kvalitetsfonden.

 

Den revisionspåtegnede rapport skal indsendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse efter regionsrådets behandling af rapporten.
 

Standardiseret økonomiopfølgning for regionerne 
I overensstemmelse med aftalen om regionernes økonomi for 2011 om en udbygget og standardiseret økonomiopfølgning i regionerne skal der indberettes standardiserede oversigter til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Opfølgningsskemaet skal indsendes efter udløbet af hvert kvartal (senest fire uger efter kvartalets afslutning), samt når det endelige regnskab foreligger. Disse indberetninger offentliggøres for regionsrådet forud for indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
 
Den standardiserede økonomiopfølgning er en aflæsning af saldobalancen, der kortfattet er kommenteret ud fra tidligere vurderinger (da indberetningsfristerne er forud for, at kvartalsrapporterne er færdige). Disse indberetninger sendes til regionsrådet via mail. Denne indberetning vil blive fulgt op af en grundigere belysning og vurdering af økonomien i forbindelse med udarbejdelsen af kvartalsrapporterne, som forelægges for regionsrådet i den efterfølgende måned.

 
Tidsplan for kvartals- og økonomirapporteringer i 2013

Der er ved planlægningen af tidsplanen for rapporteringen i 2013 taget hensyn til eksterne krav, regionsrådsvalget den 19. november 2013 og sammenfald med andre vigtige økonomiske begivenheder i form af regnskabsaflæggelse, økonomiaftale og budgetvedtagelse.

 

I 2012 blev der fremlagt i alt tre kvartalsrapporter, seks økonomirapporter, fem standardiserede økonomiopfølgninger og tre kvalitetsfondsrapporter. Det foreslås, at den samme opfølgningskadence benyttes i 2013.

 

Kvalitetsfondsrapporterne blev startet op på regionsrådsmødet i juni 2012, på baggrund af statens første udbetaling af kvalitetsfondsmidler. I 2013 vil der derfor være fire kvalitetsfondsrapporter, mod tre i 2012, der var et opstartsår. 

 

Tidsplanen for de planlagte rapporteringer i 2013 fremgår af nedenstående tabel. Såfremt der opstår begivenheder, der ikke kan håndteres inden for tidsrammerne af de planlagte kvartals- og økonomirapporteringer, vil der blive fremlagt særskilte sager.

 

[image]

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt, idet tidsplanen suppleres med, at regionsrådet pr. mail modtager en rapportering om sundhedsområdets driftsøkonomi pr. 31. oktober 2013, ligesom forretningsudvalget på dets møder forelægges rapporteringerne om sundhedsområdets driftsøkonomi.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-30-09

36. Møde med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland *

Resume

Forberedelse af dagsorden til møde den 28. januar 2013 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Direktionen indstiller,

at forretningsudvalget drøfter emner til dagsordenen til mødet den 28. januar 2013 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget er i 2013 vært ved to møder med de medlemmer af Folketinget, der er valgt i Region Midtjylland. Kommunekontaktrådets formandskab er også inviteret til at deltage i møderne.

 

Det første møde afholdes den 28. januar 2013 kl. 10 - 12.

 

I forhold til de tidligere møder med folketingspolitikerne er formen på mødet justeret, således at mødet denne gang vil blive holdt hos Det Nye Universitetshospital i Skejby. Samtidig vil mødet blive delt op i en temadel og en del med en ordinær dagsorden.

 

Temaet for mødet er Det Nye Universitetshospital, og her vil projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen holde et oplæg om byggeprocessen og de muligheder og udfordringer, som byggeriet medfører. Der er som udgangspunkt afsat ca. 1 time til temadelen.

 

Dagsordenen til den ordinære del af mødet er under udarbejdelse og forretningsudvalget kan derfor foreslå emner, der kan være relevante at drøfte på mødet. Der er ligeledes afsat ca. 1 time til denne del af mødet.


I forlængelse af mødet vil der være mulighed for at besigtige byggepladsen.


Der er således følgende program for mødet:

 

Kl. 10.00 - 12.00
Møde mellem forretningsudvalget og de lokale folketingsmedlemmer
kl. 12.00 - 12.30
Frokost
kl. 12.30 - 13.15
Mulighed for besigtigelse af byggepladsen

Mødet er tilrettelagt efter, at det vil være muligt at deltage i indvielsen af MultifunC Midtjylland i Viby kl. 14.00. Det kan i den forbindelse oplyses, at de lokale folketingspolitikere også er inviteret til at deltage i indvielsen af MultifunC Midtjylland.

Beslutning

Forretningsudvalget drøftede emner til dagsordenen til mødet den 28. januar 2013 med folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-32-12

37. Orientering om udviklingen i venteliste til børne- og ungdomspsykiatrien januar 2009 - oktober 2012*

Resume

Der gives en orientering om ventelisten til børne- og ungdomspsykiatrien og de initiativer, der er igangsat for at understøtte udviklingen.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Den positive udvikling i ventelisten er fortsat inden for børne- og ungdomspsykiatrien siden forretningsudvalget drøftede situationen den 8. maj 2012. Udviklingen kan bl.a. tilskrives stor fokus på indsatser, der skal øge produktiviteten.

 

I vedlagte notat gøres der rede for udviklingen fra 2009 til oktober 2012 og de initiativer, der er iværksat eller planlægges iværksat med henblik på reduktion af antallet af ventende og deres ventetider.

 

Inden for de seneste tolv måneder er antallet af patienter, der venter to til tolv måneder reduceret med 74 %. Antal ventende under to måneder har haft et mere konstant niveau.

Faldet i antal børn og unge, der venter længere end to måneder, forventes at fortsætte, dog ikke i samme tempo som følge af stigende antal henvisninger og ændringer i kriterier for afvisning af henvisninger.

 

Det fremgår endvidere af redegørelsen, at patienterne er tilbageholdende med at gøre brug af muligheden for omvisitering til private klinikker.

 

Redegørelsen er en opfølgning på den drøftelse, som forretningsudvalget havde på mødet den 8. maj 2012, og som resulterede i, at forretningsudvalget ønskede en opdatering efter et halvt år.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Tilbage til toppen